Maltese
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Tekturna (aliskiren) – Sommarju tal-karatteristiċi tal-prodott - C09XA02

Updated on site: 10-Oct-2017

Isem tal-MediċinaTekturna
Kodiċi ATCC09XA02
Sustanzaaliskiren
ManifatturNovartis Europharm Ltd.

1. ISEM

TAL-PRODOTT MEDIĊINALI
Tekturna 150 mg pilloli miksijin b’rita

2. GĦAMLA KWALITATTIVA U KWANTITATTIVA

Kull pillola miksija b’rita fiha 150 mg aliskiren (bħala hemifumarate). Għal-lista kompleta ta’ sustanzi mhux attivi, ara sezzjoni 6.1.

3. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA

Pillola miksija b’rita

Pillola roża ċar, konvessa miż-żewġ naħat, tonda, ittimbrata ‘IL’ fuq naħa u ‘NVR’ fuq in-naħa l-oħra.

4.

TAGĦRIF KLINIKU

 

 

 

 

awtorizzat

4.1

Indikazzjonijiet terapewtiċi

 

 

 

adux

 

 

 

 

Kura ta’ pressjoni għolja naturali.

 

 

 

 

4.2 Pożoloġija u metodu ta’ kif għandu jingħata

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ħ

 

Id-doża irrikkmandata ta’ Tekturna hija 150 mg darba kuljum. F’pazjenti li l-pressjoni ma tkunx

kontrollota kif jixraq, id-doża tista’ tkun miżjuda għal 300 mg kuljum.

 

 

 

 

 

m’g

 

 

L-effett li titbaxxa l-pressjoni jseħħ fi żm en ġ mgħatejn (85-90%) wara li tibda t-terapija b’150 mg

kuljum.

 

li

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tekturna jista’ jintuża waħdu jew m ’ ġenti oħra li jbaxxu l-pressjoni (ara sezzjonijiet 4.4 u 5.1).

 

 

inali

 

 

 

 

Tekturna għandu jittieħed ma’ kla ħafifa darba kuljum, l-aħjar fl-istess ħin tal-ġurnata kuljum. Il-

 

 

ċ

 

 

 

 

 

meraq tal-grejpfrut m’għan ux j ttieħed flimkien ma’ Tekturna.

 

Indeboliment renalimedi

M’hemmx bżonn li jkun hemm aġġustamenti tad-doża tal-bidu għall-pazjenti li jkollhom indeboliment renali ħafif għal sever (ara sezzjonijiet 4.4 u 5.2).

ProdottIndeboliment epatiku

M’hemmx bżonn li jkun hemm aġġustamenti tad-doża tal-bidu għall-pazjenti li jkollhom indeboliment epatiku ħafif għal sever (ara sezzjoni 5.2).

azjenti anzjani (minn 65 sena ’l fuq)

M’hemmx bżonn ta’ tibdil fid-doża tal-bidu għal pazjenti anzjani.

Pazjenti tfal (taħt it-18-il sena)

Tekturna mhux irrakkomandat għall-użu fit-tfal ta’ taħt it-18-il sena peress li m’hemmx biżżejjed informazzjoni dwar is-sigurtà u l-effikaċja (ara sezzjoni 5.2).

4.3Kontra-indikazzjonijiet

Sensittività eċċessiva għas-sustanza attiva jew għal xi sustanzi mhux attivi.

Storja ta’ anġjoedima b’aliskiren.

It-tieni u t-tielet trimestri tat-tqala (ara sezzjoni 4.6).

L-użu konkomittanti ta’ aliskiren ma’ ciclosporin, inibitur ta’ P-gp qawwi ħafna, u inibituri ta’ P-gp qawwija oħrajn (quinidine, verapamil), huwa kontra-indikat (ara sezzjoni 4.5).

4.4 Twissijiet speċjali u prekawzjonijiet għall-użu

Pazjenti li jkunu qed jirċievu prodotti mediċinali oħrajn li jinibixxu s-sistema renin-angiotensin

(RAS), u/jew dawk b’funzjoni tal-kliewi mnaqqsa u/jew dijabete mellitus għandhom riskju akbar li

jkollhom iperkalimja waqt it-terapija b’aliskiren.

awtorizzat

 

Aliskiren għandu jintuża bil-kawtela f’pazjenti b’insuffiċjenza tal-qalb konġestiva serja (Klassi Funzjonali III-IV ta’ l-Assoċjazzjoni Tal-Qalb ta’ New York [NYHA]).

F’każ ta’ dijarea severa u persistenti, it-terapija b’Tekturna għandha titwaqqaf.

Anġjoedima

Bħal b’sustanzi oħra li jaħdmu fuq is-sistema tar-renin –angiotensin, anġjoedima kienet irrappurtata

 

 

 

 

 

 

 

adux

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pazjenti li għandhom nuqqas ta’ sodium u/jew volum

 

 

 

ħ

 

 

 

 

 

m’g

 

 

 

F’pazjenti li jkollhom nuqqas serju ta’ volum u/jew melħ (eż dawk li qed jingħataw dożi għoljin ta’

dijuretiċi) jista’ jkun hemm sintomi ta’ pressjoni baxxa wara li tibda l-kura b’Tekturna. Din il-

 

 

 

 

 

li

 

 

 

 

kundizzjoni għandha tiġi korretta qabel ma j ngħata Tekturna, jew il-kura għandha tinbeda taħt

superviżjoni medika stretta.

 

inali

 

 

 

 

Indeboliment renali

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fil-provi kliniċi, Tekturna ma ġ ex

vestig t f’pazjenti li għandhom il-pressjoni għolja u li jbatu minn

 

 

 

ċ

a fis-serum ≥ 150 μmol/l jew 1.70 mg/dl fin-nisa u ≥ 177 μmol/l

indeboliment renali sever (krejat

 

f’pazjenti kkurati b’aliskiren. Jekk anġjoedima sseħħ, Rasilez għandu jitwaqqaf mill-ewwel u kura xierqa u monitoraġġ għandhom jiġu pprovduti sakemm is-sinjali u s-sintomi jfiequ għal kollox u ma jerġgħux ifiġġu. Fejn ikun involut l-ilsien, il-glottide jew il-laringi għandha tingħata l-adrenalina. Flimkien ma’ dan, għandhom jiġu pprovduti l-miżuri meħtieġ biex il-passaġġi tan-nifs tal-pazjent jinżammu miftuħa.

jew 2.00 mg/dl fl-irġiel u/jew rata ta’ filtrazzjoni fil-glomeruli (GFR) stmata < 30 ml/min), li kellhom dijalisi fil-passat, sindromemedinefrotika jew pressjoni għolja renovaskulari. Għandu jkun hemm kawtela f’pazjenti bil-pressjoni għolja b’indeboliment renali sever minħabba n-nuqqas ta’ tagħrif dwar is- sigurtà li hemm għal T kturna.

Bħal sustanzi oħra li jaħdmu fuq is-sistema tar-renin-angiotensin, għandu jkun hemm attenzjoni meta Prodottaliskiren jingħa a fil-preżenza ta’ kundizzjonijiet li jippredisponu għal disfunzjoni tal-kliewi bħal

ipovolimja (eż. minħabba telf ta’ demm, dijarea qawwija jew li ddum, rimettar li jdum, eċċ.), mard tal- qalb, mard tal-fwied jew mard tal-kliewi. Indeboliment akut tal-kliewi, li jerġa’ lura meta titwaqqaf il- kura, kien irrappurtat f’pazjenti li kienu f’riskju u kienu qed jirċievu aliskiren fl-esperjenza ta’ wara t- tqegħid fis-suq. F’każ li jseħħu xi sinjali ta’ insuffiċjenza tal-kliewi, aliskiren għandu jitwaqqaf mill- ewwel.

Stenożi ta’ l-arterja renali

M’hemmx tagħrif kliniku kkontrollat dwar l-użu ta’ Rasilez f’pazjenti bi stenożi tal-arterja renali unilaterali jew bilaterali, jew fi stenożi f’kilwa waħda. Madankollu, kif jiġri b’sustanzi oħra li jaħdmu fuq is-sistema tar-renin-angiotensin, hemm żieda fir-riskju ta’ insuffiċjenza tal-kliewi, inkluż indeboliment akut tal-kiewi, meta l-pazjenti bi stenożi tal-arterja renali jiġu kkurati b’aliskiren. Għalhekk għandu jkun hemm attenzjoni f’dawn il-pazjenti. Jekk iseħħ indeboliment tal-kliewi, il-kura għandha titwaqqaf.

Inibituri moderati ta’ P-gp

L-għotja fl-istess ħin ta’ aliskiren 300 mg ma’ ketoconazole 200 mg wasslet għal żieda ta’ 76% fl- AUC ta’ aliskiren iżda inibituri ta’ P-gp bħal ketoconazole huma mistennija li jgħollu l- konċentrazzjonijiet fit-tessuti aktar milli fil-plażma. Għalhekk, għandha ssir kawtela meta aliskiren jingħata ma’ inibituri ta’ P-gp moderati bħal ketoconazole (ara sezzjoni 4.5).

4.5 Prodotti mediċinali oħra li ma jaqblux ma’ dan

il-prodott u affarjiet oħra li jistgħu jibdlu l-effett farmaċewtiku tal-prodott

Tekturna mhux magħruf li jagħmel interazzjonijiet li għandhom rilevanza klinika ma’ prodotti mediċinali li jintużaw għall-kura ta’ pressjoni għolja jew dijabete.

Komposti kimiċi li kienu investigati fi studji ta’ farmakokinetika klinika kienu jinkludu acenocoumarol, atenolol, celecoxib, pioglitazone, allopurinol, isosorbide-5-mononitrate, ramipril u hydrochlorothiazide. L-ebda interazzjonijiet ma ġew identifikati.

Meta aliskiren jingħata ma’ valsartan (↓28%), metformin (↓28%), amlodipine (↑29%) jew cimetidine

(↑19%) is-Cmax jew AUC ta’ Tekturna inbidlu b’bejn 20% u 30%. Meta ngħata ma’ a orvastatin, l- AUC u Cmax fi stat fiss ta’ Tekturna żdiedu b’50%. Meta Tekturna ingħata ma’ atorvastatin, valsartan,

metformin jew amlodipine dan ma kellux impatt sinifikanti fuq il-farmakokinetika tagħhom.

awtorizzat

 

 

adux

Għalhekk, m’hemmx bżonn ta’ aġġustar tad-doża għal Tekturna jew ta’ dawn il-prodotti mediċinali li

jingħataw miegħu.

 

 

Il-biodisponibilità ta’ digoxin tista’ titnaqqas xi ftit b’Tekturna.

 

ħ

Tagħrif preliminari jindika li irbesartan jista’ jnaqqas xi ftit l-AUC u s-Cmax ta’ Tekturna.

 

m’g

 

F’annimali esperimentali, intwera li P-gp jiddetermina bil-kbir il-biodisponibilità ta’ Tekturna.

Indutturi ta’ P-gp (St. John’s wort, rifampicin) għalhekk jistgħu jnaqqsu l-biodisponibilità ta’

Tekturna.

li

 

Interazzjonijiet ma’ CYP450

inali

 

 

 

Aliskiren ma jinibixxix l-iżoenzimi CYP450 (CYP1A2, 2C8, 2C9, 2C19, 2D6, 2E1 u 3A). Aliskiren ma jinduċix CYP3A4. Għalhekk al skiren mhux mistenni li jeffettwa l-esponiment sistemiku ta’ sustanzi li jinibixxu, jinduċu jewċjiġu metabolizzati b’dawn l-enzimi. Aliskiren jiġi metabolizzat mill- anqas mill-enzimi cytochrome P450. Għalhekk, interazzjonijiet minħabba l-inibizzjoni jew l- induzzjoni ta’ l-isoenzimimediCYP450 mhumiex mistennija. Madankollu, inibituri ta’ CYP3A4 ta’ spiss

jeffettwaw ukoll P-gp. Żi a fl-esponiment għal aliskiren waqt l-għotja fl-istess ħin ta’ inibituri ta’ CYP3A4 li jimpedixxu wkoll P-gp tista’ għalhekk tkun mistennija (ara interazzjonijiet ma’ glikoproteina-P hawn taħt).

ProdottInterazzjonijiet ma’ glikoproteina P

Fi studji ta’ qabel l-użu kliniku instab li MDR1/Mdr1a/1b (P-gp) hija s-sistema ta’ effluss li hi l-aktar involuta fl-assorbiment mill-imsaren u tneħħija mill-marrara ta’ aliskiren. Indutturi ta’ P-gp (St. John’s W rt, rifampicin) għalhekk jistgħu jnaqqsu l-bijodisponibilità ta’ Tekturna. Għalkemm din ma ġietx investigata għal aliskiren, huwa magħruf li P-gp jikkontrolla wkoll it-teħid ta’ varjetà ta’ sottostrati mit-tessuti u inibituri ta’ P-gp jistgħu jżidu l-proporzjon tal-konċentrazzjoni tat-tessuti mal-plażma. Għalhekk inibituri ta’ P-gp jistgħu iżidu l-livelli fit-tessuti aktar mill-livelli fil-plażma. Il-potenzjal ta’ interazzjonijiet fis-sit P-gp x’aktarx li jkunu jiddependu mill-grad ta’ inibizzjoni tat-trasportatur.

Sottostrati ta’ P-gp jew inibituri dgħajfa

Ma dehru l-ebda interazzjonijiet rilevanti ma’ atenolol, digoxin, amlodipine jew cimetidine. Meta ingħata ma’ atorvastatin (80 mg), l-AUC u Cmax ta’ aliskiren (300 mg) fi stat fiss żdiedu b’50%.

Inibituri moderati ta’ P-gp

L-għoti ta’ ketoconazole (200 mg) ma’ aliskiren (300 mg) irriżulta f’żieda ta’ 80% fil-livelli tal- plażma ta’ aliskiren (AUC u Cmax). Studji prekliniċi jindikaw li l-għoti ta’ aliskiren ma’ ketoconazole

jtejjeb l-assorbiment gastrointestinali ta’ aliskiren u jnaqqas l-eskrezzjoni biljari. Il-bidla fil-livelli tal- plażma ta’ aliskiren fil-preżenza ta’ ketoconazole hija mistennija li tkun fil-medda li tintlaħaq li kieku d-doża ta’ aliskiren kellha tiġi rduppjata; id-dożi ta’ aliskiren ta’ mhux aktar minn 600 mg, jew darbtejn l-ogħla d-doża terapewtika rakkomandata, instabu li jkunu ttollerati sewwa fi provi kliniċi kkontrollati. Madankollu, inibituri ta’ P-gp huma mistennija li jgħollu l-konċentrazzjonijiet fit-tessuti aktar milli fil-plażma. Għalhekk għandha issir kawtela meta aliskiren jingħata ma’ ketoconazole jew inibituri moderati oħrajn ta’ P-gp (itraconazol, clarithromycin, telithromycin, erythromycin, amiodarone).

Inibituri potenti ta’ P-gp

Studju dwar interazzjoni b’doża waħda f’individwi b’saħħithom wera li ciclosporin (200 u 600 mg)

iżid is-Cmax ta’ aliskiren 75 mg b’madwar 2.5 drabi u l-AUC b’madwar 5 darbiet. Iż-żiediet jistgħu jkunu ogħla b’dożi ogħla ta’ aliskiren. Għalhekk, l-użu ta’ aliskiren u inibituri potenti ta’ P-gp f’d qqa

Mediċini antinfjammatorji mhux sterojdi (NSAIDs)

adux

awtorizzat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

huwa kontra-indikat (ara sezzjoni 4.3).

Furosemide

Meta aliskiren ingħata ma’ furosemide, l-AUC u Cmax ta’ furosemide tnaqqsu b’28% u 49% rispettivament. Għalhekk huwa irrakkomandat li l-effetti jkunu monitorati meta tinbeda u tkun qed tiġi aġġustata t-terapija ta’ furosemide biex dan ma jkunx sotto-utilizzat f’sitwazzjonijiet kliniċi ta’ volum żejjed.

Bħal ma jiġri b’sustanzi oħra li jaħdmu fuq is-sistema ta’ renin-angiotensin, l-NSAIDs jistgħu jnaqqsu

l-effett li għandu aliskiren kontra l-pressjoni għolja. F’xi pazjenti b’funzjoni tal-kliewi kompromessa

(pazjenti deidradati jew pazjenti anzjani) aliskiren mogħti flimkien ma’ NSAIDs jista’ jwassal għal

funzjoni tal-kliewi li aktar tmur għall-agħar, inkluż il-possibiltà ta’ insuffiċjenza tal-kliewi riversibbli.

 

m’g

Għalhekk it-taħlita ta’ aliskiren flimkien ma’ NSAID tinħtieħġ attenzjoni, speċjalment f’pazjenti

anzjani.

li

 

Potassium u dijuretiċi li ma jħallux il-potass um j ntilef

Minn esperjenza b’sustanzi oħrajn li jeffettwaw s-sistema renin-angiotensin, l-użu ta’ dijuretiċi li ma jħallux il-potassium jintilef, supplimenti tal-potassium, sostituti tal-melħ li fihom il-potassium jew sustanzi oħra li jistgħu jżidu l-livelli t ’ pot ssium fis-serum (eż heparin) jistgħu jwasslu għal żidied

tal-potassium fis-serum. Jekk ikun meħtieġ li jingħataw f’daqqa, huwa xieraq li tittieħed il-kawtela

Meraq tal-grejpfrut

ċ

 

inali

 

medi

 

Minħabba nuqqas ta’ dejta

nterazzjonijiet li jista’ jkun hemm bejn il-meraq tal-grejpfrut u aliskiren

ma jistgħux jiġu esklużi. Il-meraq tal-grejpfrut m’għandux jittieħed flimkien ma’ Tekturna.

Warfarin

 

 

 

ProdottTqala

 

 

L-effetti ta’ Tek urna fuq il-farmakokinetika ta’ warfarin ma kienux evalwati.

It-teħid ta’ l-ikel

Ikliet b’kontenut ta’ xaħam għoli ntwerew li jnaqqsu l-assorbiment ta’ Tekturna b’mod sostanzjali.

4.6 Tqala u treddigħ

M’hemmx tagħrif biżżejjed dwar l-użu ta’ aliskiren waqt it-tqala. Tekturna ma kienx teratoġeniku fi frien jew fniek (ara sezzjoni 5.3). Sustanzi oħra li jaħdmu direttament fuq RAS kienu assoċjati ma’ malformazzjonijiet tal-feti u mwiet tal-frieħ. Bħal kull mediċina oħra li taħdem direttament fuq ir- RAS, Tekturna m’għandux jintuża waqt l-ewwel trimestru tat-tqala jew f’nisa li qed jippjanaw biex joħorġu tqal u huwa kontraindikat waqt it-tieni u t-tielet trimestri (ara sezzjoni 4.3). Professjonisti fil- kura tas-saħħa li jkunu qed jordnaw xi aġenti li jaħdmu fuq RAS għandhom jagħtu parir lil nisa li qieghdin f’età li jista’ jkollhom it-tfal dwar ir-riskju li jista’ jkun hemm b’dawn l-aġenti waqt it-tqala. Jekk jinsab li hemm tqala waqt it-terapija, Tekturna għandu jitwaqqaf kemm jista’ jkun malajr kif ikun xieraq.

Treddigħ

Mhux magħruf jekk aliskiren jgħaddix fil-ħalib tal-mara. Tekturna għadda fil-ħalib ta’ firien li kienu qed ireddgħu. Għalhekk l-użu tiegħu mhux irrakkomandat f’nisa waqt it-treddigħ.

4.7 Effetti fuq

il-ħila biex issuq u tħaddem magni

Ma sarux studji dwar l-effetti fuq il-ħila biex issuq jew tħaddem magni. Madankollu, waqt is-sewqan jew tħaddim ta’ magni għandu jkun meqjus il-fatt li jista’ jkun hemm, xi kultant, sturdament jew għeja bl-użu ta’ terapija kontra l-pressjoni għolja. Tekturna ftit li xejn għandu influwenza fuq il-ħila biex issuq u tħaddem magni.

4.8 Effetti mhux mixtieqa

Tekturna ġie evalwat għas-sigurtà f’aktar minn 7,800 pazjent, li kienu jinkluduawtorizzataktar minn 2,300 li ingħataw kura għal aktar minn 6 xhur, u aktar minn 1,200 għal aktar minn sena. L-inċiden a ta’

reazzjonijiet avversi ma wrietx assoċjazzjoni mas-sess, età, indiċi tal-massa tal-ġisem, azza jew etniċità. Kura b’Tekturna wasslet għal inċidenza globali ta’ reazzjonijiet avversi simili għal plaċebo sa’ 300 mg. Reazzjonijiet avversi kienu ħfief b’mod ġenerali u ta’ natura li jgħaddu u ma kienux frekwenti l-każijiet fejn kellha titwaqqaf il-kura. L-aktar reazzjoni avversa komuni għall-mediċina hija dijarrea.

L-inċidenza tas-sogħla kienet simili f’pazjenti ikkurati bi plaċebo (0.6%) b’Tekturna (0.9%).

Ir-reazzjonijiet avversi għall-mediċina (Tabella 1) huma elenk ti taħt it-titlu tal-frekwenza, l-aktar frekwenti l-ewwel, bil-konvenzjoni li ġejja: komuni ħafna (≥1/10); komuni (≥1/100, <1/10); mhux

komuni (≥1/1,000, <1/100); rari (≥1/10,000, <1/1,000); rari afna (<1/10,000), inklużi rapporti iżolati.

 

 

 

adux

F’kull sezzjoni ta’ frekwenza, l-effetti mhux mixtieqa humaħmniżżla skond is-serjetà tagħhom, bl-aktar

serji jitniżżlu l-ewwel.

 

m’g

 

Tabella 1

 

 

 

 

 

 

 

li

 

Disturbi gastro-intestinali

 

 

 

Komuni:

Dijarea

 

 

Disturbi fil-ġilda u fit-tessuti ta’ taħt il-ġilda

 

Mhux komuni:

Raxx

 

 

Rari

Anġjoedima

 

 

 

inali

 

 

 

ċ

 

 

Anġjoedema seħħetmediwaqt il-kura b’Tekturna. Fi provi kliniċi kkontrollati, anġjoedema seħħet b’mod rari waqt il-kura b’T kturna b’rati li setgħu jitqabblu mal-kura bi plaċebo jew hydrochlorthiazide. Każijiet ta’ anġjoedi a kienu rrappurtati wkoll fl-esperjenza ta’ wara t-tqegħid fis-suq (frekwenza

mhux magħrufa). F’każ ta’ kwalunkwe sinjali li jindikaw reazzjoni allerġika (l-aktar tbatija biex tieħu Prodottn-nifs jew ibla’, jew nefħa tal-wiċċ, fl-idejn u s-saqajn, għajnejn, xofftejn u/jew ilsien), il-pazjenti

għandh m iwaqqfu l-kura u jgħamlu kuntatt mat-tabib (ara sezzjoni 4.4).

Sejbiet tal-laboratorju

Fi p vi kliniċi kkontrollati, bidliet klinikament rilevanti f’parametri standard tal-laboratorju kienu assoċjati b’mod mhux komuni ma’ l-għoti ta’ Tekturna. Fi studji kliniċi f’pazjenti bi pressjoni għolja, Tekturna ma kellux effetti klinikament importanti fuq il-kolesterol totali, lipoproteina tal-kolesterol ta’ densità għolja (HDL-C), trigliċeridi ta’ waqt is-sawm, glucose ta’ waqt is-sawm jew uric acid.

Emoglobina u ematokrit: Deher tnaqqis żgħir fl-emoglobina u ematokrit (medja ta’ tnaqqis b’madwar 0.05 mmol/l u 0.16 perċentwali tal-volum, rispettivament). Ħadd mill-pazjenti ma waqqaf it-terapija minħabba anemija. Dan l-effett jidher ukoll b’aġenti oħra li jaħdmu fuq is-sistema renin-angiotensin, bħall-inibituri ta’ l-enzimi li jikkonvertu l-angiotensin (ACEI) u imblukkaturi tar-riċettur ta’ angiotensin.

Potassium fis-serum: Żiediet tal-potassium fis-serum kienu minuri u mhux frekwenti f’pazjenti bil- pressjoni għolja naturali kkurata b’Tekturna waħdu (0.9% imqabbla ma’ 0.6% bil-plaċebo). Madankollu, fi studju wieħed fejn Tekturna intuża ma’ ACEI f’popolazzjoni ta’ pazjenti dijabetiċi iż- żiediet tal-potassium fis-serum kienu aktar frekwenti (5.5%). Għalhekk bħal ma jsir ma’ kull aġent li jaħdem fuq is-sistema RAS, monitoraġġ ta’ rutina ta’ l-elettroliti u l-funzjoni renali huma indikati għall-pazjenti b’dijabete mellitus, mard tal-kliewi, jew insuffiċjenza tal-qalb.

Fl-esperjenza ta’ wara t-tqegħid fis-suq, disfunzjoni tal-kliewi u każijiet ta’ insuffiċjenza akuta tal- kliewi kienu rrappurtati f’pazjenti li kienu f’riskju (ara sezzjoni 4.4).

4.9 Doża eċċessiva

Hemm tagħrif limitat dwar l-użu eċċessiv fil-bniedem. L-aktar ħaga li x’aktarxawtorizzattidher b’doża eċċessiva ta’ Tekturna tkun pressjoni baxxa, relatata ma’ l-effett ta’ aliskiren li jbaxxi l-pressjoni. Jekk jidhru

sintomi ta’ pressjoni baxxa, kura ta’ support għandha tinbeda.

5. TAGĦRIF FARMAKOLOĠIKU

5.1 Tagħrif farmakodinamiku

Aliskiren huwa inibitur dirett tar-renin tal-bniedem, attiv b’modaduxor li, selettiv u potenti, mhux peptajd.

Kategorija farmakoterapewtika: Inibitur tar-renin, Kodiċi ATC: C09XA02

Bl-inibizzjoni ta’ l-enzima renin, aliskiren jinibixxi ir-RASħfil-punt ta’ l-attivazzjoni, u b’hekk jimblokka l-konverżjoni ta’ angiotensin f’angiotensin I u jnaqqas il-livell ta’ angiotensin I u angiotensin II. Filwat li aġenti oħrajn li jinibixxu r-RAS (ACEI u imblukkaturi tar-riċetturi ta’

b’aliskiren tnaqqas il-PRA f’pazjenti bil-pressjonilim’ggħolja b’madwar 50 sa 80%. Tnaqqis simili deher meta aliskiren ingħata ma’ aġenti kontra l-pressjoni għolja oħrajn. L-implikazzjonijiet kliniċi tad- differenzi fl-effett fuq il-PRA mhux magħruf n sa’ issa.

angiotensin II (ARB)) jikkawżaw żieda ta’ kumpens fl-attività ta’ renin fil-plażma (PRA), il-kura

Pressjoni għolja

 

F’pazjenti bil-pressjoni għolja, l-għotja darba kuljum ta’ Tekturna b’dożi ta’ 150 mg u 300 mg

ikkawżaw tnaqqis dipendenti m dinali-doża fil-pressjoni tad-demm sistolika u dijastolika li nżammu fuq

 

ċ

perijodu sħiħ ta’ 24 siegħa ta’ l- ntervall bejn id-dożi (b’hekk żammew il-benefiċċju ta’ kmieni

filgħodu) b’medjamedifil-proporzjon bejn l-ogħla u l-anqas għar-rispons dijastoliku sa’ 98% għad-doża ta’ 300 mg. 85 sa 90% ta’ l- ff tt massimu li jbaxxi l-pressjoni deher wara ġimgħatejn. L-effett li jbaxxi l-

pressjoni inżamm waqt kura li ngħatat fit-tul, u ma kienetx tiddependi mill-età, sess, indiċi tal-massa

tal-ġisem u razza. Tekturna kien studjat f’1,864 pazjent ta’ etajiet minn 65 sena ’l fuq, u f’426 pazjent Prodottta’ etajiet minn 75 sena ’l fuq.

Studji b’monoterapija b’Tekturna urew li l-effetti li jbaxxi l-pressjoni kienu jitqabblu ma’ klassijiet oħ a ta’ aġenti li jbaxxu l-pressjoni inklużi ACEI u ARB. Meta mqabbel ma’ dijuretiku

(hyd chlorothiazide - HCTZ), Tekturna 300 mg naqqas il-pressjoni sistolika/dijastolika tad-demm b’17.0/12.3 mmHg, imqabbel ma’ 14.2/10.5 mmHg għal HCTZ 25 mg wara 12-il ġimgħa ta’ kura. F’pazjenti dijabetiċi bil-pressjoni għolja, monoterapija ta’ Tekturna kienet sigura u effettiva.

Hemm studji b’terapija ta’ kombinazzjoni għal Tekturna miżjud mad-dijuretiku hydrochlorthiazide, l- ACEI ramipril, l-imblukkatur tal-kanali tal-calcium amlodipine, l-antagonist tar-riċettur ta’ l- angiotensin valsartan, u l-imblukkatur beta atenolol. Dawn il-kombinazzjonijiet kienu tollerati sew. Tekturna ikkawża tnaqqis fil-pressjoni tad-demm akbar meta żdied ma’ hydrochlorthiazide u ma’ ramipril. F’pazjenti li ma kellhomx rispons xieraq għall-5 mg ta’ l-imblokkatur tal-kanali tal-calcium amlodipine, iż-żieda ta’ Tekturna 150 mg kellu effett li jbaxxi l-pressjoni simili għal dak miksub meta d-doża ta’ amlodopine tiżdied għal 10 mg iżda kien hemm anqas każijiet ta’ edema (aliskiren

150 mg/amlodipine 5 mg 2.1% vs amlodipine 10 mg 11.2%). Tekturna flimkien ma’ l-antagonist tar-

riċettur ta’ angiotensin valsartan wera effett ta’ tnaqqis fil-pressjoni akbar fl-istudju li kien imfassal apposta sabiex jiġi mistħarreġ l-effett tat-terapija kombinata.

F’pazjenti obeżi li għandhom il-pressjoni għolja li ma wrewx rispons xieraq għal HCTZ 25 mg, kura bl-inklużjoni ta’ Tekturna 300 mg ipprovdiet tnaqqis addizzjonali fil-pressjoni tad-demm li seta’ jitqabbel ma’ kura bl-inklużjoni ta’ irbesartan 300 mg jew amlodipine 10 mg. F’pazjenti dijabetiċi li għandhom il-pressjoni għolja, Tekturna ipprovda tnaqqis addittiv tal-pressjoni tad-demm meta ngħata ma’ ramipril, filwaqt li l-kombinazzjoni ta’ Tekturna u ramipril kellha anqas każijiet ta’ sogħla (1.8%) minn ramipril (4.7%).

Ma kienx hemm evidenza ta’ pressjoni baxxa bl-ewwel doża u l-ebda effett fuq r-rata tal-polz f’pazjenti ikkurati fi studji kliniċi kkontrollati. Pressjoni baxxa żżejjed kienet mhux komuni (0.1%) f’pazjenti bi pressjoni għolja mingħajr komplikazzjoni li kienu kkurati b’Tekturna waħdu. Pressjoni baxxa kienet ukoll mhux komuni (< 1%) waqt terapija kombinata b’aġenti kontra l-pressjoni għolja oħrajn. Meta twaqqfet it-terapija, l-pressjoni reġgħet lura għall-livelli tal-linja bażi fuq pe jodu ta’ numru ta’ ġimgħat, mingħajr ma kien hemm effett rebound għall-pressjoni tad-demm jew PRA.

Fi studju ta’ 3 xhur fuq 302 pazjenti b’insuffiċjenza tal-qalb stabbli u mhux severa (Klassi funzjonali

NYHA II u III), li kollha kemm huma kienu qed jirċievu terapija standard għall-insuffiċjenza tal-qalb

iż-żieda ta’ Rasliez 150 mg kienet tollerata sew. Il-livelli ta’ peptajd natrijuretiku tat-tip-B (BNP)

kienu mnaqqsa b’25% fil-fergħa ta’ Tekturna meta mqabbla mal-plaċebo għalkemm is-sinifikat

kliniku għadu mhux magħruf.

adux

awtorizzat

 

 

 

Fi studju ta’ 6 xhur ta’ 599 pazjent bi pressjoni għolja, dijabete mellitus tat-tip 2, u nefropatija, li

kollha kemm huma kienu qed jingħataw losartan 100 mg uħter pija ta’ sfond adattata għal kontra l- pressjoni għolja, iż-żieda ta’ Tekturna 300 mg kisbet tnaqqis ta’ 20% kontra plaċebo, i.e. minn

58 mg/mmol għal 46 mg/mmol, fil-proporzjon ta’m’gl-albumina mal-krejatina fl-awrina (UACR). Il-

proporzjon tal-pazjenti li kellhom tnaqqis fil-UACR b mill-anqas 50% mill-linja bażi sat-tragward

finali kien ta’ 24.7% u 12.5% għal Tekturna u l-plaċebo, rispettivament. Ir-rilevanza klinika tat-

 

li

tnaqqis fl-UACR mhux stabbilit fl-assenza ta’ effett fuq il-pressjoni tad-demm. Tekturna ma effettwax

 

inali

il-konċentrazzjoni fis-serum tal-krejatinina żda k en assoċjat ma’ żieda fil-frekwenza (4.2% vs 1.9%

għal plaċebo) tal-konċentrazzjoni tal-potass um fis-serum ≥ 6.0 mmol/l, għalkemm dan ma kienx

statistikament sinifikanti.

 

ċ

L-effetti benefiċi ta’ Tekturna fuq l-mortalità jew morbidità kardjovaskulari u l-ħsara fl-organu milqut

bħalissa mhumhiex magħrufa.

 

medi

 

Elettrofiżjoloġija tal-qalb

 

Ma ġiex irrappurtat l- bda ffett fi studju randomized, double-blind, kontrollat bi plaċebo u bis- sustanza attiva b’elettrokardjografija standard u Holter.

Prodott5.2 Tagħrif farmakokinetiku

Assorbiment

Wa a ass rbiment orali, il-konċentrazzjonijiet ta’ aliskiren fil-plażma laħqu l-quċċata wara

1-3 siegħat. Il-biodisponibilità assoluta ta’ aliskiren hija madwar 2-3%. Ikliet b’kontenut għoli ta’

xaħam naqqsu is-Cmax b’ 85% u l-AUC b’70%. Konċentrazzjonijiet fil-plażma fi stat fiss jintlaħqu fi żmien 5-7 ijiem wara li jingħata darba kuljum u l-livelli ta’ stat fiss huma darbtejn ogħla minn dik li

tintlaħaq bl-ewwel doża.

Distribuzzjoni

Wara li jingħata minn ġol-vina, il-medja tal-volum ta’ distribuzzjoni fi stat fss hija madwar 135 litru, li jindika li aliskiren jinfirex b’mod estensiv fl-ispazju extravaskulari. Ir-rabta mal-proteini fil-plażma ta’ alsikiren hija moderata (47-51%) u ma tiddependix fuq il-konċentrazzjoni.

Metaboliżmu u eliminazzjoni

Il-medja tal-half-life hija madwar 40 siegħa (medda bejn 34-41 siegħa). Aliskiren jiġi eliminat bħala kompost kimiku mhux mibdul fl-ippurgar (78%). Madwar 1.4% tad-doża orali totali tiġi metabolizzata. L-enzima responsabbli għal dan il-metaboliżmu hija CYP3A4. Madwar 0.6% tad-doża tiġi rkuprata mill-awrina wara doża li tingħata mill-ħalq. Wara l-għotja minn ġol-vina, it-tneħħija medja mill-plażma hija madwar 9 l/h.

Linejarità/nuqqas ta’ linejarità

L-esponiment għal aliskiren żdied b’mod aktar minn proporzjonali għaż-żieda fid-doża. Wara li tingħata doża waħda fil-medda ta’ dożi bejn 75 u 600 mg, meta d-doża tiġi rduppjata jkun hemm żieda

L-AUC huwa 50% ogħla fl-anzjani (> 65 sena) milli f’individwi żgħażagħ. Isawtorizzat-sess, piż u etniċità m’għandhomx influwenza klinikament rilevanti fuq il-farmakokinetika ta’ aliskiren.

ta’ ~2.3 u 2.6-il darba fl-AUC u s-Cmax rispettivament. Fi stat fiss in-nuqqas ta’ linejarità tista’ tkun tidher aktar. Mekkaniżmi responsabbli għad-devjazzjoni mill-linejarità ma ġewx identifikati.

Mekkaniżmu possibli huwa s-saturazzjoni tat-trasportaturi fis-sit ta’ l-assorbiment jew fir-rotta t ’ tneħħija mill-fwied u mill-marrara.

Karatteristiċi f’pazjenti

Aliskiren huwa kura effettiva kontra l-pressjoni għolja f’pazjenti aduti, ikun x’ikun is-sess, l-età, l- indiċi tal-massa tal-ġisem u l-etniċità.

Il-farmakokinetika ta’ aliskiren kienetevalwata f’pazjenti bi gra i varji ta’ insuffiċjenza renali. AUC u

Cmax relattivi ta’ aliskiren f’individwi b’indeboliment renali kellhom medda ta’ bejn 0.8 sa darbtejn il-

livelli f’individwi b’saħħithom wara li ngħatat doża waħda u fi st t fiss. Dawn il-bidliet li dehru,

 

 

 

adux

madankollu, ma kienux jikkorrelataw mas-severità ta’ l-indeboliment renali. Mhux meħtieġ bdil tad-

 

 

ħ

doża tal-bidu ta’ Tekturna f’pazjenti b’indeboliment renali ħafif għal sever, iżda għandha tingħata

attenzjoni f’pazjenti b’indeboliment renali sever.

 

 

 

m’g

 

Il-farmakokinetika ta’ aliskiren ma nbidl tx b’mod sinifikanti f’pazjenti b’mard tal-fwied ħafif għal

 

li

 

sever. Għalhekk, mhux meħtieġ li d-doża tal-b du ta’ aliskiren tinbidel f’pazjenti b’indeboliment

epatiku ħafif għal sever.

 

 

 

5.3 Tagħrif ta' qabel l-użu kl ku dwar is-sigurtà tal-mediċina

 

inali

 

 

Il-potenzjal karċinoġenu kienċevalwat fi studju fuq firien li dam sentejn u fi studju fuq ġrieden

transġeniċi li dam 6 xhur. Ma nstabx potenzjal karċinoġenu. Każ ta’ adenoma fil-kolon u każ ta’

medi

 

 

 

adenokarċinoma fil-musrana l-għamja li kien reġistrat fi firien b’doża ta’ 1,500 mg/kg/jum ma kienux statistikament sinifikanti. Għalkemm huwa magħruf li aliskiren jista’ jikkawża irritazzjoni, il-marġini

ta’ sigurtà miksuba fil-bniedem b’doża ta’ 300 mg waqt studju f’voluntiera b’saħħithom kienu Prodottmeqjusa xierqa b’9-11-il darba ibbażat fuq konċentrazzjonijiet fl-ippurgar jew 6 darbiet fuq

konċentrazzj nijiet fil-mukuża meta mqabbla ma’ 250 mg/kg/jum fl-istudju dwar il-karċinoġeniċità fil-far.

Aliski en kien nieqes minn kull potenzjal mutaġeniku fl-istudji dwar il-mutaġeniċità in vitro u in vivo. L-essejs kienu jinkludu essejs in vitro f’ċelluli batteriċi u mammiferi u f’evalwazzjonijiet in vivo fi firien.

Studji dwar it-tossiċità fuq is-sistema riproduttiva b’aliskiren ma wrew l-ebda evidenza ta’ tossiċità għall-embriju/fetu jew teratoġeniċità b’dożi sa 600 mg/kg/jum fil-firien jew 100 mg/kg/jum fil-fniek. Il-fertilità, l-iżvilupp ta’ qabel u wara t-twelid ma kienux effettwati fil-firien b’dożi sa 250 mg/kg/jum. Id-dożi fil-firien u fniek kienu jipprovdu esponimenti sistemiċi ta’ 1 sa 4 darbiet ogħla, rispettivament, mill-għola doża rrakkomandata fil-bniedem (300 mg).

Studji dwar is-sigurtà farmakoloġika ma wrew l-ebda effetti avversi fuq is-sistema nervuża ċentrali, respiratorja jew funzjoni kardjovaskulari. Is-sejbiet waqt studji ta’ tossiċità minn dożi ripetuti kienu

Sentejn

konsistenti ma’ l-irritazzjoni lokali li hi magħrufa jew ma’ l-effetti farmakoloġiċi mistennija ta’ aliskiren.

6. TAGĦRIF FARMAĊEWTIKU

6.1 Lista ta’ sustanzi mhux attivi

Crospovidone Magnesium stearate Cellulose, microcrystalline Povidone

Silica, colloidal anhydrous Hypromellose

Macrogol Talc

Iron oxide, black (E 172) Iron oxide, red (E 172) Titanium dioxide (E 171)

6.2 Inkompatibilitajiet

adux

awtorizzat

Ma jgħoddx f’dan il-każ.

 

 

 

6.3 Żmien kemm idum tajjeb

il-prodott mediċinali

ħ

6.4 Prekawzjonijiet speċjali

għall-ħażna

Taħżinx f’temperatura ’l fuq minn 30°C. Aħżen f l-pakkett oriġinali sabiex tilqa’ mill-umdità.

 

 

m’g

6.5

 

li

In-natura tal-kontenitur u t ’ d k hemm ġo fih

Folji PA/Alu/PVC

inali

 

 

Pakketti li jkun fihom 7, 14, 28, 30, 50, 56, 84, 90, 98 jew 280 pillola.

 

 

ċ

Pakketti li jkun fihom 84 (3x28), 98 (2x49) jew 280 (20x14) pillola huma pakketti b’ħafna.

Jista’ jkun li mhux il-pakketti tad-daqsijiet kollha jkunu għall-skop kummerċjali.

6.6 Prekawzjonijietmedispeċjali li għandhom jittieħdu meta jintrema

Kull f

al tal-pr dott li ma jkunx intuża jew skart li jibqa wara l-użu tal-prodott għandu jintrema kif

Prodott

 

jit lbu l-liġijiet lokali.

7. ID-DETENTUR TA’ L-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Novartis Europharm Limited

Wimblehurst Road

Horsham

West Sussex, RH12 5AB

Ir-Renju Unit

8. NUMRU(I) TA’

L-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/07/408/001-010

9. DATA TA’

L-EWWEL AWTORIZZAZZJONI/TIĠDID TA’ L-AWTORIZZAZZJONI

22.08.2007

10. DATA TA’ META ĠIET RIVEDUTA

L-KITBA

 

 

 

adux

 

 

ħ

 

 

m’g

 

 

 

li

 

 

 

inali

 

 

ċ

 

Prodott

medi

 

 

 

 

 

awtorizzat

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI
Tekturna 300 mg pilloli miksijin b’rita
2. GĦAMLA KWALITATTIVA U KWANTITATTIVA
Kull pillola miksija b’rita fiha 300 mg aliskiren (bħala hemifumarate).
.

Għal-lista kompleta ta’ sustanzi mhux attivi, ara sezzjoni 6.1.

3. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA

4. TAGĦRIF KLINIKU

awtorizzat

Pillola miksija b’rita

Pillola ħamra ċar, konvessa miż-żewġ naħat, f’għamla ovali, ittimbrata ‘IU’ fuq naħa u ‘NVR’ fuq in- naħa l-oħra.

4.1Indikazzjonijiet terapewtiċi

Kura ta’ pressjoni għolja naturali.

 

adux

 

 

 

 

 

ħ

4.2 Pożoloġija u metodu ta’ kif għandu jingħata

 

Id-doża irrikkmandata ta’ Tekturna hija 150 mg darba kuljum. F’pazjenti li l-pressjoni ma tkunx

 

 

m’g

 

kontrollota kif jixraq, id-doża tista’ tkun miżjuda għal 300 mg kuljum.

 

li

 

 

 

inali

 

 

L-effett li titbaxxa l-pressjoni jseħħ fi żmien ġimgħatejn (85-90%) wara li tibda t-terapija b’150 mg

kuljum.

 

 

 

Tekturna jista’ jintuża waħduċjew ma’ aġenti oħra li jbaxxu l-pressjoni (ara sezzjonijiet 4.4 u 5.1).

Tekturna għandu jittieħ ma’ ikla ħafifa darba kuljum, l-aħjar fl-istess ħin tal-ġurnata kuljum. Il-

meraq tal-grejpfrut m’għandux jittieħed flimkien ma’ Tekturna. Il-meraq tal-grejpfrut m’għandux

jittieħed flimkien a’ Tekturna.

 

medi

Indeboliment renali

Prodott

 

M’hemmx bż nn li jkun hemm aġġustamenti tad-doża tal-bidu għall-pazjenti li jkollhom indeboliment renali ħafif għal sever (ara sezzjonijiet 4.4 u 5.2).

Indeb liment epatiku

M’hemmx bżonn li jkun hemm aġġustamenti tad-doża tal-bidu għall-pazjenti li jkollhom indeboliment epatiku ħafif għal sever (ara sezzjoni 5.2).

Pazjenti anzjani (minn 65 sena ’l fuq)

M’hemmx bżonn ta’ tibdil fid-doża tal-bidu għal pazjenti anzjani.

Pazjenti tfal (taħt it-18-il sena)

Tekturna mhux irrakkomandat għall-użu fit-tfal ta’ taħt it-18-il sena peress li m’hemmx biżżejjed informazzjoni dwar is-sigurtà u l-effikaċja (ara sezzjoni 5.2).

4.3 Kontra-indikazzjonijiet

Sensittività eċċessiva għas-sustanza attiva jew għal xi sustanzi mhux attivi.

Storja ta’ anġjoedima b’aliskiren.

It-tieni u t-tielet trimestri tat-tqala (ara sezzjoni 4.6).

L-użu konkomittanti ta’ aliskiren ma’ ciclosporin, inibitur ta’ P-gp qawwi ħafna, u inibituri ta’ P-gp qawwija oħrajn (quinidine, verapamil), huwa kontra-indikat (ara sezzjoni 4.5).

4.4 Twissijiet speċjali u prekawzjonijiet għall-użu

Pazjenti li jkunu qed jirċievu prodotti mediċinali oħrajn li jinibixxu s-sistemaawtorizzatrenin-angiotensin

(RAS), u/jew dawk b’funzjoni tal-kliewi mnaqqsa u/jew dijabete mellitus għandhom riskju akbar li jkollhom iperkalimja waqt it-terapija b’aliskiren.

Aliskiren għandu jintuża bil-kawtela f’pazjenti b’insuffiċjenza tal-qalb konġestiva serja (Klassi Funzjonali III-IV ta’ l-Assoċjazzjoni Tal-Qalb ta’ New York [NYHA]).

F’każ ta’ dijarea severa u persistenti, it-terapija b’Tekturna għandhaaduxtitwaqqaf.

Anġjoedima

Bħal b’sustanzi oħra li jaħdmu fuq is-sistema tar-renin –angiotensin, anġjoedima kienet irrappurtata

xierqa u monitoraġġ għandhom jiġu pprovduti sakemm is-ħsinjali u s-sintomi jfiequ għal kollox u ma jerġgħux ifiġġu. Fejn ikun involut l-ilsien, il-glottidem’gjew il-laringi għandha tingħata l-adrenalina.

f’pazjenti kkurati b’aliskiren. Jekk anġjoedima sseħħ, Rasilez għ ndu jitwaqqaf mill-ewwel u kura

Flimkien ma’ dan, għandhom jiġu pprovduti l-miżuri meħtieġa biex il-passaġġi tan-nifs tal-pazjent jinżammu miftuħa.

Pazjenti li għandhom nuqqas ta’ sodium u/jewlivo um

F’pazjenti li jkollhom nuqqas serjuinalita’ vo um u/jew melħ (eż dawk li qed jingħataw dożi għoljin ta’ dijuretiċi) jista’ jkun hemm sintomi t ’ pressjoni baxxa wara li tibda l-kura b’Tekturna. Din il-

kundizzjoni għandha tiġi korretta qabel ma jingħata Tekturna, jew il-kura għandha tinbeda taħt

superviżjoni medika stretta.

ċ

 

medi

Indeboliment renali

 

Fil-provi kliniċi, Tekturna ma ġiex investigat f’pazjenti li għandhom il-pressjoni għolja u li jbatu minn indeboliment renali s v r (krejatinina fis-serum ≥ 150 μmol/l jew 1.70 mg/dl fin-nisa u ≥ 177 μmol/l

jew 2.00 mg/dl fl-irġiel u/jew rata ta’ filtrazzjoni fil-glomeruli (GFR) stmata < 30 ml/min), li kellhom Prodottdijalisi fil-passa , sindro e nefrotika jew pressjoni għolja renovaskulari. Għandu jkun hemm kawtela

f’pazjenti bil-pressjoni għolja b’indeboliment renali sever minħabba n-nuqqas ta’ tagħrif dwar is- sigurtà li hemm għal Tekturna.

Bħal sustanzi oħra li jaħdmu fuq is-sistema tar-renin-angiotensin, għandu jkun hemm attenzjoni meta aliski en jingħata fil-preżenza ta’ kundizzjonijiet li jippredisponu għal disfunzjoni tal-kliewi bħal ipovolimja (eż. minħabba telf ta’ demm, dijarea qawwija jew li ddum, rimettar li jdum, eċċ.), mard tal- qalb, mard tal-fwied jew mard tal-kliewi. Indeboliment akut tal-kliewi, li jerġa’ lura meta titwaqqaf il- kura, kien irrappurtat f’pazjenti li kienu f’riskju u kienu qed jirċievu aliskiren fl-esperjenza ta’ wara t- tqegħid fis-suq. F’każ li jseħħu xi sinjali ta’ insuffiċjenza tal-kliewi, aliskiren għandu jitwaqqaf mill- ewwel.

Stenożi ta’ l-arterja renali

M’hemmx tagħrif kliniku kkontrollat dwar l-użu ta’ Rasilez f’pazjenti bi stenożi tal-arterja renali unilaterali jew bilaterali, jew fi stenożi f’kilwa waħda. Madankollu, kif jiġri b’sustanzi oħra li jaħdmu fuq is-sistema tar-renin-angiotensin, hemm żieda fir-riskju ta’ insuffiċjenza tal-kliewi, inkluż indeboliment akut tal-kiewi, meta l-pazjenti bi stenożi tal-arterja renali jiġu kkurati b’aliskiren.

Għalhekk għandu jkun hemm attenzjoni f’dawn il-pazjenti. Jekk iseħħ indeboliment tal-kliewi, il-kura għandha titwaqqaf.

Inibituri moderati ta’ P-gp

L-għotja fl-istess ħin ta’ aliskiren 300 mg ma’ ketoconazole 200 mg wasslet għal żieda ta’ 76% fl- AUC ta’ aliskiren iżda inibituri ta’ P-gp bħal ketoconazole huma mistennija li jgħollu l- konċentrazzjonijiet fit-tessuti aktar milli fil-plażma. Għalhekk, għandha ssir kawtela meta aliskiren jingħata ma’ inibituri ta’ P-gp moderati bħal ketoconazole (ara sezzjoni 4.5).

4.5 Prodotti mediċinali oħra li ma jaqblux ma’ dan il-prodott u affarjiet oħra li jistgħu jibdlu

l-effett farmaċewtiku tal-prodott

awtorizzat

 

Tekturna mhux magħruf li jagħmel interazzjonijiet li għandhom rilevanza klinika ma’ prodotti mediċinali li jintużaw għall-kura ta’ pressjoni għolja jew dijabete.

Komposti kimiċi li kienu investigati fi studji ta’ farmakokinetika klinika kienu jinkludu acenocoumarol, atenolol, celecoxib, pioglitazone, allopurinol, isosorbide-5-mononi ra e, ramipril u hydrochlorothiazide. L-ebda interazzjonijiet ma ġew identifikati.

Meta aliskiren jingħata ma’ valsartan (↓28%), metformin (↓28%), amlodipine (↑29%) jew cimetidine

 

 

 

 

adux

Il-biodisponibilità ta’ digoxin tista’ titnaqqas xi ftit b Tekturna.ħ

Tagħrif preliminari jindika li irbesartan jista’ jnaqqas xi ftit l-AUC u s-Cmax ta’ Tekturna.

 

 

 

m’g

 

F’annimali esperimentali, intwera li P-gp j ddetermina bil-kbir il-biodisponibilità ta’ Tekturna.

 

 

li

 

Indutturi ta’ P-gp (St. John’s wort, rifamp c n) għalhekk jistgħu jnaqqsu l-biodisponibilità ta’

Tekturna.

 

inali

 

 

Interazzjonijiet ma’ CYP450

 

 

 

 

 

 

Aliskiren ma jinibixxix l-iżoenz mi CYP450 (CYP1A2, 2C8, 2C9, 2C19, 2D6, 2E1 u 3A). Aliskiren

 

 

ċ

 

 

ma jinduċix CYP3A4. Għalhekk aliskiren mhux mistenni li jeffettwa l-esponiment sistemiku ta’

sustanzi li jinibixxu, jin

uċu jew jiġu metabolizzati b’dawn l-enzimi. Aliskiren jiġi metabolizzat mill-

anqas mill-enzimi cytochrome P450. Għalhekk, interazzjonijiet minħabba l-inibizzjoni jew l-

induzzjoni ta’ l-isoenzi

i CYP450 mhumiex mistennija. Madankollu, inibituri ta’ CYP3A4 ta’ spiss

jeffettwaw ukollmediP-gp. Żieda fl-esponiment għal aliskiren waqt l-għotja fl-istess ħin ta’ inibituri ta’

CYP3A4 li jimpedixxu wkoll P-gp tista’ għalhekk tkun mistennija (ara interazzjonijiet ma’

glikopr teina-P hawn taħt).

 

 

 

(↑19%) is-Cmax jew AUC ta’ Tekturna inbidlu b’bejn 20% u 30%. Meta ngħata ma’ atorvastatin, l- AUC u Cmax fi stat fiss ta’ Tekturna żdiedu b’50%. Meta Tekturna ingħata ma’ atorvastatin, valsartan, metformin jew amlodipine dan ma kellux impatt sinifikanti fuq il-farmakokinetika tagħhom. Għalhekk, m’hemmx bżonn ta’ aġġustar tad-doża għal Tekturna jew ta’ dawn il-prodotti mediċinali li jingħataw miegħu.

ProdottInterazzj nijiet ma’ glikoproteina P

Fi studji ta’ qabel l-użu kliniku instab li MDR1/Mdr1a/1b (P-gp) hija s-sistema ta’ effluss li hi l-aktar involuta fl-assorbiment mill-imsaren u tneħħija mill-marrara ta’ aliskiren. Indutturi ta’ P-gp (St. John’s Wort, rifampicin) għalhekk jistgħu jnaqqsu l-bijodisponibilità ta’ Tekturna. Għalkemm din ma ġietx investigata għal aliskiren, huwa magħruf li P-gp jikkontrolla wkoll it-teħid ta’ varjetà ta’ sottostrati mit-tessuti u inibituri ta’ P-gp jistgħu jżidu l-proporzjon tal-konċentrazzjoni tat-tessuti mal-plażma. Għalhekk inibituri ta’ P-gp jistgħu iżidu l-livelli fit-tessuti aktar mill-livelli fil-plażma. Il-potenzjal ta’ interazzjonijiet fis-sit P-gp x’aktarx li jkunu jiddependu mill-grad ta’ inibizzjoni tat-trasportatur.

Sottostrati ta’ P-gp jew inibituri dgħajfa

Ma dehru l-ebda interazzjonijiet rilevanti ma’ atenolol, digoxin, amlodipine jew cimetidine. Meta ingħata ma’ atorvastatin (80 mg), l-AUC u Cmax ta’ aliskiren (300 mg) fi stat fiss żdiedu b’50%.

Inibituri moderati ta’ P-gp

L-għoti ta’ ketoconazole (200 mg) ma’ aliskiren (300 mg) irriżulta f’żieda ta’ 80% fil-livelli tal- plażma ta’ aliskiren (AUC u Cmax). Studji prekliniċi jindikaw li l-għoti ta’ aliskiren ma’ ketoconazole jtejjeb l-assorbiment gastrointestinali ta’ aliskiren u jnaqqas l-eskrezzjoni biljari. Il-bidla fil-livelli tal- plażma ta’ aliskiren fil-preżenza ta’ ketoconazole hija mistennija li tkun fil-medda li tintlaħaq li kieku d-doża ta’ aliskiren kellha tiġi rduppjata; id-dożi ta’ aliskiren ta’ mhux aktar minn 600 mg, jew darbtejn l-ogħla d-doża terapewtika rakkomandata, instabu li jkunu ttollerati sewwa fi provi kliniċi kkontrollati. Madankollu, inibituri ta’ P-gp huma mistennija li jgħollu l-konċentrazzjonijiet fit-tessuti aktar milli fil-plażma. Għalhekk għandha issir kawtela meta aliskiren jingħata ma’ ketoconazole jew inibituri moderati oħrajn ta’ P-gp (itraconazol, clarithromycin, telithromycin, erythromycin, amiodarone).

Studju dwar interazzjoni b’doża waħda f’individwi b’saħħithom wera li ciclosporin (200 u 600 mg)

iżid is-Cmax ta’ aliskiren 75 mg b’madwar 2.5 drabi u l-AUC b’madwar 5 darbiet. Iż-żied et j stgħu

Inibituri potenti ta’ P-gp

awtorizzat

 

jkunu ogħla b’dożi ogħla ta’ aliskiren. Għalhekk, l-użu ta’ aliskiren u inibituri potenti ta’ P-gp f’daqqa huwa kontra-indikat (ara sezzjoni 4.3).

Furosemide

Meta aliskiren ingħata ma’ furosemide, l-AUC u Cmax ta’ furosemide tnaqqsu b’28% u 49%

Bħal ma jiġri b’sustanzi oħra li jaħdmu fuq is-sistema ta’ reninħadux-angiotensin, l-NSAIDs jistgħu jnaqqsu l-effett li għandu aliskiren kontra l-pressjoni għolja. F xi pazjenti b’funzjoni tal-kliewi kompromessa

rispettivament. Għalhekk huwa irrakkomandat li l-effetti jkunu monitorati meta tinbeda u tkun qed tiġi

aġġustata t-terapija ta’ furosemide biex dan ma jkunx sotto-utilizzat f’sitwazzjonijiet kliniċi ta’ volum żejjed.

Mediċini antinfjammatorji mhux sterojdi (NSAIDs)

(pazjenti deidradati jew pazjenti anzjani) aliskiren mogħti flimkien ma’ NSAIDs jista’ jwassal għal

Minn esperjenza b’sustanzi oħrajn li jeffettwaw is-sistema renin-angiotensin, l-użu ta’ dijuretiċi li ma

funzjoni tal-kliewi li aktar tmur għall-agħar, inkluż il-possibiltà ta’ insuffiċjenza tal-kliewi

riversibbli.

Għalhekk it-taħlita ta’ aliskiren flimkien ma’ NSAID tinħtieġ attenzjoni, speċjalment f’pazjenti

anzjani.

m’g

li

 

Potassium u dijuretiċi li ma jħallux il-pot ssium jintilef

 

inali

Meraq tal-grejpfrut

Minħabba nuqqas ta’ dejta interazzjonijiet li jista’ jkun hemm bejn il-meraq tal-grejpfrut u aliskiren

jħallux il-potassium jintilef, supplċme ti tal-potassium, sostituti tal-melħ li fihom il-potassium jew sustanzi oħra li jistgmediħu jżidu l-l velli ta’ potassium fis-serum (eż heparin) jistgħu jwasslu għal żidied tal-potassium fis-serum. Jekk kun meħtieġ li jingħataw f’daqqa, huwa xieraq li tittieħed il-kawtela

ma jistgħux jiġu esklużi. Il-meraq tal-grejpfrut m’għandux jittieħed flimkien ma’ Tekturna. ProdottWarfarin

L-effetti ta’ Tekturna fuq il-farmakokinetika ta’ warfarin ma kienux evalwati.

It-teħid ta’ l-ikel

Ikliet b’kontenut ta’ xaħam għoli ntwerew li jnaqqsu l-assorbiment ta’ Tekturna b’mod sostanzjali.

4.6 Tqala u treddigħ

Tqala

M’hemmx tagħrif biżżejjed dwar l-użu ta’ aliskiren waqt it-tqala. Tekturna ma kienx teratoġeniku fi frien jew fniek (ara sezzjoni 5.3). Sustanzi oħra li jaħdmu direttament fuq RAS kienu assoċjati ma’ malformazzjonijiet tal-feti u mwiet tal-frieħ. Bħal kull mediċina oħra li taħdem direttament fuq ir- RAS, Tekturna m’għandux jintuża waqt l-ewwel trimestru tat-tqala jew f’nisa li qed jippjanaw biex joħorġu tqal u huwa kontraindikat waqt it-tieni u t-tielet trimestri (ara sezzjoni 4.3). Professjonisti fil- kura tas-saħħa li jkunu qed jordnaw xi aġenti li jaħdmu fuq RAS għandhom jagħtu parir lil nisa li

qieghdin f’età li jista’ jkollhom it-tfal dwar ir-riskju li jista’ jkun hemm b’dawn l-aġenti waqt it-tqala. Jekk jinsab li hemm tqala waqt it-terapija, Tekturna għandu jitwaqqaf kemm jista’ jkun malajr kif ikun xieraq.

Treddigħ

Mhux magħruf jekk aliskiren jgħaddix fil-ħalib tal-mara. Tekturna għadda fil-ħalib ta’ firien li kienu qed ireddgħu. Għalhekk l-użu tiegħu mhux irrakkomandat f’nisa waqt it-treddigħ.

4.7 Effetti fuq il-ħila biex issuq u tħaddem magni

Ma sarux studji dwar l-effetti fuq il-ħila biex issuq jew tħaddem magni. Madankollu, waqt is-sewqan jew tħaddim ta’ magni għandu jkun meqjus il-fatt li jista’ jkun hemm, xi kultant, sturdament jew għeja bl-użu ta’ terapija kontra l-pressjoni għolja. Tekturna ftit li xejn għandu influwenza fuq il-ħila biex issuq u tħaddem magni.

4.8 Effetti mhux mixtieqa

Tekturna ġie evalwat għas-sigurtà f’aktar minn 7,800 pazjent, li kienu jinkludu ak ar minn 2,300 li

ingħataw kura għal aktar minn 6 xhur, u aktar minn 1,200 għal aktar minn sena. L-inċidenza ta’ reazzjonijiet avversi ma wrietx assoċjazzjoni mas-sess, età, indiċi tal-massa t l-ġisem, razza jew

etniċità. Kura b’Tekturna wasslet għal inċidenza globali ta’ reazzjonijiet avversiawtorizzatsimili għal plaċebo sa’ 300 mg. Reazzjonijiet avversi kienu ħfief b’mod ġenerali u ta’ nat ra li jgħaddu u ma kienux

frekwenti l-każijiet fejn kellha titwaqqaf il-kura. L-aktar reazzjoni avversa komuni għall-mediċina hija

dijarrea.

 

L-inċidenza tas-sogħla kienet simili f’pazjenti ikkurati bi plaċebo (0.6%) u b’Tekturna (0.9%).

 

adux

 

ħ

Ir-reazzjonijiet avversi għall-mediċina (Tabella 1) huma elenkati taħt it-titlu tal-frekwenza, l-aktar

frekwenti l-ewwel, bil-konvenzjoni li ġejja: ko uni ħafna (≥1/10); komuni (≥1/100, <1/10); mhux

komuni (≥1/1,000, <1/100); rari (≥1/10,000, <1/1,000); rari ħafna (<1/10,000), inklużi rapporti iżolati.

 

 

 

 

m’g

F’kull sezzjoni ta’ frekwenza, l-effetti mhux m xt eqa huma mniżżla skond is-serjetà tagħhom, bl-aktar

serji jitniżżlu l-ewwel.

 

 

li

 

 

 

Tabella 1

 

 

 

 

 

 

 

Disturbi gastro-intestinali

 

inali

Komuni:

 

 

ċ

 

 

D jarea

Disturbi fil-ġilda u fit-t

ssuti ta’ taħt il-ġilda

Mhux komuni:

 

Raxx

Rari

 

 

Anġjoedima

 

medi

 

ProdottAnġjoedema seħħet waqt il-kura b’Tekturna. Fi provi kliniċi kkontrollati, anġjoedema seħħet b’mod rari waqt il-kura b’Tekturna b’rati li setgħu jitqabblu mal-kura bi plaċebo jew hydrochlorthiazide.

Każijiet ta’ anġjoedima kienu rrappurtati wkoll fl-esperjenza ta’ wara t-tqegħid fis-suq (frekwenza mhux magħrufa). F’każ ta’ kwalunkwe sinjali li jindikaw reazzjoni allerġika (l-aktar tbatija biex tieħu n-nifs jew tibla’, jew nefħa tal-wiċċ, fl-idejn u s-saqajn, għajnejn, xofftejn u/jew ilsien), il-pazjenti għandhom iwaqqfu l-kura u jgħamlu kuntatt mat-tabib (ara sezzjoni 4.4).

Sejbiet tal-laboratorju

Fi provi kliniċi kkontrollati, bidliet klinikament rilevanti f’parametri standard tal-laboratorju kienu assoċjati b’mod mhux komuni ma’ l-għoti ta’ Tekturna. Fi studji kliniċi f’pazjenti bi pressjoni għolja, Tekturna ma kellux effetti klinikament importanti fuq il-kolesterol totali, lipoproteina tal-kolesterol ta’ densità għolja (HDL-C), trigliċeridi ta’ waqt is-sawm, glucose ta’ waqt is-sawm jew uric acid.

Emoglobina u ematokrit: Deher tnaqqis żgħir fl-emoglobina u ematokrit (medja ta’ tnaqqis b’madwar 0.05 mmol/l u 0.16 perċentwali tal-volum, rispettivament). Ħadd mill-pazjenti ma waqqaf it-terapija minħabba anemija. Dan l-effett jidher ukoll b’aġenti oħra li jaħdmu fuq is-sistema renin-angiotensin,

bħall-inibituri ta’ l-enzimi li jikkonvertu l-angiotensin (ACEI) u imblukkaturi tar-riċettur ta’ angiotensin.

Potassium fis-serum: Żiediet tal-potassium fis-serum kienu minuri u mhux frekwenti f’pazjenti bil- pressjoni għolja naturali kkurata b’Tekturna waħdu (0.9% imqabbla ma’ 0.6% bil-plaċebo). Madankollu, fi studju wieħed fejn Tekturna intuża ma’ ACEI f’popolazzjoni ta’ pazjenti dijabetiċi iż- żiediet tal-potassium fis-serum kienu aktar frekwenti (5.5%). Għalhekk bħal ma jsir ma kull aġent li jaħdem fuq is-sistema RAS, monitoraġġ ta’ rutina ta’ l-elettroliti u l-funzjoni renali huma indikati għall-pazjenti b’dijabete mellitus, mard tal-kliewi, jew insuffiċjenza tal-qalb.

Fl-esperjenza ta’ wara t-tqegħid fis-suq, disfunzjoni tal-kliewi u każijiet ta’ insuffiċjenza akuta tal- kliewi kienu rrappurtati f’pazjenti li kienu f’riskju (ara sezzjoni 4.4).

4.9 Doża eċċessiva

Hemm tagħrif limitat dwar l-użu eċċessiv fil-bniedem. L-aktar ħaga li x’aktarxawtorizzattidher b’doża eċċessiva ta’ Tekturna tkun pressjoni baxxa, relatata ma’ l-effett ta’ aliskiren li jbaxxi l-pressj ni. Jekk jidhru

sintomi ta’ pressjoni baxxa, kura ta’ support għandha tinbeda.

5. TAGĦRIF FARMAKOLOĠIKU

5.1 Tagħrif farmakodinamiku

Kategorija farmakoterapewtika: Inibitur tar-renin, Kodiċi ATC:ħaduxC09XA02

Aliskiren huwa inibitur dirett tar-renin tal-bniedem, attiv b’mod orali, selettiv u potenti, mhux peptajd.

Bl-inibizzjoni ta’ l-enzima renin, aliskiren jinibixxi ir-RAS fil-punt ta’ l-attivazzjoni, u b’hekk

jimblokka l-konverżjoni ta’ angiotensin f’ang otensin I u jnaqqas il-livell ta’ angiotensin I u

 

m’g

angiotensin II. Filwat li aġenti oħrajn li j n b xxu r-RAS (ACEI u imblukkaturi tar-riċetturi ta’

li

angiotensin II (ARB)) jikkawżaw żieda ta’ kumpens fl-attività ta’ renin fil-plażma (PRA), il-kura

inali

 

b’aliskiren tnaqqas il-PRA f’pazjenti bil-pressjoni għolja b’madwar 50 sa 80%. Tnaqqis simili deher

meta aliskiren ingħata ma’ aġenti ko tra l-pressjoni għolja oħrajn. L-implikazzjonijiet kliniċi tad-

 

ċ

differenzi fl-effett fuq il-PRA mhux magħrufin sa’ issa.

Pressjoni għolja

medi

 

F’pazjenti bil-pressjoni għolja, l-għotja darba kuljum ta’ Tekturna b’dożi ta’ 150 mg u 300 mg ikkawżaw tnaqqis dip nd nti mid-doża fil-pressjoni tad-demm sistolika u dijastolika li nżammu fuq perijodu sħiħ ta’ 24 siegħa ta’ l-intervall bejn id-dożi (b’hekk żammew il-benefiċċju ta’ kmieni

filgħodu) b’medja fil-proporzjon bejn l-oghla u l-anqas għar-rispons dijastoliku sa’ 98% għad-doża ta’ Prodott300 mg. 85 sa 90% ta’ l-effett massimu li jbaxxi l-pressjoni deher wara ġimgħatejn. L-effett li jbaxxi l- pressjoni inżamm waqt kura li ngħatat fit-tul, u ma kienetx tiddependi mill-età, sess, indiċi tal-massa

tal-ġisem u razza. Tekturna kien studjat f’1,864 pazjent ta’ etajiet minn 65 sena ’l fuq, u f’426 pazjent ta’ etajiet minn 75 sena ’l fuq.

Studji b’monoterapija b’Tekturna urew li l-effetti li jbaxxi l-pressjoni kienu jitqabblu ma’ klassijiet oħra ta’ aġenti li jbaxxu l-pressjoni inklużi ACEI u ARB. Meta mqabbel ma’ dijuretiku (hydrochlorothiazide - HCTZ), Tekturna 300 mg naqqas il-pressjoni sistolika/dijastolika tad-demm b’17.0/12.3 mmHg, imqabbel ma’ 14.2/10.5 mmHg għal HCTZ 25 mg wara 12-il ġimgħa ta’ kura. F’pazjenti dijabetiċi bil-pressjoni għolja, monoterapija ta’ Tekturna kienet sigura u effettiva.

Hemm studji b’terapija ta’ kombinazzjoni għal Tekturna miżjud mad-dijuretiku hydrochlorthiazide, l- ACEI ramipril, l-imblukkatur tal-kanali tal-calcium amlodipine, l-antagonist tar-riċettur ta’ l- angiotensin valsartan, u l-imblukkatur beta atenolol. Dawn il-kombinazzjonijiet kienu tollerati sew. Tekturna ikkawża tnaqqis fil-pressjoni tad-demm akbar meta żdied ma’ hydrochlorthiazide u ma’ ramipril. F’pazjenti li ma kellhomx rispons xieraq għall-5 mg ta’ l-imblokkatur tal-kanali tal-calcium

amlodipine, iż-żieda ta’ Tekturna 150 mg kellu effett li jbaxxi l-pressjoni simili għal dak miksub meta d-doża ta’ amlodopine tiżdied għal 10 mg iżda kien hemm anqas każijiet ta’ edema (aliskiren

150 mg/amlodipine 5 mg 2.1% vs amlodipine 10 mg 11.2%). Tekturna flimkien ma’ l-antagonist tarri ċettur ta’ angiotensin valsartan wera effett ta’ tnaqqis fil-pressjoni akbar fl-istudju li kien imfassal apposta sabiex jiġi mistħarreġ l-effett tat-terapija kombinata.

F’pazjenti obeżi li għandhom il-pressjoni għolja li ma wrewx rispons xieraq għal HCTZ 25 mg, kura bl-inklużjoni ta’ Tekturna 300 mg ipprovdiet tnaqqis addizzjonali fil-pressjoni tad-demm li seta’ jitqabbel ma’ kura bl-inklużjoni ta’ irbesartan 300 mg jew amlodipine 10 mg. F’pazjenti dijabetiċi li għandhom il-pressjoni għolja, Tekturna ipprovda tnaqqis addittiv tal-pressjoni tad-demm meta ngħata

ma’ ramipril, filwaqt li l-kombinazzjoni ta’ Tekturna u ramipril kellha anqas każijiet ta’ sogħla (1.8%)

minn ramipril (4.7%).

awtorizzat

 

Ma kienx hemm evidenza ta’ pressjoni baxxa bl-ewwel doża u l-ebda effett fuq r-rata tal-polz f’pazjenti ikkurati fi studji kliniċi kkontrollati. Pressjoni baxxa żżejjed kienet mhux komuni (0.1%) f’pazjenti bi pressjoni għolja mingħajr komplikazzjoni li kienu kkurati b’Tekturna waħdu. P essjoni baxxa kienet ukoll mhux komuni (< 1%) waqt terapija kombinata b’aġenti kontra l-pressj ni għolja oħrajn. Meta twaqqfet it-terapija, l-pressjoni reġgħet lura għall-livelli tal-linja bażi fuq perijodu ta’ numru ta’ ġimgħat, mingħajr ma kien hemm effett rebound għall-pressjoni tad-demm jew PRA.

Fi studju ta’ 3 xhur fuq 302 pazjenti b’insuffiċjenza tal-qalb stabbliaduxu mhux severa (Klassi funzjonali

NYHA II u III), li kollha kemm huma kienu qed jirċievu terapija standard għall-insuffiċjenza tal-qalb iż-żieda ta’ Rasliez 150 mg kienet tollerata sew. Il-livelli ta’ peptajd natrij retiku tat-tip-B (BNP) kienu mnaqqsa b’25% fil-fergħa ta’ Tekturna meta mqabbla m l-plaċebo għalkemm is-sinifikat kliniku għadu mhux magħruf.

ħ Fi studju ta’ 6 xhur ta’ 599 pazjent bi pressjoni għolja,m’gdijabete mellitus tat-tip 2, u nefropatija, li

kollha kemm huma kienu qed jingħataw losartan 100 mg u terapija ta’ sfond adattata għal kontra l- pressjoni għolja, iż-żieda ta’ Tekturna 300 mg kisbet tnaqqis ta’ 20% kontra plaċebo, i.e. minn

58 mg/mmol għal 46 mg/mmol, fil-proporzjonlita’ l-albumina mal-krejatina fl-awrina (UACR). Il- proporzjon tal-pazjenti li kellhominalitnaqqis f -UACR b’mill-anqas 50% mill-linja bażi sat-tragward finali kien ta’ 24.7% u 12.5% għal Tekturna u l-plaċebo, rispettivament. Ir-rilevanza klinika tat-

tnaqqis fl-UACR mhux stabbilit fl-assenza ta’ effett fuq il-pressjoni tad-demm. Tekturna ma effettwax

il-konċentrazzjoni fis-serum tal-krej ti i iżda kien assoċjat ma’ żieda fil-frekwenza (4.2% vs 1.9%

 

ċ

għal plaċebo) tal-konċentrazzjoni tal-potassium fis-serum ≥ 6.0 mmol/l, għalkemm dan ma kienx

statistikament sinifikanti.

 

medi

L-effetti benefiċi ta’ T kturna fuq il-mortalità jew morbidità kardjovaskulari u l-ħsara fl-organu milqut

bħalissa mhumhiex magħrufa.

ProdottWara assorbiment orali, il-konċentrazzjonijiet ta’ aliskiren fil-plażma laħqu l-quċċata wara

Elettrofiżjoloġija al-qalb

 

Ma ġiex irrappur at l-ebda effett fi studju randomized, double-blind, kontrollat bi plaċebo u bis- sustanza attiva b’elettrokardjografija standard u Holter.

5.2 Tagħrif farmakokinetiku

Assorbiment

1-3 siegħat. Il-biodisponibilità assoluta ta’ aliskiren hija madwar 2-3%. Ikliet b’kontenut għoli ta’

xaħam naqqsu is-Cmax b’ 85% u l-AUC b’70%. Konċentrazzjonijiet fil-plażma fi stat fiss jintlaħqu fi żmien 5-7 ijiem wara li jingħata darba kuljum u l-livelli ta’ stat fiss huma darbtejn ogħla minn dik li

tintlaħaq bl-ewwel doża.

Distribuzzjoni

Wara li jingħata minn ġol-vina, il-medja tal-volum ta’ distribuzzjoni fi stat fss hija madwar 135 litru, li jindika li aliskiren jinfirex b’mod estensiv fl-ispazju extravaskulari. Ir-rabta mal-proteini fil-plażma ta’ alsikiren hija moderata (47-51%) u ma tiddependix fuq il-konċentrazzjoni.

Metaboliżmu u eliminazzjoni

Il-medja tal-half-life hija madwar 40 siegħa (medda bejn 34-41 siegħa). Aliskiren jiġi eliminat bħala kompost kimiku mhux mibdul fl-ippurgar (78%). Madwar 1.4% tad-doża orali totali tiġi metabolizzata. L-enzima responsabbli għal dan il-metaboliżmu hija CYP3A4. Madwar 0.6% tad-doża tiġi rkuprata mill-awrina wara doża li tingħata mill-ħalq. Wara l-għotja minn ġol-vina, it-tneħħija medja mill-plażma hija madwar 9 l/h.

Linejarità/nuqqas ta’ linejarità

L-esponiment għal aliskiren żdied b’mod aktar minn proporzjonali għaż-żieda fid-doża. Wara li tingħata doża waħda fil-medda ta’ dożi bejn 75 u 600 mg, meta d-doża tiġi rduppjata jkun hemm żieda

L-AUC huwa 50% ogħla fl-anzjani (> 65 sena) milli f’individwi żgħażagħ. Isawtorizzat-sess, piż u etniċità m’għandhomx influwenza klinikament rilevanti fuq il-farmakokinetika ta’ aliskiren.

ta’ ~2.3 u 2.6-il darba fl-AUC u s-Cmax rispettivament. Fi stat fiss in-nuqqas ta’ linejarità tista’ tkun tidher aktar. Mekkaniżmi responsabbli għad-devjazzjoni mill-linejarità ma ġewx identifikati.

Mekkaniżmu possibli huwa s-saturazzjoni tat-trasportaturi fis-sit ta’ l-assorbiment jew fir-rotta t ’ tneħħija mill-fwied u mill-marrara.

Karatteristiċi f’pazjenti

Aliskiren huwa kura effettiva kontra l-pressjoni għolja f’pazjenti aduti, ikun x’ikun is-sess, l-età, l- indiċi tal-massa tal-ġisem u l-etniċità.

Il-farmakokinetika ta’ aliskiren kienetevalwata f’pazjenti bi gra i varji ta’ insuffiċjenza renali. AUC u

Cmax relattivi ta’ aliskiren f’individwi b’indeboliment renali kellhom medda ta’ bejn 0.8 sa darbtejn il-

livelli f’individwi b’saħħithom wara li ngħatat doża waħda u fi st t fiss. Dawn il-bidliet li dehru,

 

 

 

adux

madankollu, ma kienux jikkorrelataw mas-severità ta’ l-indeboliment renali. Mhux meħtieġ bdil tad-

 

 

ħ

doża tal-bidu ta’ Tekturna f’pazjenti b’indeboliment renali ħafif għal sever, iżda għandha tingħata

attenzjoni f’pazjenti b’indeboliment renali sever.

 

 

 

m’g

 

Il-farmakokinetika ta’ aliskiren ma nbidl tx b’mod sinifikanti f’pazjenti b’mard tal-fwied ħafif għal

 

li

 

sever. Għalhekk, mhux meħtieġ li d-doża tal-b du ta’ aliskiren tinbidel f’pazjenti b’indeboliment

epatiku ħafif għal sever.

 

 

 

5.3 Tagħrif ta' qabel l-użu kl ku dwar is-sigurtà tal-mediċina

 

inali

 

 

Il-potenzjal karċinoġenu kienċevalwat fi studju fuq firien li dam sentejn u fi studju fuq ġrieden

transġeniċi li dam 6 xhur. Ma nstabx potenzjal karċinoġenu. Każ ta’ adenoma fil-kolon u każ ta’

medi

 

 

 

adenokarċinoma fil-musrana l-għamja li kien reġistrat fi firien b’doża ta’ 1,500 mg/kg/jum ma kienux statistikament sinifikanti. Għalkemm huwa magħruf li aliskiren jista’ jikkawża irritazzjoni, il-marġini

ta’ sigurtà miksuba fil-bniedem b’doża ta’ 300 mg waqt studju f’voluntiera b’saħħithom kienu Prodottmeqjusa xierqa b’9-11-il darba ibbażat fuq konċentrazzjonijiet fl-ippurgar jew 6 darbiet fuq

konċentrazzj nijiet fil-mukuża meta mqabbla ma’ 250 mg/kg/jum fl-istudju dwar il-karċinoġeniċità fil-far.

Aliski en kien nieqes minn kull potenzjal mutaġeniku fl-istudji dwar il-mutaġeniċità in vitro u in vivo. L-essejs kienu jinkludu essejs in vitro f’ċelluli batteriċi u mammiferi u f’evalwazzjonijiet in vivo fi firien.

Studji dwar it-tossiċità fuq is-sistema riproduttiva b’aliskiren ma wrew l-ebda evidenza ta’ tossiċità għall-embriju/fetu jew teratoġeniċità b’dożi sa 600 mg/kg/jum fil-firien jew 100 mg/kg/jum fil-fniek. Il-fertilità, l-iżvilupp ta’ qabel u wara t-twelid ma kienux effettwati fil-firien b’dożi sa 250 mg/kg/jum. Id-dożi fil-firien u fniek kienu jipprovdu esponimenti sistemiċi ta’ 1 sa 4 darbiet ogħla, rispettivament, mill-għola doża rrakkomandata fil-bniedem (300 mg).

Studji dwar is-sigurtà farmakoloġika ma wrew l-ebda effetti avversi fuq is-sistema nervuża ċentrali, respiratorja jew funzjoni kardjovaskulari. Is-sejbiet waqt studji ta’ tossiċità minn dożi ripetuti kienu

Folji PA/Alu/PVC
Sentejn

konsistenti ma’ l-irritazzjoni lokali li hi magħrufa jew ma’ l-effetti farmakoloġiċi mistennija ta’ aliskiren.

6. TAGĦRIF FARMAĊEWTIKU

6.1 Lista ta’ sustanzi mhux attivi

Crospovidone Magnesium stearate Cellulose, microcrystalline Povidone

Silica, colloidal anhydrous Hypromellose

Macrogol Talc

Iron oxide, black (E 172) Iron oxide, red (E 172) Titanium dioxide (E 171)

6.2 Inkompatibilitajiet

adux

awtorizzat

Ma jgħoddx f’dan il-każ.

 

 

 

6.3 Żmien kemm idum tajjeb il-prodott mediċinali

ħ

6.4 Prekawzjonijiet speċjali għall-ħażna

Taħżinx f’temperatura ’l fuq minn 30°C. Aħżlien f lm’g-pakkett oriġinali sabiex tilqa’ mill-umdità.

6.5 In-natura tal-kontenitur uinalit ’ d k hemm ġo fih

Pakketti li jkun fihom 7, 14, 28,ċ30, 50, 56, 84, 90, 98 jew 280 pillola.

Pakketti li jkun fihommedi84 (3x28), 90 (3x30), 98 (2x49) jew 280 (20x14) pillola huma pakketti b’ħafna. Jista’ jkun li mhux il-pakketti tad-daqsijiet kollha jkunu għall-skop kummerċjali.

Prodott6.6 Prekawzjonijiet speċjali li għandhom jittieħdu meta jintrema

Kull f al tal-pr dott li ma jkunx intuża jew skart li jibqa wara l-użu tal-prodott għandu jintrema kif jit lbu l-liġijiet lokali.

7. ID-DETENTUR TA’ L-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Novartis Europharm Limited

Wimblehurst Road

Horsham

West Sussex, RH12 5AB

Ir-Renju Unit

8. NUMRU(I) TA’ L-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/07/408/011-020

9. DATA TA’ L-EWWEL AWTORIZZAZZJONI/TIĠDID TA’ L-AWTORIZZAZZJONI

22.08.2007

10. DATA TA’ META ĠIET RIVEDUTA L-KITBA

 

 

 

adux

 

 

ħ

 

 

m’g

 

 

 

li

 

 

 

inali

 

 

ċ

 

Prodott

medi

 

 

 

 

 

awtorizzat

Kummenti

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Għajnuna
  • Get it on Google Play
  • Dwar
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    Drogi ta’ preskrizzjoni elenkati