Maltese
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Ucedane (carglumic acid) – Sommarju tal-karatteristiċi tal-prodott - A16AA05

Updated on site: 10-Oct-2017

Isem tal-MediċinaUcedane
Kodiċi ATCA16AA05
Sustanzacarglumic acid
ManifatturLucane Pharma

1.ISEM IL-PRODOTT MEDIĊINALI

Ucedane 200 mg pilloli li jinfirxu

2.GĦAMLA KWALITATTIVA U KWANTITATTIVA

Kull pillola fiha 200 mg ta’ carglumic acid.

Għal-lista sħiħa ta’ sustanzi mhux attivi, ara sezzjoni 6.1.

3.GĦAMLA FARMAĊEWTIKA

Pillola li tinfirex.

Il-pilloli huma bojod, ovali u bikonvessi b’sinjal imnaqqax wieħed u b’inċiżjoni LL. Il-pillola tista’ tinqasam f’dożi ndaqs.

4.TAGĦRIF KLINIKU

4.1 Indikazzjonijiet terapewtiċi

Ucedane hu indikat għat-trattament ta’ iperammonemija kkawżata minħabba nuqqas primarju għal N- acetylglutamate synthase.

4.2Pożoloġija u metodu ta’ kif għandu jingħata

It-trattament b’Ucedane għandu jinbeda taħt is-superviżjoni ta’ tabib b’esperjenza fit-trattament ta’ disturbi tal-metaboliżmu.

Pożoloġija

Skont l-esperjenza klinika, it-trattament jista’ jinbeda minn kmieni sa mill-ewwel jum ta’ ħajja.

Id-doża inizjali tal-bidu għandha tkun ta’ 100 mg/kg, sa 250 mg/kg jekk meħtieġ.

Imbagħad, din għandha tkun mibdula skont il-ħtieġa individwali b’mod li jinżamm il-livell normali ta’ ammonja fil-plażma (ara sezzjoni 4.4).

Fuq medda itwal ta’ żmien, jista’ ma jkunx meħtieġ li tiżdied id-doża skont il-piż tal-ġisem kemm-il darba jkun qiegħed jinkiseb kontroll adegwat tal-metaboliżmu; id-dożi ta’ kuljum ivarjaw minn

10 mg/kg sa 100 mg/kg.

Test għar-rispons għal Carglumic acid

Hu rakkomandat li jsir test għar-rispons individwali għal carglumic acid qabel jingħata bidu għal xi trattament fuq medda twila ta’ żmien. Bħala eżempji:

-F’ tarbija f’koma, ibda b’doża ta’ 100 sa 250 mg/kg/kuljum u kejjel il-konċentrazzjoni ta’ ammonja fil-plażma mill-anqas darba qabel kull għotja; Din għandha tinnormalizza fi ftit siegħat wara li jibda jingħata Ucedane.

-Fuq pazjent b’iperammonemija moderata, agħti doża ta’ prova ta’ 100 sa 200 mg/kg/kuljum għal tliet ijiem b’għoti kostanti ta’ proteini u kejjel b’mod ripetut il-konċentrazzjoni ta’ ammonja fil-plażma (siegħa qabel u siegħa wara ikla); biddel d-doża b’mod li żżomm il-livelli normali ta’ ammonja fil-plażma.

Metodu ta’ kif għandu jingħata

Din il-mediċina hija għal użu orali BISS (inġestjoni jew minn tubu nażogastriku permezz ta’ siringa, jekk ikun meħtieġ).

Abbażi tal-informazzjoni farmakokinetika u esperjenza klinika, hu rakkomandat li d-doża totali ta’ kuljum titqassam f’żewġ sa erba’ darbiet li għandha tittieħed li għandhom jingħataw qabel l-ikel jew it-tmiegħ. Il-qsim tal-pilloli min-nofs jippermetti parti kbira mit-tibdil fil-pożoloġija meħtieġa. Mhuwiex possibbli li Ucedane jingħata lil pazjenti li jeħtieġu aġġustamenti fid-doża ta’ 50 mg. F’każijiet bħal dawn, għandhom jintużaw prodotti ta’ carglumic acid oħrajn li jippermettu li jsiru dawn l-aġġustamenti fid-doża.Il-pilloli għandhom jinfirxu f’minimu ta’ 5-10 ml ta’ ilma u jittieħdu immedjatament jew mogħtija b’għafsa ta’ malajr permezz ta’ siringa minn tubu nażogastriku.

4.3Kontraindikazzjonijiet

Sensittività eċċessiva għas-sustanza attiva jew għal kwalunkwe sustanza mhux attiva elenkata fis- sezzjoni 6.1.

It-treddigħ waqt l-użu ta’ carglumic acid huwa kontra-indikat (ara sezzjonijiet 4.6 u 5.3).

4.4Twissijiet speċjali u prekawzjonijiet għall-użu

Monitoraġġ terapewtiku

Il-livelli ta’ ammonja u amino acids fil-plażma għandhom jinżammu fil-limiti normali.

Minħabba li teżisti biss ftit informazzjoni dwar is-sigurtà ta’ carglumic acid, hu rakkomandat li ssir sorveljanza sistematika tal-funzjonijiet tal-fwied, tal-kliewi, tal-funzjoni tal-qalb u tal-parametri ematoloġiċi.

Immaniġġjar nutrizzjonali

Tista’ tkun indikata restrizzjoni ta’ proteini u teħid żejjed ta’ arginine f’każ ta’ tolleranza baxxa ta’ proteini.

4.5Interazzjoni ma’ prodotti mediċinali oħra u forom oħra ta’ interazzjoni

Ma sarux studji dwar l-effett ta’ mediċini jew ta’ affarijiet oħra fuq l-effett farmaċewtiku tal-prodott.

4.6Fertilità, tqala u treddigħ

Tqala

Għal carglumic acid l-ebda data klinika fuq tqalat esposti mhu disponibbli.

Studji tal-annimali rrivelaw tossiċità minima tal-iżvilupp (ara sezzjoni 5.3). Għandha tiġi eżerċitata kawtela meta jiġi preskritt lil nisa tqal.

Treddigħ

Għalkemm mhux magħruf jekk carglumic acid jitnixxiex fil-ħalib uman, intwera li huwa preżenti fil- ħalib ta’ firien li jreddgħu (ara sezzjoni 5.3). Għalhekk, it-treddigħ waqt l-użu ta’ carglumic acid hu kontra-indikat (ara sezzjoni 4.3).

4.7Effetti fuq il-ħila biex issuq u tħaddem magni

Ma sarux studji dwar l-effetti fuq il-ħila biex issuq jew tħaddem magni.

4.8Effetti mhux mixtieqa

Reazzjonijiet avversi rapportati huma elenkati hawn isfel, skont is-sistema tal-klassifika tal-organi u skont il-frekwenza. Il-frekwenzi huma mfissra bħala: komuni ħafna (≥1/10), komuni (≥1/100 sa <1/10) u mhux komuni (≥1/1,000 sa <1/100), rari (≥ 1/10,000 sa < 1/1,000), rari ħafna (< 1/10,000), mhux magħruf (ma tistax tittieħed stima mid-data disponibbli). F’kull ragruppament ta’ frekwenzi, effetti mhux mixtieqa huma ppreżentati skont is-serjetà tagħhom. L-effetti li huma l-aktar serji għandhom jitniżżlu l-ewwel, segwiti minn dawk anqas serji.

Sistema tal-Klassifika tal-Organi

Frekwenza

Reazzjoni Avversa

 

 

 

Disturbi fil-qalb

Mhux komuni

bradikardija

 

 

 

Disturbi gastrointestinali

Mhux komuni

dijarea, remettar

 

 

 

Disturbi fil-ġilda u fit-tessuti ta’

Komuni

żieda fl-għaraq

 

 

 

 

Mhux magħruf

raxx

 

 

 

Disturbi ġenerali u kondizzjonijiet

Mhux komuni

deni

ta' mnejn jingħata

Investigazzjonijiet

Mhux komuni

transaminases ogħla

 

 

 

Rappurtar ta’ reazzjonijiet avversi suspettati

Huwa importanti li jiġu rrappurtati reazzjonijiet avversi suspettati wara l-awtorizzazzjoni tal-prodott mediċinali. Dan jippermetti monitoraġġ kontinwu tal-bilanċ bejn il-benefiċċju u r-riskju tal-prodott mediċinali. Il-professjonisti tal-kura tas-saħħa huma mitluba jirrappurtaw kwalunkwe reazzjoni avversa suspettata permezz tas-sistema ta’ rappurtar nazzjonali mniżżla f’Appendiċi V.

4.9Doża eċċessiva

F’pazjent wieħed trattat b’carglumic acid, fejn id-doża żdiedet sa 750 mg/kg/kuljum, kien hemm sintomi ta’ intossikazzjoni li jistgħu jiġu kkaraterizzati bħala reazzjoni simpatomimetika: takikardja, żjieda qawwija ta’ għaraq, żjieda ta’ tnixxija mill-bronki, żjieda fit-temperatura tal-ġisem u irrekwitezza. Dawn is-sintomi waqqfu hekk kif id-doża tnaqqset.

5.PROPRJETAJIET FARMAKOLOĠIĊI

5.1Proprjetajiet farmakodinamiċi

Kategorija farmakoterapewtika: Aċidi aminiċi u derivati; Kodiċi ATC: A16A A05.

Mekkaniżmu ta’ azzjoni

Carglumic acid hu strutturalment analogu għal N-acetylglutamate, li hu attivatur, preżenti b’mod naturali, ta’ carbamoyl phosphate synthetase, l-ewwel enżima fiċ-ċiklu tal-urea.

In vitro, instab li carglumic acid jattiva carbamoyl phosphate synthetase fil-fwied. Minkejja l-affinità aktar baxxa ta’ carbamoyl phosphate synthetase għal carglumic acid milli għal N-acetylglutamate, in vivo instab li carglumic acid jistimula carbamoyl phosphate synthetase u li hu ħafna aktar effettiv minn N-acetylglutamate biex iħares kontra l-intossikazzjoni bl-ammonja fil-firien. Dan jista’ jkun spjegat permezz tal-osservazzjonijiet li ġejjin:

i)Ir-rita mitokondrijali hi aktar permeabbli għal carglumic acid milli għal N-acetylglutamate.

ii)Carglumic acid hu aktar reżistenti minn N-acetylglutamate għall-idroliżi minn aminoacylase preżenti fis-cytosol.

Effetti farmakodinamiċi

Studji oħra li saru fuq il-firien taħt kundizzjonijiet sperimentali differenti wasslu għal żjieda fid- disponibilità tal-ammonja (nuqqas ta’ ikel, dieta mingħajr proteini jew b’ħafna proteini). Instab li carglumic acid jnaqqas il-livelli ta’ ammonja fid-demm u jżid il-livelli tal-urea fid-demm u fl-awrina, filwaqt li l-kontenut ta’attivaturi ta’ carbamoyl phosphate synthetase fil-kliewi żdied b’mod sinifikanti.

Effikaċja klinika u sigurtà

F’pazjenti b’nuqqas ta’ N-acetylglutamate synthase, instab li carglumic acid jżid in-normalizzazzjoni ta’ malajr tal-livelli ta’ ammonja fil-plażma, ġeneralment fi żmien 24 siegħa. Meta t-trattament inbeda qabel kull ħsara permanenti fil-moħħ, il-pazjenti wrew tkabbir normali u żvilupp psikomutur.

5.2Tagħrif farmakokinetiku

Il-farmakokinetiċi ta’ carglumic acid ġew studjati f’voluntieri rġiel b’saħħithom bl-użu ta’ prodotti radjutikkettati u mhux radjutikkettati.

Assorbiment

Wara doża orali waħdanija ta’ 100 mg/kg piż korporali, madwar 30% ta’ carglumic acid hi stmata li tista’ tiġi assorbita. F’dik il-livell ta’ doża, fi 12-il voluntiera mogħtija l-pilloli ta’ carglumic acid, il-konċentrazzjoni ta’ plażma laħqet l-ogħla livell f’2.6 µg/ml (medjan; firxa 1.8-4.8) wara tliet sigħat

(medjan; firxa 2-4).

Distribuzzjoni

Il-kurva tal-eliminazzjoni minn ġol-plażma ta’ carglumic acid hi bifażika b’fażi rapida fl-ewwel 12-il siegħa wara l-amministrazzjoni segwita minn fażi kajmana (ħalf-life terminali sa 28 siegħa). Id-diffużjoni fl-eritroċoti ma ssirx. Ir-rabta mal-proteini għada ma ġietx stabbilita.

Metaboliżmu

Proporzjon ta’ carglumic acid jiġi metabolizzat. Hu suġġerit li skont l-attività, il-flora batterika fl-imsaren tista’ tikkontribwixxi għal bidu tal-proċess ta’ degradazzjoni, li b’hekk twassal għal metaboliżmu varjabbli tal-molekula. Metabolit wieħed li ġie identifikat fl-ippurgar hu glutamic acid. Il-metaboliti huma intraċċati fil-plażma f’livelli massimi wara 36-48 siegħa u tnaqqis kajman ħafna (ħalf-life ta’ madwar 100 siegħa).

Il-prodott aħħari tal-metaboliżmu ta’ carglumic acid hu d-dijossidu karboniku, li jiġi eliminate mill-pulmun.

Eliminazzjoni

Wara doża orali waħdanija ta’ 100 mg/kg piż korporali, 9% tad-doża tiġi eliminata mingħajr bidla fl-awrina u sa 60% fl-ippurgar.

Il-livelli ta’ carglumic acid fil-plażma kienu mkejjla f’pazjenti fil-kategoriji ta’ kull età, minn trabi għadhom kif jitwieldu sa adoloxxenti, li ngħataw trattament b’dożi ta’ kuljum li jvarjaw (7 – 122 mg/kg/kuljum). Il-medda tagħhom kienet konsistenti ma’ dik imkejla f’adulti b’saħħithom, anke fuq trabi għadhom kif jitwieldu. Irrispettivament mid-doża ta’ kuljum, kien hemm tnaqqis bil-mod f’15-il siegħa għal-livelli ta’ madwar 100 ng/ml.

5.3Tagħrif ta' qabel l-użu kliniku dwar is-sigurtà

Studji dwar is-sigurtà farmakoloġika wrew li l-għotja ta’ carglumic acid b’mod orali b’dożi ta’ 250,

500, 1000 mg/kg ma kellha l-ebda effett statistikament sinifikanti fuq respirazzjoni, fuq is-sistema nervuża ċentrali u fuq is-sistema kardjovaskulari.

Carglumic acid ma wera l-ebda attività mutaġenika sinifikanti f’sensiela ta’ testijiet dwar il- genotossiċità mwettqa in vitro (Ames Test, analiżi tal-metafażi tal-limfoċiti fil-bniedem) u in vivo (eżami mikronuklejari fil-far).

Dożi orali waħdanien ta’ carglumic acid sa 2800 mg/kg u 239 mg/kg fil-vina ma wassal għall-ebda mortalità jew sinjali klinikament anormali fuq firien adulti. F’firien li għadhom kif jitwieldu li rċevew carglumic acid kuljum fil-ħalq permezz ta’ alimentazzjoni gastrika għal 18-il jum kif ukoll f’firien

żgħar li ngħataw carglumic acid kuljum għal 26 ġimgħa, kien stabbilit il-Livell tal-Ebda Effett Osservat (NOEL) b’500 mg/kg/kuljum u l-Livell tal-Ebda Effett Avvers Osservat (NOAEL) kien stabbilit b’1000 mg/kg/kuljum.

L-ebda effetti avversi ma ġew osservati fuq il-fertilità ta’ nisa u rġiel. Fil-firien u l-fniek ma kien ebda evidenza ta’ embrijotossiċità, fetotossiċità jew teratoġeniċità sa dożi maternotossiċi li jwasslu għal espożizzjoni ta’ ħamsin darba meta mqabbla bejn bnedmin u firien u seba’ darbiet fil-fniek. Carglumic acid jitnixxa fil-ħalib ta’ firien li jreddhħu u għalkemm il-parametri ta’ żvilupp ma kinux affettwati, kien hemm xi effetti fuq il-piż korporali / żieda fil-piż korporali ta’ ġriewi mredgħa min-nisa trattati b’2000 mg/kg/kuljum, doża li kkawżat maternotossiċità. L-espożizzjonijiet sistematiċi materni wara 500 u 2000 mg/kg/kuljum kienu ħames darbiet u sebgħin darba l-espożizzjoni mistennija għal bniedem.

L-ebda studju dwar il-karċinoġeniċità ma ġie mwettaq b’carglumic acid.

6.TAGĦRIF FARMAĊEWTIKU

6.1Lista ta’ eċċipjenti

microcrystalline cellulose, mannitol,

colloidal anhydrous silica, sodium stearyl fumarate, crospovidone tip B, copovidone K 28.

6.2Inkompatibbiltajiet

Mhux applikabbli.

6.3Żmien kemm idum tajjeb il-prodott mediċinali

36 xahar

6.4Prekawzjonijiet speċjali għall-ħażna

Mhux applikabbli.

6.5In-natura tal-kontenitur u ta’ dak li hemm ġo fih

Folja (ALU/ALU) ippakkjata fi qratas.

Daqs tal-pakkett ta’ 60 pillola li jinfirxu.

6.6Prekawzjonijiet speċjali għar-rimi u għal immaniġġar ieħor

L-ebda ħtiġijiet speċjali.

7.DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Lucane Pharma

172 rue de Charonne

75011 Pariġi

Franza

8.NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/17/1202/001

9.DATA TAL-EWWEL AWTORIZZAZZJONI/TIĠDID TAL-AWTORIZZAZZJONI

Data tal-ewwel awtorizzazzjoni:

10.DATA TA’ REVIŻJONI TAT-TEST

Informazzjoni dettaljata dwar dan il-prodott tinsab fuq il-website tal-Aġenzija Ewropea għall- Mediċini http://www.ema.europa.eu

Kummenti

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Għajnuna
  • Get it on Google Play
  • Dwar
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    Drogi ta’ preskrizzjoni elenkati