Maltese
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Vitekta (elvitegravir) – Sommarju tal-karatteristiċi tal-prodott - J05AX11

Updated on site: 10-Oct-2017

Isem tal-MediċinaVitekta
Kodiċi ATCJ05AX11
Sustanzaelvitegravir
ManifatturGilead Sciences International Ltd
Għal-lista kompluta ta’ eċċipjenti, ara sezzjoni 6.1.
Kull pillola miksija b’rita fiha 85 mg ta’ elvitegravir.
Dan il-prodott mediċinali huwa suġġett għal monitoraġġ addizzjonali. Dan ser jippermetti identifikazzjoni ta’ malajr ta’ informazzjoni ġdida dwar is-sigurtà. Il-professjonisti dwar il-kura tas-saħħa huma mitluba jirrappurtaw kwalunkwe reazzjoni avversa suspettata. Ara sezzjoni 4.8 dwar kif għandhom jiġu rappurtati reazzjonijiet avversi.

1. ISEM

IL-PRODOTT MEDIĊINALI
Vitekta 85 mg pilloli miksija b’rita

2. GĦAMLA KWALITATTIVA U KWANTITATTIVA

Eċċipjent b’effett magħruf: Kull pillola fiha 6.2 mg ta’ lactose (bħala monohydrate)awtorizzat.

3. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA

Pillola miksija b’rita (pillola).

 

 

adux

 

 

ħ

4.

TAGĦRIF KLINIKU

 

4.1

Indikazzjonijiet terapewtiċi

m’g

 

li

 

 

inali

 

Vitekta mogħti flimkien ma’ inibitur tal-protease imsaħħaħ b’ritonavir ma’ mediċini antiretrovirali

Pillola miksija b’rita, ħadra, forma ta’ pentagonu, b’daqs ta’ 8.9 mm x 8.7 mm, b’“GSI” imnaqqxa fuq naħa waħda u n-numru “85” fuq in-naħa l-oħra.

oħrajn, hu indikat għat-trattament t ’ infezzjoni bil-virus tal-immunodefiċjenza umana 1

(HIV-1) f’adulti li huma infettati bl-HIV-1 mingħajr mutazzjonijiet magħrufa assoċjati ma’ reżistenza għal elvitegravir (ara sezzjon j et 4.2 u 5.1).

4.2 Pożoloġija u meto uċta’ kif għandu jingħata

It-terapija għandha tinb da minn tabib b’esperjenza fl-immaniġġjar ta’ infezzjoni HIV.

Pożoloġija

 

Vitekta jrid jingħata flimkien ma’ inibitur tal-protease imsaħħaħ b’ritonavir.

 

medi

ProdottIs-S mmarju tal-Karatteristiċi tal-Prodott għall-inibitur tal-protease imsaħħaħ b’ritonavir mogħti fl- istess ħin għandu jiġi kkonsultat.

Id-d ża rakkomandata ta’ Vitekta hi ta’ pillola waħda ta’ 85 mg jew pillola waħda ta’ 150 mg li tittieħed mill-ħalq darba kuljum mal-ikel. L-għażla tad-doża ta’ Vitekta tiddependi fuq l-inibitur tal- protease mogħti flimkien (ara Tabella 1 u sezzjonijiet 4.4 u 4.5). Għall-użu tal-pillola ta’ 150 mg, jekk jogħġbok irreferi għas-Sommarju tal-Karatteristiċi tal-Prodott għal Vitekta 150 mg pilloli.

Vitekta għandu jingħata darba kuljum kif ġej:

-Jew fl-istess ħin bħal inibitur tal-protease imsaħħaħ b’ritonavir mogħti darba kuljum

-Jew mal-ewwel doża tal-inibitur tal-protease imsaħħaħ b’ritonavir mogħti darbtejn kuljum.

Tabella 1: Korsijiet rakkomandati ta’ dożaġġ

Doża ta’ Vitekta

Doża tal-inibitur tal-protease imsaħħaħ b’ritonavir mogħti flimkien

85 mg darba kuljum

Atazanavir 300 mg u ritonavir 100 mg darba kuljum

Lopinavir 400 mg u ritonavir 100 mg darbtejn kuljum

 

150 mg darba kuljum

Darunavir 600 mg u ritonavir 100 mg darbtejn kuljum

Fosamprenavir 700 mg u ritonavir 100 mg darbtejn kuljum

 

M’hemm l-ebda dejta li tirrakkomanda l-użu ta’ Vitekta ma’ frekwenzi ta’ dożaġġawtorizzatjew inibituri tal- protease HIV-1, ħlief dawk ippreżentati f’Tabella 1.

Doża maqbuża

Jekk il-pazjent jinsa jieħu doża ta’ Vitekta fi żmien 18-il siegħa mill-ħin li fih tittieħed is-s ltu, il- pazjent għandu jieħu Vitekta mal-ikel kemm jista’ jkun malajr u jkompli bl-iskeda tad-d żaġġ normali. Jekk pazjent jinsa jieħu doża ta’ Vitekta b’iktar minn 18-il siegħa, u jkun kważi wasal il-ħin għad-doża tiegħu li jmiss, il-pazjent m’għandux jieħu d-doża maqbuża u għandu sempliċement ikompli bl-iskeda tad-dożaġġ tas-soltu.

Jekk il-pazjent jirremetti fi żmien siegħa minn meta jkun ħa Vitekta, għandha tittieħed pillola oħra.

Popolazzjonijiet speċjali

Anzjani

 

M’hemmx informazzjoni fuqhiex wieħed jista’ jagħti rakkomandazzjoni għall-pazjenti ta’ ’l fuq minn

65 sena (ara sezzjoni 5.2).

adux

ħ

Indeboliment renali

L-ebda aġġustament fid-doża ta’ Vitekta mhu eħtieġ għal pazjenti b’indeboliment renali (ara

sezzjoni 5.2).

m’g

 

Indeboliment epatiku

li

inali

L-ebda aġġustament fid-doża ta’ Vitekta mhu meħtieġ f’pazjenti b’indeboliment epatiku ħafif

(Child-Pugh Klassi A) jew moderat (Child-Pugh Klassi B). Elvitegravir ma ġiex studjat f’pazjenti

b’indeboliment epatiku sever (Ch ld-Pugh Klassi Ċ) (ara sezzjonijiet 4.4 u 5.2).

Popolazzjoni pedjatrika

ċ

Is-sigurtà u l-effikaċja ta’

lvitegravir fit-tfal minn età ta’ 0 sa inqas minn 18-il sena ma ġewx

determinati s’issa (ara s zzjoni 5.1). Dejta mhux disponibbli.

Metodu ta’ kif għandu jingħata

ProdottL-għoti flimkien mal-prodotti mediċinali li ġejjin minħabba l-potenzjal għal nuqqas ta’ rispons

Vitekta għandumedijittieħed mill-ħalq, darba kuljum, mal-ikel (ara sezzjoni 5.2). Il-pillola miksija b’rita m’għandhiex intmagħad jew titfarrak.

4.3 Kontraindikazzjonijiet

Sensittività eċċessiva għas-sustanza attiva jew għal kwalunkwe wieћed mill-eċċipjenti elenkati fis- sezzjoni 6.1.

viroloġiku u l-iżvilupp possibbli ta’ reżistenza (ara sezzjoni 4.5):

antikonvulżanti: carbamazepine, phenobarbital, phenytoin

antimikobatteriċi: rifampicin

prodotti li ġejjin mill-ħxejjex: St. John’s wort (Hypericum perforatum)

4.4 Twissijiet speċjali u prekawzjonijiet

għall-użu

Ġenerali

Filwaqt li soppressjoni virali b’terapija antiretrovirali effettiva ġiet ippruvata li tnaqqas b’mod sostanzjali r-riskju ta’ trasmissjoni sesswali, riskju residwu ma jistax jiġi eskluż. Għandhom jittieħdu prekawzjonijiet skont il-linji gwida nazzjonali sabiex tiġi evitata t-trasmissjoni tal-marda.

L-użu ta’ Vitekta ma’ inibituri tal-protease HIV-1 jew frekwenzi ta’ dożaġġ, ħlief dawk ippreżentati

f’Tabella 1, jista’ jirriżulta f’livelli inadegwati jew għoljin ta’ elvitegravir fil-plażma u/jew tal-prodotti

mediċinali mogħtija flimkien.

awtorizzat

 

Reżistenza

Virusijiet reżistenti għal elvitegravir juru reżistenza inkroċjata għall-inibitur tat-trasferiment ta’ integrase strand raltegravir fil-biċċa l-kbira tal-każijiet (ara sezzjoni 5.1).

Elvitegravir għandu ostaklu ġenetiku relattivament baxx għar-reżistenza. Għalhekk, kull meta jkun possibbli, Vitekta għandu jingħata ma’ inibitur tal-protease imsaħħaħ b’ritonavir attiv b’mod sħiħ u t- tieni mediċina antiretrovirali attiva b’mod sħiħ biex jimminimizza l-potenzjal għal falliment viroloġiku u l-iżvilupp ta’ reżistenza (ara sezzjoni 5.1).

L-għoti flimkien ma’ prodotti mediċinali oħrajn

Elvitegravir jiġi metabolizzat primarjament minn CYP3A. L-għoti flimkien ta’ Vitekta ma’ indutturi qawwija ta’ CYP3A (li jinkludu St. John’s wort [Hypericum perforat m], rifampicin, carbamazepine,

phenobarbital u phenytoin) hu kontraindikat (ara sezzjonijiet 4.3 u 4.5). L-għoti flimkien ta’ Vitekta

ma’ indutturi moderati ta’ CYP3A (li jinkludu, iżda mhumiex limit ti għal, efavirenz u bosentan)

mhuwiex rakkomandat (ara sezzjoni 4.5).

adux

 

ħ

Minħabba l-ħtieġa tal-għoti flimkien ta’ Vitekta ma’ inibitur tal-protease imsaħħaħ b’ritonavir, dawk li

jagħtu r-riċetta għandhom jikkonsultaw is-Som

arju tal-Karatteristiċi tal-Prodott tal-inibitur tal-

protease u ritonavir mogħtija flimkien għal deskr zzjoni ta’ prodotti mediċinali kontraindikati u

interazzjonijiet sinifikanti oħrajn bejn mediċ na u m’goħra li potenzjalment jistgħu jikkawżaw

li

reazzjonijiet avversi ta’ periklu għall-ħajja jew telf tal-effett terapewtiku u l-iżvilupp possibbli ta’

reżistenza.

 

Intwera li atazanavir/ritonavir u lop avir/ritonavir iżidu b’mod sinifikanti l-konċentrazzjonijiet ta’

elvitegravir fil-plażma (ara sezzjoni 4.5). Meta tintuża flimkien ma’ atazanavir/ritonavir u

lopinavir/ritonavir, id-doża ta’ Vitektainaligħandha titnaqqas minn 150 mg darba kuljum għal 85 mg darba

kuljum (ara sezzjoni 4.2).

ċ

L-għoti flimkienmedita’ Vit kta u sustanzi attivi relatati: Vitekta jrid jintuża flimkien ma’ inibitur tal- protease imsaħħaħ b’ritonavir. Vitekta m’għandux jintuża ma’ inibitur tal-protease imsaħħaħ minn

mediċina oħra, għax rakkomandazzjonijiet dwar id-dożaġġ għal dawn il-kombinazzjonijiet ma ġewx Prodottdetermina i. It- isħiħ ta’ elvitegravir b’mediċina oħra li mhix ritonavir, jista’ jirriżulta

f’konċen razzjonijiet subottimali ta’ elvitegravir fil-plażma u/jew tal-inibitur tal-protease, li jwassal għat-telf tal-effett terapewtiku u l-iżvilupp possibbli ta’ reżistenza.

Vitekta m’għandux jintuża flimkien ma’ prodotti li jkun fihom elvitegravir jew mediċini fa makokinetiċi li jsaħħu, ħlief ritonavir.

Rekwiżiti ta’ kontraċezzjoni

Pazjenti nisa li jista’ jkollhom it-tfal għandhom jużaw jew kontraċettiv ormonali li jkun fih mill-inqas 30 µg ta’ ethinylestradiol u li jkun fih norgestimate bħala l-progestagen jew għandhom jużaw metodu affidabbli alternattiv ta’ kontraċezzjoni (ara sezzjonijiet 4.5 u 4.6). L-għoti ta’ elvitegravir flimkien ma’ kontraċettivi orali li jkun fihom progestagens ħlief norgestimate ma ġiex studjat u għalhekk, għandu jiġi evitat.

Pazjenti li jużaw estroġeni bħala terapija ta’ sostituzzjoni tal-ormoni għandhom jiġu mmonitorjati klinikament għal sinjali ta’ defiċjenza tal-estroġenu (ara sezzjoni 4.5).

Infezzjonijiet opportunistiċi

Pazjenti li jieħdu Vitekta jew terapija antiretrovirali oħra jistgħu jkomplu jiżviluppaw infezzjonijiet opportunistiċi u kumplikazzjonijiet oħra tal-infezzjoni tal-HIV u għalhekk għandhom jibqgħu taħt osservazzjoni klinika mill-qrib minn tobba b’esperjenza fit-trattament ta’ pazjenti b’mard konness mal-HIV.

Pazjenti infettati kemm bl-HIV kif ukoll bil-virus ta’ l-epatite B jew Ċ

Pazjenti b’epatite kronika B jew Ċ u li huma ttrattati b’terapija antiretrovirali huma f’riskju akbar għ l reazzjonijiet avversi epatiċi severi u potenzjalment fatali.

It-tobba għandhom jirreferu għal-linji gwida kurrenti tat-trattament ta’ l-HIV għall-aħjar imman ġġjar ta’ infezzjoni bl-HIV f’pazjenti li huma infettati ukoll bil-virus ta’ l-epatite B (HBV).

Mard tal-fwied

Elvitegravir ma ġiex studjat f’pazjenti b’indeboliment epatiku sever (Child-Pugh Klassi Ċ). L-ebda

aġġustament fid-doża ta’ Vitekta mhu meħtieġ f’pazjenti b’indeboliment epatiku ħ fif (Child-Pugh Klassi A), jew moderat (Child-Pugh Klassi B) (ara sezzjonijiet 4.2 u 5.2).

awtorizzat

Pazjenti li diġà jbatu minn disfunzjoni tal-fwied li tinkludi epatite attiva kronika, għandhom żieda fil- frekwenza ta’ anormalitajiet tal-fwied waqt it-terapija antiretrovirali kombinata (CART) u jeħtieġ li

jiġu monitorjati skond il-prattika normali. Jekk ikun hemm xi evi enza li l-mard tal-fwied qed imur

 

ħ

għall-agħar f’pazjenti bħal dawn, l-interruzzjoni jew it-twaqqif t t-tr ttament għandhom ikunu

kkunsidrati.

adux

Parametri tal-piż u metaboliċi

Matul terapija antiretrovirali tista’ sseħħ żieda fil-piż u fil-livelli ta’ lipidi u glukożju fid-demm. Dawn

il-bidliet jistgħu parzjalment ikunu marbutin ma’ kontroll tal-mard u l-istil ta’ ħajja. Għal-lipidi, f’xi

każijiet hemm evidenza ta’ effett tal-kura, f waqt m’gli għaż-żieda fil-piż m’hemm l-ebda evidenza

qawwija li tirrelata dan ma’ xi kura part ko liari. Għall-monitoraġġ tal-lipidi u glukożju fid-demm, issir

referenza għal linji gwida stabbiliti għ -kura tal-HIV. Id-disturbi tal-lipidi għandhom jiġu ġestiti

b’mod klinikament xieraq.

 

Sindromu tar-Riattivazzjoni Immuni

 

inali

F’pazjenti infettati bl-HIV b’defi jenza immuni severa fiż-żmien tal-bidu ta’ CART, tista’ sseħħ

 

ċ

reazzjoni infjammatorja għal patoġeni opportunistiċi asintomatiċi jew residwali u tista’ tikkawża

kundizzjonijiet kliniċi s rji, jew tiggrava s-sintomi. Tipikament, reazzjonijiet bħal dawn kienu

osservati matul l- ww l ftit ġimgħat jew xhur mill-bidu ta’ CART. Eżempji rilevanti huma retinite

ċitomegalovirus,mediinfezzjonijiet mikobatterjali ġeneralizzati u/jew fokali, u pulmonite tat-tip ProdottPneumocys is jirovecii. Kwalunkwe sintomu ta’ infjammazzjoni għandu jiġu evalwat u t-trattament

jinbeda me a meħtieġ.

Disturbi awtoimmuni (bħall-marda ta’ Graves) ġew irrappurtati wkoll li jseħħu fl-isfond ta’ attivazzjoni mill-ġdid immuni; madankollu, iż-żmien irrappurtat sal-bidu hu iktar varjabbli u dawn l- avvenimenti jistgħu jseħħu ħafna xhur wara l-bidu tat-trattament.

Osteonekrożi

Għalkemm l-etjoloġija hi kkunsidrata li tkun ġejja minn ħafna fatturi (li jinkludi l-użu ta’ kortikosterojdi, konsum tal-alkoħol, immunosoppressjoni severa, indiċi ogħla tal-piż tal-ġisem), kienu rrappurtati każijiet ta’ osteonekrożi partikularment f’pazjenti li jkollhom mard tal-HIV li jkun fi stadju avvanzat u/jew esponiment fit-tul għal CART. Il-pazjenti għandhom jingħataw parir biex jieħdu parir mediku jekk ikollhom uġigħ fil-ġogi, ebusija fil-ġogi jew jekk ikollhom diffikultà biex jitħarrku.

Eċċipjenti

Vitekta fih lactose. Konsegwentement, pazjenti li għandhom problemi ereditarji rari ta’ intolleranza għall-galactose, nuqqas ta’ Lapp lactase jew għandhom problemi biex jassorbu l-glucose-galactose m’għandhomx jieħdu dan il-prodott mediċinali.

4.5 Interazzjoni ma’ prodotti mediċinali oħra u forom oħra ta’ interazzjoni

Studji ta’ interazzjoni twettqu biss f’adulti.

Interazzjonijiet ma’ indutturi ta’ CYP3A

awtorizzat

 

Elvitegravir jiġi metabolizzat primarjament minn CYP3A (ara sezzjoni 5.2). Prodotti mediċinali li huma indutturi qawwija (jikkawża żieda ta’ > 5 drabi fit-tneħħija tas-substrat) jew moderat (jikkawża żieda ta’ 2-5 drabi fit-tneħħija tas-substrat) ta’ CYP3A huma mistennija li jnaqqsu l- konċentrazzjonijiet ta’ elvitegravir fil-plażma.

L-użu fl-istess ħin hu kontraindikat

L-għoti ta’ Vitekta ma’ prodott mediċinali li huma indutturi qawwija ta’ CYP3A hu kon raindikat għax it-tnaqqis mistenni fil-konċentrazzjonijiet ta’ elvitegravir fil-plażma jista’ j assal għat-telf tal- effett terapewtiku u l-iżvilupp possibbli ta’ reżistenza għal elvitegravir (ara sezzjoni 4.3).

L-użu fl-istess ħin mhuwiex rakkomandat

adux

L-għoti ta’ Vitekta ma’ prodott mediċinali li huma indutturi moderati ta’ CYP3A (li jinkludu, iżda mhumiex limitati għal, efavirenz u bosentan) mhuwiex rakkoman at għax it-tnaqqis mistenni fil- konċentrazzjonijiet ta’ elvitegravir fil-plażma jista’ jwassal għ t-telf t l-effett terapewtiku u l-iżvilupp possibbli ta’ reżistenza għal elvitegravir (ara sezzjoni 4.4).ħ

Interazzjonijiet li jeħtieġu aġġustament fid-doża ta’ Vitekta

Elvitegravir jgħaddi minn metaboliżmu ossidattiv minn CYP3A (rotta prinċipali), u glukuronidazzjoni

minn enzimi UGT1A1/3 (rotta minuri). L-għoti fli kien ta’ Vitekta ma’ prodotti mediċinali li huma

 

li

inibituri qawwija ta’ UGT1A1/3 jista’ jirriżu ta f’ż eda tal-konċentrazzjonijiet ta’ elvitegravir fil-

plażma, u modifiki fid-doża jistgħu jkunu meħt eġa.m’gPereżempju, intwera li atazanavir/ritonavir u

Interazzjonijiet oħra

inali

lopinavir/ritonavir (inibituri qawwija ta’ UGT1A1/3) iżidu b’mod sinifikanti l-konċentrazzjonijiet ta’ elvitegravir fil-plażma (ara Tabella 2). Għ daqstant, meta tintuża flimkien ma’ atazanavir/ritonavir u lopinavir/ritonavir, id-doża ta’ Vitekta għ ndha titnaqqas minn 150 mg darba kuljum għal 85 mg darba kuljum (ara sezzjonijiet 4.2 u 4.4).

mediċ Elvitegravir hu induttur mo est u jista’ jkollu l-potenzjal li jinduċi CYP2C9 u/jew enzimi UGT li

jistgħu jiġu indotti. Minħabba f’hekk, elvitegravir jista’ jnaqqas il-konċentrazzjoni ta’ substrati ta’ CYP2C9 (bħal warfarin) j w UGT (bħal ethinyl estradiol) fil-plażma. Flimkien ma’ dan, studji in vitro wrew li elvitegravir hu induttur minn dgħajjef sa modest ta’ enzimi CYP1A2, CYP2C19 u CYP3A.

Elvitegravir ikollu wkoll il-potenzjal li jkun induttur minn dgħajjef sa modest ta’ enzimi CYP2B6 u ProdottCYP2C8, għax dawn l-enzimi huma rregolati b’mod simili bħal CYP2C9 u CYP3A. Madankollu,

dejta klinika ma wriet l-ebda tibdil kliniku rilevanti fl-esponiment ta’ methadone (li hu primarjament metab lizzat minn CYP2B6 u CYP2C19) wara l-għoti flimkien ma’ elvitegravir imsaħħaħ versus l- għ ti ta’ methadone waħda (ara Tabella 2).

Elvitegravir hu substrat għal OATP1B1 u OATP1B3, u inibitur ta’ OATP1B3 in vitro. Ir-rilevanza in vivo ta’ dawn l-interazzjonijiet mhijiex ċara.

Interazzjonijiet bejn elvitegravir u prodotti mediċinali li potenzjalment jingħataw flimkien huma elenkati fit-Tabella 2 hawn taħt (żieda hija indikata b’“↑”, tnaqqis b’“↓”, ebda bidla b’“↔”). Dawn l- interazzjonijiet huma bbażati jew fuq studji ta’ interazzjoni tal-mediċina jew interazzjonijiet imbassra minħabba l-qawwa mistennija tal-interazzjoni u l-potenzjal għal avvenimenti avversi serji jew it-telf tal-effett terapewtiku.

Tabella 2: Interazzjonijiet bejn elvitegravir u prodotti mediċinali oħra

Meta ġew studjati l-interazzjonijiet, l-effett fuq Vitekta ġie stabbilit billi tqabblet il-farmakokinetika ta’ elvitegravir imsaħħaħ (bl-użu ta’ ritonavir jew cobicistat bħala enhancer farmakokinetiku) fin- nuqqas u fil-preżenza tal-prodott mediċinali mogħti flimkien. Ma ġiet studjata l-ebda interazzjoni bl- użu ta’ elvitegravir mhux imsaħħaħ. Ħlief fejn indikat f’Tabella 2, id-doża ta’ elvitegravir imsaħħaħ jew tal-prodott mediċinali mogħti flimkien kienet l-istess meta ngħataw waħdihom jew flimkien. Il- parametri farmakokinetiċi tal-inibituri tal-protease ippreżentati f’Tabella 2 ġew evalwati fil-preżenza ta’ ritonavir.

Għalkemm jista’ ma jkun hemm l-ebda interazzjoni attwali jew imbassra bejn prodott mediċinali u

Intwera li Atazanavir/Ritonavir

Meta jintuża flimkienawtorizzatma’

elvitegravir, jista’ jkun hemm interazzjonijiet bejn prodott mediċinali u ritonavir u/jew l-inibitur tal- protease mogħti flimkien ma’ elvitegravir. Dak li jagħti r-riċetta għandu dejjem jirreferi għas- Sommarju tal-Karatteristiċi tal-Prodott għal ritonavir, jew l-inibitur tal-protease.

 

Prodott mediċinali skont iż-

Effetti fuq il-livelli tal-mediċina

Rakkomandazzjoni dwar l-

 

żoni terapewtiċi

 

Bidla medja f’perċentwali

 

 

għoti flimkien ma’ elvi egravir

 

 

 

fl-AUC, Cmax, Cmin

 

 

 

imsaħħaħ b’ritonavir

 

ANTIRETROVIRALI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inibituri tal-protease HIV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atazanavir (300 mg darba

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kuljum)

 

iżid b’mod sinifikanti l-

 

 

 

atazanavir, id-doża ta’ Vitekta

 

Elvitegravir (200 mg darba

 

konċentrazzjonijiet ta’

 

 

 

għan ha tk n ta’ 85 mg darba

 

kuljum)

 

elvitegravir.

 

 

 

 

kuljum. Meta jintuża flimkien

 

Ritonavir (100 mg darba kuljum)

Elvitegravir:

 

 

 

 

m ’ Vitekta, id-doża

 

 

 

 

 

 

 

r kkomandata ta’ atazanavir hi

 

 

 

AUC: ↑ 100%

 

ħ

aduxta’ 300 mg ma’ ritonavir 100 mg

 

 

 

Cmax: ↑ 85%

 

darba kuljum.

 

 

 

Cmin: ↑ 188%

m’g

 

 

M’hemm l-ebda dejta disponibbli

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atazanavir:

 

 

biex isiru rakkomandazzjonijiet

 

 

 

AUC: ↔

 

 

 

dwar id-dożaġġ għall-għoti

 

 

 

Cmax: ↔

 

 

 

flimkien ma’ dożi oħrajn ta’

 

 

 

li

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

atazanavir (ara sezzjoni 4.2).

 

 

 

Cmin: ↓ 35%

 

 

 

 

 

Atazanavir (300 mg darba

 

Elvitegr vir:

 

 

 

 

 

 

kuljum)

 

AUC: ↔*

 

 

 

 

 

 

 

Elvitegravir (85 mg darba

 

Cmax: ↔*

 

 

 

 

 

 

 

kuljum)

 

Cm n: ↑ 38%*

 

 

 

 

 

 

Ritonavir (100 mg darba kuljum)

inali

 

 

 

 

 

 

 

ċ

 

 

 

 

 

 

 

medi

Atazanavir:

 

 

 

 

 

 

AUC: ↔**

 

 

 

 

 

 

 

Cmax: ↔**

 

 

 

 

 

 

 

Cmin: ↔**

 

 

 

 

 

 

 

*meta mqabbel ma’

 

 

 

 

 

elvitegravir/ritonavir 150/100 mg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

darba kuljum.

 

 

 

 

 

 

 

 

**meta mqabbel ma’

 

 

 

 

 

 

 

atazanavir/ritonavir 300/100 mg

 

 

 

 

 

 

darba kuljum.

 

 

 

 

 

 

Darunavir (600 mg darbtejn

 

Elvitegravir:

 

 

 

 

Meta jintuża flimkien ma’

 

kuljum)

 

AUC: ↔

 

 

 

 

 

darunavir, id-doża ta’ Vitekta

ProdottElvitegravir (125 mg darba

 

Cmax: ↔

 

 

 

 

 

għandha tkun ta’ 150 mg darba

 

kuljum)

 

Cmin: ↔

 

 

 

 

 

kuljum.

 

Ritonavir (100 mg darbtejn

 

Darunavir:

 

 

 

 

 

M’hemm l-ebda dejta disponibbli

 

kuljum)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUC: ↔

 

 

 

 

 

biex isiru rakkomandazzjonijiet

 

 

 

Cmax: ↔

 

 

 

 

 

dwar id-dożaġġ għall-għoti

 

 

 

Cmin: ↓ 17%

 

 

 

 

flimkien ma’ dożi oħrajn ta’

 

 

 

 

 

 

 

 

 

darunavir (ara sezzjoni 4.2).

 

Prodott mediċinali skont iż-

Effetti fuq il-livelli tal-mediċina

Rakkomandazzjoni dwar l-

 

 

żoni terapewtiċi

 

Bidla medja f’perċentwali

 

 

għoti flimkien ma’ elvitegravir

 

 

 

 

 

fl-AUC, Cmax, Cmin

 

 

 

imsaħħaħ b’ritonavir

 

 

Fosamprenavir (700 mg darbtejn

Elvitegravir:

 

 

 

 

Meta jintuża flimkien ma’

 

 

 

kuljum)

 

 

AUC: ↔

 

 

 

 

 

fosamprenavir, id-doża ta’

 

 

Elvitegravir (125 mg darba

 

Cmax: ↔

 

 

 

 

 

Vitekta għandha tkun ta’ 150 mg

 

 

kuljum)

 

 

Cmin: ↔

 

 

 

 

 

darba kuljum.

 

 

 

 

Ritonavir (100 mg darbtejn

 

Fosamprenavir:

 

 

 

 

M’hemm l-ebda dejta disponibbli

 

 

 

kuljum)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUC: ↔

 

 

 

 

 

biex isiru rakkomandazzjonijiet

 

 

 

 

 

Cmax: ↔

 

 

 

 

 

dwar id-dożaġġ għall-għoti

 

 

 

 

 

Cmin: ↔

 

 

 

 

 

flimkien ma’ inibituri oħrajn tal-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

protease (ara sezzjoni 4.2).

 

 

Lopinavir/Ritonavir (400/100 mg

Intwera li Lopinavir/Ritonavir

 

 

Meta jintuża flimkien ma’

 

 

darbtejn kuljum)

 

 

iżid b’mod sinifikanti l-

 

 

 

lopinavir/ritonavir, id-doża ta’

 

 

Elvitegravir (125 mg darba

 

konċentrazzjonijiet ta’

 

 

 

Vitekta għandha tkun ta’ 85 mg

 

 

kuljum)

 

 

elvitegravir fil-plażma.

 

 

 

darba kuljum.

 

 

 

 

 

 

 

Elvitegravir:

 

 

 

 

M’hemm l-ebda dejta disponibbli

 

 

 

 

 

AUC: ↑ 75%

 

 

 

 

biex isiru r kkom ndazzjonijiet

 

 

 

 

 

Cmax: ↑ 52%

 

 

 

 

dwar id-doż ġġ għ ll-għoti fl-

 

 

 

 

 

Cmin: ↑ 138%

 

 

 

 

istess ma’ dożi oħrajn ta’

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

awtorizzat

 

 

 

 

Lopinavir:

 

 

 

 

 

lopinavir/ritonavir (ara

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sezzjoni 4.2).

 

 

 

 

 

 

 

AUC: ↔

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cmax: ↔

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cmin: ↓ 8%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipranavir (500 mg darbtejn

 

Elvitegravir:

 

 

 

 

Minħabba dejta insuffiċjenti, il-

 

 

kuljum)

 

 

AUC: ↔

 

 

ħ

adux

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kombinazzjoni ta’ elvitegravir

 

Elvitegravir (200 mg darba

 

Cmax: ↔

 

 

 

ma’ tipranavir mhijiex

 

 

 

m’g

 

 

 

kuljum)

 

 

Cmin: ↔

 

 

 

rakkomandata (ara sezzjoni 4.2).

 

Ritonavir (200 mg darbtejn

 

Tipranavir:

 

 

 

 

 

 

 

 

kuljum)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUC: ↔

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cmax: ↔

li

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cmin: ↓ 11%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NRTIs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Didanosine (400 mg darba

 

Elv tegravir:

 

 

 

 

Billi didanosine jingħata fuq

 

 

kuljum)

 

 

AUC: ↔

 

 

 

 

 

stonku vojt, didanosine għandu

 

Elvitegravir (200 mg darba

 

Cmax: ↔

 

 

 

 

 

jingħata mill-inqas siegħa qabel

 

kuljum)

 

 

inali

 

 

 

 

 

jew sagħtejn wara Vitekta (li

 

 

ċCmin: ↔

 

 

 

 

 

 

Ritonavir (100 mg darba kuljum)

Didanosine:

 

 

 

 

jingħata mal-ikel). Monitoraġġ

 

 

 

 

 

 

 

 

kliniku hu rakkomandat.

 

 

 

 

AUC: ↓ 14%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cmax: ↓ 16%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zidovudine (300

g darbtejn

 

Elvitegravir:

 

 

 

 

L-ebda aġġustament fid-doża

 

 

kuljum)

medi

AUC: ↔

 

 

 

 

 

mhu meħtieġ meta Vitekta

 

Elvitegravir (200 mg darba

 

Cmax: ↔

 

 

 

 

 

jingħata flimkien ma’

 

kuljum)

 

 

Cmin: ↔

 

 

 

 

 

zidovudine.

 

 

 

 

Ritonavir (100 mg darba kuljum)

Zidovudine:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUC: ↔

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cmax: ↔

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stavudine (40 mg darba kuljum)

Elvitegravir:

 

 

 

 

L-ebda aġġustament fid-doża

 

 

Elvitegravir (200 mg darba

 

AUC: ↔

 

 

 

 

 

mhu meħtieġ meta Vitekta

Prodott

 

 

Cmax: ↔

 

 

 

 

 

jingħata flimkien ma’ stavudine.

 

kuljum)

 

 

 

 

 

 

 

 

Ritonavir (100 mg darba kuljum)

Cmin: ↔

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stavudine:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUC: ↔

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cmax: ↔

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prodott mediċinali skont iż-

 

Effetti fuq il-livelli tal-mediċina

Rakkomandazzjoni dwar l-

 

 

żoni terapewtiċi

 

Bidla medja f’perċentwali

 

għoti flimkien ma’ elvitegravir

 

 

 

 

 

fl-AUC, Cmax, Cmin

 

 

imsaħħaħ b’ritonavir

 

 

Abacavir (600 mg darba kuljum)

Elvitegravir:

 

 

L-ebda aġġustament fid-doża

 

 

 

Elvitegravir (200 mg darba

 

AUC: ↔

 

 

mhu meħtieġ meta Vitekta

 

 

kuljum)

 

 

Cmax: ↔

 

 

jingħata flimkien ma’ abacavir.

 

 

Ritonavir (100 mg darba kuljum)

Cmin: ↔

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abacavir:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUC: ↔

 

 

 

awtorizzat

 

 

 

 

Cmax: ↔

 

 

 

 

Tenofovir disoproxil fumarate

 

Elvitegravir:

 

 

L-ebda aġġustament fid-doża

 

 

(300 mg darba kuljum)

 

AUC: ↔

 

 

mhu meħtieġ meta Vitekta

 

Emtricitabine (200 mg darba

 

Cmax: ↔

 

 

jingħata flimkien ma’ tenofov r

 

kuljum)

 

 

Cmin: ↔

 

 

disoproxil fumarate jew ma’

 

Elvitegravir (50 mg darba

 

Tenofovir:

 

 

emtricitabine.

 

 

 

 

kuljum)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ritonavir (100 mg darba kuljum)

AUC: ↔

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cmax: ↔

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cmin: ↔

 

adux

 

 

 

 

 

 

 

Emtricitabine:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUC: ↔

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cmax: ↔

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cmin: ↔

 

 

 

 

 

 

 

NNRTIs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ħ

 

 

 

 

 

 

Efavirenz

 

 

L-interazzjoni ma’ elvitegravir

 

L-għoti flimkien mhuwiex

 

 

 

 

ma ġietx studjata.

 

 

rakkomandat (ara sezzjoni 4.4).

 

 

 

 

L-għoti flimkien ta’ efavirenz u

 

 

 

 

 

 

 

 

 

elvitegravir hu istenni li

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

jnaqqas il-konċentrazzjonijiet ta’

 

 

 

 

 

 

 

 

 

elvitegravir f -p aż a li jista’

 

 

 

 

 

 

 

 

 

inali

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

jirriżulta f t-te f talm’g-effett

 

 

 

 

 

 

 

 

 

terapewt kuliu l-iżvilupp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

possibb i t ’ reżistenza.

 

 

 

 

 

 

 

Etravirine (200 mg darbtejn

 

Elvitegr vir:

 

 

L-ebda aġġustament fid-doża

 

 

kuljum)

 

 

AUC: ↔

 

 

mhu meħtieġ meta Vitekta

 

Elvitegravir (150 mg darba

 

Cmax: ↔

 

 

jingħata flimkien ma’ etravirine.

 

kuljum)

 

 

Cmin: ↔

 

 

 

 

 

 

 

Ritonavir (100 mg darba kuljum)ċ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etravirine:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUC: ↔

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cmax: ↔

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cmin: ↔

 

 

 

 

 

 

 

Nevirapine

medi

 

L-interazzjoni ma’ elvitegravir

 

L-għoti flimkien mhuwiex

 

Prodott

 

ma ġietx studjata.

 

 

rakkomandat (ara sezzjoni 4.4).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L-għoti flimkien ta’ nevirapine u

 

 

 

 

 

 

 

 

 

elvitegravir hu mistenni li

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

jnaqqas il-konċentrazzjonijiet ta’

 

 

 

 

 

 

 

 

 

elvitegravir fil-plażma li jista’

 

 

 

 

 

 

 

 

 

jirriżulta fit-telf tal-effett

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

terapewtiku u l-iżvilupp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

possibbli ta’ reżistenza.

 

 

 

 

 

 

 

Rilpivirine

 

 

L-interazzjoni ma’ elvitegravir

 

L-għoti flimkien ta’ elvitegravir

 

 

 

 

 

ma ġietx studjata.

 

 

u rilpivirine mhux mistenni li

 

 

 

 

 

 

 

jibdel il-konċentrazzjonijiet ta’

 

 

 

 

 

 

 

elvitegravir fil-plażma, u

 

 

 

 

 

 

 

għalhekk l-ebda aġġustament fid-

 

 

 

 

 

 

 

doża ta’ Vitekta mhu meħtieġ.

 

Naloxone:
AUC: ↓ 28% Cmax: ↓ 28%

 

Prodott mediċinali skont iż-

Effetti fuq il-livelli tal-mediċina

Rakkomandazzjoni dwar l-

 

 

żoni terapewtiċi

 

Bidla medja f’perċentwali

 

 

għoti flimkien ma’ elvitegravir

 

 

 

 

 

fl-AUC, Cmax, Cmin

 

 

 

imsaħħaħ b’ritonavir

 

 

Antagonisti ta’ CCR5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maraviroc (150 mg darbtejn

 

Elvitegravir:

 

 

 

 

L-ebda aġġustament fid-doża

 

 

kuljum)

 

 

AUC: ↔

 

 

 

 

mhu meħtieġ meta Vitekta

 

 

Elvitegravir (150 mg darba

 

Cmax: ↔

 

 

 

 

jingħata flimkien ma’ maraviroc.

 

 

kuljum)

 

 

Cmin: ↔

 

 

 

 

§Minħabba l-inibizzjoni ta’

 

 

 

Ritonavir (100 mg darba kuljum)

Maraviroc:§

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CYP3A minn ritonavir, l-

 

 

 

 

 

AUC: ↑ 186%

 

 

 

 

esponiment għal maraviroc

 

 

 

 

 

Cmax: ↑ 115%

 

 

 

 

jiżdied b’mod sinifikanti.

 

 

 

 

 

Cmin: ↑ 323%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANTAĊIDI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suspensjoni ta’ antaċidu li jkun

Elvitegravir (suspensjoni ta’

 

 

Il-konċentrazzjonijiet ta’

 

 

fiha magnesium/aluminium

 

antaċidi mogħtija wara ± 4 sigħat

 

 

elvitegravir fil-plażma huma

 

 

(doża waħda ta’ 20 mL)

 

mill-għoti ta’ elvitegravir):

 

 

 

iktar baxxi ma’ antaċidi

 

 

Elvitegravir (50 mg darba

 

AUC: ↔

 

 

 

 

minħabba kumplessazzj ni l kali

 

 

kuljum)

 

 

Cmax: ↔

 

 

 

 

fl-apparat gastrointestinali u

 

 

Ritonavir (100 mg darba kuljum)

Cmin: ↔

 

 

 

 

mhux minħ bba tibdil fil-pH

 

 

 

 

 

Elvitegravir (għoti fl-istess ħin

 

 

gastrika. Hu r kkom ndat li

 

 

 

 

 

 

 

tissepara l-għoti ta’ Vitekta u l-

 

 

 

 

 

ta’ antaċidi):

 

 

 

 

 

awtorizzat

 

 

 

 

 

 

 

 

antaċidi b’mill-inqas 4 sigħat.

 

 

 

 

AUC: ↓ 45%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cmax: ↓ 47%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cmin: ↓ 41%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPPLIMENTI TAL-IKEL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Supplementi ta’ multivitamini

 

L-interazzjoni ma’ elvitegravir

 

 

Billi l-effett ta’ kumplessazzjoni

 

 

 

 

 

ma ġietx studjata.

 

ħ

adux

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ketajonika ta’ elvitegravir ma

 

 

 

 

 

 

 

jistax jiġi eskluż meta jingħata

 

 

 

 

 

m’g

 

 

 

 

 

 

 

 

 

flimkien ma’ supplimenti ta’

 

 

 

 

 

 

 

multivitamini, hu rakkomandat li

 

 

 

 

 

 

 

tissepara d-dożaġġ ta’ Vitekta u

 

 

 

 

 

 

 

s-supplimenti ta’ multivitamini

 

 

 

 

li

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b’mill-inqas 4 sigħat.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANALĠESIĊI NARKOTIĊI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Methadone (80-120 mg darba

 

Elvitegr vir:

 

 

 

 

L-ebda aġġustament fid-doża

 

 

kuljum)

 

 

AUC: ↔

 

 

 

 

mhu meħtieġ meta Vitekta

 

Elvitegravir (150 mg darba

 

Cmax: ↔

 

 

 

 

jingħata flimkien ma’

 

kuljum)

 

 

Cmin: ↔

 

 

 

 

methadone.

 

 

 

 

Cobicistat (150 mg darba

 

inali

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ċ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kuljum)

 

 

Methadone:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUC: ↔

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cmax: ↔

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cmin: ↔

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Buprenorphine/Naloxone

 

Elvitegravir:

 

 

 

 

L-ebda aġġustament fid-doża

 

 

 

medi

AUC: ↔

 

 

 

 

mhu meħtieġ meta Vitekta

 

(16/4 mg sa 24/6 mg kuljum)

 

 

 

 

 

 

Elvitegravir (150 mg darba

 

Cmax: ↔

 

 

 

 

jingħata flimkien ma’

 

kuljum)

 

 

Cmin: ↔

 

 

 

 

buprenorphine/naloxone.

 

C bicistat (150 mg darba

 

Buprenorphine:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kuljum)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prodott

 

 

AUC: ↑ 35%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cmax: ↑ 12%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cmin: ↑ 66%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prodott mediċinali skont iż-

Effetti fuq il-livelli tal-mediċina

Rakkomandazzjoni dwar l-

 

 

żoni terapewtiċi

Bidla medja f’perċentwali

 

 

għoti flimkien ma’ elvitegravir

 

 

 

 

fl-AUC, Cmax, Cmin

 

 

 

imsaħħaħ b’ritonavir

 

 

MEDIĊINI KONTRA L-INFEZZJONJIET

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antifungali

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ketoconazole (200 mg darbtejn

Elvitegravir:

 

 

 

 

 

L-ebda aġġustament fid-doża

 

 

kuljum)

 

AUC: ↑ 48%

 

 

 

 

 

mhu meħtieġ meta Vitekta

 

 

Elvitegravir (150 mg darba

Cmax: ↔

 

 

 

 

 

 

jingħata flimkien ma’

 

 

kuljum)

 

Cmin: ↑ 67%

 

 

 

 

 

ketoconazole.

 

 

 

 

Ritonavir (100 mg darba kuljum)

↑ Ketoconazole§

 

 

 

 

 

awtorizzat

 

 

 

 

 

 

 

§Minħabba l-inibizzjoni ta’

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CYP3A minn ritonavir, l-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

esponiment għal ketoconazole

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

jiżdied.

 

 

 

 

Inibituri tal-protease HCV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Telaprevir (750 mg tliet darbiet

Telaprevir:

 

 

 

 

 

 

L-ebda aġġustament fid-d ża

 

 

kuljum)/

 

AUC: ↔

 

 

 

 

 

 

mhu meħtieġ meta Vi ek a

 

Elvitegravir (85 mg darba

Cmax: ↔

 

 

 

 

 

 

jingħata flimkien ma’ a azanavir

 

kuljum)

 

Cmin: ↔

 

 

 

 

 

 

imsaħħaħ b’ritonavir flimkien

 

Atazanavir (300 mg darba

Elvitegravir:

 

 

 

 

 

ma’ telaprevir.

 

kuljum)

 

 

 

 

 

adux

 

 

 

 

Ritonavir (100 mg darba kuljum)

AUC: ↔

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cmax: ↔

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cmin: ↑ 40%*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*meta mqabbel ma’

 

ħ

 

 

 

 

 

 

 

 

atazanavir/ritonavir 300/100 mg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

flimkien ma’ elvitegravir 85 mg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

darba kuljum.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antimikobatterjali

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rifabutin (150 mg darba kull

Elvitegravir:

 

 

 

 

 

L-għoti ta’ Vitekta flimkien ma’

 

 

jumejn)

 

AUC: ↔*

li

 

 

 

 

rifabutin mhuwiex rakkomandat.

 

Elvitegravir (300 mg darba

Cmax: ↔*

 

m’g

 

 

Jekk il-kombinazzjoni tkun

 

kuljum)

 

Cmin: ↔*

 

 

 

meħtieġa, id-doża rakkomandata

 

Ritonavir (100 mg darba kuljum)

inali

 

 

 

 

 

ta’ rifabutin hi ta’ 150 mg

 

 

 

Rif butin:

 

 

 

 

 

 

3 darbiet fil-ġimgħa f’jiem fissi

 

 

 

AUC: ↔**

 

 

 

 

 

 

(pereżempju Tnejn-Erbgħa-

 

 

 

Cmax: ↔**

 

 

 

 

 

 

Ġimgħa).

 

 

 

 

 

 

Cm n: ↔**

 

 

§

 

 

 

L-ebda aġġustament fid-doża ta’

 

 

 

25-O-desacetyl-rifabutin:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vitekta mhu meħtieġ meta

 

 

ċ

 

**

 

 

 

 

 

 

medi

AUC: ↑ 851%

 

 

 

 

 

jingħata flimkien ma’ doża

 

 

Cmax: ↑ 440%**

 

 

 

 

 

 

Cmin: ↑ 1,836%**

 

 

 

 

mnaqqsa ta’ rifabutin.

 

 

*meta mqabbel ma’

 

 

 

 

Tnaqqis addizzjonali fid-doża ta’

Prodott

elvitegravir/ritonavir 300/100 mg

 

 

rifabutin ma ġiex studjat. Wieħed

darba kuljum.

 

 

 

 

 

għandu jżomm f’moħħu li doża

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ta’ 150 mg darbtejn fil-ġimgħa

 

 

 

**meta mqabbel ma’ rifabutin

 

 

tista’ ma tipprovdix l-aħjar

 

 

 

300 mg darba kuljum.

 

 

 

 

esponiment għal rifabutin, u

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

għaldaqstant twassal għal riskju

 

 

 

L-attività antimikobatterjali totali

 

 

ta’ reżistenza għal rifamycin u li

 

 

 

żdiedet b’50%.

 

 

 

 

t-trattament ma jirnexxix.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§Minħabba l-inibizzjoni ta’

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CYP3A minn ritonavir, l-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

esponiment għal 25-O-desacetyl-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

rifabutin jiżdied.

 

Prodott

 

Prodott mediċinali skont iż-

 

Effetti fuq il-livelli tal-mediċina

Rakkomandazzjoni dwar l-

 

 

żoni terapewtiċi

 

Bidla medja f’perċentwali

 

għoti flimkien ma’ elvitegravir

 

 

 

 

fl-AUC, Cmax, Cmin

 

 

imsaħħaħ b’ritonavir

 

 

MEDIĊINI KONTRA T-TAGĦQID TAD-DEMM

 

 

 

 

 

 

 

 

Warfarin

 

L-interazzjoni ma ġietx studjata

 

Hu rakkomandat li l-proporzjon

 

 

 

 

ma’ elvitegravir.

 

 

 

normalizzat internazzjonali

 

 

 

 

Il-konċentrazzjonijiet ta’

 

 

(INR) jiġi mmonitorjat meta

 

 

 

 

 

 

jingħata flimkien ma’ Vitekta.

 

 

 

 

warfarin jistgħu jiġu affettwati

 

INR għandu jkompli jiġi

 

 

 

 

meta jingħata flimkien ma’

 

 

mmonitorjat matul l-ewwel

 

 

 

 

elvitegravir.

 

 

 

ġimgħat wara t-twaqqif tat-

 

 

 

 

 

 

 

 

trattament b’Vitekta.

 

 

ANTAGONISTI TA’ RIĊETTUR H2

 

 

 

 

 

 

 

 

Famotidine (40 mg darba

 

Elvitegravir:

 

 

 

L-ebda aġġustament fid-doża

 

 

kuljum)

 

AUC: ↔

 

 

 

mhu meħtieġ meta Vitekta

 

 

Elvitegravir (150 mg darba

 

Cmax: ↔

 

 

 

jingħata flimkien ma’

 

 

kuljum)

 

Cmin: ↔

 

 

 

famotidine.

 

 

 

 

Cobicistat (150 mg darba

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kuljum)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMPEDITURI TA’ HMG-CoA REDUCTASE

 

 

 

 

 

 

 

 

Rosuvastatin (10 mg doża

 

Elvitegravir:

 

 

 

L-ebda aġġust ment fid-doża

 

 

 

waħda)

 

AUC: ↔

 

 

 

mhu meħtieġ meta Vitekta

 

 

Elvitegravir (150 mg darba

 

Cmax: ↔

 

 

 

 

awtorizzat

 

 

 

 

 

jingħata flimkien ma’

 

kuljum)

 

Cmin: ↔

 

 

 

ros vastatin.

 

 

 

 

Cobicistat (150 mg darba

 

Rosuvastatin:

 

 

adux

 

 

 

 

kuljum)

 

 

ħ

 

 

 

 

 

 

AUC: ↑ 38%

 

 

 

 

 

 

 

Cmax: ↑ 89%

 

 

 

 

 

 

 

Cmin: ↑ 43%

 

 

 

 

 

Atorvastatin

 

L-interazzjoni ma ġietx studjata

 

L-ebda aġġustament fid-doża

 

Fluvastatin

 

ma’ elvitegravir.

 

 

 

mhu meħtieġ meta Vitekta

 

Pitavastatin

 

Il-konċentrazzjon j et ta’

 

 

jingħata flimkien ma’

 

Pravastatin

 

 

 

atorvastatin, fluvastatin,

 

 

 

 

m’g

 

pitavastatin jew pravastatin.

 

 

 

substrati ta’ organ c anion-

 

 

 

 

 

li

 

 

 

 

 

 

 

 

 

transport ng polypeptide (OATP)

 

 

 

 

 

 

 

 

fil-pl żma mhumiex mistennija li

 

 

 

 

 

 

 

 

ji bidlu m l-għoti flimkien ta’

 

 

 

 

 

 

 

 

elv tegravir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

inali

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il-konċentrazzjonijiet ta’

 

 

 

 

 

 

 

ċelvitegravir fil-plażma mhumiex

 

 

 

 

 

 

medi

 

mistennija li jinbidlu mal-għoti

 

 

 

 

 

 

 

flimkien ta’ substrati/inibituri ta’

 

 

 

 

 

 

 

OATP.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prodott mediċinali skont iż-

Effetti fuq il-livelli tal-mediċina

Rakkomandazzjoni dwar l-

 

 

żoni terapewtiċi

Bidla medja f’perċentwali

 

 

għoti flimkien ma’ elvitegravir

 

 

 

fl-AUC, Cmax, Cmin

 

 

imsaħħaħ b’ritonavir

 

KONTRAĊETTIVI ORALI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Norgestimate (0.180/0.215 mg

Norgestimate:

 

 

 

Għandu jkun hemm kawtela

 

darba kuljum)

AUC: ↑ 126%

 

 

 

meta Vitekta u kontraċettiv

 

Ethinylestradiol (0.025 mg darba

Cmax: ↑ 108%

 

 

 

ormonali jingħataw flimkien. Il-

 

kuljum)/Elvitegravir (150 mg

Cmin: ↑ 167%

 

 

 

kontraċettiv ormonali għandu

 

darba kuljum)

Ethinylestradiol:

 

 

 

jkun fih mill-inqas 30 µg ta’

 

Cobicistat (150 mg darba

 

 

 

ethinylestradiol u fih

 

kuljum)1

AUC: ↓ 25%

 

 

 

norgestimate bħala l-progestagen

 

 

 

Cmax: ↔

 

 

 

 

jew il-pazjenti għandhom jużaw

 

 

 

Cmin: ↓ 44%

 

 

 

metodu affidabbli alternattiv ta’

 

 

 

Elvitegravir:

 

 

 

kontraċezzjoni (ara

 

 

 

 

 

 

sezzjonijiet 4.4 u 4.6).

 

 

 

AUC: ↔

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cmax: ↔

 

 

 

 

L-effetti fit-tul ta’ żidiet

 

 

 

Cmin: ↔

 

 

 

 

sostanzjali fl-esponiment għal

 

 

 

 

 

 

 

 

progesterone mhumiex

 

 

 

 

 

 

 

 

magħrufa. L-għoti t ’

 

 

 

 

 

 

 

 

elvitegravir flimkien ma’

 

 

 

 

 

 

 

 

kontraċettivi orali li jkun fihom

 

 

 

 

 

 

 

 

 

awtorizzat

 

 

 

 

 

 

 

progestagens ħlief norgestimate

 

 

 

 

 

 

 

ma ġiex st djat u għalhekk

 

 

 

 

 

 

 

għan jiġi evitat.

INIBITURI TAL-POMPA TAL-PROTONS

 

 

 

 

 

 

 

 

Omeprazole (40 mg darba

Elvitegravir:

 

 

 

L-ebda aġġustament fid-doża

 

kuljum)

AUC: ↔

 

 

 

 

mhu meħtieġ meta Vitekta

Elvitegravir (50 mg darba

Cmax: ↔

 

ħ

adux

 

 

 

 

 

jingħata flimkien ma’

kuljum)

Cmin: ↔

 

 

omeprazole.

 

 

 

Ritonavir (100 mg darba kuljum)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dan l-istudju sar bl-użu ta’ pillola ta’ kombinazzjoni ta’ doża fissa ta’ elvitegravir/cobicistat/emtricitabine/tenofovir

 

disoproxil.

 

li

m’g

 

 

 

 

 

 

4.6 Fertilità, tqala u treddigħ

 

 

 

 

 

 

Tqala

inali

 

 

 

 

 

 

 

Nisa f’età li jista’ jkollhom it-tfal/ko tr ċezzjoni fl-irġiel u n-nisa

Studji f’annimali ma ur wx effetti diretti jew indiretti tossiċi ta’ elvitegravir fuq is-sistema riproduttiva. Madankollu, l-esponi enti massimi evalwati fil-fniek ma kinux iktar minn dawk li nkisbu b’mod

terapewtiku (ara 5.3).

L-użu ta’ Vitekta irid jiġi akkompa jat mill-użu ta’ kontraċettiv effettiv (ara sezzjonijiet 4.4 u 4.5). ċ M’hemmx dejtamediklinika jew hemm dejta klinika limitata dwar l-użu ta’ elvitegravir f’nisa tqal.

ProdottVitekta m’għandux jingħata waqt it-tqala ħlief meta jkun hemm bżonn speċifiku tat-trattament b’elvitegravir minћabba l-kundizzjoni klinika tal-mara.

T eddigħ

Mhux magħruf jekk elvitegravir/metaboliti jiġux eliminati mill-ħalib tas-sider tal-bniedem. Dejta farmakodinamika/tossikoloġika fil-firien uriet li kien hemm eliminazzjoni ta’ elvitegravir fil-ħalib tas- sider. Ir-riskju gћat-trabi tat-twelid mhux eskluż. Għalhekk, Vitekta m’għandux jintuża waqt it- treddigћ.

Sabiex tiġi evitata t-trasmissjoni tal-HIV lit-tarbija, huwa rakkomandat li nisa infettati bl-HIV ma jreddgħux lit-trabi tagħhom taħt l-ebda ċirkustanza.

Fertilità

M’hemmx dejta disponibbli dwar l-effett ta’ elvitegravir fuq il-fertilità fil-bniedem. Studji f’annimali ma jurux effetti ħżiena ta’ elvitegravir fuq il-fertilità.

4.7 Effetti fuq

il-ħila biex issuq u tħaddem magni

Ma sarux studji dwar l-effetti ta’ elvitegravir fuq il-ħila biex issuq jew tħaddem magni.

4.8 Effetti mhux mixtieqa

awtorizzat

Sommarju tal-profil tas-sigurtà

 

L-evalwazzjoni ta’ reazzjonijiet avversi hi bbażata fuq dejta minn studju kliniku kkontrollat (GS-US-183-0145) li fih 712 adulti infettati bl-HIV-1, li rċivew trattament b’mediċini antiretrov rali fil-passat, irċivew elvitegravir (n = 354) jew raltegravir (n = 358), li kull wieħed ingħata ma’ ko s fl- isfond li kien jikkonsisti minn inibitur tal-protease imsaħħaħ b’ritonavir attiv b’mod sħiħ u mediċini antiretrovirali oħrajn. Minn dawn is-712-il pazjent, 543 (269 elvitegravir u 274 raltegravir) u 439 (224 elvitegravir u 215 raltegravir) irċivew mill-inqas 48 u 96 ġimgħa ta’ kura, rispettivament.

L-iktar reazzjonijiet avversi li kienu rrappurtati b’mod frekwenti għal elvitegr vir kienu dijarea (7.1%) u dardir (4.0%) (ara Tabella 3).

hawn taħt, skont il-klassi ta’ sistema tal-organi fil-ġisem u l-frekwenza.aduxF’kull sezzjoni ta’ frekwenza, l-effetti mhux mixtieqa għandhom jitniżżlu skont is-serjetàħt g hom. L-effetti li huma l-aktar serji għandhom jitniżżlu l-ewwel, segwiti minn dawk anqas serji. Il-frekwenzi huma deskritti bħala komuni (≥ 1/100 sa < 1/10) jew mhux komuni (≥ 1/1,000 sa < 1/100).

Sommarju tabulat ta’ reazzjonijiet avversi

Reazzjonijiet avversi għal elvitegravir mill-esperjenza tal-istudji kliniċi h ma elenkati f’Tabella 3

 

Tabella 3: Sommarju tabulat ta’ reazzjonijiet avversi għal elvitegravir ibbażat fuq esperjenza

 

ta’ 96 ġimgħa minn studju kliniku GS-US-183-0145

 

 

 

 

 

m’g

 

 

 

 

li

 

Frekwenza

 

Reazzjoni avversa

 

 

Disturbi psikjatriċi:

 

 

 

 

 

 

formazzjo

i t ’ ħsieb biex jitwettaq suwiċidju u tentattiv ta’ suwiċidju (f’pazjenti

 

Mhux komuni

bi storja med ka li kienet teżisti minn qabel ta’ dipressjoni jew mard psikjatriku),

 

 

 

dipressjon , nuqqas ta’ rqad

 

 

 

inali

 

 

Disturbi fis-sistema nervuża:

 

 

 

 

 

ċ

 

 

Komuni

 

uġigħ ta’ ras

 

 

Mhux komuni

sturdament, parestesija, ngħas, tibdil fis-sens tat-togħma

 

Disturbi gastro-int

stinali:

 

 

 

Komuni

 

uġigħ ta’ żaqq, dijarea, rimettar, dardir

 

 

medi

 

 

 

Mhux komuni

dispepsja, distensjoni addominali, gass

 

Disturbi fil-ġilda u fit-tessuti ta’ taħt il-ġilda:

 

Komuni

 

raxx

 

 

 

Disturbi ġenerali u kondizzjonijiet ta’ mnejn jingħata:

 

K muni

 

għeja

 

 

 

Deskrizzjoni ta’ reazzjonijiet avversi magħżula

ProdottParametri metaboliċi

 

 

Il-piż u l-livelli ta’ lipidi u glukożju fid-demm jistgħu jiżdiedu matul it-terapija antiretrovirali (ara sezzjoni 4.4).

Sindromu tar-Riattivazzjoni Immuni

F’pazjenti infettati bl-HIV b’defiċjenza immuni severa fiż-żmien tal-bidu ta’ CART, tista’ sseħħ reazzjoni infjammatorja għal infezzjonijiet opportunistiċi asintomatiċi jew residwali. Disturbi awtoimmuni (bħall-marda ta’ Graves) ġew irrappurtati wkoll; madankollu, iż-żmien irrappurtat sal-

bidu hu iktar varjabbli u dawn l-avvenimenti jistgħu jseħħu ħafna xhur wara l-bidu tat-trattament (ara sezzjoni 4.4).

Osteonekrożi

Kienu rrappurtati każijiet ta’ osteonekrożi, partikularment f’pazjenti li jkollhom fatturi ta’ riskju li huma magħrufa b’mod ġenerali, mard tal-HIV li jkun fi stadju avvanzat jew esponiment fit-tul għal CART. Il-frekwenza ta’ dan il-mard mhijiex magħrufa (ara sezzjoni 4.4).

Dijarea

awtorizzat

Fi studju GS-US-183-0145, id-dijarea ġiet irrappurtata bħala reazzjoni avversa f’7.1% tal-individwi fil-grupp ta’ elvitegravir u f’5.3% tal-individwi fil-grupp ta’ raltegravir. F'dawn l-individwi, id-dijarea kienet minn ħafifa sa moderata fis-severità u ma rriżultatx fit-twaqif tal-mediċina tal-istudju.

Popolazzjoni pedjatrika

L-ebda informazzjoni mhi disponibbli għal tfal ta’ taħt it-18-il sena. Vitekta mhuwiex rakk mandat f’din il-popolazzjoni (ara sezzjoni 4.2).

Rappurtar ta’ reazzjonijiet avversi suspettati

Huwa importanti li jiġu rrappurtati reazzjonijiet avversi suspettati wara l-awtorizz zzjoni tal-prodott mediċinali. Dan jippermetti monitoraġġ kontinwu tal-bilanċ bejn il-benefiċċju u r-riskju tal-prodott mediċinali. Il-professjonisti dwar il-kura tas-saħħa huma mitlubaaduxjirrappurtaw kwalunkwe reazzjoni avversa suspettata permezz tas-sistema ta’ rappurtar nazzjonali imniżżla f’Appendiċi V.

4.9 Doża eċċessiva

Jekk iseħħ każ ta’ doża eċċessiva, il-pazjent għandu jiġi mmonitorjatħ għal sinjali ta’ tossiċità. Il-kura ta’ doża eċċessiva b’elvitegravir tikkonsisti minn m’gmiżuri ta’ appoġġ ġenerali li jinkludu l-monitoraġġ tas-sinjali vitali kif ukoll l-osservazzjoni tal-istat kliniku tal-pazjent.

M’hemm l-ebda antidot speċifiku għal dożalieċċess va ta’ elvitegravir. Billi elvitegravir jeħel ħafna

mal-proteini tal-plażma, mhux mistenni li se j tneħħa b’mod sinifikanti permezz ta’ emodijalisi jew dijalisi peritoneali.

5.1 Proprjetajiet farmakod namiċiinali

Kategorija farmakot rap wtika: Antivirali għal użu sistemiku; antivirali oħrajn, Kodiċi ATC: J05AX11.

ProdottMekkaniżmu a’ azzjoni u effetti farmakodinamiċi

5. PROPRJETAJIET FARMAKOLOĠIĊI ċ medi

Elvitegravir hu inibitur tat-trasferiment ta’ integrase strand ta’ HIV-1 (HIV-1 integrase strand transfer inhibit r (INSTI)). Integrase hu enzima ikkodifikata ta’ HIV-1 li hi meħtieġa għal replikazzjoni virali. L-inibizzj ni ta’ integrase timpedixxi l-integrazzjoni ta’ HIV-1 DNA ġo host genomic DNA, u timblokka l-formazzjoni tal-HIV-1 provirus u l-propagazzjoni tal-infezzjoni virali. Elvitegravir ma jinibixxix topoisomerases umani I jew II.

Attività antivirali in vitro

L-attività antivirali ta’ elvitegravir kontra iżolati tal-laboratorju u kliniċi ta’ HIV-1 ġiet evalwata f’ċelluli limfoblastojdi, ċelluli monoċiti/makrofagi u limfoċiti tad-demm periferali u l-valuri tal- konċentrazzjoni effettiva ta’ 50% (EC50) kienu fil-medda ta’ 0.02 sa 1.7 nM. Elvitegravir wera attività antivirali fil-koltura taċ-ċelluli kontra HIV-1 clades A, B, Ċ, D, E, F, G, u O (il-figuri EC50 kienu jvarjaw minn 0.1 sa 1.3 nM) u attività kontra HIV-2 (EC50 ta’ 0.53 nM). L-attività antivirali in vitro ta’ elvitegravir meta kkombinat ma’ mediċini antiretrovirali min-nucleos(t)ide reverse transcriptase inhibitor (NRTI), non-nucleoside reverse transcriptase inhibitor (NNRTI), inibitur tal-protease (PI),

inibitur tat-trasferiment ta’ integrase strand, inibitur tal-fużjoni, jew klassijiet ta’ antagonisti ta’ koriċettur CCR5, ma wriet l-ebda antagoniżmu.

Elvitegravir ma juri l-ebda inibizzjoni tar-replikazzjoni ta’ HBV jew HCV in vitro.

Reżistenza

Fil-koltura taċ-ċelluli

Iżolati tal-HIV b’suxxettibbilita mnaqqsa għal elvitegravir intgħażlu fil-koltura taċ-ċelluli. Reżistenza

fenotipika għal elvitegravir kienet b’mod l-aktar komuni assoċjata mas-sostituzzjonijiet primarji ta’ awtorizzat

integrase T66I, E92Q u Q148R. Sostituzzjonijiet addizzjonali ta’ integrase osservati fil-koltura taċ-ċelluli kienu jinkludu H51Y, F121Y, S147G, S153Y, E157Q, u R263K.

Reżistenza inkroċjata

Viruses reżistenti għal elvitegravir juru gradi varji ta’ reżistenza inkroċjata għall-inibitur tat- trasferiment ta’ integrase strand raltegravir skont it-tip u n-numru ta’ sostituzzjonijiet. Viruses li

jesprimu s-sostituzzjonijiet T66I/A iżommu s-suxxettibbilità għal raltegravir, filwaqt li l-biċċa l-kbira

tal-andamenti oħrajn ta’ sostituzzjonijiet assoċjati ma’ elvitegravir huma assoċjati ma’ suxxettibbilità

mnaqqsa għal raltegravir. Bl-eċċezzjoni ta’ Y143C/R/H, HIV-1 mas-sostituzzjonijiet primarji assoċjati

ma’ raltegravir T66K, Q148H/K/R, jew N155H f’integrase huma assoċjati m ’ suxxettibilità mnaqqsa għal elvitegravir.

reżistenza assoċjata ma’ elvitegravir fi 23 mis-86 individwuħb’dejtaaduxġenotipika li setgħet tiġi evalwata minn linja bażi paired u iżolati ta’ trattament b’elvitegravir li ma rnexxietx (23/351 individwu ttrattati b’elvitegravir, 6.6%). Rati simili ta’ żvilupp ta’ reżistenza ħal raltegravir seħħew fl-HIV-1 minn

Studji f’pazjenti b’esperjenza ta’ trattament

F’analiżi ta’ iżolati ta’ HIV-1 minn individwi li fihom it-trattament ma rnexxiex fi studju

GS-US-183-0145 sa ġimgħa 96, ġie osservat żvilupp ta’ sostituzzjoni primarja waħda jew iktar ta’

komuni li żviluppaw f’iżolati ta’ HIV-1 minn individwim’gttrattati b’elvitegravir kienu T66I/A (n = 8), E92Q/G (n = 7), T97A (n = 4), S147G (n = li4), Q148R (n = 4), u N155H (n = 5) f’integrase. F’analiżijiet fenotipiċi ta’ iżolati ta’ HIV-1 b’sost tuzzjonijiet tar-reżistenza minn individwi ttrattati b’elvitegravir, 14/20 (70%) kellhom suxxet b lità mnaqqsa għal elvitegravir, u 12/20 (60%) kellhom suxxettibilità mnaqqsa għal raltegr vir.

individwi ttrattati b’raltegravir (26/351 individwu ttrattati b’raltegravir, 7.4%). L-iktar sostituzzjonijiet

GS-US-183-0145, li fih il-parteċipanti ntgħażlu b’mod każwali, double-blind, ikkontrollat b’mod attiv, fit-trattament ta’ pazj nti infettati bl-HIV-1 li rċivew trattament fil-passat (n = 702).

Fi studju GS-US-183-0145, il-pazjenti ntgħażlu b’mod każwali fi proporzjon ta’ 1:1 biex jirċievu jew

Esperjenza klinika

 

 

F’pazjenti infettati bl-HIV li r vew trattament fil-passat

 

 

inali

L-effikaċja ta’ elvitegrav r hi pr marjament ibbażata fuq l-analiżijiet sa ġimgħa 96 minn studju wieħed,

 

ċ

medi

 

elvitegravir (150 g jew 85 mg) darba kuljum jew raltegravir 400 mg darbtejn kuljum, kull wieħed Prodottmogħti ma’ kors fl-isfond (BR) li kien fih inibitur tal-protease imsaħħaħ b’ritonavir attiv b’mod sħiħ

(jew atazanavir, darunavir, fosamprenavir, lopinavir jew tipranavir) u t-tieni mediċina. Il-BR intgħażel mill-investigatur ibbażat fuq ittestjar ta’ reżistenza ġenotipika/fenotipika u l-istorja medika ta’ trattament antiretrovirali fil-passat. L-għażla b’mod każwali ġiet stratifikata bl-iskrinjar tal-livell ta’ HIV-1 RNA (≤ 100,000 kopja/mL jew > 100,000 kopja/mL) u l-klassi tat-tieni mediċina (NRTI jew klassijiet oħra). Ir-rata ta’ rispons viroloġiku ġiet evalwata fiż-żewġ partijiet tat-trattament. Rispons viroloġiku ġie definit bħala l-ksib ta’ ammont virali li ma jistax jiġi osservat (HIV-1 RNA

< 50 kopja/mL).

Il-karatteristiċi fil-linja bażi u r-riżultati tat-trattament sa 96 ġimgħa għal GS-US-183-0145 huma ppreżentati f’Tabelli 4 u 5, rispettivament.

Tabella 4: Karatteristiċi demografiċi u fil-linja bażi tal-marda ta’ individwi adulti infettati bl- HIV-1 li ngħataw trattament b’mediċini antiretrovirali fil-passat fi studju GS-US-183-0145

 

 

 

 

 

 

Elvitegravir + kors fl-isfond

Raltegravir + kors fl-isfond

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n = 351

 

 

 

 

 

n = 351

 

 

 

Karatteristiċi demografiċi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medjan ta’ età, snin (min-max)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(20-78)

 

 

 

 

 

(19-74)

 

 

 

Sess

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

log10 kopji/mL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

awtorizzat

 

 

 

Raġel

 

 

 

 

 

83.2%

 

 

 

 

 

80.9%

 

 

 

 

Mara

 

 

 

 

 

16.8%

 

 

 

 

 

19.1%

 

 

 

 

Etniċità

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bojod

 

 

 

 

 

60.1%

 

 

 

 

 

64.4%

 

 

 

 

Suwed/Afrikani Amerikani

 

 

35.6%

 

 

 

 

 

32.2%

 

 

 

 

Asjatiċi

 

 

 

 

 

2.6%

 

 

 

 

 

1.4%

 

 

 

 

Oħrajn

 

 

 

 

 

1.7%

 

 

 

 

 

2.0%

 

 

 

 

Karatteristiċi tal-marda fil-linja

bażi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medjan ta’ plażma fil-linja bażi

 

 

4.35

 

 

 

 

 

4.42

 

 

 

 

HIV-1 RNA (medda)

 

 

 

(1.69-6.63)

 

 

 

 

(1.69-6.10)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ċelluli/mm3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

adux

 

 

 

 

 

 

Perċentwali ta’ individwi

 

 

 

 

25.6

 

 

 

 

 

25.6

 

 

 

 

b’ammont virali

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ta’ > 100,000 kopja/mL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medjan fil-linja bażi tal- CD4+

 

 

227.0

 

ħ

 

215.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

għadd ta’ ċelluli (medda),

 

 

 

(2.0-1,374.0)

 

 

 

 

(1.0-1,497.0)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

m’g

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perċentwali ta’ individwi

 

 

 

 

44.4

 

 

 

 

 

44.9

 

 

 

 

b’għadd ta’ ċelluli CD4+ ta’

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

≤ 200 ċellula/mm3

 

 

 

li

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Punteġġ ta’ sensittività

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ġenotipika fil-linja bażia

 

 

 

inali

1%

 

 

 

 

 

< 1%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14%

 

 

 

 

 

15%

 

 

 

 

 

ċ

 

81%

 

 

 

 

 

83%

 

 

 

 

 

 

3%

 

 

 

 

 

2%

 

 

 

 

medi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ġimgħa 48

 

 

 

 

 

Ġimgħa 96

 

 

 

a Punteġġi ta’ sensittività ġenot p ka huma kkalkulati billi jingħaddu l-valuri kollha ta’ suxxettibbilità għall-mediċina

 

 

 

(1 = sensittiv; 0 = suxxettibb l tà mnaqqsa) fuq il-mediċini kollha fil-kors fl-isfond fil-linja bażi.

 

 

 

 

Tabella 5: Riżultat viroloġiku ta’ trattament magħżul b’mod każwali ta’ studju GS-US-183-0145

 

f’ġimgħa 48 u ġi għa 96 (analiżi snapshot)a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ProdottDifferenza fit-trattament

 

 

2.2% (95% CI =

-5.0%, 9.3%)

 

 

-0.5% (95% CI =

-7.9%, 6.8%)

 

 

 

 

 

 

Elvitegravir

 

Raltegravir

 

Elvitegravir

 

Raltegravir

 

 

 

 

 

+ kors fl-isfond

 

+ kors fl-

 

 

+ kors fl-isfond

 

+ kors fl-

 

 

 

 

 

 

 

n = 351

 

isfond

 

 

n = 351

 

isfond

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n = 351

 

 

 

 

 

n = 351

 

 

Suċċess viroloġiku

 

 

60%

 

 

58%

 

 

52%

 

 

53%

 

 

 

HIV-1 RNA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

< 50 kopja/mL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Insuffiċjenza viroloġikab

 

 

33%

 

 

32%

 

 

36%

 

 

31%

 

 

 

L-ebda dejta viroloġika

 

 

7%

 

 

11%

 

 

12%

 

 

16%

 

 

 

fl-intervall ta’ żmien ta’

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ġimgħa 48 jew ġimgħa 96

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il-mediċina tal-istudju

 

 

2%

 

 

5%

 

 

3%

 

 

7%

 

 

 

twaqqfet minħabba

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ġimgħa 48

Ġimgħa 96

 

Elvitegravir

Raltegravir

Elvitegravir

Raltegravir

 

+ kors fl-isfond

+ kors fl-

+ kors fl-isfond

+ kors fl-

 

n = 351

isfond

n = 351

isfond

 

 

n = 351

 

n = 351

avveniment avvers jew

 

 

 

 

mewtċ

 

 

 

 

Il-mediċina tal-istudju

4%

5%

8%

9%

twaqqfet minħabba

 

 

 

 

raġunijiet oħrajn u l-

 

 

 

 

aħħar HIV-1 RNA

 

 

 

 

< 50 kopja/mL

 

 

 

 

disponibblid

 

 

 

 

Dejta nieqsa matul l-

1%

1%

1%

1%

intervall ta’ żmien iżda

 

 

 

 

fuq il-mediċina tal-

 

 

 

 

istudju

 

 

 

 

a

L-intervall ta’ żmien ta’ gimgħa 48 hu bejn jum 309 u 364 (inklużiv), l-intervall ta’ żmien t ’ ġimgħa 96 hu bejn jum 645

 

 

u 700 (inklużiv).

b

Jinkludi individwi li kellhom ≥ 50 kopja/mL fl-intervall ta’ żmien f’ġimgħa 48 jew ġimgħa 96, individwi li waqfu kmieni

 

minħabba nuqqas jew telf ta’ effikaċja, individwi li kellhom ammont virali ta’ ≥ 50 kopja/mLawtorizzatfil-ħin tal-bidla tal-kors fl-

 

isfond, individwi li waqfu għal raġunijiet li m’humiex avveniment avvers (adverse event, AE), mewt jew nuqqas jew telf

 

ta’ effikaċja u li meta waqfu kellhom ammont virali ta’ ≥ 50 kopja/mL.

ċ Jinkludi pazjenti li waqfu minħabba AE jew mewt fi kwalunkwe punt ta’ żmienaduxminn jum 1 sal-intervall ta’ żmien jekk dan irriżulta fl-ebda dejta viroloġika fuq it-trattament matul l-intervall t ’ żmien speċifikat.

dJinkludi individwi li waqfu għal raġunijiet li m’humiex AE, mewt jew nuqq s jew telf ta’ effikaċja, eż., irtiraw il- kunsens, nuqqas ta’ follow-up, eċċ.ħ

Elvitegravir ma kienx inferjuri fil-kisba ta’ HIV-1m’gRNA < 50 kopja/mL meta mqabbel ma’ raltegravir.

<50 kopja/mL f’ġimgħa 48 fil-partijiet tal-liistudju dwar elvitegravir u raltegravir, rispettivament. Fost individwi b’punteġġ ta’ sensittività ġenot p ka ta’ ≤ 1, 57% u 56% kellhom HIV-1 RNA ta’

<50 kopja/mL f’ġimgħa 48 fil-partijiet tal- studju dwar elvitegravir u raltegravir, rispettivament.

 

 

inali

Fi studju GS-US-183-0145, il-medja t ż-żieda mil-linja bażi fl-għadd taċ-ċelluli CD4+ f’ġimgħa 96

kienet ta’ 205 ċellula/mm3

ċ

fil-pazje ti ttrattati b’elvitegravir u 198 ċellula/mm3 fil-pazjenti ttrattati

b’raltegravir.

medi

 

Fi studju GS-US-183-0145, analiżijiet tas-sottogrupp permezz ta’ inibitur tal-protease mogħti flimkien, urew rati simili ta’ suċċ ss viroloġiku għal elvitegravir u raltegravir f’kull sottogrupp ta’ inibitur tal- protease f’ġi għat 48 u 96 (HIV-1 RNA ta’ inqas minn 50 kopja/mL) (Tabella 6).

Prodott

Tabella 6: Suċċess viroloġiku permezz ta’ inibitur tal-protease mogħti flimkien fi studju GS-US-183-0145 f’ġimgħa 48 u ġimgħa 96 (analiżi snapshot)

 

 

 

Elvitegravir kontra

 

 

 

 

raltegravir

 

HIV-1 RNA

Elvitegravir

Raltegravir

Differenza f’perċentwali

 

< 50 kopja/mL, n/N (%)

(N = 351)

(N = 351)

(95% CI)a

 

Suċċess viroloġiku

 

 

 

 

 

f’ġimgħa 48

 

 

 

 

 

Darunavir/ritonavir

126/202 (62.4%)

122/207 (58.9%)

3.4%

(-6.0% sa 12.9%)

 

Lopinavir/ritonavir

39/68 (57.4%)

37/68 (54.4%)

2.9%

(-13.7% sa 19.6%)

 

Atazanavir/ritonavir

34/61 (55.7%)

28/51 (54.9%)

0.8%

(-17.7% sa 19.3%)

 

Fosamprenavir/ritonavir

8/14 (57.1%)

10/18 (55.6%)

1.6%

(-33.0% sa 36.2%)

 

Tipranavir/ritonavir

3/6 (50.0%)

5/7 (71.4%)

-21.4% (-73.6% sa 30.7%)

 

Suċċess viroloġiku

 

 

 

 

 

f’ġimgħa 96

 

 

 

 

 

Darunavir/ritonavir

105/202 (52.0%)

112/207 (54.1%)

-2.1% (-11.8% sa 7.5%)

 

Lopinavir/ritonavir

36/68 (52.9%)

37/68 (54.4%)

-1.5% (-18.2% sa 15.3%)

 

Atazanavir/ritonavir

33/61 (54.1%)

23/51 (45.1%)

9.0%

(-9.5% sa 27.5%)

 

Fosamprenavir/ritonavir

7/14 (50.0%)

11/18 (61.1%)

-11.1% (-45.7% sa 23.4%)

 

 

 

 

awtorizzat

 

Tipranavir/ritonavir

3/6 (50.0%)

3/7 (42.9%)

7.1%

(-47.1% sa 61.4%)

 

a Id-differenza fil-proporzjonijiet u fin-95% CIs tagħhom bejn il-gruppi tat-trattament magħżula b’mod każwali hi bbażata

fuq approssimazzjoni normali.

 

 

 

 

 

Għalkemm limitata minn numru żgħir ta’ individwi nisa fi ħstudjuaduxGS-US-183-0145, analiżi tas- sottogrupp skont is-sess tal-persuna wriet li r-rati ta’m’gsuccess viroloġiku f’individwi nisa f’ġimgħat 48 u 96 (HIV-1 RNA < 50 kopja/mL) kienu numerikament iktar baxxi fil-parti tal-istudju dwar kura b’elvitegravir milli fil-parti tal-istudju dwar kura b’raltegravir. Ir-rati ta’ success viroloġiku

f’ġimgħa 48 għal elvitegravir u raltegravir kienu 47.5% (28/59) u 62.7% (42/67) (differenza: -12.3%

(differenza: 5.3% [95% CI: -2.5% sa 13.2%]),lir spettivament, għal individwi rġiel. Ir-rati ta’ success viroloġiku f’ġimgħa 96 għal elvitegrav r u ra tegravir kienu 39.0% (23/59) u 52.2% (35/67)

[95% CI: -30.1% sa 5.5%]), rispettivament, għal ndividwi nisa, u 62.3% (182/292) u 56.3% (160/284)

(differenza: -8.4% [95% CI: -26.1% sa 9.2%]), rispettivament, għal individwi nisa, u 55.1% (161/292) u 53.2% (151/284) (differenza: 1.5% [95% CI: -6.5% sa 9.6%]), rispettivament, għal individwi rġiel.

b’elvitegravir f’wieħed jew iktar settijiet tal-popolazzjoni pedjatrika fit-trattament ta’ infezzjoni bl- HIV (ara sezzjoni 4.2 għal informazzjoni dwar l-użu pedjatriku).

5.2 Tagħrif far akokinetiku

Popolazzjoni pedjatrika

 

inali

 

 

L-Aġenzija Ewropea għall-Medi ini iddifferiet l-obbligu li jiġu ppreżentati riżultati tal-istudji

 

ċ

medi

 

ProdottAssorbiment

Wara l-għ ti ta’ elvitegravir imsaħħaħ b’ritonavir mill-ħalq mal-ikel f’individwi infettati bl-HIV-1, il- konċentrazzjonijiet massimi ta’ elvitegravir fil-plażma ġew osservati 4 sigħat wara d-doża. Il-medja fl-

istat fiss tas-Cmax, AUCtau, u Ctrough (medja ± SD) wara dożi multipli ta’ elvitegravir flimkien ma’ inibitur tal-protease imsaħħaħ b’ritonavir (150 mg elvitegravir ma’ darunavir jew fosamprenavir;

85 mg elvitegravir ma’ atazanavir jew lopinavir) f’individwi infettati bl-HIV-1, rispettivament, kienet 1.4 ± 0.39 μg/mL, 18 ± 6.8 μg•h/mL, u 0.38 ± 0.22 μg/mL għal elvitegravir, rispettivament. Il- bijodisponibiltà orali assoluta ma ġietx stabbilita.

Meta mqabbel ma’ kundizzjonijiet fl-istat sajjem, l-għoti ta’ elvitegravir imsaħħaħ bħala l- kombinazzjoni ta’ doża fissa ta’ 150 mg elvitegravir/150 mg cobicistat/200 mg emtricitabine/245 mg tenofovir disoproxil ma’ ikla ħafifa (madwar 373 kcal, 20% xaħam) jew b’ammont għoli ta’ xaħam (madwar 800 kcal, 50% xaħam), irriżulta f’żieda fl-esponimenti ta’ elvitegravir. Is-Cmax u l-AUCtau ta’ elvitegravir żdiedu bi 22% u 36% b’ikla ħafifa, filwaqt li żdiedu b’56% u 91% b’ikla b’ammont għoli ta’ xaħam, rispettivament.

Distribuzzjoni

Elvitegravir jeħel b’rata ta’ 98-99% mal-proteini fil-plażma tal-bniedem u t-twaħħil hu indipendenti mill-konċentrazzjoni tal-mediċina fuq il-medda ta’ 1.0 ng/mL sa 1.6 µg/mL. Il-medja tal-proporzjon tal-konċentrazzjoni tal-mediċina fil-plażma mqabbla ma’ dik fid-demm kienet ta’ 1.37.

Bijotrasformazzjoni

Elvitegravir jgħaddi minn metaboliżmu ossidattiv minn CYP3A (rotta prinċipali), u glukoronidazzjoni

minn enzimi UGT1A1/3 (rotta minuri).

elvitegravir wara l-għoti ripetut darba kuljum, bl-esponiment ta’ elvitegravir li jilħaq livell għoli u stabbli b’madwar 100 mg ta’ ritonavir. Żidiet addizzjonali fid-doża ta’ ritonavir ma rriżultawx f’ż diet addizzjonali fl-esponiment ta’ elvitegravir. Vitekta hu indikat għall-użu biss meta jingħata flimkien ma’ ritonavir bħala mediċina li ssaħħaħ.

Ritonavir jinibixxi CYP3A, u b’hekk tiżdied il-konċentrazzjonijiet fil-plażma ta’awtorizzatelvitegravir b’mod sostanzjali. L-għoti ta’ ritonavir (20-200 mg) darba kuljum jirriżulta f’żieda fl-esponiment ta’

L-esponiment medju fl-istat stabbli (AUCtau) ta’ elvitegravir mhux imsaħħaħ hu ~ 20% inqas wara dożaġġ multiplu kontra doża waħda, li jindika awtoinduzzjoni modest tal-met boliżmu tiegħu. Malli jsir it-tisħiħ b’ritonavir (100 mg), l-inibizzjoni netta tal-metaboliżmu ta’ elvitegr vir tiġi osservata b’esponimenti sistemiċi miżjuda b’mod sinifikanti (AUC ogħla adux20 darba aktar), konċentrazzjonijiet minimi ogħla, u medjan itwal tal-half-life ta’ eliminazzjoni (9.5 kontra 3.5 sigħat).

Wara l-għoti mill-ħalq ta’ doża waħda ta’ [14C]elvitegravir ims ħħ ħ b’ritonavir, elvitegravir kien l- ispeċi predominanti fil-plażma, li jirrappreżenta madwar 94%ħu 61% tar-radjuattività li kienet tiċċirkola wara 32 u 48 siegħa, rispettivament. Il-metaboliti prodotti minn hydroxylation aromatika u alifatika jew metaboliti tal-glukoronidazzjoni huma preżenti f’livelli baxxi ħafna u ma jikkontribwixxux għall-attività antivirali globali ta’ elvitegravir.

Eliminazzjoni

 

msaħħaħm’gb’ritonavir, 94.8% tad-doża ġiet irkuprata fl-

Wara l-għoti mill-ħalq ta’ [14C]elvitegravir

 

inali

ippurgar, u dan kien konsistenti mal-e im nazzjonili ta’ elvitegravir mill-fwied u l-marrara; 6.7% tad-

doża mogħtija ġiet irkuprata fl-awrina

metaboliti. Il-medjan tal-half-life terminali fil-plażma ta’

elvitegravir imsaħħaħ b’ritonavir hu t ’ m dwar 8.7 sa 13.7 sigħat.

ċ

 

Linearità/nuqqas ta’ linearità

 

 

medi

 

 

L-esponimenti ta’ elvitegrav r f l-plażma mhumiex lineari u inqas minn proporzjonali għad-doża, u dan hu x’aktarx minħabba l-assorbiment limitat mis-solubilità.

Anzjani

Il-farmakokinetika ta’ elvitegravir ma ġietx evalwata b’mod sħiħ fl-anzjani (li kellhom iktar minn

65 sena).

ProdottSess

L-eb a ifferenza farmakokinetika klinikament rilevanti minħabba s-sess ma ġiet identifikata għal elvitegravir imsaħħaħ.

Etniċità

L-ebda differenza farmakokinetika klinikament rilevanti minħabba l-etniċità ma ġiet identifikata għal elvitegravir imsaħħaħ.

Popolazzjoni pedjatrika

Il-farmakokinetika ta’ elvitegravir f’individwi pedjatriċi ma ġewx stabbiliti.

Indeboliment renali

Studju dwar il-farmakokinetika ta’ elvitegravir imsaħħaħ twettaq f’individwi li ma kinux infettati bl- HIV-1 b’indeboliment renali sever (tneħħija tal-krejatinina taħt 30 mL/min). L-ebda differenzi

klinikament rilevanti fil-farmakokinetika ta’ elvitegravir ma ġew osservati bejn individwi b’indeboliment renali sever u individwi b’saħħithom. L-ebda aġġustament fid-doża ta’ Vitekta mhu meħtieġ għal pazjenti b’indeboliment renali.

Indeboliment epatiku

Elvitegravir jiġi metabolizzat u eliminat prinċipalment mill-fwied. Studju dwar il-farmakokinetika ta’ elvitegravir imsaħħaħ twettaq f’individwi li ma kinux infettati b’HIV-1 b’indeboliment epatiku moderat (Child-Pugh Klassi B). L-ebda differenzi klinikament rilevanti fil-farmakokinetika ta’

aġġustament fid-doża ta’ Vitekta mhu meħtieġ għal pazjenti b’indeboliment epatiku ħafif sa moderat. L-effett ta’ indeboliment epatiku sever (Child-Pugh Klassi Ċ) fuq il-farmakokinetika ta’ elvitegravir ma ġiex studjat.

Infezzjoni bil-virus tal-epatite B u/jew epatite Ċ ukoll

Dejta limitata minn analiżi farmakokinetika tal-popolazzjoni (n = 56) indikat li infezzj ni bil-vi us tal- epatite B u/jew Ċ ma kellha l-ebda effett klinikament rilevanti fuq l-espożizzjoni ta’ elvi egravir imsaħħaħ.

elvitegravir ma ġew osservati bejn individwi b’indeboliment moderat u individwi b’saħħithom. L-ebda awtorizzat

5.3 Tagħrif ta' qabel l-użu kliniku dwar is-sigurtà

Tagħrif mhux kliniku ibbażat fuq studji konvenzjonali ta’ sigurtà farmakoloġika, effett tossiku minn dożi ripetuti, effett tossiku fuq il-ġeni, riskju ta’ kanċer, effett tossiku f q is-sistema riproduttiva u l- iżvilupp, ma juri l-ebda periklu speċjali għall-bnedmin. Id-dożi massimi ta’ elvitegravir ttestjati fl-

f’assaġġ in vivo tal-mikronukleu tal-firien f’dożi sa 2,000 mg/kg. F’test in vitro dwar aberrazzjonijiet kromosomali, elvitegravir kien negattiv b’attivazzjoni etabolika; madankollu, ġie osservat rispons ekwivoku mingħajr attivazzjoni.

istudji dwar it-tossiċità tal-iżvilupp fil-firien u fil-fniek kienu jikkorrispondu għal esponimenti li huma

ta’ madwar 29 darba u 0.2 drabi aktar mill-esponiment terapewtiku fil-bniedem, rispettivament.

 

adux

Elvitegravir kien negattiv f’test in vitro għal mutaġeniċità batterjaliħ

(it-test ta’ Ames) u negattiv

m’g

 

 

 

 

inali

 

Elvitegravir ma wera l-ebda potenzjal karċ noġenikuli

fil-ġrieden u fil-firien fi studji fit-tul dwar il-

karċinoġeneċità.

 

 

Is-sustanza attiva elvitegravir h persistenti fl-ambjent.

6.

 

ċ

 

TAGĦRIF FARMAĊEWTIKU

 

6.1

Lista ta’ eċċipj nti

 

 

Il-qalba tal-pillola

 

 

Prodott

 

 

Croscarmellosemedisodium

 

Hydr

xypr pyl cellulose

 

 

Lact se m nohydrate

 

 

Magnesium stearate

 

 

Micr

crystalline cellulose

 

 

Sodium lauryl sulfate

Kisja b’rita

Indigo carmine aluminium lake (E132)

Macrogol 3350 (E1521)

Polyvinyl alcohol (parzjalment idrolizzat) (E1203)

Talc (E553B)

Titanium dioxide (E171)

Yellow iron oxide (E172)

Dan il-prodott mediċinali m’għandux bżonn ħażna speċjali.

6.2 Inkompatibbiltajiet

Mhux applikabbli.
6.3 Żmien kemm idum tajjeb il-prodott mediċinali
4 snin.

6.4 Prekawzjonijiet speċjali

għall-ħażna

6.5 In-natura

u tal-kontenitur u ta’ dak li hemm ġo fih

Flixkun ta’ densità għolja tal-polyethylene (HDPE) b’għatu li ma jinfetħax mit-tfal li fih 30 pillola miksija b’rita.

Daqs tal-pakkett: 1 flixkun ta’ 30 pilloli miksija b’rita.

6.6 Prekawzjonijiet speċjali li għandhom jittieħdu meta jintrema

awtorizzat

Kull fdal tal-prodott mediċinali li ma jkunx intuża jew skart li jibqa’ wara l- żu tal-prodott għandu jintrema kif jitolbu l-liġijiet lokali.

7.

 

 

 

 

 

ħ

DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦIDaduxFIS-SUQ

Ir-Renju Unit

 

 

 

 

m’g

Gilead Sciences International Limited

 

 

Cambridge

 

 

 

li

 

CB21 6GT

 

 

 

 

 

 

inali

 

 

 

 

 

 

8. NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/13/883/001

ċ

 

 

 

 

 

 

9.

 

medi

 

 

 

DATA TAL-EWWEL AWTORIZZAZZJONI/TIĠDID TAL-AWTORIZZAZZJONI

Data tal-ewwel awtorizzazzjoni: 13 ta’ Novembru 2013

Prodott

 

 

 

 

 

10. DATA TA’ REVIŻJONI TAT-TEST

 

Inf

rmazzjoni dettaljata dwar dan il-prodott mediċinali tinsab fuq is-sit elettroniku tal-Aġenzija

Ewropea għall-Mediċini http://www.ema.europa.eu/

Dan il-prodott mediċinali huwa suġġett għal monitoraġġ addizzjonali. Dan ser jippermetti identifikazzjoni ta’ malajr ta’ informazzjoni ġdida dwar is-sigurtà. Il-professjonisti dwar il-kura tas-saħħa huma mitluba jirrappurtaw kwalunkwe reazzjoni avversa suspettata. Ara sezzjoni 4.8 dwar kif għandhom jiġu rappurtati reazzjonijiet avversi.
1. ISEM IL-PRODOTT MEDIĊINALI
Vitekta 150 mg pilloli miksija b’rita

2. GĦAMLA KWALITATTIVA U KWANTITATTIVA

Kull pillola miksija b’rita fiha 150 mg ta’ elvitegravir.

Eċċipjent b’effett magħruf: Kull pillola fiha 10.9 mg ta’ lactose (bħala monohydrate).

Għal-lista kompluta ta’ eċċipjenti, ara sezzjoni 6.1.

(HIV-1) f’adulti li huma infettati bl-HIV-1 mingħajr mutazzjonijiet magħrufa assoċjati ma’ reżistenza

3.

GĦAMLA FARMAĊEWTIKA

 

 

awtorizzat

 

 

 

 

Pillola miksija b’rita (pillola).

 

 

 

Pillola miksija b’rita, ħadra, forma ta’ trijangolu, b’daqs ta’ 10.9 mm x 10.5 mm, b’“GSI” imnaqqxa

fuq naħa waħda u n-numru “150” fuq in-naħa l-oħra.

 

adux

 

 

 

 

 

 

 

ħ

4.

TAGĦRIF KLINIKU

 

 

 

4.1

Indikazzjonijiet terapewtiċi

m’g

 

 

li

 

 

 

Vitekta mogħti flimkien ma’ inibitur tal-protease imsaħħaħ b’ritonavir ma’ mediċini antiretrovirali

oħrajn, hu indikat għat-trattament t ’ infezzjoni bil-virus tal-immunodefiċjenza umana 1

 

inali

 

 

 

għal elvitegravir (ara sezzjon j et 4.2 u 5.1). ċ

4.2 Pożoloġija

mediu meto u ta’ kif għandu jingħata

It-terapija għandha tinb da minn tabib b’esperjenza fl-immaniġġjar ta’ infezzjoni HIV.

Pożoloġija

Vitekta jrid jingħata flimkien ma’ inibitur tal-protease imsaħħaħ b’ritonavir. ProdottIs-S mmarju tal-Karatteristiċi tal-Prodott għall-inibitur tal-protease imsaħħaħ b’ritonavir mogħti fl-

istess ħin għandu jiġi kkonsultat.

Id-d ża rakkomandata ta’ Vitekta hi ta’ pillola waħda ta’ 85 mg jew pillola waħda ta’ 150 mg li tittieħed mill-ħalq darba kuljum mal-ikel. L-għażla tad-doża ta’ Vitekta tiddependi fuq l-inibitur tal- protease mogħti flimkien (ara Tabella 1 u sezzjonijiet 4.4 u 4.5). Għall-użu tal-pillola ta’ 85 mg, jekk jogħġbok irreferi għas-Sommarju tal-Karatteristiċi tal-Prodott għal Vitekta 85 mg pilloli.

Vitekta għandu jingħata darba kuljum kif ġej:

-Jew fl-istess ħin bħal inibitur tal-protease imsaħħaħ b’ritonavir mogħti darba kuljum

-Jew mal-ewwel doża tal-inibitur tal-protease imsaħħaħ b’ritonavir mogħti darbtejn kuljum.

Tabella 1: Korsijiet rakkomandati ta’ dożaġġ

Doża ta’ Vitekta

Doża tal-inibitur tal-protease imsaħħaħ b’ritonavir mogħti flimkien

85 mg darba kuljum

Atazanavir 300 mg u ritonavir 100 mg darba kuljum

Lopinavir 400 mg u ritonavir 100 mg darbtejn kuljum

 

150 mg darba kuljum

Darunavir 600 mg u ritonavir 100 mg darbtejn kuljum

Fosamprenavir 700 mg u ritonavir 100 mg darbtejn kuljum

 

M’hemm l-ebda dejta li tirrakkomanda l-użu ta’ Vitekta ma’ frekwenzi ta’ dożaġġawtorizzatjew inibituri tal- protease HIV-1, ħlief dawk ippreżentati f’Tabella 1.

Doża maqbuża

Jekk il-pazjent jinsa jieħu doża ta’ Vitekta fi żmien 18-il siegħa mill-ħin li fih tittieħed is-s ltu, il- pazjent għandu jieħu Vitekta mal-ikel kemm jista’ jkun malajr u jkompli bl-iskeda tad-d żaġġ normali. Jekk pazjent jinsa jieħu doża ta’ Vitekta b’iktar minn 18-il siegħa, u jkun kważi wasal il-ħin għad-doża tiegħu li jmiss, il-pazjent m’għandux jieħu d-doża maqbuża u għandu sempliċement ikompli bl-iskeda tad-dożaġġ tas-soltu.

Jekk il-pazjent jirremetti fi żmien siegħa minn meta jkun ħa Vitekta, għandha tittieħed pillola oħra.

Popolazzjonijiet speċjali

Anzjani

 

M’hemmx informazzjoni fuqhiex wieħed jista’ jagħti rakkomandazzjoni għall-pazjenti ta’ ’l fuq minn

65 sena (ara sezzjoni 5.2).

adux

ħ

Indeboliment renali

L-ebda aġġustament fid-doża ta’ Vitekta mhu eħtieġ għal pazjenti b’indeboliment renali (ara

sezzjoni 5.2).

m’g

 

Indeboliment epatiku

li

inali

L-ebda aġġustament fid-doża ta’ Vitekta mhu meħtieġ f’pazjenti b’indeboliment epatiku ħafif

(Child-Pugh Klassi A) jew moderat (Child-Pugh Klassi B). Elvitegravir ma ġiex studjat f’pazjenti

b’indeboliment epatiku sever (Ch ld-Pugh Klassi Ċ) (ara sezzjonijiet 4.4 u 5.2).

Popolazzjoni pedjatrika

ċ

Is-sigurtà u l-effikaċja ta’

lvitegravir fit-tfal minn età ta’ 0 sa inqas minn 18-il sena ma ġewx

determinati s’issa (ara s zzjoni 5.1). Dejta mhux disponibbli.

Metodu ta’ kif għandu jingħata

ProdottL-għoti flimkien mal-prodotti mediċinali li ġejjin minħabba l-potenzjal għal nuqqas ta’ rispons

Vitekta għandumedijittieħed mill-ħalq, darba kuljum, mal-ikel (ara sezzjoni 5.2). Il-pillola miksija b’rita m’għandhiex intmagħad jew titfarrak.

4.3 Kontraindikazzjonijiet

Sensittività eċċessiva għas-sustanza attiva jew għal kwalunkwe wieћed mill-eċċipjenti elenkati fis- sezzjoni 6.1.

viroloġiku u l-iżvilupp possibbli ta’ reżistenza (ara sezzjoni 4.5):

antikonvulżanti: carbamazepine, phenobarbital, phenytoin

antimikobatteriċi: rifampicin

prodotti li ġejjin mill-ħxejjex: St. John’s wort (Hypericum perforatum)

4.4 Twissijiet speċjali u prekawzjonijiet għall-użu

Ġenerali

Filwaqt li soppressjoni virali b’terapija antiretrovirali effettiva ġiet ippruvata li tnaqqas b’mod sostanzjali r-riskju ta’ trasmissjoni sesswali, riskju residwu ma jistax jiġi eskluż. Għandhom jittieħdu prekawzjonijiet skont il-linji gwida nazzjonali sabiex tiġi evitata t-trasmissjoni tal-marda.

L-użu ta’ Vitekta ma’ inibituri tal-protease HIV-1 jew frekwenzi ta’ dożaġġ, ħlief dawk ippreżentati

f’Tabella 1, jista’ jirriżulta f’livelli inadegwati jew għoljin ta’ elvitegravir fil-plażma u/jew tal-prodotti

mediċinali mogħtija flimkien.

awtorizzat

 

Reżistenza

Virusijiet reżistenti għal elvitegravir juru reżistenza inkroċjata għall-inibitur tat-trasferiment ta’ integrase strand raltegravir fil-biċċa l-kbira tal-każijiet (ara sezzjoni 5.1).

Elvitegravir għandu ostaklu ġenetiku relattivament baxx għar-reżistenza. Għalhekk, kull meta jkun possibbli, Vitekta għandu jingħata ma’ inibitur tal-protease imsaħħaħ b’ritonavir attiv b’mod sħiħ u t- tieni mediċina antiretrovirali attiva b’mod sħiħ biex jimminimizza l-potenzjal għal falliment viroloġiku u l-iżvilupp ta’ reżistenza (ara sezzjoni 5.1).

L-għoti flimkien ma’ prodotti mediċinali oħrajn

Elvitegravir jiġi metabolizzat primarjament minn CYP3A. L-għoti flimkien ta’ Vitekta ma’ indutturi qawwija ta’ CYP3A (li jinkludu St. John’s wort [Hypericum perforat m], rifampicin, carbamazepine,

phenobarbital u phenytoin) hu kontraindikat (ara sezzjonijiet 4.3 u 4.5). L-għoti flimkien ta’ Vitekta

ma’ indutturi moderati ta’ CYP3A (li jinkludu, iżda mhumiex limit ti għal, efavirenz u bosentan)

mhuwiex rakkomandat (ara sezzjoni 4.5).

adux

 

ħ

Minħabba l-ħtieġa tal-għoti flimkien ta’ Vitekta ma’ inibitur tal-protease imsaħħaħ b’ritonavir, dawk li

jagħtu r-riċetta għandhom jikkonsultaw is-Som

arju tal-Karatteristiċi tal-Prodott tal-inibitur tal-

protease u ritonavir mogħtija flimkien għal deskr zzjoni ta’ prodotti mediċinali kontraindikati u

interazzjonijiet sinifikanti oħrajn bejn mediċ na u m’goħra li potenzjalment jistgħu jikkawżaw

li

reazzjonijiet avversi ta’ periklu għall-ħajja jew telf tal-effett terapewtiku u l-iżvilupp possibbli ta’

reżistenza.

 

Intwera li atazanavir/ritonavir u inalilop avir/ritonavir iżidu b’mod sinifikanti l-konċentrazzjonijiet ta’ elvitegravir fil-plażma (ara ċsezzjoni 4.5). Meta tintuża flimkien ma’ atazanavir/ritonavir u lopinavir/ritonavir,mediid-doża ta’ Vitekta għandha titnaqqas minn 150 mg darba kuljum għal 85 mg darba kuljum (ara sezzjoni 4.2). Jekk jogħġbok irreferi għas-Sommarju tal-Karatteristiċi tal-Prodott għal Vitekta 85 mg pilloli.

L-għoti flimkien ta’ Vitekta u sustanzi attivi relatati: Vitekta jrid jintuża flimkien ma’ inibitur tal-

protease imsaħħaħ b’ritonavir. Vitekta m’għandux jintuża ma’ inibitur tal-protease imsaħħaħ minn Prodottmediċina oħra, għax rakkomandazzjonijiet dwar id-dożaġġ għal dawn il-kombinazzjonijiet ma ġewx

determina i. It-tisħiħ ta’ elvitegravir b’mediċina oħra li mhix ritonavir, jista’ jirriżulta f’konċentrazzjonijiet subottimali ta’ elvitegravir fil-plażma u/jew tal-inibitur tal-protease, li jwassal għat-telf tal-effett terapewtiku u l-iżvilupp possibbli ta’ reżistenza.

Vitekta m’għandux jintuża flimkien ma’ prodotti li jkun fihom elvitegravir jew mediċini farmakokinetiċi li jsaħħu, ħlief ritonavir.

Rekwiżiti ta’ kontraċezzjoni

Pazjenti nisa li jista’ jkollhom it-tfal għandhom jużaw jew kontraċettiv ormonali li jkun fih mill-inqas 30 µg ta’ ethinylestradiol u li jkun fih norgestimate bħala l-progestagen jew għandhom jużaw metodu affidabbli alternattiv ta’ kontraċezzjoni (ara sezzjonijiet 4.5 u 4.6). L-għoti ta’ elvitegravir flimkien ma’ kontraċettivi orali li jkun fihom progestagens ħlief norgestimate ma ġiex studjat u għalhekk, għandu jiġi evitat.

Pazjenti li jużaw estroġeni bħala terapija ta’ sostituzzjoni tal-ormoni għandhom jiġu mmonitorjati klinikament għal sinjali ta’ defiċjenza tal-estroġenu (ara sezzjoni 4.5).

Infezzjonijiet opportunistiċi

Pazjenti li jieħdu Vitekta jew terapija antiretrovirali oħra jistgħu jkomplu jiżviluppaw infezzjonijiet opportunistiċi u kumplikazzjonijiet oħra tal-infezzjoni tal-HIV u għalhekk għandhom jibqgħu taħt osservazzjoni klinika mill-qrib minn tobba b’esperjenza fit-trattament ta’ pazjenti b’mard konness mal-HIV.

Pazjenti infettati kemm bl-HIV kif ukoll bil-virus ta’ l-epatite B jew Ċ

awtorizzat

 

Pazjenti b’epatite kronika B jew Ċ u li huma ttrattati b’terapija antiretrovirali huma f’riskju akbar għ l reazzjonijiet avversi epatiċi severi u potenzjalment fatali.

It-tobba għandhom jirreferu għal-linji gwida kurrenti tat-trattament ta’ l-HIV għall-aħjar imman ġġjar ta’ infezzjoni bl-HIV f’pazjenti li huma infettati ukoll bil-virus ta’ l-epatite B (HBV).

Mard tal-fwied

Elvitegravir ma ġiex studjat f’pazjenti b’indeboliment epatiku sever (Child-Pugh Klassi Ċ). L-ebda aġġustament fid-doża ta’ Vitekta mhu meħtieġ f’pazjenti b’indeboliment ep tiku ħ fif (Child-Pugh Klassi A), jew moderat (Child-Pugh Klassi B) (ara sezzjonijiet 4.2 u 5.2).

Pazjenti li diġà jbatu minn disfunzjoni tal-fwied li tinkludi epatite attiva kronika, għandhom żieda fil- frekwenza ta’ anormalitajiet tal-fwied waqt it-terapija antiretrovirali kombinata (CART) u jeħtieġ li

jiġu monitorjati skond il-prattika normali. Jekk ikun hemm xi evi enza li l-mard tal-fwied qed imur

 

ħ

għall-agħar f’pazjenti bħal dawn, l-interruzzjoni jew it-twaqqif t t-tr ttament għandhom ikunu

kkunsidrati.

adux

Parametri tal-piż u metaboliċi

Matul terapija antiretrovirali tista’ sseħħ żieda fil-piż u fil-livelli ta’ lipidi u glukożju fid-demm. Dawn

il-bidliet jistgħu parzjalment ikunu marbutin ma’ kontroll tal-mard u l-istil ta’ ħajja. Għal-lipidi, f’xi

każijiet hemm evidenza ta’ effett tal-kura, f waqt m’gli għaż-żieda fil-piż m’hemm l-ebda evidenza

qawwija li tirrelata dan ma’ xi kura part ko liari. Għall-monitoraġġ tal-lipidi u glukożju fid-demm, issir

referenza għal linji gwida stabbiliti għ -kura tal-HIV. Id-disturbi tal-lipidi għandhom jiġu ġestiti

b’mod klinikament xieraq.

 

Sindromu tar-Riattivazzjoni Immuni

 

inali

F’pazjenti infettati bl-HIV b’defi jenza immuni severa fiż-żmien tal-bidu ta’ CART, tista’ sseħħ

 

ċ

reazzjoni infjammatorja għal patoġeni opportunistiċi asintomatiċi jew residwali u tista’ tikkawża

kundizzjonijiet kliniċi s rji, jew tiggrava s-sintomi. Tipikament, reazzjonijiet bħal dawn kienu

osservati matul l- ww l ftit ġimgħat jew xhur mill-bidu ta’ CART. Eżempji rilevanti huma retinite

ċitomegalovirus,mediinfezzjonijiet mikobatterjali ġeneralizzati u/jew fokali, u pulmonite tat-tip ProdottPneumocys is jirovecii. Kwalunkwe sintomu ta’ infjammazzjoni għandu jiġu evalwat u t-trattament

jinbeda me a meħtieġ.

Disturbi awtoimmuni (bħall-marda ta’ Graves) ġew irrappurtati wkoll li jseħħu fl-isfond ta’ attivazzjoni mill-ġdid immuni; madankollu, iż-żmien irrappurtat sal-bidu hu iktar varjabbli u dawn l- avvenimenti jistgħu jseħħu ħafna xhur wara l-bidu tat-trattament.

Osteonekrożi

Għalkemm l-etjoloġija hi kkunsidrata li tkun ġejja minn ħafna fatturi (li jinkludi l-użu ta’ kortikosterojdi, konsum tal-alkoħol, immunosoppressjoni severa, indiċi ogħla tal-piż tal-ġisem), kienu rrappurtati każijiet ta’ osteonekrożi partikularment f’pazjenti li jkollhom mard tal-HIV li jkun fi stadju avvanzat u/jew esponiment fit-tul għal CART. Il-pazjenti għandhom jingħataw parir biex jieħdu parir mediku jekk ikollhom uġigħ fil-ġogi, ebusija fil-ġogi jew jekk ikollhom diffikultà biex jitħarrku.

Eċċipjenti

Vitekta fih lactose. Konsegwentement, pazjenti li għandhom problemi ereditarji rari ta’ intolleranza għall-galactose, nuqqas ta’ Lapp lactase jew għandhom problemi biex jassorbu l-glucose-galactose m’għandhomx jieħdu dan il-prodott mediċinali.

4.5 Interazzjoni ma’ prodotti mediċinali oħra u forom oħra ta’ interazzjoni

Studji ta’ interazzjoni twettqu biss f’adulti.

Interazzjonijiet ma’ indutturi ta’ CYP3A

awtorizzat

 

Elvitegravir jiġi metabolizzat primarjament minn CYP3A (ara sezzjoni 5.2). Prodotti mediċinali li huma indutturi qawwija (jikkawża żieda ta’ > 5 drabi fit-tneħħija tas-substrat) jew moderat (jikkawża żieda ta’ 2-5 drabi fit-tneħħija tas-substrat) ta’ CYP3A huma mistennija li jnaqqsu l- konċentrazzjonijiet ta’ elvitegravir fil-plażma.

L-użu fl-istess ħin hu kontraindikat

L-għoti ta’ Vitekta ma’ prodott mediċinali li huma indutturi qawwija ta’ CYP3A hu kon raindikat għax it-tnaqqis mistenni fil-konċentrazzjonijiet ta’ elvitegravir fil-plażma jista’ j assal għat-telf tal- effett terapewtiku u l-iżvilupp possibbli ta’ reżistenza għal elvitegravir (ara sezzjoni 4.3).

ħadux Interazzjonijiet li jeħtieġu aġġustament fid-doża ta’ Vitekta

L-użu fl-istess ħin mhuwiex rakkomandat

L-għoti ta’ Vitekta ma’ prodott mediċinali li huma indutturi moderati ta’ CYP3A (li jinkludu, iżda mhumiex limitati għal, efavirenz u bosentan) mhuwiex rakkoman at għax it-tnaqqis mistenni fil- konċentrazzjonijiet ta’ elvitegravir fil-plażma jista’ jwassal għ t-telf t l-effett terapewtiku u l-iżvilupp possibbli ta’ reżistenza għal elvitegravir (ara sezzjoni 4.4).

Elvitegravir jgħaddi minn metaboliżmu ossidattivm’gminn CYP3A (rotta prinċipali), u glukuronidazzjoni minn enzimi UGT1A1/3 (rotta minuri). L-għoti fli kien ta’ Vitekta ma’ prodotti mediċinali li huma inibituri qawwija ta’ UGT1A1/3 jista’ jirriżulita f’ż eda tal-konċentrazzjonijiet ta’ elvitegravir fil- plażma, u modifiki fid-doża jistgħu jkunu meħt eġa. Pereżempju, intwera li atazanavir/ritonavir u lopinavir/ritonavir (inibituri qawwija ta’ UGT1A1/3) iżidu b’mod sinifikanti l-konċentrazzjonijiet ta’

elvitegravir fil-plażma (ara Tabella 2). Għ daqstant, meta tintuża flimkien ma’ atazanavir/ritonavir u lopinavir/ritonavir, id-doża ta’ Vitekta għ ndha titnaqqas minn 150 mg darba kuljum għal 85 mg darba kuljum (ara sezzjonijiet 4.2 u 4.4). Jekk jogħġbok irreferi għas-Sommarju tal-Karatteristiċi tal-Prodott għal Vitekta 85 mg pilloli.

 

inali

Interazzjonijiet oħra

ċ

Elvitegravir humediinduttur mo est u jista’ jkollu l-potenzjal li jinduċi CYP2C9 u/jew enzimi UGT li jistgħu jiġu indotti. Minħabba f’hekk, elvitegravir jista’ jnaqqas il-konċentrazzjoni ta’ substrati ta’

CYP2C9 (bħal warfarin) jew UGT (bħal ethinyl estradiol) fil-plażma. Flimkien ma’ dan, studji in vitro Prodottwrew li elvi egravir hu induttur minn dgħajjef sa modest ta’ enzimi CYP1A2, CYP2C19 u CYP3A.

Elvitegravir ikollu wkoll il-potenzjal li jkun induttur minn dgħajjef sa modest ta’ enzimi CYP2B6 u CYP2C8, għax dawn l-enzimi huma rregolati b’mod simili bħal CYP2C9 u CYP3A. Madankollu, ejta klinika ma wriet l-ebda tibdil kliniku rilevanti fl-esponiment ta’ methadone (li hu primarjament metabolizzat minn CYP2B6 u CYP2C19) wara l-għoti flimkien ma’ elvitegravir imsaħħaħ versus l- għ ti ta’ methadone waħda (ara Tabella 2).

Elvitegravir hu substrat għal OATP1B1 u OATP1B3, u inibitur ta’ OATP1B3 in vitro. Ir-rilevanza in vivo ta’ dawn l-interazzjonijiet mhijiex ċara.

Interazzjonijiet bejn elvitegravir u prodotti mediċinali li potenzjalment jingħataw flimkien huma elenkati fit-Tabella 2 hawn taħt (żieda hija indikata b’“↑”, tnaqqis b’“↓”, ebda bidla b’“↔”). Dawn l- interazzjonijiet huma bbażati jew fuq studji ta’ interazzjoni tal-mediċina jew interazzjonijiet imbassra minħabba l-qawwa mistennija tal-interazzjoni u l-potenzjal għal avvenimenti avversi serji jew it-telf tal-effett terapewtiku.

Tabella 2: Interazzjonijiet bejn elvitegravir u prodotti mediċinali oħra

Meta ġew studjati l-interazzjonijiet, l-effett fuq Vitekta ġie stabbilit billi tqabblet il-farmakokinetika ta’ elvitegravir imsaħħaħ (bl-użu ta’ ritonavir jew cobicistat bħala enhancer farmakokinetiku) fin- nuqqas u fil-preżenza tal-prodott mediċinali mogħti flimkien. Ma ġiet studjata l-ebda interazzjoni bl- użu ta’ elvitegravir mhux imsaħħaħ. Ħlief fejn indikat f’Tabella 2, id-doża ta’ elvitegravir imsaħħaħ jew tal-prodott mediċinali mogħti flimkien kienet l-istess meta ngħataw waħdihom jew flimkien. Il- parametri farmakokinetiċi tal-inibituri tal-protease ippreżentati f’Tabella 2 ġew evalwati fil-preżenza ta’ ritonavir.

Għalkemm jista’ ma jkun hemm l-ebda interazzjoni attwali jew imbassra bejn prodott mediċinali u

Intwera li Atazanavir/Ritonavir

Meta jintuża flimkienawtorizzatma’

elvitegravir, jista’ jkun hemm interazzjonijiet bejn prodott mediċinali u ritonavir u/jew l-inibitur tal- protease mogħti flimkien ma’ elvitegravir. Dak li jagħti r-riċetta għandu dejjem jirreferi għas- Sommarju tal-Karatteristiċi tal-Prodott għal ritonavir, jew l-inibitur tal-protease.

 

Prodott mediċinali skont iż-

Effetti fuq il-livelli tal-mediċina

Rakkomandazzjoni dwar l-

 

żoni terapewtiċi

 

Bidla medja f’perċentwali

 

 

għoti flimkien ma’ elvi egravir

 

 

 

fl-AUC, Cmax, Cmin

 

 

 

imsaħħaħ b’ritonavir

 

ANTIRETROVIRALI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inibituri tal-protease HIV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atazanavir (300 mg darba

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kuljum)

 

iżid b’mod sinifikanti l-

 

 

 

atazanavir, id-doża ta’ Vitekta

 

Elvitegravir (200 mg darba

 

konċentrazzjonijiet ta’

 

 

 

għan ha tk n ta’ 85 mg darba

 

kuljum)

 

elvitegravir.

 

 

 

 

kuljum. Meta jintuża flimkien

 

Ritonavir (100 mg darba kuljum)

Elvitegravir:

 

 

 

 

m ’ Vitekta, id-doża

 

 

 

 

 

 

 

r kkomandata ta’ atazanavir hi

 

 

 

AUC: ↑ 100%

 

ħ

aduxta’ 300 mg ma’ ritonavir 100 mg

 

 

 

Cmax: ↑ 85%

 

darba kuljum.

 

 

 

Cmin: ↑ 188%

m’g

 

 

M’hemm l-ebda dejta disponibbli

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atazanavir:

 

 

biex isiru rakkomandazzjonijiet

 

 

 

AUC: ↔

 

 

 

dwar id-dożaġġ għall-għoti

 

 

 

Cmax: ↔

 

 

 

flimkien ma’ dożi oħrajn ta’

 

 

 

li

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

atazanavir (ara sezzjoni 4.2).

 

 

 

Cmin: ↓ 35%

 

 

 

 

 

Atazanavir (300 mg darba

 

Elvitegr vir:

 

 

 

 

 

 

kuljum)

 

AUC: ↔*

 

 

 

 

 

 

 

Elvitegravir (85 mg darba

 

Cmax: ↔*

 

 

 

 

 

 

 

kuljum)

 

Cm n: ↑ 38%*

 

 

 

 

 

 

Ritonavir (100 mg darba kuljum)

inali

 

 

 

 

 

 

 

ċ

 

 

 

 

 

 

 

medi

Atazanavir:

 

 

 

 

 

 

AUC: ↔**

 

 

 

 

 

 

 

Cmax: ↔**

 

 

 

 

 

 

 

Cmin: ↔**

 

 

 

 

 

 

 

*meta mqabbel ma’

 

 

 

 

 

elvitegravir/ritonavir 150/100 mg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

darba kuljum.

 

 

 

 

 

 

 

 

**meta mqabbel ma’

 

 

 

 

 

 

 

atazanavir/ritonavir 300/100 mg

 

 

 

 

 

 

darba kuljum.

 

 

 

 

 

 

Darunavir (600 mg darbtejn

 

Elvitegravir:

 

 

 

 

Meta jintuża flimkien ma’

 

kuljum)

 

AUC: ↔

 

 

 

 

 

darunavir, id-doża ta’ Vitekta

ProdottElvitegravir (125 mg darba

 

Cmax: ↔

 

 

 

 

 

għandha tkun ta’ 150 mg darba

 

kuljum)

 

Cmin: ↔

 

 

 

 

 

kuljum.

 

Ritonavir (100 mg darbtejn

 

Darunavir:

 

 

 

 

 

M’hemm l-ebda dejta disponibbli

 

kuljum)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUC: ↔

 

 

 

 

 

biex isiru rakkomandazzjonijiet

 

 

 

Cmax: ↔

 

 

 

 

 

dwar id-dożaġġ għall-għoti

 

 

 

Cmin: ↓ 17%

 

 

 

 

flimkien ma’ dożi oħrajn ta’

 

 

 

 

 

 

 

 

 

darunavir (ara sezzjoni 4.2).

 

Prodott mediċinali skont iż-

Effetti fuq il-livelli tal-mediċina

Rakkomandazzjoni dwar l-

 

 

żoni terapewtiċi

 

Bidla medja f’perċentwali

 

 

għoti flimkien ma’ elvitegravir

 

 

 

 

 

fl-AUC, Cmax, Cmin

 

 

 

imsaħħaħ b’ritonavir

 

 

Fosamprenavir (700 mg darbtejn

Elvitegravir:

 

 

 

 

Meta jintuża flimkien ma’

 

 

 

kuljum)

 

 

AUC: ↔

 

 

 

 

 

fosamprenavir, id-doża ta’

 

 

Elvitegravir (125 mg darba

 

Cmax: ↔

 

 

 

 

 

Vitekta għandha tkun ta’ 150 mg

 

 

kuljum)

 

 

Cmin: ↔

 

 

 

 

 

darba kuljum.

 

 

 

 

Ritonavir (100 mg darbtejn

 

Fosamprenavir:

 

 

 

 

M’hemm l-ebda dejta disponibbli

 

 

 

kuljum)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUC: ↔

 

 

 

 

 

biex isiru rakkomandazzjonijiet

 

 

 

 

 

Cmax: ↔

 

 

 

 

 

dwar id-dożaġġ għall-għoti

 

 

 

 

 

Cmin: ↔

 

 

 

 

 

flimkien ma’ inibituri oħrajn tal-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

protease (ara sezzjoni 4.2).

 

 

Lopinavir/Ritonavir (400/100 mg

Intwera li Lopinavir/Ritonavir

 

 

Meta jintuża flimkien ma’

 

 

darbtejn kuljum)

 

 

iżid b’mod sinifikanti l-

 

 

 

lopinavir/ritonavir, id-doża ta’

 

 

Elvitegravir (125 mg darba

 

konċentrazzjonijiet ta’

 

 

 

Vitekta għandha tkun ta’ 85 mg

 

 

kuljum)

 

 

elvitegravir fil-plażma.

 

 

 

darba kuljum.

 

 

 

 

 

 

 

Elvitegravir:

 

 

 

 

M’hemm l-ebda dejta disponibbli

 

 

 

 

 

AUC: ↑ 75%

 

 

 

 

biex isiru r kkom ndazzjonijiet

 

 

 

 

 

Cmax: ↑ 52%

 

 

 

 

dwar id-doż ġġ għ ll-għoti fl-

 

 

 

 

 

Cmin: ↑ 138%

 

 

 

 

istess ma’ dożi oħrajn ta’

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

awtorizzat

 

 

 

 

Lopinavir:

 

 

 

 

 

lopinavir/ritonavir (ara

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sezzjoni 4.2).

 

 

 

 

 

 

 

AUC: ↔

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cmax: ↔

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cmin: ↓ 8%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipranavir (500 mg darbtejn

 

Elvitegravir:

 

 

 

 

Minħabba dejta insuffiċjenti, il-

 

 

kuljum)

 

 

AUC: ↔

 

 

ħ

adux

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kombinazzjoni ta’ elvitegravir

 

Elvitegravir (200 mg darba

 

Cmax: ↔

 

 

 

ma’ tipranavir mhijiex

 

 

 

m’g

 

 

 

kuljum)

 

 

Cmin: ↔

 

 

 

rakkomandata (ara sezzjoni 4.2).

 

Ritonavir (200 mg darbtejn

 

Tipranavir:

 

 

 

 

 

 

 

 

kuljum)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUC: ↔

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cmax: ↔

li

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cmin: ↓ 11%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NRTIs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Didanosine (400 mg darba

 

Elv tegravir:

 

 

 

 

Billi didanosine jingħata fuq

 

 

kuljum)

 

 

AUC: ↔

 

 

 

 

 

stonku vojt, didanosine għandu

 

Elvitegravir (200 mg darba

 

Cmax: ↔

 

 

 

 

 

jingħata mill-inqas siegħa qabel

 

kuljum)

 

 

inali

 

 

 

 

 

jew sagħtejn wara Vitekta (li

 

 

ċCmin: ↔

 

 

 

 

 

 

Ritonavir (100 mg darba kuljum)

Didanosine:

 

 

 

 

jingħata mal-ikel). Monitoraġġ

 

 

 

 

 

 

 

 

kliniku hu rakkomandat.

 

 

 

 

AUC: ↓ 14%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cmax: ↓ 16%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zidovudine (300

g darbtejn

 

Elvitegravir:

 

 

 

 

L-ebda aġġustament fid-doża

 

 

kuljum)

medi

AUC: ↔

 

 

 

 

 

mhu meħtieġ meta Vitekta

 

Elvitegravir (200 mg darba

 

Cmax: ↔

 

 

 

 

 

jingħata flimkien ma’

 

kuljum)

 

 

Cmin: ↔

 

 

 

 

 

zidovudine.

 

 

 

 

Ritonavir (100 mg darba kuljum)

Zidovudine:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUC: ↔

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cmax: ↔

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stavudine (40 mg darba kuljum)

Elvitegravir:

 

 

 

 

L-ebda aġġustament fid-doża

 

 

Elvitegravir (200 mg darba

 

AUC: ↔

 

 

 

 

 

mhu meħtieġ meta Vitekta

Prodott

 

 

Cmax: ↔

 

 

 

 

 

jingħata flimkien ma’ stavudine.

 

kuljum)

 

 

 

 

 

 

 

 

Ritonavir (100 mg darba kuljum)

Cmin: ↔

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stavudine:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUC: ↔

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cmax: ↔

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prodott mediċinali skont iż-

 

Effetti fuq il-livelli tal-mediċina

Rakkomandazzjoni dwar l-

 

 

żoni terapewtiċi

 

Bidla medja f’perċentwali

 

għoti flimkien ma’ elvitegravir

 

 

 

 

 

fl-AUC, Cmax, Cmin

 

 

imsaħħaħ b’ritonavir

 

 

Abacavir (600 mg darba kuljum)

Elvitegravir:

 

 

L-ebda aġġustament fid-doża

 

 

 

Elvitegravir (200 mg darba

 

AUC: ↔

 

 

mhu meħtieġ meta Vitekta

 

 

kuljum)

 

 

Cmax: ↔

 

 

jingħata flimkien ma’ abacavir.

 

 

Ritonavir (100 mg darba kuljum)

Cmin: ↔

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abacavir:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUC: ↔

 

 

 

awtorizzat

 

 

 

 

Cmax: ↔

 

 

 

 

Tenofovir disoproxil fumarate

 

Elvitegravir:

 

 

L-ebda aġġustament fid-doża

 

 

(300 mg darba kuljum)

 

AUC: ↔

 

 

mhu meħtieġ meta Vitekta

 

Emtricitabine (200 mg darba

 

Cmax: ↔

 

 

jingħata flimkien ma’ tenofov r

 

kuljum)

 

 

Cmin: ↔

 

 

disoproxil fumarate jew ma’

 

Elvitegravir (50 mg darba

 

Tenofovir:

 

 

emtricitabine.

 

 

 

 

kuljum)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ritonavir (100 mg darba kuljum)

AUC: ↔

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cmax: ↔

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cmin: ↔

 

adux

 

 

 

 

 

 

 

Emtricitabine:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUC: ↔

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cmax: ↔

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cmin: ↔

 

 

 

 

 

 

 

NNRTIs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ħ

 

 

 

 

 

 

Efavirenz

 

 

L-interazzjoni ma’ elvitegravir

 

L-għoti flimkien mhuwiex

 

 

 

 

ma ġietx studjata.

 

 

rakkomandat (ara sezzjoni 4.4).

 

 

 

 

L-għoti flimkien ta’ efavirenz u

 

 

 

 

 

 

 

 

 

elvitegravir hu istenni li

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

jnaqqas il-konċentrazzjonijiet ta’

 

 

 

 

 

 

 

 

 

elvitegravir f -p aż a li jista’

 

 

 

 

 

 

 

 

 

inali

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

jirriżulta f t-te f talm’g-effett

 

 

 

 

 

 

 

 

 

terapewt kuliu l-iżvilupp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

possibb i t ’ reżistenza.

 

 

 

 

 

 

 

Etravirine (200 mg darbtejn

 

Elvitegr vir:

 

 

L-ebda aġġustament fid-doża

 

 

kuljum)

 

 

AUC: ↔

 

 

mhu meħtieġ meta Vitekta

 

Elvitegravir (150 mg darba

 

Cmax: ↔

 

 

jingħata flimkien ma’ etravirine.

 

kuljum)

 

 

Cmin: ↔

 

 

 

 

 

 

 

Ritonavir (100 mg darba kuljum)ċ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etravirine:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUC: ↔

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cmax: ↔

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cmin: ↔

 

 

 

 

 

 

 

Nevirapine

medi

 

L-interazzjoni ma’ elvitegravir

 

L-għoti flimkien mhuwiex

 

Prodott

 

ma ġietx studjata.

 

 

rakkomandat (ara sezzjoni 4.4).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L-għoti flimkien ta’ nevirapine u

 

 

 

 

 

 

 

 

 

elvitegravir hu mistenni li

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

jnaqqas il-konċentrazzjonijiet ta’

 

 

 

 

 

 

 

 

 

elvitegravir fil-plażma li jista’

 

 

 

 

 

 

 

 

 

jirriżulta fit-telf tal-effett

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

terapewtiku u l-iżvilupp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

possibbli ta’ reżistenza.

 

 

 

 

 

 

 

Rilpivirine

 

 

L-interazzjoni ma’ elvitegravir

 

L-għoti flimkien ta’ elvitegravir

 

 

 

 

 

ma ġietx studjata.

 

 

u rilpivirine mhux mistenni li

 

 

 

 

 

 

 

jibdel il-konċentrazzjonijiet ta’

 

 

 

 

 

 

 

elvitegravir fil-plażma, u

 

 

 

 

 

 

 

għalhekk l-ebda aġġustament fid-

 

 

 

 

 

 

 

doża ta’ Vitekta mhu meħtieġ.

 

Naloxone:
AUC: ↓ 28% Cmax: ↓ 28%

 

Prodott mediċinali skont iż-

Effetti fuq il-livelli tal-mediċina

Rakkomandazzjoni dwar l-

 

 

żoni terapewtiċi

 

Bidla medja f’perċentwali

 

 

għoti flimkien ma’ elvitegravir

 

 

 

 

 

fl-AUC, Cmax, Cmin

 

 

 

imsaħħaħ b’ritonavir

 

 

Antagonisti ta’ CCR5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maraviroc (150 mg darbtejn

 

Elvitegravir:

 

 

 

 

L-ebda aġġustament fid-doża

 

 

kuljum)

 

 

AUC: ↔

 

 

 

 

mhu meħtieġ meta Vitekta

 

 

Elvitegravir (150 mg darba

 

Cmax: ↔

 

 

 

 

jingħata flimkien ma’ maraviroc.

 

 

kuljum)

 

 

Cmin: ↔

 

 

 

 

§Minħabba l-inibizzjoni ta’

 

 

 

Ritonavir (100 mg darba kuljum)

Maraviroc:§

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CYP3A minn ritonavir, l-

 

 

 

 

 

AUC: ↑ 186%

 

 

 

 

esponiment għal maraviroc

 

 

 

 

 

Cmax: ↑ 115%

 

 

 

 

jiżdied b’mod sinifikanti.

 

 

 

 

 

Cmin: ↑ 323%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANTAĊIDI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suspensjoni ta’ antaċidu li jkun

Elvitegravir (suspensjoni ta’

 

 

Il-konċentrazzjonijiet ta’

 

 

fiha magnesium/aluminium

 

antaċidi mogħtija wara ± 4 sigħat

 

 

elvitegravir fil-plażma huma

 

 

(doża waħda ta’ 20 mL)

 

mill-għoti ta’ elvitegravir):

 

 

 

iktar baxxi ma’ antaċidi

 

 

Elvitegravir (50 mg darba

 

AUC: ↔

 

 

 

 

minħabba kumplessazzj ni l kali

 

 

kuljum)

 

 

Cmax: ↔

 

 

 

 

fl-apparat gastrointestinali u

 

 

Ritonavir (100 mg darba kuljum)

Cmin: ↔

 

 

 

 

mhux minħ bba tibdil fil-pH

 

 

 

 

 

Elvitegravir (għoti fl-istess ħin

 

 

gastrika. Hu r kkom ndat li

 

 

 

 

 

 

 

tissepara l-għoti ta’ Vitekta u l-

 

 

 

 

 

ta’ antaċidi):

 

 

 

 

 

awtorizzat

 

 

 

 

 

 

 

 

antaċidi b’mill-inqas 4 sigħat.

 

 

 

 

AUC: ↓ 45%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cmax: ↓ 47%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cmin: ↓ 41%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPPLIMENTI TAL-IKEL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Supplementi ta’ multivitamini

 

L-interazzjoni ma’ elvitegravir

 

 

Billi l-effett ta’ kumplessazzjoni

 

 

 

 

 

ma ġietx studjata.

 

ħ

adux

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ketajonika ta’ elvitegravir ma

 

 

 

 

 

 

 

jistax jiġi eskluż meta jingħata

 

 

 

 

 

m’g

 

 

 

 

 

 

 

 

 

flimkien ma’ supplimenti ta’

 

 

 

 

 

 

 

multivitamini, hu rakkomandat li

 

 

 

 

 

 

 

tissepara d-dożaġġ ta’ Vitekta u

 

 

 

 

 

 

 

s-supplimenti ta’ multivitamini

 

 

 

 

li

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b’mill-inqas 4 sigħat.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANALĠESIĊI NARKOTIĊI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Methadone (80-120 mg darba

 

Elvitegr vir:

 

 

 

 

L-ebda aġġustament fid-doża

 

 

kuljum)

 

 

AUC: ↔

 

 

 

 

mhu meħtieġ meta Vitekta

 

Elvitegravir (150 mg darba

 

Cmax: ↔

 

 

 

 

jingħata flimkien ma’

 

kuljum)

 

 

Cmin: ↔

 

 

 

 

methadone.

 

 

 

 

Cobicistat (150 mg darba

 

inali

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ċ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kuljum)

 

 

Methadone:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUC: ↔

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cmax: ↔

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cmin: ↔

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Buprenorphine/Naloxone

 

Elvitegravir:

 

 

 

 

L-ebda aġġustament fid-doża

 

 

 

medi

AUC: ↔

 

 

 

 

mhu meħtieġ meta Vitekta

 

(16/4 mg sa 24/6 mg kuljum)

 

 

 

 

 

 

Elvitegravir (150 mg darba

 

Cmax: ↔

 

 

 

 

jingħata flimkien ma’

 

kuljum)

 

 

Cmin: ↔

 

 

 

 

buprenorphine/naloxone.

 

C bicistat (150 mg darba

 

Buprenorphine:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kuljum)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prodott

 

 

AUC: ↑ 35%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cmax: ↑ 12%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cmin: ↑ 66%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prodott mediċinali skont iż-

Effetti fuq il-livelli tal-mediċina

Rakkomandazzjoni dwar l-

 

 

żoni terapewtiċi

 

Bidla medja f’perċentwali

 

 

għoti flimkien ma’ elvitegravir

 

 

 

 

 

fl-AUC, Cmax, Cmin

 

 

 

imsaħħaħ b’ritonavir

 

 

MEDIĊINI KONTRA L-INFEZZJONJIET

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antifungali

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ketoconazole (200 mg darbtejn

Elvitegravir:

 

 

 

 

L-ebda aġġustament fid-doża

 

 

kuljum)

 

AUC: ↑ 48%

 

 

 

 

mhu meħtieġ meta Vitekta

 

 

Elvitegravir (150 mg darba

Cmax: ↔

 

 

 

 

 

jingħata flimkien ma’

 

 

kuljum)

 

Cmin: ↑ 67%

 

 

 

 

ketoconazole.

 

 

 

 

Ritonavir (100 mg darba kuljum)

↑ Ketoconazole§

 

 

 

 

§Minħabba l-inibizzjoni ta’

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CYP3A minn ritonavir, l-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

esponiment għal ketoconazole

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

jiżdied.

 

 

 

 

Antimikobatterjali

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rifabutin (150 mg darba kull

Elvitegravir:

 

 

 

 

L-għoti ta’ Vitekta flimkien ma’

 

 

 

jumejn)

 

AUC: ↔*

 

 

 

 

 

rifabutin mhuwiex rakk mandat.

 

 

Elvitegravir (300 mg darba

Cmax: ↔*

 

 

 

 

 

Jekk il-kombinazzjoni kun

 

 

kuljum)

 

Cmin: ↔*

 

 

 

 

 

meħtieġa, id-doża rakkomandata

 

 

Ritonavir (100 mg darba kuljum)

Rifabutin:

 

 

 

 

 

ta’ rifabutin hi t ’ 150 mg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 darbiet fil-ġimgħa f’jiem fissi

 

 

 

 

AUC: ↔**

 

 

 

 

 

(pereżempju Tnejn-Erbgħa-

 

 

 

 

Cmax: ↔**

 

 

 

 

 

Ġimgħa).

awtorizzat

 

 

 

Cmin: ↔**

 

 

 

 

 

L-eb a aġġustament fid-doża ta’

 

 

 

25-O-desacetyl-rifabutin:§

 

 

 

 

 

 

AUC: ↑ 851%**

 

 

 

 

Vitekta mhu meħtieġ meta

 

 

 

Cmax: ↑ 440%**

 

 

 

 

jingħata flimkien ma’ doża

 

 

 

Cmin: ↑ 1,836%**

 

 

 

 

mnaqqsa ta’ rifabutin.

 

 

 

 

 

 

 

ħ

adux

 

 

 

 

 

 

*meta mqabbel ma’

 

Tnaqqis addizzjonali fid-doża ta’

 

 

 

elvitegravir/ritonavir 300/100 mg

 

 

rifabutin ma ġiex studjat. Wieħed

 

 

 

darba kuljum.

m’g

 

 

għandu jżomm f’moħħu li doża

 

 

 

 

 

 

 

 

ta’ 150 mg darbtejn fil-ġimgħa

 

 

 

**

 

 

 

 

tista’ ma tipprovdix l-aħjar

 

 

 

 

meta mqabbel ma’ rifabutin

 

 

 

 

 

 

 

li

 

 

 

esponiment għal rifabutin, u

 

 

 

300 mg darba kuljum.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

għaldaqstant twassal għal riskju

 

 

 

L- ttività

ntimikobatterjali totali

 

 

ta’ reżistenza għal rifamycin u li

 

 

 

żd edet b’50%.

 

 

 

 

t-trattament ma jirnexxix.

 

 

 

inali

 

 

 

 

§Minħabba l-inibizzjoni ta’

 

 

 

 

 

 

 

CYP3A minn ritonavir, l-

 

 

ċ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

esponiment għal 25-O-desacetyl-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

rifabutin jiżdied.

 

MEDIĊINI KONTRA T-TAGĦQID TAD-DEMM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Warfarin

medi

L-interazzjoni ma ġietx studjata

 

 

Hu rakkomandat li l-proporzjon

 

 

 

ma’ elvitegravir.

 

 

 

 

normalizzat internazzjonali

 

 

Il-konċentrazzjonijiet ta’

 

 

 

(INR) jiġi mmonitorjat meta

 

 

 

 

 

 

jingħata flimkien ma’ Vitekta.

 

 

 

warfarin jistgħu jiġu affettwati

 

 

INR għandu jkompli jiġi

 

 

 

meta jingħata flimkien ma’

 

 

 

mmonitorjat matul l-ewwel

 

 

 

elvitegravir.

 

 

 

 

ġimgħat wara t-twaqqif tat-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

trattament b’Vitekta.

 

ANTAGONISTI TA’ RIĊETTUR H2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Famotidine (40 mg darba

Elvitegravir:

 

 

 

 

L-ebda aġġustament fid-doża

 

 

kuljum)

 

AUC: ↔

 

 

 

 

 

mhu meħtieġ meta Vitekta

Prodott

 

Cmax: ↔

 

 

 

 

 

jingħata flimkien ma’

 

Elvitegravir (150 mg darba

 

 

 

 

 

 

kuljum)

 

Cmin: ↔

 

 

 

 

 

famotidine.

 

 

 

 

Cobicistat (150 mg darba

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kuljum)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prodott mediċinali skont iż-

 

Effetti fuq il-livelli tal-mediċina

Rakkomandazzjoni dwar l-

 

 

żoni terapewtiċi

 

Bidla medja f’perċentwali

 

għoti flimkien ma’ elvitegravir

 

 

 

 

 

fl-AUC, Cmax, Cmin

 

 

imsaħħaħ b’ritonavir

 

 

IMPEDITURI TA’ HMG-CoA REDUCTASE

 

 

 

 

 

 

 

 

Rosuvastatin (10 mg doża

 

Elvitegravir:

 

 

 

L-ebda aġġustament fid-doża

 

 

waħda)

 

 

AUC: ↔

 

 

 

mhu meħtieġ meta Vitekta

 

Elvitegravir (150 mg darba

 

Cmax: ↔

 

 

 

jingħata flimkien ma’

 

kuljum)

 

 

Cmin: ↔

 

 

 

rosuvastatin.

 

 

 

 

Cobicistat (150 mg darba

 

Rosuvastatin:

 

 

 

 

 

 

 

 

kuljum)

 

 

 

 

 

 

awtorizzat

 

 

 

 

AUC: ↑ 38%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cmax: ↑ 89%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cmin: ↑ 43%

 

 

 

 

 

 

 

 

Atorvastatin

 

 

L-interazzjoni ma ġietx studjata

 

L-ebda aġġustament fid-doża

 

 

Fluvastatin

 

 

ma’ elvitegravir.

 

 

 

mhu meħtieġ meta Vitekta

 

Pitavastatin

 

 

Il-konċentrazzjonijiet ta’

 

 

jingħata flimkien ma’

 

Pravastatin

 

 

 

 

atorvastatin, fluvasta in,

 

 

 

 

substrati ta’ organic anion-

 

 

pitavastatin jew pravas a in.

 

 

 

 

transporting polypeptide (OATP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fil-plażma mhumiex mistennija li

 

 

 

 

 

 

 

 

 

jinbidlu mal-għoti flimkien ta’

adux

 

 

 

 

 

 

 

elvitegravir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il-konċentrazzjonijiet ta’

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

elvitegravir fil-plażma mhumiex

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mistennija li jinbidlu mal-għoti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ħ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

flimkien ta’ substrati/inibituri t ’

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OATP.

 

 

 

 

 

 

 

 

KONTRAĊETTIVI ORALI

 

 

m’g

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Norgestimate (0.180/0.215 mg

 

Norgestimate:

 

 

 

Għandu jkun hemm kawtela

 

 

darba kuljum)

 

 

AUC: ↑ 126%

 

 

 

meta Vitekta u kontraċettiv

 

Ethinylestradiol (0.025 mg darba

 

Cmax: ↑ 108%

 

 

 

ormonali jingħataw flimkien. Il-

 

 

 

 

li

 

 

 

 

 

 

 

kuljum)/Elvitegravir (150 mg

 

Cmin: ↑ 167%

 

 

 

kontraċettiv ormonali għandu

 

darba kuljum)

 

 

inaliElvitegravir:

 

 

 

jkun fih mill-inqas 30 µg ta’

 

Cobicistat (150 mg darba

 

 

 

 

sezzjonijiet 4.4 u 4.6).

 

 

Ethiny estrad ol:

 

 

 

ethinylestradiol u fih

 

kuljum)1

 

 

AUC: ↓ 25%

 

 

 

norgestimate bħala l-progestagen

 

 

 

 

Cm x: ↔

 

 

 

jew il-pazjenti għandhom jużaw

 

 

 

 

Cm : ↓ 44%

 

 

 

metodu affidabbli alternattiv ta’

 

 

ċAUC: ↔

 

 

 

kontraċezzjoni (ara

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

medi

 

Cmax: ↔

 

 

 

L-effetti fit-tul ta’ żidiet

 

 

 

Cmin: ↔

 

 

 

sostanzjali fl-esponiment għal

 

 

 

 

 

 

 

progesterone mhumiex

 

 

 

 

 

 

 

magħrufa. L-għoti ta’

Prodott

 

 

 

 

 

elvitegravir flimkien ma’

 

 

 

 

 

kontraċettivi orali li jkun fihom

 

 

 

 

 

 

 

 

progestagens ħlief norgestimate

 

 

 

 

 

 

 

 

ma ġiex studjat u għalhekk

 

 

 

 

 

 

 

 

għandu jiġi evitat.

 

INIBITURI TAL-POMPA TAL-PROTONS

 

 

 

 

 

 

 

 

Omeprazole (40 mg darba

 

Elvitegravir:

 

 

 

L-ebda aġġustament fid-doża

 

 

kuljum)

 

 

AUC: ↔

 

 

 

mhu meħtieġ meta Vitekta

 

Elvitegravir (50 mg darba

 

Cmax: ↔

 

 

 

jingħata flimkien ma’

 

kuljum)

 

 

Cmin: ↔

 

 

 

omeprazole.

 

 

 

 

Ritonavir (100 mg darba kuljum)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1Dan l-istudju sar bl-użu ta’ pillola ta’ kombinazzjoni ta’ doża fissa ta’ elvitegravir/cobicistat/emtricitabine/tenofovir disoproxil.

4.6 Fertilità, tqala u treddigħ

Nisa f’età li jista’ jkollhom it-tfal/kontraċezzjoni fl-irġiel u n-nisa

L-użu ta’ Vitekta irid jiġi akkompanjat mill-użu ta’ kontraċettiv effettiv (ara sezzjonijiet 4.4 u 4.5).

Tqala

M’hemmx dejta klinika jew hemm dejta klinika limitata dwar l-użu ta’ elvitegravir f’nisa tqal.

Madankollu, l-esponimenti massimi evalwati fil-fniek ma kinux iktar minn dawk li nkisbu b’mod terapewtiku (ara 5.3).

Vitekta m’għandux jingħata waqt it-tqala ħlief meta jkun hemm bżonn speċifiku tat-trattament b’elvitegravir minћabba l-kundizzjoni klinika tal-mara.

Studji f’annimali ma urewx effetti diretti jew indiretti tossiċi ta’ elvitegravir fuq is-sistema riproduttiva. awtorizzat

Treddigħ

Mhux magħruf jekk elvitegravir/metaboliti jiġux eliminati mill-ħalib tas-sider tal-bniedem. Dejta

farmakodinamika/tossikoloġika fil-firien uriet li kien hemm eliminazzjoni ta’ elvitegravir fil-ħalib tas- sider. Ir-riskju gћat-trabi tat-twelid mhux eskluż. Għalhekk, Vitekta m’għandux jintuża waqt it- treddigћ.

Sabiex tiġi evitata t-trasmissjoni tal-HIV lit-tarbija, huwa rakkomandat li nisa infettati bl-HIV ma jreddgħux lit-trabi tagħhom taħt l-ebda ċirkustanza.

Fertilità

 

 

M’hemmx dejta disponibbli dwar l-effett ta’ elvitegravir fuq il-fertilitàaduxfil-bniedem. Studji f’annimali

ma jurux effetti ħżiena ta’ elvitegravir fuq il-fertilità.

ħ

4.7

Effetti fuq il-ħila biex issuq u tħaddem

agni

 

 

li

lm’g-ħila biex issuq jew tħaddem magni.

Ma sarux studji dwar l-effetti ta’ elvitegravir fuq

4.8

Effetti mhux mixtieqa

 

 

Sommarju tal-profil tas-sigurtà inali

L-evalwazzjoni ta’ reazzjonijċet avversi hi bbażata fuq dejta minn studju kliniku kkontrollat (GS-US-183-0145)medili fih 712 adulti infettati bl-HIV-1, li rċivew trattament b’mediċini antiretrovirali fil-passat, irċivew elvitegravir (n = 354) jew raltegravir (n = 358), li kull wieħed ingħata ma’ kors fl- isfond li kien jikkonsisti minn inibitur tal-protease imsaħħaħ b’ritonavir attiv b’mod sħiħ u mediċini antiretrovirali oħrajn. Minn dawn is-712-il pazjent, 543 (269 elvitegravir u 274 raltegravir) u 439 (224 elvitegravir u 215 raltegravir) irċivew mill-inqas 48 u 96 ġimgħa ta’ kura, rispettivament.

ProdottL-iktar reazzjonijiet avversi li kienu rrappurtati b’mod frekwenti għal elvitegravir kienu dijarea (7.1%) u dardir (4.0%) (ara Tabella 3).

S mmarju tabulat ta’ reazzjonijiet avversi

Reazzjonijiet avversi għal elvitegravir mill-esperjenza tal-istudji kliniċi huma elenkati f’Tabella 3 hawn taħt, skont il-klassi ta’ sistema tal-organi fil-ġisem u l-frekwenza. F’kull sezzjoni ta’ frekwenza, l-effetti mhux mixtieqa għandhom jitniżżlu skont is-serjetà tagħhom. L-effetti li huma l-aktar serji għandhom jitniżżlu l-ewwel, segwiti minn dawk anqas serji. Il-frekwenzi huma deskritti bħala komuni (≥ 1/100 sa < 1/10) jew mhux komuni (≥ 1/1,000 sa < 1/100).

Tabella 3: Sommarju tabulat ta’ reazzjonijiet avversi għal elvitegravir ibbażat fuq esperjenza ta’ 96 ġimgħa minn studju kliniku GS-US-183-0145

Frekwenza

Reazzjoni avversa

Disturbi psikjatriċi:

formazzjoni ta’ ħsieb biex jitwettaq suwiċidju u tentattiv ta’ suwiċidju (f’pazjenti

Mhux komuni bi storja medika li kienet teżisti minn qabel ta’ dipressjoni jew mard psikjatriku), dipressjoni, nuqqas ta’ rqad

Disturbi fis-sistema nervuża:

 

 

 

 

 

 

Komuni

uġigħ ta’ ras

 

 

 

 

 

Mhux komuni

sturdament, parestesija, ngħas, tibdil fis-sens tat-togħma

 

 

Disturbi gastro-intestinali:

 

 

 

 

 

 

Komuni

uġigħ ta’ żaqq, dijarea, rimettar, dardir

 

 

 

 

Mhux komuni

dispepsja, distensjoni addominali, gass

 

 

 

 

Disturbi fil-ġilda u

fit-tessuti ta’ taħt il-ġilda:

 

 

 

 

 

Komuni

raxx

 

 

 

 

 

 

Disturbi ġenerali u kondizzjonijiet ta’ mnejn jingħata:

 

 

 

 

Komuni

għeja

 

 

 

 

awtorizzat

 

Deskrizzjoni ta’ reazzjonijiet avversi magħżula

 

 

 

 

 

Parametri metaboliċi

 

 

 

 

 

 

Il-piż u l-livelli ta’ lipidi u glukożju fid-demm jistgħu jiżdiedu m

tul it-terapija antiretrovirali (ara

sezzjoni 4.4).

 

 

 

adux

 

 

Sindromu tar-Riattivazzjoni Immuni

 

 

 

ħ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F’pazjenti infettati bl-HIV b’defiċjenza immuni severa fiż-żmien tal-bidu ta’ CART, tista’ sseħħ

 

 

 

m’g

 

 

 

 

reazzjoni infjammatorja għal infezzjonijiet opportunistiċi asintomatiċi jew residwali. Disturbi

awtoimmuni (bħall-marda ta’ Graves) ġew irrappurtati wkoll; madankollu, iż-żmien irrappurtat sal-

 

 

li

 

 

 

 

 

bidu hu iktar varjabbli u dawn l-avvenimenti j stgħu jseħħu ħafna xhur wara l-bidu tat-trattament (ara

sezzjoni 4.4).

 

inali

 

 

 

 

 

Osteonekrożi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kienu rrappurtati każijiet ta’ osteo ekrożi, partikularment f’pazjenti li jkollhom fatturi ta’ riskju li

 

ċ

 

 

 

 

 

huma magħrufa b’mod ġeneral , mard tal-HIV li jkun fi stadju avvanzat jew esponiment fit-tul għal

medi

 

 

 

 

 

 

CART. Il-frekwenza ta’ dan l-mard mhijiex magħrufa (ara sezzjoni 4.4).

 

 

Dijarea

Fi studju GS-US-183-0145, id-dijarea ġiet irrappurtata bħala reazzjoni avversa f’7.1% tal-individwi fil-grupp ta’ elvitegravir u f’5.3% tal-individwi fil-grupp ta’ raltegravir. F'dawn l-individwi, id-dijarea kienet minn ħafifa sa oderata fis-severità u ma rriżultatx fit-twaqif tal-mediċina tal-istudju.

ProdottRappurtar ta’ reazzjonijiet avversi suspettati

Pop lazzj ni pedjatrika

L-ebda inf rmazzjoni mhi disponibbli għal tfal ta’ taħt it-18-il sena. Vitekta mhuwiex rakkomandat f’ in il-popolazzjoni (ara sezzjoni 4.2).

Huwa importanti li jiġu rrappurtati reazzjonijiet avversi suspettati wara l-awtorizzazzjoni tal-prodott mediċinali. Dan jippermetti monitoraġġ kontinwu tal-bilanċ bejn il-benefiċċju u r-riskju tal-prodott mediċinali. Il-professjonisti dwar il-kura tas-saħħa huma mitluba jirrappurtaw kwalunkwe reazzjoni avversa suspettata permezz tas-sistema ta’ rappurtar nazzjonali imniżżla f’Appendiċi V.

4.9Doża eċċessiva

Jekk iseħħ każ ta’ doża eċċessiva, il-pazjent għandu jiġi mmonitorjat għal sinjali ta’ tossiċità. Il-kura ta’ doża eċċessiva b’elvitegravir tikkonsisti minn miżuri ta’ appoġġ ġenerali li jinkludu l-monitoraġġ tas-sinjali vitali kif ukoll l-osservazzjoni tal-istat kliniku tal-pazjent.

M’hemm l-ebda antidot speċifiku għal doża eċċessiva ta’ elvitegravir. Billi elvitegravir jeħel ħafna mal-proteini tal-plażma, mhux mistenni li se jitneħħa b’mod sinifikanti permezz ta’ emodijalisi jew dijalisi peritoneali.

5. PROPRJETAJIET FARMAKOLOĠIĊI

5.1 Proprjetajiet farmakodinamiċi

Kategorija farmakoterapewtika: Antivirali għal użu sistemiku; antivirali oħrajn, Kodiċi ATC: J05AX11.

Mekkaniżmu ta’ azzjoni u effetti farmakodinamiċi

Elvitegravir hu inibitur tat-trasferiment ta’ integrase strand ta’ HIV-1 (HIV-1 integrase strand t ansfer inhibitor (INSTI)). Integrase hu enzima ikkodifikata ta’ HIV-1 li hi meħtieġa għal replikazzj ni virali. L-inibizzjoni ta’ integrase timpedixxi l-integrazzjoni ta’ HIV-1 DNA ġo host genomic DNA, u timblokka l-formazzjoni tal-HIV-1 provirus u l-propagazzjoni tal-infezzjoni virali. Elvitegravir ma jinibixxix topoisomerases umani I jew II.

Attività antivirali in vitroadux

awtorizzat

L-attività antivirali ta’ elvitegravir kontra iżolati tal-laboratorju u kliniċi ta’ HIV-1 ġiet evalwata f’ċelluli limfoblastojdi, ċelluli monoċiti/makrofagi u limfoċiti tad- emm periferali u l-valuri tal- konċentrazzjoni effettiva ta’ 50% (EC50) kienu fil-medda ta’ 0.02 sa 1.7 nM. Elvitegravir wera attività antivirali fil-koltura taċ-ċelluli kontra HIV-1 clades A, B, Ċ, D, E, F, G, u O (il-figuri EC50 kienu jvarjaw minn 0.1 sa 1.3 nM) u attività kontra HIV-2 (EC50 ta’ 0.53 nM). L-attività antivirali in vitro ta’

ħ elvitegravir meta kkombinat ma’ mediċini antiretroviralim’gmin-nucleos(t)ide reverse transcriptase

inhibitor (NRTI), non-nucleoside reverse transcriptase inhibitor (NNRTI), inibitur tal-protease (PI), inibitur tat-trasferiment ta’ integrase strand, inibitur tal-fużjoni, jew klassijiet ta’ antagonisti ta’ koriċettur CCR5, ma wriet l-ebda antagoniżmu.

 

 

inali

Elvitegravir ma juri l-ebda inibizzjoni tar-repllikazzjoni ta’ HBV jew HCV in vitro.

Reżistenza

 

 

Fil-koltura taċ-ċelluli

ċ

Iżolati tal-HIV b’suxxettibbil ta mnaqqsa għal elvitegravir intgħażlu fil-koltura taċ-ċelluli. Reżistenza

medi

 

fenotipika għal elvitegrav r k enet b’mod l-aktar komuni assoċjata mas-sostituzzjonijiet primarji ta’ integrase T66I, E92Q u Q148R. Sostituzzjonijiet addizzjonali ta’ integrase osservati fil-koltura taċ-ċelluli kienu jinklu u H51Y, F121Y, S147G, S153Y, E157Q, u R263K.

Reżistenza inkroċjata

Prodottmnaqqsa għal raltegravir. Bl-eċċezzjoni ta’ Y143C/R/H, HIV-1 mas-sostituzzjonijiet primarji assoċjati ma’ raltegravir T66K, Q148H/K/R, jew N155H f’integrase huma assoċjati ma’ suxxettibilità mnaqqsa għal elvitegravir.

Viruses reżis en i għal elvitegravir juru gradi varji ta’ reżistenza inkroċjata għall-inibitur tat-

trasferiment a’ integrase strand raltegravir skont it-tip u n-numru ta’ sostituzzjonijiet. Viruses li jesprimu s-s s ituzzjonijiet T66I/A iżommu s-suxxettibbilità għal raltegravir, filwaqt li l-biċċa l-kbira tal-an amenti oħrajn ta’ sostituzzjonijiet assoċjati ma’ elvitegravir huma assoċjati ma’ suxxettibbilità

Studji f’pazjenti b’esperjenza ta’ trattament

F’analiżi ta’ iżolati ta’ HIV-1 minn individwi li fihom it-trattament ma rnexxiex fi studju GS-US-183-0145 sa ġimgħa 96, ġie osservat żvilupp ta’ sostituzzjoni primarja waħda jew iktar ta’ reżistenza assoċjata ma’ elvitegravir fi 23 mis-86 individwu b’dejta ġenotipika li setgħet tiġi evalwata minn linja bażi paired u iżolati ta’ trattament b’elvitegravir li ma rnexxietx (23/351 individwu ttrattati b’elvitegravir, 6.6%). Rati simili ta’ żvilupp ta’ reżistenza għal raltegravir seħħew fl-HIV-1 minn individwi ttrattati b’raltegravir (26/351 individwu ttrattati b’raltegravir, 7.4%). L-iktar sostituzzjonijiet komuni li żviluppaw f’iżolati ta’ HIV-1 minn individwi ttrattati b’elvitegravir kienu T66I/A (n = 8),

E92Q/G (n = 7), T97A (n = 4), S147G (n = 4), Q148R (n = 4), u N155H (n = 5) f’integrase. F’analiżijiet fenotipiċi ta’ iżolati ta’ HIV-1 b’sostituzzjonijiet tar-reżistenza minn individwi ttrattati b’elvitegravir, 14/20 (70%) kellhom suxxetibilità mnaqqsa għal elvitegravir, u 12/20 (60%) kellhom suxxettibilità mnaqqsa għal raltegravir.

Esperjenza klinika

F’pazjenti infettati bl-HIV li rċivew trattament fil-passat

L-effikaċja ta’ elvitegravir hi primarjament ibbażata fuq l-analiżijiet sa ġimgħa 96 minn studju wieħed, GS-US-183-0145, li fih il-parteċipanti ntgħażlu b’mod każwali, double-blind, ikkontrollat b’mod attiv, fit-trattament ta’ pazjenti infettati bl-HIV-1 li rċivew trattament fil-passat (n = 702).

Fi studju GS-US-183-0145, il-pazjenti ntgħażlu b’mod każwali fi proporzjon ta’ 1:1 biex jirċievu jew elvitegravir (150 mg jew 85 mg) darba kuljum jew raltegravir 400 mg darbtejn kuljum, kull w eħed mogħti ma’ kors fl-isfond (BR) li kien fih inibitur tal-protease imsaħħaħ b’ritonavir attiv b’mod sħ ħ (jew atazanavir, darunavir, fosamprenavir, lopinavir jew tipranavir) u t-tieni mediċina. Il-BR intgħażel mill-investigatur ibbażat fuq ittestjar ta’ reżistenza ġenotipika/fenotipika u l-istorja medika a’ trattament antiretrovirali fil-passat. L-għażla b’mod każwali ġiet stratifikata bl-iskrinjar al-livell ta’ HIV-1 RNA (≤ 100,000 kopja/mL jew > 100,000 kopja/mL) u l-klassi tat-tieni mediċina (NRTI jew

 

klassijiet oħra). Ir-rata ta’ rispons viroloġiku ġiet evalwata fiż-żewġ partijiet t t-tr tt ment. Rispons

 

viroloġiku ġie definit bħala l-ksib ta’ ammont virali li ma jistax jiġi osservat (HIV-1 RNA

 

< 50 kopja/mL).

 

 

 

awtorizzat

 

 

 

 

 

 

 

Il-karatteristiċi fil-linja bażi u r-riżultati tat-trattament sa 96 ġimgħa għal GS-US-183-0145 huma

 

ppreżentati f’Tabelli 4 u 5, rispettivament.

 

 

 

 

Tabella 4: Karatteristiċi demografiċi u fil-linja bażi tal-mardaaduxta’ individwi adulti infettati bl-

 

HIV-1 li ngħataw trattament b’mediċini antiretroviraliħfil-passat fi studju GS-US-183-0145

 

 

 

 

Elvitegravir + kors fl-isfond

Raltegravir + kors fl-isfond

 

 

 

 

 

 

n = 351

n = 351

 

 

 

 

 

 

m’g

 

 

 

Karatteristiċi demografiċi

 

li

 

 

 

Medjan ta’ età, snin (min-max)

 

 

 

 

 

 

 

(20-78)

(19-74)

 

 

Sess

 

 

 

 

 

 

 

Raġel

 

 

 

83.2%

80.9%

 

 

Mara

 

 

inali

16.8%

19.1%

 

 

Etniċità

 

ċ

 

 

 

 

 

Bojod

 

 

 

60.1%

64.4%

 

 

Suwed/Afrikani Am rikani

 

35.6%

32.2%

 

 

Asjatiċi

 

 

 

2.6%

1.4%

 

 

Oħrajn

 

 

 

1.7%

2.0%

 

 

Karatteris iċi al-marda fil-linja

bażi

 

 

 

 

 

medi

 

 

 

 

 

Medjan a’ plażma fil-linja bażi

 

4.35

4.42

 

 

HIV-1 RNA (medda)

 

 

(1.69-6.63)

(1.69-6.10)

 

 

log10 kopji/mL

 

 

 

 

 

 

 

Perċentwali ta’ individwi

 

 

25.6

25.6

 

 

b’ammont virali

 

 

 

 

 

 

ta’ > 100,000 kopja/mL

 

 

 

 

 

 

Medjan fil-linja bażi tal- CD4+

 

227.0

215.0

 

Prodott

 

 

 

(2.0-1,374.0)

(1.0-1,497.0)

 

 

għadd ta’ ċelluli (medda),

 

 

 

 

ċelluli/mm3

 

 

 

 

 

 

 

Perċentwali ta’ individwi

 

 

44.4

44.9

 

 

b’għadd ta’ ċelluli CD4+ ta’

 

 

 

 

 

≤ 200 ċellula/mm3

 

 

 

 

 

 

Elvitegravir + kors fl-isfond

Raltegravir + kors fl-isfond

 

n = 351

n = 351

Punteġġ ta’ sensittività

 

 

ġenotipika fil-linja bażia

1%

< 1%

14%

15%

81%

83%

3%

2%

a Punteġġi ta’ sensittività ġenotipika huma kkalkulati billi jingħaddu l-valuri kollha ta’ suxxettibbilità għall-mediċina

HIV-1 RNA

awtorizzat

(1 = sensittiv; 0 = suxxettibbilità mnaqqsa) fuq il-mediċini kollha fil-kors fl-isfond fil-linja bażi.

Tabella 5: Riżultat viroloġiku ta’ trattament magħżul b’mod każwali ta’ studju GS-US-183-0145 f’ġimgħa 48 u ġimgħa 96 (analiżi snapshot)a

 

 

 

 

 

 

 

Ġimgħa 48

 

Ġimgħa 96

 

 

 

 

 

Elvitegravir

 

Raltegravir

Elvitegravir

Raltegravir

 

 

 

 

 

+ kors fl-isfond

 

+ kors fl-

 

+ kors fl-isfond

+ kors fl-

 

 

 

 

 

 

n = 351

 

isfond

 

n = 351

isfond

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n = 351

 

 

n = 351

Suċċess viroloġiku

 

 

60%

 

 

58%

 

52%

53%

fl-intervall ta’ żmien ta’

 

 

 

 

 

 

adux

 

< 50 kopja/mL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Differenza fit-trattament

 

2.2% (95% CI = -5.0%, 9.3%)

 

-0.5% (95% CI = -7.9%, 6.8%)

Insuffiċjenza viroloġikab

 

 

33%

 

 

32%

 

36%

31%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ħ

 

 

L-ebda dejta viroloġika

 

 

7%

 

 

11%

 

12%

16%

ġimgħa 48 jew ġimgħa 96

 

 

 

 

 

m’g

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il-mediċina tal-istudju

 

 

2%

 

 

5%

 

3%

7%

twaqqfet minħabba

 

 

 

li

 

 

 

 

avveniment avvers jew

 

 

 

 

 

 

 

mewt

ċ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il-mediċina tal-istudju

 

inali

5%

 

8%

9%

 

 

4%

 

 

 

twaqqfet minħabba

 

 

 

 

 

 

 

 

 

raġunijiet oħrajn u l-

ċ

 

 

 

 

 

 

 

aħħar HIV-1 RNA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

< 50 kopja/mL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

istudju

d

medi

 

 

 

 

 

 

 

 

disponibbli

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dejta nieqsa matul l-

 

 

1%

 

 

1%

 

1%

1%

intervall ta’ żmi n iżda

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fuq il-mediċina tal-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

aL-in ervall a’ żmien ta’ gimgħa 48 hu bejn jum 309 u 364 (inklużiv), l-intervall ta’ żmien ta’ ġimgħa 96 hu bejn jum 645

u 700 (inklużiv).

bJinkludi individwi li kellhom ≥ 50 kopja/mL fl-intervall ta’ żmien f’ġimgħa 48 jew ġimgħa 96, individwi li waqfu kmieni minħabba nuqqas jew telf ta’ effikaċja, individwi li kellhom ammont virali ta’ ≥ 50 kopja/mL fil-ħin tal-bidla tal-kors fl- isfon , individwi li waqfu għal raġunijiet li m’humiex avveniment avvers (adverse event, AE), mewt jew nuqqas jew telf ta’ effikaċja u li meta waqfu kellhom ammont virali ta’ ≥ 50 kopja/mL.

ċJinkludi pazjenti li waqfu minħabba AE jew mewt fi kwalunkwe punt ta’ żmien minn jum 1 sal-intervall ta’ żmien jekk dan irriżulta fl-ebda dejta viroloġika fuq it-trattament matul l-intervall ta’ żmien speċifikat.Prodott

dJinkludi individwi li waqfu għal raġunijiet li m’humiex AE, mewt jew nuqqas jew telf ta’ effikaċja, eż., irtiraw il- kunsens, nuqqas ta’ follow-up, eċċ.

Elvitegravir ma kienx inferjuri fil-kisba ta’ HIV-1 RNA < 50 kopja/mL meta mqabbel ma’ raltegravir. Fost individwi b’punteġġ ta’ sensittività ġenotipika ta’ ≤ 1, 76% u 69% kellhom HIV-1 RNA ta’

<50 kopja/mL f’ġimgħa 48 fil-partijiet tal-istudju dwar elvitegravir u raltegravir, rispettivament. Fost individwi b’punteġġ ta’ sensittività ġenotipika ta’ ≤ 1, 57% u 56% kellhom HIV-1 RNA ta’

<50 kopja/mL f’ġimgħa 48 fil-partijiet tal-istudju dwar elvitegravir u raltegravir, rispettivament.

Fi studju GS-US-183-0145, il-medja taż-żieda mil-linja bażi fl-għadd taċ-ċelluli CD4+ f’ġimgħa 96 kienet ta’ 205 ċellula/mm3 fil-pazjenti ttrattati b’elvitegravir u 198 ċellula/mm3 fil-pazjenti ttrattati b’raltegravir.

Fi studju GS-US-183-0145, analiżijiet tas-sottogrupp permezz ta’ inibitur tal-protease mogħti flimkien, urew rati simili ta’ suċċess viroloġiku għal elvitegravir u raltegravir f’kull sottogrupp ta’ inibitur tal- protease f’ġimgħat 48 u 96 (HIV-1 RNA ta’ inqas minn 50 kopja/mL) (Tabella 6).

 

 

 

 

 

 

awtorizzat

Tabella 6: Suċċess viroloġiku permezz ta’ inibitur tal-protease mogħti flimkien fi studju

GS-US-183-0145 f’ġimgħa 48 u ġimgħa 96 (analiżi snapshot)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elvitegravir kontra

 

 

 

 

 

 

 

raltegravir

 

HIV-1 RNA

Elvitegravir

 

 

Raltegravir

Differenza f’pe ċentwali

 

< 50 kopja/mL, n/N (%)

(N = 351)

 

 

(N = 351)

 

(95% CI)a

 

Suċċess viroloġiku

 

 

 

 

 

 

 

 

f’ġimgħa 48

 

 

 

 

 

 

 

 

Darunavir/ritonavir

126/202 (62.4%)

 

122/207 (58.9%)

3.4%

(-6.0% sa 12.9%)

 

 

 

 

 

 

adux

 

 

 

Lopinavir/ritonavir

39/68 (57.4%)

 

37/68 (54.4%)

2.9%

(-13.7% sa 19.6%)

 

Atazanavir/ritonavir

34/61 (55.7%)

 

28/51 (54.9%)

0.8%

(-17.7% sa 19.3%)

 

Fosamprenavir/ritonavir

8/14 (57.1%)

 

 

10/18 (55.6%)

1.6%

(-33.0% sa 36.2%)

 

Tipranavir/ritonavir

3/6 (50.0%)

 

 

5/7 (71.4%)

-21.4% (-73.6% sa 30.7%)

 

Suċċess viroloġiku

 

 

 

ħ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

f’ġimgħa 96

 

 

 

 

 

 

 

 

Darunavir/ritonavir

105/202 (52.0%)

 

m’g

 

-2.1% (-11.8% sa 7.5%)

 

 

112/207 (54.1%)

 

Lopinavir/ritonavir

36/68 (52.9%)

 

37/68 (54.4%)

-1.5% (-18.2% sa 15.3%)

 

Atazanavir/ritonavir

33/61 (54.1%)

 

23/51 (45.1%)

9.0%

(-9.5% sa 27.5%)

 

Fosamprenavir/ritonavir

7/14 (50.0%)

 

 

11/18 (61.1%)

-11.1% (-45.7% sa 23.4%)

 

Tipranavir/ritonavir

3/6 (50.0%)

li

 

3/7 (42.9%)

7.1%

(-47.1% sa 61.4%)

 

 

 

 

a Id-differenza fil-proporzjonijiet u fin-95% CIs tagħhom bejn il-gruppi tat-trattament magħżula b’mod każwali hi bbażata

fuq approssimazzjoni normali.

inali

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Għalkemm limitata minn numru żgħir t ’ individwi nisa fi studju GS-US-183-0145, analiżi tas- sottogrupp skont is-sess tal-persu a wriet li r-rati ta’ success viroloġiku f’individwi nisa f’ġimgħat 48 u 96 (HIV-1 RNA < 50 kopja/mL)ċ kienu numerikament iktar baxxi fil-parti tal-istudju dwar kura b’elvitegravir medimilli fil-parti tal- studju dwar kura b’raltegravir. Ir-rati ta’ success viroloġiku

f’ġimgħa 48 għal elvitegravir u raltegravir kienu 47.5% (28/59) u 62.7% (42/67) (differenza: -12.3% [95% CI: -30.1% sa 5.5%]), rispettivament, għal individwi nisa, u 62.3% (182/292) u 56.3% (160/284)

(differenza: 5.3% [95% CI: -2.5% sa 13.2%]), rispettivament, għal individwi rġiel. Ir-rati ta’ success viroloġiku f’ġi għa 96 għal elvitegravir u raltegravir kienu 39.0% (23/59) u 52.2% (35/67)

(differenza: -8.4% [95% CI: -26.1% sa 9.2%]), rispettivament, għal individwi nisa, u 55.1% (161/292) Prodottu 53.2% (151/284) (differenza: 1.5% [95% CI: -6.5% sa 9.6%]), rispettivament, għal individwi rġiel.

Pop lazzj ni pedjatrika

L-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini iddifferiet l-obbligu li jiġu ppreżentati riżultati tal-istudji b’elvitegravir f’wieħed jew iktar settijiet tal-popolazzjoni pedjatrika fit-trattament ta’ infezzjoni bl- HIV (ara sezzjoni 4.2 għal informazzjoni dwar l-użu pedjatriku).

5.2 Tagħrif farmakokinetiku

Assorbiment

Wara l-għoti ta’ elvitegravir imsaħħaħ b’ritonavir mill-ħalq mal-ikel f’individwi infettati bl-HIV-1, il- konċentrazzjonijiet massimi ta’ elvitegravir fil-plażma ġew osservati 4 sigħat wara d-doża. Il-medja fl-

istat fiss tas-Cmax, AUCtau, u Ctrough (medja ± SD) wara dożi multipli ta’ elvitegravir flimkien ma’ inibitur tal-protease imsaħħaħ b’ritonavir (150 mg elvitegravir ma’ darunavir jew fosamprenavir;

85 mg elvitegravir ma’ atazanavir jew lopinavir) f’individwi infettati bl-HIV-1, rispettivament, kienet

1.4 ± 0.39 μg/mL, 18 ± 6.8 μg•h/mL, u 0.38 ± 0.22 μg/mL għal elvitegravir, rispettivament. Il- bijodisponibiltà orali assoluta ma ġietx stabbilita.

Meta mqabbel ma’ kundizzjonijiet fl-istat sajjem, l-għoti ta’ elvitegravir imsaħħaħ bħala l- kombinazzjoni ta’ doża fissa ta’ 150 mg elvitegravir/150 mg cobicistat/200 mg emtricitabine/245 mg tenofovir disoproxil ma’ ikla ħafifa (madwar 373 kcal, 20% xaħam) jew b’ammont għoli ta’ xaħam (madwar 800 kcal, 50% xaħam), irriżulta f’żieda fl-esponimenti ta’ elvitegravir. Is-Cmax u l-AUCtau ta’ elvitegravir żdiedu bi 22% u 36% b’ikla ħafifa, filwaqt li żdiedu b’56% u 91% b’ikla b’ammont għoli

ta’ xaħam, rispettivament.

mill-konċentrazzjoni tal-mediċina fuq il-medda ta’ 1.0 ng/mL sa 1.6 µg/mL. Il-medja tal-propor jon tal-konċentrazzjoni tal-mediċina fil-plażma mqabbla ma’ dik fid-demm kienet ta’ 1.37.

Distribuzzjoniawtorizzat Elvitegravir jeħel b’rata ta’ 98-99% mal-proteini fil-plażma tal-bniedem u t-twaħħil hu indipendenti

Bijotrasformazzjoni

Elvitegravir jgħaddi minn metaboliżmu ossidattiv minn CYP3A (rotta prinċipali), u glukoronidazzjoni minn enzimi UGT1A1/3 (rotta minuri).

Ritonavir jinibixxi CYP3A, u b’hekk tiżdied il-konċentrazzjonijiet fil-plażma t ’ elvitegravir b’mod sostanzjali. L-għoti ta’ ritonavir (20-200 mg) darba kuljum jirriżulta f’żieda fl-esponiment ta’ elvitegravir wara l-għoti ripetut darba kuljum, bl-esponiment ta’ elvitegravir li jilħaq livell għoli u stabbli b’madwar 100 mg ta’ ritonavir. Żidiet addizzjonali fid-doża ta’ ritonavir ma rriżultawx f’żidiet addizzjonali fl-esponiment ta’ elvitegravir. Vitekta hu indikat għ ll-użu biss meta jingħata flimkien ma’ ritonavir bħala mediċina li ssaħħaħ.

ħadux L-esponiment medju fl-istat stabbli (AUCtau) ta’ elvite ravir mhux imsaħħaħ hu ~ 20% inqas wara

dożaġġ multiplu kontra doża waħda, li jindika awtoinduzzjonim’g modest tal-metaboliżmu tiegħu. Malli jsir it-tisħiħ b’ritonavir (100 mg), l-inibizzjoni netta tal- etaboliżmu ta’ elvitegravir tiġi osservata b’esponimenti sistemiċi miżjuda b’mod siniflikanti (AUC ogħla 20 darba aktar), konċentrazzjonijiet minimi ogħla, u medjan itwal tal-half-life ta’ e m nazzjoni (9.5 kontra 3.5 sigħat).

Wara l-għoti mill-ħalq ta’ doża waħdainalit ’ [14C]elvitegravir imsaħħaħ b’ritonavir, elvitegravir kien l- ispeċi predominanti fil-plażma, li jirr ppreżenta madwar 94% u 61% tar-radjuattività li kienet tiċċirkola wara 32 u 48 siegħa, r spettivament. Il-metaboliti prodotti minn hydroxylation aromatika u alifatika jew metaboliti tal-glukoronċ dazzjoni huma preżenti f’livelli baxxi ħafna u ma jikkontribwixxuxmedigħall-att v tà antivirali globali ta’ elvitegravir.

Eliminazzjoni

Wara l-għoti mill-ħalq ta’ [14C]elvitegravir imsaħħaħ b’ritonavir, 94.8% tad-doża ġiet irkuprata fl-

ippurgar, u dan kien konsistenti mal-eliminazzjoni ta’ elvitegravir mill-fwied u l-marrara; 6.7% tad- Prodottdoża mogħ ija ġiet irkuprata fl-awrina bħala metaboliti. Il-medjan tal-half-life terminali fil-plażma ta’

elvitegravir imsaħħaħ b’ritonavir hu ta’ madwar 8.7 sa 13.7 sigħat.

Linearità/nuqqas ta’ linearità

L-esponimenti ta’ elvitegravir fil-plażma mhumiex lineari u inqas minn proporzjonali għad-doża, u dan hu x’aktarx minħabba l-assorbiment limitat mis-solubilità.

Anzjani

Il-farmakokinetika ta’ elvitegravir ma ġietx evalwata b’mod sħiħ fl-anzjani (li kellhom iktar minn 65 sena).

Sess

L-ebda differenza farmakokinetika klinikament rilevanti minħabba s-sess ma ġiet identifikata għal elvitegravir imsaħħaħ.

Etniċità

L-ebda differenza farmakokinetika klinikament rilevanti minħabba l-etniċità ma ġiet identifikata għal elvitegravir imsaħħaħ.

Popolazzjoni pedjatrika

Il-farmakokinetika ta’ elvitegravir f’individwi pedjatriċi ma ġewx stabbiliti.

Indeboliment renali

Studju dwar il-farmakokinetika ta’ elvitegravir imsaħħaħ twettaq f’individwi li ma kinux infettati bl- HIV-1 b’indeboliment renali sever (tneħħija tal-krejatinina taħt 30 mL/min). L-awtorizzatebda differenzi L-effett ta’ indeboliment epatiku sever (Child-Pugh Klassi Ċ) fuq il-farmakokinetika ta’ elvitegravir

klinikament rilevanti fil-farmakokinetika ta’ elvitegravir ma ġew osservati bejn individwi b’indeboliment renali sever u individwi b’saħħithom. L-ebda aġġustament fid-doża ta’ Vitekta mhu meħtieġ għal pazjenti b’indeboliment renali.

Indeboliment epatiku

Elvitegravir jiġi metabolizzat u eliminat prinċipalment mill-fwied. Studju dwar il-farmak kinetika ta’ elvitegravir imsaħħaħ twettaq f’individwi li ma kinux infettati b’HIV-1 b’indeboliment epa iku moderat (Child-Pugh Klassi B). L-ebda differenzi klinikament rilevanti fil-farmakokinetika ta’

elvitegravir ma ġew osservati bejn individwi b’indeboliment moderat u individwi b’s ħħithom. L-ebda aġġustament fid-doża ta’ Vitekta mhu meħtieġ għal pazjenti b’indeboliment ep tiku ħafif sa moderat.

ma ġiex studjat.

Infezzjoni bil-virus tal-epatite B u/jew epatite Ċ ukoll

 

Dejta limitata minn analiżi farmakokinetika tal-popolazzjoni (n = 56) indikat li infezzjoni bil-virus tal-

epatite B u/jew Ċ ma kellha l-ebda effett klinikament rilevanti fuqaduxl-espożizzjoni ta’ elvitegravir

imsaħħaħ.

ħ

5.3 Tagħrif ta' qabel l-użu kliniku dwar is-sigurtàm’g

Tagħrif mhux kliniku ibbażat fuq studji konvenzjonalili ta’ sigurtà farmakoloġika, effett tossiku minn dożi ripetuti, effett tossiku fuq inaliil-ġeni, r skju ta’ kanċer, effett tossiku fuq is-sistema riproduttiva u l- iżvilupp, ma juri l-ebda periklu speċj i għ -bnedmin. Id-dożi massimi ta’ elvitegravir ttestjati fl- istudji dwar it-tossiċità tal-iżvilupp fil-firien u fil-fniek kienu jikkorrispondu għal esponimenti li huma

ta’ madwar 29 darba u 0.2 drabi aktar mill-esponiment terapewtiku fil-bniedem, rispettivament.

Elvitegravir kienmedinegattiv f’testċin vitro għal mutaġeniċità batterjali (it-test ta’ Ames) u negattiv f’assaġġ in vivo tal-mikronukleu tal-firien f’dożi sa 2,000 mg/kg. F’test in vitro dwar aberrazzjonijiet kromosomali, elvit gravir kien negattiv b’attivazzjoni metabolika; madankollu, ġie osservat rispons ekwivoku mingħajr attivazzjoni.

Elvitegravir a wera l-ebda potenzjal karċinoġeniku fil-ġrieden u fil-firien fi studji fit-tul dwar il- Prodottkarċinoġeneċi à.

Is-sustanza attiva elvitegravir hi persistenti fl-ambjent.

6. TAGĦRIF FARMAĊEWTIKU

6.1

Lista ta’ eċċipjenti

 

Il-qalba tal-pillola

 

Croscarmellose sodium

 

Hydroxypropyl cellulose

 

Lactose monohydrate

 

Magnesium stearate

awtorizzat

Microcrystalline cellulose

 

Sodium lauryl sulfate

 

Kisja b’rita

 

Indigo carmine aluminium lake (E132)

 

Macrogol 3350 (E1521)

 

Polyvinyl alcohol (parzjalment idrolizzat) (E1203)

 

Talc (E553B)

 

Titanium dioxide (E171)

 

Yellow iron oxide (E172)

 

6.2

Inkompatibbiltajiet

adux

Mhux applikabbli.

 

6.3 Żmien kemm idum tajjeb

il-prodott mediċinali

4 snin.

ħ

6.4

Prekawzjonijiet speċjali għall-ħażna

 

 

li

Dan il-prodott mediċinali m’għandux bżonn ħażnam’gspeċjali.

6.5

 

inali

In-natura u tal-kontenitur u t ’ d k li hemm ġo fih

Flixkun ta’ densità għolja tal-polyethylene (HDPE) b’għatu li ma jinfetħax mit-tfal li fih 30 pillola

miksija b’rita.

ċ

 

Daqs tal-pakkett: 1 flixkun ta’ 30 pilloli miksija b’rita.

6.6

Prekawzjoniji t sp ċjali li għandhom jittieħdu meta jintrema

ProdottCB21 6GT

ediċinali li ma jkunx intuża jew skart li jibqa’ wara l-użu tal-prodott għandu

Kull fdal al-prodott

jintrema kif ji olbumedil-liġijiet lokali.

7. DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Gilead Sciences International Limited

Cambridge

Ir-Renju Unit

8.NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/13/883/002

ħadux lim’g ċinali medi
43

9. DATA

TAL-EWWEL AWTORIZZAZZJONI/TIĠDID TAL-AWTORIZZAZZJONI

Data tal-ewwel awtorizzazzjoni: 13 ta’ Novembru 2013

10. DATA TA’ REVIŻJONI

TAT-TEST

Informazzjoni dettaljata dwar dan il-prodott mediċinali tinsab fuq is-sit elettroniku tal-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini http://www.ema.europa.eu/

awtorizzat

Prodott

Kummenti

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Għajnuna
  • Get it on Google Play
  • Dwar
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    Drogi ta’ preskrizzjoni elenkati