Maltese
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Agħżel il-lingwa tas-sit

Topotecan Eagle (topotecan hydrochloride) – Sommarju tal-karatteristiċi tal-prodott - L01XX17

Updated on site: 10-Oct-2017

Isem tal-MediċinaTopotecan Eagle
Kodiċi ATCL01XX17
Sustanzatopotecan hydrochloride
ManifatturEagle Laboratories Ltd.   

1. ISEM

IL-PRODOTT MEDIĊINALI

Topotecan Eagle 3 mg/1 ml konċentrat għal soluzzjoni għall-infużjoni.

2. GĦAMLA KWALITATTIVA U KWANTITATTIVA

ml wieħed ta’ konċentrat għal soluzzjoni għall-infużjoni fih 3 mg topotecan (bħala hydrochloride).

Kull fjala tadoża waħda fiha 1 mg topotecan bħala (hydrochloride).

Għal-lista kompleta ta’ sustanzi mhux attivi, ara sezzjoni 6.1.

3.

GĦAMLA FARMAĊEWTIKA

awtorizzat

Konċentrat għal soluzzjoni għall-infużjoni.

Soluzzjoni safra ċara fl-oranġjo, pH ≤ 1.2.

4.

TAGĦRIF KLINIKU

 

4.1 Indikazzjonijiet terapewtiċi

Monoterapija b’topotecan hija indikata għall-kura ta’ pazjentiħb’kanaduxċer taċ-ċelluli ż-żgħar tal-pulmun (SCLC) li reġa’ tfaċċa u li għalihom trattament mill-ġdid bit-terapija ewlenija mhuwiex ikkunsidrat xieraq (ara sezzjoni 5.1).

Topotecan flimkien ma’ cisplatin huwa indikat għall-pazjenti b’karċinoma taċ-ċerviċi li reġgħet feġġet

wara radjuterapija u għall-dawk il-pazjenti b

m’g

-marda fl-Istadju IVB. Pazjenti li qabel kellhom

 

 

li

esponiment għal cisplatin jinħtieġu interva

sostnut mingħajr trattament biex jiġġustifika trattament

biż-żewġ mediċini flimkien (ara sezzjoni 5.1).

4.2 Pożoloġija u metodu ta’inalik f għandu jingħata

Pożoloġija

 

ċ

 

 

 

 

Meta jintuża fli kien a’ cisplatin, l-informazzjoni kompleta ta’ kif jiġi preskritt cisplatin għandha

tiġi kkonsulta a.

medi

 

 

 

Prodott

 

 

Qabel ma jingħa a l-ewwel kors ta’ topotecan, il-pazjenti jrid ikollhom linja bażi tal-għadd tanutrofili ta1.5 x 109/l, għadd taplejtlits ta100 x 109/l u livell ta’ emoglobina ta’ 9g/dl (jekk hemm

bż nn wara trasfużjoni).

Karċinoma taċ-Ċelluli ż-Żgħar tal-Pulmun

Doża inizjali

Id-doża ta’ topotecan rakkomandata hija ta’ 1.5 mg/m2 tal-erja tas-superfiċje tal-ġisem kuljum mogħtija b’infużjoni fil-vina għal 30 minuta kuljum għal ħames ġranet konsekuttivi b’intervall ta’ tliet ġimgħat bejn il-bidu ta’ kull kors. Jekk jiġi ttollerat mill-ġisem, il-kura tista’ tkompla sakemm il- marda tmur għall-agħar (ara sezzjonijiet 4.8 u 5.1).

Dożi sussegwenti

Topotecan m’għandux jerġa’ jiġi amministrat ħlief jekk l-għadd tan-newtrofili jkun 1 x 109/l, l- għadd taplejtlits ikun 100 x 109/l, u l-livell tal-emoglobina jkun 9 g/dl (wara trasfużjoni, jekk ikun hemm bżonn).

Il-prattika ta’ onkoloġija standard għall-immaniġġjar ta’ newtropenija hija jew li tamministra topotecan ma’ mediċini oħra (eż. G-CSF) jew li tnaqqas id-doża biex iżżomm il-livelli ta’ newtrofili.

Jekk it-tnaqqis fid-doża jiġi magħżul għal pazjenti li jġarrbu newtropenja qawwija (l-għadd ta’ newtrofili < 0.5 x 109/l) għal sebat ijiem jew iktar, jew newtropenja qawwija bid-deni jew infezzjoni, jew li kellhom il-kura sospiża minħabba newtropenja, id-doża għandha titnaqqas b’0.25 mg/m2/jum għal 1.25 mg/m2/ġurnata (jew sussegwentement imnaqqsa għal 1.0 mg/m2/ġurnata jekk ikun hemm bżonn).

Id-dożi jridu jitnaqsu wkoll jekk in-numru ta’ plejtlits jaqa’ taħt 25 x 109/l. Fl-istudji kliniċ li saru, topotecan ma baqax jingħata jekk d-doża tnaqqset għal 1.0 mg/m2 u kien hemm il-bż nn ta’ aktar tnaqqis fid-doża biex jiġu ikkontrollati l-effetti avversi.

Karċinoma ċervikali

awtorizzat

Doża inizjali

Id-doża rakkommandata ta’ topotecan hija ta’ 0.75 mg/m2/ġurnataaduxamministrata bħala infużjoni ġol-

vina għal 30 minuta kuljum fil-ġranet 1, 2 u 3. Cisplatin huwa amministrat bħala infużjoni ġol-vina fil-

ġurnata 1 f’doża ta’ 50 mg/m2/ġurnata u wara tingħata d-doż t ’ topotecan. Din l-iskeda ta’ trattament

 

ħ

hija ripetuta kull 21 ġurnata għall-sitt korsijiet jew sakemm il-m rda tmur għall-agħar.

ikun hemm bżonn).

m’g

Dożi sussegwenti

 

Topotecan m’għandux jerġa’ jiġi amministrat ħlief jekk l- ħadd tan-newtrofili jkun 1.5 x 109/l, l-

 

li

oglobina jkun 9 g/dl (wara trasfużjoni, jekk

għadd taplejtlits ikun 100 x 109/l, u l-livell tal-e

inali

 

Il-prattika ta’ onkoloġija standard għ ll-immaniġġjar ta’ newtropenija hija jew li tamministra

infezzjoni jew li t-trattam nt kien ittardjat minħabba newtropenja, id-doża għandha titnaqqsilhom b’20 % għal 0.60 mg/m2 /ġurnata għall-korsijiet sussegwenti (jew sussegwement titnaqqas għal 0.45mg/m2/jum jekk ikun hemm bżonn).

topotecan ma’ mediċini oħra (eż. G-CSF) jew li tnaqqas id-doża biex iżżomm il-livelli ta’ newtrofili. ċ Jekk it-tnaqqis fidmedi-doża jiġ magħżul għ pazjenti li jġarrbu newtropenja qawwija (l-għadd tan- newtrofils < 0.5 x 10 /l) għal sebat ijiem jew aktar, jew newtropenja qawwija assoċċjata ma’ deni jew

ProdottId- żi9għandhom jitnaqqsu bl-istess mod jekk il-għadd tal-plejtlits jinżel f’livell anqas minn 25 x 10 /l.

Id- ża f’pazjenti b’indeboliment renali

Monoterapija (Karċinoma taċ-Ċelluli ż-Żgħar tal-pulmun)

M’hemmx biżżejjed informazzjoni biex ikun hemm rakkomandazzjonijiet għal pazjenti li għandhom tneħħija tal-krejatinina ta’ < 20 ml/min. Il-ftit informazzjoni li teżisiti tindika li d-doża trid titnaqqas f’pazjenti li jbatu minn indeboliment tal-kliewi moderat. Id-doża ta’ topotecan rakkomandata f’ monoterapija f’pazjenti b’karċinoma tal-ovarji jew taċ-ċelluli ż-żgħar tal-pulmun u li għandhom tneħħija tal-krejatinina ta’ bejn l-20 u d-39 ml/min hija ta’ 0.75 mg/m2 /ġurnata għal ħamest ijiem konsekuttivi.

Terapija kkombinata (Karċinoma ċervikali)

Fi studji kliniċi b’topotecan flimkien ma’ cisplatin għat-trattament ta’ kanċer taċ-ċerviċi, it-terapija inbdiet biss f’pazjenti bi krejatinina fis-serum ta’ anqas minn jew ta’ 1.5 mg/dl. Jekk waqt it-terapija

b’topotecan flimkien ma’ cisplatin il-krejatinina tas-serum taqbeż il-1.5 mg/dl, huwa rakkommandat li tiġi kkonsultata l-informazzjoni kompleta ta’ kif jiġi preskritt cisplatin għall-parir dwar tnaqqis jew tkomplija tad-doża. Jekk cisplatin jitwaqqaf, m’hemmx tagħrif biżżejjed dwar it-tkomplija ta’ topotecan bħala monoterapija f’pazjenti b’kanċer ċervikali.

Popolazzjoni pedjatrika

L-esperjenza fit-tfal hija limitata u għalhekk ma tista’ tingħata l-ebda rakkommandazzjoni għat- trattment ta’ pazjenti pedjatriċi b’topotecan (ara sezzjonijiet 5.1 u 5.2).

Metodu ta’ kif għandu jingħata

Il-konċentrazzjoni għandha tiġi nnotata jew inkella tista' sseħħ doża eċċessiva ta’ pe klu għall- ħajja.

Topotecan Eagle fih konċentrazzjoni ta’ doża ogħla (3 mg/ml) minn prodotti ħra ta’ topotecan għal infużjoni ġol-vini (ġeneralment 1 mg/ml). Topotecan Eagle għandu jiġi dil it għal konċentrazzjoni finali ta’ bejn 25 µg/ml u 50 µg/ml (ara sezzjoni 6.6 għ l istruzzjonijiet dwar id-

Il-konċentrazzjoni ta’topotecan fil-fjala ta’ 1 ml hija ogħla (3 mg/ml) milli bilawtorizzat-prodotti l-oħra ta’ topotecan. Huwa importanti li Topotecan Eagle jkompli jiġi dilwit qabel l-użu (ara sezzjoni 6.6).

dilwizzjoni).

4.3Kontra-indikazzjonijiet

Topotecan huwa kontra-indikat f’pazjenti li

m’g

adux

 

-

għandhom storja ta’ sensittività eċċessiva għas-sustanzaħattiva jew għal xi sustanzi mhux attivi

-

qed ireddgħu (ara sezzjoni 4.6)

 

 

-

qabel ma bdew l-ewwel kors diġa kellhom depressjoni qawwija tal-mudullun, jiġifieri kellhom

 

 

li

 

 

linja bażi ta’ newtrofili ta’ < 1.5 x 109/l u/jew ħadd ta’ plejtlits ta’ < 100 x 109/l.

dilwizzjoni).

inali

 

 

4.4

Twissijiet speċjali u prekawzjon j et għall-użu

 

 

Topotecan Eagle jeħtieġ dilwizzjo xierqa qabel l-użu. Il-konċentrazzjoni ta’ topotecan f’Topotecan

 

 

ċ

 

Eagle tvarja minn prodotti oħra ta’ topotecan (ara sezzjoni 6.6 għal istruzzjonijiet ulterjuri dwar id-

 

 

 

 

 

medi

 

Il-konċentrazzjoni għan ha tiġi nnotata jew tista' sseħħ doża eċċessiva ta’ periklu għall-ħajja.

 

Topotecan Eagle fih konċentrazzjoni ta’ doża ogħla (3 mg/ml) minn prodotti oħra ta’ topotecan

 

Prodott

 

 

għal infużjoni ġol-vini (ġeneralment 1 mg/ml). Topotecan Eagle għandu jiġi dilwit għal

 

konċentrazzj ni finali ta’ bejn 25 µg/ml u 50 µg/ml (ara sezzjoni 6.6 għal istruzzjonijiet dwar id-

 

dilwizzj ni).

 

It- ssiċità ematoloġika hija relatata mad-doża, u spiss għandu jsir eżami sħiħ tal-għadd taċ-ċelluli tad- demm li jinkludi l-plejtlits (ara sezzjoni 4.2).

Bħal prodotti mediċinali ċitotossiċi oħra, topotecan jista’ jikkawża suppressjoni serja tal-mudullun tal- għadam. Suppressjoni tal-mudullun tal-għadam li twassal għal-sepsis u mewt minħabba sepsis ġew irrappurtati f’pazjenti trattati b’topotecan (ara sezzjoni 4.8).

Newtropenja kkawżata minn topotecan tista’ twassal għal kolite tan-newtropenja. Fi provi kliniċi b’topotecan, ġew irrappurtati każijiet ta’ mewt minħabba l-kolite tan-newtropenja. F’pazjenti li jkollhom deni, newtropenja, u tip t'uġigħ ta’ żaqq kompatibbli, għandha tiġi kkunsidrata l-possibilità ta’ kolite tan-newtropenja.

Topotecan ġie assoċċjat ma’ rapporti ta’ mard tal-interstizju tal-pulmun (ILD), fejn ftit minnhom kienu fatali (ara sezzjoni 4.8). Fatturi ta’ riskju bażi jinkludu fil-passat ILD, fibrożi pulmonari, kanċer tal- pulmun, espożizzjoni toraċika għal radjazzjoni u l-użu ta’ mediċini pnewmotossiċi u/jew fatturi li jistimulaw kolonji. Il-pazjenti għandhom ikunu sorveljati għal sintomi pulmonari li jindikaw ILD (eż. sogħla, deni, qtigħ ta' nifs u/jew nuqqas ta' ossiġenu), u topotecan għandu jitwaqqaf jekk tkun ikkonfermata dijanjożi ġdida ta’ ILD.

Monoterapija b’topotecan u topotecan flimkien ma’ cisplatin huma assoċjati b’mod komuni ma’ tromboċitopenja klinikamnet rilevanti. Din għandha tiġi kkunsidrata meta wieħed jippreskrivi

topotecan eż. f’każ li pazjenti li għandhom riskju ogħla ta’ fsada minn tumuri jiġu kkunsidrati għal terapija.

fis-serum 10 mg/dl) minħabba ċirrożi. L-użu ta’ topotecan f’dawn il-pazjentiawtorizzatmhuwiex issuġġerit.

Kif inhu mistenni, pazjenti li għandhom stat ta’ saħħa ħażina (PS > 1) għandhom rata ta’ rispons kt

baxxa u inċidenza ogħla ta’ kumplikazzjonijiet bħal-deni, infezzjoni u sepsis (ara sezzjoni 4.8). Stima

preċiża tal-istat ta’ saħħa tal-persuna fiż-żmien li fih tingħata t-terapija huwa importanti b ex tiżgura li l-pazjenti ma ddeterjorawx sa l-istat tasaħħa 3.

Mhemmx biżżejjed esperjenza dwar l-użu tatopotecan fpazjenti li għandhom indeboliment serju tal-

kliewi (tneħħija tal-krejatinina < 20 ml/min) jew li jbatu minn indeboliment serju tal-fwied (bilirubin

Numru żgħir ta’ pazjenti b’indeboliment tal-fwied (bilirubin fis-ser m bejn 1.5 u 10 mg/dl) ingħataw topotecan ġol-vina b’doża ta’ 1.5 mg/m2 għal ħamest ijiem kull tlett ġimgħat. Tnaqqis fit-tneħħija ta’ topotecan ġiet osservata. Madanakollu, m’hemmx biżżejjed inform zzjoni biex ikun hemm

rakkomandazzjoni ta’ doża f’dan il-grupp ta’ pazjenti.

 

adux

 

 

 

ħ

4.5 Prodotti mediċinali oħra li ma’ jaqblux ma’ dan il-prodott u affarijiet oħra li jistgħu

jibdlu l-effett farmaċewtiku tal-prodott

 

 

Ma sarux studji ta’ interazzjoni farmakokinetiċ umanim’gin vivo.

 

li

 

 

Topotecan ma jinibixxix l-enżimi um ni P450 (ara sezzjoni 5.2). Fi studju li sar fuq pazjenti li rċievew il-mediċina ġol-vina, il-ko-ammi istr zzjoni ta’ granisetron, ondansetron, morphine jew kortikosterojdi ma jidhirx li kellhom effetti sinifikant fuq il-farmakokinetika ta’ topotecan totali (fil-

forma attiva jew inattiva).

inali

 

 

ċ

Meta topotecan jiġmediużat ma’ prodotti kimoterapewtiċi oħra, jista’ jkun hemm bżonn li titnaqqas id- doża ta’ kull prodott m diċinali biex tittejjeb it-tollerabilità tagħhom. Madanakollu, meta jiġu użati

ukoll mediċini li għandhom il-platinum, hemm interazzjoni distinta li tiddependi fuq is-sekwenza tal-

mediċini, tiddependi fuq jekk il-mediċina li fiha l-platinum tingħatax fl-ewwel jew fil-ħames jum waqt

Prodott

li qed jingħa a

opotecan. Jekk cisplatin jew carboplatin jingħataw lill-pazjent fl-ewwel ġurnata tad-

żaġġ ta’ p

tecan, trid tingħata doża iktar baxxa ta’ kull prodott, biex tkun tista’ titjieb it-

tollerabilità tagħhom, meta kkomparat mad-doża ta’ kull prodott li tista’ tingħata jekk il-mediċina li fiha l-platinum tingħata fil-5 jum tad-dożi ta’ topotecan.

Meta topotecan (0.75 mg/m2 /ġurnata għal ħamest ijiem konsekuttivi) u cisplatin (60 mg/m2 /ġurnata fil-ġurnata 1) ġew amministrati lil 13-il pazjent b’kanċer tal-ovarji, żjieda żgħira fl-AUC (12 %, n=9) u Cmax (23 %, n=11) kienet innutata fil-ġurnata 5. Din iż-żjieda hija kkunsidrata li x’aktarx mhijiex ta’ rilevanza klinika.

4.6Fertilità, tqala u treddigħ

Kontraċezzjoni fl-irġiel u n-nisa

Bħal fil-każ ta’ kull kemoterapija ċitotossika, għandha tingħata rakkomandazzjoni li jintużaw metodi effettivi ta’ kontraċezzjoni meta l-mara jew ir-raġel qed jirċievu trattament b’topotecan.

Nisa f’età li jista’ jkollhom it-tfal

Minn studji pre-kliniċi li saru, topotecan ġie ippruvat li jikkawża il-mewt jew malformazzjoni tal- embrju jew fetu (ara sezzjoni 5.3). Bħal fil-każ ta’ prodotti mediċinali ċitotossiċi oħra, topotecan jista jagħmel ħsara lil-fetu w għalhekk għandu jingħata parir lin-nisa li jistgħu jinqabdu tqal biex jevitaw it- tqala waqt il-kura b’topotecan.

Tqala

Fil-każ li topotecan jintuża waqt it-tqala jew il-mara tinqabad tqila waqt il-kura b’topotecan, din għandha tiġi avżata dwar il-periklu potenzjali għal-fetu.

Treddigħ

Topotecan huwa kontra-indikat waqt it-treddigħ (ara sezzjoni 4.3). Għalkemmawtorizzatmhux magħruf jekk topotecan jgħaddix fil-ħalib tas-sider, it-treddigħ irid jieqaf meta tibda t-terapija.

Fertilità

F’studji dwar it-tossiċita riprodduttiva fil-firien, ma ġew osservati l-ebda effetti fuq il-fe tilità tal-firien nisa jew irġiel (ara sezzjoni 5.3). Madankollu, bħal prodotti mediċinali ċitotossiċ oħra p tecan huwa ġenotossiku w effetti fuq il-fertilità, inkluż fuq il-fertilità tar-raġel, ma jistgħux jiġu esklużi.

4.7 Effetti fuq

il-ħila biex issuq u tħaddem magni

Ma sarux studji dwar l-effetti fuq il-ħila biex issuq jew tħaddemaduxmagni. Madanakollu, għandu jkun hemm attenzjoni fis-sewqan jew it-tħaddim ta’ magni jekk l-għeja jew it-telqa jippersistu.

4.8 Effetti mhux mixtieqa

ħ Fi studji fejn tiġi stabbilita d-doża rakkomandata, li kienu jinvolvu 523 pazjent b’kanċer tal-ovarji li

reġa’ feġġ u 631 pazjent b’kanċer taċ-ċelluli ż-żgħar tal-pulmun li reġa’ feġġ, instab li l-effett tossiku

ematoloġiku huwa dak li jillimita d-doża ta’ monoterapija b’topotecan. It-tossiċità kienet prevedibbli u

wkoll riversibbli. Ma kien hemm l-ebda indikazzjonim’gta’ tossiċità kumulattiva ematoloġika jew mhux

ematoloġika.

li

Il-profil tal-effetti avversi għal topotec

meta jingħata flimkien ma’ cisplatin fi provi kliniċi tal-

kanċer taċ-ċerviċi huwa konsiste ti ma’ dak li ntwera b’monoterapija ta’ topotecan. It-tossiċità

ematoloġika totali hija anqas f’pazjentiċinalitrattati b’topotecan flimkien ma’ cisplatin meta mqabbla ma’ monoterapija b’ topotecan, ż a ogħla milli b’cisplatin waħdu.

Aktar ġrajjiet avversi intw r w meta topotecan ingħata flimkien ma’ cisplatin, madanakollu, dawn il-

ġrajjiet intwerew b’ onoterapija b’cisplatin u mhumiex attribwiti għal topotecan. L-informazzjoni ta’

kif għandu jiġi preskrittmedicisplatin għandha tiġi kkonsultata għall-lista kompleta ta’ reazzjonijiet avversi assoċjati mal-użu a’ cisplatin.

ProdottReazzj nijiet avversi huma elenkati hawn taħt, ikklassifikati skont is-sistema tal-ġisem u l-frekwenza assoluta (il-ġrajjiet kollha rappuratati). Il-frekwenzi huma definiti bħala: komuni ħafna (1/10),

It-tagħrif integrat ta’ sigurtà għal monoterapija b’topotecan huma ppreżentati hawn taħt.

komuni (1/100 sa < 1/10); mhux komuni (1/1,000 sa < 1/100); rari (1/10,000 sa < 1/1,000); rari ħafna (< 1/10,000) inklużi rapporti iżolati u mhux magħruf (ma tistax tittieħed stima mid-data disponibbli).

F’kull grupp ta’ frekwenza, l-effetti mhux mixtieqa huma ppreżentati f’ordni ta’ serjetà dejjem tonqos.

Disturbi tad-demm u tas-sistema limfatika

Komuni ħafna: newtropenja bid-deni, newtropenja (ara Disturbi gastro-intestinali), tromboċitopenja, anemija, lewkopenja

Komuni: panċitopenija

Mhux magħruf: fsada qawwija (assoċjata ma’ troboċitopenija)

Disturbi respiratorji, toraċiċi u medjastinali

Rari: mard fiċ-ċelluli interstitial tal-pulmun (xi każijiet kienu fatali)

Disturbi gastro-intestinali

Komuni ħafna: dardir, rimettar, u dijarrea (li kollha jistgħu jkunu serji), stitikezza, uġigħ ta’ żaqq1, mukosite.

1Kolite tan-newtropenja, inkluża l-kolite tan-newtropenja fatali, ġiet irrappurtata bħala kumplikazzjoni tan-newtropenja kkawżata minn topotecan (ara sezzjoni 4.4)

Disturbi fil-ġilda u fit-tessuti ta’ taħt il-ġilda

Komuni ħafna: alopeċja

Komuni: ħakk

Disturbi fil-metaboliżmu u n-nutrizzjoni

Komuni ħafna: anoreksja (li tista’ tkun serja)

Infezzjonijiet u infestazzjonijiet

 

 

awtorizzat

Komuni ħafna: infezzjoni

 

 

Komuni: sepsis2

 

 

 

2 Mwiet minħabba sepsis kienu rrappurtati f’pazjenti kkurati b’topotecan (ara sezzjoni 4.4)

Disturbi ġenerali u kundizzjonijiet ta' mnejn jing

ta

 

Komuni ħafna: deni, astenja, għeja

 

adux

 

ħ

 

Komuni: telqa

 

 

 

 

Rari: estravażazzjoni3.

 

3Estravażazzjoni ġiet irrappurtata b’mod rari ħafna. Reazzjonijiet kienu ħfief u l-biċċa l-

kbira ma kellhomx bżonn terapija speċ f ka.m’g

 

li

Komuni: reazzjoni ta’ sensittivitàinalieċċessiva inkluż raxx

Rari : reazzjoni anafilattika,ċanġoedima, urtikarja

Disturbi fis-sistema immuni

Disturbi fil-fwied u f l-marrara

Komuni: iperbilirubinimja

L-inċidenza ta’ reazzjonijiet avversi elenkati hawn fuq għandhom il-potenzjal li jiġru bi frekwenza

ogħla f’dawk il-pazjenti bi stat ta’ saħħa ħażina (ara sezzjoni 4.4).

 

medi

Il-frekwenzi assoċjati mal-ġrajjiet avversi ematoloġiċi u mhux ematoloġiċi elenkati hawn taħt

Prodott

 

jirrapreżentaw ir-rapporti ta’ ġrajjiet avversi kkunsidrati li għandhom /jista’ jkollhom x’jaqsmu ma’ te apija b’topotecan.

Ematoloġiċi

Newtropenja: Serja (numru ta’ newtrofili < 0.5 x 109/l) wara l-ewwel kors instabet f’55 % tal-pazjenti li damet sebat ijiem f’20 % u b’kollox f’77 % tal-pazjenti (39 % tal-korsijiet). Flimkien ma’ newtropenja qawwija, kien hemm inċidenza ta’ deni jew infezzjoni f’16% tal-pazjenti waqt l-ewwel kors u b’kollox f’23 % tal-pazjenti (6 % tal-korsijiet). Iż-żmien medjan għal bidu ta’ newtropenja qawwija kien disat ijiem u ħadet medjan ta’ sebat ijiem. Newtropenja qawwija damet iktar minn sebat ijiem fi 11 % tat-total tal-korsijiet. Fost il-pazjenti kollha li kienu kkurati fi studji kliniċi (inklużi kemm dawk b’newtropenja qawwija kif ukoll dawk li ma żviluppawx newtropenja qawwija), 11 % (4 % tal-korsijiet) kellhom d-deni u 26 % (9 % tal-korsijiet) qabdithom infezzjoni. Flimkien ma’ dan, 5 % tal-pazjenti kkurati (1 % tal-korsijiet) kellhom sepsis (ara sezzjoni 4.4).

Tromboċitopenja: Serja (plejtlits inqas minn 25 x 109/l) f’25 % tal-pazjenti (8 % tal-korsijiet); moderata (plejtlits bejn 25.0 u 50.0 x 109/l) f’25 % tal-pazjenti (15 % tal-korsijiet). Iż-żmien medjan għal bidu ta’ tromboċitopenja qawwija kienet l-15-il ġurnata u ħadet medjan ta’ ħamest ijiem. Trasfużjonijiet ta’ plejtlits ingħataw f’4 % tal-korsijiet. Rapporti ta’ konsegwenzi sinifikani assoċjati ma’ tromboċitopenja inkluż fatalitajiet minħabba fsada tat-tumuri ma kienux frekwenti.

Anemija: Moderata sa qawwija (Hb 8.0 g/dl) f’37 % tal-pazjenti (14 % tal-korsijiet). Trasfużjonijiet ta’ ċelluli ħomor ingħataw lil 52 % tal-pazjenti (21 % tal-korsijiet).

Mhux ematoloġiċi

Effetti mhux ematoloġiċi li ġew irrappuratati b’mod frekwenti kienu dawk gastro-intestinali bħ l

dardir (52 %), rimettar (32 %) u dijarrea (18 %), stitikezza (9 %) u mukosite (14 %). Dardir qawwi (skala 3 jew 4), rimettar, dijarrea u inċidenza ta’ mukosite kienet ta’ 4, 3, 2 u 1 % rispett vament.

Ġie irrappurtat ukoll uġigħ ta’ żaqq ħafif f’4 % tal-pazjenti.

Għeja kienet irrappurtata bejn wieħed u ieħor f’25 % tal-pazjenti u astenja f’bejnawtorizzatieħed u ieħ 16 % tal-pazjenti waqt li kienu qed jieħdu topotecan. Inċidenza ta’ għeja u astenja serja (skala 3 jew 4)

kienet ta’ 3 % u 3 % rispettivament.

Alopeċja kompleta jew serja ġiet osservata f’30 % tal-pazjenti alopeċja parzjali f’15 % tal-pazjenti.

Anoreksja (12 %), telqa (3 %) u iperbilirubinimja (1 %) kienu ġr jjiet serji oħra li ġew osservati

f’pazjenti u li kienu, jew setgħu kienu, assoċjati ma’ kura b’topotec n.

 

adux

ħ

Reazzjonijiet ta’ sensittivita’ eċċessiva, inkluż raxx, urtikarja, anġjoedima u reazjonijiet anafilattiċi

m’g

 

ġew irrappurtati f’każijiet rari. Fi provi kliniċi, ġie irrapurtat raxx f’4 % tal-pazjenti u ħakk f’1.5 % tal-

pazjenti.

li

 

4.9Doża eċċessiva

M’hemm l-ebda antidot għal doża eċċessiva ta’ topotecan. Il-kumplikazzjonijiet ewlenin ta’ doża

eċċessiva x’aktarx ikunu dipressjo tal-mudullun u mukosite.

 

inali

5.

ċ

TAGĦRIF FARMAKOLOĠIKU

5.1

Tagħrif far akodinamiku

Kategorija farmakoterapewtika:medi Prodotti antinejoplastiċi oħra: Kodiċi ATC: L01XX17.

L-attività ta’ potecan kontra tumuri tikkonsisti fl-inibizzjoni ta’ topoisomerase-I, li hija enżima

partik

larment involuta fir-replikazzjoni ta’ DNA waqt li jneħħi l-istrejn tat-tidwir ta’ qabel il-moving

Prodotteplicati n fork. Topotecan jinibixxi topoisomerase-I billi jistabiliżża lill-kumpless kovalenti tal- enżima u lid- DNA maqsum bl-istrand li huwa l-proċess intermedjarju tal-mekaniżmu katalitiku. Il- konsegwenzi ċellulari tal-inibizzjoni ta’ topoisomerase-I min-naħa ta’ topotecan hija l-induzzjoni ta’ qsim ta’ strand waħda tad-DNA li hi assoċjata mall-proteina.

SCLC li reġa’ feġġ

Prova klinika tal-fażi III (studju 478) qabblet topotecan mill-ħalq flimkien mal-Aħjar Kura ta’ Appoġġ (BSC) (n=71) ma’ BSC waħdu (n=70) f’pazjenti li l-kanċer tagħhom reġa’ feġġ wara t-terapija ewlenija (żmien medjan għall-progressjoni [TTP] mit-terapija ewlenija: 84 ġurnata għal-terapija b’topotecan + BSC, 90 ġurnata għal-BSC) u li għalihom trattament ieħor bkimoterapija li tingħata fil- vina ma kienx ikkunsidrat xieraq. Fil-grupp tatopotecan mill-ħalq flimkien maBSC kien hemm titjib

statistikament sinifikanti fir-rata totali tasopravivenza meta kkomparat mall-grupp taBSC waħdu. (Log-rank p=0.0104). Il-proporzjon ta’ periklu (hazard ratio) mhux aġġustat għall-grupp ta’ topotecan mill-ħalq flimkien ma’ BSC mqabbel mal-grupp ta’ BSC waħdu kien 0.64 (95 % CI: 0.45, 0.90). Is- sopravivenza medjana għall-pazjenti trattati b’topotecan + BSC kienet ta’ 25.9 ġimgħa (95 % C.I. 18.3, 31.6) meta mqabbla ma’13.9 ġimgħa (95 % C.I. 11.1,18.6) għall-pazjenti li rċievew BSC waħdu (p=0.0104).

Rapporti miġbura mill-pazjenti stess permezz ta’ assessjar unblinded urew benefiċju konsistenti fuq sintomi b’ topotecan mill-ħalq + BSC.

Sar studju tal-fażi 2 (Studju 065) u studju tal-fażi 3 (Studju 396) biex l-effikaċja ta’ topotecan mill- ħalq kontra topotecan mogħti ġol-vina tiġi evalwata f’pazjenti li l-kanċer tagħhom reġa’ feġġ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

awtorizzat

 

 

 

Studju 065

 

 

Studju 396

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Topotecan

 

 

Topotecan ġol-

Topotecan mill-

 

Topotecan ġol-

 

 

 

mill-ħalq

 

 

vina

 

ħalq

 

vina

 

 

 

(N = 52)

 

 

(N = 54)

(N = 153)

 

(N = 151)

 

 

 

 

 

 

 

adux

 

 

 

 

Sopravivenza medjan (ġimgħat)

32.3

 

 

ħ25.1

 

33.0

35.0

 

(95 % CI)

 

(26.3, 40.9)

 

 

(21.1, 33.0)

(29.1, 42.4)

(31.0, 37.1)

 

Proporzjon ta’ periklu (95 % CI)

0.88 (0.59, 1.31)

 

 

0.88 (0.7, 1.11)

 

Rata ta’ rispons (%)

23.1

 

 

14.8

 

 

18.3

 

21.9

 

(95 % CI)

 

(11.6, 34.5)

 

m’g

 

(12.2, 24.4)

 

(15.3, 28.5)

 

 

 

 

(5.3, 24.3)

 

 

 

 

li

 

 

 

 

 

 

 

 

Differenza fir-rata ta’ rispons

8.3 (-6.6, 23.1)

 

 

-3.6 (-12.6, 5.5)

 

(95 % CI)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Żmien medjan għall-progressjoni

14.9

 

 

13.1

 

 

11.9

 

14.6

 

(ġimgħat)

ċ

inali(8.3, 21.3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(95 % CI)

 

 

(11.6, 18.3)

(9.7, 14.1)

 

(13.3, 18.9)

 

Proporzjon ta’ periklu (95 % CI)

0.90 (0.60, 1.35)

 

 

1.21 (0.96, 1.53)

 

N = numru totali ta’ pazj nti li rċievew trattament.

 

 

 

 

 

 

 

CI = Confidence interval.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fi prova ħra

al-famediż III randomised li qabblet topotecan għal ġol-vina ma’ cyclophosphamide,

 

Adriamycin (d

xorubicin) u vincristine (CAV) f’pazjenti b’SCLC sensittiv li reġa’ feġġ, ir-rata totali

Prodott

 

 

 

 

 

 

 

 

 

90 jum wara li spiċċaw kors wieħed ta’ kemoterapija qabel (ara Tabella 1). Topotecan mill-ħ lq u topotecan ġol-vina kienu assoċjati ma’ taffija mis-sintomi tixtiebaħ fil-pazjenti b’SCLC sens ttiv li reġa’ feġġ, u dan ħareġ minn rapporti miġbura mill-pazjenti stess permezz ta’ assessjar unbl nded ta’ skala ta’ sintomi, f’kull wieħed minn dawn iż-żewġ studji.

Tabella 1. Sommarju ta’ sopravivenza, rata ta’ rispons u żmien għall-progressjoni f’pazjenti b’SCLC trattati b’topotecan mill-ħalq jew topotecan ġol-vina.

ta’ rispons kienet ta’ 24.3 % għal topotecan meta mqabbla ma’18.3 % għall-grupp CAV. Iż-żmien medjan għall-progessjoni kien jixtiebah fiż-żewġ gruppi (13.3 ġimgħat u 12.3 ġimgħat rispettivament). S p avivenzi medjani għaż-żewġ gruppi kienu 25.0 u 24.7 ġimgħat rispettivament. Il-proporzjon ta’ periklu għas-sopravivenza ta’ topotecan li jingħata fil-vina meta mqabbel ma’ CAV kien 1.04 (95 % CI 0.78 -1.40).

Ir-rata ta’ rispons għal topotecan fil-programm ikkombinat tal-kanċer taċ-ċelluli ż-żgħar tal-pulmun (n=480) għall-pazjenti fejn reġgħet feġġet il-marda li kienet sensittiva għat-terapija ewlenija, kien ta’ 20.2 %. Is-sopravivenza medjana kienet ta’ 30.3 ġimgħat (95 % CI: 26.7, 33.4).

F’popolazzjoni ta’ pazjenti b’SCLC refrattarju (dawk li ma jweġbux għat-terapija ewlenija), ir-rata ta’ rispons għal-topotecan kienet ta’ 4.0 %.

Karċinoma taċ-Ċerviċi

Fi prova klinika randomised u kumparattiva tal-fażi III immexxija mill-Grupp Ġinekoloġiku tal- Onkoloġija (GOG 0179), topotecan flimkien ma’ cisplatin (n=147) ġie mqabbel ma’ cisplatin waħdu (n=146) għat-trattament ta’ karċinoma taċ-ċerviċi, persistenti, li reġgħet feġġet jew fl-istat IVB, ikkonfermata istoloġikament fejn trattament kurattiv b’kirurġija u/jew radjazzjoni ma kienx ikkunsidrat xieraq. Topotecan flimkien ma’ cisplatin kellu benefiċċju fis-sopravivenza totali li kien statitstikament sinifikanti meta mqabbel ma’ monoterapija b’cisplatin wara aġġustament għall-analiżi interim (Log-rank p=0.033).

Tabella 2. Riżultati tal-istudju GOG-0179

 

Popolazzjoni ITT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cisplatin

 

 

Cisplatin

 

 

 

 

 

50 mg/m2 d. 1

50 mg/m2 d. 1 +

 

 

 

 

q21 d.

 

 

Topotecan

 

 

 

 

 

 

0.75 mg/m2 dx3

 

 

 

 

 

 

 

 

q21

Sopravivenza (xhur)

 

 

 

(n= 146)

 

 

(n = 147)

 

Medjan (95 % C.I.)

 

 

 

6.5 (5.8, 8.8)

 

9.4 (7.9, 11.9)

 

Proporzjon ta’ periklu (95 % C.I.)

 

 

 

 

0.76

(0.59-0.98)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

awtorizzat

Valur p log rank

 

 

 

 

 

0.033

 

 

 

 

 

 

Pazjenti li ma ħadu l-ebda

Kimoradjuter pija b’Cisplatin qabel

 

 

 

 

Cisplatin

 

Topotecan/Cisplatin

 

 

 

 

 

 

adux

 

 

 

 

 

 

ħ

 

 

 

 

Sopravivenza (xhur)

 

 

 

(n= 46)

 

 

 

(n = 44)

 

Medjan (95 % C.I.)

 

 

 

8.8 (6.4, 11.5)

15.7 (11.9, 17.7)

 

Proporzjon ta’ periklu (95 % C.I.)

 

 

 

m’g

0.51 (0.31, 0.82)

 

 

 

li

 

 

 

 

 

 

Pazjenti li qabel kienu ħadu Kimoradjuterapija bCisplatin

inali

 

 

Cisplatin

 

Topotecan/Cisplatin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sopravivenza (xhur)ċ

 

 

 

(n= 72)

 

 

 

(n = 69)

Medjan (95 % C.I)

 

 

 

5.9 (4.7, 8.8)

 

7.9 (5.5, 10.9)

 

Proporzjon ta’ p riklu (95 % C.I.)

 

 

 

 

0.85

(0.59, 1.21)

 

F’pazjenti (n=39) b’rikorrenzamedifi żmien 180 ġurnata wara kemoradjuterapija b’cisplatin, il-medjan ta’ Prodottsopravivenza me a opotecan ingħata flimkien ma’ cisplatin kien ta’ 4.6 xhur (95 % C.I.:2.6, 6.1) versu

4.5 xhur (95 % C.I.:2.9, 9.6) għal cisplatin bi proporzjon ta’ periklu ta’ 1.15 (0.59, 2.23). F’dawk (n=102) b’rik rrenza wara 180 ġurnata, is-sopravivenza medjana meta topotecan ingħata flimkien ma’ cisplatin kienet ta’ 9.9 xhur (95 % C.I.: 7, 12.6) versu 6.3 xhur (95 % C.I.: 4.9, 9.5) għal cisplatin bi

p p zj ni ta’ periklu ta’ 0.75 (0.49, 1.16). opolazzjoni pedjatrika

Topotecan kien ukoll evalwat fil-popolazzjoni pedjatrika; madanakollu, tagħrif limitat biss huwa disponibbli dwar l-effikaċja u s-sigurtà.

Fi prova open-label li kienet tinvolvi t-tfal (n=108, varjazzoni fl-età: trabi sa 16-il sena) b’tumuri li reġgħu feġġew jew kienu solidi progressivi, topotecan inbeda f’doża ta’ 2.0 mg/m2 mogħtija bħala infużjoni ta’ 30 minuta għal ħamest ijiem ripetuta kull tliet ġimgħat sa sena skont ir-rispons għat- terapija. It-tipi ta’ tumuri kienu jinkludu Sarkoma ta’ Erwing/ tumur newroektodermali primittiv,

newroblastoma, osteoblastoma, u rabdomijosarkoma. Attività kontra t-tumur intweriet primarjament f’pazjenti b’newroblastoma. Tossiċitajiet ta’ topotecan f’pazjenti pedjatriċi b’tumuri solidi rikorrenti jew refrattivi kienu jixbħu lill dak li s-soltu jidher fl-adulti. F’dan l-istudju, sitta u erbgħin (43 %) pazjent irċevew G-CSF fuq medda ta’ 192 (42.1 %) kors; ħamsa u sittin (60 %) rċievew transfużjonijiet ta’ Celluli Ħomor tad-Demm Ippakkjati u ħamsin (46 %) irċevew plejtlits fuq medda ta’ 139 u 159 kors (30.5 u 34.9 %) rispettivament. Ibbażata fuq it-tossiċità ta’ majelosuppressjoni li tillimita d-doża, id-doża massima tollerata (MTD) kienet stabbilita bħala 2.0 mg/m2 /ġurnata ma’ G- CSF u 1.4 mg/m2 /ġurnata mingħajr G-CSF fi studju farmakokinetiku f’pazjenti pedjatriċi b’tumuri solidi refrattarji (ara sezzjoni 5.2).

5.2 Tagħrif farmakokinetiku

Wara li topotecan ingħata ġol-vina f’dożi ta’ 0.5 sa 1.5 mg/m2 bħala infużjoni ta’ 30 minuta kuljum

għal ħamest ijiem, topotecan wera tneħħija għolja fil-plażma ta’ 62 l/h (SD 22), li tikkorr spondi għal bejn wieħed u ieħor 2/3 taċ-ċirkolazjoni tad-demm fil-fwied. Topotecan kellu wkoll volum ta’

ta’ dożaġġ. L-erja taħt il-kurva żdiedet bejn wieħed u ieħor fi proporzjoni maawtorizzatż-żjieda tad-doż . Hemm ftit li xejn akkumulazzjoni ta’ topotecan wara dożi ripetuti ta’ kuljum u m’hemm l-ebda evidenza ta’

distribuzzjoni għoli, ta’ madwar 132 l, (SD 57) u half-life pjuttost qasira ta’ 2-3 sigħat. Tqabbil ta’

parametri farmakokinetiċi ma ssuġġerew l-ebda tibdil fil-farmakokinetika f’perjodu a’ ħamest ijiem

bidla fil-PK wara ħafna dożi. Studji pre-klinikali juru li r-rabta ta’ topotec n m ’ proteini tal-plażma huwa baxx (35 %) u distribuzjoni bejn ċelluli tad-demm u plażma kienet pjuttost omoġeni.

L-eliminazjoni ta’ topotecan ġiet studjata biss parzjalment fil-bneaduxmin. It-tneħħija ta’ topotecan sseħħet l-aktar permezz tal-idroliżi tal-lactone ring biex jifforma r-ring-opened carboxylate.

Il-metaboliżmu jispjega < 10 % tal-eliminazzjoni ta’ topotecan.ħSustanza iffurmata mill-metaboliżmu ta’ N-desmethyl, li ntweriet li kellha attività tixtiebaħ jew anqas minn dik tas-sustanza oriġinali f’assay

metaboliżmu:proporżjon AUC tas-sustanza lioriġ nalim’gkien ta’ anqas minn 10 % kemm għal topotecan kif ukoll għal topotecan lactone. Is-sustanza m -metaboliżmu ta’ O-glucuronidation ta’ topotecan u N-desmethyl topotecan ġew identifikati fl-awr na.

ibbażat fiċ-ċellula, instabet fl-awrina, fil-plasma u fil-ħ ieġ. Il-medja ta’ sustanza mill-

Il-ġbir totali ta’ materjali li għandhom x’j qsmu mal-prodott mediċinali wara l-ħames dożi ta’

topotecan li ingħataw darba kuljum k en ta’ 71-76 % tad-doża amministrata fil-vina. Bejn wieħed u

ieħor 51 % tneħħa bħala topotecaninalitotali u 3 % tneħħa bħala N-desmethyl topotecan fl-awrina.

 

ċ

Eliminazzjoni mal-ħmieġ ta’ topotecan totali kienet ta’ 18 % filwaqt li eliminazzjoni mal-ħmieġ ta’ N-

desmethyl topotecan ki n t ta1.7 %. Globalment is-sustanza mill-metaboliżmu N-desmethyl

ikkontribbwixxiet għal

dja ta’ anqas minn 7 % (bejn 4-9 %) tat-total tal-materjali li għandhom

x’jaqsmu mal-prodott

ċinali li nstabu fl-awrina u fil-ħmieġ. L- O-glucuronide ta’ topotecan u l-

medi

ProdottO-glucuronide a’ N-desmethyl topotecan fl-awrina kienu anqas minn 2.0 %.

Informazzj ni in vitro, fejn intużaw il-mikrożomi li jinsabu fil-fwied tal-bniedem urew li jiġu magħmula ammonti ż-żgħar ta’ N-demethylated topotecan. In vitro, topotecan ma wriex inibizzjoni tal-enżemi P450 umani CYP1A2, CYP2A6, CYP2C8/9, CYP2C19, CYP2D6, CYP2E, CYP3A, jew CYP4A u l-anqas inibizzjoni tal-enżemi ċitosoliċi umani dihydropyrimidine jew xanthine oxidase.

Meta mogħti flimkien ma’ cisplatin (cisplatin fil-ġurnata 1, topotecan fil-ġranet 1-5), it-tneħħija ta’

topotecan kienet imnaqqsa fil-ġurnata 5 meta mqabbla mal-ġurnata 1 (19.1 l/s/m2 meta mqabbel ma’ 21.3 l/s/m2 [n=9]) (ara sezzjoni 4.5).

It-tneħħija mill-plażma f’pazjenti li għandhom indeboliment tal-fwied (bilirubin fis-serum bejn 1.5 u 10 mg/dl) naqset għal bejn wieħed u ieħor 67 % meta ġiet imqabbla ma’ dik f’pazjenti li kienu fi grupp ta’ kontroll. Il-half-life tat-topotecan żdiedet b’bejn wieħed u ieħor 30 % iżda ma kienx hemm indikazzjoni ċara ta’ xi tibdil fil-volum ta’ distribuzzjoni. Tneħħija fil-plażma ta’ topotecan kollu (fil-

forma attiva u inattiva) f’pazjenti li għandhom indeboliment tal-fwied biss naqset b’xi 10 % meta ġiet imqabbla ma’ dik fil-pazjenti li kienu fi grupp ta’ kontroll.

It-tneħħija mill-plażma f’pazjenti li għandhom indeboliment tal-kliewi (tneħħija tal-krejatinina

41-60 ml/min.) naqset għal bejn wieħed u ieħor 67 % meta ġiet imqabbla ma’ dik f’pazjenti li kienu fi grupp ta’ kontroll. Il-volum ta’ distribuzzjoni naqas ftit u b’hekk il-half-life żdiedet biss b’14 %. F’pazjenti li għandhom indeboliment tal-kliewi moderat, it-tneħħija mill-plażma ġiet imnaqqsa għal 34 % tal-valur fil-pazjenti li kienu fi grupp ta’ kontroll. Il-half-life medja żdiedet minn 1.9 sigħat għal 4.9 sigħat.

Fi studju ta’ popolazzjoni, kien hemm numru ta’ fatturi li jinkludu eta’, piż u axxite li ma kellhomx effett sinifikanti fuq il-tneħħija totali ta’ topotecan (fil-forma attiva u inattiva).

2.0 mg/m2 u 5.2 mg/m2 fi tfal (n=18), adoloxxenti (n=3) u adulti ż-żgħar (n=3)awtorizzatb’lewkimja. F’dawn l- istudji, ma’ kienu jidhru l-ebda differenzi fil-farmakokinetika ta’ topotecan fost il-pazjenti tfal,

Popolazzjoni pedjatrika

Il-farmakokinetika ta’ topotecan mogħti bħala infużjoni ta’ 30 minuta għal ħamest ijiem kienet

evalwata f’żewġ studji. Studju wieħed inkluda limiti tad-doza bejn 1.4 mg/m2 u 2.4 mg/m2 fi tfal (età

minn sentejn sa 12-il sena, n=18), adoloxxenti (età minn 12 sa 16-il sena, n=9),u adulti ż-żgħar (età

minn 16-il sena sa 21 sena, n=9) btumuri solidi refrattarji. It-tieni studju inkluda limiti tad-doż bejn

adoloxxenti u adulti ż-żgħar b’tumuri solidi jew lewkimja, iżda t-tagħrif h wa limitat wisq biex tasal

għall-konklużjonijiet definiti.

 

5.3 Tagħrif ta’qabel l-użu kiniku dwar is-sigurtà tal-mediċina

 

adux

 

ħ

Minnħabba l-mod ta’ kif jaħdem, topotecan huwa ġenotossiku għal ċelluli mammiferi (ċelluli tal-

limfoma tal-ġrieden u limfoċiti tal-bnedmin) in vitro u ċelluli tal-mudullun tal-ġrieden in vivo. Ġie

osservat ukoll li topotecan jikkawża l-mewt fl-e

briji u fil-feti meta jiġi mogħti lill-ġrieden u lill-

fniek.

 

m’g

 

li

F’studji dwar it-tossiċita riprodduttivainalifil-firien, ma kien hemm l-ebda effett fuq il-fertilità tal-firien

nisa jew irġiel; madankollu, fin- isa ġew osservati super-ovulation u żjieda żgħira f’telf tal-fetu qabel ma jeħel mal-ħajt tal-ġuf.

 

 

medi

Il-potenzjal karċinoġenu ta’ topotecanċ ma ġiex studjat.

6.

TAGĦRIF FARMARĊEWTIKU

Prodott

 

6.1

Lista a’ sustanzi mhux attivi

Hydrochloric acid (E507) (għall-aġġustament tal-pH)

Ilma għall-injezzjonijiet

6.2 Inkompatibilitajiet

Dan il-prodott mediċinali ma għandux jitħallat ma’ prodotti mediċinali oħra ħlief dawk imsemmija fis- sezzjoni 6.6.

6.3Żmien kemm idum tajjeb il-prodott mediċinali

Fjal qabel ma jinfetaħ

18-il xahar.

Taħżinx f’temperatura ’l fuq minn 25°C.
Żomm il-kontenitur fil-kartuna ta’ barra sabiex tilqa’ mid-dawl.

Soluzzjoni dilwita

Minn perspettiva mikrobijoloġika, is-soluzzjoni għandha tintuża immedjatament. Jekk ma tintużax immedjatament, it-tul ta’ żmien ta’ ħażna waqt li tkun qiegħda tintuża u l-kundizzjonijiet qabel ma tintuża huma r-responsabbiltà tal-utent u normalment ma jkunx itwal minn 24 siegħa f’temperatura ta’ 20°C - 25°C u kundizzjonijiet ta’ dawl ambjentali.

6.4 Prekawzjonijiet speċjali

għall-ħażna

Għal kundizzjonijiet tal-ħażna ta’ prodott mediċinali li diġà nfetaħ u li ġie diġà dilwit, ara se joni 6,3.

6.5 In-natura

tal-kontenitur u ta’ dak li hemm ġo fih

Konċentrat ta’1 ml li jiġi ġo fjala tal-ħġieg ċar tat-tip 1, flimkien ma’ tapp griż tal-g mma butyl u siġill tal-aluminium b’tapp tal-plastik tal-polypropylene li jinfetaħ b’daqqa ta’ saba’, u b’kullar tond tal-fjala ta’ kulur isfar.

Kull pakkett fih fjala waħda.

awtorizzat

 

6.6 Prekawzjonijiet speċjali li għandhom jittieħdu meta jintrema għal immaniġġar ieħor

Prekawzjonijiet ġenerali

Iridu jiġu adottati l-proċeduri normali għal maniġġar u rimi t ’ prodotti mediċinali kontra l-kanċer,

speċifikament:

 

adux

-

 

ħ

Il-ħaddiema jridu jiġu mgħallma kif jippreparaw il-prodott mediċinali.

-

Ħaddiema nisa li jkunu tqal mgħandhomx imissu dan il-prodott mediċinali.

-

Il-ħaddiema li jkunu qed jippreparaw dan il-prodott mediċinali għandhom jilbsu ilbies protettiv

 

li jinkludi l-ilbies ta’ maskra, nuċċali b ex

ħares l- ħajnejn u ingwanti.

-

 

m’g

 

L-affarijiet kollha li ntużaw għall-għoti tal-mediċina jew it-tindif ta’ wara (u dawn jinkludu l-

 

li

 

 

ingwanti) għandhom jitpoġġew f’boroż speċjali li wara jiġu maħruqa b’temperaturi għolja.

 

Skart likwidu jista’ jiġi mormi u għ ndu jintefa’ ħafna ilma fuqu.

-

Jekk aċċidentalment il-mediċ tmiss mal-ġilda jew mal-għajnejn għandu jintuża ħafna ilma

 

biex titnaddaf il-ġilda jew -għajnejn.

 

 

 

inali

 

 

 

ċ

 

 

Istruzzjonijiet għad-dilwizzjoni

 

 

 

medi

 

 

 

 

 

Il-konċentrazzjoni għandha tiġi nnotata jew inkella tista’ sseħħ doża aċċidentali ta’ periklu

għall-ħajja.

ProdottIl-konċentrat T potecan Eagle huwa ta’ kulur isfar ċar fl-oranġjo u fih 3 mg/ml ta’ topotecan, li huwa konċentrazzjoni ogħla minn dik li tinstab fi prodotti oħra ta’ topotecan għall-infużjoni ġo vina.

L-utent huwa mitlub jirrapporta kwalunkwe żball fil-medikazzjoni.

It-tabelli ta’ żaġġ li ġejjin għandhom jintużaw bħala referenza:

Istruzzjonijiet għat-Tħejjija għall-Għoti Ġo Vina għal Kanċer taċ-Ċelloli ż-Żgħar tal-Pulmun

 

 

Għad-doża rakkomandata

 

Għal doża mnaqqsa

Għal doża mnaqqsa

 

 

Erja tas-

 

'1.5 mg/m2'

 

'1.25 mg/m2'

'1.0 mg/m2'

 

 

superfiċje

Volum ta’

 

 

 

Volum ta’

 

Volum ta’

 

 

 

tal-ġisem

soluzzjoni

Doża totali

 

soluzzjoni

Doża totali

soluzzjoni

Doża totali

 

 

(m2)

meħtieġ

 

(mg)

 

meħtieġ

(mg)

meħtieġ

(mg)

 

 

 

 

(ml)

 

 

 

(ml)

 

(ml)

 

 

 

 

0.50

 

1.50

 

0.42

1.26

0.33

0.99

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1

 

0.55

 

1.65

 

0.46

1.38

0.37

1.11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2

 

0.60

 

1.80

 

0.50

1.50

0.40

1.20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3

 

0.65

 

1.95

 

0.54

1.62

0.43

1.29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4

 

0.70

 

2.10

 

0.58

1.74

0.47

1.41

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5

 

0.75

 

2.25

 

0.63

1.89

0.50

1.50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.6

 

0.80

 

2.40

 

0.67

2.01

0.53

1.59

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.7

 

0.85

 

2.55

 

0.71

2.13

0.57

1.71

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.8

 

0.90

 

2.70

 

0.75

2.25

0.60

1.80

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

awtorizzat

 

 

1.9

 

0.95

 

2.85

 

0.79

2.37

0.63

1.89

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.00

 

3.00

 

0.83

2.49

0.67

2.01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1

 

1.05

 

3.15

 

0.88

2.64

0.70

2.10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

adux

 

 

 

 

2.2

 

1.10

 

3.30

 

0.92

2.76

0.73

2.19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ħ

 

 

 

 

2.3

 

1.15

 

3.45

 

0.96

2.88

0.77

2.31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4

 

1.20

 

3.60

 

1.00

3.00

0.80

2.40

 

 

 

 

 

 

 

 

m’g

 

 

 

 

 

2.5

 

1.25

 

3.75

 

1.04

3.12

0.83

2.49

 

 

 

 

 

 

 

 

li

 

 

 

 

 

 

 

 

 

inali

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ċ

 

 

 

 

 

Prodott

medi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Istruzzjonijiet għat-Tħejjija għall-Għoti Ġo Vina għal Kanċer taċ-Ċerviċi

 

Għad-doża rakkomandata

Għal doża mnaqqsa

Għal doża mnaqqsa

 

Erja tas-

'0.75 mg/m2'

'0.60 mg/m2'

'0.45 mg/m2'

 

superfiċje

Volum ta’

 

Volum ta’

 

Volum ta’

 

 

tal-ġisem

Doża totali

soluzzjoni

Doża totali

Doża totali

 

soluzzjoni

soluzzjoni

 

(m2)

(mg)

meħtieġ

(mg)

(mg)

 

 

meħtieġ (ml)

 

(ml)

 

meħtieġ (ml)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.25

0.75

0.20

0.60

0.15

0.45

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1

0.28

0.84

0.22

0.66

0.17

0.51

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2

0.30

0.90

0.24

0.72

0.18

0.54

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3

0.33

0.99

0.26

0.78

0.20

0.60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4

0.35

1.05

0.28

0.84

0.21

0.63

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5

0.38

1.14

0.30

0.90

0.23

0.69

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.6

0.40

1.20

0.32

0.96

0.24

0.72

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.7

0.43

1.29

0.34

1.02

0.26

0.78

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.8

0.45

1.35

0.36

1.08

0.27

0.81

 

 

 

 

 

 

awtorizzat

 

1.9

0.48

1.44

0.38

1.14

0.29

0.87

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.50

1.50

0.40

1.20

0.30

0.90

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1

0.53

1.59

0.42

1.26

0.32

0.96

 

 

 

 

 

adux

 

 

2.2

0.55

1.65

0.44

1.32 0.33

0.99

 

 

 

 

 

ħ

 

 

 

2.3

0.58

1.74

0.46

1.38

0.35

1.05

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4

0.60

1.80

0.48

1.44

0.36

1.08

 

 

 

 

m’g

 

 

 

2.5

0.63

1.89

0.50 1.50

0.38

1.14

 

 

 

 

li

 

 

 

 

Topotecan Eagle jeħtieġ li jiġi dilwit kt r jew b’sodium chloride 9 mg/ml (0.9 % w/v) soluzzjoni għal injezzjoni jew bil-glukożju 50 mg/ml (5 % w/v) soluzzjoni għal injezzjoni sabiex tintlaħaq

konċentrazzjoni finali ta’ topotecanċinalita’ bejn il-25 µg/ml u l-50 µg/ml fis-soluzzjoni għall-infużjoni għall-pazjent. Id-dilwizzjoni għandha ssir taħt kundizzjonijiet asettiċi stretti (eż. bank LAF).

Topotecan Eaglemedi3 mg/1 ml huwa għall-użu ta’ darba biss. Kull fdal tal-prodott li ma jkunx intuża jew skart li jibqa’ wara l-użu tal-prodott għandu jintrema kif jitolbu l-liġijiet lokali.

Rimi

Prodott7. ID-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Eagle Laboratories Limited

The Clock House

Station Approach

Marlow, Bucks, SL7 1NT

Ir-Renju Unit

Tel: +1 (201) 326-5324

Fax: +1 (201) 391-2430

8.NUMRI TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/11/744/001

9. DATA

TAL-EWWEL AWTORIZZAZZJONI / TIĠDID TAL-AWTORIZZAZZJONI

Data ta’ l-ewwel awtorizzazzjoni: 22/12/2011

10. DATA TA’ META ĠIET RIVEDUTA

L-KITBA

Informazzjoni dettaljata dwar dan il-prodott tinsab fuq is-sit elettroniku tal-Aġenzija Ewropea dwar il- Mediċini http://www.ema.europa.eu/.

 

 

 

adux

awtorizzat

 

 

 

 

 

 

ħ

 

 

 

m’g

 

 

 

 

li

 

 

 

 

inali

 

 

 

ċ

 

 

Prodott

medi

 

 

 

 

 

 

 

1. ISEM IL-PRODOTT MEDIĊINALI

Topotecan Eagle 15 mg/5 ml konċentrat għal soluzzjoni għall-infużjoni.

2. GĦAMLA KWALITATTIVA U KWANTITATTIVA

Ml wieħed ta’ konċentrat għal soluzzjoni għall-infużjoni fih 3 mg topotecan (bħala hydrochloride). Kull fjala ta’diversi dożi ta’ 5 ml fiha 15 mg topotecan.

Għal-lista kompleta ta’ sustanzi mhux attivi, ara sezzjoni 6.1.

awtorizzat

3.

GĦAMLA FARMAĊEWTIKA

Konċentrat għal soluzzjoni għall-infużjoni.

Soluzzjoni safra ċara fl-oranġjo, pH ≤1.2.

4.

TAGĦRIF KLINIKU

 

4.1 Indikazzjonijiet terapewtiċi

Monoterapija b’topotecan hija indikata għall-kura ta’ pazjentiħb’kanaduxċer taċ-ċelluli ż-żgħar tal-pulmun (SCLC) li reġa’ tfaċċa u li għalihom trattament mill-ġdid bit-terapija ewlenija mhuwiex ikkunsidrat xieraq (ara sezzjoni 5.1).

Topotecan flimkien ma’ cisplatin huwa indikat għall-pazjenti b’karinoma taċ-ċerviċi li reġgħet feġġet

wara radjuterapija u għall-dawk il-pazjenti b

m’g

-marda fl-Istadju IVB. Pazjenti li qabel kellhom

 

 

li

esponiment għal cisplatin jinħtieġu interva

sostnut mingħajr trattament biex jiġġustifika trattament

biż-żewġ mediċini flimkien (ara sezzjoni 5.1).

4.2 Pożoloġija u metodu ta’inalik f għandu jingħata

Pożoloġija

 

ċ

 

 

 

 

Meta jintuża fli kien a’ cisplatin, l-informazzjoni kompleta ta’ kif jiġi preskritt cisplatin għandha

tiġi kkonsulta a.

medi

 

 

 

Prodott

 

 

Qabel ma jingħa a l-ewwel kors ta’ topotecan, il-pazjenti jrid ikollhom linja bażi tal-għadd tanutrofili ta1.5 x 109/l, għadd taplejtlits ta100 x 109/l u livell ta’ emoglobina ta’ 9g/dl (jekk hemm

bż nn wara trasfużjoni).

Karċinoma taċ-Ċelluli ż-Żgħar tal-Pulmun

Doża inizjali

Id-doża ta’ topotecan rakkomandata hija ta’ 1.5 mg/m2 tal-erja tas-superfiċje tal-ġisem kuljum mogħtija b’infużjoni fil-vina għal 30 minuta kuljum għal ħames ġranet konsekuttivi b’intervall ta’ tliet ġimgħat bejn il-bidu ta’ kull kors. Jekk jiġi ttollerat mill-ġisem, il-kura tista’ tkompla sakemm il- marda tmur għall-agħar (ara sezzjonijiet 4.8 u 5.1).

Dożi sussegwenti

Topotecan m’għandux jerġa’ jiġi amministrat ħlief jekk l-għadd tan-newtrofili jkun 1 x 109/l, l- għadd taplejtlits ikun 100 x 109/l, u l-livell tal-emoglobina jkun 9 g/dl (wara trasfużjoni, jekk ikun hemm bżonn).

Il-prattika ta’ onkoloġija standard għall-immaniġġjar ta’ newtropenija hija jew li tamministra topotecan ma’ mediċini oħra (eż. G-CSF) jew li tnaqqas id-doża biex iżżomm il-livelli ta’ newtrofili.

Jekk it-tnaqqis fid-doża jiġi magħżul għal pazjenti li jġarrbu newtropenja qawwija (l-għadd ta’ newtrofili < 0.5 x 109/l) għal sebat ijiem jew iktar, jew newtropenja qawwija bid-deni jew infezzjoni, jew li kellhom il-kura sospiża minħabba newtropenja, id-doża għandha titnaqqas b’0.25 mg/m2/jum għal 1.25 mg/m2/ġurnata (jew sussegwentement imnaqqsa għal 1.0 mg/m2/ġurnata jekk ikun hemm bżonn).

Id-dożi jridu jitnaqsu wkoll jekk in-numru ta’ plejtlits jaqa’ taħt 25 x 109/l. Fl-istudji kliniċ li saru, topotecan ma baqax jingħata jekk d-doża tnaqqset għal 1.0 mg/m2 u kien hemm il-bż nn ta’ aktar tnaqqis fid-doża biex jiġu ikkontrollati l-effetti avversi.

Karċinoma ċervikali

awtorizzat

Doża inizjali

Id-doża rakkommandata ta’ topotecan hija ta’ 0.75 mg/m2/ġurnataaduxamministrata bħala infużjoni ġol-

vina għal 30 minuta kuljum fil-ġranet 1, 2 u 3. Cisplatin huwa amministrat bħala infużjoni ġol-vina fil-

ġurnata 1 f’doża ta’ 50 mg/m2/ġurnata u wara tingħata d-doż t ’ topotecan. Din l-iskeda ta’ trattament

 

ħ

hija ripetuta kull 21 ġurnata għall-sitt korsijiet jew sakemm il-m rda tmur għall-agħar.

ikun hemm bżonn).

m’g

Dożi sussegwenti

 

Topotecan m’għandux jerġa’ jiġi amministrat ħlief jekk l- ħadd tan-newtrofili jkun 1.5 x 109/l, l-

 

li

oglobina jkun 9 g/dl (wara trasfużjoni, jekk

għadd taplejtlits ikun 100 x 109/l, u l-livell tal-e

inali

 

Il-prattika ta’ onkoloġija standard għ ll-immaniġġjar ta’ newtropenija hija jew li tamministra

infezzjoni jew li t-trattam nt kien ittardjat minħabba newtropenja, id-doża għandha titnaqqsilhom b’20 % għal 0.60 mg/m2 /ġurnata għall-korsijiet sussegwenti (jew sussegwement titnaqqas għal 0.45mg/m2/jum jekk ikun hemm bżonn).

topotecan ma’ mediċini oħra (eż. G-CSF) jew li tnaqqas id-doża biex iżżomm il-livelli ta’ newtrofili. ċ Jekk it-tnaqqis fidmedi-doża jiġ magħżul għ pazjenti li jġarrbu newtropenja qawwija (l-għadd tan- newtrofils < 0.5 x 10 /l) għal sebat ijiem jew aktar, jew newtropenja qawwija assoċċjata ma’ deni jew

ProdottId- żi9għandhom jitnaqqsu bl-istess mod jekk il-għadd tal-plejtlits jinżel f’livell anqas minn 25 x 10 /l.

Id- ża f’pazjenti b’indeboliment renali

Monoterapija (Karċinoma taċ-Ċelluli ż-Żgħar tal-pulmun)

M’hemmx biżżejjed informazzjoni biex ikun hemm rakkomandazzjonijiet għal pazjenti li għandhom tneħħija tal-krejatinina ta’ < 20 ml/min. Il-ftit informazzjoni li teżisiti tindika li d-doża trid titnaqqas f’pazjenti li jbatu minn indeboliment tal-kliewi moderat. Id-doża ta’ topotecan rakkomandata f’ monoterapija f’pazjenti b’karċinoma tal-ovarji jew taċ-ċelluli ż-żgħar tal-pulmun u li għandhom tneħħija tal-krejatinina ta’ bejn l-20 u d-39 ml/min hija ta’ 0.75 mg/m2 /ġurnata għal ħamest ijiem konsekuttivi.

Terapija kkombinata (Karċinoma ċervikali)

Fi studji kliniċi b’topotecan flimkien ma’ cisplatin għat-trattament ta’ kanċer taċ-ċerviċi, it-terapija inbdiet biss f’pazjenti bi krejatinina fis-serum ta’ anqas minn jew ta’ 1.5 mg/dl. Jekk waqt it-terapija

b’topotecan flimkien ma’ cisplatin il-krejatinina tas-serum taqbeż il-1.5 mg/dl, huwa rakkommandat li tiġi kkonsultata l-informazzjoni kompleta ta’ kif jiġi preskritt cisplatin għall-parir dwar tnaqqis jew tkomplija tad-doża. Jekk cisplatin jitwaqqaf, m’hemmx tagħrif biżżejjed dwar it-tkomplija ta’ topotecan bħala monoterapija f’pazjenti b’kanċer ċervikali.

Popolazzjoni pedjatrika

L-esperjenza fit-tfal hija limitata u għalhekk ma tista’ tingħata l-ebda rakkommandazzjoni għat- trattment ta’ pazjenti pedjatriċi b’topotecan (ara sezzjonijiet 5.1 u 5.2).

Metodu ta’ kif għandu jingħata

Il-konċentrazzjoni għandha tiġi nnotata jew inkella tista’ sseħħ doża eċċessiva ta’ pe klu għall- ħajja.

Topotecan Eagle fih konċentrazzjoni ta’ doża ogħla (3 mg/ml) minn prodotti ħra ta’ topotecan għal infużjoni ġol-vini (ġeneralment 1 mg/ml). Topotecan Eagle għandu jiġi dil it għal konċentrazzjoni finali ta’ bejn 25 µg/ml u 50 µg/ml (ara sezzjoni 6.6 għ l istruzzjonijiet dwar id-

Il-konċentrazzjoni ta’ topotecan hija ogħla (3 mg/ml) milli bi prodotti oħra ta’awtorizzattopotecan. Huwa importanti li Topotecan Eagle jiġi dilwit ulterjorment qabel l-użu (ara sezzjoni 6.6).

dilwizzjoni).

4.3Kontra-indikazzjonijiet

Topotecan huwa kontra-indikat f’pazjenti li

m’g

adux

 

-

għandhom storja ta’ sensittività eċċessiva għas-sustanzaħattiva jew għal xi sustanzi mhux attivi

-

qed ireddgħu (ara sezzjoni 4.6)

 

 

-

qabel ma bdew l-ewwel kors diġa kellhom depressjoni qawwija tal-mudullun, jiġifieri kellhom

 

 

li

 

 

linja bażi ta’ newtrofili ta’ < 1.5 x 109/l u/jew ħadd ta’ plejtlits ta’ < 100 x 109/l.

id-dilwizzjoni).

inali

 

 

4.4 Twissijiet speċjali u prekawzjon j et għall-użu

 

 

Topotecan Eagle jeħtieġ dilwizzjo xierqa qabel l-użu. Il-konċentrazzjoni ta’topotecan f’Topotecan

 

 

ċ

 

Eagle tvarja minn dik taprodotti oħra tatopotecan (ara sezzjoni 6.6 għal istruzzjonijiet ulterjuri dwar

 

 

medi

 

Il-konċentrazzjoni għan ha tiġi nnotata jew inkella tista’ sseħħ doża eċċessiva ta’ periklu għall-

 

ħajja.

 

 

Prodott

 

 

Topotecan Eagle fih konċentrazzjoni ta’ doża ogħla (3 mg/ml) minn prodotti oħra ta’ topotecan

 

għal infużj ni ġol-vini (ġeneralment 1 mg/ml). Topotecan Eagle għandu jiġi dilwit għal

 

konċentrazzj ni finali ta’ bejn 25 µg/ml u 50 µg/ml (ara sezzjoni 6.6 għal istruzzjonijiet dwar id-

 

dilwizzj ni).

 

It-tossiċità ematoloġika hija relatata mad-doża, u spiss għandu jsir eżami sħiħ tal-għadd taċ-ċelluli tad- demm li jinkludi l-plejtlits (ara sezzjoni 4.2).

Bħal prodotti mediċinali ċitotossiċi oħra, topotecan jista’ jikkawża suppressjoni serja tal-mudullun tal- għadam. Suppressjoni tal-mudullun tal-għadam li twassal għal-sepsis u mewt minħabba sepsis ġew irrappurtati f’pazjenti trattati b’topotecan (ara sezzjoni 4.8).

Newtropenja kkawżata minn topotecan tista’ twassal għal kolite tan-newtropenja. Fi provi kliniċi b’topotecan, ġew irrappurtati każijiet ta’ mewt minħabba l-kolite tan-newtropenja. F’pazjenti li jkollhom deni, newtropenja, u tip t'uġigħ ta’ żaqq kompatibbli, għandha tiġi kkunsidrata l-possibilità ta’ kolite tan-newtropenja.

Topotecan ġie assoċċjat ma’ rapporti ta’ mard tal-interstizju tal-pulmun (ILD), fejn ftit minnhom kienu fatali (ara sezzjoni 4.8). Fatturi ta’ riskju bażi jinkludu fil-passat ILD, fibrożi pulmonari, kanċer tal- pulmun, espożizzjoni toraċika għal radjazzjoni u l-użu ta’ mediċini pnewmotossiċi u/jew fatturi li jistimulaw kolonji. Il-pazjenti għandhom ikunu sorveljati għal sintomi pulmonari li jindikaw ILD (eż. sogħla, deni, qtigħ ta' nifs u/jew nuqqas ta' ossiġenu), u topotecan għandu jitwaqqaf jekk tkun ikkonfermata dijanjożi ġdida ta’ ILD.

Monoterapija b’topotecan u topotecan flimkien ma’ cisplatin huma assoċjati b’mod komuni ma’ tromboċitopenja klinikamnet rilevanti. Din għandha tiġi kkunsidrata meta wieħed jippreskrivi

topotecan eż. f’każ li pazjenti li għandhom riskju ogħla ta’ fsada minn tumuri jiġu kkunsidrati għal terapija.

kliewi (tneħħija tal-krejatinina < 20 ml/min) jew li jbatu minn indeboliment serjuawtorizzattal-fwied (bilirubin fis-serum 10 mg/dl) minħabba ċirrożi. L-użu ta’ topotecan f’dawn il-pazjenti mhuwiex issuġġerit.

Kif inhu mistenni, pazjenti li għandhom stat ta’ saħħa ħażina (PS > 1) għandhom rata ta’ spons aktar

baxxa u inċidenza ogħla ta’ kumplikazzjonijiet bħal-deni, infezzjoni u sepsis (ara sezzjoni 4.8). Stima

preċiża tal-istat ta’ saħħa tal-persuna fiż-żmien li fih tingħata t-terapija huwa importanti biex tiżgura li l-pazjenti ma ddeterjorawx sa l-istat tasaħħa 3.

Mhemmx biżżejjed esperjenza dwar l-użu tatopotecan fpazjenti li għandhom indeboliment serju tal-

Numru żgħir ta’ pazjenti b’indeboliment tal-fwied (bilirubin fis-serum bejn 1.5 u 10 mg/dl) ingħataw

topotecan ġol-vina b’doża ta’ 1.5 mg/m2 għal ħamest ijiem kull tlett ġimgħat. Tnaqqis fit-tneħħija ta’

topotecan ġiet osservata. Madanakollu, m’hemmx biżżejjed inform zzjoni biex ikun hemm

rakkomandazzjoni ta’ doża f’dan il-grupp ta’ pazjenti.

 

adux

ħ

 

m’g

 

4.5 Prodotti mediċinali oħra li ma’ jaqblux a’ dan il-prodott u affarijiet oħra li jistgħu

jibdlu l-effett farmaċewtiku tal-prodottli

Ma sarux studji ta’ interazzjoni farmakok netiċ umani in vivo.

Topotecan ma jinibixxix l-enżimi um P450 (ara sezzjoni 5.2). Fi studju li sar fuq pazjenti li rċievew

il-mediċina ġol-vina, il-ko-amm inalistrazzjoni ta’ granisetron, ondansetron, morphine jew kortikosterojdi mamedijidhirx li kellhom effetti sinifikant fuq il-farmakokinetika ta’ topotecan totali (fil-

forma attiva jew inattiva).

ċ

Meta topotecan jiġ użat ma’ prodotti kimoterapewtiċi oħra, jista’ jkun hemm bżonn li titnaqqas id- doża ta’ kull prodott ċinali biex tittejjeb it-tollerabilità tagħhom. Madanakollu, meta jiġu użati

ukoll mediċini li għandhom il-platinum, hemm interazzjoni distinta li tiddependi fuq is-sekwenza tal- Prodottmediċini, tiddependi fuq jekk il-mediċina li fiha l-platinum tingħatax fl-ewwel jew fil-ħames jum waqt li qed jingħata potecan. Jekk cisplatin jew carboplatin jingħataw lill-pazjent fl-ewwel ġurnata tad-

żaġġ ta’ topotecan, trid tingħata doża iktar baxxa ta’ kull prodott, biex tkun tista’ titjieb it- tollerabilità tagħhom, meta kkomparat mad-doża ta’ kull prodott li tista’ tingħata jekk il-mediċina li fiha l-platinum tingħata fil-5 jum tad-dożi ta’ topotecan.

Meta topotecan (0.75 mg/m2 /ġurnata għal ħamest ijiem konsekuttivi) u cisplatin (60 mg/m2 /ġurnata fil-ġurnata 1) ġew amministrati lil 13-il pazjent b’kanċer tal-ovarji, żjieda żgħira fl-AUC (12 %, n=9) u Cmax (23 %, n=11) kienet innutata fil-ġurnata 5. Din iż-żjieda hija kkunsidrata li x’aktarx mhijiex ta’ rilevanza klinika.

4.6Fertilità, tqala u treddigħ

Kontraċezzjoni fl-irġiel u n-nisa

Bħal fil-każ ta’ kull kemoterapija ċitotossika, għandha tingħata rakkomandazzjoni li jintużaw metodi effettivi ta’ kontraċezzjoni meta l-mara jew ir-raġel qed jirċievu trattament b’topotecan.

Nisa f’età li jista’ jkollhom it-tfal

Minn studji pre-kliniċi li saru, topotecan ġie ippruvat li jikkawża il-mewt jew malformazzjoni tal- embrju jew fetu (ara sezzjoni 5.3). Bħal fil-każ ta’ prodotti mediċinali ċitotossiċi oħra, topotecan jista jagħmel ħsara lil-fetu w għalhekk għandu jingħata parir lin-nisa li jistgħu jinqabdu tqal biex jevitaw it- tqala waqt il-kura b’topotecan.

Tqala

Fil-każ li topotecan jintuża waqt it-tqala jew il-mara tinqabad tqila waqt il-kura b’topotecan, din għandha tiġi avżata dwar il-periklu potenzjali għal-fetu.

Treddigħ

awtorizzat

 

Topotecan huwa kontra-indikat waqt it-treddigħ (ara sezzjoni 4.3). Għalkemm mhux magħruf jekk topotecan jgħaddix fil-ħalib tas-sider, it-treddigħ irid jieqaf meta tibda t-terapija.

Fertilità

F’studji dwar it-tossiċita riprodduttiva fil-firien, ma ġew osservati l-ebda effetti fuq il-fertilità tal-firien nisa jew irġiel (ara sezzjoni 5.3). Madankollu, bħal prodotti mediċinali ċitotossiċ oħra topotecan huwa ġenotossiku w effetti fuq il-fertilità, inkluż fuq il-fertilità tar-raġel, ma jistgħux jiġu esklużi.

4.7 Effetti fuq il-ħila biex issuq u tħaddem magni

Ma sarux studji dwar l-effetti fuq il-ħila biex issuq jew tħaddemaduxmagni. Madanakollu, għandu jkun

hemm attenzjoni fis-sewqan jew it-tħaddim ta’ magni jekk l-għeja jew it-telqa jippersistu. ħ

4.8 Effetti mhux mixtieqa

Fi studji fejn tiġi stabbilita d-doża rakkomandata, li kienu jinvolvu 523 pazjent b’kanċer tal-ovarji li

reġa’ feġġ u 631 pazjent b’kanċer taċ-ċelluli ż-żgħar tal-pulmun li reġa’ feġġ, instab li l-effett tossiku

ematoloġiku huwa dak li jillimita d-doża ta’ monoterapijam’gb’topotecan. It-tossiċità kienet prevedibbli u

 

inali

wkoll riversibbli. Ma kien hemm l-ebda nd likazzjoni ta’ tossiċità kumulattiva ematoloġika jew mhux

ematoloġika.

 

Il-profil tal-effetti avversi għal topotecan meta jingħata flimkien ma’ cisplatin fi provi kliniċi tal- kanċer taċ-ċerviċmedihuwa kons ċstenti ma’ dak ntwera b’monoterapija ta’ topotecan. It-tossiċità ematoloġika totali hija anqas f’pazjenti trattati b’topotecan flimkien ma’ cisplatin meta mqabbla ma’ monoterapija b’ topot can, iż a ogħla milli b’cisplatin waħdu.

Aktar ġrajjiet avversi intwerew meta topotecan ingħata flimkien ma’ cisplatin, madanakollu, dawn il-

ġrajjiet intwerew b’ onoterapija b’cisplatin u mhumiex attribwiti għal topotecan. L-informazzjoni ta’ Prodottkif għandu jiġi preskritt cisplatin għandha tiġi kkonsultata għall-lista kompleta ta’ reazzjonijiet avversi

assoċjati mal-użu ta’ cisplatin.

It-tagħrif integrat ta’ sigurtà għal monoterapija b’topotecan huma ppreżentati hawn taħt.

Reazzjonijiet avversi huma elenkati hawn taħt, ikklassifikati skont is-sistema tal-ġisem u l-frekwenza assoluta (il-ġrajjiet kollha rappuratati). Il-frekwenzi huma definiti bħala: komuni ħafna (1/10), komuni (1/100 sa < 1/10); mhux komuni (1/1,000 sa < 1/100); rari (1/10,000 sa < 1/1,000); rari ħafna (< 1/10,000) inklużi rapporti iżolati u mhux magħruf (ma tistax tittieħed stima mid-data disponibbli).

F’kull grupp ta’ frekwenza, l-effetti mhux mixtieqa huma ppreżentati f’ordni ta’ serjetà dejjem tonqos.

Disturbi tad-demm u tas-sistema limfatika

Komuni ħafna: newtropenja bid-deni, newtropenja (ara Disturbi gastro-intestinali),

Disturbi fil-ġilda u fit-tessuti ta’ taħt il-ġilda
Komuni ħafna: alopeċja Komuni: ħakk
Disturbi fil-metaboliżmu u n-nutrizzjoni
Komuni ħafna: anoreksja (li tista’ tkun serja)

tromboċitopenja, anemija, lewkopenja Komuni: panċitopenija

Mhux magħruf: fsada qawwija (assoċjata ma’ troboċitopenija)

Disturbi respiratorji, toraċiċi u medjastinali

Rari: mard fiċ-ċelluli interstitial tal-pulmun (xi każijiet kienu fatali)

Disturbi gastro-intestinali

Komuni ħafna: dardir, rimettar, u dijarrea (li kollha jistgħu jkunu serji), stitikezza, uġigħ ta’ żaqq1, mukosite.

1Kolite tan-newtropenja, inkluża l-kolite tan-newtropenja fatali, ġiet irrappurtata bħala kumplikazzjoni tan-newtropenja kkawżata minn topotecan (ara sezzjoni 4.4)

Infezzjonijiet u infestazzjonijiet

adux

awtorizzat

 

Komuni ħafna: infezzjoni

 

 

Komuni: sepsis2

 

 

 

2 Mwiet minħabba sepsis kienu rrappurtati f’pazjenti kkur ti b’topotecan (ara sezzjoni 4.4)

 

 

 

ħ

 

 

m’g

Disturbi ġenerali u kundizzjonijiet ta' mnejn jing ata

Komuni ħafna: deni, astenja, għeja

 

 

Komuni: telqa

 

li

 

Rari: estravażazzjoni3.

 

 

 

 

Estravażazzjoni ġiet irrappurtata b’mod rari ħafna. Reazzjonijiet kienu ħfief u l-biċċa l-

kbira ma kellhomx bżonn terapija speċ f ka.

 

Disturbi fis-sistema immu

 

 

 

 

ċ

 

 

Komuni: reazzjoni ta’ sens tt v tà eċċessiva inkluż raxx

Rari : reazzjoni anafilatt ka,inalianġoedima, urtikarja

 

Disturbi fil-fwi

u fil-marrara

 

 

Komuni: iperbilirubinimja

 

 

ProdottEmatoloġiċi

 

 

 

L-inċidenza a’ reazzjonijietmediavversi elenkati hawn fuq għandhom il-potenzjal li jiġru bi frekwenza ogħla f’dawk il-pazjenti bi stat ta’ saħħa ħażina (ara sezzjoni 4.4).

Il-frekwenzi assoċjati mal-ġrajjiet avversi ematoloġiċi u mhux ematoloġiċi elenkati hawn taħt

ji ap eżentaw ir-rapporti ta’ ġrajjiet avversi kkunsidrati li għandhom /jista’ jkollhom x’jaqsmu ma’ te apija b’topotecan.

Newtropenja: Serja (numru ta’ newtrofili < 0.5 x 109/l) wara l-ewwel kors instabet f’55 % tal-pazjenti li damet sebat ijiem f’20 % u b’kollox f’77 % tal-pazjenti (39 % tal-korsijiet). Flimkien ma’ newtropenja qawwija, kien hemm inċidenza ta’ deni jew infezzjoni f’16% tal-pazjenti waqt l-ewwel kors u b’kollox f’23 % tal-pazjenti (6 % tal-korsijiet). Iż-żmien medjan għal bidu ta’ newtropenja qawwija kien disat ijiem u ħadet medjan ta’ sebat ijiem. Newtropenja qawwija damet iktar minn sebat ijiem fi 11 % tat-total tal-korsijiet. Fost il-pazjenti kollha li kienu kkurati fi studji kliniċi (inklużi kemm dawk b’newtropenja qawwija kif ukoll dawk li ma żviluppawx newtropenja qawwija), 11 %

(4 % tal-korsijiet) kellhom d-deni u 26 % (9 % tal-korsijiet) qabdithom infezzjoni. Flimkien ma’ dan, 5 % tal-pazjenti kkurati (1 % tal-korsijiet) kellhom sepsis (ara sezzjoni 4.4).

Tromboċitopenja: Serja (plejtlits inqas minn 25 x 109/l) f’25 % tal-pazjenti (8 % tal-korsijiet); moderata (plejtlits bejn 25.0 u 50.0 x 109/l) f’25 % tal-pazjenti (15 % tal-korsijiet). Iż-żmien medjan għal bidu ta’ tromboċitopenja qawwija kienet l-15-il ġurnata u ħadet medjan ta’ ħamest ijiem. Trasfużjonijiet ta’ plejtlits ingħataw f’4 % tal-korsijiet. Rapporti ta’ konsegwenzi sinifikani assoċjati ma’ tromboċitopenja inkluż fatalitajiet minħabba fsada tat-tumuri ma kienux frekwenti.

Anemija: Moderata sa qawwija (Hb 8.0 g/dl) f’37 % tal-pazjenti (14 % tal-korsijiet). Trasfużjonijiet

ta’ ċelluli ħomor ingħataw lil 52 % tal-pazjenti (21 % tal-korsijiet).

Effetti mhux ematoloġiċi li ġew irrappuratati b’mod frekwenti kienu dawk gastro-intestinali bħal dardir (52 %), rimettar (32 %) u dijarrea (18 %), stitikezza (9 %) u mukosite (14 %). Da d qawwi (skala 3 jew 4), rimettar, dijarrea u inċidenza ta’ mukosite kienet ta’ 4, 3, 2 u 1 % rispettivament.

Ġie irrappurtat ukoll uġigħ ta’ żaqq ħafif f’4 % tal-pazjenti.

Mhux ematoloġiċiawtorizzat

Għeja kienet irrappurtata bejn wieħed u ieħor f’25 % tal-pazjenti u astenja f’bejn wieħed u ieħ 16 % tal-pazjenti waqt li kienu qed jieħdu topotecan. Inċidenza ta’ għeja u astenja serja (skala 3 jew 4) kienet ta’ 3 % u 3 % rispettivament.

Alopeċja kompleta jew serja ġiet osservata f’30 % tal-pazjenti lopeċja parzjali f’15 % tal-pazjenti.

adux

Anoreksja (12 %), telqa (3 %) u iperbilirubinimja (1 %) kienuħġrajjiet serji oħra li ġew osservati f’pazjenti u li kienu, jew setgħu kienu, assoċjati ma’ kura b’topotecan.

Reazzjonijiet ta’ sensittivita’ eċċessiva, inkluż raxx,m’gurtikarja, anġjoedima u reazjonijiet anafilattiċi ġew irrappurtati f’każijiet rari. Fi provi kliniċ , ġ e irrapurtat raxx f’4 % tal-pazjenti u ħakk f’1.5 % tal- pazjenti.

li

4.9Doża eċċessiva

 

 

inali

M’hemm l-ebda antidot għal doża e ċessiva ta’ topotecan. Il-kumplikazzjonijiet ewlenin ta’ doża

 

medi

 

eċċessiva x’aktarx ikunu ipressjoniċ tal-mudullun u mukosite.

5. TAGĦRIF FARMAKOLOĠIKU

Prodott

 

 

5.1 Tagħrif farmakodinamiku

Kategorija farmakoterapewtika: Prodotti antinejoplastiċi oħra: Kodiċi ATC: L01XX17.

L-attività ta’ topotecan kontra tumuri tikkonsisti fl-inibizzjoni ta’ topoisomerase-I, li hija enżima partikolarment involuta fir-replikazzjoni ta’ DNA waqt li jneħħi l-istrejn tat-tidwir ta’ qabel il-moving replication fork. Topotecan jinibixxi topoisomerase-I billi jistabiliżża lill-kumpless kovalenti tal- enżima u lid- DNA maqsum bl-istrand li huwa l-proċess intermedjarju tal-mekaniżmu katalitiku. Il- konsegwenzi ċellulari tal-inibizzjoni ta’ topoisomerase-I min-naħa ta’ topotecan hija l-induzzjoni ta’ qsim ta’ strand waħda tad-DNA li hi assoċjata mall-proteina.

SCLC li reġa’ feġġ

Prova klinika tal-fażi III (studju 478) qabblet topotecan mill-ħalq flimkien mal-Aħjar Kura ta’ Appoġġ (BSC) (n=71) ma’ BSC waħdu (n=70) f’pazjenti li l-kanċer tagħhom reġa’ feġġ wara t-terapija ewlenija (żmien medjan għall-progressjoni [TTP] mit-terapija ewlenija: 84 ġurnata għal-terapija

b’topotecan + BSC, 90 ġurnata għal-BSC) u li għalihom trattament ieħor b’kimoterapija li tingħata fil- vina ma kienx ikkunsidrat xieraq. Fil-grupp tatopotecan mill-ħalq flimkien maBSC kien hemm titjib statistikament sinifikanti fir-rata totali tasopravivenza meta kkomparat mall-grupp taBSC waħdu.

(Log-rank p=0.0104). Il-proporzjon ta’ periklu (hazard ratio) mhux aġġustat għall-grupp ta’ topotecan mill-ħalq flimkien ma’ BSC mqabbel mal-grupp ta’ BSC waħdu kien 0.64 (95 % CI: 0.45, 0.90). Is- sopravivenza medjana għall-pazjenti trattati b’topotecan + BSC kienet ta’ 25.9 ġimgħa (95 % C.I. 18.3, 31.6) meta mqabbla ma’13.9 ġimgħa (95 % C.I. 11.1,18.6) għall-pazjenti li rċievew BSC waħdu (p=0.0104).

Rapporti miġbura mill-pazjenti stess permezz ta’ assessjar unblinded urew benefiċju konsistenti fuq sintomi b’ topotecan mill-ħalq + BSC.

Sar studju tal-fażi 2 (Studju 065) u studju tal-fażi 3 (Studju 396) biex l-effikaċja ta’ topotecan mill- ħalq kontra topotecan mogħti ġol-vina tiġi evalwata f’pazjenti li l-kanċer tagħhom reġa’ feġġ

90 jum wara li spiċċaw kors wieħed ta’ kemoterapija qabel (ara Tabella 1). Topotecan m ll-ħalq u

 

topotecan ġol-vina kienu assoċjati ma’ taffija mis-sintomi tixtiebaħ fil-pazjenti b’SCLC sensittiv li

 

reġa’ feġġ, u dan ħareġ minn rapporti miġbura mill-pazjenti stess permezz ta’ assessjar unblinded ta’

 

skala ta’ sintomi, f’kull wieħed minn dawn iż-żewġ studji.

 

 

 

 

 

 

Tabella 1. Sommarju ta’ sopravivenza, rata ta’ rispons u żmien għall-progressjoni f’pazjenti b’SCLC

 

trattati b’topotecan mill-ħalq jew topotecan ġol-vina.

 

 

 

 

awtorizzat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Studju 065

 

 

 

Studju 396

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Topotecan

 

 

Topotec n ġol-

Topotecan mill-

 

Topotecan ġol-

 

 

 

 

mill-ħalq

 

 

 

 

adux

ħalq

 

vina

 

 

 

 

 

 

 

vina

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ħ

 

 

 

 

 

 

 

 

(N = 52)

 

 

(N = 54)

(N = 153)

 

(N = 151)

 

Sopravivenza medjan (ġimgħat)

32.3

 

 

 

25.1

 

33.0

35.0

 

(95 % CI)

 

 

(26.3, 40.9)

 

 

(21.1, 33.0)

(29.1, 42.4)

(31.0, 37.1)

 

 

 

 

 

 

 

m’g

 

 

 

 

 

 

Proporzjon ta’ periklu (95 % CI)

0.88 (0.59, 1.31)

 

 

0.88 (0.7, 1.11)

 

 

 

 

li

 

 

 

 

 

 

 

 

Rata ta’ rispons (%)

 

23.1

 

 

 

14.8

 

 

18.3

 

21.9

 

(95 % CI)

 

 

(11.6, 34.5)

 

 

(5.3, 24.3)

(12.2, 24.4)

 

(15.3, 28.5)

 

Differenza fir-rata ta’ rispons

8.3 (-6.6, 23.1)

 

 

-3.6 (-12.6, 5.5)

 

(95 % CI)

 

 

inali

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Żmien medjan għall-progressjoni

14.9

 

 

 

13.1

 

 

11.9

 

14.6

 

(ġimgħat)

 

ċ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(95 % CI)

 

 

(8.3, 21.3)

 

 

(11.6, 18.3)

(9.7, 14.1)

 

(13.3, 18.9)

 

Proporzjon ta’ periklu (95 % CI)

0.90 (0.60, 1.35)

 

 

1.21 (0.96, 1.53)

 

N = numru to ali a’ pazjenti li rċievew trattament.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

medi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CI = Confidence in erval.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prodott

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fi prova ħra tal-fażi III randomised li qabblet topotecan amministrat ġol-vina ma’

cycl ph sphamide, Adriamycin (doxorubicin) u vincristine (CAV) f’pazjenti b’SCLC sensittiv li reġa’ feġġ, ir-rata totali ta’ rispons kienet ta’ 24.3 % għal topotecan meta mqabbla ma’18.3 % għall-grupp CAV. Iż-żmien medjan għall-progessjoni kien jixtiebah fiż-żewġ gruppi (13.3 ġimgħat u 12.3 ġimgħat rispettivament). Sopravivenzi medjani għaż-żewġ gruppi kienu 25.0 u 24.7 ġimgħat rispettivament. Il- proporzjon ta’ periklu għas-sopravivenza ta’ topotecan li jingħata fil-vina meta mqabbel ma’ CAV kien 1.04 (95 % CI 0.78 -1.40).

Ir-rata ta’ rispons għal topotecan fil-programm ikkombinat tal-kanċer taċ-ċelluli ż-żgħar tal-pulmun (n=480) għall-pazjenti fejn reġgħet feġġet il-marda li kienet sensittiva għat-terapija ewlenija, kien ta’ 20.2 %. Is-sopravivenza medjana kienet ta’ 30.3 ġimgħat (95 % CI: 26.7, 33.4).

F’popolazzjoni ta’ pazjenti b’SCLC refrattarju (dawk li ma jweġbux għat-terapija ewlenija), ir-rata ta’ rispons għal-topotecan kienet ta’ 4.0 %.

Karċinoma taċ-Ċerviċi

Fi prova klinika randomised u kumparattiva tal-fażi III immexxija mill-Grupp Ġinekoloġiku tal- Onkoloġija (GOG 0179), topotecan flimkien ma’ cisplatin (n=147) ġie mqabbel ma’ cisplatin waħdu (n=146) għat-trattament ta’ karċinoma taċ-ċerviċi, persistenti, li reġgħet feġġet jew fl-istat IVB, ikkonfermata istoloġikament fejn trattament kurattiv b’kirurġija u/jew radjazzjoni ma kienx ikkunsidrat xieraq. Topotecan flimkien ma’ cisplatin kellu benefiċċju fis-sopravivenza totali li kien statitstikament sinifikanti meta mqabbel ma’ monoterapija b’cisplatin wara aġġustament għall-analiż interim (Log-rank p=0.033).

Tabella 2. Riżultati tal-istudju GOG-0179

 

 

 

 

Popolazzjoni ITT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cisplatin

 

 

Cispla in

 

 

 

 

 

 

 

 

50 mg/m2 d. 1

50 mg/m2 d. 1 +

 

 

 

 

 

 

 

 

q21 d.

 

 

Topotecan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.75 mg/m2 dx3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

q21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

awtorizzat

 

Sopravivenza (xhur)

 

 

 

 

(n= 146)

 

 

(n = 147)

 

 

Medjan (95 % C.I.)

 

 

 

 

6.5 (5.8, 8.8)

 

9.4 (7.9, 11.9)

 

 

Proporzjon ta’ periklu (95 % C.I.)

 

 

 

 

0.76

(0.59-0.98)

 

 

Valur p log rank

 

 

 

 

 

 

 

0.033

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

adux

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ħ

 

 

 

 

 

Pazjenti li ma ħadu l-ebda

Kimoradjuterapija b’Cisplatin qabel

 

 

 

 

 

 

 

 

Cisplatin

 

 

Topotecan/Cisplatin

 

 

 

 

 

 

 

 

m’g

 

 

 

 

 

 

Sopravivenza (xhur)

 

 

li

(n= 46)

 

 

 

(n = 44)

 

Medjan (95 % C.I.)

 

 

 

 

8.8 (6.4, 11.5)

15.7 (11.9, 17.7)

 

 

Proporzjon ta’ periklu (95 % C.I.)

 

 

 

 

0.51

(0.31, 0.82)

 

 

 

 

inali

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pazjenti li qabel kienu ħadu Kimoradjuterapija bCisplatin

 

 

ċ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cisplatin

 

 

Topotecan/Cisplatin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sopravivenza (xhur)

 

 

 

 

(n= 72)

 

 

 

(n = 69)

 

Medjan (95 % C.I)

 

 

 

 

5.9 (4.7, 8.8)

 

7.9 (5.5, 10.9)

 

 

 

medi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proporzjon ta’ periklu (95 % C.I.)

 

 

 

 

0.85 (0.59, 1.21)

 

Prodott

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F’pazjenti (n=39) b’rikorrenza fi żmien 180 ġurnata wara kemoradjuterapija b’cisplatin, il-medjan ta’ s pravivenza meta topotecan ingħata flimkien ma’ cisplatin kien ta’ 4.6 xhur (95 % C.I.:2.6, 6.1) versu 4.5 xhur (95 % C.I.:2.9, 9.6) għal cisplatin bi proporzjon ta’ periklu ta’ 1.15 (0.59, 2.23). F’dawk (n=102) b’rikorrenza wara 180 ġurnata, is-sopravivenza medjana meta topotecan ingħata flimkien ma’ cisplatin kienet ta’ 9.9 xhur (95 % C.I.: 7, 12.6) versu 6.3 xhur (95 % C.I.: 4.9, 9.5) għal cisplatin bi proporzjoni ta’ periklu ta’ 0.75 (0.49, 1.16).

Popolazzjoni pedjatrika

Topotecan kien ukoll evalwat fil-popolazzjoni pedjatrika; madanakollu, tagħrif limitat biss huwa disponibbli dwar l-effikaċja u s-sigurtà.

Fi prova open-label li kienet tinvolvi t-tfal (n=108, varjazzoni fl-età: trabi sa 16-il sena) b’tumuri li reġgħu feġġew jew kienu solidi progressivi, topotecan inbeda f’doża ta’ 2.0 mg/m2 mogħtija bħala infużjoni ta’ 30 minuta għal ħamest ijiem ripetuta kull tliet ġimgħat sa sena skont ir-rispons għat- terapija. It-tipi ta’ tumuri kienu jinkludu Sarkoma ta’ Erwing/ tumur newroektodermali primittiv, newroblastoma, osteoblastoma, u rabdomijosarkoma. Attività kontra t-tumur intweriet primarjament f’pazjenti b’newroblastoma. Tossiċitajiet ta’ topotecan f’pazjenti pedjatriċi b’tumuri solidi rikorrenti jew refrattivi kienu jixbħu lill dak li s-soltu jidher fl-adulti. F’dan l-istudju, sitta u erbgħin (43 %) pazjent irċevew G-CSF fuq medda ta’ 192 (42.1 %) kors; ħamsa u sittin (60 %) rċievew transfużjonijiet ta’ Celluli Ħomor tad-Demm Ippakkjati u ħamsin (46 %) irċevew plejtlits fuq medda ta’ 139 u 159 kors (30.5 u 34.9 %) rispettivament. Ibbażata fuq it-tossiċità ta’ majelosuppressjoni li tillimita d-doża, id-doża massima tollerata (MTD) kienet stabbilita bħala 2.0 mg/m2 /ġurnata ma’ GCSF u 1.4 mg/m2 /ġurnata mingħajr G-CSF fi studju farmakokinetiku f’pazjenti pedjatriċi b’tumuri solidi refrattarji (ara sezzjoni 5.2).

5.2 Tagħrif farmakokinetiku

għal ħamest ijiem, topotecan wera tneħħija għolja fil-plażma ta’ 62 l/h (SD 22), li tikkorrispondi għal bejn wieħed u ieħor 2/3 taċ-ċirkolazjoni tad-demm fil-fwied. Topotecan kellu koll volum ta’

Wara li topotecan ingħata ġol-vina f’dożi ta’ 0.5 sa 1.5 mg/m2 bħala infużjoniawtorizzatta’ 30 minuta kuljum parametri farmakokinetiċi ma ssuġġerew l-ebda tibdil fil-farmakokinetika f’perjodu ta’ ħamest ijiem

distribuzzjoni għoli, ta’ madwar 132 l, (SD 57) u half-life pjuttost qasira ta’ 2-3 sigħ . Tqabbil ta’

ta’ dożaġġ. L-erja taħt il-kurva żdiedet bejn wieħed u ieħor fi proporzjoniaduxmaż-żjieda tad-doża. Hemm

ftit li xejn akkumulazzjoni ta’ topotecan wara dożi ripetuti ta’ kuljum m’hemm l-ebda evidenza ta’

bidla fil-PK wara ħafna dożi. Studji pre-klinikali juru li r-rabta t ’ topotecan ma’ proteini tal-plażma huwa baxx (35 %) u distribuzjoni bejn ċelluli tad-demm uħplażma kienet pjuttost omoġeni.

L-eliminazjoni ta’ topotecan ġiet studjata biss parzjalment fil-bnedmin. It-tneħħija ta’ topotecan sseħħet l-aktar permezz tal-idroliżi tal-lactone ring biex jifforma r-ring-opened carboxylate.

Il-metaboliżmu jispjega < 10 % tal-eliminazzjonilita’m’gtopotecan. Sustanza iffurmata mill-metaboliżmu

ta’ N-desmethyl, li ntweriet li kellha attiv tà t xtiebaħ jew anqas minn dik tas-sustanza oriġinali f’assay ibbażat fiċ-ċellula, instabet fl-awrin , fil-p sma u fil-ħmieġ. Il-medja ta’ sustanza mill-

metaboliżmu:proporżjon AUC tas-sust

za oriġinali kien ta’ anqas minn 10 % kemm għal topotecan

kif ukoll għal topotecan lactone. Is-susta

za mill-metaboliżmu ta’ O-glucuronidation ta’ topotecan u

N-desmethyl topotecan ġew dentifikatiinalifl-awrina.

ċ

 

Il-ġbir totali ta’ materjalimedili għandhom x’jaqsmu mal-prodott mediċinali wara l-ħames dożi ta’ topotecan li ingħataw darba kuljum kien ta’ 71-76 % tad-doża amministrata fil-vina. Bejn wieħed u ieħor 51 % tneħħa bħala topotecan totali u 3 % tneħħa bħala N-desmethyl topotecan fl-awrina.

Eliminazzjoni mal-ħ ieġ ta’ topotecan totali kienet ta’ 18 % filwaqt li eliminazzjoni mal-ħmieġ ta’ N- Prodottdesmethyl opo ecan kienet ta1.7 %. Globalment is-sustanza mill-metaboliżmu N-desmethyl

ikkontribbwixxiet għal medja ta’ anqas minn 7 % (bejn 4-9 %) tat-total tal-materjali li għandhom x’jaqsmu mal-prodott mediċinali li nstabu fl-awrina u fil-ħmieġ. L- O-glucuronide ta’ topotecan u l- O-glucur nide ta’ N-desmethyl topotecan fl-awrina kienu anqas minn 2.0 %.

Informazzjoni in vitro, fejn intużaw il-mikrożomi li jinsabu fil-fwied tal-bniedem urew li jiġu magħmula ammonti ż-żgħar ta’ N-demethylated topotecan. In vitro, topotecan ma wriex inibizzjoni tal-enżemi P450 umani CYP1A2, CYP2A6, CYP2C8/9, CYP2C19, CYP2D6, CYP2E, CYP3A, jew CYP4A u l-anqas inibizzjoni tal-enżemi ċitosoliċi umani dihydropyrimidine jew xanthine oxidase.

Meta mogħti flimkien ma’ cisplatin (cisplatin fil-ġurnata 1, topotecan fil-ġranet 1-5), it-tneħħija ta’ topotecan kienet imnaqqsa fil-ġurnata 5 meta mqabbla mal-ġurnata 1 (19.1 l/s/m2 meta mqabbel ma’ 21.3 l/s/m2 [n=9]) (ara sezzjoni 4.5).

It-tneħħija mill-plażma f’pazjenti li għandhom indeboliment tal-fwied (bilirubin fis-serum bejn 1.5 u 10 mg/dl) naqset għal bejn wieħed u ieħor 67 % meta ġiet imqabbla ma’ dik f’pazjenti li kienu fi grupp ta’ kontroll. Il-half-life tat-topotecan żdiedet b’bejn wieħed u ieħor 30 % iżda ma kienx hemm indikazzjoni ċara ta’ xi tibdil fil-volum ta’ distribuzzjoni. Tneħħija fil-plażma ta’ topotecan kollu (fil- forma attiva u inattiva) f’pazjenti li għandhom indeboliment tal-fwied biss naqset b’xi 10 % meta ġiet imqabbla ma’ dik fil-pazjenti li kienu fi grupp ta’ kontroll.

It-tneħħija mill-plażma f’pazjenti li għandhom indeboliment tal-kliewi (tneħħija tal-krejatinina

41-60 ml/min.) naqset għal bejn wieħed u ieħor 67 % meta ġiet imqabbla ma’ dik f’pazjenti li kienu fi grupp ta’ kontroll. Il-volum ta’ distribuzzjoni naqas ftit u b’hekk il-half-life żdiedet biss b’14 %.

F’pazjenti li għandhom indeboliment tal-kliewi moderat, it-tneħħija mill-plażma ġiet imnaqqsa għal

evalwata f’żewġ studji. Studju wieħed inkluda limiti tad-doza bejn 1.4 mg/mawtorizzat2 u 2.4 mg/m2 fi tfal (età minn sentejn sa 12-il sena, n=18), adoloxxenti (età minn 12 sa 16-il sena, n=9),u adulti ż-żgħar (età

34 % tal-valur fil-pazjenti li kienu fi grupp ta’ kontroll. Il-half-life medja żdiedet minn 1.9 sigħ għ l 4.9 sigħat.

Fi studju ta’ popolazzjoni, kien hemm numru ta’ fatturi li jinkludu eta’, piż u axxite li ma kellhomx effett sinifikanti fuq il-tneħħija totali ta’ topotecan (fil-forma attiva u inattiva).

Popolazzjoni pedjatrika

Il-farmakokinetika ta’ topotecan mogħti bħala infużjoni ta’ 30 minuta għal ħ mest ijiem kienet

minn 16-il sena sa 21 sena, n=9) btumuri solidi refrattarji. It-tieni st ju inkluda limiti tad-doża bejn

2.0 mg/m2 u 5.2 mg/m2 fi tfal (n=18), adoloxxenti (n=3) u adulti ż-żgħar (n=3) b’lewkimja. F’dawn l-

istudji, ma’ kienu jidhru l-ebda differenzi fil-farmakokinetika t ’ topotecan fost il-pazjenti tfal,

 

 

adux

adoloxxenti u adulti ż-żgħar b’tumuri solidi jew lewkimja, iżda t-tagħrif huwa limitat wisq biex tasal

għall-konklużjonijiet definiti.

ħ

 

 

5.3 Tagħrif ta’qabel l-użu kiniku dwar s-s gurtà tal-mediċina

 

m’g

 

 

li

 

Minnħabba l-mod ta’ kif jaħdem, topotecan huwa ġenotossiku għal ċelluli mammiferi (ċelluli tal-

limfoma tal-ġrieden u limfoċiti tal-bnedmin) in vitro u ċelluli tal-mudullun tal-ġrieden in vivo. Ġie

osservat ukoll li topotecan jikkawż l-mewt fl-embriji u fil-feti meta jiġi mogħti lill-ġrieden u lill-

fniek.

 

 

inali

F’studji dwar it-tossiċita riproċuttiva fil-firien, ma kien hemm l-ebda effett fuq il-fertilità tal-firien

nisa jew irġiel; madankollu, fin-nisa ġew osservati super-ovulation u żjieda żgħira f’telf tal-fetu qabel

ma jeħel mal-ħajt tal-ġuf.

 

Il-potenzjal karċinoġenu ta’ topotecan ma ġiex studjat.

 

 

medi

 

6.

TAGĦRIF FARMARĊEWTIKU

Prodott

 

 

6.1 Lista ta’ sustanzi mhux attivi

Hydrochloric acid (E507) (għall-aġġustament tal-pH)

Ilma għall-injezzjonijiet

6.2 Inkompatibilitajiet

Dan il-prodott mediċinali ma għandux jitħallat ma’ prodotti mediċinali oħra ħlief dawk imsemmija fis- sezzjoni 6.6.

6.3 Żmien kemm idum tajjeb

il-prodott mediċinali

Taħżinx f’temperatura ’l fuq minn 25°C.

Fjal qabel ma jinfetaħ

3 snin.

Fjal wara li jinfetaħ għall-ewwel darba

L-istabbilità kimika u fiżika waqt li l-prodott ikun qiegħed jintuża intweriet għal 14-il ġurnata f’temperatura ta’ bejn l-20°C - 25°C meta jinħażen fil-kartuna ta’ barra biex jiġi protett mid-dawl. Minn perspettiva mikrobijoloġika, ladarba jkun infetaħ, il-prodott jista’ jinħażen għal massimu ta’ 14- il ġurnata f’temperatura ta’ 20°C - 25°C. It-tulijiet ta’ żmien u l-kundizzjonijiet l-oħra waqt li l-prodott ikun qiegħed jintuża huma r-responsabbiltà tal-utent.

Soluzzjoni dilwita

Minn perspettiva mikrobijoloġika, is-soluzzjoni għandha tintuża immedjatamentawtorizzat. Jekk ma tintuż x immedjatament, it-tulijiet ta’ żmien ta’ ħażna waqt li tkun qiegħda tintuża u l-kundizzjonijiet qabel ma

tintuża huma r-responsabbiltà tal-utent u normalment ma jkunx itwal minn 24 siegħ f’temperatura ta’ 20°C - 25°C u kundizzjonijiet ta’ dawl ambjentali.

6.4 Prekawzjonijiet speċjali għall-ħażna

Għall-kundizzjonijiet ta’ ħażna tal-prodott mediċinali li jkun infetaħ ġie dilwit, ara sezzjoni 6.3.

Żomm il-kontenitur fil-kartuna ta’ barra sabiex tilqa’ mid-dawl.adux

6.5 In-natura tal-kontenitur u ta’ dak li hemm ġo fihħ

Konċentrat ta’ 5 ml li jiġi ġo fjal tal-ħġieg ċar tat-tip 1, flimkien ma’ tapp griż tal-gomma butyl u siġill tal-aluminium b’tapp tal-plastik tal-polypropylene li jinfetaħ b’daqqa ta saba’, u b’kullar cirkolari tal-

fjal ta’ kulur isfar.

li

Kull pakkett fih fjala waħda.

m’g

speċifikament:

inali

6.6

Prekawzjonijiet speċjali li għ ndhom jittieħdu meta jintrema u għal immaniġġar ieħor

Prekawzjonijiet ġenerali

ċ

Iridu jiġu adottati l-proċeduri normali għ maniġġar u rimi ta’ prodotti mediċinali kontra l-kanċer,

-

Il-ħaddiema jridu jiġu mgħallma kif jippreparaw il-prodott mediċinali.

-

Ħaddiema nisa li jkunu tqal mgħandhomx imissu dan il-prodott mediċinali.

-

Il-ħaddie a li jkunu qed jippreparaw dan il-prodott mediċinali għandhom jilbsu ilbies protettiv

 

li jinkludimedil-ilbies ta’ maskra, nuċċali biex iħares l-għajnejn u ingwanti.

-L-affarijiet kollha li ntużaw għall-għoti tal-mediċina jew it-tindif ta’ wara (u dawn jinkludu l- ingwan i) għandhom jitpoġġew f’boroż speċjali li wara jiġu maħruqa b’temperaturi għolja. Skart likwidu jista’ jiġi mormi u għandu jintefa’ ħafna ilma fuqu.

-Jekk aċċidentalment il-mediċina tmiss mal-ġilda jew mal-għajnejn għandu jintuża ħafna ilma biex titnaddaf il-ġilda jew l-għajnejn.Prodott

Istruzzjonijiet għad-dilwizzjoni

Il-konċentrazzjoni għandha tiġi nnotata jew inkella tista’ sseħħ doża eċċessiva ta’ periklu għall- ħajja.

Il-konċentrat Topotecan Eagle huwa ta’ kulur isfar ċar fl-oranġjo u fih 3 mg/ml ta’ topotecan, li huwa konċentrazzjoni ogħla minn dik li tinstab fi prodotti oħra ta’ topotecan għall-infużjoni ġo vina.

L-utent huwa mitlub jirrapporta kwalunkwe żball fil-medikazzjoni.

It-tabelli ta’ dożaġġ li ġejjin għandhom jintużaw bħala referenza:

Istruzzjonijiet għat-Tħejjija għall-Għoti Ġo Vina għal Kanċer taċ-Ċelloli ż-Żgħar tal-Pulmun

 

 

Għad-doża rakkomandata

 

Għal doża mnaqqsa

 

Għal doża mnaqqsa

 

 

Erja tas-

 

'1.5 mg/m2'

 

'1.25 mg/m2'

 

'1.0 mg/m2'

 

 

superfiċje

Volum ta’

 

 

 

Volum ta’

 

 

Volum ta’

 

 

 

tal-ġisem

soluzzjoni

Doża totali

 

soluzzjoni

 

Doża totali

soluzzjoni

Doża totali

 

 

(m2)

meħtieġ

 

(mg)

 

meħtieġ

 

(mg)

meħtieġ

(mg)

 

 

 

 

(ml)

 

 

 

(ml)

 

 

 

(ml)

 

 

 

 

0.50

 

1.50

 

0.42

 

1.26

 

awtorizzat

 

 

 

 

 

 

 

0.33

0.99

 

 

1.1

 

0.55

 

1.65

 

0.46

 

1.38

 

0.37

1.11

 

 

1.2

 

0.60

 

1.80

 

0.50

 

1.50

 

0.40

1.20

 

 

1.3

 

0.65

 

1.95

 

0.54

 

1.62

 

0.43

1.29

 

 

1.4

 

0.70

 

2.10

 

0.58

 

1.74

 

0.47

1.41

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5

 

0.75

 

2.25

 

0.63

 

1.89

 

0.50

1.50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.6

 

0.80

 

2.40

 

0.67

 

2.01

 

0.53

1.59

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.7

 

0.85

 

2.55

 

0.71

 

adux

 

0.57

1.71

 

 

 

 

 

 

2.13

 

 

 

1.8

 

0.90

 

2.70

 

0.75

 

2.25

 

0.60

1.80

 

 

1.9

 

0.95

 

2.85

 

0.79

ħ

 

0.63

1.89

 

 

 

 

 

 

2.37

 

 

 

 

1.00

 

3.00

 

m’g

 

2.49

 

0.67

2.01

 

 

 

 

 

0.83

 

 

 

 

2.1

 

1.05

 

3.15

 

0.88

 

2.64

 

0.70

2.10

 

 

2.2

 

1.10

 

3.30

 

0.92

 

2.76

 

0.73

2.19

 

 

2.3

 

1.15

 

3.45

 

li

 

2.88

 

0.77

2.31

 

 

 

 

 

0.96

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4

 

1.20

 

inali

 

1.00

 

3.00

 

0.80

2.40

 

 

 

 

3.60

 

 

 

 

 

2.5

 

1.25

 

3.75

 

1.04

 

3.12

 

0.83

2.49

 

 

 

 

 

ċ

 

 

 

 

 

 

 

Prodott

medi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Istruzzjonijiet għat-Tħejjija għall-Għoti Ġo Vina għal Kanċer taċ-Ċerviċi

 

Għad-doża rakkomandata

Għal doża mnaqqsa

Għal doża mnaqqsa

 

Erja tas-

'0.75 mg/m2'

 

 

'0.60 mg/m2'

'0.45 mg/m2'

 

superfiċje

Volum ta’

 

 

 

Volum ta’

 

Volum ta’

 

 

tal-ġisem

soluzzjoni

Doża totali

soluzzjoni

Doża totali

Doża totali

 

soluzzjoni

 

(m2)

meħtieġ

(mg)

 

meħtieġ

(mg)

(mg)

 

 

(ml)

 

 

 

(ml)

 

meħtieġ (ml)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.25

0.75

 

0.20

0.60

0.15

0.45

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1

0.28

0.84

 

0.22

0.66

0.17

0.51

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2

0.30

0.90

 

0.24

0.72

awtorizzat

 

 

0.18

0.54

 

1.3

0.33

0.99

 

0.26

0.78

0.20

0.60

 

1.4

0.35

1.05

 

0.28

0.84

0.21

0.63

 

1.5

0.38

1.14

 

0.30

0.90

0.23

0.69

 

1.6

0.40

1.20

 

0.32

0.96

0.24

0.72

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.7

0.43

1.29

 

0.34

1.02

0.26

0.78

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.8

0.45

1.35

 

0.36

1.08

0.27

0.81

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.9

0.48

1.44

 

0.38

1.14

0.29

0.87

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.50

1.50

 

0.40

1.20

0.30

0.90

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1

0.53

1.59

 

0.42

ħ

0.32

0.96

 

 

1.26

 

 

 

 

 

 

adux

 

 

2.2

0.55

1.65

 

0.44

1.32 0.33

0.99

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3

0.58

1.74

 

0.46

1.38

0.35

1.05

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4

0.60

1.80

 

0.48

1.44

0.36

1.08

 

 

 

 

 

 

li

 

 

 

 

2.5

0.63

1.89

 

0.50m’g 1.50

0.38

1.14

 

 

 

 

inali

 

 

 

 

Hemm il-ħtieġa li Topotecan Eagle jiġu dilwit ulterjorment b’jew klorur tas-sodju 9 mg/ml

(0.9 % w/v) soluzzjoni għal injezzjo

jew bi glukosju 50 mg/ml (5 % w/v) soluzzjoni għal injezzjoni

 

 

ċ

ta’ topotecan ta’ bejn il-25 µg/ml u l-50 µg/ml fis-soluzzjoni

sabiex tintlaħaq konċentrazzjoni f

 

għall-infużjoni għall-pazjent. Id-dilwizzjoni għandha ssir taħt kundizzjonijiet asettiċi stretti (eż. bank

LAF).

medi

 

Rimi

Kull fdal tal-prodott li a jkunx intuża jew skart li jibqa wara l-użu tal-prodott għandu jintrema kif Prodottjitolbu l-liġijiet lokali.

7. ID-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Eagle Laboratories Limited

The Clock House

Station Approach

Marlow, Bucks, SL7 1NT

Ir-Renju Unit

Tel: +1 (201) 326-5324

Fax: +1 (201) 391-2430

8.NUMRI TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/11/744/002

9. DATA TAL-EWWEL AWTORIZZAZZJONI / TIĠDID TAL-AWTORIZZAZZJONI

Data ta’ l-ewwel awtorizzazzjoni: 22/12/2011

10. DATA TA’ META ĠIET RIVEDUTA L-KITBA

Informazzjoni dettaljata dwar dan il-prodott tinsab fuq is-sit elettroniku tal-Aġenzija Ewropea dwar il-

Mediċini http://www.ema.europa.eu/.

 

 

awtorizzat

 

 

 

 

 

 

 

adux

 

 

 

 

ħ

 

 

 

 

m’g

 

 

 

 

inali

li

 

 

 

 

 

 

 

 

ċ

 

 

 

Prodott

medi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kummenti

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Għajnuna
  • Get it on Google Play
  • Dwar
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    Drogi ta’ preskrizzjoni elenkati