Dutch
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Aerinaze (desloratadine / pseudophedrine sulphate) – Bijsluiter - R01BA52

Updated on site: 05-Oct-2017

Naam van geneesmiddelAerinaze
ATC codeR01BA52
Werkzame stofdesloratadine / pseudophedrine sulphate
ProducentMerck Sharp

Bijsluiter: informatie voor de patiënt

Aerinaze 2,5 mg/120 mg tabletten met gereguleerde afgifte desloratadine/pseudo-efedrinesulfaat

Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke informatie in voor u.

-Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.

-Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige.

-Geef dit geneesmiddel niet door aan anderen, want het is alleen aan u voorgeschreven. Het kan schadelijk zijn voor anderen, ook al hebben zij dezelfde klachten als u.

-Krijgt u last van een van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige.

Inhoud van deze bijsluiter

1.Wat is Aerinaze en waarvoor wordt dit middel gebruikt?

2.Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

3.Hoe gebruikt u dit middel?

4.Mogelijke bijwerkingen

5.Hoe bewaart u dit middel?

6.Inhoud van de verpakking en overige informatie

1.Wat is Aerinaze en waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Wat is Aerinaze?

Aerinaze tabletten bevatten een combinatie van twee werkzame stoffen, desloratadine dat een antihistaminicum is en pseudo-efedrinesulfaat, een decongestivum.

Hoe werkt Aerinaze?

Antihistaminica helpen de allergische verschijnselen te verminderen door de effecten van histamine, een stof die door het lichaam wordt geproduceerd, tegen te gaan. Decongestiva helpen de neusverstopping te verminderen.

Wanneer moet Aerinaze worden gebruikt?

Aerinaze tabletten verlichten de verschijnselen van seizoensgebonden allergische rhinitis (hooikoorts). Deze verschijnselen zijn onder andere niezen, loopneus of jeukende neus en ogen, wanneer deze gepaard gaan met neusverstopping bij volwassenen en jongeren van 12 jaar en ouder.

2.Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?

-U bent allergisch voor één van de stoffen in dit geneesmiddel. Deze stoffen kunt u vinden in rubriek 6.

-U bent allergisch voor geneesmiddelen met een effect als adrenaline of voor loratadine.

-U heeft een verhoogde bloeddruk, een hart- of bloedvatenziekte of u heeft eerder een beroerte gehad.

-U heeft glaucoom (verhoogde oogboldruk), moeite met plassen, u heeft een verstopping van de urinewegen, of u heeft een te hoge schildklieractiviteit.

-U gebruikt een monoamineoxidaseremmer (MAO-remmer) (een klasse van geneesmiddelen tegen depressie) of u bent met een dergelijke behandeling gestopt in de loop van de laatste 14 dagen.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?

Bepaalde situaties kunnen u abnormaal gevoelig maken voor pseudo-efedrinesulfaat, de stof in dit geneesmiddel die neusverstopping tegengaat. Neem contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige voordat u dit middel gebruikt:

-als u 60 jaar of ouder bent. Ouderen kunnen gevoeliger zijn voor de effecten van dit geneesmiddel

-als u lijdt aan diabetes

-als u darmzweren heeft die leiden tot vernauwing van de maag, dunne darm of slokdarm (ulcus pepticum met stenose)

-als u darmverstopping heeft (verstopping van de maagpoort of twaalfvingerige darm)

-als u verstopping van de blaashals heeft (verstopping van de cervix vesicae)

-als u een voorgeschiedenis van moeilijk kunnen ademen heeft door kramp van de spieren van de luchtwegen (bronchospasme)

-als u problemen met uw lever, uw nieren of uw blaas heeft.

Daarnaast moet u uw arts, apotheker of verpleegkundige informeren wanneer u een van de volgende verschijnselen ervaart, of wanneer deze verschijnselen bij u worden vastgesteld, omdat zij u kunnen adviseren de behandeling met Aerinaze stop te zetten:

-hoge bloeddruk

-een snelle of kloppende hartslag

-een abnormaal hartritme

-misselijkheid en hoofdpijn of verergerde hoofdpijn terwijl u Aerinaze gebruikt

-als u een medische of familiegeschiedenis heeft van toevallen (insulten).

Als u een chirurgische ingreep moet ondergaan, kan uw arts u adviseren om de behandeling met Aerinaze gedurende 24 uur daarvoor stop te zetten.

Eén van de werkzame stoffen in Aerinaze, pseudo-efedrinesulfaat, kan mogelijk misbruikt worden en hoge doses pseudo-efedrinesulfaat kunnen toxisch zijn. Continu gebruik kan ertoe leiden dat u meer Aerinaze gebruikt dan de aanbevolen dosis om het gewenste effect te krijgen, waardoor de kans op een overdosis toeneemt. Als u plotseling met de behandeling stopt, kan er depressie optreden.

Laboratoriumtesten

Stop ten minste 48 uur vóór het uitvoeren van allergietesten met de inname van Aerinaze omdat antihistaminica de uitslag van de allergietest kunnen beïnvloeden.

Atleten die Aerinaze nemen, kunnen positief bevonden worden bij dopingtesten.

Kinderen en jongeren tot 18 jaar

Geef dit middel niet aan kinderen jonger dan 12 jaar.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?

Gebruikt u naast Aerinaze nog andere geneesmiddelen, heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts, apotheker of verpleegkundige. Dit is vooral belangrijk als u één van de volgende geneesmiddelen gebruikt:

-digitalis, een geneesmiddel dat gebruikt wordt om bepaalde hartaandoeningen te behandelen

-geneesmiddelen voor de bloeddruk (bijv. α-methyldopa, mecamylamine, reserpine, veratrumalkaloïden of guanethidine)

-decongestiva via de mond of de neus (zoals fenylpropanolamine, fenylefrine, efedrine, oxymetazoline, nafazoline)

-dieetpillen (eetlustremmers)

-amfetaminen

-geneesmiddelen bij migraine bijv. ergotalkaloïden (zoals dihydro-ergotamine, ergotamine of methylergometrine)

-geneesmiddelen bij de ziekte van Parkinson of onvruchtbaarheid, bijv. bromocriptine, cabergoline, lisuride en pergolide

-antacida voor spijsverterings- of maagklachten

-geneesmiddel tegen diarree genaamd kaoline

-tricyclische antidepressiva (zoals fluoxetine), antihistaminica (zoals cetirizine, fexofenadine).

Waarop moet u letten met alcohol?

Overleg met uw arts, apotheker of verpleegkundige of u alcohol kunt gebruiken tijdens het gebruik van Aerinaze. Het gebruik van alcohol wordt niet aanbevolen zolang u Aerinaze gebruikt.

Zwangerschap, borstvoeding en vruchtbaarheid

Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige voordat u dit geneesmiddel gebruikt. Het gebruik van Aerinaze wordt niet aanbevolen als u zwanger bent.

Verminderde melkproductie bij moeders die borstvoeding geven werd gemeld bij pseudo-efedrinesulfaat, een bestanddeel van Aerinaze. Desloratadine en pseudo-efedrinesulfaat komen beide in de moedermelk terecht. Als u borstvoeding geeft, wordt het gebruik van Aerinaze niet aanbevolen.

Vruchtbaarheid

Er zijn geen gegevens beschikbaar betreffende de vruchtbaarheid bij de man of bij de vrouw.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Bij de aanbevolen dosis van dit middel wordt niet verwacht dat uw rijvaardigheid of het gebruik van machines beïnvloed wordt. Hoewel de meeste mensen geen last krijgen van sufheid, wordt aangeraden geen activiteiten uit te voeren die mentale alertheid vereisen, zoals een voertuig besturen of het gebruik van machines totdat u voor uzelf heeft vastgesteld wat uw reactie is op het geneesmiddel.

3.Hoe gebruikt u dit middel?

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals uw arts, apotheker of verpleegkundige u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige.

Volwassenen en jongeren van 12 jaar en ouder

De aanbevolen dosis is tweemaal per dag één tablet met een glas water, met of zonder voedsel.

Dit geneesmiddel is voor oraal gebruik (via de mond).

Slik de tablet in zijn geheel in zonder de tablet fijn te maken, te breken of te kauwen.

Neem niet meer tabletten in dan aangegeven op het etiket. Neem de tabletten niet vaker dan aangegeven.

Neem dit geneesmiddel niet langer in dan 10 dagen, zonder onderbreking, tenzij uw arts u anders heeft voorgeschreven.

Heeft u te veel van dit middel gebruikt?

Als u meer Aerinaze inneemt dan u voorgeschreven werd, neem dan direct contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige.

Bent u vergeten dit middel te gebruiken?

Als u vergeet uw dosis op tijd in te nemen, neem die dan zo snel mogelijk in en vervolg uw gewone doseringsschema. Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige.

Als u stopt met het innemen van dit middel

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige.

4.Mogelijke bijwerkingen

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken. De volgende bijwerkingen zijn gemeld in onderzoeken:

Vaak: de volgende bijwerkingen kunnen voorkomen bij 1 op de 10 mensen:

snelle hartslag

verminderde eetlust

vermoeidheid

rusteloosheid met verhoogde

verstopping

hoofdpijn

lichaamsbeweging

 

verstoorde slaap

droge mond

 

nervositeit

duizeligheid

 

sufheid

pijnlijke keel

 

 

Soms: de volgende bijwerkingen kunnen voorkomen bij 1 op de 100 mensen:

kloppende of onregelmatige

droge keel

jeuk

hartslag

maagpijn

rillingen

verhoogde lichaamsbeweging

buikgriep

verminderde reukzin

blozen

misselijkheid

abnormale leverfunctietesten

opvliegers

abnormale stoelgang

onrust

verwarring

pijnlijk of moeilijk plassen

angst

wazig zien

suiker in de urine

prikkelbaarheid

droge ogen

verhoogde suikerspiegel in

 

neusbloedingen

het bloed

 

geïrriteerde neus

dorst

 

ontsteking van de neus

problemen bij plassen

 

loopneus

veranderingen in aantal

 

ontsteking van de sinussen

keren plassen

 

Zeer zelden: de volgende andere bijwerkingen die gemeld zijn sinds desloratadine in de handel is gebracht, kunnen voorkomen bij 1 op de 10.000 mensen:

ernstige allergische reacties

braken

spierpijn

(ademhalingsmoeilijkheden,

diarree

stuipen

piepende ademhaling, jeuk,

hallucinaties

leverontsteking

netelroos en zwelling)

 

abnormale leverfunctietesten

huiduitslag

 

 

Niet bekend: frequentie kan met de beschikbare gegevens niet worden bepaald:

● abnormaal gedrag● agressie● veranderingen in hartslag

Het melden van bijwerkingen

Krijgt u last van bijwerkingen? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat, neem dan contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige. Dit geldt ook voor mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan. U kunt bijwerkingen ook rechtstreeks melden via het nationale meldsysteem zoals vermeld in aanhangsel V. Door bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van dit geneesmiddel.

5.Hoe bewaart u dit middel?

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de doos en doordrukstrip na EXP. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Bewaren beneden 30 °C. De blisterverpakkingen in de buitenverpakking bewaren ter bescherming tegen licht.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.

6. Inhoud van de verpakking en overige informatie

Welke stoffen zitten er in dit middel?

-De werkzame stoffen in dit middel zijn desloratadine en pseudo-efedrinesulfaat

-Elke tablet bevat 2,5 mg desloratadine en 120 mg pseudo-efedrinesulfaat

-De andere stoffen in dit middel zijn:

-Stoffen in de blauwe laag voor onmiddellijke afgifte: maïszetmeel, microkristallijne cellulose, dinatriumedetaat, citroenzuur, stearinezuur en kleurstof (indigokarmijn E132, aluminiumlak).

-Stoffen in de witte laag voor langdurige afgifte: hypromellose 2208, microkristallijne cellulose, povidon K30, siliciumdioxide en magnesiumstearaat.

Hoe ziet Aerinaze eruit en hoeveel zit er in een verpakking?

Aerinaze is een blauwe en witte, ovale tablet met gereguleerde afgifte bestaande uit twee lagen met aan de blauwe zijde de inscriptie ’D12’. Aerinaze tabletten worden verpakt in doosjes van 2, 4, 7, 10, 14

of 20 tabletten in blisterverpakkingen, van laminaat blisterfolie met een foliedichting. Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen:

Merck Sharp & Dohme Ltd

Hertford Road, Hoddesdon

Hertfordshire EN11 9BU

Verenigd Koninkrijk

Fabrikant:

SP Labo N.V.

Industriepark 30

B-2220 Heist-op-den-Berg

België

Neem voor alle informatie met betrekking tot dit geneesmiddel contact op met de lokale vertegenwoordiger van de houder van de vergunning voor het in de handel brengen:

België/Belgique/Belgien

MSD Belgium BVBA/SPRL Tél/Tel : 0800 38 693

+32 (0)2 776 62 11 dpoc_belux@merck.com

България

Мерк Шарп и Доум България ЕООД Тел.: +359 2 819 3737 info-msdbg@merck.com

Česká republika

Merck Sharp & Dohme s.r.o. Tel: +420 233 010 111 dpoc_czechslovak@merck.com

Danmark

MSD Danmark ApS Tlf: + 45 4482 4000 dkmail@merck.com

Deutschland

MSD SHARP & DOHME GMBH

Tel: 0800 673 673 673 (+49 (0) 89 4561 2612) e-mail@msd.de

Eesti

Merck Sharp & Dohme OÜ Tel: + 372 6144 200 msdeesti@merck.com

Ελλάδα

MSD Α.Φ.Β.Ε.Ε.

Τηλ: +30 210 98 97 300 dpoc_greece@merck.com

España

Merck Sharp & Dohme de España, S.A. Tel: +34 91 321 06 00 msd_info@merck.com

Lietuva

UAB Merck Sharp & Dohme Tel. + 370 5 278 02 47 msd_lietuva@merck.com

Luxembourg/Luxemburg

MSD Belgium BVBA/SPRL Tél/Tel : 0800 38 693

+32 (0)2 776 62 11 dpoc_belux@merck.com

Magyarország

MSD Pharma Hungary Kft. Tel.: +36 1 888-5300 hungary_msd@merck.com

Malta

Merck Sharp & Dohme Cyprus Limited Tel: 8007 4433 (+356 99917558) malta_info@merck.com

Nederland

Merck Sharp & Dohme BV Tel: 0800 9999000

(+31 23 5153153) medicalinfo.nl@merck.com

Norge

MSD (Norge) AS Tlf: +47 32 20 73 00 msdnorge@msd.no

Österreich

Merck Sharp & Dohme Ges.m.b.H. Tel: +43 (0) 1 26 044 msd-medizin@merck.com

Polska

MSD Polska Sp. z o.o. Tel.: +48 22 549 51 00 msdpolska@merck.com

France

Portugal

MSD France

Merck Sharp & Dohme, Lda

Tél: + 33 (0)1 80 46 40 40

Tel: +351 214465700

 

clic@merck.com

Hrvatska

România

Merck Sharp & Dohme d.o.o.

Merck Sharp & Dohme Romania S.R.L.

Tel: + 385 1 6611 333

Tel.: + 40 21 529 2900

croatia_info@merck.com

msdromania@merck.com

Ireland

Slovenija

Merck Sharp & Dohme Ireland (Human Health)

Merck Sharp & Dohme, inovativna zdravila d.o.o.

Limited

Tel: +386 1 5204 201

Tel: +353 (0)1 2998700

msd.slovenia@merck.com

medinfo_ireland@merck.com

 

Ísland

Slovenská republika

Vistor hf.

Merck Sharp & Dohme, s. r. o.

Sími: + 354 535 70 00

Tel: +421 2 58282010

 

dpoc_czechslovak@merck.com

Italia

Suomi/Finland

MSD Italia S.r.l.

MSD Finland Oy

Tel: +39 06 361911

Puh/Tel: + 358 (0)9 804 650

medicalinformation.it@merck.com

info@msd.fi

Κύπρος

Sverige

Merck Sharp & Dohme Cyprus Limited.

Merck Sharp & Dohme (Sweden) AB

Τηλ.: 800 00 673

Tel: +46 77 5700488

(+357 22866700)

medicinskinfo@merck.com

cyprus_info@merck.com

 

Latvija

United Kingdom

SIA Merck Sharp & Dohme Latvija

Merck Sharp & Dohme Limited

Tel: + 371 67364224

Tel: +44 (0) 1992 467272

msd_lv@merck.com

medicalinformationuk@merck.com

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in.

Meer informatie over dit geneesmiddel is beschikbaar op de website van het Europees Geneesmiddelenbureau (http://www.ema.europa.eu).

BIJLAGE IV

WETENSCHAPPELIJKE CONCLUSIES EN REDENEN VOOR DE WIJZIGING VAN DE

VOORWAARDEN

VAN DE VERGUNNING(EN) VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

Wetenschappelijke conclusies

Rekening houdend met het beoordelingsrapport van het Risicobeoordelingscomité voor geneesmiddelenbewaking (PRAC) over de periodieke veiligheidsupdate(s) (PSUR(’s)) voor desloratadine, heeft het Comité voor geneesmiddelen voor menselijk gebruik (CHMP) de volgende wetenschappelijke conclusies getrokken:

Twee literatuurrapporten identificeerden een mogelijke relatie tussen agressieve reactie/abnormaal gedrag en desloratadine-gebruik met ondersteunende temporele relaties, positieve stopzettingen en sommige positieve hernieuwde toedieningen. Vergelijkbare gevallen zijn gemeld in Eudravigilance binnen de referentieperiode. Gezien de potentiële ernst van deze voorvallen bij kinderen en het aantal gemelde gevallen met positieve stopzettingen en hernieuwde toedieningen, moeten ‘abnormaal gedrag’ en ‘agressie’ toegevoegd worden aan de lijst van bijwerkingen van desloratadine.

Een literatuurartikel gepubliceerd gedurende de referentieperiode, beschrijft 4 gevallen van epilepsie bij kinderen met een familiegeschiedenis van epilepsie of een relevante medische geschiedenis. Het oorzakelijk verband werd beoordeeld als mogelijk voor ieder geval, gebaseerd op temporele associatie en positieve stopzettingen. Op grond van deze nieuwe gegevens kan geconcludeerd worden dat desloratadine reeds bestaande insulten zou kunnen verergeren bij patiënten (en vooral bij kinderen) met een medische geschiedenis van insulten, en dat voorzichtigheid moet worden aanbevolen bij behandeling met desloratadine van patiënten met epilepsie of die gevoelig zijn voor insulten.

Op grond van 4 nieuwe publicaties gemeld in de literatuur over een mogelijk verband tussen desloratadine en QT-verlenging en het feit dat ‘QT-verlenging’ al opgenomen is in de lijst van bijwerkingen van desloratadine-bevattende producten, moet deze bijwerking opgenomen worden in de lijst van bijwerkingen van alle desloratadine-bevattende producten.

Daarom, gezien de gepresenteerde data in de beoordeelde PSUR‘s, beschouwde de PRAC de wijzigingen in de productinformatie van geneesmiddelen die desloratadine bevatten, als gerechtvaardigd.

Het CHMP stemt in met de door het PRAC getrokken wetenschappelijke conclusies.

Redenen voor de wijziging van de voorwaarden verbonden aan de vergunning(en) voor het in de handel brengen

Op basis van de wetenschappelijke conclusies voor desloratadine is het CHMP van mening dat de baten- risicoverhouding van (het) geneesmiddel(en) die desloratadine bevat(ten) ongewijzigd blijft op voorwaarde dat de voorgestelde wijzigingen in de productinformatie worden aangebracht.

Het CHMP beveelt aan de voorwaarden van de vergunning(en) voor het in de handel brengen te wijzigen.

Commentaar

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hulp
  • Get it on Google Play
  • Over
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    Geneesmiddelen op recept vermeld