Dutch
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Aerinaze (desloratadine / pseudophedrine sulphate) – Etikettering - R01BA52

Updated on site: 05-Oct-2017

Naam van geneesmiddelAerinaze
ATC codeR01BA52
Werkzame stofdesloratadine / pseudophedrine sulphate
ProducentMerck Sharp

GEGEVENS DIE OP DE BUITENVERPAKKING MOETEN WORDEN VERMELD OMDOOS VAN 2, 4, 7, 10, 14, 20 TABLETTEN MET GEREGULEERDE AFGIFTE

1.NAAM VAN HET GENEESMIDDEL

Aerinaze 2,5 mg/120 mg tabletten met gereguleerde afgifte desloratadine/pseudo-efedrinesulfaat

2.GEHALTE AAN WERKZAME STOF(FEN)

Elke tablet bevat 2,5 mg desloratadine en 120 mg pseudo-efedrinesulfaat.

3.LIJST VAN HULPSTOFFEN

4.FARMACEUTISCHE VORM EN INHOUD

2 tabletten met gereguleerde afgifte

4 tabletten met gereguleerde afgifte

7 tabletten met gereguleerde afgifte

10 tabletten met gereguleerde afgifte

14 tabletten met gereguleerde afgifte

20 tabletten met gereguleerde afgifte

5.WIJZE VAN GEBRUIK EN TOEDIENINGSWEG(EN)

Slik de tablet in zijn geheel in met water.

Niet fijnmaken, breken of kauwen.

Lees voor het gebruik de bijsluiter.

Oraal gebruik.

6. EEN SPECIALE WAARSCHUWING DAT HET GENEESMIDDEL BUITEN HET ZICHT EN BEREIK VAN KINDEREN DIENT TE WORDEN GEHOUDEN

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

7.ANDERE SPECIALE WAARSCHUWING(EN), INDIEN NODIG

8.UITERSTE GEBRUIKSDATUM

EXP

9.BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR DE BEWARING

Bewaren beneden 30 °C.

De blisterverpakkingen in de buitenverpakking bewaren ter bescherming tegen licht.

10. BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET VERWIJDEREN VAN NIET- GEBRUIKTE GENEESMIDDELEN OF DAARVAN AFGELEIDE AFVALSTOFFEN (INDIEN VAN TOEPASSING)

11. NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen:

Merck Sharp & Dohme Ltd

Hertford Road, Hoddesdon

Hertfordshire EN11 9BU

Verenigd Koninkrijk

12.NUMMER(S) VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

EU/1/07/399/001 2 tabletten met gereguleerde afgifte

EU/1/07/399/002 4 tabletten met gereguleerde afgifte

EU/1/07/399/003 7 tabletten met gereguleerde afgifte

EU/1/07/399/004 10 tabletten met gereguleerde afgifte

EU/1/07/399/005 14 tabletten met gereguleerde afgifte

EU/1/07/399/006 20 tabletten met gereguleerde afgifte

13.BATCHNUMMER

Lot

14.ALGEMENE INDELING VOOR DE AFLEVERING

Geneesmiddel op medisch voorschrift.

15.INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

16.INFORMATIE IN BRAILLE

aerinaze

GEGEVENS DIE IN IEDER GEVAL OP BLISTERVERPAKKINGEN OF STRIPS MOETEN WORDEN VERMELD

BLISTERS

1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL

Aerinaze 2,5 mg/120 mg tabletten met gereguleerde afgifte desloratadine/pseudo-efedrinesulfaat

2. NAAM VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

MSD

3.UITERSTE GEBRUIKSDATUM

EXP

4.BATCHNUMMER

Lot

5.OVERIGE

Commentaar

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hulp
  • Get it on Google Play
  • Over
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    Geneesmiddelen op recept vermeld