Maltese
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Tekturna (aliskiren) – Fuljett ta’ tagħrif - C09XA02

Updated on site: 10-Oct-2017

Isem tal-MediċinaTekturna
Kodiċi ATCC09XA02
Sustanzaaliskiren
ManifatturNovartis Europharm Ltd.

FULJETT TA’ TAGĦRIF: INFORMAZZJONI GĦAL MIN QED JAGĦMEL UŻU MINNU

Tekturna 150 mg pilloli miksijin b’rita

Aliskiren

Aqra sew dan il-fuljett kollu qabel tibda tieħu din il-mediċina.

 

-

Żomm dan il-fuljett. Jista’ jkollok bżonn terġa’ taqrah.

 

 

-

Jekk ikollok aktar mistoqsijiet, staqsi lit-tabib jew lill-ispiżjar tiegħek.

 

-

Din il-mediċina ġiet mogħtija lilek. M’għandekx tgħaddiha lil persuni oħra. Tista’ tagħmlilhom

 

il-ħsara, anki jekk ikollhom l-istess sintomi bħal tiegħek.

 

-

Jekk xi wieħed mill-effetti sekondarji jiggrava jew jekk tinnota xi effetti sekondarji li m’humiex

 

imsemmijin f’dan il-fuljett, jekk jogħġbok, għid lit-tabib jew lill-ispiżjar tiegħek.

F’dan il-fuljett:

 

awtorizzat

1.

X’inhu Tekturna u għalxiex jintuża

 

2.

Qabel ma tieħu Tekturna

 

3.

Kif għandek tieħu Tekturna

 

4.

Effetti sekondarji li jista’ jkollu

 

5.

Kif taħżen Tekturna

adux

6.

Aktar tagħrif

 

 

1.

X’INHU TEKTURNA U GĦALXIEX JINTUŻA

 

 

 

Rasliez jagħmel parti minn klassi ġdida ta’ mediċini li jissejjħħu inibituri ta’ renin. Tekturna jgħin biex

ibaxxi l-pressjoni tad-demm għolja. Inibituri ta’ renin inaqqsu l-ammont ta’ angiotensin II li l-ġisem

insuffiċjenza tal-qalb, attakk tal-qalb jew insuffiċjenza tal-kliewi. Billi tbaxxi l-pressjoni tad-demm għall-livelli normali jitnaqqasċir-r skju li tiżviluppa dawn id-disturbi.

jista’ jipproduċi. B’angiotensin II il-vini tad-de

 

jidjiequ u l-pressjoni tad-demm togħla. Bit-tnaqqis

ta’ angiotensin II, il-vini tad-demm jistrieħu, u

-pressjoni tad-demm titbaxxa.

 

m’g

li

 

Pressjoni tad-demm għolja iżżid l-ammont ta’ xogħol fuq il-qalb u l-arterji. Jekk dan idum għal żmien

twil, jista’ jagħmel il-ħsara fil-vini t d-demm fil-moħħ, qalb u kliewi, u jista’ jikkawża puplesija,

inali

 

 

Tieħux Tekturna

2. QABEL MAmediTIEĦU TEKTURNA

-jekk in i allerġiku/a (tbati minn sensittività eċċessiva) għal aliskiren jew sustanzi oħra ta’ Tekturna. Jekk taħseb li tista’ tkun allerġiku, staqsi lit-tabib tiegħek għal parir.

-jekk diġà ġarrabt anġjoedima (tbatija biex tieħu n-nifs, jew biex tibla’, jew nefħa tal-wiċċ, idejn u saqajn, għajnejn u/jew l-ilsien) meta ħadt aliskiren.

-fl-aħħar 6 xhur tat-tqala jew jekk qed tredda’, ara sezzjoni Tqala u treddigħ.

-jekk qed tieħu ciclosporin (mediċina li tintuża f’każ ta’ trapjant sabiex jiġi evitat li l-organu jiġi riġettat jew għal kundizzjonijiet oħra, eż artrite rewmatojde jew dermatite atopika) jew verapamil (mediċina li tintuża biex tbaxxi l-pressjoni tad-demm, biex tirranġa r-ritmu tal-qalb

jew għall-kura ta’ anġina pektoris) jew quinidine (mediċina li tintuża biex tirranġa r-ritmu tal-

qalb).Prodott

Oqgħod attent ħafna b’Tekturna

-jekk qed tieħu dijuretiku (tip ta’ mediċina magħrufa bħala pilloli “tal-pipi” li jżidu l-ammont ta’ awrina li tagħmel).

-jekk għandek insuffiċjenza tal-funzjoni tal-kliewi.

-jekk iġġarrab anġjoedima (tbatija biex tieħu n-nifs, jew biex tibla’, jew nefħa tal-wiċċ, idejn u saqajn, għajnejn u/jew l-ilsien).

Meta tieħu Tekturna ma’ l-ikel u max-xorb

Jekk xi wieħed minn dawn jgħodd għalik, għid lit-tabib tiegħek qabel tieħu Tekturna.

L-użu ta’ Tekturna fi tfal u adolexxenti mhux rakkomandat.

M’hemmx rakkomandazzjonijiet speċjali għal pazjenti li għandhom 65 sena jew akbar.

Meta tuża mediċini oħra

Jekk jogħġbok għid lit-tabib jew lill-ispiżjar tiegħek jekk qiegħed tieħu jew ħadt dan l-aħħar xi mediċini oħra, anki dawk mingħajr riċetta.

It-tabib tiegħek jista’ jkollu bżonn jibdillek id-doża u/jew jieħu xi prekawzjonijiet oħra jekk qed tieħu

xi waħda mill-mediċini li ġejjin:

awtorizzat

-

mediċini li jżidu l-ammont ta’ potassium fid-demm tiegħek. Dawn jinkludu dijuretiċi li jf ddlu l-

 

potassium, sustanzi tal-potassium.

 

-

furosemide, mediċina li tagħmel parti minn dawk magħrufin bħala dijuretiċi, jew pilloli “tal-

 

pipi”, li jintużaw biex jiżdied l-ammont ta’ awrina li tagħmel.

 

-

ketoconazole, mediċina li tintuża biex tikkura infezzjonijiet tal-fungu.

 

-

ċerti tipi ta’ mediċini li jtaffu l-uġigħ msejħa mediċini antiinfjammatorji mhux s er jdi

 

(NSAIDs).

 

Għandek tieħu Tekturna ma’ ikla ħafifa darba kuljum, l-aħjar fl-istess ħin kuljum. M’għandekx tieħu Tekturna mal-meraq tal-grejpfrut.

Tqala u treddigħ

Tieħux Tekturna jekk ħriġt tqila. Huwa importanti li tkellem lit-t bib tiegħek mill-ewwel jekk taħseb li

tista’ tkun ħriġt tqila jew qed tippjana biex toħroġ tqila. Treddax jekk qed tieħu Tekturna.

 

 

 

 

adux

 

 

 

ħ

Itlob il-parir tat-tabib jew ta’ l-ispiżjar tiegħek qabel tieħu xi mediċina.

Sewqan u tħaddim ta’ magni

 

m’g

 

 

 

 

 

Tista’ tħossok sturdut u dan jista’ jeffettwa a t egħek biex tikkonċentra. Qabel issuq karozza,

 

 

li

 

tħaddem makkinarju, jew tagħmel attivitaj et oħra li jeħtieġu konċentrazzjoni, għandhekk taċċerta

ruħek li tkun taf x’tip ta’ reazjoni jkollok għall-effetti ta’ Tekturna.

3.

 

inali

 

 

KIF GĦANDEK TIEĦU TEKTURNA

 

 

 

ċ

 

 

Dejjem għandek tieħu T kturna skond il-parir eżatt tat-tabib. Dejjem għandek taċċerta ruħek mat-tabib

jew ma’ l-ispiżjar tiegħ k j kk ikollok xi dubju.

Nies li jkolhom il-pressjoni tad-demm għolja ħafna drabi ma jinnutaw l-ebda sinjal tal-problema.

 

medi

Ħafna nies iħossuhom normali. Huwa importanti ħafna li tieħu din il-mediċina eżattament kif jgħidlek

Prodott

 

it-tabib tiegħek sabiex tikseb l-aqwa riżultati u tnaqqas ir-riskju li jkollok effetti sekondarji. Żomm l- appuntamenti mat-tabib tiegħek anki jekk tkun qed tħossok tajjeb.

Id-doża tal-bidu s-soltu tkun pillola waħda tal-150 mg darba kuljum.

Skond kif ikun ir-rispons tiegħek għall-kura t-tabib tiegħek jista’ jordnalek doża ogħla ta’ pillola ta’ 300 mg darba kuljum. It-tabib tiegħek jista’ jordnalek Tekturna ma’ mediċini oħra li jintużaw biex jikkuraw il-pressjoni tad-demm għolja.

Kif għandu jingħata

Huwa rakkomandat li tieħu l-pilloli ma’ xi ftit ilma. Għandek tieħu Tekturna ma’ ikla ħafifa darba kuljum, l-aħjar fl-istess ħin kuljum. M’ghandekx tieħu Tekturna mal-meraq tal-grejpfrut.

Jekk tieħu Tekturna aktar milli suppost

Jekk bi żball ħadt wisq pilloli Tekturna, ikkonsulta mat-tabib tiegħek minnufih. Jista’ jkollok bżonn attenzjoni medika.

Jekk tinsa tieħu Tekturna

Jekk tinsa tieħu doża ta’ Tekturna, ħudha hekk kif tiftakar u imbagħad ħu d-doża li jmissek fil-ħin tas- soltu. Iżda, jekk ikun kważi wasal il-ħin tad-doża li jmissek għandek sempliċement tieħu l-pillola li jkun imissek fil-ħin tas-soltu. M’għandekx tieħu doża doppja biex tpatti għad-doża li tkun insejt tieħu.

4. EFFETTI SEKONDARJI LI JISTA’ JKOLLU

Bħal kull mediċina oħra, Tekturna jista’ jkollu effetti sekondarji, għalkemm ma jidhrux fuq kulħ dd.

Effetti komuni (jeffettwaw anqas minn 1 f’kull 10 pazjenti): Dijarrea. Mhux komuni (jeffettwaw anqas minn 1 f’kull 100 pazjent): Raxx tal-ġilda.

Rari (jeffettwaw anqas minn 1f’kull 1,000 pazjent): Anġjoedima (diffikultà biex tieħu n-nifs, jew biex tibla’, jew nefħa fil-wiċċ, fl-idejn u fis-saqajn, fl-għajnejn, fix-xofftejn u/jew fl-ilsien).

Tużax Tekturna wara d-data ta’ skadenza li tidher fuq il-kartuna u l-folja. Id-data ta’ skadenza tirreferi

Mhux magħruf (ma tistax tittieħed stima tal-frekwenza mid-

dejta

disponibbli): Problemi fil-kliewi.

Jekk xi wieħed mill-effetti sekondarji jiggrava jew jekk tinnota xi effetti sekondarji li mhumiex

 

 

 

 

awtorizzat

imsemmijin f’dan il-fuljett, jekk jogħġbok, għid lit-tabib jew lill-ispiżjar tiegħek.

5. KIF TAĦŻEN TEKTURNA

 

adux

 

ħ

 

Żommu fejn ma jintlaħaqx u ma jidhirx mit-tfal.

 

 

m’g

 

għall-aħħar ġurnata ta’ dak ix-xahar.

li

Taħżinx f’temperatura ’l fuq minn 30°C.

inali

Aħżen fil-pakkett oriġinali sabiex tilqa’ m -umd tà.

6.AKTAR TAGĦRIF

X’fih Tekturna

ċ

medi

-

Is-sustanza attiva hi al sk ren (bħala hemifumarate) 150 mg.

-

Is-sustanzi l-oħra huma crospovidone, hypromellose, magnesium stearate, macrogol,

 

microcrystalline c llulose, povidone, colloidal anhydrous silica, talc, titanium dioxide (E 171),

 

black iron oxide (E 172), red iron oxide (E 172).

Prodott

 

Id-Dehra ta’ Tek urna u l-kontenuti tal-pakkett

Tekturna 150 mg pilloli miksijin b’rita huma pilloli roża ċar, konvessi miż-żewġ naħat, tondi, ittimbrati ‘IL’ fuq naħa u ‘NVR’ fuq in-naħa l-oħra.

Tektu na jiġi f’pakketti li jkun fihom 7, 14, 28, 30, 50, 56, 84, 90, 98 jew 280 pillola. Pakketti li fihom 84 (3x28), 98 (2x49) jew 280 (20x14) pillola huma pakketti b’ħafna. Jista’ jkun li mhux il-pakketti kollha jkunu għal skop kummerċjali f’pajjiżek.

Id-Detentur ta’ l-Awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-Suq

Novartis Europharm Limited

Wimblehurst Road

Horsham

West Sussex, RH12 5AB

Ir-Renju Unit

Manifattur

Novartis Farma S.p.A.

Via Provinciale Schito 131

I-80058 Torre Annunziata/NA

L-Italja

Għal kull tagħrif dwar din il-mediċina, jekk jogħġbok ikkuntattja lir-rappreżentant lokali tad-Detentur ta’ l-Awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-Suq:

België/Belgique/Belgien

 

 

 

Luxembourg/Luxemburg

Novartis Pharma N.V.

 

 

 

Novartis Pharma GmbH

Tél/Tel: +32 2 246 16 11

 

 

 

Tél/Tel: +49 911 273 0

awtorizzat

 

 

 

 

България

 

 

 

 

Magyarország

 

Novartis Pharma Services Inc.

 

 

Novartis Hungária Kft. Pharma

Тел.: +359 2 489 98 28

 

 

 

Tel.: +36 1 457 65 00

 

Česká republika

 

 

 

 

Malta

 

 

Novartis s.r.o.

 

 

 

 

Novartis Pharma Services Inc.

Tel: +420 225 775 111

 

 

 

Tel: +356 2298 3217

 

Danmark

 

 

 

 

 

adux

 

 

 

 

 

Nederland

 

Novartis Healthcare A/S

 

 

 

Novartis Pharma B.V.

 

Tlf: +45 39 16 84 00

 

 

 

Tel: +31 26 37 82 111

 

Deutschland

 

 

 

 

Norge

 

 

Novartis Pharma GmbH

 

 

 

m’g

 

 

 

 

 

NovartisħNorge AS

 

Tel: +49 911 273 0

 

 

li

Tlf: +47 23 05 20 00

 

Eesti

 

 

 

Österreich

 

 

 

 

 

 

Novartis Pharma Services Inc.

inali

 

Novartis Pharma GmbH

Tel: +372 60 62 400

 

 

Tel: +43 1 86 6570

 

 

 

 

 

Ελλάδα

 

ċ

 

Polska

 

 

Novartis (Hellas) A.E.B.E.

 

Novartis Poland Sp. z o.o.

 

 

 

Τηλ: +30 210 281 17 12

 

 

 

Tel.: +48 22 550 8888

 

España

medi

 

 

Portugal

 

 

 

 

 

 

 

 

Novartis Farmacéutica, S.A.

 

 

 

Novartis Farma - Produtos Farmacêuticos, S.A.

Tel: +34 93 306 42 00

 

 

 

Tel: +351 21 000 8600

 

Prodott

 

 

 

 

România

 

 

France

 

 

 

 

 

 

Novartis Pharma S.A.S.

 

 

 

Novartis Pharma Services Inc.

Tél: +33 1 55 47 66 00

 

 

 

Tel: +40 21 31299 01

 

I eland

 

 

 

 

Slovenija

 

Novartis Ireland Limited

 

 

 

Novartis Pharma Services Inc.

Tel: +353 1 260 12 55

 

 

 

Tel: +386 1 300 75 77

 

Ísland

 

 

 

 

Slovenská republika

 

Vistor hf.

 

 

 

 

Novartis Slovakia s.r.o.

 

Sími: +354 535 7000

 

 

 

Tel: +421 2 5542 5439

 

Italia

 

 

Suomi/Finland

 

Novartis Farma S.p.A.

 

Novartis Finland Oy

 

Tel: +39 02 96 54 1

 

Puh/Tel: +358 9 61 33 22 11

Κύπρος

 

 

Sverige

 

 

Δημητριάδης και Παπαέλληνας Λτδ

Novartis Sverige AB

 

Τηλ: +357 22 690 690

 

Tel: +46 8 732 32 00

 

Latvija

 

 

United Kingdom

 

Novartis Pharma Services Inc.

 

Novartis Pharmaceuticals UK Ltd.

Tel: +371 7 887 070

 

Tel: +44 1276 698370

awtorizzat

 

 

Lietuva

 

 

 

 

 

Novartis Pharma Services Inc.

 

 

 

 

Tel: +370 5 269 16 50

 

 

 

 

Dan il-fuljett kien approvat l-aħħar f’

 

 

 

 

 

 

 

adux

 

 

 

 

ħ

 

 

 

 

m’g

 

 

 

 

inali

li

 

 

 

 

 

 

 

 

ċ

 

 

 

Prodott

medi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FULJETT TA’ TAGĦRIF: INFORMAZZJONI GĦAL MIN QED JAGĦMEL UŻU MINNU

 

Tekturna 300 mg pilloli miksijin b’rita

 

 

Aliskiren

 

 

Aqra sew dan il-fuljett kollu qabel tibda tieħu din il-mediċina.

 

-

Żomm dan il-fuljett. Jista’ jkollok bżonn terġa’ taqrah.

 

 

-

Jekk ikollok aktar mistoqsijiet, staqsi lit-tabib jew lill-ispiżjar tiegħek.

 

-

Din il-mediċina ġiet mogħtija lilek. M’għandekx tgħaddiha lil persuni oħra. Tista’ tagħmlilhom

 

il-ħsara, anki jekk ikollhom l-istess sintomi bħal tiegħek.

 

-

Jekk xi wieħed mill-effetti sekondarji jiggrava jew jekk tinnota xi effetti sekondarji li m’humiex

 

imsemmijin f’dan il-fuljett, jekk jogħġbok, għid lit-tabib jew lill-ispiżjar tiegħek.

F’dan il-fuljett:

 

awtorizzat

1.

X’inhu Tekturna u għalxiex jintuża

 

2.

Qabel ma tieħu Tekturna

 

3.

Kif għandek tieħu Tekturna

 

4.

Effetti sekondarji li jista’ jkollu

 

5.

Kif taħżen Tekturna

adux

6.

Aktar tagħrif

 

 

1.

X’INHU TEKTURNA U GĦALXIEX JINTUŻA

 

 

 

Rasliez jagħmel parti minn klassi ġdida ta’ mediċini li jissejjħħu inibituri ta’ renin. Tekturna jgħin biex

ibaxxi l-pressjoni tad-demm għolja. Inibituri ta’ renin inaqqsu l-ammont ta’ angiotensin II li l-ġisem

insuffiċjenza tal-qalb, attakk tal-qalb jew insuffiċjenza tal-kliewi. Billi tbaxxi l-pressjoni tad-demm għall-livelli normali jitnaqqasċir-r skju li tiżviluppa dawn id-disturbi.

jista’ jipproduċi. B’angiotensin II il-vini tad-de

 

jidjiequ u l-pressjoni tad-demm togħla. Bit-tnaqqis

ta’ angiotensin II, il-vini tad-demm jistrieħu, u

-pressjoni tad-demm titbaxxa.

 

m’g

li

 

Pressjoni tad-demm għolja iżżid l-ammont ta’ xogħol fuq il-qalb u l-arterji. Jekk dan idum għal żmien

twil, jista’ jagħmel il-ħsara fil-vini t d-demm fil-moħħ, qalb u kliewi, u jista’ jikkawża puplesija,

inali

 

 

Tieħux Tekturna

2. QABEL MAmediTIEĦU TEKTURNA

-jekk in i allerġiku/a (tbati minn sensittività eċċessiva) għal aliskiren jew sustanzi oħra ta’ Tekturna. Jekk taħseb li tista’ tkun allerġiku, staqsi lit-tabib tiegħek għal parir.

-jekk diġà ġarrabt anġjoedima (tbatija biex tieħu n-nifs, jew biex tibla’, jew nefħa tal-wiċċ, idejn u saqajn, għajnejn u/jew l-ilsien) meta ħadt aliskiren.

-fl-aħħar 6 xhur tat-tqala jew jekk qed tredda’, ara sezzjoni Tqala u treddigħ.

-jekk qed tieħu ciclosporin (mediċina li tintuża f’każ ta’ trapjant sabiex jiġi evitat li l-organu jiġi riġettat jew għal kundizzjonijiet oħra, eż artrite rewmatojde jew dermatite atopika) jew verapamil (mediċina li tintuża biex tbaxxi l-pressjoni tad-demm, biex tirranġa r-ritmu tal-qalb

jew għall-kura ta’ anġina pektoris) jew quinidine (mediċina li tintuża biex tirranġa r-ritmu tal-

qalb).Prodott

Oqgħod attent ħafna b’Tekturna

-jekk qed tieħu dijuretiku (tip ta’ mediċina magħrufa bħala pilloli “tal-pipi” li jżidu l-ammont ta’ awrina li tagħmel).

-jekk għandek insuffiċjenza tal-funzjoni tal-kliewi.

-jekk iġġarrab anġjoedima (tbatija biex tieħu n-nifs, jew biex tibla’, jew nefħa tal-wiċċ, idejn u saqajn, għajnejn u/jew l-ilsien).

Meta tieħu Tekturna ma’ l-ikel u max-xorb

Jekk xi wieħed minn dawn jgħodd għalik, għid lit-tabib tiegħek qabel tieħu Tekturna.

L-użu ta’ Tekturna fi tfal u adolexxenti mhux rakkomandat.

M’hemmx rakkomandazzjonijiet speċjali għal pazjenti li għandhom 65 sena jew akbar.

Meta tuża mediċini oħra

Jekk jogħġbok għid lit-tabib jew lill-ispiżjar tiegħek jekk qiegħed tieħu jew ħadt dan l-aħħar xi mediċini oħra, anki dawk mingħajr riċetta.

It-tabib tiegħek jista’ jkollu bżonn jibdillek id-doża u/jew jieħu xi prekawzjonijiet oħra jekk qed tieħu

xi waħda mill-mediċini li ġejjin:

awtorizzat

-

mediċini li jżidu l-ammont ta’ potassium fid-demm tiegħek. Dawn jinkludu dijuretiċi li jf ddlu l-

 

potassium, sustanzi tal-potassium.

 

-

furosemide, mediċina li tagħmel parti minn dawk magħrufin bħala dijuretiċi, jew pilloli “tal-

 

pipi”, li jintużaw biex jiżdied l-ammont ta’ awrina li tagħmel.

 

-

ketoconazole, mediċina li tintuża biex tikkura infezzjonijiet tal-fungu.

 

-

ċerti tipi ta’ mediċini li jtaffu l-uġigħ msejħa mediċini antiinfjammatorji mhux s er jdi

 

(NSAIDs).

 

Għandek tieħu Tekturna ma’ ikla ħafifa darba kuljum, l-aħjar fl-istess ħin kuljum. M’għandekx tieħu Tekturna mal-meraq tal-grejpfrut.

Tqala u treddigħ

Tieħux Tekturna jekk ħriġt tqila. Huwa importanti li tkellem lit-t bib tiegħek mill-ewwel jekk taħseb li

tista’ tkun ħriġt tqila jew qed tippjana biex toħroġ tqila. Treddax jekk qed tieħu Tekturna.

 

 

 

 

adux

 

 

 

ħ

Itlob il-parir tat-tabib jew ta’ l-ispiżjar tiegħek qabel tieħu xi mediċina.

Sewqan u tħaddim ta’ magni

 

m’g

 

 

 

 

 

Tista’ tħossok sturdut u dan jista’ jeffettwa a t egħek biex tikkonċentra. Qabel issuq karozza,

 

 

li

 

tħaddem makkinarju, jew tagħmel attivitaj et oħra li jeħtieġu konċentrazzjoni, għandhekk taċċerta

ruħek li tkun taf x’tip ta’ reazjoni jkollok għall-effetti ta’ Tekturna.

3.

 

inali

 

 

KIF GĦANDEK TIEĦU TEKTURNA

 

 

 

ċ

 

 

Dejjem għandek tieħu T kturna skond il-parir eżatt tat-tabib. Dejjem għandek taċċerta ruħek mat-tabib

jew ma’ l-ispiżjar tiegħ k j kk ikollok xi dubju.

Nies li jkolhom il-pressjoni tad-demm għolja ħafna drabi ma jinnutaw l-ebda sinjal tal-problema.

 

medi

Ħafna nies iħossuhom normali. Huwa importanti ħafna li tieħu din il-mediċina eżattament kif jgħidlek

Prodott

 

it-tabib tiegħek sabiex tikseb l-aqwa riżultati u tnaqqas ir-riskju li jkollok effetti sekondarji. Żomm l- appuntamenti mat-tabib tiegħek anki jekk tkun qed tħossok tajjeb.

Id-doża tal-bidu s-soltu tkun pillola waħda tal-150 mg darba kuljum.

Skond kif ikun ir-rispons tiegħek għall-kura t-tabib tiegħek jista’ jordnalek doża ogħla ta’ pillola ta’ 300 mg darba kuljum. It-tabib tiegħek jista’ jordnalek Tekturna ma’ mediċini oħra li jintużaw biex jikkuraw il-pressjoni tad-demm għolja.

Kif għandu jingħata

Huwa rakkomandat li tieħu l-pilloli ma’ xi ftit ilma. Għandek tieħu Tekturna ma’ ikla ħafifa darba kuljum, l-aħjar fl-istess ħin kuljum. M’għandekx tieħu Tekturna mal-meraq tal-grejpfrut.

Jekk tieħu Tekturna aktar milli suppost

Jekk bi żball ħadt wisq pilloli Tekturna, ikkonsulta mat-tabib tiegħek minnufih. Jista’ jkollok bżonn attenzjoni medika.

Jekk tinsa tieħu Tekturna

Jekk tinsa tieħu doża ta’ Tekturna, ħudha hekk kif tiftakar u imbagħad ħu d-doża li jmissek fil-ħin tas- soltu. Iżda, jekk ikun kważi wasal il-ħin tad-doża li jmissek għandek sempliċement tieħu l-pillola li jkun imissek fil-ħin tas-soltu. M’għandekx tieħu doża doppja biex tpatti għad-doża li tkun insejt tieħu.

4. EFFETTI SEKONDARJI LI JISTA’ JKOLLU

Bħal kull mediċina oħra, Tekturna jista’ jkollu effetti sekondarji, għalkemm ma jidhrux fuq kulħ dd.

Effetti komuni (jeffettwaw anqas minn 1 f’kull 10 pazjenti): Dijarrea. Mhux komuni (jeffettwaw anqas minn 1 f’kull 100 pazjent): Raxx tal-ġilda.

Rari (jeffettwaw anqas minn 1f’kull 1,000 pazjent): Anġjoedima (diffikultà biex tieħu n-nifs, jew biex tibla’, jew nefħa fil-wiċċ, fl-idejn u fis-saqajn, fl-għajnejn, fix-xofftejn u/jew fl-ilsien).

Tużax Tekturna wara d-data ta’ skadenza li tidher fuq il-kartuna u l-folja. Id-data ta’ skadenza tirreferi

Mhux magħruf (ma tistax tittieħed stima tal-frekwenza mid-

dejta

disponibbli): Problemi fil-kliewi.

Jekk xi wieħed mill-effetti sekondarji jiggrava jew jekk tinnota xi effetti sekondarji li mhumiex

 

 

 

 

awtorizzat

imsemmijin f’dan il-fuljett, jekk jogħġbok, għid lit-tabib jew lill-ispiżjar tiegħek.

5. KIF TAĦŻEN TEKTURNA

 

adux

 

ħ

 

Żommu fejn ma jintlaħaqx u ma jidhirx mit-tfal.

 

 

m’g

 

għall-aħħar ġurnata ta’ dak ix-xahar.

li

Taħżinx f’temperatura ’l fuq minn 30°C.

inali

Aħżen fil-pakkett oriġinali sabiex tilqa’ m -umd tà.

6.AKTAR TAGĦRIF

X’fih Tekturna

ċ

medi

-

Is-sustanza attiva hi al sk ren (bhala hemifumarate) 300 mg.

-

Is-sustanzi l-oħra huma crospovidone, hypromellose, magnesium stearate, macrogol,

 

microcrystalline c llulose, povidone, colloidal anhydrous silica, talc, titanium dioxide (E 171),

 

black iron oxide (E 172), red iron oxide (E 172).

Prodott

 

Id-Dehra ta’ Tek urna u l-kontenuti tal-pakkett

Tekturna 300 mg pilloli miksijin b’rita huma pilloli aħmar ċar, konvessi miż-żewġ naħat, f’għamla ovali, ittimbrati ‘IU’ fuq naħa u ‘NVR’ fuq in-naħa l-oħra.

Tektu na jiġi f’pakketti li jkun fihom 7, 14, 28, 30, 50, 56, 84, 90, 98 jew 280 pillola. Pakketti li fihom 84 (3x28), 90 (3x30), 98 (2x49) jew 280 (20x14) pillola huma pakketti b’ħafna. Jista’ jkun li mhux il- pakketti kollha jkunu għal skop kummerċjali f’pajjiżek.

Id-Detentur ta’ l-Awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-Suq

Novartis Europharm Limited

Wimblehurst Road

Horsham

West Sussex, RH12 5AB

Ir-Renju Unit

Manifattur

Novartis Farma S.p.A.

Via Provinciale Schito 131

I-80058 Torre Annunziata/NA

L-Italja

Għal kull tagħrif dwar din il-mediċina, jekk jogħġbok ikkuntattja lir-rappreżentant lokali tad-Detentur ta’ l-Awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-Suq:

België/Belgique/Belgien

 

 

 

Luxembourg/Luxemburg

Novartis Pharma N.V.

 

 

 

Novartis Pharma GmbH

Tél/Tel: +32 2 246 16 11

 

 

 

Tél/Tel: +49 911 273 0

awtorizzat

 

 

 

 

България

 

 

 

 

Magyarország

 

Novartis Pharma Services Inc.

 

 

Novartis Hungária Kft. Pharma

Тел.: +359 2 489 98 28

 

 

 

Tel.: +36 1 457 65 00

 

Česká republika

 

 

 

 

Malta

 

 

Novartis s.r.o.

 

 

 

 

Novartis Pharma Services Inc.

Tel: +420 225 775 111

 

 

 

Tel: +356 2298 3217

 

Danmark

 

 

 

 

 

adux

 

 

 

 

 

Nederland

 

Novartis Healthcare A/S

 

 

 

Novartis Pharma B.V.

 

Tlf: +45 39 16 84 00

 

 

 

Tel: +31 26 37 82 111

 

Deutschland

 

 

 

 

Norge

 

 

Novartis Pharma GmbH

 

 

 

m’g

 

 

 

 

 

NovartisħNorge AS

 

Tel: +49 911 273 0

 

 

li

Tlf: +47 23 05 20 00

 

Eesti

 

 

 

Österreich

 

 

 

 

 

 

Novartis Pharma Services Inc.

inali

 

Novartis Pharma GmbH

Tel: +372 60 62 400

 

 

Tel: +43 1 86 6570

 

 

 

 

 

Ελλάδα

 

ċ

 

Polska

 

 

Novartis (Hellas) A.E.B.E.

 

Novartis Poland Sp. z o.o.

 

 

 

Τηλ: +30 210 281 17 12

 

 

 

Tel.: +48 22 550 8888

 

España

medi

 

 

Portugal

 

 

 

 

 

 

 

 

Novartis Farmacéutica, S.A.

 

 

 

Novartis Farma - Produtos Farmacêuticos, S.A.

Tel: +34 93 306 42 00

 

 

 

Tel: +351 21 000 8600

 

Prodott

 

 

 

 

România

 

 

France

 

 

 

 

 

 

Novartis Pharma S.A.S.

 

 

 

Novartis Pharma Services Inc.

Tél: +33 1 55 47 66 00

 

 

 

Tel: +40 21 31299 01

 

I eland

 

 

 

 

Slovenija

 

Novartis Ireland Limited

 

 

 

Novartis Pharma Services Inc.

Tel: +353 1 260 12 55

 

 

 

Tel: +386 1 300 75 77

 

Ísland

 

 

 

 

Slovenská republika

 

Vistor hf.

 

 

 

 

Novartis Slovakia s.r.o.

 

Sími: +354 535 7000

 

 

 

Tel: +421 2 5542 5439

 

Italia

 

 

Suomi/Finland

 

Novartis Farma S.p.A.

 

Novartis Finland Oy

 

Tel: +39 02 96 54 1

 

Puh/Tel: +358 9 61 33 22 11

Κύπρος

 

 

Sverige

 

 

Δημητριάδης και Παπαέλληνας Λτδ

Novartis Sverige AB

 

Τηλ: +357 22 690 690

 

Tel: +46 8 732 32 00

 

Latvija

 

 

United Kingdom

 

Novartis Pharma Services Inc.

 

Novartis Pharmaceuticals UK Ltd.

Tel: +371 7 887 070

 

Tel: +44 1276 698370

awtorizzat

 

 

Lietuva

 

 

 

 

 

Novartis Pharma Services Inc.

 

 

 

 

Tel: +370 5 269 16 50

 

 

 

 

Dan il-fuljett kien approvat l-aħħar f’

 

 

 

 

 

 

 

adux

 

 

 

 

ħ

 

 

 

 

m’g

 

 

 

 

inali

li

 

 

 

 

 

 

 

 

ċ

 

 

 

Prodott

medi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kummenti

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Għajnuna
  • Get it on Google Play
  • Dwar
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    Drogi ta’ preskrizzjoni elenkati