Dutch
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Adasuve (loxapine) – Etikettering - N05AH01

Updated on site: 05-Oct-2017

Naam van geneesmiddelAdasuve
ATC codeN05AH01
Werkzame stofloxapine
ProducentFerrer Internacional s.a.

GEGEVENS DIE OP DE BUITENVERPAKKING MOETEN WORDEN VERMELD

DOOS

1.NAAM VAN HET GENEESMIDDEL

ADASUVE 4,5 mg inhalatiepoeder, voorverdeeld loxapine

2.GEHALTE AAN WERKZAME STOF(FEN)

Iedere inhalator geeft 4,5 mg loxapine af.

3.LIJST VAN HULPSTOFFEN

4.FARMACEUTISCHE VORM EN INHOUD

Inhalatiepoeder, voorverdeeld

1 inhalator voor enkelvoudige dosering

5 inhalators voor enkelvoudige dosering

5.WIJZE VAN GEBRUIK EN TOEDIENINGSWEG(EN)

Lees voor het gebruik de bijsluiter.

Voor inhalatie.

Uitsluitend voor eenmalig gebruik.

Dit middel is verpakt in een verzegelde zak en dient pas vlak vóór gebruik uit de zak te worden gehaald.

6. EEN SPECIALE WAARSCHUWING DAT HET GENEESMIDDEL BUITEN HET ZICHT EN BEREIK VAN KINDEREN DIENT TE WORDEN GEHOUDEN

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

7.ANDERE SPECIALE WAARSCHUWING(EN), INDIEN NODIG

8.UITERSTE GEBRUIKSDATUM

EXP

9.BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR DE BEWARING

Tot het moment van gebruik bewaren in de oorspronkelijke zak ter bescherming tegen licht en vocht.

10. BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET VERWIJDEREN VAN NIET- GEBRUIKTE GENEESMIDDELEN OF DAARVAN AFGELEIDE AFVALSTOFFEN (INDIEN VAN TOEPASSING)

Al het ongebruikte geneesmiddel of afvalmateriaal dient te worden vernietigd overeenkomstig lokale voorschriften.

11. NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

Ferrer Internacional, S.A.

Gran Vía Carlos III, 94

08028- Barcelona

Spanje

12.NUMMER(S) VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

EU/1/13/823/001 (5 inhalators voor enkelvoudige dosering)

EU/1/13/823/003 (1 inhalator voor enkelvoudige dosering)

13.BATCHNUMMER

Lot

14.ALGEMENE INDELING VOOR DE AFLEVERING

Geneesmiddel op medisch voorschrift.

15.INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

16.INFORMATIE IN BRAILLE

Rechtvaardiging voor uitzondering van braille is aanvaardbaar.

GEGEVENS DIE OP DE PRIMAIRE VERPAKKING MOETEN WORDEN VERMELD INJECTIEFLACON

ZAK

1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL

ADASUVE 4,5 mg inhalatiepoeder loxapine

2. GEHALTE AAN WERKZAME STOF(FEN)

Iedere inhalator geeft 4,5 mg loxapine af.

3. LIJST VAN HULPSTOFFEN

4. FARMACEUTISCHE VORM EN INHOUD

Inhalatiepoeder.

Inhalator voor enkelvoudige dosering.

5. WIJZE VAN GEBRUIK EN TOEDIENINGSWEG(EN)

Instructies voor gebruik binnenin.

Lees voor het gebruik de bijsluiter.

Het middel dient pas vlak vóór gebruik uit de zak te worden gehaald.

Voor inhalatie.

Instructies voor gebruik.

Lees de volgende vijf stappen voordat u ADASUVE aan een patiënt toedient:

1. Open de zak. Het middel dient pas vlak vóór gebruik uit de zak te worden gehaald.

Scheur de foliezak open en haal de inhalator uit de verpakking.

2. Verwijder de flap.

Verwijder de plastic flap aan de achterkant van de inhalator. Het groene lampje gaat branden. Dit geeft aan dat de inhalator klaar is voor gebruik.

Te gebruiken binnen 15 minuten nadat de flap is verwijderd (of tot het groene lampje uitgaat) om te voorkomen dat de inhalator automatisch wordt gedeactiveerd.

Instrueer de patiënt om het volgende te doen:

3. Uitademen.

Houd de inhalator weg van de mond en adem uit tot de longen helemaal leeg zijn.

4. Inhaleren.

Inhaleer door diep in te ademen via het mondstuk.

BELANGRIJK: Controleer of het groene lampje uitgaat nadat de patiënt heeft geïnhaleerd.

5. De adem inhouden.

Na inhalatie haalt de patiënt het mondstuk uit de mond en houdt hij/zij de adem kort in.

N.B.: Instrueer de patiënt stappen 3, 4 en 5 te herhalen als het groene lampje blijft branden nadat de patiënt heeft geïnhaleerd.

6. EEN SPECIALE WAARSCHUWING DAT HET GENEESMIDDEL BUITEN HET ZICHT EN BEREIK VAN KINDEREN DIENT TE WORDEN GEHOUDEN

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

7. ANDERE SPECIALE WAARSCHUWING(EN), INDIEN NODIG

Niet te gebruiken bij patiënten met astma of COPD of met acute respiratoire symptomen.

Er dient een behandeling met kortwerkende bronchusverwijdende bèta-agonisten beschikbaar te zijn voor de behandeling van mogelijk bronchospasme.

Patiënten dienen gedurende het eerste uur na iedere dosis nauwkeurig te worden geobserveerd met het oog op klachten en symptomen van bronchospasme.

8. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

EXP

9. BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR DE BEWARING

Tot het moment van gebruik bewaren in de oorspronkelijke zak ter bescherming tegen licht en vocht.

10. BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET VERWIJDEREN VAN NIET- GEBRUIKTE GENEESMIDDELEN OF DAARVAN AFGELEIDE AFVALSTOFFEN (INDIEN VAN TOEPASSING)

Al het ongebruikte geneesmiddel of afvalmateriaal dient te worden vernietigd overeenkomstig lokale voorschriften.

11. NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

Ferrer Internacional, S.A.

Gran Vía Carlos III, 94

08028- Barcelona

Spanje

12. NUMMER(S) VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

EU/1/13/823/001 (5 inhalators voor enkelvoudige dosering)

EU/1/13/823/003 (1 inhalator voor enkelvoudige dosering)

13. BATCHNUMMER

Lot

14. ALGEMENE INDELING VOOR DE AFLEVERING

15. INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

16. INFORMATIE IN BRAILLE

GEGEVENS DIE IN IEDER GEVAL OP PRIMAIRE KLEINVERPAKKINGEN MOETEN WORDEN VERMELD

OMHULSEL VAN HET APPARAAT

1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL EN DE TOEDIENINGSWEG(EN)

ADASUVE 4,5 mg inhalatiepoeder loxapine

2.WIJZE VAN TOEDIENING

3.UITERSTE GEBRUIKSDATUM

EXP

4.BATCHNUMMER

Lot

5.INHOUD UITGEDRUKT IN GEWICHT, VOLUME OF EENHEID

4,5 mg

6.OVERIGE

GEGEVENS DIE OP DE BUITENVERPAKKING MOETEN WORDEN VERMELD

DOOS

1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL

ADASUVE 9,1 mg inhalatiepoeder, voorverdeeld loxapine

2. GEHALTE AAN WERKZAME STOF(FEN)

Iedere inhalator geeft 9,1 mg loxapine af.

3. LIJST VAN HULPSTOFFEN

4. FARMACEUTISCHE VORM EN INHOUD

Inhalatiepoeder, voorverdeeld

1 inhalator voor enkelvoudige dosering

5 inhalators voor enkelvoudige dosering

5. WIJZE VAN GEBRUIK EN TOEDIENINGSWEG(EN)

Lees voor het gebruik de bijsluiter.

Voor inhalatie.

Uitsluitend voor eenmalig gebruik.

Dit middel is verpakt in een verzegelde zak en dient pas vlak vóór gebruik uit de zak te worden gehaald.

6. EEN SPECIALE WAARSCHUWING DAT HET GENEESMIDDEL BUITEN HET ZICHT EN BEREIK VAN KINDEREN DIENT TE WORDEN GEHOUDEN

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

7. ANDERE SPECIALE WAARSCHUWING(EN), INDIEN NODIG

8. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

EXP

9. BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR DE BEWARING

Tot het moment van gebruik bewaren in de oorspronkelijke zak ter bescherming tegen licht en vocht.

10. BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET VERWIJDEREN VAN NIET- GEBRUIKTE GENEESMIDDELEN OF DAARVAN AFGELEIDE AFVALSTOFFEN (INDIEN VAN TOEPASSING)

Al het ongebruikte geneesmiddel of afvalmateriaal dient te worden vernietigd overeenkomstig lokale voorschriften.

11. NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

Ferrer Internacional, S.A.

Gran Vía Carlos III, 94

08028- Barcelona

Spanje

12. NUMMER(S) VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

EU/1/13/823/002 (5 inhalators voor enkelvoudige dosering)

EU/1/13/823/004 (1 inhalator voor enkelvoudige dosering)

13. BATCHNUMMER

Lot

14. ALGEMENE INDELING VOOR DE AFLEVERING

Geneesmiddel op medisch voorschrift.

15. INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

16. INFORMATIE IN BRAILLE

Rechtvaardiging voor uitzondering van braille is aanvaardbaar.

GEGEVENS DIE OP DE PRIMAIRE VERPAKKING MOETEN WORDEN VERMELD INJECTIEFLACON

ZAK

1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL

ADASUVE 9,1 mg inhalatiepoeder loxapine

2. GEHALTE AAN WERKZAME STOF(FEN)

Iedere inhalator geeft 9,1 mg loxapine af.

3. LIJST VAN HULPSTOFFEN

4. FARMACEUTISCHE VORM EN INHOUD

Inhalatiepoeder.

Inhalator voor enkelvoudige dosering.

5. WIJZE VAN GEBRUIK EN TOEDIENINGSWEG(EN)

Instructies voor gebruik binnenin.

Lees voor het gebruik de bijsluiter.

Het middel dient pas vlak vóór gebruik uit de zak te worden gehaald.

Voor inhalatie.

Instructies voor gebruik.

Lees de volgende vijf stappen voordat u ADASUVE aan een patiënt toedient:

1. Open de zak. Het middel dient pas vlak vóór gebruik uit de zak te worden gehaald.

Scheur de foliezak open en haal de inhalator uit de verpakking.

2. Verwijder de flap. Verwijder de plastic flap aan de achterkant van de inhalator. Het groene lampje gaat branden. Dit geeft aan dat de inhalator klaar is voor gebruik.

Te gebruiken binnen 15 minuten nadat de flap is verwijderd (of tot het groene lampje uitgaat) om te voorkomen dat de inhalator automatisch wordt gedeactiveerd.

Instrueer de patiënt om het volgende te doen:

3. Uitademen. Houd de inhalator weg van de mond en adem uit tot de longen helemaal leeg zijn.

4. Inhaleren. Inhaleer door diep in te ademen via het mondstuk.

BELANGRIJK: Controleer of het groene lampje uitgaat nadat de patiënt heeft geïnhaleerd.

5. De adem inhouden. Na inhalatie haalt de patiënt het mondstuk uit de mond en houdt hij/zij de adem kort in.

N.B.: Instrueer de patiënt stappen 3, 4 en 5 te herhalen als het groene lampje blijft branden nadat de patiënt heeft geïnhaleerd.

6. EEN SPECIALE WAARSCHUWING DAT HET GENEESMIDDEL BUITEN HET ZICHT EN BEREIK VAN KINDEREN DIENT TE WORDEN GEHOUDEN

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

7. ANDERE SPECIALE WAARSCHUWING(EN), INDIEN NODIG

Niet te gebruiken bij patiënten met astma of COPD of met acute respiratoire symptomen.

Er dient een behandeling met kortwerkende bronchusverwijdende bèta-agonisten beschikbaar te zijn voor de behandeling van mogelijk bronchospasme.

Patiënten dienen gedurende het eerste uur na iedere dosis nauwkeurig te worden geobserveerd met het oog op klachten en symptomen van bronchospasme.

8. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

EXP

9. BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR DE BEWARING

Tot het moment van gebruik bewaren in de oorspronkelijke zak ter bescherming tegen licht en vocht.

10. BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET VERWIJDEREN VAN NIET- GEBRUIKTE GENEESMIDDELEN OF DAARVAN AFGELEIDE AFVALSTOFFEN (INDIEN VAN TOEPASSING)

Al het ongebruikte geneesmiddel of afvalmateriaal dient te worden vernietigd overeenkomstig lokale voorschriften.

11. NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

Ferrer Internacional, S.A.

Gran Vía Carlos III, 94

08028- Barcelona

Spanje

12. NUMMER(S) VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

EU/1/13/823/002 (5 inhalators voor enkelvoudige dosering)

EU/1/13/823/004 (1 inhalator voor enkelvoudige dosering)

13. BATCHNUMMER

Lot

14. ALGEMENE INDELING VOOR DE AFLEVERING

15. INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

16. INFORMATIE IN BRAILLE

GEGEVENS DIE IN IEDER GEVAL OP PRIMAIRE KLEINVERPAKKINGEN MOETEN WORDEN VERMELD

OMHULSEL VAN HET APPARAAT

1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL EN DE TOEDIENINGSWEG(EN)

ADASUVE 9,1 mg inhalatiepoeder loxapine

2. WIJZE VAN TOEDIENING

3. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

EXP

4. BATCHNUMMER

Lot

5. INHOUD UITGEDRUKT IN GEWICHT, VOLUME OF EENHEID

9,1 mg

6. OVERIGE

Commentaar

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hulp
  • Get it on Google Play
  • Over
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    Geneesmiddelen op recept vermeld