Dutch
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Aclasta (zoledronic acid) – Voorwaarden of beperkingen ten aanzien van levering en gebruik - M05BA08

Updated on site: 05-Oct-2017

Naam van geneesmiddelAclasta
ATC codeM05BA08
Werkzame stofzoledronic acid
ProducentNovartis Europharm Limited

A.FABRIKANT VERANTWOORDELIJK VOOR VRIJGIFTE

Naam en adres van de fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte

Novartis Pharma GmbH

Roonstraße 25

D-90429 Nürnberg

Duitsland

B.VOORWAARDEN OF BEPERKINGEN TEN AANZIEN VAN LEVERING EN GEBRUIK

Aan beperkt medisch voorschrift onderworpen geneesmiddel (zie bijlage I: Samenvatting van de productkenmerken, rubriek 4.2).

C.ANDERE VOORWAARDEN EN EISEN DIE DOOR DE HOUDER VAN DE HANDELSVERGUNNING MOETEN WORDEN NAGEKOMEN

Periodieke veiligheidsverslagen (PSUR’s)

De vereisten voor de indiening van periodieke veiligheidsverslagen worden vermeld in de lijst met Europese referentiedata (EURD-lijst), waarin voorzien wordt in artikel 107c, onder punt 7 van Richtlijn 2001/83/EG en eventuele hierop volgende aanpassingen gepubliceerd op het Europese webportaal voor geneesmiddelen.

D.VOORWAARDEN OF BEPERKINGEN MET BETREKKING TOT EEN VEILIG EN DOELTREFFEND GEBRUIK VAN HET GENEESMIDDEL

Risk Management Plan (RMP)

De vergunninghouder voert de verplichte onderzoeken en maatregelen uit ten behoeve van de geneesmiddelenbewaking, zoals uitgewerkt in het overeengekomen RMP en weergegeven in module 1.8.2 van de handelsvergunning, en in eventuele daaropvolgende overeengekomen RMP- aanpassingen.

Een aanpassing van het RMP wordt ingediend:

op verzoek van het Europees Geneesmiddelenbureau;

steeds wanneer het risicomanagementsysteem gewijzigd wordt, met name als gevolg van het beschikbaar komen van nieuwe informatie die kan leiden tot een belangrijke wijziging van de bestaande verhouding tussen de voordelen en risico’s of nadat een belangrijke mijlpaal (voor geneesmiddelenbewaking of voor beperking van de risico’s tot een minimum) is bereikt.

Extra risicobeperkende maatregelen

De vergunninghouder moet garanderen dat het educatieve programma geïmplementeerd voor de toegekende indicaties van de behandeling van osteoporose bij postmenopauzale vrouwen en bij mannen met een verhoogd risico op fracturen, waaronder degenen met een recente, laagenergetische heupfractuur, en behandeling van osteoporose geassocieerd met langdurige systemische glucocorticosteroïde therapie bij postmenopauzale vrouwen en bij mannen met een verhoogd risico op fracturen is aangepast. Het educatieve programma bevat het volgende:

Educatief materiaal voor artsen

Patiënten informatiepakket

Het educatief materiaal voor artsen dient de volgende belangrijke onderdelen te bevatten:

De samenvatting van de productkenmerken

Een herinneringskaart met de volgende belangrijke boodschappen:

oNoodzaak om de creatinineklaring te berekenen gebaseerd op het huidige lichaamsgewicht met behulp van de Cockcroft-Gault-formule vóór elke behandeling

met Aclasta

o Contra-indicatie bij patiënten met creatinineklaring < 35 ml/min

o Contra-indicatie tijdens zwangerschap en borstvoeding vanwege teratogeen potentieel

oNoodzaak om te verzekeren in voldoende hydratie van patiënt vooral bij diegene op gevorderde leeftijd en diegene onder behandeling met diuretica.

oNoodzaak om Aclasta langzaam toe te dienen over een periode van minstens 15 minuten

o Regime van één dosering per jaar

oToereikende inname van calcium en vitamine D wordt aanbevolen in combinatie met toediening van Aclasta

oNoodzaak voor toereikende fysische activiteit, niet roken en gezonde voeding

Patiënten informatiepakket

Het patiënten informatiepakket dient te worden verschaft en dient de volgende belangrijke boodschappen te bevatten:

Contra-indicatie bij patiënten met ernstige nierproblemen

Contra-indicatie bij zwangere vrouwen of vrouwen die borstvoeding geven

Noodzaak voor toereikende calcium en vitamine D supplementen, toereikende fysische activiteit, niet roken en gezonde voeding

Belangrijkste tekenen en symptomen van ernstige bijwerkingen

Wanneer contact opgenomen dient te worden met een professionele zorgverlener

Daarnaast moeten de volgende documenten opgenomen zijn in het patiënteninformatiepakket:

Patiëntenbijsluiter

Patiëntenherinneringskaart over osteonecrose van het kaakbeen

Commentaar

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hulp
  • Get it on Google Play
  • Over
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    Geneesmiddelen op recept vermeld