Maltese
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Tarceva (erlotinib) – Sommarju tal-karatteristiċi tal-prodott - L01XE03

Updated on site: 10-Oct-2017

Isem tal-MediċinaTarceva
Kodiċi ATCL01XE03
Sustanzaerlotinib
ManifatturRoche Registration Limited

Kontenut tal-Artiklu

1.ISEM IL-PRODOTT MEDIĊINALI

Tarceva 25 mg pilloli miksija b’rita.

2.GĦAMLA KWALITATTIVA U KWANTITATTIVA

Pillola waħda miksija b’rita fiha 25 mg erlotinib (bħala erlotinib hydrochloride).

Eċċipjenti b’effett magħruf: Kull pillola miksija b’rita fiha 27.43 mg Lactose monohydrate.

Għal-lista kompluta ta’ eċċipjenti, ara sezzjoni 6.1.

3.GĦAMLA FARMAĊEWTIKA

Pillola miksija b’rita.

Pilloli bojod għal safranin, tondi, ibbuzzati fuq iż-żewġ naħat, b’’T 25’ minquxa fuq naħa waħda.

4.TAGĦRIF KLINIKU

4.1Indikazzjonijiet terapewtiċi

Kanċer tal-Pulmun Mhux taċ-Ċellula Żgħira (NSCLC):

Tarceva huwa indikat għall-kura primarja ta’ pazjenti b’kanċer tal-pulmun mhux taċ-ċellula żgħira (NSCLC) avanzat lokalment jew metastatiku b’mutazzjonijiet li jattivaw lil EGFR.

Tarceva huwa indikat ukoll għal trattament ta’ manteniment ta’ bidla (switch maintenance) f’ pazjenti b’NSCLC avanzat lokalment jew metastatiku b’mutazzjonijiet li jattivaw lil EGFR u marda stabbli wara kimoterapija tal- ewwel għażla.

Tarceva huwa indikat ukoll għall-kura ta’ pazjenti b’NSCLC avanzat lokalment jew metastatiku, wara li falla imqar kors wieħed minn qabel ta’ kimoterapija.

Meta jiġi preskritt Tarceva, wieħed irid jikkonsidra l-fatturi assoċjati ma’ sopravivenza itwal.

F’pazjenti b’tumur negattivi għar-Riċettur tal-Fattur ta’ Żvilupp Epidermali (EGFR)-IHC ma ntwerewx benefiċċju ta’ sopravivenza jew effetti oħra tal-kura ta’ rilevanza klinika (ara sezzjoni 5.1).

Kanċer tal-frixa:

Tarceva flimkien ma’ gemcitabine huwa indikat għall-kura ta’ pazjenti b’kanċer metastatiku tal-frixa.

Meta jiġi preskritt Tarceva, fatturi assoċjati ma’ sopravivenza itwal għandhom jiġu kkunsidrati (ara sezzjonijiet 4.2 u 5.1).

Ma ntwera l-ebda vantaġġ ta’ sopravivenza għall-pazjenti b’marda avanzata lokalment.

4.2Pożoloġija u metodu ta’ kif għandu jingħata

Kura b’Tarceva għandha tiġi sorveljata minn tabib b’esperjenza fl-użu ta’ terapiji kontra l-kanċer.

Pazjenti b’Kanċer tal-Pulmun Mhux taċ-Ċellula Żgħira:

Ittestjar għall-mutazzjoni ta’ EGFR għandu jsir qabel il-bidu ta’ terapija b’Tarceva f’pazjenti b’NSCLC avanzat jew metastatiku li qatt ma ħadu kimoterapija qabel.

Id-doża ta’ kuljum rrakkomandata ta’ Tarceva hija ta’ 150 mg meħuda tal-inqas siegħa qabel jew sagħtejn wara l-ikel.

Pazjenti b’kanċer tal-frixa:

Id-doża ta’ kuljum rrakkomandata ta’ Tarceva hija ta’ 100 mg meħuda tal-inqas siegħa qabel jew sagħtejn wara l-ikel, flimkien ma’ gemcitabine (ara s-sommarju tal-karatteristiċi tal-prodott ta’ gemcitabine għall-indikazzjoni tal-kanċer tal-frixa).

F’pazjenti li ma jiżvilluppawx raxx fl-ewwel 4 – 8 ġimgħat ta’ kura, aktar kura b’Tarceva għandha tiġi assessjata mill-ġdid (ara sessjoni 5.1).

Meta jkun hemm bżonn aġġustament tad-doża, id-doża għandha titnaqqas bi kwantità ta’ 50 mg kull darba (ara sezzjoni 4.4.).

Tarceva huwa disponibbli bħala pilloli b’qawwiet ta’ 25 mg, 100 mg u 150 mg.

L-użu flimkien ma’ substrati u modulaturi ta’ CYP3A4 jista’ jinħtieġ aġġustament fid-doża (ara sezzjoni 4.5).

Pazjenti b’indeboliment tal-fwied: Erlotinib jiġi eliminat permezz ta’ metaboliżmu fil-fwied u eskrezzjoni biljari. Għalkemm esponiment għal erlotinib kien simili f’pazjenti b’indeboliment moderat tal-funzjoni tal-fwied (punteġġ Child-Pugh 7-9) meta mqabbel ma’ pazjenti b’funzjoni adegwata tal-fwied, għandha tintuża attenzjoni meta Tarceva jingħata lill-pazjenti b’indeboliment tal-fwied. Tnaqqis jew twaqqif tad-doża ta’ Tarceva għandhom jiġu kkunsidrati jekk iseħħu reazzjonijiet avversi severi. Is-sigurtà u l-effikaċja ta’ erlotinib ma kienux studjati f’pażjenti b’disfunzjoni severa tal-fwied (AST/SGOT u ALT/SGPT > 5 x ULN). L-użu ta’ Tarceva f’pazjenti b’disfunzjoni severa tal-fwied mhux irrakkomandat (ara sezzjoni 5.2).

Pazjenti b’indeboliment renali: Is-sigurtà u l-effikaċja ta’ erlotinib ma kienux studjati f’pazjenti b’indeboliment tal-kliewi (konċentrazzjoni tal-krejatinina fis-serum >1.5 drabi l-għola livell normali). Ibbażat fuq dejta farmakokinetika, ma jidhirx li hemm bżonn ta’ aġġustament fid-doża f’pazjenti b’indeboliment ħafif jew moderat renali (ara sezzjoni 5.2). L-użu ta’ Tarceva f’pazjenti b’ indeboliment sever renali mhux irrakkomandat.

Popolazzjoni pedjatrika: Is-sigurtà u l-effikaċja ta’ erlotinib f’pazjenti taħt l-età ta’ 18-il sena ma ġewx determinati s’issa. L-użu ta’ Tarceva f’pażjenti pedjatriċi mhux irrakkomandat.

Pazjenti li jpejpu: It-tipjip ta’ sigaretti ntwera li jnaqqas l-espożizzjoni għal erlotinib b’50-60%. Id-doża massima ttollerata ta’ Tarceva f’pazjenti b’NSCLC li jpejpu s-sigaretti kienet 300 mg. L-effikaċja u s-sigurtà fit-tul ta’ doża ogħla mid-dożi rrakkomandati tal-bidu ma kienux stabbiliti f’pazjenti li jkomplu jpejpu s-sigaretti (ara sezzjonijiet 4.5 u 5.2). Għalhekk dawk li bħalissa qed ipejpu għandhom jiġu rrakkomandati biex jieqfu mit-tipjip, peress li l-konċentrazzjonijiet ta’ erlotinib fil-plażma f’dawk li jpejpu huma mnaqqsa meta mqabbla ma’ dawk li ma jpejpux.

4.3Kontraindikazzjonijiet

Sensittività eċċessiva għal erlotinib jew għal kwalunkwe wieћed mill-eċċipjenti elenkati fis-sezzjoni 6.1.

4.4Twissijiet speċjali u prekawzjonijiet għall-użu

Valutazzjoni tal-istat ta’ mutazzjoni ta’ EGFR

Meta jiġi evalwat l-istat ta’ mutazzjoni ta’ EGFR ta’ pazjent, huwa importanti li tintagħżel metodoloġija ivvalidata sew u robusta biex jiġu evitati riżultati negattivi foloz jew pożittivi foloz.

Pażjenti li jpejpu

Pażjenti li bħalissa jpejpu għandhom jiġu avżati sabiex jiefqu jpejpu, minħabba li l-konċetrazzjonijiet fil-plażma ta’ erlotinib f’pazjenti li jpejpu huma mnaqqsa meta mqabbla ma’ dawk li ma jpejpux. L-ammont ta’ tnaqqis huwa probabbli li jkun klinikament sinifikanti (ara sezzjoni 4.5).

Marda tal-Interstizju tal-Pulmun

Każijiet ta’ episodji li jixbħu lill-marda tal-interstizju tal-pulmun (ILD), inkluż imwiet, ġew irrappurtati b’mod mhux komuni f’pazjenti li qed jingħataw Tarceva għall-kura ta’ kanċer tal-pulmun mhux taċ-ċellula żgħira (NSCLC), kanċer tal-frixa jew tumuri solidi avanzati oħra. Fl-istudju kruċjali BR.21 f’NSCLC, l-inċidenża ta’ ILD (0.8%) kienet l-istess kemm fil-grupp tal-plaċebo kif ukoll f’dak ta’ Tarceva. F’meta-analiżi ta’ provi kliniċi randomized u kkontrollati dwar NSCLC (minbarra studji ta’ fażi I u studji bi grupp wieħed ta’ fażi II minħabba nuqqas ta’ gruppi ta’ kontroll), l-inċidenza ta’ każijiet jixbhu lil ILD kienet ta’ 0.9% fuq Tarceva meta mqabbel ma’ 0.4% f’pazjenti fil-gruppi ta’ kontroll. Fl-istudju tal-kanċer tal-frixa flimkien ma’ gemcitabine, l-inċidenza ta’ episodji jixbħu lil ILD kienet ta’ 2.5% fil-grupp Tarceva flimkien ma’ gemcitabine meta mqabbla ma’ 0.4% fil-grupp ta’ikkurat bil-plaċebo flimkien ma’ gemcitabine. Dijanjosi rrappurtati f’pazjenti ssuspettati li għandhom episodji jixbħu lil ILD jinkudu pulmonite, pulmonite tar-radjazzjoni, pulmonite tal-ipersensittività, pulmonite tal-interstizju, mard tal-interstizju tal-pulmun, bronkolité obliterattiva, fibrosi pulmonari, Sindrome ta’ Diffikultà Respiratorja Akuta (ARDS), alveolite u nfiltrazzjoni fil-pulmun. Is-sintomi bdew minn ftit ġranet sa diversi xhur wara li nbdiet it-terapija b’Tarceva. Fatturi li jfixklu jew jikkontribixxu bħal kimoterapija fl-istess ħin jew minn qabel, radjuterapija minn qabel, mard tal-parenkima tal-pulmun ġà eżistenti, mard metastatiku tal- pulmun, jew infezzjonijiet tal-pulmon, kienu frekwenti. Inċidenza ogħla ta’ ILD (madwar 5% b’rata ta’ mortalità ta’ 1.5%) hija osservata fost pazjenti fi studji li twettqu fil-Ġappun.

F’pazjenti li żviluppaw bidu akut ta’ sintomi pulmonari bla spjegazzjoni ġodda u/jew progressivi, bħal qtugħ ta’ nifs, sogħla u deni, it-terapija b’Tarceva għandha titwaqqaf sakemm issir evalwazzjoni dijanjostika. Pazjenti

kkurati fl-istess waqt b’erlotinib u gemcitabine għandhom jiġu sorveljati b’attenzjoni għall-possibilità li jiżvilluppaw tossiċità tixbaħ lil ILD. Jekk ILD hija ddijanjostikata, Tarceva għandu jitwaqqaf u kura xierqa tinbeda skont il-bżonn (ara sezzjoni 4.8).

Dijarea, deidrazzjoni, żbilanċ fl-elettroliti u insuffiċjenza renali

Dijarea (inkluż każijiet rari ħafna b’riżultat fatali) seħħet f’madwar 50% tal-pazjenti fuq Tarceva u dijarea moderata jew qawwija għandha tiġi kkurata b’ eż. loperamide. F’ċertu każijiet jista’ jkun neċessarju li d-doża titnaqqas. Fi studji kliniċi id-doża kienet imnaqqsa bi kwantitajiet ta’ 50 mg. Tnaqqis tad-doża bi kwantitajiet ta’ 25 mg ma ġewx investigati. F’każ ta’ dijarea qawwija jew persistenti, dardir, anoressija, jew rimettar assoċjat ma’ deidrazzjoni, terapija b’Tarceva trid titwaqqaf u miżuri xierqa jittieħdu għall-kura tad-deidrazzjoni (ara sezzjoni 4.8). Kien hemm rapporti rari ta’ ipokalimja u insuffiċjenza renali (inkluż mwiet). Uħud mill-każijiet kienu sekondarji għall-deidrazzjoni qawwija minħabba dijarea, rimettar u/jew anoressija, filwaqt li oħrajn irriżultaw wkoll minħabba l-użu fl-istess ħin ta’ kimoterapija. F’każijiet ta’ dijarea aktar serja jew persistenti, jew każijiet li jwasslu għall-deidrazzjoni, speċjalment fi gruppi ta’ pazjenti li għandhom fatturi ta’ riskju li jaggravaw (speċjalment kimoterapija u mediċini oħra li jittieħdu fl-istess waqt, sintomi jew mard jew kondizzjonijiet oħra li jippredisponu inkluż età avanzata), kura b’Tarceva trid titwaqqaf u miżuri xierqa għandhom jittieħdu sabiex il-pazjenti jiġu reidrati intensivament minn ġol-vini. Barra minn hekk, f’pazjenti b’riskju ta’ deidrazzjoni, il-funzjoni renali u l-elettroliti fis-serum, inkluż il-potassju għandhom jiġu osservati wkoll.

Epatite, insuffiċjenza tal-fwied

Każijiet rari ta’ insuffiċjenza tal-fwied (inkluż imwiet) kienu rrappurtati waqt l-użu ta’ Tarceva. Fatturi li jaggravaw inkludew mard tal-fwied eżistenti minn qabel jew l-użu fl-istess waqt ta’ medikazzjonijiet epatotossiċi. Għalhekk, f’dawn il-pazjenti, għandu jiġi kkunsidrat ittestjar perjodiku tal-funzjoni tal-fwied. L- iddożar ta’ Tarceva għandu jitwaqqaf jekk il-bidliet fil-funzjoni tal-fwied huma severi (ara sezzjoni 4.8). Tarceva mhux irrakkomandat għall-użu f’pazjenti b’disfunzjoni severatal-fwied.

Perforazzjoni gastro-intestinali

Pazjenti li qed jirċievu Tarceva huma f’riskju akbar li jiżviluppaw perforazzjoni gastro-intestinali, li kienet osservata b’mod mhux komuni (inkluż xi każijiet b’riżultat fatali). Pazjenti li qed jirċievu fl-istess waqt sustanzi anti-anġjoġeniċi, kortikosterojdi, NSAIDs, u/jew kimoterapija bbażata fuq taxane, jew li għandhom passat ta’ ulċerazzjoni peptika jew marda divertikulari huma f’riskju ikbar. Tarceva għandhu jitwaqqaf b’mod permanenti f’pazjenti li jiżviluppaw perforazzjoni gastro-intestinali (ara sezzjoni 4.8).

Disturbi bullużi u bil-qxur fil-ġilda

Kienu rrapportati kundizzjonijiet bullużi, bl-infafet u bil-qxur, inkluż każijiet rari ħafna li jissuġġerixxu s- sindrome Stevens-Johnson/Nekroliżi epidermali tossika, li f’xi każijiet kienu fatali (ara sezzjoni 4.8). Kura b’Tarceva għandha tiġi interrotta jew imwaqqfa jekk il-pazjent jiżviluppa kundizzjonijiet severi bullużi, bl- infafet jew bil-qxur. Pazjenti b’disturbi bullużi u bil-qxur fil-ġilda għandhom jiġu ttestjati għall-infezzjoni fil- ġilda u kkurati skont il-linji gwida lokali għall-ġestjoni.

Disturbi fl-għajnejn

Pazjenti li jkollhom sinjali u sintomi li jissuġġerixxu keratite bħal: infjammazzjoni fl-għajnejn, dmugħ, sensittività għad-dawl, vista mċajpra, uġigħ fl-għajnejn u/jew għajnejn ħomor akuti jew li qed jaggravaw għandhom jintbagħtu minnufih għand speċjalista tal-oftalmoloġija.

Jekk tiġi kkonfermata dijanjosi ta’ keratite ulċerattiva, kura b’Tarceva għandha titwaqqaf temporanjament jew għal kollox. Jekk tiġi ddijanjostikata keratite, il-benefiċċji u r-riskji li titkompla l-kura għandhom jiġu kkunsidrati b’attenzjoni. Tarceva għandu jintuża b’attenzjoni f’pazjenti b’passat mediku ta’ keratite, keratite ulċerattiva jew għajnejn xotti b’mod sever. Użu ta’ lentijiet tal-kuntatt ukoll huwa fattur ta’ riskju għall-keratite u ulċerazzjoni. Kienu irrappurtati każijiet rari ħafna ta’ perforazzjoni tal-korneja jew ulċerazzjoni waqt l-użu ta’ Tarceva (ara sezzjoni 4.8).

Interazzjonijiet ma’ prodotti mediċinali oħra

Indutturi qawwija ta’ CYP3A4 jistgħu jnaqqsu l-effikaċja ta’ erlotinib filwaqt li inibituri qawwija ta’ CYP3A4 jistgħu jwasslu għal tossiċità miżjuda. Kura flimkien ma’ dawn it-tipi ta’ sustanzi għandha tiġi evitata (ara sezzjoni 4.5).

Forom oħra ta’ interazzjonijiet

Erlotinib huwa kkaratterizzat b’nuqqas fis-solubilità f’pH aktar minn 5. Prodotti mediċinali li jbiddlu l-pH tal- parti ta’ fuq ta’ l-apparat Gastro-Intestinali (GI) bħal inibituri tal-pompi tal-protoni, antagonisti ta’ H2 u antaċidi, jistgħu jbiddlu s-solubilità ta’ erlotinib u għalhekk il-biodisponibiltà tiegħu. Żieda fid-doża ta’ Tarceva meta mogħtija flimkien ma’ dawn is-sustanzi x’aktarx li ma tikkumpensax għan-nuqqas ta’ espożizzjoni. Taħlita ta’ erlotinib ma’ inibituri tal-pompi tal-protoni għandha tiġi evitata. L-effetti ta’ l-għotja ta’ erlotinib flimkien ma’

antagonisti ta’ H2 u antaċidi mhumiex magħrufa; iżda, biodisponibiltà mnaqqsa hija probabbli. Għalhekk l- għotja flimkien ta’ dawn it-taħlitiet għandha tiġi evitata (ara sezzjoni 4.5). Waqt kura b’Tarceva, jekk l-użu ta’ antaċidi huwa kkunsidrat bħala neċessarju, għandhom jittieħdu mill-anqas 4 sigħat qabel jew sagħtejn wara d- doża ta’ kuljum ta’ Tarceva.

Il-pilloli fihom lactose u m’għandhomx jingħataw lill-pazjenti bi problemi ereditarji rari ta’ intolleranza għall- galactose, nuqqas ta’ Lapp lactase jew assorbiment ħażin ta’ glucose-galactose.

4.5Interazzjoni ma’ prodotti mediċinali oħra u forom oħra ta’ interazzjoni

Studji ta’ interazzjoni saru biss f’l-adulti.

Erlotinib u substrati oħra ta’ CYP

Elotinib huwa inibitur qawwi ta’ CYP1A1, u inibitur moderat ta’ CYP3A4 u CYP2C8, kif wkoll huwa inibitur b’saħħtu ta’ glukuronidazzjoni minn UGT1A1 in vitro.

Ir-rilevanza fiżjoloġika ta’ l-inibizzjoni b’saħħita ta’ CYP1A1 mhix magħrufa minħabba d-dehra limitata ħafna ta’ CYP1A1 fit-tessut uman.

Meta erlotinib ingħata flimkien ma’ ciprofloxacin, inibitur moderat ta’ CYP1A2, l-espożizzjoni għal erlotinib [AUC] żdiedet b’mod sinifikattiv b’39%, waqt li ma nstabet l-ebda bidla ta’ sinifikanza statistika f’Cmax. Bl- istess mod, l-espożizzjoni għall-metobolit attiv żdiedet b’madwar 60% u 48% għall-AUC u Cmax, rispettivament. Ir-relevanza klinika ta’ din iż-żieda ma ġietx stabbilita. Għandu jkun hemm kawtela meta ciprofloxacin jew inibituri qawwija ta’ CYP1A2 (e.ż. fluvoxamine) jitħaltu flimkien ma’ erlotinib. Jekk ikunu osservati reazzjonijiet avversi relatati ma’ erlotinib, id-doża ta’ erlotinib tista’ titnaqqas.

Kura minn qabel jew għotja fl-istess ħin ta’ Tarceva ma bidlux it-tneħħija tas-substrati prototipiċi ta’ CYP3A4, midazolam u erythromycin, iżda dehru li jnaqqsu il-biodisponibiltà orali ta’ midazolam b’sa 24%. Fi studju kliniku ieħor, erlotinib intwera li ma affettwax il-farmakokinetika ta’ paclitaxel, susbtrat ta’ CYP3A4/2C8, mogħti fl-istess ħin. Għalhekk, interazzjonijiet sinifikanti mat-tneħħija ta’ substrati oħra ta’ CYP3A4 huma improbabbli.

L-inibizzjoni ta’ glukuronidazzjoni tista’ tikkawża interazzjonijiet ma’ prodotti mediċinali oħra li huma substrati ta’ UGT1A1 u jitneħħew esklusivament permeżż ta’ dan il-passaġġ. Pazjenti b’ammont żgħir ta’ UGT1A1 jew mard ġenetiku ta’ glukuronidazzjoni (eż. il-marda ta’ Gilbert) jistgħu juru żieda tal-konċentrazzjoni fis-serum ta’ bilirubina u jridu jiġu kkurati b’attenzjoni.

Erlotinib huwa metabolizzat mill-fwied permezz ta’ ċitokromi tal-fwied fil-bniedem, prinċipalment minn CYP3A4 u ftit inqas minn CYP1A2. Metaboliżmu mhux fil-fwied, minn CYP3A4 ġol-musrana, CYP1A1 fil- pulmun, u CYP1B1 fit-tessut tat-tumur ukoll jikkontribwixxu potenzjalment għat-tneħħija metabolika ta’ erlotinib. Interazzjonijiet potenzjali jistgħu jseħħu ma’ sustanzi attivi li jiġu metabolizzati minn, jew huma inibituri jew indutturi ta’ dawn l-enżimi.

Inibituri qawwija ta’ l-attività ta’ CYP3A4 inaqqsu l-metaboliżmu ta’ erlotinib u jżidu il-konċentrazzjoni ta’ erlotinib fil-plażma. Fi studju kliniku, l-użu ta’ erlotinib flimkien ma’ ketoconazole (200 mg mill-ħalq darbtejn kuljum għal ħamest ijiem), inibitur qawwi ta’ CYP3A4, wassal għal żieda fl-espożizzjoni ta’ erlotinib (86% ta’

AUC u 69% ta’ Cmax). Għalhekk, l-użu ta’ erlotinib flimkien ma’ inibitur qawwi ta’ CYP3A4 e.ż. azole antifungals (ketoconazole, itraconazole, voriconazole), inibituri tal-protease, erythromycin jew clarithromycin,

trid issir b’attenzjoni. Jekk hemm bżonn id-doża ta’ erlotinib trid titnaqqas, speċjalment jekk tiġi osservata tossiċità.

Indutturi potenti ta’ l-attività ta’ CYP3A4 iżidu l-metaboliżmu ta’ erlotinib u sinnifikament inaqqsu l- konċetrazzjoni ta’ erlotinib fil-plażma. Fi studju kliniku, l-użu ta’ erlotinib flimkien ma’ rifampicin (600 mg mill-ħalq darba kuljum għal sebat ijiem), induttur qawwi ta’ CYP3A4, wassal għal tnaqqis ta’ 69% fl-AUC medjan ta’ erlotinib. L-għotja flimkien ta’ rifampicin ma’ doża waħda ta’ 450 mg ta’ Tarceva wassal għal espożizzjoni medja għal erlotinib (AUC) ta’ 57.5% ta’ dik wara doża waħda ta’ 150 mg ta’ Tarceva fin-nuqqas ta’ kura b’rifampicin. Għalhekk, l-għotja ta’ Tarceva flimkien ma’ indutturi ta’ CYP3A4 għandha tiġi evitata. Għall-pazjenti li jinħtieġu kura b’Tarceva flimkien ma’ induttur qawwi ta’ CYP3A4 bħal rifampicin, għandha tiġi kkunsidrata żieda fid-doża għal 300 mg filwaqt li s-sigurtà tagħhom (inkluż il-funzjonijiet renali u tal-fwied u l-elektroliti fis-serum) tiġi sorveljata mill-viċin, u jekk ittollerat tajjeb għal aktar minn ġimagħtejn, aktar żieda sa 450 mg tista’ tkun ikkunsidrata b’sorveljanza tas-sigurtà mil-viċin. Espożizzjoni mnaqqsa tistà tiġri wkoll b’indutturi oħra e.ż. phenytoin, carbamazepine, barbiturates jew St. John’s Wort (hypericum perforatum). L-użu ta’ dawn is-sustanzi attivi ma’ erlotinib trid issir b’attenzjoni. Kura alternattiva, mingħajr attività qawwija li tinduċi lil CYP3A4, trid tiġi kkunsidrata meta possibli.

Erlotinib u sustanzi kontra t-tagħqid tad-demm derivati minn coumarin

F’pazjenti li jirċievu Tarceva, kienet irrappurtata interazzjoni ma’ sustanzi kontra t-tagħqid tad-demm derivati minn coumarin, inkluż warfarin, li wasslet għall-żjieda fl-International Normalized Ratio (INR) u episodji ta’ fsada li f’xi każijiet kienu fatali. Pazjenti li qed jieħdu sustanzi kontra t-tagħqid tad-demm derivati minn coumarin għandhom jiġu ssorveljati regolarment għal kull tibdil fil-ħin prothrombin jew INR.

Erlotinib u statins

It-taħlita ta’ Tarceva u statin tista’ żżid il-potenzjal ta’ mijopatija kkawżata minn statin, inkluż rabdomijolisi, li kienet osservata b’mod rari.

Erlotinib u pazjenti li jpejpu

Ir-riżultati ta’ studju ta’ interazzjoni farmakokinetika indikaw tnaqqis sinnifikanti ta’ 2.8-, 1.5-, u 9-drabi l- AUCinf, Cmax u l-konċentrazzjoni tal-plażma wara 24 siegħa, rispettivament, wara l-għotja ta’ Tarceva f’pazjenti li jpejpu meta mqabbla ma’ dawk li ma jpejpux (ara sezzjoni 5.2). Għalhekk, pazjenti li għadhom ipejpu għandhom jiġu mħeġġa biex jieqfu jpejpu malajr kemm jista’ jkun qabel ma jibdew kura b’Tarceva, minħabba li l-konċentrazzjonijiet fil-plażma ta’ erlotinib jonqsu jekk ma jifqux. L-effett kliniku ta’ tnaqqis fl-espożizzjoni għadu ma ġiex assessjat formalment iżda huwa probabbli li huwa klinikament sinnifikanti.

Erlotinib u inibituri ta’ P-glycoprotein

Erlotinib huwa substrat tat-trasportatur tas-sustanza attiva ta’ P-glycoprotein. L-ġħotja flimkien ta’ inibituri ta’ Pgp, e.ż. cyclosporine u verapamil, tista’ twassal għal tibdil fid-distribuzzjoni u/jew tibdil fl-eliminazzjoni ta’erlotinib. Il-konsegwenza ta’ din l-interazzjoni e.ż. tossiċità tas-CNS, għadha ma ġietx stabbilita. F’dawn iċ- ċirkostanżi jrid ikun hemm kawtela.

Erlotinib u prodotti mediċinali li jbiddlu l-pH

Erlotinib huwa kkaratterizzat minn tnaqqis fis-solubilità f’pH ta’ aktar minn 5. Prodotti mediċinali li jbiddlu l-pH tal-parti ta’ fuq tas-sistema Gastro-Intestinali (GI) jistgħu jbiddlu s-solubilità ta’ erlotinib u b’hekk il- bijodisponibiltà tiegħu. L-għotja flimkien ta’ erlotinib ma’ omeprazole, inibitur tal-pompi tal-protoni (PPI), naqqsu l-espożizzjoni għal erlotinib [AUC] u l-konċentrazzjoni massima [Cmax] b’ 46% u 61%, rispettivament.

Ma kien hemm l-ebda tibdil f’Tmax jew fil-half-life. L-għoti ta’ Tarceva flimkien ma’ 300 mg ranitidine, antagonist tar-riċettur H2, jnaqqas l-espożizzjoni għal erlotinib [AUC] u l-konċentrazzjonijiet massimi [Cmax] bi

33% u 54%, rispettivament. Żjieda fid-doża ta’ Tarceva meta mogħti flimkien ma’ sustanzi bħal dawn x’aktarx li ma tikkompensax għal dan it-telf fl-espożizzjoni. Madankollu, meta Tarceva kien iddożat waħdu, sagħtejn qabel jew 10 sigħat wara ranitidine 150 mg b.i.d., l-espożizzjoni għal erlotinib [AUC] u l-konċentrazzjonijiet massimi [Cmax] naqsu biss bi 15% u 17%, rispettivament. L-effett ta’ antaċidi fuq l-assorbiment ta’ erlotinib ma ġiex investiġat iżda l-assorbiment jista’ jiġi mnaqqas, u b’hekk iwassal għall-livelli aktar baxxi fil-plażma. Bħala sommarju, it-taħlita ta’ erlotinib ma’ inbituri tal-pompi tal-protoni għandha tiġi evitata. Waqt kura b’Tarceva, jekk l-użu ta’ antaċidi huwa kkunsidrat bħala neċessarju, għandhom jittieħdu mill-anqas 4 sigħat qabel jew sagħtejn wara d-doża ta’ kuljum ta’ Tarceva. Jekk jiġi kkunsidrat l-użu ta’ ranitidine, dan għandu jintuża waħdu; i.e. Tarceva għandu jittieħed ta’ l-inqas sagħtejn qabel jew 10 sigħat wara d-dożaġġ ta’ ranitidine.

Erlotinib u Gemcitabine

Fi studju ta’ Fażi Ib, la kien hemm effetti sinifikanti ta’ gemcitabine fuq il-farmakokinetika ta’ erlotinib, u lanqas effetti sinifikanti ta’ erlotinib fuq il-farmakokinetika ta’ gemcitabine.

Erlotinib u Carboplatin/Paclitaxel

Erlotinib iżid il-konċentrazzjonijiet ta’ platinum. Fi studju kliniku, l-użu ta’ erlotinib flimkien ma’ carboplatin u paclitaxel wassal għal żieda ta’ 10.6% fl-AUC0-48 totali ta’ platinum. Għalkemm statistikament sinifikanti, il- kobor ta’ din id-differenza mhux ikkunsidrat li huwa klinikament rilevanti. Fil-prattika klinika, jista’ jkun hemm ukoll fatturi oħra li jwasslu għal żieda fl-espożizzjoni għal carboplatin, bħal indeboliment renali. Ma kien hemm l-ebda effetti sinifikanti ta’ carboplatin jew paclitaxel fuq il-famakokinetika ta’ erlotinib.

Erlotinib u Capecitabine

Capecitabine jista’ jżid il-konċentrazzjonijiet ta’ erlotinib. Meta erlotinib ingħata flimkien ma’ capecitabine, kien hemm żieda statistikament sinifikanti fl-AUC ta’ erlotinib u żieda żgħira f’Cmax meta mqabbel mal-valuri osservati fi studju ieħor fejn erlotinib ingħata bħala aġent waħdu. Ma kien hemm l-ebda effetti sinifikanti ta’ erlotinib fuq il-farmakokinetika ta’ capecitabine.

Erlotinib u inibituri ta’ proteasome

Minħabba l-mekkaniżmu ta’ kif jaħdmu, inibituri ta’ proteasome inkluż bortezomib jistgħu jkunu mistennija li jinfluwenzaw l-effett ta’ inibituri ta’ EGFR inkluż erlotinib. Din l-influwenza hija appoġġata minn dejta klinika limitata u studji ta’ qabel l-użu kliniku li juru degradazzjoni ta’ EGFR permezz tal-proteasome.

4.6Fertilità, tqala u treddigħ

Tqala

M’hemmx dejta adegwata għall-użu ta’ erlotinib f’nisa tqal. Studji fuq l-animali ma wrew l-ebda evidenza ta’ teratoġeniċità jew ħlas mhux normali. Madankollu, effett avvers fuq it-tqala ma jistax jiġi eskluż għax studji fuq il-firien u l-fniek urew żjieda fil-mewt tal-embriju/fetu, (ara sezzjoni 5.3). Ir-riskju li jista’ jkun hemm fuq in- nies mhux magħruf.

Nisa li jistgħu joħorġu tqal

Nisa li jistgħu joħorġu tqal għandhom jiġu avżati sabiex jevitaw tqala waqt li qed jieħdu Tarceva. Għandhom jintużaw mezzi ta’ kontraċezzjoni adegwati waqt it-terapija, u għal ta’ l-inqas ġimagħtejn wara li tintemm it- terapija. Il-kura f’nisa tqal għandha titkompla biss jekk il-benefiċċju potenzjali għall-omm huwa akbar mir-riskji għall-fetu.

Treddigħ

Mhux magħruf jekk erlotinib jintremiex fil-ħalib uman. Minħabba il-ħsara potenzjali lit-tarbija, l-ommijiet għandhom jiġu avżati biex ma jreddgħux waqt li qed jieħdu Tarceva.

Fertilità

Studji fuq l-annimali ma wrew l-ebda evidenza ta’ tnaqqis fil-fertilità. Madankollu, effett avvers fuq il-fertilità ma jistax jiġi eskluż għax studji fuq l-annimali wrew effetti fuq il-parametri riproduttivi (ara sezzjoni 5.3). Ir- riskju li jista’ jkun hemm fuq in-nies mhux magħruf.

4.7Effetti fuq il-ħila biex issuq u tħaddem magni

Ma sarux studji dwar l-effetti fuq il-ħila biex issuq jew tħaddem magni; iżda erlotinib mhux assoċjat ma’ tnaqqis fl-abilità mentali.

4.8Effetti mhux mixtieqa

Kanċer tal-pulmun mhux taċ-ċellula żgħira (Tarceva mgħoti bħala monoterapija):

Fi studju randomized u double-blind (BR.21; Tarceva mogħti bħala terapija tat-tieni preferenza), raxx (75%) u dijarea (54%) kienu l-aktar reazzjonijiet avversi tal-mediċina (ADRs) komuni li ġew irrapportati. Ħafna kienu Grad 1/2 fis-severità u kienu kkontrollati mingħajr l-ebda intervent. Raxx u dijarea ta’ Grad 3/4 seħħew f’9% u 6%, rispettivament tal-pazjenti kkurati b’Tarceva u f’kull każ kien hemm 1% tal-pazjenti li waqqfu l-istudju minħabba f’dan. Tnaqqis fid-doża minħabba raxx u dijarea kienet meħtieġa għal 6% u 1% tal-pazjenti, rispettivament. Fi studju BR.21, il-ħin medjan sakemm deher ir-raxx kien ta’ tmint ijiem, u il-ħin medjan sakemm deheret id-dijarrea kien ta’ 12-il ġurnata.

Ġeneralment, ir-raxx jidher bħala raxx ħafif jew moderat b’eritema u b’infafet u ponot, li jista’ jseħħ jew jirkada f’postijiet esposti għax-xemx. Għall-pazjenti li huma esposti għax-xemx, jista’ jkun irrakkomandat ilbies ta’ protezzjoni, u/jew użu ta’ krema ta’ protezzjoni mix-xemx (eż. li fiha minerali).

Reazzjonijiet avversi li seħħew aktar ta’ spiss (≥3%) f’pazjenti kkurati b’Tarceva milli dawk fil-grupp tal- plaċebo fl-istudju pivotal BR.21, u f’minn tal-inqas 10% tal-pazjenti fil-grupp b’Tarceva, huma miġbura skont il- Grad tan-National Cancer Institute-Common Toxicity Criteria (NCI-CTC) f’ Tabella 1.

It-termini li ġejjin huma użati biex jikklassifikaw l-effetti mhux mixtieqa skont il-frekwenza: komuni ħafna (≥1/10); komuni (≥1/100 sa <1/10); mhux komuni (≥1/1,000 sa <1/100); rari (≥1/10,000 sa <1/1,000); rari ħafna (<1/10,000) inkluż rapporti iżolati.

F’kull sezzjoni ta’ frekwenza r-reazzjonijiet avversi huma mniżżla skont is-serjetà tagħhom, bl-aktar serji jitniżżlu l-ewwel.

Tabella 1:

ADRs komuni ħafna fl-istudju BR.21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erlotinib

 

 

Plaċebo

 

 

 

 

N = 485

 

 

N = 242

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grad ta’ NCI-CTC

Kull Grad

 

Kull Grad

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terminu Ippreferut MedDRA

%

 

%

%

%

 

%

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total ta’ pazjenti bikwalunkwe AE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Infezzjonijiet u infestazzjonijiet

 

 

 

 

 

 

 

 

Infezzjoni*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disturbi fil-metaboliżmu u n-

 

 

 

 

 

 

 

 

nutrizzjoni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anoreksja

 

 

 

<1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disturbi fl-għajnejn

 

 

 

 

 

 

 

 

Keratokonġuntivite sikka

 

 

Konġuntivite

 

<1

 

<1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disturbi respiratorji, toraċiċi u

 

 

 

 

 

 

 

 

medjastinali

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Qtugħ ta’ nifs

 

 

Sogħla

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disturbi Gastro-intestinali

 

 

 

 

 

 

 

 

Dijarea**

 

 

<1

 

<1

Nawsja

 

 

 

Rimettar

 

 

<1

 

Stomatite

 

 

<1

 

Uġigħ addominali

 

<1

 

<1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disturbi fil-ġilda u fit-tessut ta’ taħt

 

 

 

 

 

 

 

 

il-ġilda

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Raxx***

 

 

<1

 

Ħakk

 

 

<1

 

Ġilda xotta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disturbi ġenerali u kondizzjonijiet

 

 

 

 

 

 

 

 

ta’ mnejn jingħata

 

 

 

 

 

 

 

 

Għeja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Infezzjonijiet severi, bi jew bla newtropenja, inkludew pnewmonja, sepsi u ċellulite.

**Tista’ twassal għal deidrazzjoni, ipokalimja u insuffiċjenza renali.

***Raxx inkluda dermatite acneiform.

F’żewġ studji oħra, double-blind, randomized u kkontrollat bil-plaċebo ta’ Fażi III, BO18192 (SATURN) u BO25460 (IUNO); Tarceva ingħata bħala manteniment wara kimoterapija preferita. Dawn l-istudji twettqu fuq total ta’ 1532 pazjent b’NSCLC avanzat, rikorrenti jew metastatiku wara kimoterapija preferita standàrd ibbażata fuq platinum, ma kienux identifikati sinjali ta’ sigurtà ġodda.

L-aktar ADRs frekwenti osservati f’pazjenti kkurati b’Tarceva fi studji BO18192 u BO25460 kienu raxx u dijarea (ara Tabella 2). Raxx jew dijarea ta’ Grad 4 ma kienu osservati fl-ebda studju. Fi studju BO18192 raxx u dijarea wasslu għal waqfien ta’ Tarceva f’1% u <1% tal-pazjenti, rispettivament, filwaqt li f’BO25460, l-ebda pazjent ma waqaf minħabba raxx u dijarea. Kienet meħtieġa modifikazzjoni fid-doża (interruzzjonijiet jew tnaqqis) minħabba raxx u dijarea fi 8.3% u fi 3% tal-pazjenti, rispettivament, fi studju BO18192 u f’5.6% u 2.8% tal-pazjenti, rispettivament, fi studju BO25460.

Tabella 2:

L-Aktar ADRs Frekwenti fi Studji BO18192 (SATURN) u BO25460 (IUNO)

 

 

 

 

 

 

 

 

BO18192 (SATURN)*

BO25460 (IUNO)*

 

 

 

Tarceva

Plaċebo

Tarceva

Plaċebo

 

 

n=433

n=445

n=322

n=319

 

 

%

%

%

%

Raxx, kull grad

 

49.2

5.8

39.4

10.0

Grad 3

 

6.0

5.0

1.6

Dijarea, kull grad

 

20.3

4.5

24.2

4.4

Grad 3

 

1.8

2.5

0.3

*Popolazzjoni tal-analiżi tas-sigurtà

Fi studju ta’ fażi III open-label u randomised, ML20650 li sar fuq 154 pazjent, is-sigurtà ta’ Tarceva għall-kura primarja ta’ pazjenti b’NSCLC b’mutazzjonijiet li jattivaw lil EGFR kienet evalwata f’75 pazjent; ma kienux osservati sinjali ta’ sigurtà ġodda f’dawn il-pazjenti.

L-aktar ADRs frekwenti osservati f’pazjenti kkurati b’Tarceva fl-istudju ML20650 kienu raxx u dijarea

(kull Grad 80% u 57%, rispettivament), il-biċċa l-kbira kienu ta’ Grad 1/2 fis-severità u setgħu jiġu mmaniġġjati mingħajr intervent. Raxx u dijarea ta’ Grad 3 seħħew f’9% u 4% tal-pazjenti, rispettivament. Ma kien osservat l- ebda raxx jew dijarea ta’ Grad 4. Kemm raxx kif ukoll dijarea wasslu għal waqfien ta’ Tarceva f’1% tal-pazjenti. Modifikazzjonijiet tad-doża (interruzzjonijiet jew tnaqqis) għal raxx u dijarea kienu meħtieġa fi 11% u 7% tal- pazjenti, rispettivament.

Kanċer tal-frixa (Tarceva mgħoti flimkien ma’ gemcitabine):

Fl-istudju pivitali PA.3, f’pazjenti b’kanċer tal-frixa li kienu qed jirċievu Tarceva 100 mg flimkien ma’ gemcitabine, l-aktar reazzjonijiet avversi komuni kienu għeja, raxx u dijarea. Fil-grupp ta’ Tarceva flimkien ma’ gemcitabine, raxx u dijarea ta’ Grad 3/4 kienu rrappurtati f’5% tal-pazjenti. Il-ħin medjan sakemm deheru raxx u dijarea kien ta’ għaxart ijiem u ħmistax-il ġurnata rispettivament. Raxx u dijarea t-tnejn irriżultaw fi tnaqqis fid- doża fi 2% tal-pazjenti, u irriżultaw f’waqfien ta’ l-istudju f’sa 1% tal-pazjenti li kienu qed jirċievu Tarceva flimkien ma’ gemcitabine.

Fl-istudju pivitali PA.3, reazzjonijiet avversi li seħħew aktar ta’ spiss (≥3%) f’pazjenti kkurati b’Tarceva 100 mg flimkien ma’ gemcitabine milli fil-grupp ikkurati bi plaċebo flimkien ma’ gemcitabine, u li seħħew f’minn tal- anqas 10% tal-pazjenti fil-grupp b’Tarceva 100 mg flimkien ma’ gemcitabine, huma miġbura skont il-Grad tanNational Cancer Institute-Common Toxicity Criteria (NCI-CTC) f’ Tabella 3.

It-termini li ġejjin huma użati biex jikklassifikaw l-effetti mhux mixtieqa skont il-frekwenza: komuni ħafna (≥1/10); komuni (≥1/100 sa <1/10); mhux komuni (≥1/1,000 sa <1/100); rari (≥1/10,000 sa <1/1,000); rari ħafna (<1/10,000) inkluż rapporti iżolati.

F’kull sezzjoni ta’ frekwenza, ir-reazzjonijiet avversi huma mniżżla skont is-serjetà tagħhom, bl-aktar serji jitniżżlu l-ewwel.

Tabella 3:

ADRs komuni ħafna fl-istudju PA.3 (ko-orti 100 mg)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erlotinib

 

 

Plaċebo

 

 

 

 

N = 259

 

 

N = 256

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kull

 

 

Kull

 

 

Grad ta’ NCI-CTC

Grad

Grad

 

 

 

 

 

 

 

Terminu ppreferut MedDRA

%

%

%

%

%

%

 

 

 

 

 

 

 

Total ta’ pazjenti bikwalumkwe AE

 

 

 

 

 

 

 

Infezzjonijiet u infestazzjonijiet

 

 

 

 

 

 

Infezzjoni*

 

<1

<1

 

 

 

 

 

 

 

Disturbi fil-metaboliżmu u n-nutrizzjoni

 

 

 

 

 

 

Tnaqqis fil-piż

<1

 

 

 

 

 

 

 

Disturbi psikjatriċi

 

 

 

 

 

 

Depressjoni

 

<1

 

 

 

 

 

 

 

Disturbi fis-sistema nervuża

 

 

 

 

 

 

 

 

<1

<1

Newropatija

<1

Uġigħ ta’ ras

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disturbi respiratorji, toraċiċi u

 

 

 

 

 

 

medjastinali

 

 

 

 

 

 

 

Sogħla

 

 

 

 

 

 

 

 

Disturbi gastro-intestinali

 

 

 

 

 

 

Dijarea**

 

<1

Stomatite

 

<1

Dispepsja

 

<1

<1

Gass fl-istonku

<1

 

 

 

 

 

 

 

Disturbi fil-ġilda u fit-tessut ta’ taħt il-

 

 

 

 

 

 

ġilda

 

 

 

 

 

 

 

Raxx***

 

Alopeċja

 

 

 

 

 

 

 

 

Disturbi ġenerali u kondizzjonijiet ta’

 

 

 

 

 

 

mnejn jingħata

 

 

 

 

 

 

Għeja

 

Deni

 

Tertir

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Infezzjonijiet severi, bi jew bla newtropenija, inkludew pulmonite, sepsi, u ċellulite.

**Tista’ twassal għal deidrazzjoni, ipokalimja u insuffiċjenza renali.

***Raxx inkluda dermatite acneiform.

Osservazzjonijiet Oħra:

Evalwazzjoni ta’ sigurtà ta’ Tarceva hija bbażata fuq riżultati minn aktar minn 1500 pazjent ikkurat b’ta’ l-inqas doża waħda ta’ 150 mg ta’ Tarceva bħala monoterapija u aktar minn 300 pazjent li ngħataw Tarceva 100 jew 150 mg flimkien ma’ gemcitabine.

Ir-reazzjonijiet avversi li ġejjin kienu osservati f’pazjenti li ngħataw Tarceva waħdu u f’pazjenti li ngħataw Tarceva flimkien ma’ kimoterapija.

ADRs komuni ħafna mill-istudji BR 21 u PA 3 huma ppreżentati f’Tabelli 1 u 3, ADRs oħra, inkluż dawk minn studji oħrajn huma miġbura fil-qosor f’Tabella 4.

F’kull sezzjoni ta’ frekwenza, ir-reazzjonijiet avversi huma mniżżla skont is-serjetà tagħhom, bl-aktar serji jitniżżlu l-ewwel.

Tabella 4: Sommarju ta’ ADRs skont il-kategorija ta’ frekwenza:

Sistema tal-

Komuni ħafna

Komuni (≥1/100

Mhux komuni

Rari

Rari ħafna

Ġisem

(≥1/10)

sa <1/10)

(≥1/1,000 sa <1/100)

(≥1/10,000

(<1/10,000)

 

 

 

 

sa <1/1,000)

 

Disturbi fl-

 

-Keratite

-Bidliet fix-xagħar

 

-Perforazzjonijiet

għajnejn

 

-Konġuntivite1

tal-għajnejn2

 

tal-korneja

 

 

 

 

 

-Ulċeri fil-korneja

 

 

 

 

 

-Uveite

Disturbi

 

-Epistassi

-Marda tal-

 

 

respiratorji,

 

 

interstizju tal-

 

 

toraċiċi u

 

 

pulmun (ILD)3

 

 

medjastinali

 

 

 

 

 

Disturbi

-Dijarea7

-Fsada gastro-

-Perforazzjonijiet

 

 

Gastro-

 

intestinali4,7

gastro-intestinali7

 

 

intestinali

 

 

 

 

 

Disturbi fil-

-Anormalitajiet

 

 

-Insuffiċjenza

 

fwied u fil-

fit-test tal-

 

 

tal-fwied6

 

marrara

funzjoni tal-

 

 

 

 

 

fwied5

 

 

 

 

Disturbi fil-

 

-Alopecja

-Xagħar eċċessiv

-Sindrome ta’

-Sindrome

ġilda u fit-

 

-Ġilda xotta 1

-Bidliet fix-xagħar

eritrodis-

Stevens-

tessuti ta’

 

-Paronikja

tal-ħuġbejn

asteżija

Johnson/Nekrolisi

taħt il-ġilda

 

-Follikulite

-Dwiefer fraġli u

palmari-

epidermali tossika

 

 

-Akne/ Dermatite

laxki

plantari

 

 

 

 

 

acneiform

-Reazzjonijiet ħfief

 

 

 

 

-Qsim fil-ġilda

tal-ġilda bħal

 

 

 

 

 

iperpigmentazzjoni

 

 

 

 

 

 

 

 

Disturbi fil-

 

-Insuffiċjenza tal-

-Nefrite1

 

 

kliewi u fis-

 

kliewi1

-Proteina fl-awrina1

 

 

sistema

 

 

 

 

 

urinarja

 

 

 

 

 

1Fl-istudju kliniku PA.3.

2Inkluż xagħar ta’ l-għajnejn li jikbru l-ġewwa, tkabbir u tħaxxin eċċessiv tax-xagħar tal-għajnejn.

3Inkluż imwiet, f’pazjenti li rċevew Tarceva għall-kura ta’ NSCLC jew tumuri solidi avanzati oħra (ara sezzjoni 4.4). Inċidenza ogħla kienet osservata f’pazjenti fil-Ġappun (ara sezzjoni 4.4).

4Fl-istudji kliniċi, xi każijiet kienu assoċjati mal-għoti fl-istess waqt ta’ warfarin u xi wħud mal-għoti fl-istess waqt ta’ NSAID (ara sezzjoni 4.5).

5Inkluż żjieda f’alanine aminotransferase [ALT], aspartate aminotransferase [AST] u bilirubin. Dawn kienu komuni ħafna fl- istudju kliniku PA.3 u komuni fl-istudju kliniku BR.21. Fil-biċċa l-kbira l-każijiet kienu ħfief sa moderati fis-severità, temporanji jew assoċjati ma’ metastasi fil-fwied.

6Inkluż imwiet. Fatturi li aggravaw inkludew mard tal-fwied eżistenti minn qabel jew medikazzjonijiet epatotossiċi fl-istess waqt (ara sezzjoni 4.4).

7Inkluż imwiet (ara sezzjoni 4.4).

Rappurtar ta’ reazzjonijiet avversi suspettati

Huwa importanti li jiġu rrappurtati reazzjonijiet avversi suspettati wara l-awtorizzazzjoni tal-prodott mediċinali. Dan jippermetti monitoraġġ kontinwu tal-bilanċ bejn il-benefiċċju u r-riskju tal-prodott mediċinali. Il- professjonisti dwar il-kura tas-saħħa huma mitluba jirrappurtaw kwalunkwe reazzjoni avversa suspettata permezz tas-sistema ta’ rappurtar nazzjonali imniżżla f’Appendiċi V.

4.9Doża eċċessiva

Sintomi

Dożi singoli mill-ħalq ta’ Tarceva sa’ 1000 mg ta’ erlotinib f’soġġetti f’saħħithom, u sa’ 1600 mg f’pazjenti bil- kanċer kienu ttollerati. Dożi ripetuti darbtejn kuljum ta’ 200 mg f’soġġetti f’saħħithom kienu ttollerati ftit li xejn wara biss ftit ġranet ta’ dożaġġ. Ibbażat fuq dejta minn dawn l-istudji, reazzjonijiet avversi serji bħal dijarea, raxx u possibilment żieda fl-attività ta’ aminotransferases tal-fwied jistgħu jseħħu b’dożi aktar mid-doża rrakkomandata.

Immaniġġar

F’każ ta’ suspett ta’ doża eċċessiva, Tarceva għandu jitwaqqaf u tinbeda kura sintomatika.

5.PROPRJETAJIET FARMAKOLOĠIĊI

5.1Proprjetajiet farmakodinamiċi

Kategorija farmakoterapewtika: sustanza antineoplastika, inibitur ta’ protein kinase, Kodiċi ATC: L01XE03

Mekkaniżmu ta’ azzjoni

Erlotinib huwa inibitur tar-riċettur tal-fattur ta’ żvilupp epidermiku/ tar-riċettur tal-fattur ta’ żvilupp epidermiku tip 1 uman (EGFR magħruf ukoll bħala HER1) tyrosine kinase. Erlotinib jinibixxi b’mod qawwi l- phosphorylation intraċellulari ta’ EGFR. EGFR jidher fil-wiċċ taċ-ċellula f’ċelluli normali u ċelluli tal-kanċer. F’mudelli mhux kliniċi, inibizzjoni ta’ EGFR phosphotyrosine jirriżulta fi stasi ċellulari u/jew mewt.

Mutazzjonijiet ta’ EGFR jistgħu jwasslu għall-attivazzjoni kostituttiva tar-rotot ta’ sinjalazzjoni anti-apoptotiċi u ta’ proliferazzjoni. L-effikaċja qawwija ta’ erlotinib biex jimblokka is-sinjali medjati minn EGFR f’dawn it- tumuri pożittivi għall-mutazzjoni ta’ EGFR hija attribwita għal twaħħil qawwi ta’ erlotinib mas-sit tat-twaħħil ta’ ATP fid-dominju ta’ kinase mutat ta’ EGFR. Minħabba l-imblukkar ta’ sinjali l-isfel, il-proliferazzjoni taċ-ċelluli titwaqqaf, u l-mewt taċ-ċelluli hija indotta mir-rotta apoptotika intrinsika. Regressjoni tat-tumur hija osservata f’mudelli ġrieden b’espressjoni infurzata ta’ dawn il-mutazzjonijiet li jattivaw lil EGFR.

Effikaċja klinika

-Terapija primarja għall-Kanċer tal-pulmun mhux taċ-ċellula żgħira (NSCLC) għall-pazjenti b’mutazzjonijiet li jattivaw lil EGFR (Tarceva mogħti bħala monoterapija):

L-effikaċja ta’ Tarceva bħala kura primarja ta’ pazjenti b’mutazzjonijiet li jattivaw lil EGFR f’NSCLC intweriet fi prova ta’ fażi III, randomised, open-label (ML20650, EURTAC). Dan l-istudju sar fuq pazjenti Kawkasi b’NSCLC metastatiku jew avanzat lokalment (stadju IIIB u IV) li ma kienux ħadu kimoterapija jew xi terapija sistemika kontra t-tumuri minn qabel għal marda avanzata tagħhom u li kellhom mutazzjonijiet fid-dominju ta’ tyrosine kinase ta’ EGFR (tneħħija ta’ exon 19 jew mutazzjoni ta’ exon 21). Il-pazjenti kienu randomised 1:1 biex jirċievu Tarceva 150 mg kuljum jew sa 4 ċikli ta’ kimoterapija doublet ibbażata fuq platinum.

Il-punt finali primarju kien PFS evalwata mill-investigatur. Ir-riżultati tal-effikaċja huma miġbura fil-qosor f’Tabella 5.

Figura 1: Kurva Kaplan-Meier għal PFS evalwata mill-investigatur fil-prova ML20650 (EURTAC) (waqfien April 2012)

Tabella 5: Riżultati tal-effikaċja ta’ Tarceva kontra kimoterapija fil-prova ML20650 (EURTAC)

 

 

Tarceva

Kimoterapija

Proporzjon ta’

Valur p

 

 

 

 

Periklu

 

 

 

 

 

(CI ta’ 95%)

 

Analiżi Interim

 

n=77

n=76

 

 

ippjanata minn

 

 

 

 

 

 

 

 

Mira primarja:

 

 

 

 

qabel

 

 

 

 

(maturità ta’

Sopravivenza Mingħajr

 

 

 

 

OS ta’ 35%)

Progressjoni (PFS, medjan

9.4

5.2

0.42

p<0.0001

(n=153)

f’xhur)*

 

Evalwata mill-Investigatur **

10.4

5.4

[0.27-0.64]

p=0.003

Data ta’ waqfien: Awwissu

 

0.47

Valutazzjoni Indipendenti **

 

 

[0.27-0.78]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L-Aħjar Rata ta’ Rispons Globali

54.5%

10.5%

 

p<0.0001

 

(CR/PR)

 

 

 

 

 

 

 

Sopravivenza Globali (OS -

22.9

18.8

0.80

p=0.4170

 

Overall Survival) (xhur)

[0.47-1.37]

 

 

 

 

Analiżi

 

n=86

n=87

 

 

Esploratorja

 

 

 

 

 

 

 

 

(maturità ta’

 

 

 

 

 

PFS (medjan f’xhur), Evalwata

9.7

5.2

0.37

p<0.0001

OS ta’ 40%)

mill-Investigatur

[0.27-0.54]

(n=173)

 

 

 

 

 

 

 

 

L-Aħjar Rata ta’ Rispons Globali

58.1%

14.9%

 

p<0.0001

 

 

Data ta’ waqfien: Jannar 2011

(CR/PR)

 

 

 

 

 

 

OS (xhur)

19.3

19.5

1.04

p=0.8702

 

[0.65-1.68]

 

 

 

 

 

Analiżi

 

n=86

n=87

 

 

Aġġornata

 

 

 

 

 

 

 

 

(maturità ta’

PFS (medjan f’xhur)

10.4

5.1

0.34

p<0.0001

OS ta’ 62%)

[0.23-0.49]

 

 

 

 

(n=173)

OS*** (xhur)

22.9

20.8

0.93

p=0.7149

 

Data ta’ waqfien: April 2012

[0.64-1.36]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CR = rispons komplut; PR = rispons parzjali

 

 

 

 

*Kien osservat tnaqqis ta’ 58% fir-riskju ta’ progressjoni tal-marda jew mewt

**Ir-rata globali ta’ qbil bejn valutazzjoni tal-investigatur u tal-IRC kienet ta’ 70%

***Kien osservat crossover għoli bi 82% tal-pazjenti fil-grupp ta’ kimoterapija jirċievu terapija sussegwenti b’inibitur ta’ EGFR tyrosine kinase u kollha minbarra 2 minn dawn il-pazjenti komplew biex ħadu Tarceva.

- Terapija ta’ manteniment għal NSCLC wara kimoterapija preferita (Tarceva mogħti bħala monoterapija):

L-effikaċja u s-sigurtà ta’ Tarceva bħala manteniment wara kimoterapija preferita għal NSCLC kienu investigati fi prova randomized, double-blind u kkontrollata bil-plaċebo (BO18192, SATURN). Dan l-istudju twettaq fuq 889 pazjent b’NSCLC avanzat lokalment jew metastatiku li m’għamlux progress wara 4 ċikli ta’ kimoterapija doublet ibbażata fuq platinum. Il-pazjenti kienu randomized 1:1 biex jirċievu Tarceva 150 mg jew plaċebo mill- ħalq darba kuljum sal-progressjoni tal-marda. Il-punt finali primarju tal-istudju kien jinkludi sopravivenza mingħajr progressjoni (PFS) fil-pazjenti kollha. Karatteristiċi demografiċi u tal-marda fil-linja bażi kienu bbilanċjati tajjeb bejn iż-żewġ gruppi ta’ kura. Pazjenti b’ECOG PS>1, b’mard sinifikanti tal-fwied jew tal- kliewi fl-istess waqt ma kienux inklużi fl-istudju.

F’dan l-istudju, il-popolazzjoni globali wriet benefiċċju għall-punt finali primarju ta’ PFS (HR= 0.71 p< 0.0001) u l-punt finali sekondarju ta’ OS (HR= 0.81 p=0.0088). Madankollu l-akbar benefiċċju kien osservat f’analiżi esploratorja definita minn qabel f’pazjenti b’mutazzjonijiet li jattivaw EGFR (n= 49) li wriet benefiċċju sostanzjali ta’ PFS (HR=0.10, CI ta’ 95%, 0.04 sa 0.25; p<0.0001) u HR ta’ sopravivenza globali ta’ 0.83 (CI ta’ 95%, 0.34 sa 2.02). 67% tal-pazjenti fuq plaċebo fis-sottogrupp pożittiv għall-mutazzjoni EGFR irċevew trattament tat-tieni linja jew aktar b’EGFR-TKIs.

L-istudju BO25460 (IUNO) twettaq fuq 643 pazjent b’NSCLC avanzat li t-tumuri tagħhom ma kellhomx mutazzjoni li tattiva lil EGFR (tneħħija ta’ exon 19 jew mutazzjoni ta’ exon 21 L858R) u li ma kellhomx progressjoni tal-marda wara erba’ ċikli ta’ kimoterapija bbażata fuq platinum.

L-għan tal-istudju kien li jqabbel is-sopravivenza globali ta’ terapija ta’ manteniment tal-ewwel linja b’erlotinib kontra erlotinib mogħti fil-ħin tal-progressjoni tal-marda. L-istudju ma ssodisfax il-punt finali primarju tiegħu. OS ta’ Tarceva bħala manteniment tal-ewwel linja ma kienetx superjuri għal Tarceva bħala t-tieni trattament f’pazjenti li t-tumur tagħhom ma kellux mutazzjoni li tattiva lil EGFR (HR= 1.02, CI ta’ 95%, 0.85 sa 1.22, p=0.82). Il-punt finali sekondarju ta’ PFS ma wera l-ebda differenza bejn Tarceva u plaċebo bħala trattament ta’ manteniment (HR=0.94, CI ta’ 95 %, 0.80 sa 1.11; p=0.48).

Abbażi tad-dejta mill-istudju BO25460 (IUNO), l-użu ta’ Tarceva mhux rakkomandat bħala l-ewwel kura ta’ manteniment f’pazjenti mingħajr mutazzjoni li tattiva lil EGFR.

- Kura ta’ NSCLC wara falliment ta’ mill-inqas kors wieħed ta’ kimoterapija minn qabel (Tarceva mogħti bħala monoterapija):

L-effikaċja u s-sigurtà ta’ Tarceva bħala terapija tat-tieni/ tielet preferenza intweriet fi prova randomised, double- blind u kkontrollata bil-plaċebo (BR.21), f’731 pazjent b’NSCLC lokalment avanzat jew li mmetastatizza wara falliment ta’ minn ta’ l-inqas kors wieħed ta’ kimoterapija. Il-pazjenti kienu magħżula bl-addoċċ 2:1 biex jingħataw Tarceva 150 mg jew plaċebo mill-ħalq darba kuljum. Il-punti finali tal-istudju inkludew sopravivenza totali, sopravivenza mingħajr progressjoni (PFS), rata ta’ rispons, tul tar-rispons, żmien sakemm is-sintomi relatati mal-kanċer tal-pulmun (sogħla, qtugħ ta’ nifs u uġigħ) jiddeterjoraw, u sigurtà. Il-punt finali -primarju kien sopravivenza.

Karatteristiċi demografiċi kienu bbilanċjati tajjeb bejn iż-żewġ gruppi ta’ kura. Madwar tnejn minn kull tliet pazjenti kienu rġiel u madwar terz kellhom linja bażi ta’ ECOG performance status (PS) ta’ 2, u 9% kellhom linja bażi ECOG PS ta’ 3. Tlieta u disgħin fil-mija u 92% tal-pazjenti kollha fil-gruppi b’Tarceva u plaċebo, rispettivament, kienu rċevew minn qabel kors li kien fih platinum u 36% u 37% tal-pazjenti kollha, rispettivament, kienu rċevew terapija minn qabel b’taxane.

Il-hazard ratio (HR) aġġustat għall-imwiet fil-grupp b’ Tarceva relattiv għall-grupp ta’ plaċebo kien ta’ 0.73 (95% CI, 0.60 sa 0.87) (p = 0.001). Il-persentaġġ ta’ pazjenti ħajjin wara 12-il xhar kien ta’ 31.2% u 21.5%, fil- gruppi ta’ Tarceva u tal-plaċebo, rispettivament. Is-sopravivenza totali medjana kienet ta’ 6.7 xhur fil-grupp b’Tarceva (95% CI, 5.5 sa’ 7.8 xhur) meta mqabbel ma’ 4.7 xhur fil-grupp bil-plaċebo (95% CI, 4.1 sa’ 6.3 xhur).

L-effett fuq is-sopravivenza totali ġie studjat f’subsets differenti ta’ pazjenti. L-effett ta’ Tarceva fuq is- sopravivenza totali kienet simili f’pazjenti b’linja bażi tal-performance status (ECOG) ta’ 2-3 (HR = 0.77, 95% CI 0.6-1.0) jew 0-1 (HR = 0.73, 95% CI 0.6-0.9), pazjenti rġiel (HR = 0.76, 95% CI 0.6-0.9) jew pazjenti nisa

(HR = 0.80, 95% CI 0.6-1.1), pazjenti b’eta’ < 65 sena (HR = 0.75, 95% CI 0.6-0.9) jew pazjenti ixjaħ

(HR = 0.79, 95% CI 0.6-1.0), pazjenti li ħadu kors wieħed minn qabel (HR = 0.76, 95% CI 0.6-1.0) jew ħadu aktar minn kors wieħed minn qabel (HR = 0.75, 95% CI 0.6-1.0), Kawkasi (HR = 0.79, 95% CI 0.6-1.0) jew pazjenti Asjatiċi (HR = 0.61, 95% CI 0.4-1.0), pazjenti b’adenokarċinoma (HR = 0.71, 95% CI 0.6-0.9) jew karċinoma taċ-ċellula skwamuża (HR = 0.67, 95% CI 0.5-0.9), iżda mhux f’pazjenti b’istoloġiji oħra (HR 1.04,

95% CI 0.7-1.5), pazjenti b’marda fi stadju IV fil-ħin tad-dijanjosi (HR = 0.92, 95% CI 0.7-1.2) jew b’ marda < stadju IV fil-ħin tad-dijanjosi (HR = 0.65, 95% CI 0.5-0.8). Pazjenti li qatt ma pejpu ħadu ħafna aktar benefiċċju minn erlotinib (sopravivenza HR = 0.42, 95% CI 0.28-0.64) meta mqabbla ma’ pazjenti li qed ipejpu jew kienu jpejpu (HR = 0.87, 95% CI 0.71-1.05).

F’45% tal-pazjenti li kien mgħaruf l-istat ta’ espressjoni ta’ EGFR, il-hazard ratio kien ta’ 0.68 (95% CI 0.49- 0.94) għall-pazjenti li kellhom tumuri posittivi għal EGFR u 0.93 (95% CI 0.63-1.36) għall-pazjenti b’ tumuri negattivi għal EGFR (iddefiniti minn IHC bl-użu ta’ kitt EGFR pharmDx u b’EGFR-negattiv iddefinit bħala anqas minn 10% taċ-ċelluli tat-tumur jieħdu l-kulur). Fil-55% tal-pazjenti li fadal, bi stat mhux mgħaruf ta’ espressjoni ta’ EGFR, il-hazard ratio kien ta’ 0.77 (95% CI 0.61-0.98).

Il-PFS medjan kien ta’ 9.7 ġimgħat fil-grupp ta’ Tarceva (95% CI, 8.4 sa’ 12.4 ġimgħat) meta mqabbel ma’ 8.0 ġimgħat fil-grupp tal-plaċebo (95% CI, 7.9 sa’ 8.1 ġimgħat).

Ir-rata ta’ rispons oġġettiv minn RECIST fil-grupp ta’ Tarceva kienet ta’ 8.9% (95% CI, 6.4 sa 12.0). L-ewwel 330 pazjent kienu evalwati ċentralment (rata ta’ rispons 6.2%); 401 pazjent kienu evalwati minn investigatur (rata ta’ rispons 11.2%).

It-tul medjan ta’ rispons kienet ta’ 34.3 ġimgħat, u jvarja minn 9.7 sa’ 57.6+ ġimgħat. Il-proporzjon ta’ pazjenti li kellhom rispons komplut, rispons parzjali jew marda stabbli kien ta’ 44.0% u 27.5%, rispettivament, għall- gruppi ta’ Tarceva u plaċebo (p=0.004).

Benefiċċju ta’ sopravivenza ta’ Tarceva ġie osservat ukoll f’pazjenti li ma laħqux rispons oġġettiv mit-tumur (minn RECIST). Dan kien muri minn hazard ratio għall-mewt ta’ 0.82 (95% CI, 0.68 sa 0.99) fost pazjenti li kellhom bħala l-aħjar rispons marda stabbli jew marda progressiva.

Tarceva wassal għall-benefiċċji fis-sintomi billi jtawwall sinnifikament it-tul sakemm is-sogħla, qtugħ ta’ nifs u uġigħ jiddeterjoraw, kontra l-plaċebo.

-Kanċer tal-frixa (Tarceva mogħti flimkien ma’ gemcitabine fi studju PA.3):

L-effikaċja u s-sigurtà ta’ Tarceva flimkien ma’ gemcitabine bħala l-kura preferita kienu studjati fi prova randomised, double-blind u kkontrollata bil-plaċebo f’pazjenti b’kanċer tal-frixa lokalment avanzat, li ma jistgħax jitneħħa kirurġikament, jew li mmetastatizza. Il-pazjenti kienu magħżula bl-addoċċ biex jingħataw Tarceva jew plaċebo darba kuljum fuq skeda kontinwa flimkien ma’ gemcitabine IV (1000 mg/m2, Ċiklu 1 - Ġranet 1, 8, 15, 22, 29, 36 u 43 ta’ ċiklu ta’ 8 ġimgħat; Ċiklu 2 u ċikli ta’ wara - Ġranet 1, 8 u 15 ta’ ċiklu ta’ 4 ġimgħat [doża u skeda approvata għall-kanċer tal-frixa, ara l-SPC ta’ gemcitabine]). Tarceva jew plaċebo kien meħud mill-ħalq darba kuljum sal-proggressjoni tal-marda jew sakemm it-tossiċità ma kienetx aċċettabli aktar. Il-punt finali primarju kien is-sopravivenza totali.

Il-linja bażi tal-karatteristiċi demografiċi u tal-marda tal-pazjenti kienu simili bejn iż-żewġ gruppi ta’ kura, 100 mg ta’ Tarceva flimkien ma’ gemcitabine jew plaċebo flimkien ma’ gemcitabine, għajr għal proporzjon kemmxejn akbar ta’ nisa fil-grupp ta’ erlotinib/gemcitabine meta mqabbel mal-grupp ta’ plaċebo/gemcitabine:

Linja bażi

Tarceva

Plaċebo

Nisa

51%

44%

Linja bażi ta’ ECOG performance status (PS)= 0

31%

32%

Linja bażi ta’ ECOG performance status (PS) = 1

51%

51%

Linja bażi ta’ ECOG performance status (PS) = 2

17%

17%

Marda metastatika f’linja bażi

77%

76%

Is-sopravivenza kienet evalwata fil-populazzjoni b’intenzjoni li jiġu kkurati bbażżata fuq dejta ta’ sopravivenza ta’ wara l-kura. Ir-riżultati huma murija fit-tabella taħt (riżultati għall-grupp ta’ pazjenti b’kanċer metastatiku jew avanzat lokalment huma derivati minn analiżi esploratorja ta’ sottogrupp).

Riżultat

Tarceva

Plaċebo

 

 

CI ta’

 

HR

CI ta’ HR

Valur-P

 

(xhur)

(xhur)

(xhur)

 

 

 

 

 

 

 

 

Popolazzjoni Totali

 

 

 

 

 

Sopravivenza totali medjana

6.4

6.0

0.41

 

-0.54-1.64

 

0.82

0.69-0.98

0.028

Sopravivenza totali medja

8.8

7.6

1.16

 

-0.05-2.34

 

 

 

 

 

 

Popolazzjoni

b’marda

Metastatika

 

 

 

 

Sopravivenza totali medjana

5.9

5.1

0.87

 

-0.26-1.56

 

0.80

0.66-0.98

0.029

Sopravivenza totali medja

8.1

6.7

1.43

 

0.17-2.66

 

 

 

 

 

 

 

Popolazzjoni b’marda Avanzata Lokalment

 

 

 

 

Sopravivenza totali medjana

8.5

8.2

0.36

 

-2.43-2.96

 

0.93

0.65-1.35

0.713

Sopravivenza totali medja

10.7

10.5

0.19

 

-2.43-2.69

 

 

 

 

 

 

Probabbiltà ta’ Sopravivenza

Sopravivenza Totali– Pazjenti Kollha

1.0

0.9

0.8

0.7

0.6

0.5

0.4

0.3

0.2 Placebo +

0.1gemcitabine (n = 260) OS medjan =6.0 xhur

0.0

HR = 0.82

(95% CI: 0.69, 0.98),p = 0.028

Tarceva + gemcitabine (n = 261) OS medjan = 6.4 xhur

Sopravivenza (xhur)

Probabbiltà ta’ Sopravivenza

Sopravivenza Totali – Pazjenti b’Metastasi Distanti

1.0

0.9

 

 

 

 

 

 

 

0.8

 

 

 

 

 

 

 

0.7

 

 

 

HR = 0.80

 

 

 

 

 

 

(95% CI: 0.66, 0.98), p = 0.029

 

0.6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.5

 

 

 

 

 

 

 

0.4

 

 

 

Tarceva +

 

 

 

0.3

 

 

 

Gemcitabine (n = 200)

 

 

 

 

 

OS medjan = 5.93 xhur

 

 

0.2

Placebo +

 

 

 

 

 

0.1

 

 

 

 

 

gemcitabine (n = 197)

 

 

 

 

0.0

OS medjan = 5.06 xhur

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sopravivenza (xhur)

 

 

F’analiżi post-hoc, pazjenti bi stat kliniku favorevoli fil-linja bażi (intensità ta’ uġigħ baxxa, QoL tajjeb u PS tajjeb) jistgħu jieħdu aktar benefiċċju minn Tarceva. Il-benefiċċju huwa miksub l-aktar mill-preżenza ta’ riżultat ta’ intensità ta’ uġigħ baxxa.

F’analiżi post-hoc, pazjenti fuq Tarceva li żviluppaw raxx kellhom sopravivenza totali itwal meta mqabbla ma’ pazjenti li ma żvilluppawx raxx (OS medjana 7.2 xhur vs 5 xhur, HR:0.61).

90% tal-pazjenti fuq Tarceva żviluppaw raxx fl-ewwel 44 ġurnata. Il-ħin medjan ta’ bidu ta’ raxx kien ta’ għaxart ijiem.

Popolazzjoni pedjatrika

L-Aġenzija Ewropea dwar il-Mediċini rrinunzjat l-obbligu li jiġu ppreżentati r-riżultati tal-istudji b’Tarceva f’kull sett tal-popolazzjoni pedjatrika fl-indikazzjonijiet ta’ Kanċer tal-Pulmun Mhux taċ-Ċellula Żgħira u Kanċer tal-Frixa (ara sezzjoni 4.2 għal informazzjoni dwar l-użu pedjatriku).

5.2Tagħrif farmakokinetiku

Assorbiment: Wara l-għotja mill-ħalq, erlotinib jilħaq l-għola livelli fil-plażma wara madwar 4 sigħat mid- dożaġġ orali. Studju f’volontiera normali u f’saħħithom ipprovda estimu tal-bijodisponibiltà assoluta ta’ 59%. L- espożizzjoni wara doża mill-ħalq tista’ tiżdied bl-ikel.

Distribuzzjoni: Erlotinib għandu volum medju ta’ distribuzzjoni apparenti ta’ 232 l u jiddistribwixxi ruħu fit- tessut tat-tumur fil-bnedmin. Fi studju ta’ 4 pazjenti (3 b’kanċer tal-pulmun mhux taċ-ċellula żgħira [NSCLS], u wieħed b’kanċer tal-larinġi) li ngħataw dożi kuljum ta’ 150 mg ta’ Tarceva mill-ħalq, kampjuni tat-tumur li ttieħdu minn qtugħ kirurġiku fil-Ġurnata numru 9 tal-kura wrew konċetrazzjoni fit-tumur ta’ erlotinib b’medja ta’ 1185 ng/g tat-tessut. Dan jikkorrispondi għall-medja totali ta’ 63% (firxa 5-161%) ta’ l-għola konċentrazzjonijiet fil-plażma osservati fi stat stabbli. Il-metaboliti attivi prinċipali kienu preżenti fit-tumur f’konċentrazzjonijiet fit-tessut b’medja ta’ 160 ng/g, li tikkorrespondi għal medja totali ta’ 113% (firxa 88- 130%) ta’ l-għola konċentrazzjonijiet fil-plażma osservati fi stat stabbli. Twaħħil mal-proteini fil-plażma kien ta’ madwar 95%. Erlotinib jeħel ma’ l-albumina tas-serum u ma’ alpha-1 acid glycoprotein (AAG).

Bijotrasformazzjoni: Erlotinib huwa metabolizzat fil-fwied minn ċitokromi epatiċi fil-bnedmin, primarjament CYP3A4 u ftit anqas minn CYP1A2. Metaboliżmu mhux mill-fwied, minn CYP3A4 fil-musrana, CYP1A1 fil- pulmun, u 1B1 fit-tessut tat-tumur potenzjalment jikkontribwixxu għat-tneħħija metabolika ta’ erlotinib.

Hemm tliet passaġġi prinċipali ta’ metaboliżmu identifikati: 1) O-demethylation ta’ waħda mill-katini tal-ġnub jew tat-tnejn, u wara ossidazzjoni għal carboxylic acids; 2) ossidazzjoni tal-parti acetylene u wara idroliżi għal aryl carboxylic acid; u 3) hydroxylation aromatika tal-parti phenyl-acetylene. Il-metaboliti prinċipali OSI-420 u OSI-413 ta’ erlotinib riżultat ta’ O-demethylation ta’ waħda mill-katini tal-ġnub għandhom qawwa komparabbli

ma’ erlotinib f’testijiet mhux kliniċi in vitro u mudelli tat-tumur in vivo. Huma preżenti fil-plażma f’livelli li huma <10% ta’ erlotinib u juru farmakokinetika simili għal dik ta’ erlotinib.

Eliminazzjoni: Erlotinib jitneħħa primarjament bħala metaboliti ġol-ħmieġ (>90%), bi tneħħija mill-kliewi tammonta għal biss kwantità żgħira (madwar 9%) tad-doża mill-ħalq. Anqas minn 2% tad-doża mogħtija mill- ħalq titneħħa bħala s-sustanza oriġinali. Analiżi tal-farmakokinetika ta’ popolazzjoni f’591 pazjent li ngħataw Tarceva waħdu wriet medja apparenti ta’ tneħħija ta’ 4.47 l/siegħa b’ half-life medjana ta’ 36.2 sigħat. Għalhekk, il-ħin sabiex tintlaħaq konċentrazzjoni ta’ stat stabbli fil-plażma huwa mistenni li hu ta’ madwar 7-8 tijiem.

Farmakokinetika f’popolazzjonijiet speċjali:

Ibbażat fuq analizi tal-farmakokinetika tal-popolazzjoni, ma ġiet osservata l-ebda relazzjoni klinikament sinnifikanti bejn it-tneħħija apparenti stmata u l-eta’ tal-pazjent, piż, sess u etniċità. Fatturi tal-pazjent, li jikkorrelaw mal-farmakokinetika ta’ erlotinib, kienu total tal-bilirubina fis-serum, AAG u jekk il-pazjent hux qed ipejjep. Żieda fil-konċetrazzjonijiet fis-serum tat-total tal-bilirubina u konċetrazzjonijiet ta’ AAG kienu assoċjati ma’ tnaqqis fit-tneħħija ta’ erlotinib. Ir-rilevanza klinika ta’ dawn id-differenzi mhux ċara. Iżda, dawk li qed ipejpu kellhom żieda fir-rata’ ta’ tneħħija ta’ erlotinib. Dan kien ikkonfermat fi studju farmakokinetika f’soġġetti f’saħħithom li ma jpejpux u dawk li bħalissa qed ipejpu, li ngħataw doża waħda mill-ħalq ta’ 150 mg erlotinib. Il-medja ġeometrika ta’ Cmax kienet ta’ 1056 ng/mL f’dawk li ma jpejpux u 689 ng/mL f’dawk li jpejpu b’ ratio medju ta’ dawk li jpejpu għal dawk li ma jpejpux ta’ 65.2% (95% CI: 44.3 sa’ 95.9, p = 0.031). Il-medja ġeometrika ta’ AUC0-inf kienet ta’ 18726 ng•h/mL f’dawk li ma jpejpux u 6718 ng•h/mL f’dawk li jejpu b’ratio medju ta’ 35.9% (95% CI: 23.7 sa’ 54.3, p < 0.0001). Il-medja ġeometrika ta’ C24h kienet ta’ 288 ng/mL f’dawk li ma jpejpux u 34.8 ng/mL f’dawk li jpejpu b’ ratio medju ta’ 12.1% (95% CI: 4.82 sa’ 30.2, p = 0.0001).

Fi prova pivitali ta’ Fażi III dwar NSCLC, dawk li kienu qed ipejpu f’dak iż-żmien laħqu l-inqas konċentrazzjoni ta’ erlotinib fil-plażma fi stat fiss b’valur ta’ 0.65 µg/mL (n=16) li kien madwar darbtejn inqas minn dak ta’ pazjenti li qabel kienu jpejpu iżda waqfu jew pazjenti li qatt ma pejpu (1.28 µg/mL, n=108). Dan l-effett kien akkumpanjat minn żjieda ta’ 24% fit-tneħħija apparenti ta’ erlotinib mill-plażma. Fi studju ta’ fażi I dwar żjieda fid-doża f’pazjenti b’NSCLC li kienu qed ipejpu f’dak iż-żmien, analiżi farmakokinetika fi stat fiss indikat żjieda proporzjonali mad-doża fl-espożizzjoni għal erlotinib meta d-doża ta’ Tarceva kienet miżjuda minn 150 mg għad-doża massima ttollerata ta’ 300 mg. F’dan l-istudju l-inqas konċentrazzjoni fil-plażma fi stat fiss b’doża ta’ 300 mg f’dawk li jpejpu kienet 1.22 µg/mL (n=17).

Ibbażat fuq ir-riżultati ta’ l-istudji farmakokinetiċi, dawk li bħalissa qed ipejpu għandhom jingħataw parir biex jiefqu jpejpu waqt li qed jieħdu Tarceva, għax jekk ma jagħmlux hekk il-konċentrazzjonijiet fil-plażma jistgħu jonqsu.

Ibbażat fuq analiżi tal-farmakokinetika tal-popolazzjoni, il-preżenza ta’ opioid jidher li wassal għal żieda ta’ madwar 11% fl-espożizzjoni.

Sar analiżi tal-farmakokinetika tal-popolazzjoni ieħor li nkorpora dejta ta’ erlotinib minn 204 pazjenti b’kanċer tal-frixa li rċevew erlotinib flimkien ma’ gemcitabine. Dan l-analiżi wera li l-kovarjanti li affetwaw it-tneħħija ta’ erlotinib f’pazjenti mill-istudju tal-frixa kienu simili ħafna għal dawk li ntwerew fl-analiżi tal- farmakokinetika ta’ qabel b’sustanza waħda. Ma ġewx identifikati effetti ta’ kovarjanti ġodda. L-għotja flimkien ta’ gemcitabine ma kellha l-ebda effett fuq it-tneħħija ta’ erlotinib mill-plażma.

Popolazzjoni pedjatrika: Ma sarux studji speċifiċi f’pazjenti pedjatriċi.

Popolazzjoni anzjana: Ma sarux studji speċifiċi f’pazjenti anzjani.

Indeboliment tal-fwied: Erlotinib jitneħħa primarjament mill-fwied. F’pazjenti b’tumuri solidi u b’indeboliment

moderat tal-funzjoni tal-fwied (punteġġ Child-Pugh 7-9), il-medja ġeometrika tal-AUC0-t u Cmax ta’ erlotinib kienet 27000 ngh/mL u 805 ng/mL, rispettivament, kif imqabbel ma’ 29300 ngh/mL u 1090 ng/mL f’pazjenti

b’funzjoni tal-fwied adegwata, inkluż pazjenti b’kanċer primarju tal-fwied jew b’metastasi fil-fwied. Għalkemm f’pazjenti b’indeboliment moderat tal-fwied Cmax kienet inqas b’mod sinifikanti statistikament, din id-differenza mhux ikkunsidrata ta’ rilevanza klinika. M’hemmx dejta disponibbli dwar l-influwenza ta’ funzjoni ħażina tal- fwied severa fuq il-farmakokinetika ta’ erlotinib. F’analiżi tal-farmakokinetika tal-popolazzjoni, żieda fil- konċetrazzjonijiet fis-serum tat-total ta’ bilirubina kienet assoċjata ma’ rata ta’tneħħija aktar bil-mod ta’ erlotinib.

Indeboliment renali: Erlotinib u l-metaboliti tiegħu mhux imneħħija b’mod sinnifikattiv mill-kliewi, għax anqas minn 9% ta’ doża waħda titneħħa fl-awrina. F’analiżi tal-farmakokinetika tal-popolazzjoni, ma ġiet osservata l- ebda relazzjoni klinikament sinnifikanti bejn it-tneħħija ta’ erlotinib u t-tneħħija ta’ kreatinina, iżda m’hemmx dejta disponibbli dwar pazjenti li għandhom tneħħija ta’ kreatinina <15 ml/min.

5.3Tagħrif ta’ qabel l-użu kliniku dwar is-sigurtà

Effetti kroniċi ta’ dożaġġ, osservati ta’ l-inqas fi speċi ta’ annimali waħda jew fi studju, inkludew effetti fuq il- korneja (atrofija, ulċerazzjoni), ġilda (deġenerazzjoni follikulari u infjammazjoni, ħmura u twaqqigħ tax-xahar), ovarji (atrofija), fwied (nekrożi tal-fwied), kliewi ( nekrozi papillari tal-kliewi u dilatazzjoni tat-tubi), u fil- passaġġ gastro-intestinali (l-istonku jdum aktar biex jitbattal u dijarea). Parametri taċ-ċelluli ħomor tad-demm naqsu u ċ-ċelluli bojod tad-demm, primarjament in-newtrofili, żdiedu. Kien hemm żdiediet f’ALT, AST u bilirubina relatati mal-kura. Dawn is-sejbiet ġew osservati f’espożizzjonijiet ħafna anqas minn espożizzjonijiet klinikament relevanti.

Ibbażat fuq il-mod ta’ azzjoni, erlotinib għandu l-potenzjal li jkun teratoġeniku. Dejta minn testijiet dwar it- tossiċità riproduttiva fil-firien u fniek b’dożi li jqarrbu d-doża massima tollerata u/jew dożi li huma tossiċi għall- omm, uriet tossiċità riproduttiva (tossiċità fl-embriju tal-firien, l-embriju jiġi assorbit lura u tossiċità fil-fetu fil- fniek) u tossiċità fl-iżvilupp (tnaqqis fit-tkabbir tal-ferħ u fis-sopravivenza fil-firien), iżda ma kienx teratoġeniku u ma tellifx il-fertilità. Dawn is-sejbiet ġew osservati f’espożizzjonijiet klinikament rilevanti.

Erlotinib ta’ riżultat negattiv fi studji konvenzjonali ta’ ġenotossiċità. Studji ta’ sentejn dwar il-karċinoġeniċità b’erlotinib li twettqu fuq il-firien u l-ġrieden kienu negattivi sa esponimenti li jaqbżu l-esponiment terapewtiku fil-bniedem (sa darbtejn u 10 darbiet ogħla, rispettivament, ibbażat fuq Cmax u/jew l-AUC).

Reazzjoni fototossika ħafifa tal-ġilda ġiet osservata fil-firien wara rradjazzjoni bil-UV.

6.TAGĦRIF FARMAĊEWTIKU

6.1Lista ta’ eċċipjenti

Qalba tal-pillola:

Lactose monohydrate

Cellulose, microcrystalline (E460)

Sodium starch glycolate Type A

Sodium laurilsulfate

Magnesium stearate (E470 b)

Rita tal-pillola:

Hydroxypropyl cellulose (E463)

Titanium dioxide (E171)

Macrogol

Hypromellose (E464)

6.2Inkompatibbiltajiet

Mhux applikabbli.

6.3Żmien kemm idum tajjeb il-prodott mediċinali

4 snin.

6.4Prekawzjonijiet speċjali għall-ħażna

Dan il-prodott mediċinali ’ma jeħtieġ l-ebda prekawzjonijiet speċjali għall-ħażna.

6.5In-natura tal-kontenitur u ta’ dak li hemm ġo fih

Folji tal-PVC issiġillati b’folja ta’ l-aluminju li fihom 30 pillola.

6.6Prekawzjonijiet speċjali li għandhom jittieħdu meta jintrema

L-ebda ħtiġijiet speċjali għar-rimi.

Kull fdal tal-prodott mediċinali li ma jkunx intuża jew skart li jibqa’ wara l-użu tal-prodott għandu jintrema kif jitolbu l-liġijiet lokali.

7.DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Roche Registration Limited

6 Falcon Way

Shire Park

Welwyn Garden City

AL7 1TW

Ir-Renju Unit

8.NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/05/311/001

9.DATA TAL-EWWEL AWTORIZZAZZJONI/TIĠDID TAL-AWTORIZZAZZJONI

Data tal-ewwel awtorizzazzjoni: 19 ta’ Settembru 2005

Data tal-aħħar tiġdid: 02 ta’ Lulju 2010

10.DATA TA’ REVIŻJONI TAT-TEST

Informazzjoni dettaljata dwar dan il-prodott mediċinali tinsab fuq is-sit elettroniku tal-Aġenzija Ewropea għall- Mediċini http://www.ema.europa.eu/

1.ISEM IL-PRODOTT MEDIĊINALI

Tarceva 100 mg pilloli miksija b’rita.

2.GĦAMLA KWALITATTIVA U KWANTITATTIVA

Pillola waħda miksija b’rita fiha 100 mg erlotinib (bħala erlotinib hydrochloride).

Eċċipjenti b’effett magħruf: Kull pillola miksija b’rita fiha 69.21 mg Lactose monohydrate.

Għal-lista kompluta ta’ eċċipjenti, ara sezzjoni 6.1.

3.GĦAMLA FARMAĊEWTIKA

Pillola miksija b’rita.

Pilloli bojod għal safranin, tondi, ibbuzzati fuq iż-żewġ naħat, b’’T 100’ minquxa fuq naħa waħda.

4.TAGĦRIF KLINIKU

4.1Indikazzjonijiet terapewtiċi

Kanċer tal-Pulmun Mhux taċ-Ċellula Żgħira (NSCLC):

Tarceva huwa indikat għall-kura primarja ta’ pazjenti b’kanċer tal-pulmun mhux taċ-ċellula żgħira (NSCLC) avanzat lokalment jew metastatiku b’mutazzjonijiet li jattivaw lil EGFR.

Tarceva huwa indikat ukoll għal trattament ta’ manteniment ta’ bidla (switch maintenance) f’ pazjenti b’NSCLC avanzat lokalment jew metastatiku b’mutazzjonijiet li jattivaw lil EGFR u marda stabbli wara kimoterapija tal- ewwel għażla.

Tarceva huwa indikat ukoll għall-kura ta’ pazjenti b’NSCLC avanzat lokalment jew metastatiku, wara li falla imqar kors wieħed minn qabel ta’ kimoterapija.

Meta jiġi preskritt Tarceva, wieħed irid jikkonsidra l-fatturi assoċjati ma’ sopravivenza itwal.

F’pazjenti b’tumur negattivi għar-Riċettur tal-Fattur ta’ Żvilupp Epidermali (EGFR)-IHC ma ntwerewx benefiċċju ta’ sopravivenza jew effetti oħra tal-kura ta’ rilevanza klinika (ara sezzjoni 5.1).

Kanċer tal-frixa:

Tarceva flimkien ma’ gemcitabine huwa indikat għall-kura ta’ pazjenti b’kanċer metastatiku tal-frixa.

Meta jiġi preskritt Tarceva, fatturi assoċjati ma’ sopravivenza itwal għandhom jiġu kkunsidrati (ara sezzjonijiet 4.2 u 5.1).

Ma ntwera l-ebda vantaġġ ta’ sopravivenza għall-pazjenti b’marda avanzata lokalment.

4.2Pożoloġija u metodu ta’ kif għandu jingħata

Kura b’Tarceva għandha tiġi sorveljata minn tabib b’esperjenza fl-użu ta’ terapiji kontra l-kanċer.

Pazjenti b’Kanċer tal-Pulmun Mhux taċ-Ċellula Żgħira:

Ittestjar għall-mutazzjoni ta’ EGFR għandu jsir qabel il-bidu ta’ terapija b’Tarceva f’pazjenti b’NSCLC avanzat jew metastatiku li qatt ma ħadu kimoterapija qabel.

Id-doża ta’ kuljum rrakkomandata ta’ Tarceva hija ta’ 150 mg meħuda tal-inqas siegħa qabel jew sagħtejn wara l-ikel.

Pazjenti b’kanċer tal-frixa:

Id-doża ta’ kuljum rrakkomandata ta’ Tarceva hija ta’ 100 mg meħuda tal-inqas siegħa qabel jew sagħtejn wara l-ikel, flimkien ma’ gemcitabine (ara s-sommarju tal-karatteristiċi tal-prodott ta’ gemcitabine għall-indikazzjoni tal-kanċer tal-frixa).

F’pazjenti li ma jiżvilluppawx raxx fl-ewwel 4 – 8 ġimgħat ta’ kura, aktar kura b’Tarceva għandha tiġi assessjata mill-ġdid (ara sessjoni 5.1).

Meta jkun hemm bżonn aġġustament tad-doża, id-doża għandha titnaqqas bi kwantità ta’ 50 mg kull darba (ara sezzjoni 4.4.).

Tarceva huwa disponibbli bħala pilloli b’qawwiet ta’ 25 mg, 100 mg u 150 mg.

L-użu flimkien ma’ substrati u modulaturi ta’ CYP3A4 jista’ jinħtieġ aġġustament fid-doża (ara sezzjoni 4.5).

Pazjenti b’indeboliment tal-fwied: Erlotinib jiġi eliminat permezz ta’ metaboliżmu fil-fwied u eskrezzjoni biljari. Għalkemm esponiment għal erlotinib kien simili f’pazjenti b’indeboliment moderat tal-funzjoni tal-fwied (punteġġ Child-Pugh 7-9) meta mqabbel ma’ pazjenti b’funzjoni adegwata tal-fwied, għandha tintuża attenzjoni meta Tarceva jingħata lill-pazjenti b’indeboliment tal-fwied. Tnaqqis jew twaqqif tad-doża ta’ Tarceva għandhom jiġu kkunsidrati jekk iseħħu reazzjonijiet avversi severi. Is-sigurtà u l-effikaċja ta’ erlotinib ma kienux studjati f’pażjenti b’disfunzjoni severa tal-fwied (AST/SGOT u ALT/SGPT > 5 x ULN). L-użu ta’ Tarceva f’pazjenti b’disfunzjoni severa tal-fwied mhux irrakkomandat (ara sezzjoni 5.2).

Pazjenti b’indeboliment renali: Is-sigurtà u l-effikaċja ta’ erlotinib ma kienux studjati f’pazjenti b’indebolimenttal-kliewi (konċentrazzjoni tal-krejatinina fis-serum >1.5 drabi l-għola livell normali). Ibbażat fuq dejta farmakokinetika, ma jidhirx li hemm bżonn ta’ aġġustament fid-doża f’pazjenti b’indeboliment ħafif jew moderat renali (ara sezzjoni 5.2). L-użu ta’ Tarceva f’pazjenti b’ indeboliment sever renali mhux irrakkomandat.

Popolazzjoni pedjatrika: Is-sigurtà u l-effikaċja ta’ erlotinib f’pazjenti taħt l-età ta’ 18-il sena ma ġewx determinati s’issa. L-użu ta’ Tarceva f’pażjenti pedjatriċi mhux irrakkomandat.

Pazjenti li jpejpu: It-tipjip ta’ sigaretti ntwera li jnaqqas l-espożizzjoni għal erlotinib b’50-60%. Id-doża massima ttollerata ta’ Tarceva f’pazjenti b’NSCLC li jpejpu s-sigaretti kienet 300 mg. L-effikaċja u s-sigurtà fit-tul ta’ doża ogħla mid-dożi rrakkomandati tal-bidu ma kienux stabbiliti f’pazjenti li jkomplu jpejpu s-sigaretti (ara sezzjonijiet 4.5 u 5.2). Għalhekk dawk li bħalissa qed ipejpu għandhom jiġu rrakkomandati biex jieqfu mit-tipjip, peress li l-konċentrazzjonijiet ta’ erlotinib fil-plażma f’dawk li jpejpu huma mnaqqsa meta mqabbla ma’ dawk li ma jpejpux.

4.3Kontraindikazzjonijiet

Sensittività eċċessiva għal erlotinib jew għal kwalunkwe wieћed mill-eċċipjenti elenkati fis-sezzjoni 6.1.

4.4Twissijiet speċjali u prekawzjonijiet għall-użu

Valutazzjoni tal-istat ta’ mutazzjoni ta’ EGFR

Meta jiġi evalwat l-istat ta’ mutazzjoni ta’ EGFR ta’ pazjent, huwa importanti li tintagħżel metodoloġija ivvalidata sew u robusta biex jiġu evitati riżultati negattivi foloz jew pożittivi foloz.

Pażjenti li jpejpu

Pażjenti li bħalissa jpejpu għandhom jiġu avżati sabiex jiefqu jpejpu, minħabba li l-konċetrazzjonijiet fil-plażma ta’ erlotinib f’pazjenti li jpejpu huma mnaqqsa meta mqabbla ma’ dawk li ma jpejpux. L-ammont ta’ tnaqqis huwa probabbli li jkun klinikament sinifikanti (ara sezzjoni 4.5).

Marda tal-Interstizju tal-Pulmun

Każijiet ta’ episodji li jixbħu lill-marda tal-interstizju tal-pulmun (ILD), inkluż imwiet, ġew irrappurtati b’mod mhux komuni f’pazjenti li qed jingħataw Tarceva għall-kura ta’ kanċer tal-pulmun mhux taċ-ċellula żgħira (NSCLC), kanċer tal-frixa jew tumuri solidi avanzati oħra. Fl-istudju kruċjali BR.21 f’NSCLC, l-inċidenża ta’ ILD (0.8%) kienet l-istess kemm fil-grupp tal-plaċebo kif ukoll f’dak ta’ Tarceva. F’meta-analiżi ta’ provi kliniċi randomized u kkontrollati dwar NSCLC (minbarra studji ta’ fażi I u studji bi grupp wieħed ta’ fażi II minħabba nuqqas ta’ gruppi ta’ kontroll) l-inċidenza ta’ każijiet jixbhu lil ILD kienet ta’ 0.9% fuq Tarceva meta mqabbel ma’ 0.4% f’pazjenti fil-gruppi ta’ kontroll. Fl-istudju tal-kanċer tal-frixa flimkien ma’ gemcitabine, l-inċidenza ta’ episodji jixbħu lil ILD kienet ta’ 2.5% fil-grupp ta’ Tarceva flimkien ma’ gemcitabine meta mqabbla ma’ 0.4% fil-grupp ikkurat bil-plaċebo flimkien ma’ gemcitabine. Dijanjosi rrappurtati f’pazjenti ssuspettati li għandhom episodji jixbħu lil ILD jinkudu pulmonite, pulmonite tar-radjazzjoni, pulmonite tal-ipersensittività, pulmonite tal-interstizju, mard tal-interstizju tal-pulmun, bronkolité obliterattiva, fibrosi pulmonari, Sindrome ta’ Diffikultà Respiratorja Akuta (ARDS), alveolite u nfiltrazzjoni fil-pulmun. Is-sintomi bdew minn ftit ġranet sa diversi xhur wara li nbdiet it-terapija b’Tarceva. Fatturi li jfixklu jew jikkontribixxu bħal kimoterapija fl-istess ħin jew minn qabel, radjuterapija minn qabel, mard tal-parenkima tal-pulmun ġà eżistenti, mard metastatiku tal- pulmun, jew infezzjonijiet tal-pulmon, kienu frekwenti. Inċidenza ogħla ta’ ILD (madwar 5% b’rata ta’ mortalità ta’ 1.5%) hija osservata fost pazjenti fi studji li twettqu fil-Ġappun.

F’pazjenti li żviluppaw bidu akut ta’ sintomi pulmonari bla spjegazzjoni ġodda u/jew progressivi, bħal qtugħ ta’ nifs, sogħla u deni, it-terapija b’Tarceva għandha titwaqqaf sakemm issir evalwazzjoni dijanjostika. Pazjenti kkurati fl-istess waqt b’erlotinib u gemcitabine għandhom jiġu sorveljati b’attenzjoni għall-possibilità li jiżvilluppaw tossiċità tixbaħ lil ILD. Jekk ILD hija ddijanjostikata, Tarceva għandu jitwaqqaf u kura xierqa tinbeda skont il-bżonn (ara sezzjoni 4.8).

Dijarea, deidrazzjoni, żbilanċ fl-elettroliti u insuffiċjenza renali

Dijarea (inkluż każijiet rari ħafna b’riżultat fatali) seħħet f’madwar 50% tal-pazjenti fuq Tarceva u dijarea moderata jew qawwija għandha tiġi kkurata b’ eż. loperamide. F’ċertu każijiet jista’ jkun neċessarju li d-doża titnaqqas. Fi studji kliniċi id-doża kienet imnaqqsa bi kwantitajiet ta’ 50 mg. Tnaqqis tad-doża bi kwantitajiet ta’ 25 mg ma ġewx investigati. F’każ ta’ dijarea qawwija jew persistenti, dardir, anoressija, jew rimettar assoċjat ma’ deidrazzjoni, terapija b’Tarceva trid titwaqqaf u miżuri xierqa jittieħdu għall-kura tad-deidrazzjoni (ara sezzjoni 4.8). Kien hemm rapporti rari ta’ ipokalimja u insuffiċjenza renali (inkluż mwiet). Uħud mill-każijiet kienu sekondarji għall-deidrazzjoni qawwija minħabba dijarea, rimettar u/jew anoressija, filwaqt li oħrajn irriżultaw wkoll minħabba l-użu fl-istess ħin ta’ kimoterapija. F’każijiet ta’ dijarea aktar serja jew persistenti, jew każijiet li jwasslu għall-deidrazzjoni, speċjalment fi gruppi ta’ pazjenti li għandhom fatturi ta’ riskju li jaggravaw (speċjalment kimoterapija u mediċini oħra li jittieħdu fl-istess waqt, sintomi jew mard jew kondizzjonijiet oħra li jippredisponu inkluż età avanzata), kura b’Tarceva trid titwaqqaf u miżuri xierqa għandhom jittieħdu sabiex il-pazjenti jiġu reidrati intensivament minn ġol-vini. Barra minn hekk, f’pazjenti b’riskju ta’ deidrazzjoni, il-funzjoni renali u l-elettroliti fis-serum, inkluż il-potassju għandhom jiġu osservati wkoll.

Epatite, insuffiċjenza tal-fwied

Każijiet rari ta’ insuffiċjenza tal-fwied (inkluż imwiet) kienu rrappurtati waqt l-użu ta’ Tarceva. Fatturi li jaggravaw inkludew mard tal-fwied eżistenti minn qabel jew l-użu fl-istess waqt ta’ medikazzjonijiet epatotossiċi. Għalhekk, f’dawn il-pazjenti, għandu jiġi kkunsidrat ittestjar perjodiku tal-funzjoni tal-fwied. L- iddożar ta’ Tarceva għandu jitwaqqaf jekk il-bidliet fil-funzjoni tal-fwied huma severi (ara sezzjoni 4.8). Tarceva mhux irrakkomandat għall-użu f’pazjenti b’disfunzjoni severa tal-fwied.

Perforazzjoni gastro-intestinali

Pazjenti li qed jirċievu Tarceva huma f’riskju akbar li jiżviluppaw perforazzjoni gastro-intestinali, li kienet osservata b’mod mhux komuni (inkluż xi każijiet b’riżultat fatali). Pazjenti li qed jirċievu fl-istess waqt sustanzi anti-anġjoġeniċi, kortikosterojdi, NSAIDs, u/jew kimoterapija bbażata fuq taxane, jew li għandhom passat ta’ ulċerazzjoni peptika jew marda divertikulari huma f’riskju ikbar. Tarceva għandhu jitwaqqaf b’mod permanenti f’pazjenti li jiżviluppaw perforazzjoni gastro-intestinali (ara sezzjoni 4.8).

Disturbi bullużi u bil-qxur fil-ġilda

Kienu rrapportati kundizzjonijiet bullużi, bl-infafet u bil-qxur, inkluż każijiet rari ħafna li jissuġġerixxu s- sindrome Stevens-Johnson/Nekroliżi epidermali tossika, li f’xi każijiet kienu fatali (ara sezzjoni 4.8). Kura b’Tarceva għandha tiġi interrotta jew imwaqqfa jekk il-pazjent jiżviluppa kundizzjonijiet severi bullużi, bl- infafet jew bil-qxur. Pazjenti b’disturbi bullużi u bil-qxur fil-ġilda għandhom jiġu ttestjati għall-infezzjoni fil- ġilda u kkurati skont il-linji gwida lokali għall-ġestjoni.

Disturbi fl-għajnejn

Pazjenti li jkollhom sinjali u sintomi li jissuġġerixxu keratite bħal: infjammazzjoni fl-għajnejn, dmugħ, sensittività għad-dawl, vista mċajpra, uġigħ fl-għajnejn u/jew għajnejn ħomor akuti jew li qed jaggravaw għandhom jintbagħtu minnufih għand speċjalista tal-oftalmoloġija.

Jekk tiġi kkonfermata dijanjosi ta’ keratite ulċerattiva, kura b’Tarceva għandha titwaqqaf temporanjament jew għal kollox. Jekk tiġi ddijanjostikata keratite, il-benefiċċji u r-riskji li titkompla l-kura għandhom jiġu kkunsidrati b’attenzjoni. Tarceva għandu jintuża b’attenzjoni f’pazjenti b’passat mediku ta’ keratite, keratite ulċerattiva jew għajnejn xotti b’mod sever. Użu ta’ lentijiet tal-kuntatt ukoll huwa fattur ta’ riskju għall-keratite u ulċerazzjoni. Kienu irrappurtati każijiet rari ħafna ta’ perforazzjoni tal-korneja jew ulċerazzjoni waqt l-użu ta’ Tarceva (ara sezzjoni 4.8).

Interazzjonijiet ma’ prodotti mediċinali oħra

Indutturi qawwija ta’ CYP3A4 jistgħu jnaqqsu l-effikaċja ta’ erlotinib filwaqt li inibituri qawwija ta’ CYP3A4 jistgħu jwasslu għal tossiċità miżjuda. Kura flimkien ma’ dawn it-tipi ta’ sustanzi għandha tiġi evitata (ara sezzjoni 4.5).

Forom oħra ta’ interazzjonijiet

Erlotinib huwa kkaratterizzat b’nuqqas fis-solubilità f’pH aktar minn 5. Prodotti mediċinali li jbiddlu l-pH tal- parti ta’ fuq tal-apparat Gastro-Intestinali (GI) bħal inibituri tal-pompi tal-protoni, antagonisti ta’ H2 u antaċidi,

jistgħu jbiddlu s-solubilità ta’ erlotinib u għalhekk il-biodisponibiltà tiegħu. Żieda fid-doża ta’ Tarceva meta mogħtija flimkien ma’ dawn is-sustanzi x’aktarx li ma tikkumpensax għan-nuqqas ta’ espożizzjoni. Taħlita ta’ erlotinib ma’ inibituri tal-pompi tal-protoni għandha tiġi evitata. L-effetti tal-għotja ta’ erlotinib flimkien ma’ antagonisti ta’ H2 u antaċidi mhumiex magħrufa; iżda, biodisponibiltà mnaqqsa hija probabbli. Għalhekk l- għotja flimkien ta’ dawn it-taħlitiet għandha tiġi evitata (ara sezzjoni 4.5). Waqt kura b’Tarceva, jekk l-użu ta’ antaċidi huwa kkunsidrat bħala neċessarju, għandhom jittieħdu mill-anqas 4 sigħat qabel jew sagħtejn wara d- doża ta’ kuljum ta’ Tarceva.

Il-pilloli fihom lactose u m’għandhomx jingħataw lill-pazjenti bi problemi ereditarji rari ta’ intolleranza għall- galactose, nuqqas ta’ Lapp lactase jew assorbiment ħażin ta’ glucose-galactose.

4.5Interazzjoni ma’ prodotti mediċinali oħra u forom oħra ta’ interazzjoni

Studji ta’ interazzjoni saru biss f’l-adulti.

Erlotinib u substrati oħra ta’ CYP

Elotinib huwa inibitur qawwi ta’ CYP1A1, u inibitur moderat ta’ CYP3A4 u CYP2C8, kif ukoll huwa inibitur b’saħħtu ta’ glukuronidazzjoni minn UGT1A1 in vitro.

Ir-rilevanza fiżjoloġika tal-inibizzjoni b’saħħita ta’ CYP1A1 mhix magħrufa minħabba d-dehra limitata ħafna ta’ CYP1A1 fit-tessut uman.

Meta erlotinib ingħata flimkien ma’ ciprofloxacin, inibitur moderat ta’ CYP1A2, l-espożizzjoni għal erlotinib [AUC] żdiedet b’mod sinifikattiv b’39%, waqt li ma nstabet l-ebda bidla ta’ sinifikanza statistika f’Cmax. Bl- istess mod, l-espożizzjoni għall-metobolit attiv żdiedet b’madwar 60% u 48% għall-AUC u Cmax, rispettivament. Ir-rilevanza klinika ta’ din iż-żieda ma ġietx stabbilita. Għandu jkun hemm kawtela meta ciprofloxacin jew inibituri qawwija ta’ CYP1A2 (eż. fluvoxamine) jitħaltu flimkien ma’ erlotinib. Jekk ikunu osservati reazzjonijiet avversi relatati ma’ erlotinib, id-doża ta’ erlotinib tista’ titnaqqas.

Kura minn qabel jew għotja fl-istess ħin ta’ Tarceva ma bidlux it-tneħħija tas-substrati prototipiċi ta’ CYP3A4, midazolam u erythromycin, iżda dehru li jnaqqsu il-biodisponibiltà orali ta’ midazolam b’sa 24%. Fi studju kliniku ieħor, erlotin

ib intwera li ma affettwax il-farmakokinetika ta’ paclitaxel, substrat ta’ CYP3A4/2C8, mogħti fl-istess ħin. Għalhekk, interazzjonijiet sinifikanti mat-tneħħija ta’ substrati oħra ta’ CYP3A4 huma improbabbli.

L-inibizzjoni ta’ glukuronidazzjoni tista’ tikkawża interazzjonijiet ma’ prodotti mediċinali oħra li huma substrati ta’ UGT1A1 u jitneħħew esklusivament permeżż ta’ dan il-passaġġ. Pazjenti b’ammont żgħir ta’ UGT1A1 jew mard ġenetiku ta’ glukuronidazzjoni (eż. il-marda ta’ Gilbert) jistgħu juru żieda tal-konċentrazzjoni fis-serum ta’ bilirubina u jridu jiġu kkurati b’attenzjoni.

Erlotinib huwa metabolizzat mill-fwied permezz ta’ ċitokromi tal-fwied fil-bniedem, prinċipalment minn CYP3A4 u ftit inqas minn CYP1A2. Metaboliżmu mhux fil-fwied, minn CYP3A4 ġol-musrana, CYP1A1 fil- pulmun, u CYP1B1 fit-tessut tat-tumur ukoll jikkontribwixxu potenzjalment għat-tneħħija metabolika ta’ erlotinib. Interazzjonijiet potenzjali jistgħu jseħħu ma’ sustanzi attivi li jiġu metabolizzati minn, jew huma inibituri jew indutturi ta’ dawn l-enżimi.

Inibituri qawwija tal-attività ta’ CYP3A4 inaqqsu l-metaboliżmu ta’ erlotinib u jżidu il-konċentrazzjoni ta’ erlotinib fil-plażma. Fi studju kliniku, l-użu ta’ erlotinib flimkien ma’ ketoconazole (200 mg mill-ħalq darbtejn kuljum għal ħamest ijiem), inibitur qawwi ta’ CYP3A4, wassal għal żieda fl-espożizzjoni ta’ erlotinib (86% ta’

AUC u 69% ta’ Cmax). Għalhekk, l-użu ta’ erlotinib flimkien ma’ inibitur qawwi ta’ CYP3A4 eż. azole antifungals (ketoconazole, itraconazole, voriconazole), inibituri tal-protease, erythromycin jew clarithromycin,

trid issir b’attenzjoni. Jekk hemm bżonn id-doża ta’ erlotinib trid titnaqqas, speċjalment jekk tiġi osservata tossiċità.

Indutturi potenti ta’ l-attività ta’ CYP3A4 iżidu l-metaboliżmu ta’ erlotinib u sinnifikament inaqqsu l- konċetrazzjoni ta’ erlotinib fil-plażma. Fi studju kliniku, l-użu ta’ erlotinib flimkien ma’ rifampicin (600 mg mill-ħalq darba kuljum għal sebat ijiem), induttur qawwi ta’ CYP3A4, wassal għal tnaqqis ta’ 69% fl-AUC medjan ta’ erlotinib. L-għotja flimkien ta’ rifampicin ma’ doża waħda ta’ 450 mg ta’ Tarceva wassal għal espożizzjoni medja għal erlotinib (AUC) ta’ 57.5% ta’ dik wara doża waħda ta’ 150 mg ta’ Tarceva fin-nuqqas ta’ kura b’rifampicin. Għalhekk, l-għotja ta’ Tarceva flimkien ma’ indutturi ta’ CYP3A4 għandha tiġi evitata. Għall-pazjenti li jinħtieġu kura b’Tarceva flimkien ma’ induttur qawwi ta’ CYP3A4 bħal rifampicin, għandha tiġi kkunsidrata żieda fid-doża għal 300 mg filwaqt li s-sigurtà tagħhom (inkluż il-funzjonijiet renali u tal-fwied u l-elektroliti fis-serum) tiġi sorveljata mill-viċin, u jekk ittollerat tajjeb għal aktar minn ġimagħtejn, aktar żieda

sa 450 mg tista’ tkun ikkunsidrata b’sorveljanza tas-sigurtà mil-viċin. Espożizzjoni mnaqqsa tistà tiġri wkoll b’indutturi oħra eż. phenytoin, carbamazepine, barbiturates jew St. John’s Wort (hypericum perforatum). L-użu ta’ dawn is-sustanzi attivi ma’ erlotinib trid issir b’attenzjoni. Kura alternattiva, mingħajr attività qawwija li tinduċi lil CYP3A4, trid tiġi kkunsidrata meta possibli.

Erlotinib u sustanzi kontra t-tagħqid tad-demm derivati minn coumarin

F’pazjenti li jirċievu Tarceva, kienet irrappurtata interazzjoni ma’ sustanzi kontra t-tagħqid tad-demm derivati minn coumarin, inkluż warfarin, li wasslet għall-żjieda fl-International Normalized Ratio (INR) u episodji ta’ fsada li f’xi każijiet kienu fatali. Pazjenti li qed jieħdu sustanzi kontra t-tagħqid tad-demm derivati minn coumarin għandhom jiġu ssorveljati regolarment għal kull tibdil fil-ħin prothrombin jew INR.

Erlotinib u statins

It-taħlita ta’ Tarceva u statin tista’ żżid il-potenzjal ta’ mijopatija kkawżata minn statin, inkluż rabdomijolisi, li kienet osservata b’mod rari.

Erlotinib u pazjenti li jpejpu

Ir-riżultati ta’ studju ta’ interazzjoni farmakokinetika indikaw tnaqqis sinnifikanti ta’ 2.8-, 1.5-, u 9-drabi l- AUCinf, Cmax u l-konċentrazzjoni tal-plażma wara 24 siegħa, rispettivament, wara l-għotja ta’ Tarceva f’pazjenti li jpejpu meta mqabbla ma’ dawk li ma jpejpux (ara sezzjoni 5.2). Għalhekk, pazjenti li għadhom ipejpu għandhom jiġu mħeġġa biex jieqfu jpejpu malajr kemm jista’ jkun qabel ma jibdew kura b’Tarceva, minħabba li l-konċentrazzjonijiet fil-plażma ta’ erlotinib jonqsu jekk ma jifqux. L-effett kliniku ta’ tnaqqis fl-espożizzjoni għadu ma ġiex assessjat formalment iżda huwa probabbli li huwa klinikament sinnifikanti.

Erlotinib u inibituri ta’ P-glycoprotein

Erlotinib huwa substrat tat-trasportatur tas-sustanza attiva ta’ P-glycoprotein. L-ġħotja flimkien ta’ inibituri ta’ Pgp, eż. cyclosporine u verapamil, tista’ twassal għal tibdil fid-distribuzzjoni u/jew tibdil fl-eliminazzjoni ta’

erlotinib. Il-konsegwenza ta’ din l-interazzjoni eż. tossiċità tas-CNS, għadha ma ġietx stabbilita. F’dawn iċ- ċirkostanżi jrid ikun hemm kawtela.

Erlotinib u prodotti mediċinali li jbiddlu l-pH

Erlotinib huwa kkaratterizzat minn tnaqqis fis-solubilità f’pH ta’ aktar minn 5. Prodotti mediċinali li jbiddlu l-pH tal-parti ta’ fuq tas-sistema Gastro-Intestinali (GI) jistgħu jbiddlu s-solubilità ta’ erlotinib u b’hekk il- bijodisponibiltà tiegħu. L-għotja flimkien ta’ erlotinib ma’ omeprazole, inibitur tal-pompi tal-protoni (PPI), naqqsu l-espożizzjoni għal erlotinib [AUC] u l-konċentrazzjoni massima [Cmax] b’ 46% u 61%, rispettivament.

Ma kien hemm l-ebda tibdil f’Tmax jew fil-half-life. L-għoti ta’ Tarceva flimkien ma’ 300 mg ranitidine, antagonist tar-riċettur H2, jnaqqas l-espożizzjoni għal erlotinib [AUC] u l-konċentrazzjonijiet massimi [Cmax] bi

33% u 54%, rispettivament. Żjieda fid-doża ta’ Tarceva meta mogħti flimkien ma’ sustanzi bħal dawn x’aktarx li ma tikkompensax għal dan it-telf fl-espożizzjoni. Madankollu, meta Tarceva kien iddożat waħdu, sagħtejn qabel jew 10 sigħat wara ranitidine 150 mg b.i.d., l-espożizzjoni għal erlotinib [AUC] u l-konċentrazzjonijiet massimi [Cmax] naqsu biss bi 15% u 17%, rispettivament. L-effett ta’ antaċidi fuq l-assorbiment ta’ erlotinib ma ġiex investiġat iżda l-assorbiment jista’ jiġi mnaqqas, u b’hekk iwassal għall-livelli aktar baxxi fil-plażma. Bħala sommarju, it-taħlita ta’ erlotinib ma’ inbituri tal-pompi tal-protoni għandha tiġi evitata. Waqt kura b’Tarceva, jekk l-użu ta’ antaċidi huwa kkunsidrat bħala neċessarju, għandhom jittieħdu mill-anqas 4 sigħat qabel jew sagħtejn wara d-doża ta’ kuljum ta’ Tarceva. Jekk jiġi kkunsidrat l-użu ta’ ranitidine, dan għandu jintuża waħdu; i.e. Tarceva għandu jittieħed tal-inqas sagħtejn qabel jew 10 sigħat wara d-dożaġġ ta’ ranitidine.

Erlotinib u Gemcitabine

Fi studju ta’ Fażi Ib, la kien hemm effetti sinifikanti ta’ gemcitabine fuq il-farmakokinetika ta’ erlotinib, u lanqas effetti sinifikanti ta’ erlotinib fuq il-farmakokinetika ta’ gemcitabine.

Erlotinib u Carboplatin/Paclitaxel

Erlotinib iżid il-konċentrazzjonijiet ta’ platinum. Fi studju kliniku, l-użu ta’ erlotinib flimkien ma’ carboplatin u paclitaxel wassal għal żieda ta’ 10.6% fl-AUC0-48 totali ta’ platinum. Għalkemm statistikament sinifikanti, il- kobor ta’ din id-differenza mhux ikkunsidrat li huwa klinikament rilevanti. Fil-prattika klinika, jista’ jkun hemm ukoll fatturi oħra li jwasslu għal żieda fl-espożizzjoni għal carboplatin, bħal indeboliment renali. Ma kien hemm l-ebda effetti sinifikanti ta’ carboplatin jew paclitaxel fuq il-famakokinetika ta’ erlotinib.

Erlotinib u Capecitabine

Capecitabine jista’ jżid il-konċentrazzjonijiet ta’ erlotinib. Meta erlotinib ingħata flimkien ma’ capecitabine, kien hemm żieda statistikament sinifikanti fl-AUC ta’ erlotinib u żieda żgħira f’Cmax meta mqabbel mal-valuri osservati fi studju ieħor fejn erlotinib ingħata bħala aġent waħdu. Ma kien hemm l-ebda effetti sinifikanti ta’ erlotinib fuq il-farmakokinetika ta’ capecitabine.

Erlotinib u inibituri ta’ proteasome

Minħabba l-mekkaniżmu ta’ kif jaħdmu, inibituri ta’ proteasome inkluż bortezomib jistgħu jkunu mistennija li jinfluwenzaw l-effett ta’ inibituri ta’ EGFR inkluż erlotinib. Din l-influwenza hija appoġġata minn dejta klinika limitata u studji ta’ qabel l-użu kliniku li juru degradazzjoni ta’ EGFR permezz tal-proteasome.

4.6Fertilità, tqala u treddigħ

Tqala

M’hemmx dejta adegwata għall-użu ta’ erlotinib f’nisa tqal. Studji fuq l-animali ma wrew l-ebda evidenza ta’ teratoġeniċità jew ħlas mhux normali. Madankollu, effett avvers fuq it-tqala ma jistax jiġi eskluż għax studji fuq il-firien u l-fniek urew żjieda fil-mewt tal-embriju/fetu, (ara sezzjoni 5.3). Ir-riskju li jista’ jkun hemm fuq in- nies mhux magħruf.

Nisa li jistgħu joħorġu tqal

Nisa li jistgħu joħorġu tqal għandhom jiġu avżati sabiex jevitaw tqala waqt li qed jieħdu Tarceva. Għandhom jintużaw mezzi ta’ kontraċezzjoni adegwati waqt it-terapija, u għal tal-inqas ġimagħtejn wara li tintemm it- terapija. Il-kura f’nisa tqal għandha titkompla biss jekk il-benefiċċju potenzjali għall-omm huwa akbar mir-riskji għall-fetu.

Treddigħ

Mhux magħruf jekk erlotinib jintremiex fil-ħalib uman. Minħabba il-ħsara potenzjali lit-tarbija, l-ommijiet għandhom jiġu avżati biex ma jreddgħux waqt li qed jieħdu Tarceva.

Fertilità

Studji fuq l-annimali ma wrew l-ebda evidenza ta’ tnaqqis fil-fertilità. Madankollu, effett avvers fuq il-fertilità ma jistax jiġi eskluż għax studji fuq l-annimali wrew effetti fuq il-parametri riproduttivi (ara sezzjoni 5.3). Ir- riskju li jista’ jkun hemm fuq in-nies mhux magħruf.

4.7Effetti fuq il-ħila biex issuq u tħaddem magni

Ma sarux studji dwar l-effetti fuq il-ħila biex issuq jew tħaddem magni; iżda erlotinib mhux assoċjat ma’ tnaqqis fl-abilità mentali.

4.8Effetti mhux mixtieqa

Kanċer tal-pulmun mhux taċ-ċellula żgħira (Tarceva mgħoti bħala monoterapija):

Fi studju randomized u double-blind (BR.21; Tarceva mogħti bħala terapija tat-tieni preferenza), raxx (75%) u dijarea (54%) kienu l-aktar reazzjonijiet avversi tal-mediċina (ADRs) komuni li ġew irrapportati. Ħafna kienu Grad 1/2 fis-severità u kienu kkontrollati mingħajr l-ebda intervent. Raxx u dijarea ta’ Grad 3/4 seħħew f’9% u 6%, rispettivament tal-pazjenti kkurati b’Tarceva u f’kull każ kien hemm 1% tal-pazjenti li waqqfu l-istudju minħabba f’dan. Tnaqqis fid-doża minħabba raxx u dijarea kienet meħtieġa għal 6% u 1% tal-pazjenti, rispettivament. Fi studju BR.21, il-ħin medjan sakemm deher ir-raxx kien ta’ tmint ijiem, u il-ħin medjan sakemm deheret id-dijarrea kien ta’ 12-il ġurnata.

Ġeneralment, ir-raxx jidher bħala raxx ħafif jew moderat b’eritema u b’infafet u ponot, li jista’ jseħħ jew jirkada f’postijiet esposti għax-xemx. Għall-pazjenti li huma esposti għax-xemx, jista’ jkun irrakkomandat ilbies ta’ protezzjoni, u/jew użu ta’ krema ta’ protezzjoni mix-xemx (eż. li fiha minerali).

Reazzjonijiet avversi li seħħew aktar ta’ spiss (≥3%) f’pazjenti kkurati b’Tarceva milli dawk fil-grupp tal- plaċebo fl-istudju pivotal BR.21, u f’minn tal-inqas 10% tal-pazjenti fil-grupp b’Tarceva, huma miġbura skont il- Grad tan-National Cancer Institute-Common Toxicity Criteria (NCI-CTC) f’ Tabella 1.

It-termini li ġejjin huma użati biex jikklassifikaw l-effetti mhux mixtieqa skont il-frekwenza: komuni ħafna (≥1/10); komuni (≥1/100 sa <1/10); mhux komuni (≥1/1,000 sa <1/100); rari (≥1/10,000 sa <1/1,000); rari ħafna (<1/10,000) inkluż rapporti iżolati.

F’kull sezzjoni ta’ frekwenza, ir-reazzjonijiet avversi huma mniżżla skont is-serjetà tagħhom, bl-aktar serji jitniżżlu l-ewwel.

Tabella 1:

ADRs komuni ħafna fl-istudju BR.21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erlotinib

 

 

Plaċebo

 

 

 

 

N = 485

 

 

N = 242

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grad ta’ NCI-CTC

Kull Grad

 

Kull Grad

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terminu Ippreferut MedDRA

%

 

%

%

%

 

%

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total ta’ pazjenti bi’kwalunkwe AE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Infezzjonijiet u infestazzjonijiet

 

 

 

 

 

 

 

 

Infezzjoni*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disturbi fil-metaboliżmu u n-

 

 

 

 

 

 

 

 

nutrizzjoni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anoreksja

 

 

 

<1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disturbi fl-għajnejn

 

 

 

 

 

 

 

 

Keratokonġuntivite sikka

 

 

Konġuntivite

 

<1

 

<1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disturbi respiratorji, toraċiċi u

 

 

 

 

 

 

 

 

medjastinali

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Qtugħ ta’ nifs

 

 

Sogħla

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disturbi Gastro-intestinali

 

 

 

 

 

 

 

 

Dijarea**

 

 

<1

 

<1

Nawsja

 

 

 

Rimettar

 

 

<1

 

Stomatite

 

 

<1

 

Uġigħ addominali

 

<1

 

<1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disturbi fil-ġilda u fit-tessut ta’ taħt

 

 

 

 

 

 

 

 

il-ġilda

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Raxx***

 

 

<1

 

Ħakk

 

 

<1

 

Ġilda xotta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disturbi ġenerali u kondizzjonijiet

 

 

 

 

 

 

 

 

ta’ mnejn jingħata

 

 

 

 

 

 

 

 

Għeja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Infezzjonijiet severi, bi jew bla newtropenja, inkludew pnewmonija, sepsi u ċellulite.

**Tista’ twassal għal deidrazzjoni, ipokalimja u insuffiċjenza renali.

***Raxx inkluda dermatite acneiform.

F’żewġ studji oħra, double-blind, randomized u kkontrollat bil-plaċebo ta’ Fażi III, BO18192 (SATURN) u BO25460 (IUNO); Tarceva ingħata bħala manteniment wara kimoterapija preferita. Dawn l-istudji twettqu fuq total ta’ 1532 pazjent b’NSCLC avanzat, rikorrenti jew metastatiku wara kimoterapija preferita standàrd ibbażata fuq platinum, ma kienux identifikati sinjali ta’ sigurtà ġodda.

L-aktar ADRs frekwenti osservati f’pazjenti kkurati b’Tarceva fi studji BO18192 u BO25460 kienu raxx u dijarea (ara Tabella 2). Raxx jew dijarea ta’ Grad 4 ma kienu osservati fl-ebda studju. Fi studju BO18192 raxx u dijarea wasslu għal waqfien ta’ Tarceva f’1% u <1% tal-pazjenti, rispettivament, filwaqt li f’BO25460, l-ebda pazjent ma waqaf minħabba raxx u dijarea. Kienet meħtieġa modifikazzjoni fid-doża (interruzzjonijiet jew tnaqqis) minħabba raxx u dijarea fi 8.3% u fi 3% tal-pazjenti, rispettivament, fi studju BO18192 u f’5.6% u 2.8% tal-pazjenti, rispettivament, fi studju BO25460.

Tabella 2:

L-Aktar ADRs Frekwenti fi Studji BO18192 (SATURN) u BO25460 (IUNO)

 

 

 

 

 

 

 

 

BO18192 (SATURN)*

BO25460 (IUNO)*

 

 

 

Tarceva

Plaċebo

Tarceva

Plaċebo

 

 

n=433

n=445

n=322

n=319

 

 

%

%

%

%

Raxx, kull grad

 

49.2

5.8

39.4

10.0

Grad 3

 

6.0

5.0

1.6

Dijarea, kull grad

 

20.3

4.5

24.2

4.4

Grad 3

 

1.8

2.5

0.3

*Popolazzjoni tal-analiżi tas-sigurtà

Fi studju ta’ fażi III open-label u randomised, ML20650 li sar fuq 154 pazjent, is-sigurtà ta’ Tarceva għall-kura primarja ta’ pazjenti b’NSCLC b’mutazzjonijiet li jattivaw lil EGFR kienet evalwata f’75 pazjent; ma kienux osservati sinjali ta’ sigurtà ġodda f’dawn il-pazjenti.

L-aktar ADRs frekwenti osservati f’pazjenti kkurati b’Tarceva fl-istudju ML20650 kienu raxx u dijarea

(kull Grad 80% u 57%, rispettivament), il-biċċa l-kbira kienu ta’ Grad 1/2 fis-severità u setgħu jiġu mmaniġġjati mingħajr intervent. Raxx u dijarea ta’ Grad 3 seħħew f’9% u 4% tal-pazjenti, rispettivament. Ma kien osservat l- ebda raxx jew dijarea ta’ Grad 4. Kemm raxx kif ukoll dijarea wasslu għal waqfien ta’ Tarceva f’1% tal-pazjenti. Modifikazzjonijiet tad-doża (interruzzjonijiet jew tnaqqis) għal raxx u dijarea kienu meħtieġa fi 11% u 7% tal- pazjenti, rispettivament.

Kanċer tal-frixa (Tarceva mgħoti flimkien ma’ gemcitabine):

Fl-istudju pivitali PA.3, f’pazjenti b’kanċer tal-frixa li kienu qed jirċievu Tarceva 100 mg flimkien ma’ gemcitabine, l-aktar reazzjonijiet avversi komuni kienu għeja, raxx u dijarea. Fil-grupp ta’ Tarceva flimkien ma’ gemcitabine, raxx u dijarea ta’ Grad 3/4 kienu rrappurtati f’5% tal-pazjenti. Il-ħin medjan sakemm deheru raxx u dijarea kien ta’ għaxart ijiem u ħmistax-il ġurnata rispettivament. Raxx u dijarea t-tnejn irriżultaw fi tnaqqis fid- doża fi 2% tal-pazjenti, u irriżultaw f’waqfien tal-istudju f’sa 1% tal-pazjenti li kienu qed jirċievu Tarceva flimkien ma’ gemcitabine.

Fl-istudju pivitali PA.3, reazzjonijiet avversi li seħħew aktar ta’ spiss (≥3%) f’pazjenti kkurati b’Tarceva 100 mg flimkien ma’ gemcitabine milli fil-grupp ikkurati bi plaċebo flimkien ma’ gemcitabine, u li seħħew f’minn tal- anqas 10% tal-pazjenti fil-grupp b’Tarceva 100 mg flimkien ma’ gemcitabine, huma miġbura skont il-Grad tanNational Cancer Institute-Common Toxicity Criteria (NCI-CTC) f’Tabella 3.

It-termini li ġejjin huma użati biex jikklassifikaw l-effetti mhux mixtieqa skont il-frekwenza: komuni ħafna (≥1/10); komuni (≥1/100 sa <1/10); mhux komuni (≥1/1,000 sa <1/100); rari (≥1/10,000 sa <1/1,000); rari ħafna (<1/10,000) inkluż rapporti iżolati.

F’kull sezzjoni ta’ frekwenza, ir-reazzjonijiet avversi huma mniżżla skont is-serjetà tagħhom, bl-aktar serji jitniżżlu l-ewwel.

Tabella 3:

ADRs komuni ħafna fl-istudju PA.3 (ko-orti 100 mg)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erlotinib

 

 

Plaċebo

 

 

 

 

N = 259

 

 

N = 256

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kull

 

 

Kull

 

 

Grad ta’ NCI-CTC

Grad

Grad

 

 

 

 

 

 

 

Terminu ppreferut MedDRA

%

%

%

%

%

%

 

 

 

 

 

 

 

Total ta’ pazjenti bikwalunkwe AE

 

 

 

 

 

 

 

Infezzjonijiet u infestazzjonijiet

 

 

 

 

 

 

Infezzjoni*

 

<1

<1

 

 

 

 

 

 

 

Disturbi fil-metaboliżmu u n-nutrizzjoni

 

 

 

 

 

 

Tnaqqis fil-piż

<1

 

 

 

 

 

 

 

Disturbi psikjatriċi

 

 

 

 

 

 

Depressjoni

 

<1

 

 

 

 

 

 

 

Disturbi fis-sistema nervuża

 

 

 

 

 

 

 

 

<1

<1

Newropatija

<1

Uġigħ ta’ ras

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disturbi respiratorji, toraċiċi u

 

 

 

 

 

 

medjastinali

 

 

 

 

 

 

 

Sogħla

 

 

 

 

 

 

 

 

Disturbi gastro-intestinali

 

 

 

 

 

 

Dijarea**

 

<1

Stomatite

 

<1

Dispepsja

 

<1

<1

Gass fl-istonku

<1

 

 

 

 

 

 

 

Disturbi fil-ġilda u fit-tessut ta’ taħt il-

 

 

 

 

 

 

ġilda

 

 

 

 

 

 

 

Raxx***

 

Alopeċja

 

 

 

 

 

 

 

 

Disturbi ġenerali u kondizzjonijiet ta’

 

 

 

 

 

 

mnejn jingħata

 

 

 

 

 

 

Għeja

 

Deni

 

Tertir

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Infezzjonijiet severi, bi jew bla newtropenija, inkludew pulmonite, sepsi, u ċellulite.

**Tista’ twassal għal deidrazzjoni, ipokalimja u insuffiċjenza renali.

***Raxx inkluda dermatite acneiform.

Osservazzjonijiet Oħra:

Evalwazzjoni ta’ sigurtà ta’ Tarceva hija bbażata fuq riżultati minn aktar minn 1500 pazjent ikkurat b’tal-inqas doża waħda ta’ 150 mg ta’ Tarceva bħala monoterapija u aktar minn 300 pazjent li ngħataw Tarceva 100 jew 150 mg flimkien ma’ gemcitabine.

Ir-reazzjonijiet avversi li ġejjin kienu osservati f’pazjenti li ngħataw Tarceva waħdu u f’pazjenti li ngħataw Tarceva flimkien ma’ kimoterapija.

ADRs komuni ħafna mill-istudji BR 21 u PA 3 huma ppreżentati f’Tabelli 1 u 3, ADRs oħra, inkluż dawk minn studji oħrajn huma miġbura fil-qosor f’Tabella 4.

F’kull sezzjoni ta’ frekwenza, ir-reazzjonijiet avversi huma mniżżla skont is-serjetà tagħhom, bl-aktar serji jitniżżlu l-ewwel.

Tabella 4: Sommarju ta’ ADRs skont il-kategorija ta’ frekwenza:

Sistema tal-

Komuni ħafna

Komuni (≥1/100

Mhux komuni

Rari

Rari ħafna

Ġisem

(≥1/10)

sa <1/10)

(≥1/1,000 sa <1/100)

(≥1/10,000

(<1/10,000)

 

 

 

 

sa <1/1,000)

 

Disturbi fl-

 

-Keratite

-Bidliet fix-xagħar

 

-Perforazzjonijiet

għajnejn

 

-Konġuntivite1

tal-għajnejn2

 

tal-korneja

 

 

 

 

 

-Ulċeri fil-korneja

 

 

 

 

 

-Uveite

Disturbi

 

-Epistassi

-Marda serja tal-

 

 

respiratorji,

 

 

interstizju tal-

 

 

toraċiċi u

 

 

pulmun (ILD)3

 

 

medjastinali

 

 

 

 

 

Disturbi

-Dijarea7

-Fsada gastro-

-Perforazzjonijiet

 

 

Gastro-

 

intestinali4,7

gastro-intestinali7

 

 

intestinali

 

 

 

 

 

Disturbi fil-

-Anormalitajiet

 

 

-Insuffiċjenza

 

fwied u fil-

fit-test tal-

 

 

tal-fwied6

 

marrara

funzjoni tal-

 

 

 

 

 

fwied5

 

 

 

 

Disturbi fil-

 

-Alopecja

-Xagħar eċċessiv

- Sindrome

-Sindrome

ġilda u fit-

 

-Ġilda xotta 1

-Bidliet fix-xagħar

ta’ eritrodis-

Stevens-

tessuti ta’

 

-Paronikja

tal-ħuġbejn

asteżija

Johnson/Nekrolisi

taħt il-ġilda

 

-Follikulite

-Dwiefer fraġli u

palmari-

epidermali tossika

 

 

- Akne/ Dermatite

laxki

plantari

 

 

 

 

 

acneiform

-Reazzjonijiet ħfief

 

 

 

 

-Qsim fil-ġilda

tal-ġilda bħal

 

 

 

 

 

iperpigmentazzjoni

 

 

 

 

 

 

 

 

Disturbi fil-

 

- Insuffiċjenza tal-

- Nefrite1

 

 

kliewi u fis-

 

kliewi1

- Proteina fl-awrina1

 

 

sistema

 

 

 

 

 

urinarja

 

 

 

 

 

1Fl-istudju kliniku PA.3.

2Inkluż xagħar tal-għajnejn li jikbru ‘l ġewwa, tkabbir u tħaxxin eċċessiv tax-xagħar tal-għajnejn.

3Inkluż imwiet, f’pazjenti li rċevew Tarceva għall-kura ta’ NSCLC jew tumuri solidi avanzati oħra (ara sezzjoni 4.4). Inċidenza ogħla kienet osservata f’pazjenti fil-Ġappun (ara sezzjoni 4.4).

4Fl-istudji kliniċi, xi każijiet kienu assoċjati mal-għoti fl-istess waqt ta’ warfarin u xi wħud mal-għoti fl-istess waqt ta’ NSAID (ara sezzjoni 4.5).

5Inkluż żjieda f’alanine aminotransferase [ALT], aspartate aminotransferase [AST] u bilirubin. Dawn kienu komuni ħafna fl- istudju kliniku PA.3 u komuni fl-istudju kliniku BR.21. Fil-biċċa l-kbira l-każijiet kienu ħfief sa moderati fis-severità, temporanji jew assoċjati ma’ metastasi fil-fwied.

6Inkluż imwiet. Fatturi li aggravaw inkludew mard tal-fwied eżistenti minn qabel jew medikazzjonijiet epatotossiċi fl-istess waqt (ara sezzjoni 4.4).

7Inkluż imwiet (ara sezzjoni 4.4).

Rappurtar ta’ reazzjonijiet avversi suspettati

Huwa importanti li jiġu rrappurtati reazzjonijiet avversi suspettati wara l-awtorizzazzjoni tal-prodott mediċinali. Dan jippermetti monitoraġġ kontinwu tal-bilanċ bejn il-benefiċċju u r-riskju tal-prodott mediċinali. Il- professjonisti dwar il-kura tas-saħħa huma mitluba jirrappurtaw kwalunkwe reazzjoni avversa suspettata permezz tas-sistema ta’ rappurtar nazzjonali imniżżla f’Appendiċi V.

4.9Doża eċċessiva

Sintomi

Dożi singoli mill-ħalq ta’ Tarceva sa’ 1000 mg ta’ erlotinib f’soġġetti f’saħħithom, u sa’ 1600 mg f’pazjenti bil- kanċer kienu ttollerati. Dożi ripetuti darbtejn kuljum ta’ 200 mg f’soġġetti f’saħħithom kienu ttollerati ftit li xejn wara biss ftit ġranet ta’ dożaġġ. Ibbażat fuq dejta minn dawn l-istudji, reazzjonijiet avversi serji bħal dijarea, raxx u possibilment żieda fl-attività ta’ aminotransferases tal-fwied jistgħu jseħħu b’dożi aktar mid-doża rrakkomandata.

Immaniġġar

F’każ ta’ suspett ta’ doża eċċessiva, Tarceva għandu jitwaqqaf u tinbeda kura sintomatika.

5.PROPRJETAJIET FARMAKOLOĠIĊI

5.1Proprjetajiet farmakodinamiċi

Kategorija farmakoterapewtika: sustanza antineoplastika, inibitur ta’ protein kinase, Kodiċi ATC: L01XE03

Mekkaniżmu ta’ azzjoni

Erlotinib huwa inibitur tar-riċettur tal-fattur ta’ żvilupp epidermiku/ tar-riċettur tal-fattur ta’ żvilupp epidermiku tip 1 uman (EGFR magħruf ukoll bħala HER1) tyrosine kinase. Erlotinib jinibixxi b’mod qawwi l- phosphorylation intraċellulari ta’ EGFR. EGFR jidjer fil-wiċċ taċ-ċellula f’ċelluli normali u ċelluli tal-kanċer. F’mudelli mhux kliniċi, inibizzjoni ta’ EGFR phosphotyrosine jirriżulta fi stasi ċellulari u/jew mewt.

Mutazzjonijiet ta’ EGFR jistgħu jwasslu għall-attivazzjoni kostituttiva tar-rotot ta’ sinjalazzjoni anti-apoptotiċi u ta’ proliferazzjoni. L-effikaċja qawwija ta’ erlotinib biex jimblokka is-sinjali medjati minn EGFR f’dawn it- tumuri pożittivi għall-mutazzjoni ta’ EGFR hija attribwita għal twaħħil qawwi ta’ erlotinib mas-sit tat-twaħħil ta’ ATP fid-dominju ta’ kinase mutat ta’ EGFR. Minħabba l-imblukkar ta’ sinjali l-isfel, il-proliferazzjoni taċ-ċelluli titwaqqaf, u l-mewt taċ-ċelluli hija indotta mir-rotta apoptotika intrinsika. Regressjoni tat-tumur hija osservata f’mudelli ġrieden b’espressjoni infurzata ta’ dawn il-mutazzjonijiet li jattivaw lil EGFR.

Effikaċja klinika

- Terapija primarja għall-Kanċer tal-pulmun mhux taċ-ċellula żgħira (NSCLC) għall-pazjenti b’mutazzjonijiet li jattivaw lil EGFR (Tarceva mogħti bħala monoterapija):

L-effikaċja ta’ Tarceva bħala kura primarja ta’ pazjenti b’mutazzjonijiet li jattivaw lil EGFR f’NSCLC intweriet fi prova ta’ fażi III, randomised, open-label (ML20650, EURTAC). Dan l-istudju sar fuq pazjenti Kawkasi b’NSCLC metastatiku jew avanzat lokalment (stadju IIIB u IV) li ma kienux ħadu kimoterapija jew xi terapija sistemika kontra t-tumuri minn qabel għal marda avanzata tagħhom u li kellhom mutazzjonijiet fid-dominju ta’ tyrosine kinase ta’ EGFR (tneħħija ta’ exon 19 jew mutazzjoni ta’ exon 21). Il-pazjenti kienu randomised 1:1 biex jirċievu Tarceva 150 mg kuljum jew sa 4 ċikli ta’ kimoterapija doublet ibbażata fuq platinum.

Il-punt finali primarju kien PFS evalwata mill-investigatur. Ir-riżultati tal-effikaċja huma miġbura fil-qosor f’Tabella 5.

Figura 1: Kurva Kaplan-Meier għal PFS evalwata mill-investigatur fil-prova ML20650 (EURTAC) (waqfien April 2012)

Tabella 5: Riżultati tal-effikaċja ta’ Tarceva kontra kimoterapija fil-prova ML20650 (EURTAC)

 

 

Tarceva

Kimoterapija

Proporzjon ta’

Valur p

 

 

 

 

Periklu

 

 

 

 

 

(CI ta’ 95%)

 

Analiżi Interim

 

n=77

n=76

 

 

ippjanata minn

 

 

 

 

 

 

 

 

Mira primarja:

 

 

 

 

qabel

 

 

 

 

(maturità ta’

Sopravivenza Mingħajr

 

 

 

 

OS ta’ 35%)

Progressjoni (PFS, medjan

9.4

5.2

0.42

p<0.0001

(n=153)

f’xhur)*

 

Evalwata mill-Investigatur **

10.4

5.4

[0.27-0.64]

p=0.003

Data ta’ waqfien: Awwissu

 

0.47

Valutazzjoni Indipendenti **

 

 

[0.27-0.78]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L-Aħjar Rata ta’ Rispons Globali

54.5%

10.5%

 

p<0.0001

 

(CR/PR)

 

 

 

 

 

 

 

Sopravivenza Globali (OS -

22.9

18.8

0.80

p=0.4170

 

Overall Survival) (xhur)

[0.47-1.37]

 

 

 

 

Analiżi

 

n=86

n=87

 

 

Esploratorja

 

 

 

 

 

 

 

 

(maturità ta’

 

 

 

 

 

PFS (medjan f’xhur), Evalwata

9.7

5.2

0.37

p<0.0001

OS ta’ 40%)

mill-Investigatur

[0.27-0.54]

(n=173)

 

 

 

 

 

 

 

 

L-Aħjar Rata ta’ Rispons Globali

58.1%

14.9%

 

p<0.0001

 

 

Data ta’ waqfien: Jannar 2011

(CR/PR)

 

 

 

 

 

 

OS (xhur)

19.3

19.5

1.04

p=0.8702

 

[0.65-1.68]

 

 

 

 

 

Analiżi

 

n=86

n=87

 

 

Aġġornata

 

 

 

 

 

 

 

 

(maturità ta’

PFS (medjan f’xhur)

10.4

5.1

0.34

p<0.0001

OS ta’ 62%)

[0.23-0.49]

 

 

 

 

(n=173)

OS*** (xhur)

22.9

20.8

0.93

p=0.7149

 

Data ta’ waqfien: April 2012

[0.64-1.36]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CR = rispons komplut; PR = rispons parzjali

 

 

 

 

*Kien osservat tnaqqis ta’ 58% fir-riskju ta’ progressjoni tal-marda jew mewt

**Ir-rata globali ta’ qbil bejn valutazzjoni tal-investigatur u tal-IRC kienet ta’ 70%

***Kien osservat crossover għoli bi 82% tal-pazjenti fil-grupp ta’ kimoterapija jirċievu terapija sussegwenti b’inibitur ta’ EGFR tyrosine kinase u kollha minbarra 2 minn dawn il-pazjenti komplew biex ħadu Tarceva.

- Terapija ta’ manteniment għal NSCLC wara kimoterapija preferita (Tarceva mogħti bħala monoterapija):

L-effikaċja u s-sigurtà ta’ Tarceva bħala manteniment wara kimoterapija preferita għal NSCLC kienu investigati fi prova randomized, double-blind u kkontrollata bil-plaċebo (BO18192, SATURN). Dan l-istudju twettaq fuq 889 pazjent b’NSCLC avanzat lokalment jew metastatiku li m’għamlux progress wara 4 ċikli ta’ kimoterapija doublet ibbażata fuq platinum. Il-pazjenti kienu randomized 1:1 biex jirċievu Tarceva 150 mg jew plaċebo mill- ħalq darba kuljum sal-progressjoni tal-marda. Il-punt primarju tal-istudju kien jinkludi sopravivenza mingħajr progressjoni (PFS) fil-pazjenti kollha. Karatteristiċi demografiċi u tal-marda fil-linja bażi kienu bbilanċjati tajjeb bejn iż-żewġ gruppi ta’ kura. Pazjenti b’ECOG PS>1, b’mard sinifikanti tal-fwied jew tal-kliewi fl-istess waqt ma kienux inklużi fl-istudju.

F’dan l-istudju, il-popolazzjoni globali wriet benefiċċju għall-punt finali primarju ta’ PFS (HR= 0.71 p< 0.0001) u l-punt finali sekondarju ta’ OS (HR= 0.81 p=0.0088). Madankollu l-akbar benefiċċju kien osservat f’analiżi esploratorja definita minn qabel f’pazjenti b’mutazzjonijiet li jattivaw EGFR (n= 49) li wriet benefiċċju sostanzjali ta’ PFS (HR=0.10, CI ta’ 95%, 0.04 sa 0.25; p<0.0001) u HR ta’ sopravivenza globali ta’ 0.83 (CI ta’ 95%, 0.34 sa 2.02). 67% tal-pazjenti fuq plaċebo fis-sottogrupp pożittiv għall-mutazzjoni EGFR irċevew trattament tat-tieni linja jew aktar b’EGFR-TKIs.

L-istudju BO25460 (IUNO) twettaq fuq 643 pazjent b’NSCLC avanzat li t-tumuri tagħhom ma kellhomx mutazzjoni li tattiva lil EGFR (tneħħija ta’ exon 19 jew mutazzjoni ta’ exon 21 L858R) u li ma kellhomx progressjoni tal-marda wara erba’ ċikli ta’ kimoterapija bbażata fuq platinum.

L-għan tal-istudju kien li jqabbel is-sopravivenza globali ta’ terapija ta’ manteniment tal-ewwel linja b’erlotinib kontra erlotinib mogħti fil-ħin tal-progressjoni tal-marda. L-istudju ma ssodisfax il-punt finali primarju tiegħu. OS ta’ Tarceva bħala manteniment tal-ewwel linja ma kienetx superjuri għal Tarceva bħala t-tieni trattament f’pazjenti li t-tumur tagħhom ma kellux mutazzjoni li tattiva lil EGFR (HR= 1.02, CI ta’ 95%, 0.85 sa 1.22, p=0.82). Il-punt finali sekondarju ta’ PFS ma wera l-ebda differenza bejn Tarceva u plaċebo bħala trattament ta’ manteniment (HR=0.94, CI ta’ 95 %, 0.80 sa 1.11; p=0.48).

Abbażi tad-dejta mill-istudju BO25460 (IUNO), l-użu ta’ Tarceva mhux rakkomandat bħala l-ewwel kura ta’ manteniment f’pazjenti mingħajr mutazzjoni li tattiva lil EGFR.

- Kura ta’ NSCLC wara falliment ta’ mill-inqas kors wieħed ta’ kimoterapija minn qabel (Tarceva mogħti bħala monoterapija):

L-effikaċja u s-sigurtà ta’ Tarceva bħala terapija tat-tieni/tielet preferenza intweriet fi prova randomised, double- blind u kkontrollata bil-plaċebo (BR.21), f’731 pazjent b’NSCLC lokalment avanzat jew li mmetastatizza wara falliment ta’ minn tal-inqas kors wieħed ta’ kimoterapija. Il-pazjenti kienu magħżula bl-addoċċ 2:1 biex jingħataw Tarceva 150 mg jew plaċebo mill-ħalq darba kuljum. Il-punti finali tal-istudju inkludew sopravivenza totali, sopravivenza mingħajr progressjoni (PFS), rata ta’ rispons, tul tar-rispons, żmien sakemm is-sintomi relatati mal-kanċer tal-pulmun (sogħla, qtugħ ta’ nifs u uġigħ) jiddeterjoraw, u sigurtà. Il-punt finali primarju kien sopravivenza.

Karatteristiċi demografiċi kienu bbilanċjati tajjeb bejn iż-żewġ gruppi ta’ kura. Madwar tnejn minn kull tliet pazjenti kienu rġiel u madwar terz kellhom linja bażi ta’ ECOG performance status (PS) ta’ 2, u 9% kellhom linja bażi ECOG PS ta’ 3. Tlieta u disgħin fil-mija u 92% tal-pazjenti kollha fil-gruppi b’Tarceva u plaċebo, rispettivament, kienu rċevew minn qabel kors li kien fih platinum u 36% u 37% tal-pazjenti kollha, rispettivament, kienu rċevew terapija minn qabel b’taxane.

Il-hazard ratio (HR) aġġustat għall-imwiet fil-grupp b’Tarceva relattiv għall-grupp ta’ plaċebo kien ta’ 0.73 (95% CI, 0.60 sa 0.87) (p = 0.001). Il-persentaġġ ta’ pazjenti ħajjin wara 12-il xhar kien ta’ 31.2% u 21.5%, fil- gruppi ta’ Tarceva u tal-plaċebo, rispettivament. Is-sopravivenza totali medjana kienet ta’ 6.7 xhur fil-grupp b’Tarceva (95% CI, 5.5 sa’ 7.8 xhur) meta mqabbel ma’ 4.7 xhur fil-grupp bil-plaċebo (95% CI, 4.1 sa’ 6.3 xhur).

L-effett fuq is-sopravivenza totali ġie studjat f’subsets differenti ta’ pazjenti. L-effett ta’ Tarceva fuq is- sopravivenza totali kienet simili f’pazjenti b’linja bażi tal-performance status (ECOG) ta’ 2-3 (HR = 0.77, 95% CI 0.6-1.0) jew 0-1 (HR = 0.73, 95% CI 0.6-0.9), pazjenti rġiel (HR = 0.76, 95% CI 0.6-0.9) jew pazjenti nisa

(HR = 0.80, 95% CI 0.6-1.1), pazjenti b’eta’ < 65 sena (HR = 0.75, 95% CI 0.6-0.9) jew pazjenti ixjaħ

(HR = 0.79, 95% CI 0.6-1.0), pazjenti li ħadu kors wieħed minn qabel (HR = 0.76, 95% CI 0.6-1.0) jew li ħadu aktar minn kors wieħed minn qabel (HR = 0.75, 95% CI 0.6-1.0), Kawkasi (HR = 0.79, 95% CI 0.6-1.0) jew pazjenti Asjatiċi (HR = 0.61, 95% CI 0.4-1.0), pazjenti b’adenokarċinoma (HR = 0.71, 95% CI 0.6-0.9) jew karċinoma taċ-ċellula skwamuża (HR = 0.67, 95% CI 0.5-0.9), iżda mhux f’pazjenti b’istoloġiji oħra (HR 1.04, 95% CI 0.7-1.5), pazjenti b’marda fi stadju IV fil-ħin tad-dijanjosi (HR = 0.92, 95% CI 0.7-1.2) jew b’ marda

< stadju IV fil-ħin tad-dijanjosi (HR = 0.65, 95% CI 0.5-0.8). Pazjenti li qatt ma pejpu ħadu ħafna aktar benefiċċju minn erlotinib (sopravivenza HR = 0.42, 95% CI 0.28-0.64) meta mqabbla ma’ pazjenti li qed ipejpu jew kienu jpejpu (HR = 0.87, 95% CI 0.71-1.05).

F’45% tal-pazjenti li kien mgħaruf l-istat ta’ espressjoni ta’ EGFR, il-hazard ratio kien ta’ 0.68 (95% CI 0.49- 0.94) għall-pazjenti li kellhom tumuri posittivi għal EGFR u 0.93 (95% CI 0.63-1.36) għall-pazjenti b’ tumuri negattivi għal EGFR (iddefiniti minn IHC bl-użu ta’ kitt EGFR pharmDx u b’EGFR-negattiv iddefinit bħala anqas minn 10% taċ-ċelluli tat-tumur jieħdu l-kulur). Fil-55% tal-pazjenti li fadal, bi stat mhux mgħaruf ta’ espressjoni ta’ EGFR, il-hazard ratio kien ta’ 0.77 (95% CI 0.61-0.98).

Il-PFS medjan kien ta’ 9.7 ġimgħat fil-grupp ta’ Tarceva (95% CI, 8.4 sa’ 12.4 ġimgħat) meta mqabbel ma’ 8.0 ġimgħat fil-grupp tal-plaċebo (95% CI, 7.9 sa’ 8.1 ġimgħat).

Ir-rata ta’ rispons oġġettiv minn RECIST fil-grupp ta’ Tarceva kienet ta’ 8.9% (95% CI, 6.4 sa 12.0). L-ewwel 330 pazjent kienu evalwati ċentralment (rata ta’ rispons 6.2%); 401 pazjent kienu evalwati minn investigatur (rata ta’ rispons 11.2%).

It-tul medjan ta’ rispons kien ta’ 34.3 ġimgħat, u jvarja minn 9.7 sa 57.6+ ġimgħat. Il-proporzjon ta’ pazjenti li kellhom rispons komplut, rispons parzjali jew marda stabbli kien ta’ 44.0% u 27.5%, rispettivament, għall-gruppi ta’ Tarceva u plaċebo (p=0.004).

Benefiċċju ta’ sopravivenza ta’ Tarceva ġie osservat ukoll f’pazjenti li ma laħqux rispons oġġettiv mit-tumur (minn RECIST). Dan kien muri minn hazard ratio għall-mewt ta’ 0.82 (95% CI, 0.68 sa 0.99) fost pazjenti li kellhom bħala l-aħjar rispons marda stabbli jew marda progressiva.

Tarceva wassal għall-benefiċċji fis-sintomi billi jtawwall sinnifikament it-tul sakemm is-sogħla, qtugħ ta’ nifs u uġigħ jiddeterjoraw, kontra l-plaċebo.

-Kanċer tal-frixa (Tarceva mogħti flimkien ma’ gemcitabine fi studju PA.3):

L-effikaċja u s-sigurtà ta’ Tarceva flimkien ma’ gemcitabine bħala l-kura preferita kienu studjati fi prova randomised, double-blind u kkontrollata bil-plaċebo f’pazjenti b’kanċer tal-frixa lokalment avanzat, li ma jistgħax jitneħħa kirurġikament, jew li mmetastatizza. Il-pazjenti kienu magħżula bl-addoċċ biex jingħataw Tarceva jew plaċebo darba kuljum fuq skeda kontinwa flimkien ma’ gemcitabine IV (1000 mg/m2, Ċiklu 1 - Ġranet 1, 8, 15, 22, 29, 36 u 43 ta’ ċiklu ta’ 8 ġimgħat; Ċiklu 2 u ċikli ta’ wara - Ġranet 1, 8 u 15 ta’ ċiklu ta’ 4 ġimgħat [doża u skeda approvata għall-kanċer tal-frixa, ara l-SPC ta’ gemcitabine]). Tarceva jew plaċebo kien meħud mill-ħalq darba kuljum sal-proggressjoni tal-marda jew sakemm it-tossiċità ma kienetx aċċettabli aktar. Il-punt finali primarju kien is-sopravivenza totali.

Il-linja bażi tal-karatteristiċi demografiċi u tal-marda tal-pazjenti kienu simili bejn iż-żewġ gruppi ta’ kura, 100 mg ta’ Tarceva flimkien ma’ gemcitabine jew plaċebo flimkien ma’ gemcitabine, għajr għal proporzjon kemmxejn akbar ta’ nisa fil-grupp ta’ erlotinib/gemcitabine meta mqabbel mal-grupp ta’ plaċebo/gemcitabine:

Linja bażi

Tarceva

Plaċebo

Nisa

51%

44%

Linja bażi ta’ ECOG performance status (PS)= 0

31%

32%

Linja bażi ta’ ECOG performance status (PS) = 1

51%

51%

Linja bażi ta’ ECOG performance status (PS) = 2

17%

17%

Marda metastatika fillinja bażi

77%

76%

Is-sopravivenza kienet evalwata fil-populazzjoni b’intenzjoni li jiġu kkurati bbażżata fuq dejta ta’ sopravivenza ta’ wara l-kura. Ir-riżultati huma murija fit-tabella taħt (riżultati għall-grupp ta’ pazjenti b’kanċer metastatiku jew avanzat lokalment huma derivati minn analiżi esploratorja ta’ sottogrupp).

Riżultat

Tarceva

Plaċebo

 

 

CI ta’

 

HR

CI ta’ HR

Valur-P

 

(xhur)

(xhur)

(xhur)

 

 

 

 

 

 

 

 

Popolazzjoni Totali

 

 

 

 

 

Sopravivenza totali medjana

6.4

6.0

0.41

 

-0.54-1.64

 

0.82

0.69-0.98

0.028

Sopravivenza totali medja

8.8

7.6

1.16

 

-0.05-2.34

 

 

 

 

 

 

Popolazzjoni

b’marda

Metastatika

 

 

 

 

Sopravivenza totali medjana

5.9

5.1

0.87

 

-0.26-1.56

 

0.80

0.66-0.98

0.029

Sopravivenza totali medja

8.1

6.7

1.43

 

0.17-2.66

 

 

 

 

 

 

 

Popolazzjoni b’marda Avanzata Lokalment

 

 

 

 

Sopravivenza totali medjana

8.5

8.2

0.36

 

-2.43-2.96

 

0.93

0.65-1.35

0.713

Sopravivenza totali medja

10.7

10.5

0.19

 

-2.43-2.69

 

 

 

 

 

 

Probabbiltà ta’ Sopravivenza

Sopravivenza Totali– Pazjenti Kollha

1.0

0.9

0.8

0.7

0.6

0.5

0.4

0.3

0.2 Placebo +

0.1gemcitabine (n = 260) OS medjan =6.0 xhur

0.0

HR = 0.82

(95% CI: 0.69, 0.98),p = 0.028

Tarceva + gemcitabine (n = 261) OS medjan = 6.4 xhur

Sopravivenza (xhur)

Probabbiltà ta’ Sopravivenza

Sopravivenza Totali – Pazjenti b’Metastasi Distanti

1.0

0.9

 

 

 

 

 

 

 

0.8

 

 

 

 

 

 

 

0.7

 

 

 

HR = 0.80

 

 

 

 

 

 

(95% CI: 0.66, 0.98), p = 0.029

 

0.6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.5

 

 

 

 

 

 

 

0.4

 

 

 

Tarceva +

 

 

 

0.3

 

 

 

Gemcitabine (n = 200)

 

 

 

 

 

OS medjan = 5.93 xhur

 

 

0.2

Placebo +

 

 

 

 

 

0.1

 

 

 

 

 

gemcitabine (n = 197)

 

 

 

 

0.0

OS medjan = 5.06 xhur

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sopravivenza (xhur)

 

 

F’analiżi post-hoc, pazjenti bi stat kliniku favorevoli fillinja bażi (intensità ta’ uġigħ baxxa, QoL tajjeb u PS tajjeb) jistgħu jieħdu aktar benefiċċju minn Tarceva. Il-benefiċċju huwa miksub l-aktar mill-preżenza ta’ riżultat ta’ intensità ta’ uġigħ baxxa.

F’analiżi post-hoc, pazjenti fuq Tarceva li żviluppaw raxx kellhom sopravivenza totali itwal meta mqabbla ma’ pazjenti li ma żvilluppawx raxx (OS medjana 7.2 xhur vs 5 xhur, HR:0.61).

90% tal-pazjenti fuq Tarceva żviluppaw raxx fl-ewwel 44 ġurnata. Il-ħin medjan ta’ bidu ta’ raxx kien ta’ għaxart ijiem.

Popolazzjoni pedjatrika

L-Aġenzija Ewropea dwar il-Mediċini rrinunzjat l-obbligu li jiġu ppreżentati r-riżultati tal-istudji b’Tarceva f’kull sett tal-popolazzjoni pedjatrika fl-indikazzjonijiet ta’ Kanċer tal-Pulmun Mhux taċ-Ċellula Żgħira u Kanċer tal-Frixa (ara sezzjoni 4.2 għal informazzjoni dwar l-użu pedjatriku).

5.2Tagħrif farmakokinetiku

Assorbiment: Wara l-għotja mill-ħalq, erlotinib jilħaq l-għola livelli fil-plażma wara madwar 4 sigħat mid- dożaġġ orali. Studju f’volontiera normali uf’saħħithom ipprovda estimu tal-bijodisponibiltà assoluta ta’ 59%. L- espożizzjoni wara doża mill-ħalq tista’ tiżdied bl-ikel.

Distribuzzjoni: Erlotinib għandu volum medju ta’ distribuzzjoni apparenti ta’ 232 l u jiddistribwixxi ruħu fit- tessut tat-tumur fil-bnedmin. Fi studju ta’ 4 pazjenti (3 b’kanċer tal-pulmun mhux taċ-ċellula żgħira [NSCLS], u wieħed b’kanċer tal-larinġi) li ngħataw dożi kuljum ta’ 150 mg ta’ Tarceva mill-ħalq, kampjuni tat-tumur li ttieħdu minn qtugħ kirurġiku fil-Ġurnata numru 9 tal-kura wrew konċentrazzjoni fit-tumur ta’ erlotinib b’medja ta’ 1185 ng/g tat-tessut. Dan jikkorrispondi għall-medja totali ta’ 63% (firxa 5-161%) tal-għola konċentrazzjonijiet fil-plażma osservati fi stat stabbli. Il-metaboliti attivi prinċipali kienu preżenti fit-tumur f’konċentrazzjonijiet fit-tessut b’medja ta’ 160 ng/g, li tikkorrespondi għal medja totali ta’ 113% (firxa 88- 130%) tal-għola konċentrazzjonijiet fil-plażma osservati fi stat stabbli. Twaħħil mal-proteini fil-plażma kien ta’ madwar 95%. Erlotinib jeħel mal-albumina tas-serum u ma’ alpha-1 acid glycoprotein (AAG).

Bijotrasformazzjoni: Erlotinib huwa metabolizzat fil-fwied minn ċitokromi epatiċi fil-bnedmin, primarjament CYP3A4 u ftit anqas minn CYP1A2. Metaboliżmu mhux mill-fwied, minn CYP3A4 fil-musrana, CYP1A1 fil- pulmun, u 1B1 fit-tessut tat-tumur potenzjalment jikkontribwixxu għat-tneħħija metabolika ta’ erlotinib.

Hemm tliet passaġġi prinċipali ta’ metaboliżmu identifikati: 1) O-demethylation ta’ waħda mill-katini tal-ġnub jew tat-tnejn, u wara ossidazzjoni għal carboxylic acids; 2) ossidazzjoni tal-parti acetylene u wara idroliżi għal aryl carboxylic acid; u 3) hydroxylation aromatika tal-parti phenyl-acetylene. Il-metaboliti prinċipali OSI-420 u OSI-413 ta’ erlotinib riżultat ta’ O-demethylation ta’ waħda mill-katini tal-ġnub għandhom qawwa komparabbli

ma’ erlotinib f’testijiet mhux kliniċi in vitro u mudelli tat-tumur in vivo. Huma preżenti fil-plażma f’livelli li huma <10% ta’ erlotinib u juru farmakokinetika simili għal dik ta’ erlotinib.

Eliminazzjoni: Erlotinib jitneħħa primarjament bħala metaboliti ġol-ħmieġ (>90%), bi tneħħija mill-kliewi tammonta għal biss kwantità żgħira (madwar 9%) tad-doża mill-ħalq. Anqas minn 2% tad-doża mogħtija mill- ħalq titneħħa bħala s-sustanza oriġinali. Analiżi tal-farmakokinetika ta’ popolazzjoni f’591 pazjent li ngħataw Tarceva waħdu wriet medja apparenti ta’ tneħħija ta’ 4.47 l/siegħa b’ half-life medjana ta’ 36.2 sigħat. Għalhekk, il-ħin sabiex tintlaħaq konċentrazzjoni ta’ stat stabbli fil-plażma huwa mistenni li hu ta’ madwar 7-8 tijiem.

Farmakokinetika f’popolazzjonijiet speċjali:

Ibbażat fuq analizi tal-farmakokinetika tal-popolazzjoni, ma ġiet osservata l-ebda relazzjoni klinikament sinnifikanti bejn it-tneħħija apparenti stmata u l-eta’ tal-pazjent, piż, sess u etniċità. Fatturi tal-pazjent, li jikkorrelaw mal-farmakokinetika ta’ erlotinib, kienu total tal-bilirubina fis-serum, AAG u jekk il-pazjent hux qed ipejjep. Żieda fil-konċetrazzjonijiet fis-serum tat-total tal-bilirubina u konċetrazzjonijiet ta’ AAG kienu assoċjati ma’ tnaqqis fit-tneħħija ta’ erlotinib. Ir-rilevanza klinika ta’ dawn id-differenzi mhux ċara. Iżda, dawk li qed ipejpu kellhom żieda fir-rata’ ta’ tneħħija ta’ erlotinib. Dan kien ikkonfermat fi studju farmakokinetika f’soġġetti f’saħħithom li ma jpejpux u dawk li bħalissa qed ipejpu, li ngħataw doża waħda mill-ħalq ta’ 150 mg erlotinib. Il-medja ġeometrika ta’ Cmax kienet ta’ 1056 ng/mL f’dawk li ma jpejpux u 689 ng/mL f’dawk li jpejpu b’ratio medju ta’ dawk li jpejpu għal dawk li ma jpejpux ta’ 65.2% (95% CI: 44.3 sa’ 95.9, p = 0.031). Il-medja ġeometrika ta’ AUC0-inf kienet ta’ 18726 ng•h/mL f’dawk li ma jpejpux u 6718 ng•h/mL f’dawk li jpejpu b’ratio medju ta’ 35.9% (95% CI: 23.7 sa’ 54.3, p < 0.0001). Il-medja ġeometrika ta’ C24h kienet ta’ 288 ng/mL f’dawk li ma jpejpux u 34.8 ng/mL f’dawk li jpejpu b’ ratio medju ta’ 12.1% (95% CI: 4.82 sa’ 30.2, p = 0.0001).

Fi prova pivitali ta’ Fażi III dwar NSCLC, dawk li kienu qed ipejpu f’dak iż-żmien laħqu l-inqas konċentrazzjoni ta’ erlotinib fil-plażma fi stat fiss b’valur ta’ 0.65 µg/mL (n=16) li kien madwar darbtejn inqas minn dak ta’ pazjenti li qabel kienu jpejpu iżda waqfu jew pazjenti li qatt ma pejpu (1.28 µg/mL, n=108). Dan l-effett kien akkumpanjat minn żjieda ta’ 24% fit-tneħħija apparenti ta’ erlotinib mill-plażma. Fi studju ta’ fażi I dwar żjieda fid-doża f’pazjenti b’NSCLC li kienu qed ipejpu f’dak iż-żmien, analiżi farmakokinetika fi stat fiss indikat żjieda proporzjonali mad-doża fl-espożizzjoni għal erlotinib meta d-doża ta’ Tarceva kienet miżjuda minn 150 mg għad-doża massima ttollerata ta’ 300 mg. F’dan l-istudju l-inqas konċentrazzjoni fil-plażma fi stat fiss b’doża ta’ 300 mg f’dawk li jpejpu kienet 1.22 µg/mL (n=17).

Ibbażat fuq ir-riżultati tal-istudji farmakokinetiċi, dawk li bħalissa qed ipejpu għandhom jingħataw parir biex jiefqu jpejpu waqt li qed jieħdu Tarceva, għax jekk ma jagħmlux hekk il-konċentrazzjonijiet fil-plażma jistgħu jonqsu.

Ibbażat fuq analiżi tal-farmakokinetika tal-popolazzjoni, il-preżenza ta’ opioid jidher li wassal għal żieda ta’ madwar 11% fl-espożizzjoni.

Sar analiżi tal-farmakokinetika tal-popolazzjoni ieħor li nkorpora dejta ta’ erlotinib minn 204 pazjenti b’kanċer tal-frixa li rċevew erlotinib flimkien ma’ gemcitabine. Dan l-analiżi wera li l-kovarjanti li affetwaw it-tneħħija ta’ erlotinib f’pazjenti mill-istudju tal-frixa kienu simili ħafna għal dawk li ntwerew fl-analiżi tal- farmakokinetika ta’ qabel b’sustanza waħda. Ma ġewx identifikati effetti ta’ kovarjanti ġodda. L-għotja flimkien ta’ gemcitabine ma kellha l-ebda effett fuq it-tneħħija ta’ erlotinib mill-plażma.

Popolazzjoni pedjatrika: Ma sarux studji speċifiċi f’pazjenti pedjatriċi.

Popolazzjoni anzjana: Ma sarux studji speċifiċi f’pazjenti anzjani.

Indeboliment tal-fwied: Erlotinib jitneħħa primarjament mill-fwied. F’pazjenti b’tumuri solidi u b’indeboliment

moderat tal-funzjoni tal-fwied (punteġġ Child-Pugh 7-9), il-medja ġeometrika tal-AUC0-t u Cmax ta’ erlotinib kienet 27000 ngh/mL u 805 ng/mL, rispettivament, kif imqabbel ma’ 29300 ngh/mL u 1090 ng/mL f’pazjenti

b’funzjoni tal-fwied adegwata, inkluż pazjenti b’kanċer primarju tal-fwied jew b’metastasi fil-fwied. Għalkemm f’pazjenti b’indeboliment moderat tal-fwied Cmax kienet inqas b’mod sinifikanti statistikament, din id-differenza mhux ikkunsidrata ta’ rilevanza klinika. M’hemmx dejta disponibbli dwar l-influwenza ta’ funzjoni ħażina tal- fwied severa fuq il-farmakokinetika ta’ erlotinib. F’analiżi tal-farmakokinetika tal-popolazzjoni, żieda fil- konċetrazzjonijiet fis-serum tat-total ta’ bilirubina kienet assoċjata ma’ rata ta’tneħħija aktar bil-mod ta’ erlotinib.

Indeboliment renali: Erlotinib u l-metaboliti tiegħu mhux imneħħija b’mod sinnifikattiv mill-kliewi, għax anqas minn 9% ta’ doża waħda titneħħa fl-awrina. F’analiżi tal-farmakokinetika tal-popolazzjoni, ma ġiet osservata l-

ebda relazzjoni klinikament sinnifikanti bejn it-tneħħija ta’ erlotinib u t-tneħħija ta’ kreatinina, iżda m’hemmx dejtadisponibbli dwar pazjenti li għandhom tneħħija ta’ kreatinina <15 ml/min.

5.3Tagħrif ta’ qabel l-użu kliniku dwar is-sigurtà

Effetti kroniċi ta’ dożaġġ, osservati ta l-inqas fi speċi ta’ annimali waħda jew fi studju, inkludew effetti fuq il- korneja (atrofija, ulċerazzjoni), ġilda (deġenerazzjoni follikulari u infjammazjoni, ħmura u twaqqigħ tax-xahar), ovarji (atrofija), fwied (nekrożi tal-fwied), kliewi (nekrozi papillari tal-kliewi u dilatazzjoni tat-tubi), u fil- passaġġ gastro-intestinali (l-istonku jdum aktar biex jitbattal u dijarea). Parametri taċ-ċelluli ħomor tad-demm naqsu u ċ-ċelluoli bojod tad-demm, primarjament in-newtrofili, żdiedu. Kien hemm żdiediet f’ALT, AST u bilirubina relatati mal-kura. Dawn is-sejbiet ġew osservati f’espożizzjonijiet ħafna anqas minn espożizzjonijiet klinikament relevanti.

Ibbażat fuq il-mod ta’ azzjoni, erlotinib għandu l-potenzjal li jkun teratoġeniku. Dejta minn testijiet dwar it- tossiċità riproduttiva fil-firien u fniek b’dożi li jqarrbu d-doża massima tollerata u/jew dożi li huma tossiċi għall- omm, urieu tossiċità riproduttiva (tossiċità fl-embriju tal-firien, l-embriju jiġi assorbit lura u tossiċità fil-fetu fil- fniek) u tossiċità fl-iżvilupp (tnaqqis fit-tkabbir tal-ferħ u fis-sopravivenza fil-firien), iżda ma kienx teratoġeniku u ma tellifx il-fertilità. Dawn is-sejbiet ġew osservati f’espożizzjonijiet klinikament rilevanti.

Erlotinib ta’ riżultat negattiv fi studji konvenzjonali ta’ ġenotossiċità. Studji ta’ sentejn dwar il-karċinoġeniċità b’erlotinib li twettqu fuq il-firien u l-ġrieden kienu negattivi sa esponimenti li jaqbżu l-esponiment terapewtiku fil-bniedem (sa darbtejn u 10 darbiet ogħla, rispettivament, ibbażat fuq Cmax u/jew l-AUC).

Reazzjoni fototossika ħafifa tal-ġilda ġiet osservata fil-firien wara rradjazzjoni bil-UV.

6.TAGĦRIF FARMAĊEWTIKU

6.1Lista ta’ eċċipjenti

Qalba tal-pillola:

Lactose monohydrate

Cellulose, microcrystalline (E460)

Sodium starch glycolate Type A

Sodium laurilsulfate

Magnesium stearate (E470 b)

Rita tal-pillola:

Hydroxypropyl cellulose (E463)

Titanium dioxide (E171)

Macrogol

Hypromellose (E464)

6.2Inkompatibbiltajiet

Mhux applikabbli.

6.3Żmien kemm idum tajjeb il-prodott mediċinali

4 snin.

6.4Prekawzjonijiet speċjali għall-ħażna

Dan il-prodott mediċinali ’ma jeħtieġ l-ebda prekawzjonijiet speċjali għall-ħażna.

6.5In-natura tal-kontenitur u ta’ dak li hemm ġo fih

Folji tal-PVC issiġillati b’folja ta’ l-aluminju li fihom 30 pillola.

6.6Prekawzjonijiet speċjali li għandhom jittieħdu meta jintrema

L-ebda ħtiġijiet speċjali għar-rimi.

Kull fdal tal-prodott mediċinali li ma jkunx intuża jew skart li jibqa’ wara l-użu tal-prodott għandu jintrema kif jitolbu l-liġijiet lokali.

7.DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Roche Registration Limited

6 Falcon Way

Shire Park

Welwyn Garden City

AL7 1TW

Ir-Renju Unit

8.NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/05/311/002

9.DATA TAL-EWWEL AWTORIZZAZZJONI/TIĠDID TAL-AWTORIZZAZZJONI

Data tal-ewwel awtorizzazzjoni: 19 ta’ Settembru 2005

Data tal-aħħar tiġdid: 02 ta’ Lulju 2010

10.DATA TA’ REVIŻJONI TAT-TEST

Informazzjoni dettaljata dwar dan il-prodott mediċinali tinsab fuq is-sit elettroniku tal-Aġenzija Ewropea għall- Mediċini http://www.ema.europa.eu/

1.ISEM IL-PRODOTT MEDIĊINALI

Tarceva 150 mg pilloli miksija b’rita.

2.GĦAMLA KWALITATTIVA U KWANTITATTIVA

Pillola waħda miksija b’rita fiha 150 mg erlotinib (bħala erlotinib hydrochloride).

Eċċipjenti b’effett magħruf: Kull pillola miksija b’rita fiha 103.82 mg Lactose monohydrate.

Għal-lista kompluta ta’ eċċipjenti, ara sezzjoni 6.1.

3.GĦAMLA FARMAĊEWTIKA

Pillola miksija b’rita.

Pilloli bojod għal safranin, tondi, ibbuzzati fuq iż-żewġ naħat, b’’T 150’ minquxa fuq naħa waħda.

4.TAGĦRIF KLINIKU

4.1Indikazzjonijiet terapewtiċi

Kanċer tal-Pulmun Mhux taċ-Ċellula Żgħira (NSCLC):

Tarceva huwa indikat għall-kura primarja ta’ pazjenti b’kanċer tal-pulmun mhux taċ-ċellula żgħira (NSCLC) avanzat lokalment jew metastatiku b’mutazzjonijiet li jattivaw lil EGFR.

Tarceva huwa indikat ukoll għal trattament ta’ manteniment ta’ bidla (switch maintenance) f’ pazjenti b’NSCLC avanzat lokalment jew metastatiku b’mutazzjonijiet li jattivaw lil EGFR u marda stabbli wara kimoterapija tal- ewwel għażla.

Tarceva huwa indikat ukoll għall-kura ta’ pazjenti b’NSCLC avanzat lokalment jew metastatiku, wara li falla imqar kors wieħed minn qabel ta’ kimoterapija.

Meta jiġi preskritt Tarceva, wieħed irid jikkonsidra l-fatturi assoċjati ma’ sopravivenza itwal.

F’pazjenti b’tumur negattivi għar-Riċettur tal-Fattur ta’ Żvilupp Epidermali (EGFR)-IHC ma ntwerewx benefiċċju ta’ sopravivenza jew effetti oħra tal-kura ta’ rilevanza klinika (ara sezzjoni 5.1).

Kanċer tal-frixa:

Tarceva flimkien ma’ gemcitabine huwa indikat għall-kura ta’ pazjenti b’kanċer metastatiku tal-frixa.

Meta jiġi preskritt Tarceva, fatturi assoċjati ma’ sopravivenza itwal għandhom jiġu kkunsidrati (ara sezzjonijiet 4.2 u 5.1).

Ma ntwera l-ebda vantaġġ ta’ sopravivenza għall-pazjenti b’marda avanzata lokalment.

4.2Pożoloġija u metodu ta’ kif għandu jingħata

Kura b’Tarceva għandha tiġi sorveljata minn tabib b’esperjenza fl-użu ta’ terapiji kontra l-kanċer.

Pazjenti b’Kanċer tal-Pulmun Mhux taċ-Ċellula Żgħira:

Ittestjar għall-mutazzjoni ta’ EGFR għandu jsir qabel il-bidu ta’ terapija b’Tarceva f’pazjenti b’NSCLC avanzat jew metastatiku li qatt ma ħadu kimoterapija qabel.

Id-doża ta’ kuljum irrakkomandata ta’ Tarceva hija ta’ 150 mg meħuda tal-inqas siegħa qabel jew sagħtejn wara l-ikel.

Pazjenti b’kanċer tal-frixa:

Id-doża ta’ kuljum irrakkomandata ta’ Tarceva hija ta’ 100 mg meħuda tal-inqas siegħa qabel jew sagħtejn wara l-ikel, flimkien ma’ gemcitabine (ara s-sommarju tal-karatteristiċi tal-prodott ta’ gemcitabine għall-indikazzjoni tal-kanċer tal-frixa).

F’pazjenti li ma jiżvilluppawx raxx fl-ewwel 4 – 8 ġimgħat ta’ kura, aktar kura b’Tarceva għandha tiġi assessjata mill-ġdid (ara sessjoni 5.1).

Meta jkun hemm bżonn aġġustament tad-doża, id-doża għandha titnaqqas bi kwantità ta’ 50 mg kull darba (ara sezzjoni 4.4.).

Tarceva huwa disponibbli bħala pilloli b’qawwiet ta’ 25 mg, 100 mg u 150 mg.

L-użu flimkien ma’ substrati u modulaturi ta’ CYP3A4 jista’ jinħtieġ aġġustament fid-doża (ara sezzjoni 4.5).

Pazjenti b’indeboliment tal-fwied: Erlotinib jiġi eliminat permezz ta’ metaboliżmu fil-fwied u eskrezzjoni biljari. Għalkemm esponiment għal erlotinib kien simili f’pazjenti b’indeboliment moderat tal-funzjoni tal-fwied (punteġġ Child-Pugh 7-9) meta mqabbel ma’ pazjenti b’funzjoni adegwata tal-fwied, għandha tintuża attenzjoni meta Tarceva jingħata lill-pazjenti b’indeboliment tal-fwied. Tnaqqis jew twaqqif tad-doża ta’ Tarceva għandhom jiġu kkunsidrati jekk iseħħu reazzjonijiet avversi severi. Is-sigurtà u l-effikaċja ta’ erlotinib ma kienux studjati f’pażjenti b’disfunzjoni severa tal-fwied (AST/SGOT u ALT/SGPT > 5 x ULN). L-użu ta’ Tarceva f’pazjenti b’disfunzjoni severa tal-fwied mhux irrakkomandat (ara sezzjoni 5.2).

Pazjenti b’indeboliment renali: Is-sigurtà u l-effikaċja ta’ erlotinib ma kienux studjati f’pazjenti b’indeboliment tal-kliewi (konċentrazzjoni tal-krejatinina fis-serum >1.5 drabi l-għola livell normali). Ibbażat fuq dejta farmakokinetika, ma jidhirx li hemm bżonn ta’ aġġustament fid-doża f’pazjenti b’indeboliment ħafif jew moderat renali (ara sezzjoni 5.2). L-użu ta’ Tarceva f’pazjenti b’ indeboliment sever renali mhux irrakkomandat.

Popolazzjoni pedjatrika: Is-sigurtà u l-effikaċja ta’ erlotinib f’pazjenti taħt l-età ta’ 18-il sena ma ġewx determinati s’issa. L-użu ta’ Tarceva f’pażjenti pedjatriċi mhux irrakkomandat.

Pazjenti li jpejpu: It-tipjip ta’ sigaretti ntwera li jnaqqas l-espożizzjoni għal erlotinib b’50-60%. Id-doża massima ttollerata ta’ Tarceva f’pazjenti b’NSCLC li jpejpu s-sigaretti kienet 300 mg. L-effikaċja u s-sigurtà fit-tul ta’ doża ogħla mid-dożi rrakkomandati tal-bidu ma kienux stabbiliti f’pazjenti li jkomplu jpejpu s-sigaretti (ara sezzjonijiet 4.5 u 5.2). Għalhekk dawk li bħalissa qed ipejpu għandhom jiġu rrakkomandati biex jieqfu mit-tipjip, peress li l-konċentrazzjonijiet ta’ erlotinib fil-plażma f’dawk li jpejpu huma mnaqqsa meta mqabbla ma’ dawk li ma jpejpux.

4.3Kontraindikazzjonijiet

Sensittività eċċessiva għal erlotinib jew għal kwalunkwe wieћed mill-eċċipjenti elenkati fis-sezzjoni 6.1.

4.4Twissijiet speċjali u prekawzjonijiet għall-użu

Valutazzjoni tal-istat ta’ mutazzjoni ta’ EGFR

Meta jiġi evalwat l-istat ta’ mutazzjoni ta’ EGFR ta’ pazjent, huwa importanti li tintagħżel metodoloġija ivvalidata sew u robusta biex jiġu evitati riżultati negattivi foloz jew pożittivi foloz.

Pażjenti li jpejpu

Pażjenti li bħalissa jpejpu għandhom jiġu avżati sabiex jiefqu jpejpu, minħabba li l-konċetrazzjonijiet fil-plażma ta’ erlotinib f’pazjenti li jpejpu huma mnaqqsa meta mqabbla ma’ dawk li ma jpejpux. L-ammont ta’ tnaqqis huwa probabbli li jkun klinikament sinnifikanti (ara sezzjoni 4.5).

Marda tal-Interstizju tal-Pulmun

Każijiet ta’ episodji li jixbħu lill-marda tal-interstizju tal-pulmun (ILD), inkluż imwiet, ġew irrappurtati b’mod mhux komuni f’pazjenti li qed jingħataw Tarceva għall-kura ta’ kanċer tal-pulmun mhux taċ-ċellula żgħira (NSCLC), kanċer tal-frixa jew tumuri solidi avanzati oħra. Fl-istudju kruċjali BR.21 f’NSCLC, l-inċidenża ta’ ILD (0.8%) kienet l-istess kemm fil-grupp tal-plaċebo kif ukoll f’dak ta’ Tarceva. F’meta-analiżi ta’ provi kliniċi

randomized u kkontrollati dwar NSCLC (minbarra studji ta’ fażi I u studji bi grupp wieħed ta’ fażi II minħabba nuqqas ta’ gruppi ta’ kontroll) l-inċidenza ta’ każijiet jixbhu lil ILD kienet ta’ 0.9% fuq Tarceva meta mqabbel ma’ 0.4% f’pazjenti fil-gruppi ta’ kontroll. Fl-istudju tal-kanċer tal-frixa flimkien ma’ gemcitabine, l-inċidenza ta’ episodji jixbħu lil ILD kienet ta’ 2.5% fil-grupp ta’ Tarceva flimkien ma’ gemcitabine meta mqabbla ma’ 0.4% fil-grupp ikkurat bil-plaċebo flimkien ma’ gemcitabine. Dijanjosi rrappurtati f’pazjenti ssuspettati li għandhom episodji jixbħu lil ILD jinkudu pulmonite, pulmonite tar-radjazzjoni, pulmonite tal-ipersensittività, pulmonite tal-interstizju, mard tal-interstizju tal-pulmun, bronkolité obliterattiva, fibrosi pulmonari, Sindrome ta’ Diffikultà Respiratorja Akuta (ARDS), alveolite u nfiltrazzjoni fil-pulmun. Is-sintomi bdew minn ftit ġranet sa diversi xhur wara li nbdiet it-terapija b’Tarceva. Fatturi li jfixklu jew jikkontribixxu bħal kimoterapija fl-istess ħin jew minn qabel, radjuterapija minn qabel, mard tal-parenkima tal-pulmun ġà eżistenti, mard metastatiku tal- pulmun, jew infezzjonijiet tal-pulmon, kienu frekwenti. Inċidenza ogħla ta’ ILD (madwar 5% b’rata ta’ mortalità

ta’ 1.5%) hija osservata fost pazjenti fi studji li twettqu fil-Ġappun.

F’pazjenti li żviluppaw bidu akut ta’ sintomi pulmonari bla spjegazzjoni ġodda u/jew progressivi, bħal qtugħ ta’ nifs, sogħla u deni, it- terapija b’Tarceva għandha titwaqqaf sakemm issir evalwazzjoni dijanjostika. Pazjenti kkurati fl-istess waqt b’erlotinib u gemcitabine għandhom jiġu sorveljati b’attenzjoni għall-possibilità li jiżvilluppaw tossiċità tixbaħ lil ILD. Jekk ILD hija ddijanjostikata, Tarceva għandu jitwaqqaf u kura xierqa tinbeda skont il-bżonn (ara sezzjoni 4.8).

Dijarea, deidrazzjoni, żbilanċ fl-elettroliti u insuffiċjenza renali

Dijarea (inkluż każijiet rari ħafna b’riżultat fatali) seħħet f’madwar 50% tal-pazjenti fuq Tarceva u dijarea moderata jew qawwija għandha tiġi kkurata b’eż. loperamide. F’ċertu każijiet jista’ jkun neċessarju li d-doża titnaqqas. Fi studji kliniċi id-doża kienet imnaqqsa bi kwantitajiet ta’ 50 mg. Tnaqqis tad-doża bi kwantitajiet ta’ 25 mg ma ġewx investigati. F’każ ta’ dijarea qawwija jew persistenti, dardir, anoressija, jew rimettar assoċjat ma’ deidrazzjoni, terapija b’Tarceva trid titwaqqaf u miżuri xierqa jittieħdu għall-kura tad-deidrazzjoni (ara sezzjoni 4.8). Kien hemm rapporti rari ta’ ipokalimja u insuffiċjenza renali (inkluż mwiet). Uħud mill-każijiet kienu sekondarji għall-deidrazzjoni qawwija minħabba dijarea, rimettar u/jew anoressija, filwaqt li oħrajn irriżultaw wkoll minħabba l-użu fl-istess ħin ta’ kimoterapija. F’każijiet ta’ dijarea aktar serja jew persistenti, jew każijiet li jwasslu għall-deidrazzjoni, speċjalment fi gruppi ta’ pazjenti li għandhom fatturi ta’ riskju li jaggravaw (speċjalment kimoterapija u mediċini oħra li jittieħdu fl-istess waqt, sintomi jew mard jew kondizzjonijiet oħra li jippredisponu inkluż età avanzata), kura b’Tarceva trid titwaqqaf u miżuri xierqa għandhom jittieħdu sabiex il-pazjenti jiġu reidrati intensivament minn ġol-vini. Barra minn hekk, f’pazjenti b’riskju ta’ deidrazzjoni, il-funzjoni renali u l-elettroliti fis-serum, inkluż il-potassju għandhom jiġu osservati wkoll.

Epatite, insuffiċjenza tal-fwied

Każijiet rari ta’ insuffiċjenza tal-fwied (inkluż imwiet) kienu rrappurtati waqt l-użu ta’ Tarceva. Fatturi li jaggravaw inkludew mard tal-fwied eżistenti minn qabel jew l-użu fl-istess waqt ta’ medikazzjonijiet epatotossiċi. Għalhekk, f’dawn il-pazjenti, għandu jiġi kkunsidrat ittestjar perjodiku tal-funzjoni tal-fwied. L- iddożar ta’ Tarceva għandu jitwaqqaf jekk il-bidliet fil-funzjoni tal-fwied huma severi (ara sezzjoni 4.8). Tarceva mhux irrakkomandat għall-użu f’pazjenti b’disfunzjoni severa tal-fwied.

Perforazzjoni gastro-intestinali

Pazjenti li qed jirċievu Tarceva huma f’riskju akbar li jiżviluppaw perforazzjoni gastro-intestinali, li kienet osservata b’mod mhux komuni (inkluż xi każijiet b’riżultat fatali). Pazjenti li qed jirċievu fl-istess waqt sustanzi anti-anġjoġeniċi, kortikosterojdi, NSAIDs, u/jew kimoterapija bbażata fuq taxane, jew li għandhom passat ta’ ulċerazzjoni peptika jew marda divertikulari huma f’riskju ikbar. Tarceva għandhu jitwaqqaf b’mod permanenti f’pazjenti li jiżviluppaw perforazzjoni gastro-intestinali (ara sezzjoni 4.8).

Disturbi bullużi u bil-qxur fil-ġilda

Kienu rrapportati kundizzjonijiet bullużi, bl-infafet u bil-qxur, inkluż każijiet rari ħafna li jissuġġerixxu s- sindrome Stevens-Johnson/Nekroliżi epidermali tossika, li f’xi każijiet kienu fatali (ara sezzjoni 4.8). Kura b’Tarceva għandha tiġi interrotta jew imwaqqfa jekk il-pazjent jiżviluppa kundizzjonijiet severi bullużi, bl- infafet jew bil-qxur. Pazjenti b’disturbi bullużi u bil-qxur fil-ġilda għandhom jiġu ttestjati għall-infezzjoni fil- ġilda u kkurati skont il-linji gwida lokali għall-ġestjoni.

Disturbi fl-għajnejn

Pazjenti li jkollhom sinjali u sintomi li jissuġġerixxu keratite bħal: infjammazzjoni fl-għajnejn, dmugħ, sensittività għad-dawl, vista mċajpra, uġigħ fl-għajnejn u/jew għajnejn ħomor akuti jew li qed jaggravaw għandhom jintbagħtu minnufih għand speċjalista tal-oftalmoloġija.

Jekk tiġi kkonfermata dijanjosi ta’ keratite ulċerattiva, kura b’Tarceva għandha titwaqqaf temporanjament jew għal kollox. Jekk tiġi ddijanjostikata keratite, il-benefiċċji u r-riskji li titkompla l-kura għandhom jiġu kkunsidrati b’attenzjoni. Tarceva għandu jintuża b’attenzjoni f’pazjenti b’passat mediku ta’ keratite, keratite ulċerattiva jew għajnejn xotti b’mod sever. Użu ta’ lentijiet tal-kuntatt ukoll huwa fattur ta’ riskju għall-keratite u ulċerazzjoni. Kienu irrappurtati każijiet rari ħafna ta’ perforazzjoni tal-korneja jew ulċerazzjoni waqt l-użu ta’ Tarceva (ara sezzjoni 4.8).

Interazzjonijiet ma’ prodotti mediċinali oħra

Indutturi qawwija ta’ CYP3A4 jistgħu jnaqqsu l-effikaċja ta’ erlotinib filwaqt li inibituri qawwija ta’ CYP3A4 jistgħu jwasslu għal tossiċità miżjuda. Kura flimkien ma’ dawn it-tipi ta’ sustanzi għandha tiġi evitata (ara sezzjoni 4.5).

Forom oħra ta’ interazzjonijiet

Erlotinib huwa kkaratterizzat b’nuqqas fis-solubilità f’pH aktar minn 5. Prodotti mediċinali li jbiddlu l-pH tal- parti ta’ fuq tal-apparat Gastro-Intestinali (GI) bħal inibituri tal-pompi tal-protoni, antagonisti ta’ H2 u antaċidi, jistgħu jbiddlu s-solubilità ta’ erlotinib u għalhekk il-biodisponibiltà tiegħu. Żieda fid-doża ta’ Tarceva meta mogħtija flimkien ma’ dawn is-sustanzi x’aktarx li ma tikkumpensax għan-nuqqas ta’ espożizzjoni. Taħlita ta’ erlotinib ma’ inibituri tal-pompi tal-protoni għandha tiġi evitata. L-effetti ta l-għotja ta’ erlotinib flimkien ma’ antagonisti ta’ H2 u antaċidi mhumiex magħrufa; iżda, biodisponibiltà mnaqqsa hija probabbli. Għalhekk l- għotja flimkien ta’ dawn it-taħlitiet għandha tiġi evitata (ara sezzjoni 4.5). Waqt kura b’Tarceva, jekk l-użu ta’ antaċidi huwa kkunsidrat bħala neċessarju, għandhom jittieħdu mill-anqas 4 sigħat qabel jew sagħtejn wara d- doża ta’ kuljum ta’ Tarceva.

Il-pilloli fihom lactose u m’għandhomx jingħataw lill-pazjenti bi problemi ereditarji rari ta’ intolleranza għall- galactose, nuqqas ta’ Lapp lactase jew assorbiment ħażin ta’ glucose-galactose.

4.5Interazzjoni ma’ prodotti mediċinali oħra u forom oħra ta’ interazzjoni

Studji ta’ interazzjoni saru biss f’l-adulti.

Erlotinib u substrati oħra ta’ CYP

Elotinib huwa inibitur qawwi ta’ CYP1A1, u inibitur moderat ta’ CYP3A4 u CYP2C8, kif ukoll huwa inibitur b’saħħtu ta’ glukuronidazzjoni minn UGT1A1 in vitro.

Ir-rilevanza fiżjoloġika tal-inibizzjoni b’saħħita ta’ CYP1A1 mhix magħrufa minħabba d-dehra limitata ħafna ta’ CYP1A1 fit-tessut uman.

Meta erlotinib ingħata flimkien ma’ ciprofloxacin, inibitur moderat ta’ CYP1A2, l-espożizzjoni għal erlotinib [AUC] żdiedet b’mod sinifikattiv b’39%, waqt li ma nstabet l-ebda bidla ta’ sinifikanza statistika f’Cmax. Bl- istess mod, l-espożizzjoni għall-metobolit attiv żdiedet b’madwar 60% u 48% għall-AUC u Cmax, rispettivament. Ir-rilevanza klinika ta’ din iż-żieda ma ġietx stabbilita. Għandu jkun hemm kawtela meta ciprofloxacin jew inibituri qawwija ta’ CYP1A2 (eż. fluvoxamine) jitħaltu flimkien ma’ erlotinib. Jekk ikunu osservati reazzjonijiet avversi relatati ma’ erlotinib, id-doża ta’ erlotinib tista’ titnaqqas.

Kura minn qabel jew għotja fl-istess ħin ta’ Tarceva ma bidlux it-tneħħija tas-substrati prototipiċi ta’ CYP3A4, midazolam u erythromycin, iżda dehru li jnaqqsu il-biodisponibiltà orali ta’ midazolam b’sa 24%. Fi studju kliniku ieħor, erlotinib intwera li ma affettwax il-farmakokinetika ta’ paclitaxel, substrat ta’ CYP3A4/2C8, mogħti fl-istess ħin. Għalhekk, interazzjonijiet sinifikanti mat-tneħħija ta’ substrati oħra ta’ CYP3A4 huma improbabbli.

L-inibizzjoni ta’ glukuronidazzjoni tista’ tikkawża interazzjonijiet ma’ prodotti mediċinali oħra li huma substrati ta’ UGT1A1 u jitneħħew esklusivament permeżż ta’ dan il-passaġġ. Pazjenti b’ammont żgħir ta’ UGT1A1 jew mard ġenetiku ta’ glukuronidazzjoni (eż. il-marda ta’ Gilbert) jistgħu juru żieda tal-konċentrazzjoni fis-serum ta’ bilirubina u jridu jiġu kkurati b’attenzjoni.

Erlotinib huwa metabolizzat mill-fwied permezz ta’ ċitokromi tal-fwied fil-bniedem, prinċipalment minn CYP3A4 u ftit inqas minn CYP1A2. Metaboliżmu mhux fil-fwied, minn CYP3A4 ġol-musrana, CYP1A1 fil- pulmun, u CYP1B1 fit-tessut tat-tumur ukoll jikkontribwixxu potenzjalment għat-tneħħija metabolika ta’ erlotinib. Interazzjonijiet potenzjali jistgħu jseħħu ma’ sustanzi attivi li jiġu metabolizzati minn, jew huma inibituri jew indutturi ta’ dawn l-enżimi.

Inibituri qawwija tal-attività ta’ CYP3A4 inaqqsu l-metaboliżmu ta’ erlotinib u jżidu il-konċentrazzjoni ta’ erlotinib fil-plażma. Fi studju kliniku, l-użu ta’ erlotinib flimkien ma’ ketoconazole (200 mg mill-ħalq darbtejn kuljum għal ħamest ijiem), inibitur qawwi ta’ CYP3A4, wassal għal żieda fl-espożizzjoni ta’ erlotinib (86% ta’

AUC u 69% ta’ Cmax). Għalhekk, l-użu ta’ erlotinib flimkien ma’ inibitur qawwi ta’ CYP3A4 eż. azole antifungals (ketoconazole, itraconazole, voriconazole), inibituri tal-protease, erythromycin jew clarithromycin,

trid issir b’attenzjoni. Jekk hemm bżonn id-doża ta’ erlotinib trid titnaqqas, speċjalment jekk tiġi osservata tossiċità.

Indutturi potenti tal-attività ta’ CYP3A4 iżidu l-metaboliżmu ta’ erlotinib u sinnifikament inaqqsu l- konċetrazzjoni ta’ erlotinib fil-plażma. Fi studju kliniku, l-użu ta’ erlotinib flimkien ma’ rifampicin (600 mg mill-ħalq darba kuljum għal sebat ijiem), induttur qawwi ta’ CYP3A4, wassal għal tnaqqis ta’ 69% fl-AUC medjan ta’ erlotinib. L-għotja flimkien ta’ rifampicin ma’ doża waħda ta’ 450 mg ta’ Tarceva wassal għal espożizzjoni medja għal erlotinib (AUC) ta’ 57.5% ta’ dik wara doża waħda ta’ 150 mg ta’ Tarceva fin-nuqqas ta’ kura b’rifampicin. Għalhekk, l-għotja ta’ Tarceva flimkien ma’ indutturi ta’ CYP3A4 għandha tiġi evitata. Għall-pazjenti li jinħtieġu kura b’Tarceva flimkien ma’ induttur qawwi ta’ CYP3A4 bħal rifampicin, għandha

tiġi kkunsidrata żieda fid-doża għal 300 mg filwaqt li s-sigurtà tagħhom (inkluż il-funzjonijiet renali u tal-fwied u l-elektroliti fis-serum) tiġi sorveljata mill-viċin, u jekk ittollerat tajjeb għal aktar minn ġimagħtejn, aktar żieda sa 450 mg tista’ tkun ikkunsidrata b’sorveljanza tas-sigurtà mil-viċin. Espożizzjoni mnaqqsa tistà tiġri wkoll b’indutturi oħra eż. phenytoin, carbamazepine, barbiturates jew St. John’s Wort (hypericum perforatum). L-użu ta’ dawn is-sustanzi attivi ma’ erlotinib trid issir b’attenzjoni. Kura alternattiva, mingħajr attività qawwija li tinduċi lil CYP3A4, trid tiġi kkunsidrata meta possibli.

Erlotinib u sustanzi kontra t-tagħqid tad-demm derivati minn coumarin

F’pazjenti li jirċievu Tarceva, kienet irrappurtata interazzjoni ma’ sustanzi kontra t-tagħqid tad-demm derivati minn coumarin, inkluż warfarin, li wasslet għall-żjieda fl-International Normalized Ratio (INR) u episodji ta’ fsada li f’xi każijiet kienu fatali. Pazjenti li qed jieħdu sustanzi kontra t-tagħqid tad-demm derivati minn coumarin għandhom jiġu ssorveljati regolarment għal kull tibdil fil-ħin prothrombin jew INR.

Erlotinib u statins

It-taħlita ta’ Tarceva u statin tista’ żżid il-potenzjal ta’ mijopatija kkawżata minn statin, inkluż rabdomijolisi, li kienet osservata b’mod rari.

Erlotinib u pazjenti li jpejpu

Ir-riżultati ta’ studju ta’ interazzjoni farmakokinetika indikaw tnaqqis sinnifikanti ta’ 2.8-, 1.5-, u 9-drabi l- AUCinf, Cmax u l-konċentrazzjoni tal-plażma wara 24 siegħa, rispettivament, wara l-għotja ta’ Tarceva f’pazjenti li jpejpu meta mqabbla ma’ dawk li ma jpejpux (ara sezzjoni 5.2). Għalhekk, pazjenti li għadhom ipejpu għandhom jiġu mħeġġa biex jieqfu jpejpu malajr kemm jista’ jkun qabel ma jibdew kura b’Tarceva, minħabba li l-konċentrazzjonijiet fil-plażma ta’ erlotinib jonqsu jekk ma jifqux. L-effett kliniku ta’ tnaqqis fl-espożizzjoni għadu ma ġiex assessjat formalment iżda huwa probabbli li huwa klinikament sinnifikanti.

Erlotinib u inibituri ta’ P-glycoprotein

Erlotinib huwa substrat tat-trasportatur tas-sustanza attiva ta’ P-glycoprotein. L-ġħotja flimkien ta’ inibituri ta’ Pgp, eż. cyclosporine u verapamil, tista’ twassal għal tibdil fid-distribuzzjoni u/jew tibdil fl-eliminazzjoni ta’ erlotinib. Il-konsegwenza ta’ din l-interazzjoni eż. tossiċità tas-CNS, għadha ma ġietx stabbilita. F’dawn iċ- ċirkostanżi jrid ikun hemm kawtela.

Erlotinib u prodotti mediċinali li jbiddlu l-pH

Erlotinib huwa kkaratterizzat minn tnaqqis fis-solubilità f’pH ta’ aktar minn 5. Prodotti mediċinali li jbiddlu l-pH tal-parti ta’ fuq tas-sistema Gastro-Intestinali (GI) jistgħu jbiddlu s-solubilità ta’ erlotinib u b’hekk il-

bijodisponibiltà tiegħu. L-għotja flimkien ta’ erlotinib ma’ omeprazole, inibitur tal-pompi tal-protoni (PPI), naqqsu l-espożizzjoni għal erlotinib [AUC] u l-konċentrazzjoni massima [Cmax] b’ 46% u 61%, rispettivament.

Ma kien hemm l-ebda tibdil f’Tmax jew fil-half-life. L-għoti ta’ Tarceva flimkien ma’ 300 mg ranitidine, antagonist tar-riċettur H2, jnaqqas l-espożizzjoni għal erlotinib [AUC] u l-konċentrazzjonijiet massimi [Cmax] bi

33% u 54%, rispettivament. Żjieda fid-doża ta’ Tarceva meta mogħti flimkien ma’ sustanzi bħal dawn x’aktarx li ma tikkompensax għal dan it-telf fl-espożizzjoni. Madankollu, meta Tarceva kien iddożat waħdu, sagħtejn qabel jew 10 sigħat wara ranitidine 150 mg b.i.d., l-espożizzjoni għal erlotinib [AUC] u l-konċentrazzjonijiet massimi [Cmax] naqsu biss bi 15% u 17%, rispettivament. L-effett ta’ antaċidi fuq l-assorbiment ta’ erlotinib ma ġiex investiġat iżda l-assorbiment jista’ jiġi mnaqqas, u b’hekk iwassal għall-livelli aktar baxxi fil-plażma. Bħala sommarju, it-taħlita ta’ erlotinib ma’ inbituri tal-pompi tal-protoni għandha tiġi evitata. Waqt kura b’Tarceva, jekk l-użu ta’ antaċidi huwa kkunsidrat bħala neċessarju, għandhom jittieħdu mill-anqas 4 sigħat qabel jew sagħtejn wara d-doża ta’ kuljum ta’ Tarceva. Jekk jiġi kkunsidrat l-użu ta’ ranitidine, dan għandu jintuża waħdu; i.e. Tarceva għandu jittieħed tal-inqas sagħtejn qabel jew 10 sigħat wara d-dożaġġ ta’ ranitidine.

Erlotinib u Gemcitabine

Fi studju ta’ Fażi Ib, la kien hemm effetti sinifikanti ta’ gemcitabine fuq il-farmakokinetika ta’ erlotinib, u lanqas effetti sinifikanti ta’ erlotinib fuq il-farmakokinetika ta’ gemcitabine.

Erlotinib u Carboplatin/Paclitaxel

Erlotinib iżid il-konċentrazzjonijiet ta’ platinum. Fi studju kliniku, l-użu ta’ erlotinib flimkien ma’ carboplatin u paclitaxel wassal għal żieda ta’ 10.6% fl-AUC0-48 totali ta’ platinum. Għalkemm statistikament sinifikanti, il- kobor ta’ din id-differenza mhux ikkunsidrat li huwa klinikament rilevanti. Fil-prattika klinika, jista’ jkun hemm ukoll fatturi oħra li jwasslu għal żieda fl-espożizzjoni għal carboplatin, bħal indeboliment renali. Ma kien hemm l-ebda effetti sinifikanti ta’ carboplatin jew paclitaxel fuq il-famakokinetika ta’ erlotinib.

Erlotinib u Capecitabine

Capecitabine jista’ jżid il-konċentrazzjonijiet ta’ erlotinib. Meta erlotinib ingħata flimkien ma’ capecitabine, kien hemm żieda statistikament sinifikanti fl-AUC ta’ erlotinib u żieda żgħira f’Cmax meta mqabbel mal-valuri

osservati fi studju ieħor fejn erlotinib ingħata bħala aġent waħdu. Ma kien hemm l-ebda effetti sinifikanti ta’ erlotinib fuq il-farmakokinetika ta’ capecitabine.

Erlotinib u inibituri ta’ proteasome

Minħabba l-mekkaniżmu ta’ kif jaħdmu, inibituri ta’ proteasome inkluż bortezomib jistgħu jkunu mistennija li jinfluwenzaw l-effett ta’ inibituri ta’ EGFR inkluż erlotinib. Din l-influwenza hija appoġġata minn dejta klinika limitata u studji ta’ qabel l-użu kliniku li juru degradazzjoni ta’ EGFR permezz tal-proteasome.

4.6Fertilità, tqala u treddigħ

Tqala

M’hemmx dejta adegwata għall-użu ta’ erlotinib f’nisa tqal. Studji fuq l-animali ma wrew l-ebda evidenza ta’ teratoġeniċità jew ħlas mhux normali. Madankollu, effett avvers fuq it-tqala ma jistax jiġi eskluż għax studji fuq il-firien u l-fniek urew żjieda fil-mewt tal-embriju/fetu, (ara sezzjoni 5.3). Ir-riskju li jista’ jkun hemm fuq in- nies mhux magħruf.

Nisa li jistgħu joħorġu tqal

Nisa li jistgħu joħorġu tqal għandhom jiġu avżati sabiex jevitaw tqala waqt li qed jieħdu Tarceva. Għandhom jintużaw mezzi ta’ kontraċezzjoni adegwati waqt it-terapija, u għal tal-inqas ġimagħtejn wara li tintemm it- terapija. Il-kura f’nisa tqal għandha titkompla biss jekk il-benefiċċju potenzjali għall-omm huwa akbar mir-riskji għall-fetu.

Treddigħ

Mhux magħruf jekk erlotinib jintremiex fil-ħalib uman. Minħabba il-ħsara potenzjali lit-tarbija, l-ommijiet għandhom jiġu avżati biex ma jreddgħux waqt li qed jieħdu Tarceva.

Fertilità

Studji fuq l-annimali ma wrew l-ebda evidenza ta’ tnaqqis fil-fertilità. Madankollu, effett avvers fuq il-fertilità ma jistax jiġi eskluż għax studji fuq l-annimali wrew effetti fuq il-parametri riproduttivi (ara sezzjoni 5.3). Ir- riskju li jista’ jkun hemm fuq in-nies mhux magħruf.

4.7Effetti fuq il-ħila biex issuq u tħaddem magni

Ma sarux studji dwar l-effetti fuq il-ħila biex issuq jew tħaddem magni; iżda erlotinib mhux assoċjat ma’ tnaqqis fl-abilità mentali.

4.8Effetti mhux mixtieqa

Kanċer tal-pulmun mhux taċ-ċellula żgħira (Tarceva mgħoti bħala monoterapija):

Fi studju randomized u double-blind (BR.21; Tarceva mogħti bħala terapija tat-tieni preferenza), raxx (75%) u dijarea (54%) kienu l-aktar reazzjonijiet avversi tal-mediċina (ADRs) komuni li ġew irrapportati. Ħafna kienu Grad 1/2 fis-severità u kienu kkontrollati mingħajr l-ebda intervent. Raxx u dijarea ta’ Grad 3/4 seħħew f’9% u 6%, rispettivament tal-pazjenti kkurati b’Tarceva u f’kull każ kien hemm 1% tal-pazjenti li waqqfu l-istudju minħabba f’dan. Tnaqqis fid-doża minħabba raxx u dijarea kienet meħtieġa għal 6% u 1% tal-pazjenti, rispettivament. Fi studju BR.21, il-ħin medjan sakemm deher ir-raxx kien ta’ tmint ijiem, u il-ħin medjan sakemm deheret id-dijarrea kien ta’ 12-il ġurnata.

Ġeneralment, ir-raxx jidher bħala raxx ħafif jew moderat b’eritema u b’infafet u ponot, li jista’ jseħħ jew jirkada f’postijiet esposti għax-xemx. Għall-pazjenti li huma esposti għax-xemx, jista’ jkun irrakkomandat ilbies ta’ protezzjoni, u/jew użu ta’ krema ta’ protezzjoni mix-xemx (eż. li fiha minerali).

Reazzjonijiet avversi li seħħew aktar ta’ spiss (≥3%) f’pazjenti kkurati b’Tarceva milli dawk fil-grupp tal- plaċebo fl-istudju pivotal BR.21, u f’minn tal-inqas 10% tal-pazjenti fil-grupp b’Tarceva, huma miġbura skont il- Grad tan-National Cancer Institute-Common Toxicity Criteria (NCI-CTC) f’ Tabella 1.

It-termini li ġejjin huma użati biex jikklassifikaw l-effetti mhux mixtieqa skont il-frekwenza: komuni ħafna (≥1/10); komuni (≥1/100 sa <1/10); mhux komuni (≥1/1,000 sa <1/100); rari (≥1/10,000 sa <1/1,000); rari ħafna (<1/10,000) inkluż rapporti iżolati.

F’kull sezzjoni ta’ frekwenza, ir-reazzjonijiet avversi huma mniżżla skont is-serjetà tagħhom, bl-aktar serji jitniżżlu l-ewwel.

Tabella 1:

ADRs komuni ħafna fl-istudju BR.21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erlotinib

 

 

Plaċebo

 

 

 

 

N = 485

 

 

N = 242

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grad ta’ NCI-CTC

Kull Grad

 

Kull Grad

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terminu Ippreferut MedDRA

%

 

%

%

%

 

%

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total ta’ pazjenti bikwalunkwe AE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Infezzjonijiet u infestazzjonijiet

 

 

 

 

 

 

 

 

Infezzjoni*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disturbi fil-metaboliżmu u n-

 

 

 

 

 

 

 

 

nutrizzjoni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anoreksja

 

 

 

<1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disturbi fl-għajnejn

 

 

 

 

 

 

 

 

Keratokonġuntivite sikka

 

 

Konġuntivite

 

<1

 

<1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disturbi respiratorji, toraċiċi u

 

 

 

 

 

 

 

 

medjastinali

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Qtugħ ta’ nifs

 

 

Sogħla

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disturbi Gastro-intestinali

 

 

 

 

 

 

 

 

Dijarea**

 

 

<1

 

<1

Nawsja

 

 

 

Rimettar

 

 

<1

 

Stomatite

 

 

<1

 

Uġigħ addominali

 

<1

 

<1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disturbi fil-ġilda u fit-tessut ta’ taħt

 

 

 

 

 

 

 

 

il-ġilda

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Raxx***

 

 

<1

 

Ħakk

 

 

<1

 

Ġilda xotta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disturbi ġenerali u kondizzjonijiet

 

 

 

 

 

 

 

 

ta’ mnejn jingħata

 

 

 

 

 

 

 

 

Għeja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Infezzjonijiet severi, bi jew bla newtropenija, inkludew pnewmonja, sepsi u ċellulite.

**Tista’ twassal għal deidrazzjoni, ipokalimja u insuffiċjenza renali.

***Raxx inkluda dermatite acneiform.

F’żewġ studji oħra, double-blind, randomized u kkontrollat bil-plaċebo ta’ Fażi III, BO18192 (SATURN) u BO25460 (IUNO); Tarceva ingħata bħala manteniment wara kimoterapija preferita. Dawn l-istudji twettqu fuq total ta’ 1532 pazjent b’NSCLC avanzat, rikorrenti jew metastatiku wara kimoterapija preferita standàrd ibbażata fuq platinum, ma kienux identifikati sinjali ta’ sigurtà ġodda.

L-aktar ADRs frekwenti osservati f’pazjenti kkurati b’Tarceva fi studji BO18192 u BO25460 kienu raxx u dijarea (ara Tabella 2). Raxx jew dijarea ta’ Grad 4 ma kienu osservati fl-ebda studju. Fi studju BO18192 raxx u dijarea wasslu għal waqfien ta’ Tarceva f’1% u <1% tal-pazjenti, rispettivament, filwaqt li f’BO25460, l-ebda pazjent ma waqaf minħabba raxx u dijarea. Kienet meħtieġa modifikazzjoni fid-doża (interruzzjonijiet jew tnaqqis) minħabba raxx u dijarea fi 8.3% u fi 3% tal-pazjenti, rispettivament, fi studju BO18192 u f’5.6% u 2.8% tal-pazjenti, rispettivament, fi studju BO25460.

Tabella 2:

L-Aktar ADRs Frekwenti fi Studji BO18192 (SATURN) u BO25460 (IUNO)

 

 

 

 

 

 

 

 

BO18192 (SATURN)*

BO25460 (IUNO)*

 

 

 

Tarceva

Plaċebo

Tarceva

Plaċebo

 

 

n=433

n=445

n=322

n=319

 

 

%

%

%

%

Raxx, kull grad

 

49.2

5.8

39.4

10.0

Grad 3

 

6.0

5.0

1.6

Dijarea, kull grad

 

20.3

4.5

24.2

4.4

Grad 3

 

1.8

2.5

0.3

*Popolazzjoni tal-analiżi tas-sigurtà

Fi studju ta’ fażi III open-label u randomised, ML20650 li sar fuq 154 pazjent, is-sigurtà ta’ Tarceva għall-kura primarja ta’ pazjenti b’NSCLC b’mutazzjonijiet li jattivaw lil EGFR kienet evalwata f’75 pazjent; ma kienux osservati sinjali ta’ sigurtà ġodda f’dawn il-pazjenti.

L-aktar ADRs frekwenti osservati f’pazjenti kkurati b’Tarceva fl-istudju ML20650 kienu raxx u dijarea

(kull Grad 80% u 57%, rispettivament), il-biċċa l-kbira kienu ta’ Grad 1/2 fis-severità u setgħu jiġu mmaniġġjati mingħajr intervent. Raxx u dijarea ta’ Grad 3 seħħew f’9% u 4% tal-pazjenti, rispettivament. Ma kien osservat l- ebda raxx jew dijarea ta’ Grad 4. Kemm raxx kif ukoll dijarea wasslu għal waqfien ta’ Tarceva f’1% tal-pazjenti. Modifikazzjonijiet tad-doża (interruzzjonijiet jew tnaqqis) għal raxx u dijarea kienu meħtieġa fi 11% u 7% tal- pazjenti, rispettivament.

Kanċer tal-frixa (Tarceva mgħoti flimkien ma’ gemcitabine):

Fl-istudju pivitali PA.3, f’pazjenti b’kanċer tal-frixa li kienu qed jirċievu Tarceva 100 mg flimkien ma’ gemcitabine, l-aktar reazzjonijiet avversi komuni kienu għeja, raxx u dijarea. Fil-grupp ta’ Tarceva flimkien ma’ gemcitabine, raxx u dijarea ta’ Grad 3/4 kienu rrappurtati f’5% tal-pazjenti. Il-ħin medjan sakemm deheru raxx u dijarea kien ta’ għaxart ijiem u ħmistax-il ġurnata rispettivament. Raxx u dijarea t-tnejn irriżultaw fi tnaqqis fid- doża fi 2% tal-pazjenti, u irriżultaw f’waqfien tal-istudju f’sa 1% tal-pazjenti li kienu qed jirċievu Tarceva flimkien ma’ gemcitabine.

Fl-istudju pivitali PA.3, reazzjonijiet avversi li seħħew aktar ta’ spiss (≥3%) f’pazjenti kkurati b’Tarceva 100 mg flimkien ma’ gemcitabine milli fil-grupp ikkurati bi plaċebo flimkien ma’ gemcitabine, u li seħħew f’minn tal- anqas 10% tal-pazjenti fil-grupp b’Tarceva 100 mg flimkien ma’ gemcitabine, huma miġbura skont il-Grad tanNational Cancer Institute-Common Toxicity Criteria (NCI-CTC) f’Tabella 3.

It-termini li ġejjin huma użati biex jikklassifikaw l-effetti mhux mixtieqa skont il-frekwenza: komuni ħafna (≥1/10); komuni (≥1/100 sa <1/10); mhux komuni (≥1/1,000 sa <1/100); rari (≥1/10,000 sa <1/1,000); rari ħafna (<1/10,000) inkluż rapporti iżolati.

F’kull sezzjoni ta’ frekwenza, ir-reazzjonijiet avversi huma mniżżla skont is-serjetà tagħhom, bl-aktar serji jitniżżlu l-ewwel.

Tabella 3:

ADRs komuni ħafna fl-istudju PA.3 (ko-orti 100 mg)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erlotinib

 

 

Plaċebo

 

 

 

 

N = 259

 

 

N = 256

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kull

 

 

Kull

 

 

Grad ta’ NCI-CTC

Grad

Grad

 

 

 

 

 

 

 

Terminu ppreferut MedDRA

%

%

%

%

%

%

 

 

 

 

 

 

 

Total ta’ pazjenti bikwalunkwe AE

 

 

 

 

 

 

 

Infezzjonijiet u infestazzjonijiet

 

 

 

 

 

 

Infezzjoni*

 

<1

<1

 

 

 

 

 

 

 

Disturbi fil-metaboliżmu u n-nutrizzjoni

 

 

 

 

 

 

Tnaqqis fil-piż

<1

 

 

 

 

 

 

 

Disturbi psikjatriċi

 

 

 

 

 

 

Depressjoni

 

<1

 

 

 

 

 

 

 

Disturbi fis-sistema nervuża

 

 

 

 

 

 

 

 

<1

<1

Newropatija

<1

Uġigħ ta’ ras

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disturbi respiratorji, toraċiċi u

 

 

 

 

 

 

medjastinali

 

 

 

 

 

 

 

Sogħla

 

 

 

 

 

 

 

 

Disturbi gastro-intestinali

 

 

 

 

 

 

Dijarea**

 

<1

Stomatite

 

<1

Dispepsja

 

<1

<1

Gass fl-istonku

<1

 

 

 

 

 

 

 

Disturbi fil-ġilda u fit-tessut ta’ taħt il-

 

 

 

 

 

 

ġilda

 

 

 

 

 

 

 

Raxx***

 

Alopeċja

 

 

 

 

 

 

 

 

Disturbi ġenerali u kondizzjonijiet ta’

 

 

 

 

 

 

mnejn jingħata

 

 

 

 

 

 

Għeja

 

Deni

 

Tertir

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Infezzjonijiet severi, bi jew bla newtropenija, inkludew pulmonite, sepsi, u ċellulite.

**Tista’ twassal għal deidrazzjoni, ipokalimja u insuffiċjenza renali.

***Raxx inkluda dermatite acneiform.

Osservazzjonijiet Oħra:

Evalwazzjoni ta’ sigurtà ta’ Tarceva hija bbażata fuq riżultati minn aktar minn 1500 pazjent ikkurat b’tal-inqas doża waħda ta’ 150 mg ta’ Tarceva bħala monoterapija u aktar minn 300 pazjent li ngħataw Tarceva 100 jew 150 mg flimkien ma’ gemcitabine.

Ir-reazzjonijiet avversi li ġejjin kienu osservati f’pazjenti li ngħataw Tarceva waħdu u f’pazjenti li ngħataw Tarceva flimkien ma’ kimoterapija.

ADRs komuni ħafna mill-istudji BR 21 u PA 3 huma ppreżentati f’Tabelli 1 u 3, ADRs oħra, inkluż dawk minn studji oħrajn huma miġbura fil-qosor f’Tabella 4.

F’kull sezzjoni ta’ frekwenza, ir-reazzjonijiet avversi huma mniżżla skont is-serjetà tagħhom, bl-aktar serji jitniżżlu l-ewwel.

Tabella 4: Sommarju ta’ ADRs skont il-kategorija ta’ frekwenza:

Sistema tal-

Komuni ħafna

Komuni (≥1/100

Mhux komuni

Rari

Rari ħafna

Ġisem

(≥1/10)

sa <1/10)

(≥1/1,000 sa <1/100)

(≥1/10,000

(<1/10,000)

 

 

 

 

sa <1/1,000)

 

Disturbi fl-

 

-Keratite

-Bidliet fix-xagħar

 

-Perforazzjonijiet

għajnejn

 

-Konġuntivite1

tal-għajnejn2

 

tal-korneja

 

 

 

 

 

-Ulċeri fil-korneja

 

 

 

 

 

-Uveite

Disturbi

 

-Epistassi

-Marda serja tal-

 

 

respiratorji,

 

 

interstizju tal-

 

 

toraċiċi u

 

 

pulmun (ILD)3

 

 

medjastinali

 

 

 

 

 

Disturbi

-Dijarea7

-Fsada gastro-

-Perforazzjonijiet

 

 

gastro-

 

intestinali4,7

gastro-intestinali7

 

 

intestinali

 

 

 

 

 

Disturbi fil-

-Anormalitajiet

 

 

-Insuffiċjenza

 

fwied u fil-

fit-test tal-

 

 

tal-fwied6

 

marrara

funzjoni tal-

 

 

 

 

 

fwied5

 

 

 

 

Disturbi fil-

 

-Alopecja

-Xagħar eċċessiv

- Sindrome

-Sindrome

ġilda u fit-

 

-Ġilda xotta 1

-Bidliet fix-xagħar

ta’ eritrodis-

Stevens-

tessuti ta’

 

-Paronikja

tal-ħuġbejn

asteżija

Johnson/Nekrolisi

taħt il-ġilda

 

-Follikulite

-Dwiefer fraġli u

palmari-

epidermali tossika

 

 

- Akne/ Dermatite

laxki

plantari

 

 

 

 

 

acneiform

-Reazzjonijiet ħfief

 

 

 

 

-Qsim fil-ġilda

tal-ġilda bħal

 

 

 

 

 

iperpigmentazzjoni

 

 

 

 

 

 

 

 

Disturbi fil-

 

- Insuffiċjenza tal-

- Nefrite1

 

 

kliewi u fis-

 

kliewi1

- Proteina fl-awrina1

 

 

sistema

 

 

 

 

 

urinarja

 

 

 

 

 

1Fl-istudju kliniku PA.3.

2Inkluż xagħar tal-għajnejn li jikbru ‘l ġewwa, tkabbir u tħaxxin eċċessiv tax-xagħar tal-għajnejn.

3Inkluż imwiet, f’pazjenti li rċevew Tarceva għall-kura ta’ NSCLC jew tumuri solidi avanzati oħra (ara sezzjoni 4.4). Inċidenza ogħla kienet osservata f’pazjenti fil-Ġappun (ara sezzjoni 4.4).

4Fl-istudji kliniċi, xi każijiet kienu assoċjati mal-għoti fl-istess waqt ta’ warfarin u xi wħud mal-għoti fl-istess waqt ta’ NSAID (ara sezzjoni 4.5).

5Inkluż żjieda f’alanine aminotransferase [ALT], aspartate aminotransferase [AST] u bilirubin. Dawn kienu komuni ħafna fl- istudju kliniku PA.3 u komuni fl-istudju kliniku BR.21. Fil-biċċa l-kbira l-każijiet kienu ħfief sa moderati fis-severità, temporanji jew assoċjati ma’ metastasi fil-fwied.

6Inkluż imwiet. Fatturi li aggravaw inkludew mard tal-fwied eżistenti minn qabel jew medikazzjonijiet epatotossiċi fl-istess waqt (ara sezzjoni 4.4).

7Inkluż imwiet (ara sezzjoni 4.4).

Rappurtar ta’ reazzjonijiet avversi suspettati

Huwa importanti li jiġu rrappurtati reazzjonijiet avversi suspettati wara l-awtorizzazzjoni tal-prodott mediċinali. Dan jippermetti monitoraġġ kontinwu tal-bilanċ bejn il-benefiċċju u r-riskju tal-prodott mediċinali. Il- professjonisti dwar il-kura tas-saħħa huma mitluba jirrappurtaw kwalunkwe reazzjoni avversa suspettata permezz tas-sistema ta’ rappurtar nazzjonali imniżżla f’Appendiċi V.

4.9Doża eċċessiva

Sintomi

Dożi singoli mill-ħalq ta’ Tarceva sa’ 1000 mg ta’ erlotinib f’soġġetti f’saħħithom, u sa’ 1600 mg f’pazjenti bil- kanċer kienu ttollerati. Dożi ripetuti darbtejn kuljum ta’ 200 mg f’soġġetti f’saħħithom kienu ttollerati ftit li xejn wara biss ftit ġranet ta’ dożaġġ. Ibbażat fuq dejta minn dawn l-istudji, reazzjonijiet avversi serji bħal dijarea, raxx u possibilment żieda fl-attività ta’ aminotransferases tal-fwied jistgħu jseħħu b’dożi aktar mid-doża rrakkomandata.

Immaniġġar

F’każ ta’ suspett ta’ doża eċċessiva, Tarceva għandu jitwaqqaf u tinbeda kura sintomatika.

5.PROPRJETAJIET FARMAKOLOĠIĊI

5.1Proprjetajiet farmakodinamiċi

Kategorija farmakoterapewtika: sustanza antineoplastika, inibitur ta’ protein kinase, Kodiċi ATC: L01XE03

Mekkaniżmu ta’ azzjoni

Erlotinib huwa inibitur tar-riċettur tal-fattur ta’ żvilupp epidermiku/ tar-riċettur tal-fattur ta’ żvilupp epidermiku tip 1 uman (EGFR magħruf ukoll bħala HER1) tyrosine kinase. Erlotinib jinibixxi b’mod qawwi l- phosphorylation intraċellulari ta’ EGFR. EGFR jidher fil-wiċċ taċ-ċellula f’ċelluli normali u ċelluli tal-kanċer. F’mudelli mhux kliniċi, inibizzjoni ta’ EGFR phosphotyrosine jirriżulta fi stasi ċellulari u/jew mewt.

Mutazzjonijiet ta’ EGFR jistgħu jwasslu għall-attivazzjoni kostituttiva tar-rotot ta’ sinjalazzjoni anti-apoptotiċi u ta’ proliferazzjoni. L-effikaċja qawwija ta’ erlotinib biex jimblokka is-sinjali medjati minn EGFR f’dawn it- tumuri pożittivi għall-mutazzjoni ta’ EGFR hija attribwita għal twaħħil qawwi ta’ erlotinib mas-sit tat-twaħħil ta’ ATP fid-dominju ta’ kinase mutat ta’ EGFR. Minħabba l-imblukkar ta’ sinjali l-isfel, il-proliferazzjoni taċ-ċelluli titwaqqaf, u l-mewt taċ-ċelluli hija indotta mir-rotta apoptotika intrinsika. Regressjoni tat-tumur hija osservata f’mudelli ġrieden b’espressjoni infurzata ta’ dawn il-mutazzjonijiet li jattivaw lil EGFR.

Effikaċja klinika

- Terapija primarja għall-Kanċer tal-pulmun mhux taċ-ċellula żgħira (NSCLC) għall-pazjenti b’mutazzjonijiet li jattivaw lil EGFR (Tarceva mogħti bħala monoterapija):

L-effikaċja ta’ Tarceva bħala kura primarja ta’ pazjenti b’mutazzjonijiet li jattivaw lil EGFR f’NSCLC intweriet fi prova ta’ fażi III, randomised, open-label (ML20650, EURTAC). Dan l-istudju sar fuq pazjenti Kawkasi b’NSCLC metastatiku jew avanzat lokalment (stadju IIIB u IV) li ma kienux ħadu kimoterapija jew xi terapija sistemika kontra t-tumuri minn qabel għal marda avanzata tagħhom u li kellhom mutazzjonijiet fid-dominju ta’ tyrosine kinase ta’ EGFR (tneħħija ta’ exon 19 jew mutazzjoni ta’ exon 21). Il-pazjenti kienu randomised 1:1 biex jirċievu Tarceva 150 mg kuljum jew sa 4 ċikli ta’ kimoterapija doublet ibbażata fuq platinum.

Il-punt finali primarju kien PFS evalwata mill-investigatur. Ir-riżultati tal-effikaċja huma miġbura fil-qosor f’Tabella 5.

Figura 1: Kurva Kaplan-Meier għal PFS evalwata mill-investigatur fil-prova ML20650 (EURTAC) (waqfien April 2012)

Tabella 5: Riżultati tal-effikaċja ta’ Tarceva kontra kimoterapija fil-prova ML20650 (EURTAC)

 

 

Tarceva

Kimoterapija

Proporzjon ta’

Valur p

 

 

 

 

Periklu

 

 

 

 

 

(CI ta’ 95%)

 

Analiżi Interim

 

n=77

n=76

 

 

ippjanata minn

 

 

 

 

 

 

 

 

Mira primarja:

 

 

 

 

qabel

 

 

 

 

(maturità ta’

Sopravivenza Mingħajr

 

 

 

 

OS ta’ 35%)

Progressjoni (PFS, medjan

9.4

5.2

0.42

p<0.0001

(n=153)

f’xhur)*

 

Evalwata mill-Investigatur **

10.4

5.4

[0.27-0.64]

p=0.003

Data ta’ waqfien: Awwissu

 

0.47

Valutazzjoni Indipendenti **

 

 

[0.27-0.78]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L-Aħjar Rata ta’ Rispons Globali

54.5%

10.5%

 

p<0.0001

 

(CR/PR)

 

 

 

 

 

 

 

Sopravivenza Globali (OS -

22.9

18.8

0.80

p=0.4170

 

Overall Survival) (xhur)

[0.47-1.37]

 

 

 

 

Analiżi

 

n=86

n=87

 

 

Esploratorja

 

 

 

 

 

 

 

 

(maturità ta’

 

 

 

 

 

PFS (medjan f’xhur), Evalwata

9.7

5.2

0.37

p<0.0001

OS ta’ 40%)

mill-Investigatur

[0.27-0.54]

(n=173)

 

 

 

 

 

 

 

 

L-Aħjar Rata ta’ Rispons Globali

58.1%

14.9%

 

p<0.0001

 

 

Data ta’ waqfien: Jannar 2011

(CR/PR)

 

 

 

 

 

 

OS (xhur)

19.3

19.5

1.04

p=0.8702

 

[0.65-1.68]

 

 

 

 

 

Analiżi

 

n=86

n=87

 

 

Aġġornata

 

 

 

 

 

 

 

 

(maturità ta’

PFS (medjan f’xhur)

10.4

5.1

0.34

p<0.0001

OS ta’ 62%)

[0.23-0.49]

 

 

 

 

(n=173)

OS*** (xhur)

22.9

20.8

0.93

p=0.7149

 

Data ta’ waqfien: April 2012

[0.64-1.36]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CR = rispons komplut; PR = rispons parzjali

 

 

 

 

*Kien osservat tnaqqis ta’ 58% fir-riskju ta’ progressjoni tal-marda jew mewt

**Ir-rata globali ta’ qbil bejn valutazzjoni tal-investigatur u tal-IRC kienet ta’ 70%

***Kien osservat crossover għoli bi 82% tal-pazjenti fil-grupp ta’ kimoterapija jirċievu terapija sussegwenti b’inibitur ta’ EGFR tyrosine kinase u kollha minbarra 2 minn dawn il-pazjenti komplew biex ħadu Tarceva.

- Terapija ta’ manteniment għal NSCLC wara kimoterapija preferita (Tarceva mogħti bħala monoterapija):

L-effikaċja u s-sigurtà ta’ Tarceva bħala manteniment wara kimoterapija preferita għal NSCLC kienu investigati fi prova randomized, double-blind u kkontrollata bil-plaċebo (BO18192, SATURN). Dan l-istudju twettaq fuq 889 pazjent b’NSCLC avanzat lokalment jew metastatiku li m’għamlux progress wara 4 ċikli ta’ kimoterapija doublet ibbażata fuq platinum. Il-pazjenti kienu randomized 1:1 biex jirċievu Tarceva 150 mg jew plaċebo mill- ħalq darba kuljum sal-progressjoni tal-marda. Il-punt finali primarju tal-istudju kien jinkludi sopravivenza mingħajr progressjoni (PFS) fil-pazjenti kollha. Karatteristiċi demografiċi u tal-marda fil-linja bażi kienu bbilanċjati tajjeb bejn iż-żewġ gruppi ta’ kura. Pazjenti b’ECOG PS>1, b’mard sinifikanti tal-fwied jew tal- kliewi fl-istess waqt ma kienux inklużi fl-istudju.

F’dan l-istudju, il-popolazzjoni globali wriet benefiċċju għall-punt finali primarju ta’ PFS (HR= 0.71 p< 0.0001) u l-punt finali sekondarju ta’ OS (HR= 0.81 p=0.0088). Madankollu l-akbar benefiċċju kien osservat f’analiżi esploratorja definita minn qabel f’pazjenti b’mutazzjonijiet li jattivaw EGFR (n= 49) li wriet benefiċċju sostanzjali ta’ PFS (HR=0.10, CI ta’ 95%, 0.04 sa 0.25; p<0.0001) u HR ta’ sopravivenza globali ta’ 0.83 (CI ta’ 95%, 0.34 sa 2.02). 67% tal-pazjenti fuq plaċebo fis-sottogrupp pożittiv għall-mutazzjoni EGFR irċevew trattament tat-tieni linja jew aktar b’EGFR-TKIs.

L-istudju BO25460 (IUNO) twettaq fuq 643 pazjent b’NSCLC avanzat li t-tumuri tagħhom ma kellhomx mutazzjoni li tattiva lil EGFR (tneħħija ta’ exon 19 jew mutazzjoni ta’ exon 21 L858R) u li ma kellhomx progressjoni tal-marda wara erba’ ċikli ta’ kimoterapija bbażata fuq platinum.

L-għan tal-istudju kien li jqabbel is-sopravivenza globali ta’ terapija ta’ manteniment tal-ewwel linja b’erlotinib kontra erlotinib mogħti fil-ħin tal-progressjoni tal-marda. L-istudju ma ssodisfax il-punt finali primarju tiegħu. OS ta’ Tarceva bħala manteniment tal-ewwel linja ma kienetx superjuri għal Tarceva bħala t-tieni trattament f’pazjenti li t-tumur tagħhom ma kellux mutazzjoni li tattiva lil EGFR (HR= 1.02, CI ta’ 95%, 0.85 sa 1.22, p=0.82). Il-punt finali sekondarju ta’ PFS ma wera l-ebda differenza bejn Tarceva u plaċebo bħala trattament ta’ manteniment (HR=0.94, CI ta’ 95 %, 0.80 sa 1.11; p=0.48).

Abbażi tad-dejta mill-istudju BO25460 (IUNO), l-użu ta’ Tarceva mhux rakkomandat bħala l-ewwel kura ta’ manteniment f’pazjenti mingħajr mutazzjoni li tattiva lil EGFR.

- Kura ta’ NSCLC wara falliment ta’ mill-inqas kors wieħed ta’ kimoterapija minn qabel (Tarceva mogħti bħala monoterapija):

L-effikaċja u s-sigurtà ta’ Tarceva bħala terapija tat-tieni/ tielet preferenza intweriet fi prova randomised, double- blind u kkontrollata bil-plaċebo (BR.21), f’731 pazjent b’NSCLC lokalment avanzat jew li mmetastatizza wara falliment ta’ minn tal-inqas kors wieħed ta’ kimoterapija. Il-pazjenti kienu magħżula bl-addoċċ 2:1 biex jingħataw Tarceva 150 mg jew plaċebo mill-ħalq darba kuljum. Il-punti finali tal-istudju inkludew sopravivenza totali, sopravivenza mingħajr progressjoni (PFS), rata ta’ rispons, tul tar-rispons, żmien sakemm is-sintomi relatati mal-kanċer tal-pulmun (sogħla, qtugħ ta’ nifs u uġigħ) jiddeterjoraw, u sigurtà. Il-punt finali primarju kien sopravivenza.

Karatteristiċi demografiċi kienu bbilanċjati tajjeb bejn iż-żewġ gruppi ta’ kura. Madwar tnejn minn kull tliet pazjenti kienu rġiel u madwar terz kellhom linja bażi ta’ ECOG performance status (PS) ta’ 2, u 9% kellhom linja bażi ECOG PS ta’ 3. Tlieta u disgħin fil-mija u 92% tal-pazjenti kollha fil-gruppi b’Tarceva u plaċebo, rispettivament, kienu rċevew minn qabel kors li kien fih platinum u 36% u 37% tal-pazjenti kollha, rispettivament, kienu rċevew terapija minn qabel b’taxane.

Il-hazard ratio (HR) aġġustat għall-imwiet fil-grupp b’Tarceva relattiv għall-grupp ta’ plaċebo kien ta’ 0.73 (95% CI, 0.60 sa 0.87) (p = 0.001). Il-persentaġġ ta’ pazjenti ħajjin wara 12-il xhar kien ta’ 31.2% u 21.5%, fil- gruppi ta’ Tarceva u tal-plaċebo, rispettivament. Is-sopravivenza totali medjana kienet ta’ 6.7 xhur fil-grupp b’Tarceva (95% CI, 5.5 sa’ 7.8 xhur) meta mqabbel ma’ 4.7 xhur fil-grupp bil-plaċebo (95% CI, 4.1 sa’ 6.3 xhur).

L-effett fuq is-sopravivenza totali ġie studjat f’subsets differenti ta’ pazjenti. L-effett ta’ Tarceva fuq is- sopravivenza totali kien simili f’pazjenti b’linja bażi tal-performance status (ECOG) ta’ 2-3 (HR = 0.77, 95% CI 0.6-1.0) jew 0-1 (HR = 0.73, 95% CI 0.6-0.9), pazjenti rġiel (HR = 0.76, 95% CI 0.6-0.9) jew pazjenti nisa

(HR = 0.80, 95% CI 0.6-1.1), pazjenti b’eta’ < 65 sena (HR = 0.75, 95% CI 0.6-0.9) jew pazjenti ixjaħ

(HR = 0.79, 95% CI 0.6-1.0), pazjenti li ħadu kors wieħed minn qabel (HR = 0.76, 95% CI 0.6-1.0) jew li ħadu aktar minn kors wieħed minn qabel (HR = 0.75, 95% CI 0.6-1.0), Kawkasi (HR = 0.79, 95% CI 0.6-1.0) jew pazjenti Asjatiċi (HR = 0.61, 95% CI 0.4-1.0), pazjenti b’adenokarċinoma (HR = 0.71, 95% CI 0.6-0.9) jew karċinoma taċ-ċellula skwamuża (HR = 0.67, 95% CI 0.5-0.9), iżda mhux f’pazjenti b’istoloġiji oħra (HR 1.04,

95% CI 0.7-1.5), pazjenti b’marda fi stadju IV fil-ħin tad-dijanjosi (HR = 0.92, 95% CI 0.7-1.2) jew b’ marda < stadju IV fil-ħin tad-dijanjosi (HR = 0.65, 95% CI 0.5-0.8). Pazjenti li qatt ma pejpu ħadu ħafna aktar benefiċċju minn erlotinib (sopravivenza HR = 0.42, 95% CI 0.28-0.64) meta mqabbla ma’ pazjenti li qed ipejpu jew kienu jpejpu (HR = 0.87, 95% CI 0.71-1.05).

F’45% tal-pazjenti li kien mgħaruf l-istat ta’ espressjoni ta’ EGFR, il-hazard ratio kien ta’ 0.68 (95% CI 0.49- 0.94) għall-pazjenti li kellhom tumuri posittivi għal EGFR u 0.93 (95% CI 0.63-1.36) għall-pazjenti b’ tumuri negattivi għal EGFR (iddefiniti minn IHC bl-użu ta’ kitt EGFR pharmDx u b’EGFR-negattiv iddefinit bħala anqas minn 10% taċ-ċelluli tat-tumur jieħdu l-kulur). Fil-55% tal-pazjenti li fadal, bi stat mhux mgħaruf ta’ espressjoni ta’ EGFR, il-hazard ratio kien ta’ 0.77 (95% CI 0.61-0.98).

Il-PFS medjan kien ta’ 9.7 ġimgħat fil-grupp ta’ Tarceva (95% CI, 8.4 sa’ 12.4 ġimgħat) meta mqabbel ma’ 8.0 ġimgħat fil-grupp tal-plaċebo (95% CI, 7.9 sa’ 8.1 ġimgħat).

Ir-rata ta’ rispons oġġettiv minn RECIST fil-grupp ta’ Tarceva kienet ta’ 8.9% (95% CI, 6.4 sa 12.0). L-ewwel 330 pazjent kienu evalwati ċentralment (rata ta’ rispons 6.2%); 401 pazjent kienu evalwati minn investigatur (rata ta’ rispons 11.2%).

It-tul medjan ta’ rispons kien ta’ 34.3 ġimgħat, u jvarja minn 9.7 sa 57.6+ ġimgħat. Il-proporzjon ta’ pazjenti li kellhom rispons komplut, rispons parzjali jew marda stabbli kien ta’ 44.0% u 27.5%, rispettivament, għall-gruppi ta’ Tarceva u plaċebo (p=0.004).

Benefiċċju ta’ sopravivenza ta’ Tarceva ġie osservat ukoll f’pazjenti li ma laħqux rispons oġġettiv mit-tumur (minn RECIST). Dan kien muri minn hazard ratio għall-mewt ta’ 0.82 (95% CI, 0.68 sa 0.99) fost pazjenti li kellhom bħala l-aħjar rispons marda stabbli jew marda progressiva.

Tarceva wassal għall-benefiċċji fis-sintomi billi jtawwall sinnifikament it-tul sakemm is-sogħla, qtugħ ta’ nifs u uġigħ jiddeterjoraw, kontra l-plaċebo.

-Kanċer tal-frixa (Tarceva mogħti flimkien ma’ gemcitabine fi studju PA.3):

L-effikaċja u s-sigurtà ta’ Tarceva flimkien ma’ gemcitabine bħala l-kura preferita kienu studjati fi prova randomised, double-blind u kkontrollata bil-plaċebo f’pazjenti b’kanċer tal-frixa lokalment avanzat, li ma jistgħax jitneħħa kirurġikament, jew li mmetastatizza. Il-pazjenti kienu magħżula bl-addoċċ biex jingħataw Tarceva jew plaċebo darba kuljum fuq skeda kontinwa flimkien ma’ gemcitabine IV (1000 mg/m2, Ċiklu 1 - Ġranet 1, 8, 15, 22, 29, 36 u 43 ta’ ċiklu ta’ 8 ġimgħat; Ċiklu 2 u ċikli ta’ wara - Ġranet 1, 8 u 15 ta’ ċiklu ta’ 4 ġimgħat [doża u skeda approvata għall-kanċer tal-frixa, ara l-SPC ta’ gemcitabine]). Tarceva jew plaċebo kien meħud mill-ħalq darba kuljum sal-proggressjoni tal-marda jew sakemm it-tossiċità ma kienetx aċċettabli aktar. Il- punt finali primarju kien is-sopravivenza totali.

Il-linja bażi tal-karatteristiċi demografiċi u tal-marda tal-pazjenti kienu simili bejn iż-żewġ gruppi ta’ kura, 100 mg ta’ Tarceva flimkien ma’ gemcitabine jew plaċebo flimkien ma’ gemcitabine, għajr għal proporzjon kemmxejn akbar ta’ nisa fil-grupp ta’ erlotinib/gemcitabine meta mqabbel mal-grupp ta’ plaċebo/gemcitabine:

Linja bażi

Tarceva

Plaċebo

Nisa

51%

44%

Linja bażi ta’ ECOG performance status (PS)= 0

31%

32%

Linja bażi ta’ ECOG performance status (PS) = 1

51%

51%

Linja bażi ta’ ECOG performance status (PS) = 2

17%

17%

Marda metastatika fillinja bażi

77%

76%

Is-sopravivenza kienet evalwata fil-populazzjoni b’intenzjoni li jiġu kkurati bbażżata fuq dejta ta’ sopravivenza ta’ wara l-kura. Ir-riżultati huma murija fit-tabella taħt (riżultati għall-grupp ta’ pazjenti b’kanċer metastatiku jew avanzat lokalment huma derivati minn analiżi esploratorja ta’ sottogrupp).

Riżultat

Tarceva

Plaċebo

 

 

CI ta’

 

HR

CI ta’ HR

Valur-P

 

(xhur)

(xhur)

(xhur)

 

 

 

 

 

 

 

 

Popolazzjoni Totali

 

 

 

 

 

Sopravivenza totali medjana

6.4

6.0

0.41

 

-0.54-1.64

 

0.82

0.69-0.98

0.028

Sopravivenza totali medja

8.8

7.6

1.16

 

-0.05-2.34

 

 

 

 

 

 

Popolazzjoni

b’marda

Metastatika

 

 

 

 

Sopravivenza totali medjana

5.9

5.1

0.87

 

-0.26-1.56

 

0.80

0.66-0.98

0.029

Sopravivenza totali medja

8.1

6.7

1.43

 

0.17-2.66

 

 

 

 

 

 

 

Popolazzjoni b’marda Avanzata Lokalment

 

 

 

 

Sopravivenza totali medjana

8.5

8.2

0.36

 

-2.43-2.96

 

0.93

0.65-1.35

0.713

Sopravivenza totali medja

10.7

10.5

0.19

 

-2.43-2.69

 

 

 

 

 

 

Probabbiltà ta’ Sopravivenza

Sopravivenza Totali– Pazjenti Kollha

1.0

0.9

0.8

0.7

0.6

0.5

0.4

0.3

0.2 Placebo +

0.1gemcitabine (n = 260) OS medjan =6.0 xhur

0.0

HR = 0.82

(95% CI: 0.69, 0.98),p = 0.028

Tarceva + gemcitabine (n = 261) OS medjan = 6.4 xhur

Sopravivenza (xhur)

Probabbiltà ta’ Sopravivenza

Sopravivenza Totali – Pazjenti b’Metastasi Distanti

1.0

0.9

0.8

0.7

0.6

0.5

0.4

0.3

0.2

Placebo +

0.1 gemcitabine (n = 197)

0.0 OS medjan = 5.06 xhur

HR = 0.80

(95% CI: 0.66, 0.98), p = 0.029

Tarceva +

Gemcitabine (n = 200)

OS medjan = 5.93 xhur

Sopravivenza (xhur)

F’analiżi post-hoc, pazjenti bi stat kliniku favorevoli fil-linja bażi (intensità ta’ uġigħ baxxa, QoL tajjeb u PS tajjeb) jistgħu jieħdu aktar benefiċċju minn Tarceva. Il-benefiċċju huwa miksub l-aktar mill-preżenza ta’ riżultat ta’ intensità ta’ uġigħ baxxa.

F’analiżi post-hoc, pazjenti fuq Tarceva li żviluppaw raxx kellhom sopravivenza totali itwal meta mqabbla ma’ pazjenti li ma żvilluppawx raxx (OS medjana 7.2 xhur vs 5 xhur, HR:0.61).

90% tal-pazjenti fuq Tarceva żviluppaw raxx fl-ewwel 44 ġurnata. Il-ħin medjan ta’ bidu ta’ raxx kien ta’ għaxart ijiem.

Popolazzjoni pedjatrika

L-Aġenzija Ewropea dwar il-Mediċini rrinunzjat l-obbligu li jiġu ppreżentati r-riżultati tal-istudji b’Tarceva f’kull sett tal-popolazzjoni pedjatrika fl-indikazzjonijiet ta’ Kanċer tal-Pulmun Mhux taċ-Ċellula Żgħira u Kanċer tal-Frixa (ara sezzjoni 4.2 għal informazzjoni dwar l-użu pedjatriku).

5.2Tagħrif farmakokinetiku

Assorbiment: Wara l-għotja mill-ħalq, erlotinib jilħaq l-għola livelli fil-plażma wara madwar 4 sigħat mid- dożaġġ orali. Studju f’volontiera normali uf’saħħithom ipprovda estimu tal-bijodisponibiltà assoluta ta’ 59%. L- espożizzjoni wara doża mill-ħalq tista’ tiżdied bl-ikel.

Distribuzzjoni: Erlotinib għandu volum medju ta’ distribuzzjoni apparenti ta’ 232 l u jiddistribwixxi ruħu fit- tessut tat-tumur fil-bnedmin. Fi studju ta’ 4 pazjenti (3 b’kanċer tal-pulmun mhux taċ-ċellula żgħira [NSCLS], u wieħed b’kanċer tal-larinġi) li ngħataw dożi kuljum ta’ 150 mg ta’ Tarceva mill-ħalq, kampjuni tat-tumur li ttieħdu minn qtugħ kirurġiku fil-Ġurnata numru 9 tal-kura wrew konċentrazzjoni fit-tumur ta’ erlotinib b’medja ta’ 1185 ng/g tat-tessut. Dan jikkorrispondi għall-medja totali ta’ 63% (firxa 5-161%) tal-għola konċentrazzjonijiet fil-plażma osservati fi stat stabbli. Il-metaboliti attivi prinċipali kienu preżenti fit-tumur f’konċentrazzjonijiet fit-tessut b’medja ta’ 160 ng/g, li tikkorrespondi għal medja totali ta’ 113% (firxa 88- 130%) tal-għola konċentrazzjonijiet fil-plażma osservati fi stat stabbli. Twaħħil mal-proteini fil-plażma kien ta’ madwar 95%. Erlotinib jeħel mal-albumina tas-serum u ma’ alpha-1 acid glycoprotein (AAG).

Bijotrasformazzjoni: Erlotinib huwa metabolizzat fil-fwied minn ċitokromi epatiċi fil-bnedmin, primarjament CYP3A4 u ftit anqas minn CYP1A2. Metaboliżmu mhux mill-fwied, minn CYP3A4 fil-musrana, CYP1A1 fil- pulmun, u 1B1 fit-tessut tat-tumur potenzjalment jikkontribwixxu għat-tneħħija metabolika ta’ erlotinib.

Hemm tliet passaġġi prinċipali ta’ metaboliżmu identifikati: 1) O-demethylation ta’ waħda mill-katini tal-ġnub jew tat-tnejn, u wara ossidazzjoni għal carboxylic acids; 2) ossidazzjoni tal-parti acetylene u wara idroliżi għal aryl carboxylic acid; u 3) hydroxylation aromatika tal-parti phenyl-acetylene. Il-metaboliti prinċipali OSI-420 u OSI-413 ta’ erlotinib riżultat ta’ O-demethylation ta’ waħda mill-katini tal-ġnub għandhom qawwa komparabbli ma’ erlotinib f’testijiet mhux kliniċi in vitro u mudelli tat-tumur in vivo. Huma preżenti fil-plażma f’livelli li huma <10% ta’ erlotinib u juru farmakokinetika simili għal dik ta’ erlotinib.

Eliminazzjoni: Erlotinib jitneħħa primarjament bħala metaboliti ġol-ħmieġ (>90%), bi tneħħija mill-kliewi tammonta għal biss kwantità żgħira (madwar 9%) tad-doża mill-ħalq. Anqas minn 2% tad-doża mogħtija mill- ħalq titneħħa bħala s-sustanza oriġinali. Analiżi tal-farmakokinetika ta’ popolazzjoni f’591 pazjent li ngħataw Tarceva waħdu wriet medja apparenti ta’ tneħħija ta’ 4.47 l/siegħa b’ half-life medjana ta’ 36.2 sigħat. Għalhekk, il-ħin sabiex tintlaħaq konċentrazzjoni ta’ stat stabbli fil-plażma huwa mistenni li hu ta’ madwar 7-8 tijiem.

Farmakokinetika f’popolazzjonijiet speċjali:

Ibbażat fuq analizi tal-farmakokinetika tal-popolazzjoni, ma ġiet osservata l-ebda relazzjoni klinikament sinnifikanti bejn it-tneħħija apparenti stmata u l-eta’ tal-pazjent, piż, sess u etniċità. Fatturi tal-pazjent, li jikkorrelaw mal-farmakokinetika ta’ erlotinib, kienu total tal-bilirubina fis-serum, AAG u jekk il-pazjent hux qed ipejjep. Żieda fil-konċetrazzjonijiet fis-serum tat-total tal-bilirubina u konċetrazzjonijiet ta’ AAG kienu assoċjati ma’ tnaqqis fit-tneħħija ta’ erlotinib. Ir-rilevanza klinika ta’ dawn id-differenzi mhux ċara. Iżda, dawk li qed ipejpu kellhom żieda fir-rata’ ta’ tneħħija ta’ erlotinib. Dan kien ikkonfermat fi studju farmakokinetika f’soġġetti f’saħħithom li ma jpejpux u dawk li bħalissa qed ipejpu, li ngħataw doża waħda mill-ħalq ta’ 150 mg erlotinib. Il-medja ġeometrika ta’ Cmax kienet ta’ 1056 ng/mL f’dawk li ma jpejpux u 689 ng/mL f’dawk li jpejpu b’ratio medju ta’ dawk li jpejpu għal dawk li ma jpejpux ta’ 65.2% (95% CI: 44.3 sa’ 95.9, p = 0.031). Il-medja ġeometrika ta’ AUC0-inf kienet ta’ 18726 ng•h/mL f’dawk li ma jpejpux u 6718 ng•h/mL f’dawk li jpejpu b’ratio medju ta’ 35.9% (95% CI: 23.7 sa’ 54.3, p < 0.0001). Il-medja ġeometrika ta’ C24h kienet ta’ 288 ng/mL f’dawk li ma jpejpux u 34.8 ng/mL f’dawk li jpejpu b’ ratio medju ta’ 12.1% (95% CI: 4.82 sa’ 30.2, p = 0.0001).

Fi prova pivitali ta’ Fażi III dwar NSCLC, dawk li kienu qed ipejpu f’dak iż-żmien laħqu l-inqas konċentrazzjoni ta’ erlotinib fil-plażma fi stat fiss b’valur ta’ 0.65 µg/mL (n=16) li kien madwar darbtejn inqas minn dak ta’ pazjenti li qabel kienu jpejpu iżda waqfu jew pazjenti li qatt ma pejpu (1.28 µg/mL, n=108). Dan l-effett kien akkumpanjat minn żjieda ta’ 24% fit-tneħħija apparenti ta’ erlotinib mill-plażma. Fi studju ta’ fażi I dwar żjieda

fid-doża f’pazjenti b’NSCLC li kienu qed ipejpu f’dak iż-żmien, analiżi farmakokinetika fi stat fiss indikat żjieda proporzjonali mad-doża fl-espożizzjoni għal erlotinib meta d-doża ta’ Tarceva kienet miżjuda minn 150 mg għad-doża massima ttollerata ta’ 300 mg. F’dan l-istudju l-inqas konċentrazzjoni fil-plażma fi stat fiss b’doża ta’ 300 mg f’dawk li jpejpu kienet 1.22 µg/mL (n=17).

Ibbażat fuq ir-riżultati tal-istudji farmakokinetiċi, dawk li bħalissa qed ipejpu għandhom jingħataw parir biex jiefqu jpejpu waqt li qed jieħdu Tarceva, għax jekk ma jagħmlux hekk il-konċetrazzjonijiet fil-plażma jistgħu jonqsu.

Ibbażati fuq analiżi tal-farmakokinetika ta’ popolazzjoni, il-preżenza ta’ opioid jidher li wassal għal żieda ta’ madwar 11% fl-espożizzjoni.

Sar analiżi tal-farmakokinetika tal-popolazzjoni ieħor li nkorpora dejta ta’ erlotinib minn 204 pazjent b’kanċer tal-frixa li rċevew erlotinib flimkien ma’ gemcitabine. Dan l-analiżi wera li l-kovarjanti li affetwaw it-tneħħija ta’ erlotinib f’pazjenti mill-istudju tal-frixa kienu simili ħafna għal dawk li ntwerew fl-analiżi tal- farmakokinetika ta’ qabel b’sustanza waħda. Ma ġewx identifikati effetti ta’ kovarjanti ġodda. L-għotja flimkien ta’ gemcitabine ma kellha l-ebda effett fuq it-tneħħija ta’ erlotinib mill-plażma.

Popolazzjoni pedjatrika: Ma sarux studji speċifiċi f’pazjenti pedjatriċi.

Popolazzjoni anzjana: Ma sarux studji speċifiċi f’pazjenti anzjani.

Indeboliment tal-fwied: Erlotinib jitneħħa primarjament mill-fwied. F’pazjenti b’tumuri solidi u b’indeboliment

moderat tal-funzjoni tal-fwied (punteġġ Child-Pugh 7-9), il-medja ġeometrika tal-AUC0-t u Cmax ta’ erlotinib kienet 27000 ngh/mL u 805 ng/mL, rispettivament, kif imqabbel ma’ 29300 ngh/mL u 1090 ng/mL f’pazjenti

b’funzjoni tal-fwied adegwata, inkluż pazjenti b’kanċer primarju tal-fwied jew b’metastasi fil-fwied. Għalkemm f’pazjenti b’indeboliment moderat tal-fwied Cmax kienet inqas b’mod sinifikanti statistikament, din id-differenza mhux ikkunsidrata ta’ rilevanza klinika. M’hemmx dejta disponibbli dwar l-influwenza ta’ funzjoni ħażina tal- fwied severa fuq il-farmakokinetika ta’ erlotinib. F’analiżi tal-farmakokinetika tal-popolazzjoni, żieda fil- konċetrazzjonijiet fis-serum tat-total ta’ bilirubina kienet assoċjata ma’ rata ta’ tneħħija aktar bil-mod ta’ erlotinib.

Indeboliment renali: Erlotinib u l-metaboliti tiegħu mhux imneħħija b’mod sinnifikattiv mill-kliewi, għax anqas minn 9% ta’ doża waħda titneħħa fl-awrina. F’analiżi tal-farmakokinetika tal-popolazzjoni, ma ġiet osservata l- ebda relazzjoni klinikament sinnifikanti bejn it-tneħħija ta’ erlotinib u t-tneħħija ta’ kreatinina, iżda m’hemmx dejta disponibbli dwar pazjenti li għandhom tneħħija ta’ kreatinina <15 ml/min.

5.3Tagħrif ta’ qabel l-użu kliniku dwar is-sigurtà

Effetti kroniċi ta’ dożaġġ, osservati tal-inqas fi speċi ta’ annimali waħda jew fi studju, inkludew effetti fuq il- korneja (atrofija, ulċerazzjoni), ġilda (deġenerazzjoni follikulari u infjammazjoni, ħmura u twaqqigħ tax-xahar), ovarji (atrofija), fwied (nekrożi tal-fwied), kliewi (nekrozi papillari tal-kliewi u dilatazzjoni tat-tubi), u fil- passaġġ gastro-intestinali (l-istonku jdum aktar biex jitbattal u dijarea). Parametri taċ-ċelluli ħomor tad-demm naqsu u ċ-ċelluli bojod tad-demm, primarjament in-newtrofili, żdiedu. Kien hemm żdiediet f’ALT, AST u bilirubina relatati mal-kura. Dawn is-sejbiet ġew osservati f’espożizzjonijiet ħafna anqas minn espożizzjonijiet klinikament relevanti.

Ibbażat fuq il-mod ta’ azzjoni, erlotinib għandu l-potenzjal li jkun teratoġeniku. Dejta minn testijiet dwar it- tossiċità riproduttiva fil-firien u fniek b’dożi li jqarrbu d-doża massima tollerata u/jew dożi li huma tossiċi għall- omm, urit tossiċità riproduttiva (tossiċità fl-embriju tal-firien, l-embriju jiġi assorbit lura u tossiċità fil-fetu fil- fniek) u tossiċità fl-iżvilupp (tnaqqis fit-tkabbir tal-ferħ u fis-sopravivenza fil-firien), iżda ma kienx teratoġeniku u ma tellifx il-fertilità. Dawn is-sejbiet ġew osservati f’espożizzjonijiet klinikament rilevanti.

Erlotinib ta’ riżultat negattiv fi studji konvenzjonali ta’ ġenotossiċità. Studji ta’ sentejn dwar il-karċinoġeniċità b’erlotinib li twettqu fuq il-firien u l-ġrieden kienu negattivi sa esponimenti li jaqbżu l-esponiment terapewtiku fil-bniedem (sa darbtejn u 10 darbiet ogħla, rispettivament, ibbażat fuq Cmax u/jew l-AUC).

Reazzjoni fototossika ħafifa tal-ġilda ġiet osservata fil-firien wara rradjazzjoni bil-UV.

6.TAGĦRIF FARMAĊEWTIKU

6.1Lista ta’ eċċipjenti

Qalba tal-pillola:

Lactose monohydrate

Cellulose, microcrystalline (E460)

Sodium starch glycolate Type A

Sodium laurilsulfate

Magnesium stearate (E470 b)

Rita tal-pillola:

Hydroxypropyl cellulose (E463)

Titanium dioxide (E171)

Macrogol

Hypromellose (E464)

6.2Inkompatibbiltajiet

Mhux applikabbli.

6.3Żmien kemm idum tajjeb il-prodott mediċinali

4 snin.

6.4Prekawzjonijiet speċjali għall-ħażna

Dan il-prodott mediċinali ’ma jeħtieġ l-ebda prekawzjonijiet speċjali għall-ħażna.

6.5In-natura tal-kontenitur u ta’ dak li hemm ġo fih

Folji tal-PVC issiġillati b’folja tal-aluminju li fihom 30 pillola.

6.6Prekawzjonijiet speċjali li għandhom jittieħdu meta jintrema u għal immaniġġar ieħor

L-ebda ħtiġijiet speċjali għar-rimi.

Kull fdal tal-prodott mediċinali li ma jkunx intuża jew skart li jibqa’ wara l-użu tal-prodott għandu jintrema kif jitolbu l-liġijiet lokali.

7.DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Roche Registration Limited

6 Falcon Way

Shire Park

Welwyn Garden City

AL7 1TW

Ir-Renju Unit

8.NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/05/311/003

9.DATA TAL-EWWEL AWTORIZZAZZJONI/TIĠDID TAL-AWTORIZZAZZJONI

Data tal-ewwel awtorizzazzjoni: 19 ta’ Settembru 2005

Data tal-aħħar tiġdid: 02 ta’ Lulju 2010

10.DATA TA’ REVIŻJONI TAT-TEST

Informazzjoni dettaljata dwar dan il-prodott mediċinali tinsab fuq is-sit elettroniku tal-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini http://www.ema.europa.eu/

Kummenti

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Għajnuna
  • Get it on Google Play
  • Dwar
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    Drogi ta’ preskrizzjoni elenkati