Maltese
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Tadalafil Generics (tadalafil) – Sommarju tal-karatteristiċi tal-prodott - G04BE08

Updated on site: 12-Jul-2017

Isem tal-MediċinaTadalafil Generics
Kodiċi ATCG04BE08
Sustanzatadalafil
ManifatturMYLAN S.A.S

1.ISEM IL-PRODOTT MEDIĊINALI

Tadalafil Generics 20 mg pilloli miksijin b’rita

2.GĦAMLA KWALITATTIVA U KWANTITATTIVA

Kull pillola miksija b’rita fiha 20 mg tadalafil.

Eċċipjent b’effett magħruf:

Kull pillola miksija b’rita fiha 237,9 mg lactose (234.5 mg bħala anhydrous u 3.4 mg bħala monohydrate).

Għal-lista kompluta ta’ eċċipjenti, ara sezzjoni 6.1.

3.GĦAMLA FARMAĊEWTIKA

Pillola miksija b’rita.

Pillola miksija b’rita, bajda, tonda, bikonvessa, bit-tarf iċċanfrat (b’dijametru ta’ madwar 10.7 mm), imnaqqxa b’‘M’ fuq naħa waħda tal-pillola u ‘TA20’ fuq in-naħa l-oħra.

4.TAGĦRIF KLINIKU

4.1Indikazzjonijiet terapewtiċi

Tadalafil Generics huwa indikat fl-adulti għall-kura ta’ ipertensjoni arterjali pulmonarja (PAH - pulmonary arterial hypertension) ikklassifikata bħala klassi II u III ta’ funzjonalità skont il-WHO, biex titjieb il-kapaċità ta’ eżerċizzju (ara sezzjoni 5.1).

L-effikaċja ġiet murija f’PAH idjopatika (IPAH) u f’PAH li għandha x’taqsam ma’ mard vaskulari tal- kollaġini.

4.2Pożoloġija u metodu ta’ kif għandu jingħata

Il-kura għandha tinbeda u tiġi segwita biss minn speċjalista b’esperjenza fil-kura ta’ PAH.

Pożoloġija

Id-doża rrakkomandata hija ta’ 40 mg (2 x 20 mg) li tittieħed darba kuljum mal-ikel jew fuq stonku vojt.

Anzjani

Mhux meħtieġ tibdil tad-doża f’pazjenti anzjani.

Indeboliment renali

Huwa rakkomandat li f’pazjent b’indeboliment renali ħafif għal moderat il-kura tibda b’doża ta’ 20 mg kuljum. Skont l-effikaċja u t-tollerabbilità fuq bażi individwali, id-doża tista’ tiżdied għal 40 mg darba kuljum. F’pazjenti b’indeboliment renali sever, l-użu ta’ tadalafil mhux rakkomandat. (Ara sezzjonijiet 4.4 u 5.2).

Indeboliment epatiku

Minħabba esperjenza klinika limitata f’pazjenti b’ċirrożi epatika ħafifa għal moderata (Child-Pugh ta’ Klassi A u B), wara dożi individwali ta’ 10 mg, tista’ tiġi kkunsidrata doża li tibda minn 20 mg darba kuljum. Jekk tinkiteb riċetta għal tadalafil, l-ispeċjalista li kitibha, fuq bażi individwali, għandu jagħmel evalwazzjoni tajba dwar ir-riskji u l-benfiċċji.Pazjenti b’ċirrożi epatika severa (Child-Pugh ta’

Klassi Ċ) ma ġewx studjati u għalhekk mhumiex rakkomandati dożi ta’ tadalafil (ara sezzjonijiet 4.4 u 5.2).

Popolazzjoni pedjatrika

Is-sigurtà u l-effikaċja ta’ tadalafil f’persuni taħt it-18-il sena għadhom ma ġewx stabbiliti. M’hemm ebda tagħrif disponibbli.

Metodu ta’ kif għandu jingħata

Tadalafil Generics hu għall-użu orali.

4.3Kontraindikazzjonijiet

Sensittività eċċessiva għas-sustanza attiva jew għal xi sustanzi mhux attivi.

Infart mijokardijaku akut f’dawn l-aħħar 90 ġurnata.

Ipotensjoni severa (< 90/50 mm Hg).

Fi studji kliniċi, tadalafil intwera li jkabbar l-effetti ipotensivi tan-nitrati. Dan huwa maħsub li jirriżulta mill-effetti kkombinati ta’ nitrati u tadalafil fir-rotta ta’ nitric oxide/cGMP. Għalhekk l-għoti ta’ tadalafil lil pazjenti li qed jużaw kwalunkwe forma ta' nitrat organiku huwa kontraindikat (ara sezzjoni 4.5 ).

L-għoti flimkien ta’ inibituri ta’ PDE5, inkluż tadalafil, ma’ stimulaturi ta’ guanylate cyclase, bħal riociguat, huwa kontraindikat għax hemm il-possibbiltà li dan iwassal għal ipotensjoni sintomatika

(ara sezzjoni 4.5).

Pazjenti li tilfu d-dawl f’għajn waħda minħabba newropatija ottika iskemika anterjuri li m’hijiex arteritika (NAION), indipendetement mill-fatt jekk dan l-episodju kienx marbut jew le ma’ użu preċedenti ta’ inibitur ta’ PDE5 (ara sezzjoni 4.4).

4.4Twissijiet speċjali u prekawzjonijiet għall-użu

Kardjovaskulari

Il-gruppi ta’ pazjenti li ġejjin b’mard kardjovaskulari ma ġewx inklużi fl-istudji kliniċi ta’ PAH:

-Pazjenti b’mard tal-valvola aortika u mitrali klinikament sinifikanti

-Pazjenti b’restrizzjoni perikardjali

-Pazjenti b’kardjomijopatija restrittiva jew konġestiva

-Pazjenti b’disfunzjoni sinifikanti fil-ventriklu tax-xellug

-Pazjenti b’arritmi li jistgħu jikkawża l-mewt

-Pazjenti b’mard tal-arterji koronarji bis-sintomi

-Pazjenti b’ipertensjoni li mhijiex ikkontrollata.

Minħabba li m’hemmx informazzjoni klinika dwar is-sigurtà ta’ tadalafil f’dawn il-pazjenti, l-użu ta’ tadalafil mhux rakkomandat.

B’vasodilataturi pulmonarji, l-istat kardjovaskulari ta’ pazjenti b’mard veno-okklussiv tal-pulmun (MVOP) jista’ jmur għall-agħar b’mod sinifikanti. Minħabba li m’hemmx informazzjoni klinika dwar l-għoti ta’ tadalafil lill-pazjenti b’mard veno-okklussiv, l-għoti ta’ tadalafil lil dawn il-pazjenti mhux rakkomandat. Jekk ikun hemm sinjali ta’ edima pulmonarja meta jingħata tadalafil, għandha tiġi kkunsidrata l-possibiltà li jkun hemm l-iżvilupp ta’ MVOP.

Bħall-inibituri l-oħra ta’ PDE5, tadalafil għandu karatteristiċi vasodilatorji sistemiċi li jistgħu jirriżultaw fi tnaqqis temporajnu fil-pressjoni tad-demm. L-ispeċjalisti għandhom jikkunsidraw bir- reqqa jekk dawk il-pazjenti tagħhom li diġà jbatu minn xi kundizzjoni bħal ostruzzjoni severa fil-fluss

tad-demm mill-ventriklu tax-xellug, tnaqqis fil-fluwidi, ipotensjoni awtonomika jew pazjenti b’ipotensjoni waqt il-mistrieħ, se jkunux milquta b’mod avvers minn dawn l-effetti vasodilatorji. F’pazjenti li qed jieħdu alpha1 blockers, l-amministrazzjoni konkomitanti ta’ tadalafil tista’ twassal għal ipotensjoni sintomatika f’xi pazjenti (ara sezzjoni 4.5). Għalhekk, mhuwiex rakkomandat li tadalafil jingħata flimkien ma’ doxazosin.

Vista

Difetti fil-vista u każijiet ta’ NAION ġew irrappurtati b’konnessjoni mat-teħid ta’ tadalafil u inibituri oħra ta’ PDE5. Il-pazjent għandu jingħata parir li f’każ ta’ difett fil-vista għal għarrieda, għandu jikkonsulta mat-tabib minnufih (ara sezzjoni 4.3). Pazjenti li għandhom disturbi deġenerattivi fir-retina li huma ereditarji u li jinkludu retinite pigmentosa, ma kinux inklużi fl-istudji kliniċi u l-użu f’dawn il- pazjenti mhuwiex rakkomandat.

Indeboliment renali u epatiku

Minħabba ż-żieda fl-espożizzjoni ta’ tadalafil (AUC), esperjenza klinika limitata u l-fatt li d-dijaliżi m’għandha ebda effett fuq it-tneħħija tiegħu, tadalfil mhux rakkomandat f’pazjenti b’indeboliment renali sever.

Pazjenti b’ċirrożi epatika severa (Child-Pugh Klassi Ċ) ma ġewx studjati u għalhekk mhux rakkomandat li jingħataw dożi ta’ tadalfil.

Prijapiżmu u deformazzjoni anatomika tal-pene

Ġie rrappurtat il-prijapiżmu f’irġiel ikkurati b’inibituri ta’ PDE5. Pazjenti li jkollhom erezzjonijiet li jdumu għal 4 sigħat jew aktar għandhom ikunu avżati li għandhom ifittxu assistenza medika minnufih. Jekk il-prijapiżmu ma jiġix ittrattat minnufih, jistgħu jirriżultaw ħsara fit-tessut penili u impotenza permanenti.

Tadalafil għandu jintuza b’kawtela f’pazjenti b’diformazzjoni anatomika tal-pene (bħal angolazzjoni, fibrozi kavernożali jew il-marda ta’ Peyronie), jew f’pazjenti li għandhom kundizzjonijiet li jistgħu jippredisponuhom għal prijapiżmu (bħal sickle cell enemija, majeloma multipla jew lewkimja).

L-użu ma’ stimulaturi jew inibituri ta’ CYP3A4

Għal pazjenti li b’mod kroniku qegħdin jieħdu sustanzi li jistimulaw b’mod qawwi CYP3A4, bħal rifampicin, l-użu ta’ tadalafil mhux rakkomandat (ara sezzjoni 4.5).

Għal pazjenti li fl-istess ħin qegħdin jieħdu inibituri qawwijin ta’ CYP3A4, bħal ketoconazole jew ritonavir, l-użu ta’ tadalafil mhux rakkomandat (ara sezzjoni 4.5).

Trattamenti għad-disfunzjoni erettili

Is-sigurtà u l-effikaċja tal-użu flimkien ta’ tadalafil u inibituri oħrajn ta’ PDE5 jew trattamenti oħra għall-kura tad-disfunzjoni erettili ma ġewx studjati. Il-pazjenti iridu jiġu mgħarrfa li m’għandhomx jieħdu tadalafil flimkien ma’ dawn it-tipi ta’ mediċini jew trattamenti.

Prostacyclin u l-analogi tiegħu

L-effikaċja u s-sigurtà ta’ tadalafil meta jingħata flimkien ma’ prostacyclin jew l-analogi tiegħu ma ġewx studjati f’studji kliniċi kkontrollati. Għalhekk wieħed għandu joqgħod attent meta dawn jingħataw flimkien.

Bosentan

L-effikaċja ta’ tadalafil f’pazjenti li diġà qegħdin fuq terapija bil-bosentan ma ġietx murija b’mod konklużiv (ara sezzjonijiet 4.5 u 5.1).

Lactose

Il-pilloli Tadalafil Generics fihom il-lactose. Pazjenti bi problemi ereditarji rari ta’ intoleranza għall- galactose, ta’ nuqqas ta’ Lapp lactase jew ta’ malassorbiment ta’glucose-galactose m’għandhomx jieħdu din il-mediċina.

4.5Interazzjoni ma’ prodotti mediċinali oħra u forom oħra ta’ interazzjoni

Effetti ta' sustanzi oħrajn fuq tadalafil

Inibituri taċ-Ċitokromu P450

L-Antifungali Azole (eż. ketoconazole)

Ketoconazole (200 mg kuljum), żied l-espożizzjoni (AUC) ta’ doża waħda ta’tadalafil (10 mg) b’darbtejn u Cmax bi 15%, relattivament għall-AUC u għal valuri ta’ Cmax għal tadalafil waħdu. Ketoconazole (400 mg kuljum) żied l-espożizzjoni (AUC) ta’ doża waħda ta’tadalafil (20 mg) b’erba darbiet u Cmax bi 22%.

Inibituri ta’ protease (eż.ritonavir)

Ritonavir (200 mg darbtejn kuljum), li huwa inibitur ta’ CYP3A4, CYP2C9, CYP2C19, u CYP2D6, żied l-esponiment (AUC) ta’ doża waħda ta’ tadalafil (20 mg) b’darbtejn, bl-ebda tibdil f’Cmax. Ritonavir (500 mg jew 600 mg darbtejn kuljum) żied l-esponiment (AUC) ta’ doża waħda ta’ tadalafil

(20 mg) b’32% u naqqas is-Cmax b’30%.

Sustanzi li jistimulaw iċ-Ċitokromu P450

Antagonisti tar-riċettur endothelin-1 (eż. bosentan)

Bosentan (125 mg darbtejn kuljum), sustrat ta’ CYP2C9 u CYP3A4 u stimulatur moderat ta’ CYP3A4, CYP2C9 u wisq probabbli ta’ CYP2C19, naqqas l-espożizzjoni sistemika ta’ tadalafil (40 mg darba kuljum) b’42% u s-Cmax b’27% wara t-teħid flimkien ta’ dożi multipli. L-effikaċja ta’ tadalafil f’pazjenti li diġà qegħdin fuq terapija bil-bosentan ma ġietx murija b’mod konklużiv (ara sezzjonijiet 4.5 u 5.1).

L-espożizzjoni (AUC u Cmax) ta’ bosentan jew il-metaboliti tiegħu ma ġewx affettwati minn tadalafil. L-effikaċja u s-sigurtà ta’ meta tadalafil u l-antagonisti l-oħra ta’ emdothelin-1 jittieħdu flimkien ma ġewx studjati.

Prodotti mediċinali antimikrobiċi (eż. rifampicin)

Rifampicin (600 mg kuljum), stimulatur ta’ ta’ CYP3A4, naqqas l-AUC ta’ tadalafil bi 88% u s- Cmax b’46% relattivament għall-valuri tal- AUC u s- Cmax għal tadalafil waħdu (10 mg).

Effetti ta’ tadalafil fuq prodotti mediċinali oħrajn

Nitrati

Fl-istudji kliniċi, tadalafil (5, 10 u 20 mg) deher li jkabbar l-effetti ipotensivi tan-nitrati. Din l- interazzjoni damet għal iżjed minn 24 siegħa u ma baqgħatx tidher wara li għaddew 48 siegħa minn l- aħħar doża ta’ tadalafil. Għalhekk l-għoti ta’ tadalafil lil pazjenti li qed jużaw kwalunkwe forma ta’ nitrat organiku huwa kontraindikat (ara sezzjoni 4.3 ).

Anti-ipertensivi (li jinkludu sustanzi li jimblukkjaw il-passaġġi tal-Kalċju)

It-teħid flimkien ta’ doxazosin (4 u 8 mg kuljum) u tadalafil (doża ta’ 5 mg kuljum u doża waħda ta’

20 mg) iżid b’mod sinifikanti l-effett tat-tnaqqis fil-pressjoni tad-demm ta’ dan l-imblokkatur tar- reċetturi alpha. Dan l-effett idum għallinqas 12-il siegħa u jista’ jkun sintomatiku u jinkludi s-sinkope.

Għalhekk it-teħid ta’ dawn it-tnejn flimkien mhuwiex irrakkomandat (ara sezzjoni 4.4).

F’studji ta’ interazzjoni bejn il-mediċini magħmula fuq numru limitat ta’ volontiera b’saħħithom, dawn l-effetti ma ġewx irrapportati b’alfuzosin u tamsulosin.

Fi studji ta' farmakoloġija klinika, il-potenzjal biex tadalafil (10 u 20 mg) iżid l-effetti ipotensivi tal- mediċini li jintużaw kontra l-pressjoni għolja kien eżaminat. Il-klassijiet ewlenin tas-sustanzi anti- ipertensivi ġew studjati kemm bħala monoterapija kif ukoll bħala parti minn terapija kkombinata. F’pazjenti li qed jieħdu iktar minn sustanza antiipertensiva waħda u fejn l-ipertensjoni tagħhom mhijiex ikkontrollata tajjeb ġie osservat li kellhom tnaqqis akbar fil-pressjoni tad-demm meta mqabbel ma suġġetti oħra li kellhom l-ipertensjoni tagħhom ikkontrollata tajjeb u fejn it-tnaqqis kien minimu u simili għal dak f’suġġetti b’saħħithom. F’pazjenti li fl-istess ħin qed jieħdu mediċini

antiipertensiv,tadalafil 20 mg jista’ jikkawża tnaqqis fil-pressjoni tad-demm, li (bl-eċċezzjoni ta' doxazosin –ara hawn fuq) huwa ġeneralment ħafif u x’ aktarx ma jkunx klinikament rilevanti.

Riociguat

Studji qabel l-użu kliniku wrew żieda fl-effett li titbaxxa l-pressjoni sistemika tad-demm meta inibituri ta’ PDE5 intużaw flimkien ma’ riociguat. Fi studji kliniċi, ġie muri li riociguat jżid l-effetti ipotensivi tal-inibituri ta’ PDE5. Fil-popolazzjoni taħt studju ma kien hemm ebda evidenza li dan it-teħid flimkien kellu xi effett kliniku favorevoli. L-użu fl-istess ħin ta’ riociguat ma’ inibituri ta’ PDE5, inkluż tadalafil, huwa kontraindikat (ara sezzjoni 4.3).

L-Alkoħol

Il-konċentrazzjonijiet tal-alkoħol ma kinux affettwati meta tadalafil jingħata fl-istess ħin (10 mg jew 20 mg). Minbarra dan, l-ebda tibdil fil-konċentrazzjonijiet ta’ tadalafil ma dehru wara t-teħid flimkien mal-alkoħol. Tadalafil (20 mg) ma żiedx il-medja tat-tnaqqis tal- pressjoni tad-demm ikkawżata mill- alkoħol (0.7 g/kg jew madwar 180 ml ta’ 40% alkoħol [vodka] f’raġel ta’ 80 kg) iżda f’xi individwi, kienu osservati sturdament dovut għat-tibdil fil-pożizzjoni tal-persuna u ipotensjoni ortostatika.. L- effett tal-alkoħol fuq il-funzjoni konjitiva ma żdiedx bit-tadalafil (10 mg).

Sustrati ta’ CYP1A2 (eż. theophylline)

Meta tadalafil 10 mg ingħata ma’ theophylline (inibitur mhux selettiv tal-phosphodiesterase) ma kien hemm ebda interazzjoni farmakokinetika. L-uniku effett farmakodinamiku kien żieda żgħira (3.5 bpm) fir-rata tat-taħbit tal-qalb.

Sustrati ta’ CYP2C9 (eż. R-warfarin)

Tadalafil (10 mg 20 mg) ma kellu l-ebda effett klinikament sinifikanti fuq l-espożizzjoni (AUC) ta’ S- warfarin jew R-warfarin (sustrat ta’ CYP2C9 ), u tadalafil lanqas ma affettwa tibdil fil-ħin tal- protrombin kkawżat mill-warfarin.

Acetylsalicylic acid

Tadalafil (10 mg 20 mg) ma kabbarx iż-żieda fil-ħin ta’ fsada kkawżat minn acetyl salicylic acid.

Sustrati ta’ p-glycoprotein (eż.digoxin)

Tadalafil (40 mg darba kuljum) ma kellu ebda effett klinikament sinifikanti fuq il-farmakokinetika ta’ digoxin.

Il-Pillola kontraċettiva orali

Fl-istat fiss, tadalafil (40 mg darba kuljum) żied l-espożizzjoni (AUC) ta’ ethinylestradiol b’26% u s- Cmax b’70% meta mqabbel ma meta l-kontraċettiv orali ttieħed mal-plaċebo. Tadalafil ma kellu ebda effett statistikament sinifikanti fuq levonorgestrel li jagħti x’jifhem li l-effett ta’ ethinylestradiol hu minħabba l-inibizzjoni tas-sulfazzjoni fl-imsaren permezz ta’ tadalafil. Mhijiex magħrufa biċ-ċert ir- rilevanza klinika ta’ din is-sejba.

Terbutaline

Żieda simili fl-AUC u s- Cmax kif deher f’ ethinylestradiol tista’ tkun mistennija bit-teħid orali ta’ terbutaline, wisq probabbli minħabba l-inibizzjoni tas-sulfazzjoni fl-imsaren permezz ta’ tadalafil. Mhijiex magħrufa biċ-ċert ir-rilevanza klinika ta’ din is-sejba.

4.6Fertilità, tqala u treddigħ

Tqala

Għall-tadalafil hemm dejta limitata dwar l-użu f’nisa tqal. Studji f’annimali ma jurux effetti ħżiena diretti jew indiretti fuq it-tqala, fuq l-iżvilupp tal-embriju/fetu, ħlas jew żvilupp wara t-twelid (ara sezzjoni 5.3). Bħala prekawzjoni, hu preferibbli li ma jintużax tadalafil waqt it-tqala.

Treddigħ

Dejta farmakodinamika/tossikoloġika fl-annimali uriet li kien hemm eliminazzjoni ta’ tadalafil fil- ħalib tas-sider. Ir-riskju għat-tarbija li qed titredda’ mhux eskluż. Tadalafil m’għandux jintuża waqt it- treddigħ.

Fertilità

Kien hemm xi effetti li dehru fil-klieb li jistgħu jindikaw xi ħsara fil-fertilità. Żewġ studji kliniċi sussegwenti jissuġġerixxu li dan l-effett mhuwiex probabbli fil-bnedmin, għalkemm ġie nnutat tnaqqis fil-konċentrazzjoni ta’ sperma f’xi rġiel (ara sezzjonijiet 5.1 u 5.3).

4.7Effetti fuq il-ħila biex issuq u tħaddem magni

Tadalafil għandu effett insinifikanti fuq il-ħila biex issuq jew tħaddem magni. Minkejja li l-frekwenza ta’ sturdament rrappurtata fil-fergħat ta’ plaċebo u tadalafil fi studji kliniċi kienet simili, il-pazjenti għandhom ikunu konxji dwar kif jirreaġixxu għal tadalafil, qabel ma jsuqu jew jużaw il-magni.

4.8Effetti mhux mixtieqa

Sommarju tal-profil ta’ sigurtà

L-aktar reazzjonijiet avversi komuni, li seħħew f’ ≥ 10% tal-pazjenti fil-fergħa ta’ kura b’tadalafil

40 mg, kienu l-uġigħ ta’ ras, id-dardir, l-uġigħ tad-dahar, id-dispepsja, il-ħmura fil-wiċċ, il-majalġja, in-nasofarinġite u l-uġigħ fl-estremitajiet. Ir-reazzjonijiet avversi li ġew irrapportati kienu temporanji u ħafna drabi ħfief jew moderati. Huwa limitat it-tagħrif dwar reazzjonijiet avversi f’pazjenti ’l fuq minn

75 sena.

Fl-istudju priċipali kkontrollat bil-plaċebo ta’ tadalafil fil-kura ta’ PAH, total ta’ 323 pazjent kienu kkurati b’tadalafil b’dożi li varjaw minn 2.5 mg sa 40 mg kuljum u 82 pazjent kienu kkurati bil- plaċebo. Il-kura damet għal 16-il ġimgħa. Il-frekwenza totali ta’ twaqqif mill-kura minħabba avvenimenti avversi kien baxx (tadalafil 11%, plaċebo 16%). Tliet mija u sebgħa u ħamsin (357) suġġett li spiċċaw l-istudju prinċipali daħlu f’studju ta’ estensjoni li kien għal perjodu twil ta’ żmien. Id-dożi li ġew studjati kienu ta’ 20 mg u ta’ 40 mg darba kuljum.

Lista tabulata tar-reazzjonijiet avversi

It-tabella hawn taħt turi r-reazzjonijiet avversi rrapportati waqt l-istudju kliniku kkontrollat bil-plaċebo f’pazjenti b’PAH ikkurati b’tadalafil. Fit-tabella huma wkoll inklużi xi avvenimenti/reazzjonijiet avversi li ġew irrapportati f’studji kliniċi u/jew wara li l-prodott tqiegħed fis-suq, f’pazjenti li ħadu tadalafil għal kura tad-disfunzjoni erettili fl-irġiel. Dawn l-avvenimenti ġew mogħtija frekwenza ta’ jew “Mhux magħruf” minħabba li l-frekwenza f’pazjenti b’PAH ma tistax tiġi stmata mit-tagħrif disponibbli jew mogħtija frekwenza bbażata fuq tagħrif mill-istudju kliniku tal-istudju prinċipali kkontrollat bil-plaċebo ta’ tadalafil.

Stima tal-frekwenza: Komuni ħafna (≥ 1/10), Komuni (≥ 1/100 sa < 1/10), Mhux komuni (≥ 1/1000 sa < 1/100), Rari (≥ 1/10,000 sa < 1/1000), Rari Ħafna ( < 1/10,000) u Mhux magħruf (ma tistax tittieħed stima mit-tagħrif disponibbli).

Komuni ħafna

Komuni

Mhux komuni

 

Rari

Mhux magħruf1

Disturbi fis-sistema immuni

 

 

 

 

 

Reazzjonijiet ta’

 

 

 

Anġjoedima

 

sensittività

 

 

 

 

 

eċċessiva5

 

 

 

 

Disturbi fis-sistema nervuża

 

 

 

 

Uġigħ ta’ ras6

Sinkope,

Konvulżjonijiet5,

 

 

Attakk ta’

 

Emigranja5

Amnesija

 

 

puplesija2 (inklużi

 

 

temporanja5

 

 

avvenimenti

 

 

 

 

 

emorraġiċi)

 

 

 

 

 

Komuni ħafna

 

Komuni

Mhux komuni

Rari

Mhux magħruf1

Disturbi fl-għajnejn

 

 

 

 

 

 

Vista mċajpra

 

 

Newropatija ottika

 

 

 

 

 

iskemika anterjuri

 

 

 

 

 

li m’hijiex

 

 

 

 

 

arteritika

 

 

 

 

 

(NAION)

 

 

 

 

 

Okklużjoni

 

 

 

 

 

vaskulari tar-

 

 

 

 

 

retina, Difett fil-

 

 

 

 

 

kamp viżiv

Disturbi fil-widnejn u fis-sistema labirintika

 

 

 

 

 

Tinnitus

 

Telf ta’ smigħ

 

 

 

 

 

f’daqqa

Disturbi fil-qalb

 

 

 

 

 

 

Palpitazzjonijiet2,5

Mewta

 

Angina pectoris

 

 

 

kardijaka għal

 

instabbli, Arritmja

 

 

 

għarrieda2,5

 

ventrikulari,

 

 

 

Takikardija2,5

 

Infart

 

 

 

 

 

mijokardijaku2

Disturbi vaskulari

 

 

 

 

Ħmura fil-wiċċ

 

Ipotensjoni

Ipertensjoni

 

 

Disturbi respiratorji, toraċiċi u medjastinali

 

 

Nasofarinġite (li

 

Epistassi

 

 

 

tinkludi imnieħer

 

 

 

 

 

miżdud, sinusis

 

 

 

 

 

miżdudin u

 

 

 

 

 

rinite).

 

 

 

 

 

Disturbi gastro-intestinali

 

 

 

Dardir, Dispepsja

 

Rimettar

 

 

 

(li tinkludi

 

Rifluss

 

 

 

uġigħ/dwejjaq

 

gastroesofagali

 

 

 

addominali3)

 

 

 

 

 

Disturbi fil-ġilda u fit-tessuti ta’ taħt il-ġilda

 

 

 

 

Raxx

Urtikarja5,

 

Sindromu ta’

 

 

 

Iperidrosi (ħafna

 

Stevens-Johnson,

 

 

 

għaraq)5

 

Dermatite

 

 

 

 

 

esfoljattiva

Disturbi muskolu-skeltrali u tat-tessuti konnettivi

 

 

Majalġja, Uġigħ

 

 

 

 

 

tad-dahar,

 

 

 

 

 

Uġigħ fl-

 

 

 

 

 

estremitajiet

 

 

 

 

 

(inkluż uġigħ

 

 

 

 

 

ħafif fid-dirgħajn

 

 

 

 

 

u/jew fir-riġlejn)

 

 

 

 

 

Disturbi fil-kliewi u fis-sistema urinarja

 

 

 

 

 

 

Ematurja

 

 

Disturbi fis-sistema riproduttiva u fis-sider

 

 

 

 

Żieda fil-fsada

Prijapiżmu5,

 

Erezzjonijiet fit-

 

 

uterina4

Emorraġija fil-

 

tul

 

 

 

pene,

 

 

 

 

 

Ematospermja

 

 

Disturbi ġenerali u kondizzjonijiet ta’ mnejn jingħata

Edima fil-wiċċ,

Uġigħ fis-sider2

1Avvenimenti li ma ġewx irrapportati fl-istudji ta’ reġistrazzjoni u li ma jistgħux jiġu stmati mit- tagħrif disponibbli. Ir-reazzjonijiet avversi ġew inklużi fit-tabella bħala riżultat ta’ tagħrif minn wara li l-prodott tqiegħed fis-suq jew minn studju kliniku mill-użu ta’ tadalafil fil-kura tad-disfunzjoni eretilli.

2Il-parti l-kbira tal-pazjenti li ġew irrappurtati li kellhom dawn l-avvenimenti kellhom fatturi ta’ riskju kardjovaskulari li kienu jeżistu minn qabel.

3It-termini MedDRA attwalment inklużi huma uġigħ ħafif addominali, uġigħ addominali, uġigħ fin- naħa t’isfel tal-addome, uġigħ fin-naħa ta’ fuq tal-addome, u uġigħ ħafif fl-istonku.

4Terminu kliniku li ma jagħmilx parti mill-MedDRA biex jinkludi rapporti ta’ kundizzjonijiet ta’ fsada mestrwali eċċessiva/mhux normali bħal menorraġja, metrorraġja, menometrorraġja jew emorraġija vaġinali.

5Ir-reazzjonijiet avversi ġew inklużi fit-tabella bħala riżultat ta’ tagħrif miġbur wara li l-prodott tqiegħed fis-suq jew minn studju kliniku fl-użu ta’ tadalafil fil-kura tad-disfunzjoni eretilli; u barra minn hekk, l-istimi tal-frekwenza huma bbażati fuq 1 jew 2 pazjenti li kellhom ir-reazzjoni avvers fl- istudju prinċipali ta’ tadalafil kkontrollat bil-plaċebo.

6Ir-reazzjoni avversa li ġiet irrapportata b’mod l-aktar komuni kienet l-uġigħ ta’ ras. L-uġigħ ta’ ras tista’ sseħħ fil-bidu tal-kura; u tonqos maż-żmien anki jekk il-kura tkompli.

Rappurtar ta’ reazzjonijiet avversi suspettati

Huwa importanti li jiġu rrappurtati reazzjonijiet avversi suspettati wara l-awtorizzazzjoni tal-prodott mediċinali. Dan jippermetti monitoraġġ kontinwu tal-bilanċ bejn il-benefiċċju u r-riskju tal-prodott mediċinali. Il-professjonisti dwar il-kura tas-saħħa huma mitluba jirrappurtaw kwalunkwe reazzjoni avversa suspettata permezz tas-sistema ta’ rappurtar nazzjonali imniżżla f’Appendiċi V.

4.9Doża eċċessiva

Dożi singli sa 500 mg ngħataw lill-individwi f’saħħithom, u dożi multipli sa 100 mg kuljum ingħataw lill-pazjenti b’disfunzjoni erettili. L-avvenimenti avversi kienu simili għal dawk li dehru b’dożi aktar baxxi. F’każijiet ta’ dożi eċċessivi, il-miżuri supportivi indikati għandhom jittieħdu skond il-ħtieġa. L- emodjalisi tikkontribwixxi fit-tneħħija ta’ tadalafil b’mod negliġibbli.

5.PROPRJETAJIET FARMAKOLOĠIĊI

5.1Proprjetajiet farmakodinamiċi

Kategorija farmakoterapewtika: Uroloġikali, mediċini użati għad-disfunzjoni erettili, Kodiċi ATC:

G04BE08.

Mekkaniżmu ta’ azzjoni

Tadalafil huwa inibitur qawwi u selettiv ta’ phosphodiesterase tip 5 (PDE5), l-enzima risponsabbli għad-degradazzjoni ta’ cyclic guanosine monophosphate (cGMP). L-ipertensjoni arterjali pulmonarja hija assoċjata mat-tnaqqis fl-ammont ta’ nitric oxide iġġenerat mill-endotelju vaskulari li jwassal għal tnaqqis fil-konċentrazzjonijiet ta’ cGMP fil-muskolu involontarju vaskulari tal-pulmun. PDE5 huwa l- aktar phosphodiesterase importanti fil-vaskulatura pulmonarja. L-inibizzjoni ta’ PDE5 permezz ta’ tadalafil iżid il-konċentrazzjonijiet ta’ cGMP li jwassal għal rilassament taċ-ċellula tal-muskolu involontarju tal-pulmun u ta’ vasodilatazzjoni fis-sistema vaskulari tal-pulmun.

Effetti farmakodinamiċi

Studji in vitro wrew li tadalafil huwa inibitur selettiv ta’ PDE5. PDE5 hija enżima li tinsab fil-muskoli involontarji tal-corpus cavernosum, fil-muskoli involuntarji vaskolari u vixxerali, fil-muskoli skeletali, plejtlits, fil-kliewi, fil-pulmuni u fiċ-ċervellett. L-effett ta’ tadalafil huwa aktar qawwi fuq PDE5 milli fuq phosphodiesterases oħrajn. Tadalafil huwa > 10,000 darba aktar potenti għal PDE5 milli għalPDE1, PDE2 u PDE4, li huma enżimi li jinsabu fil-qalb, fil-moħħ, fil-vini u l-arterji, fil-fwied u f’organi oħra. Tadalafil huwa > 10,000 darba aktar potenti għal PDE5 milli għal PDE3, li hija enżima li tinsab fil-qalb u fil-vini u l-arterji. Din is-selettivita’ għal PDE5 fuq il-PDE3 hija importanti għaliex PDE3 hija enżima li hija involuta fil-kontrattilita’ kardijaka. Minbarra dan, tadalafil huwa madwar 700

darba aktar potenti għal PDE5 milli għal PDE6, li hija enżima li tinsab fir-retina u li hija responsabbli għall-fototransduzzjoni. Tadalafil huwa wkoll > 10,000 darba aktar potenti għal PDE5 milli għal PDE7 permezz ta’ PDE10.

Effikaċja klinika u sigurtà

L-effikaċja f’pazjenti b’ipertensjoni arterjali pulmonarja (PAH)

Studju kkontrollat bil-plaċebo, double-blind u randomised ġie magħmul fuq 405 pazjent b’ipertensjoni arterjali pulmonarja. Terapiji li tħallew jintużaw fl-istess ħin inkludew bosentan (doża stabbli ta’ manteniment sa 125 mg darbtejn kuljum) u antikoagulazzjoni kronika, digoxin, dijuretiċi u ossiġenu.

Aktar minn nofs (53.3%) tas-suġġetti fl-istudju kienu qed jirċievi t-terapija bosentan fl-istess ħin.

B’mod arbitrarju l-pazjenti ġew mqassma f’ħames gruppi differenti ta’ kura (tadalafil 2.5 mg,

10 mg,20 mg, 40 mg jew plaċebo). Is-suġġetti kellhom mill-inqas 12-il sena u kellhom dijanjosi ta’ PAH li kienet idjopatika u relatata ma’ mard tal-kollaġini, relatata mal-użu anoreksiġenu, relatata mal- infezzjoni tal-virus ta’ immunodefiċjenza umana (HIV), assoċjata ma’ difett atriju-settali jew assoċjata ma’ intervent kirurġiku ta’ tiswija li ilu li sar għall-inqas sena ta’ ‘shunt’ sistemiku għal pulmonarju konġenitali, (per eżempju difett settali ventrikulari, patent ductus arteriosus). L-età medja tas-suġġetti kienet ta’ 54 sena ( marġni ta’ 14 sa 90 sena) bil-parti l-kbira tas-suġġetti jkunu Kawkasi (80.5%) u nisa (78.3%).Il-parti l-kbira tal-etjoloġiji tal-ipertensjoni arterjali pulmonarja kienu PAH idjopatika

(61.0%) u relatata ma’ mard vaskulari tal-kollaġini (23.5%). Il-maġġoranza tas-suġġetti kienu ta’ Klassi III (65.2%) jew II (32.1%) ta’ Funzjonament skont l-Organizzazzjoni Dinija tas-Saħħa (WHO). Il-medja tal-linja bażi tad-distanza li wieħed jista’ jimxi f’6 minuti (6MWD) kienet ta’ 343.6 metri.

Bħala l-aktar riżultat indikattiv ta’ effikaċja ġiet użata l-bidla mil-linja bażi wara 16-il ġimgħa fid- distanza li wieħed jista’ jimxi f’6 minuti (6MWD). Tadalafil 40 mg biss laħaq il-livell ta’ sinifikanza kif definit fil-protokoll b’żieda medjana fis-6MWD ta’ 26 metru aġġustat għall-plaċebo (p = 0.0004; 95% CI: 9.5, 44.0; Metodu Hodges-Lehman kif speċifikat minn qabel) (medja ta’ 33 metres, 95% CI: 15.2, 50.3). It-titjib fid-distanza ta’ mixi deher wara 8 ġimgħat ta’ kura. Titjib sinifikanti (p<0.01) fis- 6MWD ġie muri fit-12-il ġimgħa, fejn is-suġġetti ġew mitluba biex jittardjaw milli jieħdu il- medikazzjoni taħt studju sabiex joħroġ l-aktar livell baxx ta’ konċentrazzjoni tal-mediċina. B’mod ġenerali, ir-riżultati kienu konsistenti fis-sottogruppi skont l-età, sess, etjoloġija tal-PAH u linja bażi ta’ klassi ta’ funzjonament WHO u ta’ 6MWD. Iż-żieda medjana, aġġustata għall-plaċebo, fis-6MWD kienet ta’ 17-il metru (p = 0.09; 95% CI: -7.1, 43.0; Metodu Hodges-Lehman kif speċifikat minn qabel) (medja ta’ 23 metru, 95% CI; -2.4, 47.8) f’dawk il-pazjenti li rċevew tadalafil 40 mg flimkien ma’ bosentan li kienu diġà qed jieħdu (n = 39) u kien ta’ 39 metru (p<0.01, 95% CI:13.0, 66.0; Metodu Hodges-Lehman kif speċifikat minn qabel) (medja ta’ 44 metres, 95% CI: 19.7, 69.0) f’dawk il-pazjenti li rċevew tadalafil 40 mg biss (n = 37).

Il-proporzjon ta’ pazjenti li kellhom titjib fil-klassi ta’ funzjonament WHO sas-16-il ġimgħa kien simili fil-gruppi ta’ tadalafil 40 mg u tal-plaċebo (23% kontra 21%).L-inċidenza ta’ pazjenti li wara 16-il ġimgħa marru klinikament agħar kienet inqas f’dawk ikkurati b’tadalafil 40 mg (5%; 4 minn 79 pazjent) milli bil-plaċebo (16%; 13 minn 82 pazjent). It-tibdil fil-valuri tad-dispnea skont il-klassifika

Borg kienu żgħar u mhux sinifikanti kemm bil-plaċebo u kemm b’tadalafil 40 mg.

Barra minn hekk, meta mqabbel ma’ plaċebo ġie osservat titjib b’tadalafil 40 mg fil-funzjonament fiżiku, rwol-fiżiku, uġigħ fil-ġisem, saħħa in ġenerali, vitalità u fl-isferi ta’ funzjonament soċjali tal- SF-36. Ma ġie osservat ebda titjib fir-rwol ta’ emozjonijiet u fis-sferi ta’ saħħa mentali tal-SF-36. Meta mqabbel ma’ plaċebo, ġie osservat titjib b’tadalafil 40 mg fil-valuri tal-indiċi EuroQol (EQ-5D) tal-Istati Uniti u tar-Renju Unit, li jinkludu mobilità, kura tiegħek innifsek, attivitajiet normali, uġigħ/skumdità, fatturi ta’ ansjetà/dipressjoni u fl-iskala viżiva analog (VAS).

Ġiet magħmula l-emodinamika kardjopulmonarja f’93 pazjent. Tadalafil 40 mg żied il-volum ta’ demm li tippompja l-qalb (0.6L/min) u naqqas il-pressjoni fl-arterja pulmonarja (-4.3mm Hg) u r- resiżtenza vaskulari pulmonarja (-209dyn.s/cm5) meta mqabbla mal-linja bażi (p<0.05). Madankollu, analiżi post hoc wera li t-tibdil mil-linja bażi tal-parametri emodinamiċi kardjopulmonarji għall-grupp

ta’ kura ta’ tadalafil 40 mg ma kienux differenti b’mod sinifikanti meta mqabbla ma’ dawk ta’ plaċebo.

Kura fit-tul

357 pazjent mill-istudju kkontrollat bil-plaċebo daħlu f’studju ta’ estensjoni għal perijodu twil ta’ żmien. Minn dawn, 311-il pazjent kienu ġew ikkurati b’tadalafil għal mill-inqas 6 xhur u 293 għal sena (espożizzjoni medjana ta’ 365 ġurnata; marġni ta’ jumejn sa 415-il ġurnata). Għal dawk il- pazjenti li dwarhom hemm infomazzjoni, ir-rata ta’ sopravivenza wara sena hi ta’ 96.4%. Barra minn hekk, id-distanza ta’ mixi f’sitt minuti u l-istat ta’ klassi ta’ funzjonament WHO dehru li kienu stabbli f’dawk ikkurati b’tadalafil għal sena.

Tadalafil 20 mg li ngħata lill-individwi b’saħħithom, meta mqabbel ma’ plaċebo, ma pproduċa l-ebda differenza sinifikanti fil-pressjoni sistolika u dijastolika meħuda meta l-individwu kien mimdud fuq dahru (medja massima ta’ tnaqqis ta’ 1.6/0.8 mm Hg, rispettivament), fil-pressjoni sistolika u dijastolika meħuda meta l-individwu kien bilwieqfa (medja massima ta’ tnaqqis ta’ 0.2/4.6 mm Hg, rispettivament), u l-ebda tibdil sinifikanti fir-rata tat-taħbit tal-qalb.

Fi studju li sar biex ikunu ttestjati l-effetti ta’ tadalafil fuq il-viżjoni, fejn intuża t-test Farnsworth-

Munsell ta’ 100-lewn, ma deherx li kien hemm problemi biex jintgħarfu l-kuluri (blu/aħdar) . Din is- sejba hija konsistenti ma’ l-affinita’ baxxa ta’ tadalafil għal PDE6 meta mqabbel ma’ PDE5. Fl-istudji kliniċi kollha, ir-rapporti tat-tibdil fil-viżjoni tal-kulur kienu rari (< 0.1%).

Saru tliet studji fl-irġiel biex ikun stmat l-effett potenzjali fuq l-ispermatoġenesi ta’ tadalafil 10 mg (studju wieħed ta’ 6 xhur) u 20 mg (studju wieħed ta’ 6 xhur u studju wieħed ta’ 9 xhur) mogħtija kuljum. F’tnejn minn dawn l-istudji ġew osservati tnaqqis fl-għadd u fil-konċentrazzjoni ta’ sperma relatati ma’ kura b’tadalafil ta’ relevanza klinika improbabbli. Dawn l-effetti ma ġewx assoċjati ma’ tibdil fil-parametri l-oħra bħal motilità, morfoloġija u FSH.

Popolazzjoni pedjatrika

L-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini iddifferiet l-obbligu li jiġu ppreżentati riżultati tal-istudji b’tadalafil f’wieħed jew iktar settijiet tal-popolazzjoni pedjatrika fit-trattament tal-ipertensjoni arterjali pulmonarja (ara sezzjoni 4.2 għal informazzjoni dwar l-użu pedjatriku).

5.2Tagħrif farmakokinetiku

Assorbiment

Tadalafil jiġi assorbit malajr jittieħed mill-ħalq u l-medja massima osservata ta’ konċentrazzoni fil- plażma (Cmax) tintlaħaq f’ħin medju ta’ 4 sigħat wara li tittieħed id-doża. Il-biodisponibilita’ assoluta ta’ tadalafil wara doża orali ma ġietx determinata.

Ir-rata u l-grad tal-assorbiment ta’ tadalafil mhumiex influwenzati bl-ikel, għalhekk tadalafil jista’ jittieħed ma’ l-ikel jew fuq stonku vojt. Il-ħin tad-doża (filgħodu versu filgħaxija wara għotja waħda ta’ 10 mg) ma kellu l-ebda effetti klinikament rilevanti fuq ir-rata u l-grad tal-assorbiment.

Distribuzzjoni

Il-volum medju tad-distribuzzjoni huwa madwar 77 l fl-istat fiss, li jindika li tadalafil jiġi distribwit fit-tessuti. F’konċentrazzjonijiet terapewtiċi, 94% ta’ tadalafil fil-plażma jkun marbut mal-proteini.

L-irbit mal-proteini mhuwiex effettwat mill-funzjoni tal-kliewi.

Inqas minn 0.0005% tad-doża mogħtija dehret fis-semen ta’ individwi b’saħħithom.

Bijotrasformazzjoni

Tadalafil huwa prinċipalment metabolizzat permezz tal-iżoforma ċitokromju P450 (CYP) 3A4 . Il- metabolu prinċipali ċirkolanti huwa methylcatechol glucuronide. Dan il-metabolu huwa mill-inqas 13,000-il darba inqas qawwi minn tadalafil għal PDE5. Konsegwentement, mhuwiex mistenni li jkun klinikament attiv fil-konċentrazzjonijiet osservati tal-metabolu.

Eliminazzjoni

It-tneħħija medja orali ta’ tadalafil hija 3.4 l/siegħa fl-istat fiss u l-medja tal-half-life terminali hija ta’ 16-il siegħa f’individwi b’saħħithom.

Tadalafil jitneħħa prinċipalment bħala metaboli mhux attivi, l-aktar fl-ippurgar (madwar 61% tad- doża) u b’ammont inqas fl-awrina (madwar 36% tad-doża).

Linearità/nuqqas ta’ linearità

F’suġġetti b’saħħithom, fi skala ta’ doża minn 2.5 sa 20 mg, l-esponiment (AUC) ta’ tadalafil jiżdied b’mod proporzjonali għad-doża. Bejn 20 mg sa 40 mg, ġiet osservata żieda li kienet inqas minn dik proporzjonali. Waqt id-dożaġġ ta’ tadalafil 20 mg u 40 mg darba kuljum, konċentrazzjonijiet fissi fil- plażma ġew milħuqa fi żmien 5 ijiem u l-esponiment hija ta’ madwar 1.5 darbiet ta’ dik wara doża waħda.

Farmakokinetika ta’ popolazzjoni

F’pazjenti b’ipertensjoni pulmonarja li mhux qed jirċievu bosentan fl-istess ħin, il-medja tal- esponiment ta’ tadalafil fl-istat fiss wara 40 mg kien 26% ogħla meta mqabbel ma’ dawk ta’ volontiera b’saħħithom. Ma kien hemm ebda differenza klinikament sinifikanti fis-Cmax meta mqabbel ma’ volontiera b’saħħithom. Ir-riżultati jindikaw li hemm tnaqqis fit-tneħħija ta’ tadalafil f’pazjenti b’ipertensjoni pulmonarja meta mqabbla ma’ volontiera b’saħħithom.

Popolazzjonijiet speċjali oħrajn

Anzjani

Anzjani b’saħħithom (65 sena jew akbar) kellhom tneħħija aktar baxxa ta’ tadalafil meħud oralment, li rriżulta f 25% aktar esponiment (AUC) meta mqabbel ma’ individwi b’saħħithom ta’ eta’ minn 19 sa 45 sena wara doża ta’ 10 mg. Dan l-effett tal-età mhuwiex klinikament sinifikanti u ma jeħtieġx tibdil fid-doża.

Indeboliment renali

Fl-istudji tal-farmakoloġija klinika fejn intużat doża waħda ta' tadalafil (5 mg-20 mg), l-esponiment għal tadalafil (AUC) kien madwar id-doppju f’individwi b’indeboliment ħafif fil-kliewi (tneħħija tal- krejatinina 51 sa 80 ml/min) jew moderat (tneħħija tal-krejatinina 31 sa 50 ml/min) u f’individwi fuq id-dijaliżi bi stat terminali tal-funzjoni tal-kliewi. Fil-pazjenti fuq l-emodjaliżi, Cmax kien 41% ogħla minn dak osservat f’individwi b’saħħithom.

L-emodjaliżi tikkontribwixxi ftit li xejn għat-tneħħija ta’ tadalafil.

Minħabba ż-żieda fl-espożizzjoni ta’ tadalafil (AUC), esperjenza klinika limitata u l-fatt li d-dijaliżi m’għandha ebda effett fuq it-tneħħija tiegħu, tadalafil mhux rakkomandat f’pazjenti b’indeboliment renali sever.

Indeboliment epatiku

L-esponiment għal tadalafil (AUC) f’individwi b’insuffiċjenza ħafifa u moderata tal-fwied (Child- Pugh Klassi A u B) huwa komparabbli ma' l-espożizzjoni f’individwi b’saħħithom meta tingħata doża ta' 10 mg. Jekk tinkiteb riċetta għal tadalafil, l-ispeċjalista li kitibha, fuq bażi individwali, għandu jagħmel evalwazzjoni tajba dwar ir-riskji u l-benfiċċji .M’hemmx tagħrif disponibbli, f’pazjenti b’indeboliment epatiku dwar l-għoti ta’ dożi ogħla minn 10 mg ta’ tadalafil.

Pazjenti b’ċirrożi epatika severa (Child-Pugh Klassi Ċ) ma ġewx studjati u għalhekk f’dawn il-pazjenti mhux rakkomandat li jingħataw dożi ta’ tadalafil.

Pazjenti bid-dijabete

L-esponiment għal tadalafil (AUC) f’individwi bid-dijabete kien madwar 19% inqas mill-valur ta'

AUC f’individwi b’saħħithom wara doża ta’ 10 mg. Din id-differenza fl-espożizzjoni ma teħtieġx tibdil fid-doża.

Razza

Studji farmakokinetiċi inkludew suġġetti u pazjenti minn gruppi etniċi differenti u ma ġew identifikati ebda differenzi fl-espożizzjoni tipika ta’ tadalafil. Għalhekk l-ebda aġġustament fid-doża ma hu meħtieġ.

Sess

Ma ġew osservati ebda differenzi klinikament rilevanti fl-espożizzjoni wara dożi multipli u waħdiena ta’ tadalafil f’suġġetti femminili u maskili b’saħħithom. Għalhekk l-ebda aġġustament fid-doża ma hu meħtieġ.

5.3Tagħrif ta’ qabel l-użu kliniku dwar is-sigurtà

Tagħrif mhux kliniku bbażat fuq studji konvenzjonali ta’ sigurtà farmakoloġika, effett tossiku minn dożi ripetuti, effett tossiku fuq il-ġeni, riskju ta’ kanċer, effett tossiku fuq is-sistema riproduttiva, ma juri l-ebda periklu speċjali għall-bnedmin.

Ma kien hemm ebda evidenza ta’ teratoġeniċità jew ta’ effett tossiku fuq l-embriju jew il-fetu f’firien jew ġrieden li rċevew sa 1000 mg/kg/jum tadalafil. Fi studju tal-iżvilupp ta’ qabel u wara t-twelid tal- firien, id-doża li fiha ma ġie osservat l-ebda effett kienet ta’ 30 mg/kg/jum. F’fara tqila, l-AUC għal mediċina ħielsa kkalkulata f’din id-doża kienet madwar 18-il darba akbar minn l-AUC fil-bniedem f’doża ta’ 20 mg.

Ma kien hemm l-ebda ħsara fil-fertilita’ tal-firien maskili u femminili. Fi klieb li ngħataw tadalafil kuljum għal 6 sa 12-il xahar f’dożi ta’ 25 mg/kg/jum (li jirriżulta f’esponiment mill-inqas 3 darbiet akbar [skala 3.7 – 18.6] milli jidher fil-bnedmin li ngħataw doża waħda ta’ 20 mg) u aktar, kien hemm rigressjoni tal-epitelju tubulari seminiferu li rriżulta fi tnaqqis tal-ispermatoġenesi f’xi klieb. Ara wkoll sezzjoni 5.1

6.TAGĦRIF FARMAĊEWTIKU

6.1Lista ta’ eċċipjenti

Qalba tal-pillola:

Povidone (K-25)

Sodium laurilsulfate

Poloxamer 188

Anhydrous lactose

Microcrystalline cellulose (PH 101)

Croscarmellose sodium

Colloidal anhydrous silica

Magnesium stearate

Kisja tar-rita

Lactose monohydrate

Hypromellose (2910/15 mPa·s) (E464)

Titanium dioxide (E171)

Triacetin

6.2Inkompatibbilitajiet

Mhux applikabbli.

6.3Żmien kemm idum tajjeb il-prodott mediċinali

3 snin.

6.4Prekawzjonijiet speċjali għall-ħażna

Dan il-prodott mediċinali m’għandux bżonn ħażna speċjali.

6.5In-natura tal-kontenitur u ta’ dak li hemm ġo fih

Folji tal-PVC/PE/PVdC-Alu f’kartuna li fihom 28 u 56 pillola miksija b’rita.

Folji perforati ta’ l-unita` tal-PVC/PVdC-Alu f’kartuna li jkun fihom 28 x 1 u 56 x 1 pillola miksija b’rita.

Jista’ jkun li mhux il-pakketti tad-daqsijiet kollha jkunu fis-suq.

6.6Prekawzjonijiet speċjali li għandhom jittieħdu meta jintrema

Kull fdal ta’ prodott li ma jkunx intuża jew skart li jibqa’ wara l-użu tal-prodott għandu jintrema kif jitolbu l-liġijiet lokali.

7.DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Mylan S.A.S.

117, Allée des Parcs 69800 Saint-Priest Franza

8.NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/16/1153/001

EU/1/16/1153/002

EU/1/16/1153/003

EU/1/16/1153/004

9.DATA TAL-EWWEL AWTORIZZAZZJONI/TIĠDID TAL-AWTORIZZAZZJONI

Data tal-ewwel awtorizzazzjoni: {JJ xahar SSSS}

10.DATA TA’ REVIŻJONI TAT-TEST

Informazzjoni dettaljata dwar dan il-prodott mediċinali tinsab fuq is-sit elettroniku tal-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini http://www.ema.europa.eu/

Kummenti

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Għajnuna
  • Get it on Google Play
  • Dwar
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    Drogi ta’ preskrizzjoni elenkati