Dutch
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Aerinaze (desloratadine / pseudophedrine sulphate) – Samenvatting van de productkenmerken - R01BA52

Updated on site: 05-Oct-2017

Naam van geneesmiddelAerinaze
ATC codeR01BA52
Werkzame stofdesloratadine / pseudophedrine sulphate
ProducentMerck Sharp

1.NAAM VAN HET GENEESMIDDEL

Aerinaze 2,5 mg/120 mg tabletten met gereguleerde afgifte.

2.KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING

Elke tablet bevat 2,5 mg desloratadine en 120 mg pseudo-efedrinesulfaat.

Voor de volledige lijst van hulpstoffen, zie rubriek 6.1.

3.FARMACEUTISCHE VORM

Tablet met gereguleerde afgifte.

Blauwe en witte ovale tablet, bestaande uit 2 lagen met aan de blauwe zijde de inscriptie ’D12’.

4.KLINISCHE GEGEVENS

4.1Therapeutische indicaties

Aerinaze is geïndiceerd voor de symptomatische behandeling van seizoensgebonden allergische rhinitis wanneer deze gepaard gaat met nasale congestie bij volwassenen en jongeren van 12 jaar en ouder.

4.2Dosering en wijze van toediening

Dosering

De aanbevolen dosis Aerinaze is één tablet tweemaal per dag.

De aanbevolen dosis en behandelingsduur dienen niet te worden overschreden.

De behandelingsduur moet zo kort mogelijk gehouden worden en de behandeling mag niet voortgezet worden nadat de symptomen verdwenen zijn. Het wordt aanbevolen de behandeling te beperken tot ongeveer tien dagen, omdat bij chronische toediening de werkzaamheid van pseudo-efedrinesulfaat mogelijk afneemt. Na verbetering van de congestie van de slijmvliezen in de bovenste luchtwegen kan de behandeling indien nodig voortgezet worden met alleen desloratadine.

Oudere patiënten

Patiënten van 60 jaar of ouder ondervinden eerder bijwerkingen van sympathicomimetische geneesmiddelen, zoals pseudo-efedrinesulfaat. De veiligheid en werkzaamheid van Aerinaze zijn niet vastgesteld bij deze groep en er zijn onvoldoende gegevens beschikbaar om geschikte dosisaanbevelingen te geven. Aerinaze moet daarom met voorzichtigheid gebruikt worden bij patiënten ouder dan 60 jaar.

Patiënten met een nier- of leverfunctiestoornis

De veiligheid en werkzaamheid van Aerinaze zijn niet vastgesteld bij patiënten met een verminderde nier- of leverfunctie en er zijn onvoldoende gegevens beschikbaar om passende dosisaanbevelingen te geven. Aerinaze wordt niet aanbevolen voor gebruik bij patiënten met een verminderde nier- of leverfunctie.

Pediatrische patiënten

De veiligheid en werkzaamheid van Aerinaze bij kinderen jonger dan 12 jaar zijn niet vastgesteld. Er zijn geen gegevens beschikbaar. Aerinaze wordt niet aanbevolen voor gebruik bij kinderen jonger dan 12 jaar.

3
eetlustremmers of psychostimulantia van het type amfetamine
decongestiva
Effecten op het centrale zenuwstelsel
Voorzichtigheid is eveneens geboden bij patiënten die behandeld worden met andere sympathicomimetica (zie rubriek 4.5) zoals:
Gastro-intestinale en genito-urinaire effecten
Gebruik met voorzichtigheid bij patiënten met ulcus pepticum met stenose, pyloroduodenale obstructie en obstructie van de blaashals.

Wijze van toediening Oraal gebruik.

De tablet mag met een vol glas water worden ingenomen maar moet in zijn geheel worden doorgeslikt (zonder deze fijn te maken, te breken of te kauwen). De tablet kan met of zonder voedsel worden ingenomen.

4.3Contra-indicaties

Overgevoeligheid voor de werkzame stof(fen) of voor (één van) de in rubriek 6.1 vermelde hulpstoffen, voor adrenerge geneesmiddelen of voor loratadine.

Aangezien Aerinaze pseudo-efedrinesulfaat bevat, is het eveneens gecontra-indiceerd bij patiënten die behandeld worden met monoamineoxidaseremmers (MAO-remmers) of binnen twee weken na het stopzetten van een dergelijke behandeling.

Aerinaze is ook gecontra-indiceerd bij patiënten met:

nauwe-hoekglaucoom,

urineretentie,

cardiovasculaire aandoeningen zoals ischemische hartziekte, tachyaritmie en ernstige hypertensie,

hyperthyroïdie,

een voorgeschiedenis van hemorragische beroerte of risicofactoren die de kans op hemorragische beroerte zouden kunnen vergroten. Dit is te wijten aan de alfa-mimetische activiteit van pseudo- efedrinesulfaat in combinatie met andere vasoconstrictoren zoals bromocriptine, pergolide, lisuride, cabergoline, ergotamine, dihydro-ergotamine of een ander decongestief geneesmiddel dat gebruikt wordt als een nasaal decongestivum, zowel langs orale als nasale weg (fenylpropanolamine, fenylefrine, efedrine, oxymetazoline, nafazoline...).

4.4Bijzondere waarschuwingen en voorzorgen bij gebruik

Cardiovasculaire en algemene effecten

Patiënten dienen geïnformeerd te worden dat de behandeling moet worden stopgezet in geval van hypertensie, tachycardie, palpitaties of hartritmestoornissen, misselijkheid of andere neurologische tekenen (zoals hoofdpijn of toegenomen hoofdpijn).

Voorzichtigheid is geboden bij de volgende patiëntengroepen:

patiënten met hartritmestoornissen

patiënten met hypertensie

patiënten met een voorgeschiedenis van myocardinfarct, diabetes mellitus, obstructie van de blaashals of een positieve anamnese van bronchospasmen

patiënten die behandeld worden met digitalis (zie rubriek 4.5).

antihypertensiva

tricyclische antidepressiva en andere antihistaminica.

Voorzichtigheid is geboden bij patiënten met migraine die momenteel behandeld worden met ergotalkaloïden bevattende vasoconstrictoren (zie rubriek 4.5).

Convulsies (insulten)

Desloratadine moet met voorzichtigheid gegeven worden aan patiënten met een medische of familiegeschiedenis van insulten, vooral bij jonge kinderen, omdat zij gevoeliger zijn om nieuwe insulten te ontwikkelen bij behandeling met desloratadine. Beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg kunnen stopzetten van desloratadine overwegen bij patiënten die last krijgen van een insult tijdens de behandeling.

Stimulatie van het centrale zenuwstelsel met convulsies of cardiovasculaire collaps met daarmee gepaard gaande hypotensie kan veroorzaakt worden door sympathicomimetische amines. Deze effecten doen zich eerder voor bij adolescenten vanaf 12 jaar, ouderen, of in geval van overdosis (zie rubriek 4.9).

Risico’s op misbruik

Pseudo-efedrinesulfaat kan aanleiding geven tot misbruik. Uiteindelijk kunnen verhoogde doses tot toxiciteit leiden. Aanhoudend gebruik kan leiden tot tolerantie en dus tot een verhoogd risico op overdosering. Een depressie kan optreden na een snelle onttrekking.

Overige

Peri-operatieve acute hypertensie kan optreden indien vluchtige gehalogeneerde anesthetica worden gebruikt tijdens behandeling met indirecte sympathicomimetica. Daarom is het raadzaam om in geval van een geplande operatie de behandeling 24 uur vóór de anesthesie stop te zetten.

Storend effect bij serologisch onderzoek

Atleten dienen geïnformeerd te worden dat behandeling met pseudo-efedrinesulfaat kan leiden tot positieve dopingtesten.

De toediening van Aerinaze moet tenminste 48 uur vóór het uitvoeren van huidtesten onderbroken worden, aangezien antihistaminica positieve dermale reacties kunnen onderdrukken of verminderen.

4.5Interacties met andere geneesmiddelen en andere vormen van interactie

Aerinaze

De volgende combinaties worden niet aanbevolen:

digitalis (zie rubriek 4.4)

bromocriptine

cabergoline

lisuride, pergolide: risico op vasoconstrictie en verhoging van de bloeddruk.

Er is geen onderzoek naar interacties uitgevoerd met de combinatie van desloratadine en pseudo- efedrinesulfaat.

De interactie van Aerinaze met alcohol is niet onderzocht. Echter, in een klinische farmacologische studie versterkte desloratadine, bij gelijktijdige toediening met alcohol, de prestatieverminderende effecten van alcohol niet. Er werden geen significante verschillen gevonden in de resultaten van psychomotorische onderzoeken tussen desloratadine en placebogroepen, alleen of samen met alcohol toegediend. Tijdens behandeling met Aerinaze dient het gebruik van alcohol vermeden te worden.

Desloratadine

Er werden geen klinisch relevante interacties of veranderingen in de plasmaconcentraties van desloratadine waargenomen in klinische onderzoeken met desloratadine waarbij tegelijkertijd erytromycine of ketoconazol werd toegediend.

Het enzym dat verantwoordelijk is voor het metabolisme van desloratadine is nog niet geïdentificeerd en daarom kunnen sommige interacties met andere geneesmiddelen niet volledig worden uitgesloten. Desloratadine remt CYP3A4 in vivo niet en in vitro-onderzoeken hebben aangetoond dat het geneesmiddel CYP2D6 niet remt en dat het geen substraat of remmer van P-glycoproteïne is.

Pseudo-efedrinesulfaat

Antacida verhogen de absorptiesnelheid van pseudo-efedrinesulfaat, terwijl kaoline ze verlaagt.

Sympathicomimetica

Reversibele en irreversibele MAO-remmer(s) kunnen leiden tot risico op vasoconstrictie en verhoogde bloeddruk.

Gelijktijdige toediening met andere sympathicomimetica (decongestiva, anorectica of amfetamine-achtige psychostimulantia, antihypertensiva, tricyclische antidepressiva en andere antihistaminica) kan leiden tot ernstige hypertensiereacties (zie rubriek 4.4).

Dihydro-ergotamine, ergotamine, methylergometrine: risico op vasoconstrictie en verhoging van de bloeddruk.

Andere vasoconstrictoren die gebruikt worden als nasale decongestiva langs orale of nasale weg (fenylpropanolamine, fenylefrine, efedrine, oxymetazoline, nafazoline…): risico op vasoconstrictie.

Sympathicomimetica reduceren de antihypertensieve effecten van α-methyldopa, mecamylamine, reserpine, veratrum-alkaloïden en guanethidine.

4.6Vruchtbaarheid, zwangerschap en borstvoeding

Zwangerschap

Er zijn geen of een beperkte hoeveelheid gegevens (minder dan 300 zwangerschapsuitkomsten) over het gebruik van de combinatie van desloratadine en pseudo-efedrinesulfaat bij zwangere vrouwen. De resultaten van dieronderzoek duiden niet op directe of indirecte schadelijke effecten wat betreft reproductietoxiciteit (zie rubriek 5.3). Als voorzorg is het te verkiezen om Aerinaze tijdens de zwangerschap niet te gebruiken.

Borstvoeding

Desloratadine en pseudo-efedrinesulfaat zijn aangetroffen in pasgeborenen/zuigelingen die borstvoeding krijgen van met Aerinaze behandelde vrouwen. Er is onvoldoende informatie over de effecten van desloratadine en pseudo-efedrinesulfaat op pasgeborenen/zuigelingen. Verlaagde melkproductie bij moeders die borstvoeding geven werd gemeld met pseudo-efedrinesulfaat. Aerinaze dient niet te worden gebruikt door vrouwen die borstvoeding geven.

Vruchtbaarheid

Er zijn geen gegevens beschikbaar over vruchtbaarheid bij mannen of vrouwen.

4.7Beïnvloeding van de rijvaardigheid en het vermogen om machines te bedienen

Aerinaze heeft geen of een verwaarloosbare invloed op de rijvaardigheid en het vermogen om machines te bedienen. Patiënten moeten geïnformeerd worden dat de meeste mensen geen last krijgen van sufheid. Aangezien er echter individuele variatie is in de respons op alle geneesmiddelen, wordt het aanbevolen dat patiënten worden geadviseerd geen activiteiten uit te voeren die mentale alertheid vereisen, zoals het besturen van een voertuig of het gebruiken van machines, totdat zij hun eigen respons op het geneesmiddel hebben vastgesteld.

4.8Bijwerkingen

Samenvatting van het veiligheidsprofiel

In klinische onderzoeken met 414 volwassenen waren de meest gemelde bijwerkingen slapeloosheid (8,9 %), droge mond (7,2 %) en hoofdpijn (3,1 %).

Tabel met bijwerkingen

Bijwerkingen die volgens de onderzoekers een causaal verband hadden met Aerinaze staan hieronder per systeem/orgaanklasse. Frequenties zijn gedefinieerd als zeer vaak (≥ 1/10), vaak (≥ 1/100 tot < 1/10), soms (≥ 1/1000 tot < 1/100), zelden (≥ 1/10.000 tot < 1/1000), zeer zelden (< 1/10.000) en niet bekend (kan met de beschikbare gegevens niet worden bepaald).

Binnen elke frequentiegroep staan de bijwerkingen in volgorde van afnemende ernst.

Systeem/orgaanklasse

Frequentie

Bijwerkingen gemeld met Aerinaze

 

 

 

Voedings- en

Vaak

Verminderde eetlust

stofwisselingsstoornissen

Soms

Dorst, glycosurie, hyperglykemie

 

 

 

 

Psychische stoornissen

Vaak

Slapeloosheid, slaperigheid, slaapstoornis,

 

 

nervositeit

 

Soms

Agitatie, angst, prikkelbaarheid

 

 

 

Zenuwstelselaandoeningen

Vaak

Duizeligheid, psychomotorische hyperactiviteit

 

Soms

Hyperkinesie, verwarde gemoedstoestand

 

 

 

Oogaandoeningen

Soms

Wazig zien, droge ogen

 

 

 

Hartaandoeningen

Vaak

Tachycardie

 

Soms

Palpitaties, supraventriculaire extrasystoles

 

 

 

Ademhalingsstelsel-, borstkas-

Vaak

Faryngitis

en mediastinumaandoeningen

Soms

Rhinitis, sinusitis, epistaxis, neusongemak,

 

 

 

rinorroe, droge keel, hyposmie

 

 

 

Maagdarmstelselaandoeningen

Vaak

Constipatie

 

Soms

Dyspepsie, misselijkheid, buikpijn, gastro-

 

 

enteritis, abnormale feces

 

 

 

Systeem/orgaanklasse

Frequentie

Bijwerkingen gemeld met Aerinaze

 

 

 

Huid- en

Soms

Pruritus

onderhuidaandoeningen

 

 

 

 

 

Nier- en urinewegaandoeningen

Soms

Dysurie, mictiestoornissen

 

 

 

Algemene aandoeningen en

Vaak

Hoofdpijn, vermoeidheid, droge mond

toedieningsplaatsstoornissen

Soms

Rillingen, flushing, opvliegers

 

 

 

 

Onderzoeken

Soms

Verhoogde leverenzymen

 

 

 

Andere bijwerkingen die voor desloratadine gemeld werden na het in de handel brengen, worden hieronder weergegeven.

Systeem/orgaanklasse

Frequentie

Bijwerkingen

 

 

 

Immuunsysteemaandoeningen

Zeer zelden

Overgevoeligheid (zoals anafylaxie, angio-

 

 

oedeem, dyspneu, pruritus, uitslag en urticaria)

 

 

 

Psychische stoornissen

Zeer zelden

Hallucinaties

 

Niet bekend

Abnormaal gedrag, agressie

Zenuwstelselaandoeningen

Zeer zelden

Convulsies

 

 

 

Hartaandoeningen

Niet bekend

QT-verlenging

 

 

 

Maagdarmstelselaandoeningen

Zeer zelden

Braken, diarree

 

 

 

Lever- en galaandoeningen

Zeer zelden

Hepatitis

 

 

 

Skeletspierstelsel- en

Zeer zelden

Myalgie

bindweefselaandoeningen

 

 

 

 

 

Onderzoeken

Zeer zelden

Bilirubine in bloed verhoogd

 

 

 

Melding van vermoedelijke bijwerkingen

Het is belangrijk om na toelating van het geneesmiddel vermoedelijke bijwerkingen te melden. Op deze wijze kan de verhouding tussen voordelen en risico’s van het geneesmiddel voortdurend worden gevolgd. Beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg wordt verzocht alle vermoedelijke bijwerkingen te melden via het nationale meldsysteem zoals vermeld in aanhangsel V

4.9Overdosering

Symptomen

Symptomen van een overdosering zijn vooral van sympathicomimetische aard. De symptomen kunnen variëren van een depressie van het centrale zenuwstelsel (sedatie, apnoe, verminderde mentale waakzaamheid, cyanose, coma, cardiovasculaire collaps) tot een stimulatie van het CZS (slapeloosheid, hallucinaties, tremoren, convulsies) met mogelijke fatale afloop. Andere symptomen die kunnen

voorkomen zijn: hoofdpijn, angst, mictieproblemen, spierzwakte en -spanning, euforie, excitatie, ademhalingsstoornis, hartaritmieën, tachycardie, palpitaties, dorst, transpiratie, nausea, braken, precordiale pijn, duizeligheid, tinnitus, ataxie, wazig zien en hypertensie of hypotensie. Stimulatie van het CZS is vooral bij kinderen waarschijnlijk, evenals atropineachtige symptomen (droge mond, fixatie en dilatatie van de pupillen, flushing, hyperthermie en gastro-intestinale symptomen). Sommige patiënten kunnen een toxische psychose met wanen en hallucinaties vertonen.

Behandeling

Symptomatische en ondersteunende behandeling moet direct worden ingesteld in geval van een overdosering en zo lang als nodig worden voortgezet. Adsorptie van in de maag resterende werkzame stof kan geprobeerd worden door toediening van actieve kool gesuspendeerd in water. Maagspoeling met fysiologische zoutoplossing kan worden toegepast, vooral bij kinderen. Bij volwassenen mag leidingwater gebruikt worden. Zoveel mogelijk van de toegediende vloeistof moet vóór de volgende instillatie worden verwijderd. Desloratadine wordt niet geëlimineerd door middel van hemodialyse en het is niet bekend of desloratadine door middel van peritoneale dialyse geëlimineerd wordt. Na de spoedbehandeling moet de patiënt onder medisch toezicht blijven.

De behandeling van een overdosering met pseudo-efedrinesulfaat is symptomatisch en ondersteunend. Stimulantia (analeptica) mogen niet worden gebruikt. Hypertensie kan onder controle worden gebracht door middel van een adrenoceptorblokker en tachycardie door middel van een bètablokker. Kortwerkende barbituraten, diazepam of paraldehyde kunnen worden toegediend om convulsies onder controle te houden. Hyperpyrexie, in het bijzonder bij kinderen, kan een behandeling vereisen met een doek gedrenkt in lauw water of een hypothermische deken. Apnoe wordt behandeld door respiratoire ondersteuning.

5.FARMACOLOGISCHE EIGENSCHAPPEN

5.1Farmacodynamische eigenschappen

Farmacotherapeutische categorie: neuspreparaten, nasaal decongestivum voor systemisch gebruik, ATC- code: R01BA52.

Werkingsmechanisme

Desloratadine is een niet-sederende, langwerkende histamineantagonist met een selectieve perifere H1- receptor-antagonistische activiteit. Na orale toediening blokkeert desloratadine de perifere histamine-H1- receptoren op een selectieve manier, omdat de stof niet tot het centrale zenuwstelsel doordringt.

Uit in vitro-onderzoeken is gebleken dat desloratadine anti-allergische eigenschappen heeft. Dit omvat de remming van de vrijgave van pro-inflammatoire cytokines zoals IL-4, IL-6, IL-8 en IL-13 van menselijke mestcellen/basofielen alsook de remming van de expressie van het adhesiemolecuul P-selectine op endotheelcellen.

Desloratadine dringt moeilijk door in het centraal zenuwstelsel. Uit een onderzoek met een enkelvoudige dosis bij volwassenen is gebleken dat 5 mg desloratadine de standaardparameters van vliegprestaties, waaronder de subjectieve beoordeling van de toename van slaperigheid of taken i.v.m. het besturen van een vliegtuig, niet beïnvloedde. In gecontroleerde klinische studies bij de aanbevolen dosis van 5 mg per dag was er geen overmatige incidentie van slaperigheid in vergelijking met placebo. Toediening van één dosis van 7,5 mg desloratadine per dag beïnvloedde de psychomotorische prestatie in klinische onderzoeken niet.

Pseudo-efedrinesulfaat (d-iso-efedrinesulfaat) is een sympathicomimeticum met overwegend een

-mimetische activiteit in vergelijking met de -activiteit. Door zijn vasoconstrictieve werking heeft pseudo-efedrinesulfaat een nasaal decongestief effect na orale toediening. Het heeft een indirecte sympathicomimetische werking, hoofdzakelijk door vrijstelling van adrenerge mediatoren uit de postganglionaire zenuwuiteinden.

Bij de aanbevolen orale doses kan pseudo-efedrinesulfaat andere sympathicomimetische effecten veroorzaken zoals bloeddrukverhoging, tachycardie of symptomen van stimulatie van het centrale zenuwstelsel.

Farmacodynamische effecten

De farmacodynamische effecten van Aerinaze tabletten zijn rechtstreeks verbonden aan die van zijn bestanddelen.

Klinische werkzaamheid en veiligheid

De klinische werkzaamheid en veiligheid van Aerinaze tabletten werden beoordeeld in twee klinische multicenteronderzoeken van 2 weken met gerandomiseerde parallelgroepen van 1248 patiënten van

12 tot 78 jaar die seizoensgebonden allergische rhinitis hadden. 414 patiënten van hen kregen Aerinaze tabletten. In beide onderzoeken was de antihistaminewerking van Aerinaze tabletten, gemeten op basis van de totale symptoomscore, uitgezonderd nasale congestie, significant groter dan bij pseudo- efedrinesulfaat alleen over een behandelingsperiode van 2 weken. Bovendien was de decongestieve werking van Aerinaze tabletten, gemeten op basis van nasale vulling/congestie, significant groter dan bij desloratadine alleen over een behandelingsperiode van 2 weken.

Er waren geen significante verschillen in de werkzaamheid van Aerinaze tabletten tussen de subgroepen van patiënten gedefinieerd naar geslacht, leeftijd of ras.

5.2Farmacokinetische eigenschappen

Desloratadine en pseudo-efedrinesulfaat

Absorptie

In een farmacokinetische studie met een enkelvoudige dosis Aerinaze kan de plasmaconcentratie van desloratadine binnen 30 minuten na toediening worden gedetecteerd. De gemiddelde tijd tot maximale plasmaconcentratie (Tmax) voor desloratadine was ongeveer 4-5 uur na toediening, en gemiddelde piekplasmaconcentraties (Cmax) en oppervlakte onder de concentratie/tijdscurve (AUC) van respectievelijk ongeveer 1,09 ng/ml en 31,6 ng•hr/ml, werden waargenomen. Voor pseudo-efedrinesulfaat werd de gemiddelde Tmax 6-7 uur na toediening bereikt, en gemiddelde piekplasmaconcentraties (Cmax en AUC) van respectievelijk ongeveer 263 ng/ml en 4588 ng•hr/ml, werden waargenomen. Voedsel had geen invloed op de biologische beschikbaarheid (Cmax en AUC) van desloratadine of pseudo-efedrinesulfaat. De halfwaardetijd van desloratadine bedraagt 27,4 uur. De halfwaardetijd van pseudo-efedrinesulfaat bedraagt 7,9 uur.

Na orale toediening van Aerinaze gedurende 14 dagen bij normale gezonde vrijwilligers werden de steady state-condities bereikt op dag 10 voor desloratadine, 3-hydroxydesloratadine en pseudo-efedrinesulfaat. Voor desloratadine werden gemiddelde steady-state-piekplasmaconcentraties (Cmax en AUC (0-12 h)) van respectievelijk ongeveer 1,7 ng/ml en 16 ng•hr/ml waargenomen. Voor pseudo-efedrinesulfaat werden gemiddelde steady-state-piekplasmaconcentraties (Cmax en AUC (0-12 h) van 459 ng/ml en 4658 ng•hr/ml waargenomen.

Desloratadine

Absorptie

In een reeks farmacokinetische en klinische onderzoeken bereikte 6 % van de proefpersonen een hogere desloratadineconcentratie. De prevalentie van dit fenotype van trage metaboliseerders was groter bij zwarte volwassenen dan bij blanke volwassenen (18 % vs. 2 %), hoewel het veiligheidsprofiel van deze proefpersonen niet verschilde van dat van de algemene populatie. In een farmacokinetische studie met meervoudige doses waarbij de tabletformulering werd toegediend aan gezonde volwassen proefpersonen, bleken vier patiënten trage metaboliseerders van desloratadine te zijn. Deze proefpersonen hadden een Cmax concentratie die na ongeveer 7 uur ongeveer 3 maal hoger lag met een halfwaardetijd tijdens de terminale fase van ongeveer 89 uur.

Distributie

Desloratadine is matig aan plasmaproteïnen gebonden (83 % - 87 %).

Pseudo-efedrinesulfaat

Absorptie

Een onderzoek naar de interactie tussen de componenten toonde aan dat blootstelling (Cmax en AUC) aan pseudo-efedrinesulfaat na toediening van pseudo-efedrinesulfaat alleen bio-equivalent was aan de blootstelling aan pseudo-efedrinesulfaat na toediening van de Aerinaze tablet. De Aerinaze formulering had dus geen invloed op de absorptie van pseudo-efedrinesulfaat.

Distributie

Men neemt aan dat pseudo-efedrinesulfaat de placentabarrière en de bloed-hersenbarrière kan passeren.

De werkzame stof wordt uitgescheiden in de moedermelk van vrouwen die borstvoeding geven..

Eliminatie

Bij de mens en bij een urinaire pH van ongeveer 6 varieert de eliminatiehalfwaardetijd van 5 tot 8 uur. De werkzame stof en zijn metaboliet worden uitgescheiden via de urine; 55-75 % van de toegediende dosis wordt in ongewijzigde vorm uitgescheiden. Door het aanzuren van de urine (pH5) wordt de excretie versneld en de werkingsduur verminderd. Bij alkalisatie van de urine treedt gedeeltelijke resorptie op.

5.3Gegevens uit het preklinisch veiligheidsonderzoek

Er zijn geen pre-klinische studies met Aerinaze uitgevoerd. Echter, niet-klinische gegevens met desloratadine duiden niet op een speciaal risico voor mensen. Deze gegevens zijn afkomstig van conventioneel onderzoek op het gebied van veiligheidsfarmacologie, toxiciteit bij herhaalde dosering, genotoxiciteit, carcinogeen potentieel, reproductie- en ontwikkelingstoxiciteit.

Het ontbreken van carcinogeen potentieel werd aangetoond in onderzoeken met desloratadine en loratadine.

In acute en meervoudige doses studies vertoonde de combinatie loratadine/pseudo-efedrinesulfaat een lage toxiciteitsgraad. De combinatie was niet méér toxisch dan elk bestanddeel afzonderlijk en de waargenomen effecten waren in het algemeen te wijten aan het bestanddeel pseudo-efedrinesulfaat.

Tijdens studies naar de reproductietoxiciteit was de combinatie loratadine/pseudo-efedrinesulfaat niet teratogeen wanneer deze oraal werd toegediend aan ratten in doseringen tot 150 mg/kg/dag en aan konijnen in doseringen tot 120 mg/kg/dag.

6.FARMACEUTISCHE GEGEVENS

6.1Lijst van hulpstoffen

Blauwe laag voor onmiddellijke afgifte maïszetmeel

microkristallijne cellulose dinatriumedetaat citroenzuur

stearinezuur

kleurstof (indigokarmijn E132 aluminiumlak).

Witte laag voor langdurige afgifte hypromellose 2208 microkristallijne cellulose povidon K30

siliciumdioxide magnesiumstearaat.

6.2Gevallen van onverenigbaarheid

Niet van toepassing.

6.3Houdbaarheid

2 jaar

6.4Speciale voorzorgsmaatregelen bij bewaren

Bewaren beneden 30 °C. De blisterverpakkingen in de buitenverpakking bewaren ter bescherming tegen licht.

6.5Aard en inhoud van de verpakking

Aerinaze wordt geleverd in blisterverpakkingen van laminaat blisterfolie met een foliedichting.

De blisterverpakking bestaat uit een heldere polychloortrifluorethyleen/polyvinylchloride (PCTFE/PVC) film en een aluminium foliedichting bedekt met een door warmte aangebrachte vinyllaag. Verpakkingsgrootten van 2, 4, 7, 10, 14 en 20 tabletten.

Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.

6.6Speciale voorzorgsmaatregelen voor het verwijderen

Geen bijzondere vereisten voor verwijdering.

Al het ongebruikte geneesmiddel of afvalmateriaal dient te worden vernietigd overeenkomstig lokale voorschriften.

7.HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

Merck Sharp & Dohme Ltd

Hertford Road, Hoddesdon

Hertfordshire EN11 9BU

Verenigd Koninkrijk

8.NUMMER(S) VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

EU/1/07/399/001

EU/1/07/399/002

EU/1/07/399/003

EU/1/07/399/004

EU/1/07/399/005

EU/1/07/399/006

9.DATUM EERSTE VERGUNNINGVERLENING/VERLENGING VAN DE VERGUNNING

Datum van eerste verlening van de vergunning: 30 juli 2007

Datum van laatste verlenging: 30 juli 2012

10.DATUM VAN HERZIENING VAN DE TEKST

Gedetailleerde informatie over dit geneesmiddel is beschikbaar op de website van het Europees Geneesmiddelenbureau (http://www.ema.europa.eu).

Commentaar

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hulp
  • Get it on Google Play
  • Over
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    Geneesmiddelen op recept vermeld