Dutch
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Adempas (riociguat) – Bijsluiter - C02KX05

Updated on site: 05-Oct-2017

Naam van geneesmiddelAdempas
ATC codeC02KX05
Werkzame stofriociguat
ProducentBayer AG

Bijsluiter: informatie voor de gebruiker

Adempas 0,5 mg filmomhulde tabletten

Adempas 1 mg filmomhulde tabletten

Adempas 1,5 mg filmomhulde tabletten

Adempas 2 mg filmomhulde tabletten

Adempas 2,5 mg filmomhulde tabletten

riociguat

Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Daardoor kan snel nieuwe veiligheidsinformatie worden vastgesteld. U kunt hieraan bijdragen door melding te maken van alle bijwerkingen die u eventueel zou ervaren. Aan het einde van rubriek 4 leest u hoe u dat kunt doen.

Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat innemen want er staat belangrijke informatie in voor u.

-Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.

-Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

-Geef dit geneesmiddel niet door aan anderen, want het is alleen aan u voorgeschreven. Het kan schadelijk zijn voor anderen, ook al hebben zij dezelfde klachten als u.

-Krijgt u last van een van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Inhoud van deze bijsluiter

1.Wat is Adempas en waarvoor wordt dit middel ingenomen?

2.Wanneer mag u dit middel niet innemen of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

3.Hoe neemt u dit middel in?

4.Mogelijke bijwerkingen

5.Hoe bewaart u dit middel?

6.Inhoud van de verpakking en overige informatie

1.Wat is Adempas en waarvoor wordt dit middel ingenomen?

Adempas bevat de werkzame stof riociguat. Riociguat is een geneesmiddel dat een stimulator van guanylaatcyclase (sGC) wordt genoemd. Het maakt de longslagaders (de bloedvaten die het hart met de longen verbinden) wijder, zodat het hart gemakkelijker bloed door de longen kan pompen. Adempas kan gebruikt worden om bij volwassenen bepaalde vormen van hoge bloeddruk in de longslagaders te behandelen, een aandoening waarbij deze bloedvaten vernauwen, waardoor het hart harder moet werken om bloed door die vaten te pompen. Dit leidt tot een verhoogde bloeddruk in deze vaten. Doordat het hart harder moet werken dan normaal, voelen mensen met hoge bloeddruk in de longslagaders zich moe, duizelig en kortademig. Doordat het vernauwde slagaders wijder maakt, leidt Adempas tot een verbetering van uw vermogen om lichamelijke inspanning te leveren.

Adempas wordt gebruikt bij een van de volgende twee vormen van pulmonale hypertensie:

Chronische trombo-embolische pulmonale hypertensie (CTEPH)

Bij CTEPH zijn de bloedvaten van de longen verstopt of vernauwd door bloedpropjes. Adempas kan worden gebruikt bij patiënten met CTEPH die hiervoor niet kunnen worden geopereerd, of bij patiënten die na een operatie nog steeds een verhoogde bloeddruk in de longen hebben of die opnieuw een verhoogde bloeddruk in de longen krijgen.

Bepaalde vormen van pulmonale arteriële hypertensie (PAH)

Bij PAH zijn de wanden van de bloedvaten van de longen verdikt en de vaten vernauwd. Adempas wordt alleen voorgeschreven bij bepaalde vormen van PAH, nl. bij idiopathische PAH

(de oorzaak van de PAH is onbekend), erfelijke PAH en PAH veroorzaakt door bindweefselziekte. Uw arts zal dit controleren. Adempas kan óf alleen worden ingenomen óf samen met bepaalde andere geneesmiddelen die worden gebruikt voor de behandeling van PAH.

2.Wanneer mag u dit middel niet innemen of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Wanneer mag u dit middel NIET gebruiken?

-U gebruikt bepaalde geneesmiddelen die PDE-5-remmers worden genoemd (bijv. sildenafil, tadalafil, vardenafil). Dit zijn geneesmiddelen die worden gebruikt voor de behandeling van hoge bloeddruk in de slagaders van de longen (PAH) of voor erectiestoornissen.

-U heeft ernstige leverproblemen (ernstige leverinsufficiëntie, Child-Pugh C).

-U bent allergisch voor één van de stoffen in dit geneesmiddel. Deze stoffen kunt u vinden in rubriek 6.

-U bent zwanger.

-U neemt nitraten of middelen die stikstofmonoxide afgeven (bijvoorbeeld amylnitriet), in wat voor vorm dan ook; dit zijn geneesmiddelen die vaak worden gebruikt voor de behandeling van hoge bloeddruk, pijn op de borst of hartziekte. Deze omvatten ook partydrugs die ‘poppers’ worden genoemd.

-U heeft een lage bloeddruk (een systolische bloeddruk lager dan 95 mm Hg) voordat de behandeling met dit geneesmiddel wordt gestart.

-U heeft een verhoogde druk in de bloedcirculatie van uw longen die gepaard gaat met littekenvorming van de longen, met onbekende oorzaak (idiopathische pulmonale pneumonie).

Als een van deze situaties op u van toepassing is, neem dan eerst contact op met uw arts en neem dit middel niet in.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?

Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u dit middel inneemt:

-U heeft onlangs een ernstige longbloeding gehad, of u heeft een behandeling ondergaan om bloed ophoesten te stoppen (bronchiale arteriële embolisatie).

-U neemt bloedverdunnende geneesmiddelen in (antistollingsmiddelen), want dit kan bloeden vanuit de longen veroorzaken. Uw arts zal u regelmatig controleren.

-U bent kortademig tijdens behandeling met dit geneesmiddel. Dit kan worden veroorzaakt door ophoping van vocht in de longen. Neem als dit gebeurt contact op met uw arts.

-U heeft problemen met uw hart of uw bloedsomloop.

-U bent ouder dan 65 jaar.

-Uw nieren werken niet goed (creatinineklaring minder dan 30 ml/min) of u wordt gedialyseerd; het gebruik van dit geneesmiddel wordt dan niet aanbevolen.

-U heeft een matig ernstige leveraandoening (leverinsufficiëntie, Child-Pugh B).

-U start of stopt met roken tijdens de behandeling van dit geneesmiddel, omdat dit invloed kan hebben op de riociguatspiegels in uw bloed.

U krijgt Adempas alleen voor bepaalde vormen van hoge bloeddruk in de slagaders van de longen (PAH), zie rubriek 1. Er is geen ervaring met het gebruik van Adempas bij andere vormen van PAH. Het gebruik van Adempas bij andere vormen van PAH wordt daarom niet aanbevolen. Uw arts zal controleren of Adempas voor u geschikt is.

Kinderen en jongeren tot 18 jaar

Het gebruik van Adempas bij kinderen en jongeren (jonger dan 18 jaar) moet worden vermeden.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?

Gebruikt u naast Adempas nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheker. Vertel het vooral als u geneesmiddelen gebruikt voor:

-hoge bloeddruk of hartziekte (bijvoorbeeld nitraten en amylnitriet), in welke vorm dan ook, omdat u deze geneesmiddelen niet samen met Adempas mag gebruiken.

-hoge bloeddruk in de longvaten (de longslagaders), omdat u bepaalde geneesmiddelen (sildenafil en tadalafil) niet samen met Adempas mag gebruiken. Andere geneesmiddelen voor hoge bloeddruk in de longvaten (PAH), bijvoorbeeld bosentan en iloprost, mogen wel worden gebruikt met Adempas, maar u moet het toch uw arts vertellen.

-erectiestoornissen (bijvoorbeeld sildenafil, tadalafil, vardenafil), omdat u deze geneesmiddelen niet samen met Adempas mag gebruiken.

-schimmelinfecties (bijvoorbeeld ketoconazol, itraconazol).

-hiv-infectie (bijvoorbeeld ritonavir).

-epilepsie (bijvoorbeeld fenytoïne, carbamazepine, fenobarbital).

-depressie (sint-janskruid).

-het voorkomen van afstoting van getransplanteerde organen (ciclosporine).

-gewrichts- en spierpijn (nifluminezuur).

-kanker (bijvoorbeeld erlotinib, gefitinib).

-maagaandoening of brandend maagzuur (zuurremmende middelen (antacida), bijvoorbeeld aluminiumhydroxide/magnesiumhydroxide). Deze zuurremmende middelen moet u ten minste twee uur vóór of één uur na Adempas innemen.

-misselijkheid, braken (bijvoorbeeld granisetron).

Roken

Als u rookt, wordt aanbevolen daarmee te stoppen, omdat roken de werkzaamheid van deze tabletten kan verminderen. Vertel het uw arts als u rookt of als u tijdens de behandeling stopt met roken.

Zwangerschap en borstvoeding

Zwangerschap

U mag Adempas niet innemen tijdens de zwangerschap. Als er een kans bestaat dat u zwanger kunt worden, moet u betrouwbare anticonceptie gebruiken zolang u dit geneesmiddel inneemt. U wordt ook geadviseerd maandelijks een zwangerschapstest uit te voeren. Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn of wilt u zwanger worden? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.

Borstvoeding

Geeft u borstvoeding of bent u van plan om borstvoeding te gaan geven? Vraag dan uw arts of apotheker om advies voordat u dit geneesmiddel inneemt, omdat het schadelijk kan zijn voor uw baby. Uw arts zal samen met u beslissen of u moet stoppen met het geven van borstvoeding of moet stoppen met uw Adempas behandeling.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Adempas heeft matige invloed op de rijvaardigheid en op het vermogen om machines te bedienen. Het kan bijwerkingen veroorzaken, zoals duizeligheid. U moet zich bewust zijn van de bijwerkingen van dit geneesmiddel voordat u een voertuig bestuurt of machines gebruikt (zie rubriek 4).

Adempas bevat lactose.

Als uw arts u heeft verteld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw behandelend arts voordat u deze tabletten inneemt.

3.Hoe neemt u dit middel in?

Neem dit geneesmiddel altijd in precies zoals uw arts u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

De behandeling dient alleen gestart en gecontroleerd te worden door een arts die ervaring heeft met de behandeling van CTEPH of PAH. Tijdens de eerste weken van de behandeling moet uw arts regelmatig uw bloeddruk meten. Adempas is verkrijgbaar in verschillende sterktes. Door uw bloeddruk in het begin van uw behandeling regelmatig te controleren, kan uw arts ervoor zorgen dat u de juiste dosis krijgt.

Vermalen tabletten:

Als u moeite heeft om de tablet in zijn geheel door te slikken, neem dan contact op met uw arts over andere manieren om Adempas in te nemen. De tablet kan vlak voordat u de tablet inneemt, worden vermalen en gemengd met water of zacht voedsel, zoals appelmoes.

Dosering

De aanbevolen startdosering is driemaal daags één tablet van 1 mg gedurende 2 weken.

De tabletten moeten 3 maal per dag worden ingenomen, met tussenpozen van ongeveer 6 tot 8 uur. Ze kunnen in het algemeen met of zonder voedsel worden ingenomen.

Maar als u gevoelig bent voor een lage bloeddruk (hypotensie) moet u het innemen van Adempas met voedsel niet veranderen naar het innemen van Adempas zonder voedsel, omdat dit invloed kan hebben op hoe u reageert op Adempas.

Uw arts zal de dosis elke 2 weken verhogen tot maximaal 3 maal daags 2,5 mg (maximale dagelijkse dosis is 7,5 mg), behalve wanneer u bijwerkingen of een zeer lage bloeddruk krijgt. In dat geval zal uw arts u de hoogste dosering van Adempas voorschrijven waarbij u zich goed voelt. Voor sommige patiënten kunnen lagere doses, driemaal daags, voldoende zijn. De optimale dosis zal door uw arts worden bepaald.

Speciale aandachtspunten voor patiënten met nier- of leverproblemen

U moet het uw arts vertellen als u nier- of leverproblemen heeft. Het kan nodig zijn dat uw dosis moet worden aangepast. Neem Adempas niet in als u een ernstige leveraandoening heeft (Child-Pugh C).

65 jaar of ouder

Als u 65 jaar of ouder bent, zal uw arts extra voorzichtig zijn bij het aanpassen van de dosering van Adempas, omdat u een groter risico kan lopen op een lage bloeddruk.

Speciale aandachtspunten voor patiënten die roken

U moet het uw arts vertellen als u begint of stopt met roken tijdens de behandeling van dit geneesmiddel. Het kan zijn dat uw dosering aangepast moet worden.

Heeft u te veel van dit middel ingenomen?

Heeft u te veel tabletten ingenomen en krijgt u last van bijwerkingen (zie rubriek 4), neem dan contact op met uw arts. Als uw bloeddruk plotseling daalt (waardoor u zich duizelig kunt voelen), heeft u mogelijk onmiddellijk medische hulp nodig.

Bent u vergeten dit middel in te nemen?

Neem geen dubbele dosis in om een vergeten dosis in te halen. Als u een dosis heeft overgeslagen, ga dan volgens planning door met de volgende dosis.

Als u stopt met het innemen van dit middel

Stop niet met het innemen van dit geneesmiddel zonder dit eerst met uw arts te bespreken, omdat dit geneesmiddel voorkomt dat de aandoening erger wordt. Als uw behandeling gedurende 3 dagen of langer moet worden gestopt, vertel dit dan aan uw arts voordat u weer begint met uw behandeling.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

4.Mogelijke bijwerkingen

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

De ernstigste bijwerkingen zijn:

bloed ophoesten (vaak voorkomende bijwerking),

acute longbloeding die kan leiden tot bloed ophoesten; er zijn gevallen met fatale afloop waargenomen (soms voorkomende bijwerking).

Als dit gebeurt, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts, omdat u mogelijk dringend medische behandeling nodig heeft.

Overzicht van mogelijke bijwerkingen:

Zeer vaak: kunnen voorkomen bij meer dan 1 op de 10 personen

-hoofdpijn

-duizeligheid

-slechte spijsvertering (indigestie)

-gezwollen ledematen

-diarree

-misselijkheid.

Vaak: kunnen voorkomen bij maximaal 1 op de 10 personen

-ontsteking in het spijsverteringsstelsel

-afname van het aantal rode bloedcellen (anemie), herkenbaar aan een bleke huid, zwakte of ademnood

-bemerken van een onregelmatige, harde of snelle hartslag

-zich duizelig of flauw voelen bij het overeind gaan staan (veroorzaakt door lage bloeddruk)

-bloed ophoesten

-bloedneus

-moeite met ademhalen door uw neus

-pijn in de maag, darmen of buik

-brandend maagzuur

-moeite met slikken

-verstopping (obstipatie)

-opgezette buik.

Soms: kunnen voorkomen bij maximaal 1 op de 100 personen

-acute longbloeding. Neem onmiddellijk contact op met uw arts, omdat u mogelijk dringend medische behandeling nodig heeft.

Het melden van bijwerkingen

Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan. U kunt bijwerkingen ook rechtstreeks melden via het nationale meldsysteem zoals vermeld in aanhangsel V. Door bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van dit geneesmiddel.

5.Hoe bewaart u dit middel?

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Voor dit geneesmiddel zijn er geen speciale bewaarcondities.

Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de blisterverpakking en de doos na EXP. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.

6. Inhoud van de verpakking en overige informatie

Welke stoffen zitten er in dit middel?

-De werkzame stof in dit middel is riociguat.

Elke tablet bevat 0,5 mg, 1 mg, 1,5 mg, 2 mg of 2,5 mg riociguat.

-De andere stoffen in dit middel zijn:

Tabletkern: microkristallijne cellulose, crospovidon, hypromellose, lactosemonohydraat, magnesiumstearaat en natriumlaurylsulfaat (zie voor meer informatie over lactose het einde van rubriek 2).

Filmomhulling*: hydroxypropylcellulose, hypromellose, propyleenglycol en titaandioxide (E171)

*in tabletten van 1 mg, 1,5 mg, 2 mg en 2,5 mg zit ook: geel ijzeroxide (E172) *in tabletten van 2 mg en 2,5 mg zit ook: rood ijzeroxide (E172)

Hoe ziet Adempas eruit en hoeveel zit er in een verpakking?

Adempas is een filmomhulde tablet:

0,5 mg tablet: Witte, ronde, bolvormige tabletten van 6 mm met op de ene kant het Bayer-kruis en op de andere kant ’0,5’ en een ’R’.

1 mg tablet: Lichtgele, ronde, bolvormige tabletten van 6 mm met op de ene kant het Bayer- kruis en op de andere kant ’1’ en een ’R’.

1,5 mg tablet: Oranjegele, ronde, bolvormige tabletten van 6 mm met op de ene kant het Bayer- kruis en op de andere kant ’1,5’ en een ’R’.

2 mg tablet: Lichtoranje, ronde, bolvormige tabletten van 6 mm met op de ene kant het Bayer- kruis en op de andere kant ’2’ en een ’R’.

2,5 mg tablet: Oranjerode, ronde, bolvormige tabletten van 6 mm met op de ene kant het Bayer- kruis en op de andere kant ’2,5’ en een ’R’.

De tabletten zijn verkrijgbaar in verpakkingen van:

42 tabletten: twee doorzichtige blisterverpakkingen met kalenderaanduiding, met elk

21 tabletten.

84 tabletten: vier doorzichtige blisterverpakkingen met kalenderaanduiding, met elk

21 tabletten.

90 tabletten: vijf doorzichtige blisterverpakkingen met elk 18 tabletten.

294 tabletten: veertien doorzichtige blisterverpakkingen met kalenderaanduiding, met elk

21 tabletten.

Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen

Bayer AG

51368 Leverkusen Duitsland

Fabrikant

Bayer AG

Kaiser-Wilhelm-Allee

51368 Leverkusen

Duitsland

Neem voor alle informatie met betrekking tot dit geneesmiddel contact op met de lokale vertegenwoordiger van de houder van de vergunning voor het in de handel brengen.

België / Belgique / Belgien

MSD Belgium BVBA/SPRL

Tel/Tél: 0800 38 693 (+32(0)27766211) dpoc_belux@merck.com

България

Мерк Шарп и Доум България ЕООД

Teл.: + 359 2 819 37 37 info-msdbg@merck.com

Česká republika

Merck Sharp & Dohme s.r.o. Tel.: +420 233 010 111 dpoc_czechslovak@merck.com

Danmark

MSD Danmark ApS Tlf: + 45 4482 4000 dkmail@merck.com

Deutschland

MSD SHARP & DOHME GMBH

Tel: 0800 673 673 673 (+49 (0) 89 4561 2612) email@msd.de

Eesti

Merck Sharp & Dohme OÜ Tel: + 372 6144 200 msdeesti@merck.com

Ελλάδα

MSD Α.Φ.Β.Ε.Ε

Τηλ: + 30 210 98 97 300 dpoc_greece@merck.com

España

Merck Sharp & Dohme de España, S.A. Tel: +34 91 321 06 00 msd_info@merck.com

France

MSD FRANCE

34, avenue Léonard de Vinci 92400 COURBEVOIE

Information médicale : 01 80 46 40 40

Lietuva

UAB Merck Sharp & Dohme Tel: + 370 5 2780247 msd_lietuva@merck.com

Luxembourg / Luxemburg

MSD Belgium BVBA/SPRL Tel/Tél: +32(0)27766211 dpoc_belux@merck.com

Magyarország

MSD Pharma Hungary Kft. Tel.: + 36 1 888-5300 hungary_msd@merck.com

Malta

Merck Sharp & Dohme Cyprus Limited Tel: 8007 4433 (+356 99917558) malta_info@merck.com

Nederland

Merck Sharp & Dohme BV

Tel: 0800 9999 000 (+ 31 23 5153153) medicalinfo.nl@merck.com

Norge

MSD (Norge) AS Tlf: + 47 32 20 73 00 msdnorge@msd.no

Österreich

Merck Sharp & Dohme Ges.m.b.H. Tel: +43 (0) 1 26 044 msd-medizin@merck.com

Polska

MSD Polska Sp.z o.o. Tel.: +48 22 549 51 00 msdpolska@merck.com

Portugal

Merck Sharp & Dohme, Lda Tel: + 351 214465700 clic@merck.com

Hrvatska

Merck Sharp & Dohme d.o.o. Tel: + 385 1 6611 333 croatia_info@merck.com

Ireland

Merck Sharp & Dohme Ireland (Human Health) Limited

Tel: +353 (0)1 2998700 medinfo_ireland@merck.com

Ísland

Vistor hf.

Sími: + 354 535 7000

Italia

MSD Italia S.r.l. Tel: +39 06 361911

medicalinformation.it@merck.com

Κύπρος

Merck Sharp & Dohme Cyprus Limited Τηλ: 800 00 673

+357 22866700 cyprus_info@merck.com

Latvija

SIA Merck Sharp & Dohme Latvija Tel: + 371 67364224 msd_lv@merck.com

România

Merck Sharp & Dohme Romania S.R.L. Tel: + 40 21 529 29 00 msdromania@merck.com

Slovenija

Merck Sharp & Dohme, inovativna zdravila d.o.o. Tel: + 386 1 5204201

msd_slovenia@merck.com

Slovenská republika

Merck Sharp & Dohme, s. r. o. Tel: + 421 (2) 58282010 dpoc_czechslovak@merck.com

Suomi/Finland

MSD Finland Oy

Puh/Tel: + 358 (0)9 804650 info@msd.fi

Sverige

Merck Sharp & Dohme (Sweden) AB Tel: + 46 (0)77 5700488 medicinskinfo@merck.com

United Kingdom

Merck Sharp & Dohme Limited Tel: +44 (0) 1992 467272 medicalinformationuk@merck.com

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in {MM/JJJJ}.

Meer informatie over dit geneesmiddel is beschikbaar op de website van het Europees Geneesmiddelenbureau (http://www.ema.europa.eu).

Commentaar

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hulp
  • Get it on Google Play
  • Over
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    Geneesmiddelen op recept vermeld