Maltese
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Zalviso (sufentanil) – Sommarju tal-karatteristiċi tal-prodott - N01AH03

Updated on site: 11-Oct-2017

Isem tal-MediċinaZalviso
Kodiċi ATCN01AH03
Sustanzasufentanil
ManifatturGrunenthal GmbH

1.ISEM IL-PRODOTT MEDIĊINALI

Zalviso 15-il mikrogramma pilloli għal taħt l-ilsien

2.GĦAMLA KWALITATTIVA U KWANTITATTIVA

Kull pillola għal taħt l-ilsien fiha 15-il mikrogramma sufentanil (bħala ċitrat)

Eċċipjent(i) b’effett magħruf

Kull pillola għal taħt l-ilsien fiha 0.074 mg sunset yellow FCF Aluminium Lake (E110).

Għal-lista kompluta ta’ eċċipjenti, ara sezzjoni 6.1.

3.GĦAMLA FARMAĊEWTIKA

Pillola għal taħt l-ilsien.

Il-pilloli għal taħt l-ilsien ta' Zalviso b’dijametru ta’ 3 mm huma pilloli oranġjo bil-wiċċ ċatt u t-truf jagħtu għat-tond.

4.TAGĦRIF KLINIKU

4.1Indikazzjonijiet terapewtiċi

Zalviso huwa indikat għall-ġestjoni ta' uġigħ minn moderat sa sever wara operazzjonijiet f'pazjenti adulti.

4.2Pożoloġija u metodu ta’ kif għandu jingħata

Zalviso għandu jingħata f’ambjent ta’ sptar biss. Zalviso għandu jingħata b'riċetta biss minn tobba li għandhom esperjenza fil-ġestjoni ta' terapija opjojda, b'mod partikolari reazzjonijiet avversi bħal depressjoni respiratorja (ara sezzjoni 4.4).

Pożoloġija

Zalviso pilloli għal taħt l-ilsien għandhom jittieħdu mill-pazjent stess bħala reazzjoni għall-uġigħ billi juża l-apparat tal-għoti Zalviso. L-apparat tal-għoti Zalviso huwa maħsub biex jagħti pillola għal taħt l-ilsien waħda ta' sufentanil 15-il mikrogramma, kull meta l-pazjent iħoss il-ħtieġa, b’tal-anqas

20 minuta (intervall ta’ imblokk) bejn id-dożi, fuq perjodu sa 72 siegħa, li huwa d-dewmien massimu rakkomandat ta’ kura. Ara s-sezzjoni “Metodu ta’ kif għandu jingħata”.

Anzjani

L-ebda studji tal-popolazzjoni speċjali ma twettqu b’sufentanil pilloli għal taħt l-ilsien f’pazjenti anzjani. Fi provi kliniċi madwar 30% tal-pazjenti li pparteċipaw kellhom minn 65 sa 75 sena. Is-sigurtà u l-effikaċja f’pazjenti anzjani kienu simili għal dawk osservati f’adulti iżgħar (ara sezzjoni 5.2).

Indeboliment tal-fwied jew tal-kliewi

L-ebda studji tal-popolazzjoni speċjali ma twettqu b’sufentanil pilloli għal taħt l-ilsien f’pazjenti b’indeboliment tal-fwied u tal-kliewi. Hemm biss tagħrif limitat disponibbli dwar l-użu ta' sufentanil f'pazjenti bħal dawn. Zalviso għandu jingħata b’kawtela lil pazjenti b’indeboliment tal-fwied minn moderat sa sever jew b'indeboliment tal-kliewi sever (ara sezzjoni 4.4).

Popolazzjoni pedjatrika

Is-sigurtà u l-effikaċja ta’ Zalviso fi tfal taħt it-18-il sena ma ġewx determinati s’issa. Dejta mhux disponibbli.

Metodu ta’ kif għandu jingħata

Użu għal taħt l-ilsien biss.

Zalviso pilloli għal taħt l-ilsien għandhom jittieħdu mill-pazjent stess permezz tal-apparat tal-għoti Zalviso li għandu jiġi attivat biss mill-pazjent bħala reazzjoni għall-uġigħ (ara sezzjoni 6.6).

Il-pillola għal taħt l-ilsien meħuda għandha tinħall taħt l-ilsien u ma għandhiex titfarrak, tintmagħad, jew tinbela’. Pazjenti ma għandhomx jieklu jew jixorbu u għandhom inaqqsu t-tpaċpiċ għal 10 minuti wara kull doża ta’ Zalviso.

L-ammont massimu ta’ sufentanil għal taħt l-ilsien li jista’ jingħata permezz tal-apparat tal-għoti Zalviso fuq perjodu ta’ siegħa huwa ta’ 45 mikrogrammi (3 dożi).

Fil-każ ta’ użu massimu ripetut mill-pazjent, stoċċ wieħed idum għal perjodu ta’ 13-il siegħa u 20 minuta. Stoċċijiet oħra ta’ Zalviso jistgħu jintużaw jekk ikun meħtieġ.

Għal istruzzjonijiet dwar it-tħejjija u l-ġestjoni tal-apparat tal-għoti Zalviso qabel l-għoti, ara sezzjoni 6.6.

4.3Kontraindikazzjonijiet

Sensittività eċċessiva għas-sustanza attiva jew għal kwalunkwe wieћed mill-eċċipjenti elenkati fis-sezzjoni 6.1.

Depressjoni respiratorja sinifikanti.

4.4Twissijiet speċjali u prekawzjonijiet għall-użu

Depressjoni respiratorja

Sufentanil jista’ jikkawża depressjoni respiratorja, li l-livell/severità tagħha hija relatata mad-doża. L-effetti fuq in-nifs ta’ sufentanil għandhom jiġu vvalutati b’monitoraġġ kliniku, eż. ir-rata tan-nifs, il-livell ta’ sedazzjoni u s-saturazzjoni tal-ossiġnu. Pazjenti f’riskju ogħla huma dawk b’indeboliment tan-nifs jew bi tnaqqis fir-riżerva tan-nifs. Id-depressjoni respiratorja kkawżata minn sufentanil hija riversibbli permezz ta’ antagonisti tal-opjojdi. L-għoti ripetut ta’ antagonisti jista’ jkun meħtieġ minħabba li d-depressjoni respiratorja tista’ ddum iżjed mill-effett tal-antagonist (ara sezzjoni 4.9).

Pressjoni intrakranjali

Sufentanil għandu jintuża b’kawtela f’pazjenti li jistgħu jkunu partikolarment suxxettibbli għall-effetti ċerebrali taż-żamma ta’ CO2, bħal dawk li juru evidenza ta’ żieda fil-pressjoni intrakranjali jew koxjenza indebolita. Sufentanil jista’ joskura l-perkors kliniku ta’ pazjenti b’korriment fir-ras. Sufentanil għandu jintuża b’kawtela f’pazjenti b’tumuri tal-moħħ.

Effetti kardjovaskulari

Sufentanil jista’ jikkawża bradikardija. Għalhekk, għandu jintuża b’kawtela f’pazjenti li kellhom jew diġà għandhom bradiarritmiji.

Sufentanil jista’ jikkawża pressjoni baxxa, b’mod speċjali f’pazjenti ipovolemiċi. Miżuri xierqa għandhom jittieħdu biex il-pressjoni tal-arterji tinżamm stabbli.

Indeboliment tal-funzjoni tal-fwied jew tal-kliewi

Sufentanil huwa metabolizzat l-aktar fil-fwied u eliminat fl-awrina u l-ippurgar. L-attività tista’ ddum iżjed f’pazjenti b’indeboliment tal-fwied u tal-kliewi sever. Hemm biss tagħrif limitat disponibbli dwar l-użu ta’ Zalviso f’pazjenti bħal dawn. Pazjenti b'indeboliment tal-fwied minn moderat sa sever jew b'indeboliment tal-kliewi sever għandhom jiġu monitorjati għal sintomi ta' doża eċċessiva ta' sufentanil (ara sezzjoni 4.9).

Abbuż potenzjali u tolleranza

Sufentanil għandu l-potenzjal għal abbuż. Dan għandu jitqies meta sufentanil jiġi preskritt jew jingħata fejn hemm tħassib dwar żieda fir-riskju ta’ użu ħażin, abbuż jew devjazzjoni.

Pazjenti fuq terapija bl-opjojdi kronika jew persuni li għandhom il-vizzju tal-opjojdi jistgħu jeħtieġu dożi analġesiċi ogħla minn dawk li l-apparat tal-għoti Zalviso jista’ jagħti.

Effetti gastro-intestinali

Sufentanil bħala agonist tar-riċetturi tal-µ-opjojdi jista’ jnaqqas il-motilità gastro-intestinali. Għalhekk, Zalviso għandu jintuża b’kawtela f’pazjenti f’riskju ta’ sadda fil-musrana.

Sufentanil bħala agonist tar-riċetturi tal-µ-opjojdi jista’ jikkawża spażmu tal-isfinteru ta’ Oddi. Għalhekk, Zalviso għandu jintuża b’kawtela f’pazjenti b’mard fl-apparat biljari, inkluż pankreatite akuta.

Oħrajn

Qabel l-użu, il-professjonist fil-kura tas-saħħa għandu jiżgura li l-pazjenti ngħataw istruzzjonijiet xierqa dwar kif jużaw l-apparat tal-għoti Zalviso biex jieħdu l-pilloli huma stess kif meħtieġ biex jimmaniġġjaw l-uġigħ ta’ wara l-operazzjoni tagħhom. Huma biss il-pazjenti li jistgħu jifhmu u jsegwu l-istruzzjonijiet biex iħaddmu l-apparat tal-għoti li għandhom jużaw Zalviso. Il-professjonist fil-kura tas-saħħa għandu jikkunsidra l-kapaċità (eż. viżwali jew konjittiva) tal-pazjent biex juża l-apparat kif xieraq.

Eċċipjenti

Zalviso pilloli għal taħt l-ilsien fihom is-sustanza koloranti azo sunset yellow FCF Aluminium Lake (E110), li tista’ tikkawża reazzjonijiet allerġiċi.

4.5Interazzjoni ma’ prodotti mediċinali oħra u forom oħra ta’ interazzjoni

Interazzjoni mal-enzima ta' ċitokromu P450-3A4

Sufentanil huwa metabolizzat prinċipalment mill-enzima tal-bniedem ċitokromu P450-3A4. Ketoconazole, inibitur qawwi ta’ CYP3A4, jista’ jżid b’mod sinifikanti l-esponiment sistematiku għal sufentanil għal taħt l-ilsien (żieda fil-livelli massimi fil-plażma (Cmax) b’19%, żieda fl-esponiment globali għas-sustanza attiva (AUC) ta’ 77%) u jdewwem iż-żmien sakemm tintlaħaq il-konċentrazzjoni massima b’41%. Effetti simili b’inibituri ta’ CYP3A4 b’saħħithom oħra (eż. itraconazol, ritonavir) ma jistgħux jiġu esklużi. Kull bidla fl-effikaċja/tollerabilità assoċjata maż-żieda fl-esponiment tkun ikkumpensata fil-prattika minn bidla fil-frekwenza tad-doża (ara sezzjoni 4.2).

Mediċini kontra d-depressjoni tas-sistema nervuża ċentrali (CNS)

L-użu fl-istess ħin ta’ mediċini kontra d-depressjoni tas-CNS inkluż barbiturates, benzodiazepines, neuropleptics jew opjojdi oħra, gassijiet aloġeni jew mediċini kontra d-depressjoni tas-CNS oħra mhux selettivi (eż. l-alkoħol) jistgħu jżidu d-depressjoni respiratorja.

Inibituri tal-monoamine oxidase (MAO)

Huwa ġeneralment rakkomandat li impedituri MAO għandhom jitwaqqfu ġimagħtejn qabel jibda t-trattament b'Zalviso, peress li ġew rapportati każijiet ta' tħarrix sever u mhux prevedibbli b'impedituri MAO ma' analġeżiċi opjojdi.

Oħrajn

L-interazzjoni ma’ prodotti oħra mogħtija taħt l-ilsien jew prodotti maħsuba li jiddilwixxu/joħolqu effett fil-kavità orali ma kinitx evalwata u l-għoti fl-istess żmien għandu jiġi evitat.

4.6Fertilità, tqala u treddigħ

Tqala

Ma hemmx tagħrif biżżejjed dwar l-użu ta’ sufentanil matul it-tqala fil-bniedem sabiex jiġu evalwati l-effetti potenzjali ta’ ħsara. Ma hemm l-ebda indikazzjoni sal-lum li l-użu ta’ sufentanil matul it-tqala jżid ir-riskju ta’ anormalitajiet konġenitali.

Sufentanil jgħaddi minn ġol-plaċenta.

L-effett tossiku fuq is-sistema riproduttiva ntwera fi studji bl-annimali (ara sezzjoni 5.3).

Zalviso mhux irrakkomandat waqt it-tqala u fin-nisa li jista’ jkollhom tfal li mhumiex jużaw kontraċettivi.

Treddigħ

Sufentanil jiġi eliminat fil-ħalib tal-bniedem meta jingħata ġol-vini; għalhekk huwa rakkomandat li tintuża kawtela meta Zalviso jingħata lil nisa li qed ireddgħu. It-treddigħ mhux rakkomandat meta jingħata sufentanil, minħabba r-riskju ta’ effetti bl-opjojdi jew tossiċità fi trabi/tfal żgħar li qed jitreddgħu (ara sezzjoni 4.9).

Fertilità

Ma hemm l-ebda tagħrif dwar l-effetti ta’ sufentanil fuq il-fertilità fin-nisa jew fl-irġiel.

4.7Effetti fuq il-ħila biex issuq u tħaddem magni

Sufentanil għandu influwenza kbira fuq il-ħila biex issuq u tħaddem magni. Pazjenti għandhom ikunu avżati biex ma jsuqux jew iħaddmu magni jekk ikollhom ħedla, sturdament jew disturb viżwali meta jkunu qed jieħdu jew wara l-kura b’Zalviso. Pazjenti għandhom isuqu u jużaw magni biss jekk ikun għadda biżżejjed ħin minn meta ħadu Zalviso l-aħħar.

4.8Effetti mhux mixtieqa

Sommarju tal-profil tas-sigurtà

Ir-reazzjoni avversa l-aktar serja ta’ sufentanil hija d-depressjoni respiratorja, li tista’ twassal għal apnea u arrest respiratorju (ara sezzjoni 4.4).

Abbażi tat-tagħrif dwar is-sigurtà kkombinat minn dawn l-istudji kliniċi, in-nawsja u r-rimettar kienu r-reazzjonijiet avversi rrapportati l-aktar frekwentement (frekwenza ta’ ≥ 1/10).

Lista tabulata ta’ reazzjonijiet avversi

Ir-reazzjonijiet avversi identifikati jew minn studji kliniċi jew inkella mill-esperjenza ta’ wara t-tqegħid fis-suq bi prodotti mediċinali oħra li fihom sufentanil huma mogħtija fil-qosor fit-tabella ta’ hawn taħt. Il-frekwenzi huma ddefiniti bħala:

Komuni ħafna

≥ 1/10

Komuni

≥ 1/100 u < 1/10≥ 1/10

Mhux komuni

≥ 1/1,000 u < 1/100

Rari

≥ 1/10,000 u < 1/1,000

Rari ħafna

< 1/10,000

Mhux magħruf

Ma tistax tittieħed stima mid-dejta disponibbli

Sistema tal-klassifika

Komuni

Komuni

Mhux komuni

Mhux magħruf

tal-organi MedDRA

ħafna

 

 

 

Disturbi fis-sistema

 

 

Sensittività

Xokk anafilattiku

immuni

 

 

eċċessiva*

 

 

 

 

 

 

Disturbi psikjatriċi

 

Stat konfużjonali

Apatija*

 

 

 

 

Tħossok nervuż*

 

Disturbi fis-sistema

 

Sturdament

Ħedla

Aċċessjonijiet

nervuża

 

Uġigħ ta’ ras

Atassja

Koma

 

 

Sedazzjoni

b’Paraesteżija*

 

 

 

 

Distonja*

 

 

 

 

Iperrefleksja*

 

Disturbi fl-għajnejn

 

 

Disturbi fil-vista

Mijożi

Disturbi fil-qalb

 

Żieda fir-rata ta’

Tnaqqis fir-rata ta’

 

 

 

taħbit tal-qalb

taħbit tal-qalb*

 

 

 

 

 

 

Disturbi vaskulari

 

Żieda fil-pressjoni

 

 

 

 

tad-demm

 

 

 

 

Tnaqqis fil-pressjoni

 

 

 

 

tad-demm

 

 

Disturbi respiratorji,

 

Depressjoni

Apneja

Arrest respiratorju

toraċiċi u medjastinali

 

respiratorja

 

 

 

 

 

 

 

Disturbi

Nawsja

Stitikezza

Ħalq xott

 

gastro-intestinali

Rimettar

Dispepsja

 

 

Disturbi fil-ġilda u

 

Prurite

Iperidrożi

Ħmura fil-ġilda

fit-tessuti ta’ taħt il-ġilda

 

 

Raxx

 

 

 

 

Ħalq xott*

 

Disturbi

 

Spażmi involontarji

 

 

muskolu-skeletriċi u

 

fil-muskoli

 

 

tat-tessuti konnettivi

 

Kontrazzjonijiet

 

 

 

 

tal-muskoli*

 

 

 

 

 

 

 

Disturbi fil-kliewi u

 

Żamma tal-awrina

 

 

fis-sistema urinarja

 

 

 

 

Disturbi ġenerali u

Deni

 

Tertir bil-bard

Sindrome ta’ Rtirar

kondizzjonijiet ta’ mnejn

 

 

Għeja kbira

tal-Mediċina

jingħata

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* ara “Deskrizzjoni ta’ reazzjonijiet avversi magħżula”

Deskrizzjoni ta’ reazzjonijiet avversi magħżula

Wara użu fit-tul ta’ sustanzi oħra li għandhom attività ta’ riċetturi tal-µ-opjojd, kienu osservati sintomi ta’ rtirar wara interruzzjoni f’daqqa tal-kura.

Ċertu reazzjonijiet avversi ma kinux osservati fil-provi kliniċi b’Zalviso. Il-frekwenzi tagħhom kienu stabbiliti fuq il-bażi tat-tagħrif mill-għoti ġol-vini ta’ sufentanil: komuni – kontrazzjonijiet muskolari; mhux komuni – sensittività eċċessiva, apatija, tħossok nervuż, atassja, distonja, iperrifleksija, tnaqqis fit-taħbit tal-qalb u ġilda xotta.

Rappurtar ta’ reazzjonijiet avversi suspettati

Huwa importanti li jiġu rrappurtati reazzjonijiet avversi suspettati wara l-awtorizzazzjoni tal-prodott mediċinali. Dan jippermetti monitoraġġ kontinwu tal-bilanċ bejn il-benefiċċju u r-riskju tal-prodott mediċinali. Il-professjonisti dwar il-kura tas-saħħa huma mitluba jirrappurtaw kwalunkwe reazzjoni avversa suspettata permezz tas-sistema ta’ rappurtar nazzjonali imniżżla f’Appendiċi V.

4.9Doża eċċessiva

Sinjali u sintomi

Doża eċċessiva ta’ sufentanil hija evidenzjata minn eżaġerazzjoni tal-effetti farmakoloġiċi tagħha. Skont is-sensittività tal-individwu, l-istampa klinika hija determinata mil-livell ta’ depressjoni respiratorja. Din tista’ tvarja minn ipoventilazzjoni għal arrest respiratorju. Sintomi oħra li jistgħu jseħħu huma li tintilef minn sensik, koma, xokk kardjovaskulari u ebusija fil-muskoli.

Immaniġġjar

L-immaniġġjar ta’ doża eċċessiva għandu jiffoka fuq il-kura tas-sintomi tal-agoniżmu tar-riċetturi tal- µ-opjojd inkluż l-għoti tal-ossiġnu. L-attenzjoni primarja għandha tingħata lill-imblokk tal-pajp tan-nifs u l-ħtieġa ta’ ventilazzjoni assistita jew ikkontrollata.

Għandu jingħata antagonist tal-opjati (eż. naloxene) fil-każ ta’ depressjoni respiratorja. Dan ma jeskludix l-użu ta’ kontromiżuri aktar diretti. Id-dewmien iqsar tal-attività tal-antagonist tal-opjati meta mqabbel ma’ sufentanil għandu jittieħed inkunsiderazzjoni. F’dak il-każ, l-antagonist tal-opjojdi jista’ jingħata ripetutament jew permezz ta’ infużjoni.

5.PROPRJETAJIET FARMAKOLOĠIĊI

5.1Proprjetajiet farmakodinamiċi

Kategorija farmakoterapewtika: Anestetiċi tal-loppju, Kodiċi ATC: N01AH03

Mekkaniżmu ta’ azzjoni

Sufentanil huwa opjojd sintetiku b’saħħtu b'rabta selettiva ħafna mar-riċetturi tal-µ-opjojdi. Sufentanil jaġixxi bħala agonist sħiħ fir-riċetturi tal-µ-opjojdi.

Sufentanil ma jikkawżax ir-rilaxx tal-istamini. L-effetti kollha ta’ sufentanil jistgħu jiġu mblokkati minnufih u kompletament mill-għoti ta’ antagonist speċifiku bħal naloxone.

Effetti farmakodinamiċi primarji

Analġeżija

L-analġeżija indotta minn sufentanil huwa maħsub li tiġi medjata permezz tal-attivazzjoni tar-riċetturi tal-µ-opjojdi primarjament fis-CNS biex tbiddel il-proċessi li jaffettwaw kemm il-perċezzjoni tal-uġigħ kif ukoll ir-reazzjoni għalih. Fil-bnedmin il-qawwa hija 7 sa 10 darbiet aktar minn fentanyl u 500 sa 1,000 darba aktar mill-morfina (kull doża meħuda mill-ħalq). Il-lipofiliċità għolja ta’ sufentanil tippermetti li dan jittieħed taħt l-ilsien u jikseb bidu mgħaġġel tal-effett analġeżiku.

Effetti farmakodinamiċi sekondarji

Depressjoni respiratorja

Sufentanil jista’ jikkawża depressjoni respiratorja (ara sezzjoni 4.4) kif ukoll irażżan ir-riflessi tas-sogħla.

Effetti oħrajn fuq is-CNS

Dożi għoljin ta’ sufentanil mogħti ġol-vini huma magħrufin li jikkawżaw ebusija fil-muskoli, probabbilment bħala riżultat ta’ effett fuq is-sustantia nigra u n-nukleu striate. L-attività ipnotika tista’ tintwera permezz ta’ bidliet fl-EEG.

Effetti gastro-intestinali

Il-konċentrazzjonijiet fil-plażma analġeżiċi ta’ sufentanil jistgħu jikkawżaw nawsja u rimettar permezz tal-irritazzjoni taż-żona li tiskatta l-kemoriċetturi.

L-effetti gastro-intestinali ta’ sufentanil jinkludu tnaqqis fil-motilità propulsiva, tnaqqis fis-sekrezzjoni u żieda fit-ton tal-muskoli (sa spażmi) tal-isfinteri tal-passaġġ gastro-intestinali (ara sezzjoni 4.4).

Effetti kardjovaskulari

Dożi baxxi ta’ sufentanil mogħti ġol-vini assoċjati mal-probabbiltà ta’ attività vagali (kolinerġika) jikkawżaw bradikardija ħafifa u reżistenza vaskulari sistematika ftit imnaqqsa mingħajr ma jbaxxu b’mod sinifikanti l-pressjoni tad-demm (ara sezzjoni 4.4).

L-istabbiltà kardjovaskulari hija r-riżultat ukoll tal-effetti minimi fuq it-tagħbija kardijaka, ir-rata tal-fluss tal-qalb u l-konsum tal-ossiġnu mijokardijaku. Effetti diretti ta’ sufentanil fuq il-funzjoni mijokardijaka ma ġewx osservati.

Effikaċja klinika u sigurtà

Analġeżija

L-effikaċja ta’ Zalviso għal analġeżija kkontrollata mill-pazjent intweriet fi 3 provi kliniċi ta’ Fażi III fil-każ ta’ uġigħ noċiċettiv u vixxerali akut ta’ wara l-operazzjoni (uġigħ ta’ wara l-operazzjoni wara operazzjoni maġġuri addominali jew ortopedika). 2 provi kienu double-blind ikkontrollati bi plaċebo (Zalviso N = 430 pazjent; plaċebo N = 161 pazjent) u 1 kienet prova b’tikketta mikxufa kkontrollata attivament (Zalviso N = 177 pazjent; morfina N = 180 pazjent).

Il-pazjenti kienu kkurati permezz tar-reġim tad-dożaġġ ta’ Zalviso ta’ 15-il mikrogramma sufentanil mogħti taħt l-ilsien kif meħtieġ b’intervall ta’ imblokk minimu ta’ 20 minuta fuq perjodu ta’ 72 siegħa.

Is-superjorità fuq plaċebo kienet ippruvata fil-provi kkontrollati bi plaċebo ta’ Fażi III għas-somma tal-punt ta’ tmiem primarju ppeżata skont il-ħin tad-differenza fl-intensità tal-uġigħ mil-li nja bażi fuq 48 siegħa (SPID48; P 0.001), u l-punti ta’ tmiem sekondarji, l-SPID ippeżat skont il-ħin (P 0.004), is-serħan totali mill-uġigħ (TOTPAR; P 0.004), u l-valutazzjoni globali tal-pazjenti (P 0.007) fuq

24, 48 u 72 siegħa. Wara 48 siegħa aktar minn nofs l-individwi fil-grupp ta’ Zalviso kellhom tnaqqis rilevanti fl-uġigħ (rata ta’ rispons ta’ 30%) f’dawn il-provi (uġigħ vixxerali 60%, uġigħ noċiċettiv 54.9%).

Proporzjon sinifikanti ogħla ta’ pazjenti (78.5%) ikklassifikaw il-metodu ta’ kontroll tal-uġigħ bħala “tajjeb” jew “eċċellenti” b’Zalviso meta mqabbel mal-metodu ta’ analġeżija bil-morfina kkontrollata mill-pazjent (65.5%) (punt ta’ tmiem primarju fi 48 siegħa; P = 0.007). Fit-3 provi kliniċi ta’ Fażi III kollha l-pazjenti rrapportaw tnaqqis b'rilevanza klinika tal-uġigħ fl-ewwel siegħa ta’ kura b’Zalviso (differenza fl-intensità tal-uġigħ għal-linja bażi u rispons totali għall-uġigħ > 1 NRS). Zalviso kien ikkunsidrat ukoll bħala aktar faċli biex jintuża mill-professjonisti fil-kura tas-saħħa (P = 0.017).

Kif muri fil-prova kkontrollata attivament, il-ħin medju bejn id-dożi ta’ Zalviso kien madwar id-doppju meta mqabbel mal-analġeżija bil-morfina kkontrollata mill-pazjent (madwar 80 minuta mqabbel ma’ madwar 45 minuta) matul l-ewwel 48 siegħa.

Pazjenti li kienu trattati b'Zalviso bejn 48 u 72 siegħa fit-tliet provi bil-kontrolli użaw firxa wiesgħa mill-216-il doża disponibbli, b'medja ta' 49 doża/pazjent (firxa ta' 8-153 doża) bil-maġġoranza ta' pazjenti (69.7%) jużaw bejn 24 sa 72 doża.

Depressjoni respiratorja

Fil-provi kliniċi dożi analġeżiċi ta’ Zalviso rriżultaw f’effetti respiratorji depressivi f’ċerti pazjenti. Fil-prova ta’ Fażi III kkontrollata attivament, id-daqs tat-tnaqqis fis-saturazzjoni tal-ossiġnu kienet komparabbli bejn il-gruppi ta’ Zalviso u tal-morfina i.v. ikkontrollata mill-pazjent. Madankollu, kien hemm perċentwal statistikament sinifikanti u aktar baxx ta’ pazjenti li kellhom episodji ta’ desaturazzjoni tal-ossiġnu wara l-għoti ta’ Zalviso pilloli għal taħt l-ilsien (19.8%) bl-apparat tal-għoti mill-grupp tal-morfina IV PCA (30.0%). Provi kliniċi wrew li sufentanil mogħti ġol-vini jikkawża anqas depressjoni respiratorja meta mqabbel mad-dożi ekwianalġeżiċi ta’ fentanyl.

5.2Tagħrif farmakokinetiku

Assorbiment

Il-farmakokinetika ta’ sufentanil wara l-għoti taħt l-ilsien tista’ tiġi deskritta bħala mudell bi tliet kumpartimenti b’assorbiment tal-ewwel grad. Dan il-mod kif jingħata jirriżulta f’bijodisponibbiltà assoluta akbar billi jevita l-metaboliżmu tal-enzimi 3A4 intestinali u tal-fwied first-pass. Il-bijodisponibbiltà assoluta medja wara l-għoti uniku taħt l-ilsien ta’ Zalviso relattiv għal infużjoni ta’ 15-il mikrogramma sufentanil ġol-vini għal minuta waħda kienet ta’ 59%. Dan huwa komparabbli għal bijodisponibbiltà sostanzjalment aktar baxxa ta’ 9% wara t-teħid mill-ħalq (jekk tinbela’). Fil-provi kliniċi matul l-għoti ripetut il-bijodisponibbiltà naqqset għal 37.6%.

Studju dwar l-għoti mill-ħalq wera li l-bijodisponibbiltà żdiedet għal 78% meta l-pilloli tpoġġew quddiem is-snien t’isfel ta’ quddiem.

Il-konċentrazzjonijiet massimi ta’ sufentanil intlaħqu madwar 50 minuta wara doża waħda; dan il-perjodu jitnaqqas għal madwar 20 minuta wara dożi ripetuti. Meta Zalviso ngħata kull 20 minuta, il-konċentrazzjonijiet fil-plażma kisbu stat fiss wara 13-il doża.

Distribuzzjoni

Il-volum ċentrali tad-distribuzzjoni wara l-applikazzjoni ġol-vini ta’ sufentanil huwa ta’ madwar 14-il litru u l-volum tad-distribuzzjonii fi stat fiss huwa ta’ madwar 350 litru.

Bijotrasformazzjoni

Il-bijotrasformazzjoni sseħħ prinċipalment fil-fwied u l-musrana ż-żgħira. Sufentanil huwa metabolizzat fil-bnedmin prinċipalment bis-sistema tal-enzimi taċ-ċitokromu P450-3A4 (ara sezzjoni 4.5). Sufentanil huwa metabolizzat malajr għal numru ta’ metaboliti inattivi, bil-N- u O-dealkylation ossidattivi li huma r-rotot ewlenin ta’ eliminazzjoni.

Eliminazzjoni

It-tneħħija totali mill-plażma wara għoti ta’ darba ġol-vini hija ta’ madwar 917 l/min.

Madwar 80% tad-doża mogħtija ġol-vini ta’ sufentanil tiġi eliminata fi żmien 24 siegħa. Huwa biss 2% tad-doża li jiġi eliminat f’forma mhux mibdula. It-tneħħija mhijiex affettwata mir-razza, is-sess, il-parametri tal-kliewi, il-parametri tal-fwied, jew substrati konkomitanti ta’ CYP3A4.

Il-livelli fil-plażma klinikament rilevanti huma determinati l-aktar mill-ħin meħtieġ biex il-konċentrazzjoni fil-plażma ta’ sufentanil taqa’ minn Cmax għal 50% ta’ Cmax wara li t-twaqqif

tad-doża (half-time sensittiv għall-kuntest jew CST½) aktar milli permezz tal-half-life terminali. Wara doża waħda, is-CST½ medjan kien 2.2 sigħat, li żdid għal valur medjan ta’ 2.5 sigħat wara diversi dożi: ir-rotta tal-għoti minn taħt l-ilsien għalhekk testendi b’mod sostanzjali d-dewmien tal-azzjoni assoċjata mal-għoti ta’ sufentanil ġol-vini (CST½ ta’ 0.14-il siegħa). Valuri CST½ simili kienu osservati kemm wara l-għoti ta’ doża waħda kif ukoll ta’ dożi ripetuti li juri li hemm dewmien prevedibbli u konsistenti tal-azzjoni wara diversi dożi tal-pillola għal taħt l-ilsien.

Wara l-għoti ta’ darba ta’ pillola ta' 15-il migrogramma taħt l-ilsien ta' sufentanil, kienu osservati half-lives terminali medji fil-firxa ta’ 6 sa 10 sigħat. Wara l-għoti għal diversi drabi, ġiet determinata half-life terminali medja itwal ta’ sa 18-il siegħa, minħabba l-kisba ta’ konċentrazzjonijiet fil-plażma ogħla ta’ sufentanil wara dożi ripetuti u minħabba l-possibbiltà ta’ kwantifikazzjoni ta’ dawn il-konċentrazzjonijiet fuq perjodu ta’ żmien itwal.

Popolazzjonijiet speċjali

Indeboliment tal-kliewi

Analiżi farmakokinetika tal-popolazzjoni ta' konċentrazzjonijiet ta' sufentanil fil-plażma wara l-użu ta' Zalviso f'pazjenti u voluntiera b'saħħithom (N = 700) li kienu jinkludu 75 pazjent b'indeboliment tal-kliewi moderat u 7 pazjenti b'indeboliment sever, il-funzjoni tal-kliewi ma ġietx identifikata bħala kovarjat sinjifikanti għat-tneħħija. Madanakollu, minħabba l-għadd limitat ta' pazjenti b'indeboliment sever tal-kliewi studjati, Zalviso għandu jintuża b’kawtela f’pazjenti bħal dawn (ara sezzjoni 4.4).

Indeboliment tal-fwied

Abbażi ta' analiżi farmakokinetika tal-popolazzjoni għal Zalviso f'pazjenti u voluntiera b'saħħithom (N = 700) li kienu jinkludu 13-il pazjent b'indeboliment moderat tal-fwied u 6 pazjenti b'indeboliment sever, il-funzjoni tal-fwied ma ġietx identifikata bħala kovarjat sinifikanti għat-tneħħija. Minħabba l-għadd limitat ta' pazjenti b'indeboliment minn moderat sa sever tal-fwied, jista' ma jkunx ġie osservat effett potenzjali ta' disfunzjoni tal-fwied bħala kovarjat fuq it-tneħħija. Għalhekk, Zalviso għandu jintuża b’kawtela f’pazjenti bħal dawn (ara sezzjoni 4.4).

Popolazzjoni pedjatrika

L-ebda tagħrif farmakokinetiku ma jeżisti għal Zalviso f’pazjenti pedjatriċi.

It-tagħrif farmakokinetiku disponibbli dwar it-tfal wara l-għoti ta’ sufentanil ġol-vini huwa limitat.

Anzjani

L-ebda studji tal-popolazzjoni speċjali ma twettqu b’Zalviso f’pazjenti anzjani. It-tagħrif farmakokinetiku mill-għoti ta’ sufentanil ġol-vini ma wera l-ebda differenza relatata mal-età. Fi provi kliniċi kkontrollati bi plaċebo ta’ Fażi 3, madwar 20% tal-pazjenti li pparteċipaw kienu anzjani

(≥ 75 sena) u madwar 30% tal-pazjenti li pparteċipaw kellhom minn 65 sa 75 sena. L-analiżi farmakokinetika tal-popolazzjoni wriet effett tal-età bi tnaqqis fit-tneħħija ta’ 27% f’pazjenti anzjani (li għandhom aktar minn 65 sena). Minħabba li dan it-tnaqqis relatat mal-età huwa iżgħar mill-varjabbiltà osservata bejn l-individwi ta’ 30-40% fil-parametri ta’ esponiment għal sufentanil, dan l-effett ma tqisx bħala klinikament rilevanti, b’mod partikolari minħabba li Zalviso jintuża biss skont il-ħtieġa.

Farmakokinetika tal-popolazzjoni

Meta l-pazjenti għamlu d-dożaġġ huma stess biex jiksbu l-effett analġeżiku b’Zalviso, il-konċentrazzjonijiet fil-plażma ta’ sufentanil kienu ta’ medja ta’ 60-100 pg/ml fuq perjodu ta’ jumejn ta’ użu, bl-ebda effett ibbażat fuq l-età jew l-indiċi tal-massa tal-ġisem (BMI), jew indeboliment tal-kliewi jew tal-fwied minn ħafif sa moderat.

Pazjenti b'BMI > 30 kg/m2

L-analiżi farmakokinetika tal-popolazzjoni b’BMI bħala kovarjant tissuġġerixxi li pazjenti li għandhom BMI > 30 kg/m2 ħadu doża aktar frekwentement.

5.3Tagħrif ta’ qabel l-użu kliniku dwar is-sigurtà

Effett tossiku minn dożi ripetuti

Sufentanil intwera li jinduċi effetti bħal ta' opjojdi f'diversi annimali tal-laboratorju (klieb, firien, fniek tal-Indi, ħamsters) f'dożi ogħla minn dawk li jinduċu analġeżja u f'żewġ studji b'doża ripetuta b'pilloli ta' taħt l-ilsien ta' sufentanil li ngħataw mill-ħalq lil ħamster tat-tip Golden Syrian.

Effett tossiku fuq is-sistema riproduttiva

Sufentanil ma kienx teratoġeniku fil-firien u l-fniek. Sufentanil ikkaġuna letalità embrijonika lil firien u fniek li kienu ttestjati għal 10-30 jum waqt it-tqala b'2.5 darbiet id-doża massima għall-bniedem permezz ta' għoti ġol-vina. L-effett embijoletali kien meqjus sekondarju għat-tossiċità għal annimali ommijiet.

Ma kien osservat l-ebda effett negattiv fi studju ieħor fil-firien li kienu ttrattati b’20 darba id-doża massima tal-bniedem fil-perjodu tal-organoġenesi. L-effetti prekliniċi kienu osservati biss wara l-għoti ta’ livelli ferm ogħla mid-doża massima tal-bniedem, li għalhekk għandhom ftit li xejn rilevanza għall-użu kliniku.

Mutaġeniċità

It-test Ames ma żvela l-ebda attività mutaġenika ta’ sufentanil. Fit-test tal-mikronukleu f’firien nisa, dożi waħdiena ġol-vini ta’ sufentanil għoljin daqs 80 µg/kg (madwar 2.5 darbiet l-ogħla doża mogħtija gol-vini għall-bniedem) ma pproduċew l-ebda mutazzjonijiet strutturali fil-kromosomi.

Karċinoġeniċità

Ma twettaq l-ebda studju dwar il-karċinoġeniċità fuq sufentanil.

Tolleranza lokali

Żewġ studji dwar it-tolleranza lokali twettqu fil-borża tal-ħadd tal-ħamster b’sufentanil pilloli għal taħt l-ilsien. Minn dawn l-istudji kien konkluż li Zalviso pilloli għal taħt l-ilsien ma għandhom l-ebda potenzjal jew għandhom potenzjal minimu għal irritazzjoni lokali.

6.TAGĦRIF FARMAĊEWTIKU

6.1Lista ta’ eċċipjenti

Mannitol (E421)

Calcium hydrogen phosphate, anhydrous

Hypromellose

Croscarmellose sodium

Stearic acid

Magnesium stearate

Sunset yellow FCF Aluminium Lake (E110)

6.2Inkompatibbiltajiet

Mhux applikabbli.

6.3Żmien kemm idum tajjeb il-prodott mediċinali

3 snin

6.4Prekawzjonijiet speċjali għall-ħażna

Aħżen fil-pakkett oriġinali sabiex tilqa’ mid-dawl.

6.5In-natura u tal-kontenitur u ta’ dak li hemm ġo fih

Zalviso huwa pprovdut fi skartoċċ tal-polikarbonat, kull wieħed fih 40 pillola għal taħt l-ilsien u ppakkjat f’film tal-poliester/LDPE/fojl tal-aluminjum/qartas tal-LDPE b’assorbitur tal-ossiġnu. Zalviso huwa disponibbli fid-daqsijiet tal-pakkett ta’ 1 u 10, 20 stoċċ u pakketti multipli li fihom 40 (2 pakketti ta’ 20), 60 (3 pakketti ta’ 20) u 100 (5 pakketti ta’ 20) stoċċ, ekwivalenti għal 40, 400, 800, 1,600, 2,400 u 4,000 pillola għal taħt l-ilsien, rispettivament.

Jista’ jkun li mhux il-pakketti tad-daqsijiet kollha jkunu fis-suq.

6.6Prekawzjonijiet speċjali li għandhom jittieħdu meta jintrema u għal immaniġġar ieħor

L-istoċċ għandu jintuża biss mal-apparat tal-għoti Zalviso, li jikkonsisti minn kontrollur u distributur li jiżguraw l-użu xieraq ta’ din is-sistema.

Wara li jitneħħa mill-qartas, l-istoċċ għandu jitpoġġa minnufih fl-apparat tal-għoti Zalviso.

L-apparat għandu jintuża skont kif rakkomandat fit-tagħrif ipprovdut mill-manifattur tal-apparat. L-istruzzjonijiet għat-tħejjija tal-apparat tal-għoti Zalviso minn professjonist fil-kura tas-saħħa għandhom jiġu segwiti bir-reqqa.

L-apparat tal-għoti Zalviso ma għandux jintuża jekk xi komponent ikollu ħsara viżibbli.

L-apparat tal-għoti Zalviso ċċarġjat kompletament għandu jaħdem mingħajr ma jkollu bżonn li jiġi ċċarġjat mill-ġdid sa 72 siegħa.

Wara li jitwaqqaf it-trattament, il-professjonist fil-kura tas-saħħa jrid ineħħi l-iskartoċċ mill-apparat u kull skartoċċ mhux użat u/jew li mhux kompletament vojt għandu jintrema mill-professjonist fil-kura tas-saħħa kif jitolbu l-liġijiet u r-rekwiżiti lokali għal sustanzi kkontrollati. Kull skart ieħor għandu jintrema kif jitolbu l-politiki istituzzjonali u r-rekwiżiti lokali.

7.DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Grünenthal GmbH

Zieglerstr. 6

52078 Aachen

Il-Ġermanja

8.NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/15/1042/001

EU/1/15/1042/002

EU/1/15/1042/003

EU/1/15/1042/004

EU/1/15/1042/005

EU/1/15/1042/006

9.DATA TAL-EWWEL AWTORIZZAZZJONI/TIĠDID TAL-AWTORIZZAZZJONI

Data tal-ewwel awtorizzazzjoni: 18 Settembru 2015

10.DATA TA’ REVIŻJONI TAT-TEST

Informazzjoni dettaljata dwar dan il-prodott mediċinali tinsab fuq is-sit elettroniku tal-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini http://www.ema.europa.eu.

Kummenti

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Għajnuna
  • Get it on Google Play
  • Dwar
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    Drogi ta’ preskrizzjoni elenkati