Dutch
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Kies uw taal

Aerivio Spiromax (salmeterol xinafoate / fluticasone propionate) – Bijsluiter - R03AK06

Updated on site: 05-Oct-2017

Naam van geneesmiddelAerivio Spiromax
ATC codeR03AK06
Werkzame stofsalmeterol xinafoate / fluticasone propionate
ProducentTeva B.V.

Bijsluiter: informatie voor de patiënt

Aerivio Spiromax 50 microgram/500 microgram inhalatiepoeder salmeterol/fluticasonpropionaat

Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke informatie in voor u.

-Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.

-Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige.

-Geef dit geneesmiddel niet door aan anderen, want het is alleen aan u voorgeschreven. Het kan schadelijk zijn voor anderen, ook al hebben zij dezelfde klachten als u.

-Krijgt u last van een van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige.

Inhoud van deze bijsluiter

1.Wat is Aerivio Spiromax en waarvoor wordt dit middel gebruikt?

2.Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

3.Hoe gebruikt u dit middel?

4.Mogelijke bijwerkingen

5.Hoe bewaart u dit middel?

6.Inhoud van de verpakking en overige informatie

1.Wat is Aerivio Spiromax en waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Aerivio Spiromax bevat twee geneesmiddelen, salmeterol en fluticasonpropionaat:

Salmeterol is een langwerkende bronchusverwijder. Bronchusverwijders helpen de luchtwegen in de longen open te blijven. Hierdoor kan lucht er gemakkelijker in en uit. Het effect duurt minstens 12 uur.

Fluticasonpropionaat is een corticosteroïde die de zwelling en irritatie in de longen vermindert.

Uw arts heeft dit geneesmiddel voorgeschreven voor de behandeling van ofwel

ernstige astma, om aanvallen van kortademigheid en piepende ademhaling te voorkomen,

of

chronisch obstructief longlijden (COPD), om het aantal opflakkeringen van symptomen te verminderen.

U moet Aerivio Spiromax elke dag gebruiken, volgens de instructies van uw arts, zodat het goed kan werken om uw astma of COPD onder controle te houden.

Aerivio Spiromax helpt voorkomen dat kortademigheid en piepende ademhaling zich voordoen. Aerivio Spiromax mag echter niet worden gebruikt voor verlichting van een aanval van kortademigheid of piepende ademhaling. Als dit zich voordoet, moet u een snelwerkende ‘verlichtende’ (‘rescue’) inhalator, zoals salbutamol, gebruiken. U moet altijd uw snelwerkende ‘rescue’ inhalator bij u hebben.

Aerivio Spiromax mag alleen worden gebruikt voor de behandeling van ernstige astma bij volwassenen in de leeftijd van 18 jaar en ouder en volwassenen met COPD.

2.Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?

-U bent allergisch voor een van de stoffen in dit geneesmiddel. Deze stoffen kunt u vinden in rubriek 6.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?

Neem contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige voordat u dit middel gebruikt als u het volgende heeft:

hartaandoening, waaronder een onregelmatige of snelle hartslag

overactieve schildklier

hoge bloeddruk

diabetes mellitus (Aerivio Spiromax kan uw bloedsuikerspiegel verhogen)

laag kaliumgehalte in uw bloed

tuberculose (TB) nu of in het verleden heeft gehad, of andere longinfecties

Kinderen en jongeren tot 18 jaar

Dit geneesmiddel mag niet worden gebruikt bij kinderen en jongeren tot 18 jaar.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?

Gebruikt u naast Aerivio Spiromax nog andere geneesmiddelen, heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor andere geneesmiddelen voor astma of geneesmiddelen die zonder voorschrift verkrijgbaar zijn. Het is mogelijk dat Aerivio Spiromax niet geschikt is om samen met bepaalde andere geneesmiddelen te gebruiken.

Vertel het uw arts als u de volgende geneesmiddelen gebruikt voordat u Aerivio Spiromax gaat gebruiken:

bètablokkers (zoals atenolol, propranolol en sotalol). Bètablokkers worden doorgaans gebruikt voor hoge bloeddruk of hartaandoeningen, zoals angina pectoris;

geneesmiddelen voor het behandelen van infecties (zoals ritonavir, ketoconazol, itraconazol en erytromycine). Sommige van deze geneesmiddelen kunnen ertoe leiden dat de hoeveelheid salmeterol of fluticasonpropionaat in uw lichaam groter wordt. Dit verhoogt het risico op bijwerkingen met Aerivio Spiromax, waaronder onregelmatige hartslag, of kunnen bijwerkingen erger worden;

corticosteroïden (via de mond of met een injectie). Recent gebruik van deze geneesmiddelen kan tot een groter risico leiden dat Aerivio Spiromax invloed heeft op uw bijnieren;

diuretica, ook wel ‘plaspillen’ genoemd, die gebruikt worden voor het behandelen van hoge bloeddruk;

andere bronchusverwijders (zoals salbutamol);

xanthinegeneesmiddelen, zoals aminofylline en theofylline. Deze worden vaak gebruikt voor het behandelen van astma.

Sommige geneesmiddelen kunnen de effecten van Aerivio Spiromax vergroten en het kan zijn dat uw arts u zorgvuldig wil controleren als u deze geneesmiddelen gebruikt (waaronder enkele geneesmiddelen voor hiv: ritonavir, cobicistat).

Zwangerschap en borstvoeding

Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn of wilt u zwanger worden? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.

Het is niet bekend of salmeterol, fluticasonpropionaat of de omgezette vorm hiervan in de moedermelk worden uitgescheiden. Als u borstvoeding geeft, neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Het is niet waarschijnlijk dat Aerivio Spiromax invloed heeft op uw rijvaardigheid of op uw vermogen om machines te bedienen.

Aerivio Spiromax bevat lactose

Lactose is een soort suiker dat in melk zit. Lactose bevat kleine hoeveelheden melkeiwit die allergische reacties kunnen veroorzaken. Indien uw arts u heeft meegedeeld dat u lactose, andere suikers of melk niet verdraagt of er allergisch voor bent, neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt.

3.Hoe gebruikt u dit middel?

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Gebruik uw Aerivio Spiromax elke dag tot uw arts u adviseert ermee te stoppen. Neem niet meer dan de aanbevolen dosis. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Stop niet met het gebruik van Aerivio Spiromax en verlaag de dosis van Aerivio Spiromax niet zonder eerst met uw arts te hebben gepraat.

Aerivio Spiromax moet via de mond in de longen worden geïnhaleerd.

De aanbevolen dosering is:

Ernstige astma bij volwassenen van 18 jaar en ouder

Eén inhalatie tweemaal daags

Chronisch obstructief longlijden (COPD)

Eén inhalatie tweemaal daags

Als u Aerivio Spiromax gebruikt voor astma, zal uw arts uw symptomen regelmatig willen controleren.

Uw arts zal u helpen om uw astma onder controle te brengen en zal de dosis van dit geneesmiddel aanpassen tot de laagste dosis waarmee uw astma onder controle is. Als uw arts van mening is dat u een lagere dosis nodig heeft dan die met uw Aerivio Spiromax beschikbaar is, is het mogelijk dat uw arts een andere inhalator voorschrijft met dezelfde werkzame stoffen als die van uw Aerivio Spiromax, maar dan met een lagere dosis corticosteroïden. U mag echter niet het aantal inhalaties dat uw arts heeft voorgeschreven wijzigen zonder eerst met uw arts te praten.

Als uw astma verergert of uw ademhaling verslechtert, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts.

Als u meer last heeft van een piepende ademhaling, u vaker een benauwd gevoel op de borst heeft of uw snelwerkende ‘verlichtende’ geneesmiddel vaker moet gebruiken, is het mogelijk dat uw luchtwegaandoening verergert en dat u ernstig ziek zou kunnen worden. U moet Aerivio Spiromax blijven gebruiken, maar mag het aantal puffen dat u gebruikt niet verhogen. Raadpleeg uw arts onmiddellijk, want mogelijk heeft u bijkomende behandeling nodig.

Gebruiksinstructies

Training

Uw arts, verpleegkundige of apotheker dient u een training te geven over hoe u uw inhalator moet gebruiken, met inbegrip van hoe een dosis doeltreffend moet worden gebruikt. Deze training is belangrijk om zeker te zijn dat u de dosis ontvangt die u nodig heeft. Als u deze training niet heeft gekregen, vraag dan aan uw arts, verpleegkundige of apotheker te tonen hoe u uw inhalator correct moet gebruiken voordat u die voor het eerst gaat gebruiken.

Af en toe moet uw arts, verpleegkundige of apotheker ook controleren hoe u uw Spiromax-hulpmiddel gebruikt om zeker te zijn dat u het hulpmiddel correct gebruikt en zoals voorgeschreven. Als u Aerivio Spiromax niet correct gebruikt en/of u niet krachtig genoeg inademt, kan dit betekenen dat u niet voldoende van het geneesmiddel in uw longen krijgt. Als u niet voldoende geneesmiddel in uw longen krijgt, zal het uw astma of COPD niet helpen zoals zou moeten.

Uw Aerivio Spiromax klaarmaken

Voordat u uw Aerivio Spiromax voor het eerst gaat gebruiken, moet u hem als volgt klaarmaken voor gebruik.

Controleer de dosisindicator om te zien of er 60 inhalaties in de inhalator zitten.

Noteer op het etiket op de inhalator de datum waarop u de foliezak opende.

U hoeft niet met uw inhalator te schudden voordat u hem gebruikt.

Hoe neemt u een inhalatie in?

1.Houd uw inhalator vast met het halfdoorzichtige, gele beschermkapje voor het mondstuk naar beneden gericht. U hoeft niet te schudden met uw inhalator.

2.Open het beschermkapje voor het mondstuk door het naar beneden te klappen tot u één luide klik hoort. Nu is uw inhalator klaar voor gebruik.

ONTLUCHTINGS-

OPENING

Niet blokkeren

OPENEN

3.Adem behoedzaam uit (zo veel als aangenaam blijft). Niet uitademen door uw inhalator.

4.Plaats het mondstuk tussen uw tanden. U mag niet op het mondstuk bijten. Sluit uw lippen rond het mondstuk. Zorg ervoor dat de ontluchtingsopeningen niet geblokkeerd worden.

Adem zo diep mogelijk en zo krachtig mogelijk in door uw mond. Denk eraan dat het belangrijk is dat u krachtig inademt.

ADEMEN

5.Houd uw adem 10 seconden lang in of zolang het voor u aangenaam blijft.

6.Verwijder uw inhalator uit uw mond. Het is mogelijk dat u een smaak opmerkt wanneer u inhaleert.

7.Adem vervolgens behoedzaam uit (niet door de inhalator uitademen). Sluit het beschermkapje over het mondstuk.

SLUITEN

Spoel daarna uw mond met water en spuw het uit en/of poets uw tanden. Dit kan helpen om geen spruw te krijgen in uw mond en/of hees te worden.

Probeer niet uw inhalator uit elkaar te nemen, het beschermkapje van het mondstuk te verwijderen of te draaien. Het beschermkapje voor het mondstuk is vastgemaakt aan uw inhalator en mag niet worden verwijderd. Gebruik uw inhalator niet als deze beschadigd is of als het mondstuk is losgekomen van uw inhalator. Open en sluit het beschermkapje voor het mondstuk niet, tenzij u op het punt staat uw inhalator te gebruiken.

Als u het mondstuk opent en sluit zonder dat u een inhalatie neemt, blijft de dosis goed in de inhalator, klaar voor de volgende inhalatie. Het is onmogelijk om per ongeluk extra geneesmiddel of een dubbele dosis met één inhalatie te nemen.

Houd het mondstuk te allen tijde gesloten, tenzij u uw inhalator gaat gebruiken.

Uw inhalator reinigen

Zorg dat uw inhalator droog en schoon blijft.

Indien nodig, kunt u het mondstuk van uw inhalator na gebruik schoonvegen met een droge doek of een tissue.

Wanneer een nieuwe Aerivio Spiromax gebruiken?

De dosisindicator op de achterzijde van het hulpmiddel toont u hoeveel doses (inhalaties) er over zijn in uw inhalator, te beginnen met 60 inhalaties wanneer hij vol is.

De dosisindicator toont het aantal inhalaties dat over is met alleen even getallen.

Voor inhalaties die over zijn vanaf 20 tot ‘8’, ‘6’, ‘4’, ‘2’ worden de getallen in het rood weergegeven op een witte achtergrond. Wanneer de getallen rood worden in het venster, moet u uw arts raadplegen en zorgen dat u een nieuwe inhalator krijgt.

Opmerking:

Het mondstuk zal nog steeds ‘klikken’, ook wanneer uw inhalator leeg is. Als u het mondstuk opent en sluit zonder een inhalatie te nemen, zal de dosisindicator dit toch als een geïnhaleerde dosis meetellen.

Heeft u te veel van dit middel gebruikt?

Het is belangrijk de inhalator volgens de instructies te gebruiken. Als u per ongeluk meer doses gebruikt dan aanbevolen is, neem dan contact op met uw arts of apotheker. Het is mogelijk dat u merkt dat uw hart sneller slaat dan gewoonlijk en dat u zich beverig voelt. Het is ook mogelijk dat u duizelig wordt, dat u hoofdpijn, zwakke spieren en pijnlijke gewrichten krijgt.

Als u te veel doses van Aerivio Spiromax gedurende lange tijd heeft gebruikt, moet u contact opnemen met uw arts of apotheker, want te veel Aerivio Spiromax gebruiken, kan ertoe leiden dat uw bijnieren minder steroïde hormonen aanmaken.

Bent u vergeten dit middel te gebruiken?

Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen. Neem gewoon uw volgende dosis op het gebruikelijke tijdstip.

Als u stopt met het gebruik van dit middel

Het is zeer belangrijk dat u uw Aerivio Spiromax elke dag gebruikt volgens de instructies. Blijf hem

gebruiken totdat uw arts u zegt ermee te stoppen. U mag niet stoppen met Aerivio Spiromax of uw dosis ervan plotseling verminderen. Hierdoor zou uw ademhaling kunnen verslechteren.

Bovendien kan plotseling stoppen met het gebruik van Aerivio Spiromax of verlaging van uw dosis Aerivio Spiromax (in zeer zeldzame gevallen) tot problemen met uw bijnieren (bijnierinsufficiëntie) leiden, wat soms bijwerkingen veroorzaakt.

Deze bijwerkingen kunnen de volgende zijn:

Maagpijn

Vermoeidheid en verminderde eetlust, misselijkheid

Misselijkheid en diarree

Gewichtsverlies

Hoofdpijn of sufheid

Lage suikerspiegel in uw bloed

Lage bloeddruk en epileptische aanvallen (toevallen)

Wanneer uw lichaam onder stress staat, zoals door koorts, trauma (zoals een ongeval of letsel), infectie of chirurgische ingreep, kan bijnierinsufficiëntie verergeren en kunt u een van de bijwerkingen hierboven krijgen.

Als u bijwerkingen krijgt, neem dan contact op met uw arts of apotheker. Om deze symptomen te voorkomen, kan uw arts extra corticosteroïden in tabletvorm voorschrijven (zoals prednisolon).

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige.

4.Mogelijke bijwerkingen

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken. Om de kans op bijwerkingen te beperken, zal uw arts de laagste dosis van deze combinatie van geneesmiddelen voorschrijven om uw astma of COPD onder controle te brengen.

Allergische reacties: het is mogelijk dat u onmiddellijk na het gebruik van Aerivio Spiromax merkt dat uw ademhaling plotseling verslechtert. Het is mogelijk dat u een erge piepende ademhaling heeft en

moet hoesten of dat u kortademig bent. U kunt ook jeuk, een uitslag (netelroos) en zwelling (doorgaans van gezicht, lippen, tong of keel) opmerken, of u kunt plotseling voelen dat uw hart zeer snel slaat of dat u een gevoel van flauwte of lichthoofdigheid krijgt (wat kan leiden tot flauwvallen of bewustzijnsverlies). Als u

last krijgt van een van deze effecten of als ze plotseling optreden na gebruik van Aerivio Spiromax, stop dan het gebruik van Aerivio Spiromax en neem onmiddellijk contact op met uw arts. Allergische

reacties op Aerivio Spiromax komen soms voor (ze kunnen voorkomen bij maximaal 1 op de 100 personen).

Andere bijwerkingen worden hieronder vermeld:

Zeer vaak (kunnen voorkomen bij meer dan 1 op de 10 personen)

Hoofdpijn – dit verbetert doorgaans bij voortzetting van de behandeling.

Meer verkoudheden zijn gemeld bij patiënten met chronisch obstructief longlijden (COPD).

Vaak (kunnen voorkomen bij maximaal 1 op de 10 personen)

Spruw (pijnlijke, roomgele, dikke plekken) in mond en keel. Ook pijnlijke tong en hese stem, en irritatie van de keel. Uw mond spoelen met water en het onmiddellijk uitspuwen en/of uw tanden poetsen na inhalatie van elke dosis van uw geneesmiddel kan/kunnen helpen. Uw arts kan een antischimmelmiddel voorschrijven voor het behandelen van spruw.

Pijnlijke, gezwollen gewrichten en spierpijn.

Spierkrampen.

De volgende bijwerkingen zijn ook gemeld bij patiënten met chronisch obstructief longlijden (COPD):

Longontsteking (pneumonie) en longinfectie (bronchitis). Vertel het uw arts als u een van de volgende symptomen opmerkt terwijl u Aerivio Spiromax gebruikt, want dit kunnen symptomen van een longinfectie zijn: koorts of koude rillingen, meer slijm en veranderingen in de kleur van het slijm, meer hoesten of meer ademhalingsproblemen.

Blauwe plekken en botbreuken.

Ontsteking van de neus- en voorhoofdholtes (sinusitis, een gevoel van druk of een vol gevoel in de neus, wangen en achter de ogen, soms met een kloppende pijn).

Een daling van het kaliumgehalte in het bloed (het is mogelijk dat u een onregelmatige hartslag, slappe spieren, krampen krijgt).

Soms (kunnen voorkomen bij maximaal 1 op de 100 personen)

Stijgingen in de suikerspiegel (glucose) in uw bloed (hyperglykemie). Als u diabetes heeft, is het mogelijk dat de bloedsuikerspiegel vaker moet worden gecontroleerd en dat uw gebruikelijke diabetesbehandeling moet worden aangepast.

Staar (cataract, troebele lens in het oog).

Zeer snelle hartslag (tachycardie).

Zich beverig voelen (tremor) en snelle of onregelmatige hartslag (hartkloppingen) – doorgaans zijn deze onschadelijk en nemen ze af wanneer de behandeling wordt voortgezet.

Pijn op de borst.

Zich zorgen maken (hoewel dit effect voornamelijk voorkomt bij kinderen wanneer deze combinatie van geneesmiddelen wordt voorgeschreven, maar in een lagere sterkte).

Slaapstoornissen.

Allergische huiduitslag.

Zelden (kunnen voorkomen bij maximaal 1 op de 1.000 personen)

Ademhalingsproblemen of piepende ademhaling die onmiddellijk na gebruik van Aerivio Spiromax verergeren. Als dit het geval is, stop dan het gebruik van uw Aerivio Spiromax inhalator. Gebruik uw snelwerkende ‘verlichtende’ inhalator om u te helpen met uw ademhaling en neem onmiddellijk contact op met uw arts.

Aerivio Spiromax kan invloed hebben op de normale productie van steroïde hormonen in het lichaam, met inname als u langdurig hoge doses heeft gebruikt. De effecten zijn:

Vertraagde groei bij kinderen en jongeren tot 18 jaar

Dunner worden van de botten

Verhoogde oogdruk (glaucoom)

Gewichtstoename

Rond (maanvormig) gezicht (syndroom van Cushing)

Uw arts zal u regelmatig controleren op deze bijwerkingen en ervoor zorgen dat u de laagste dosis van deze combinatie van geneesmiddelen neemt om uw astma onder controle te brengen.

Gedragsveranderingen, zoals ongewoon actief en prikkelbaar zijn (hoewel deze effecten voornamelijk voorkomen bij kinderen wanneer deze combinatie van geneesmiddelen wordt voorgeschreven, maar dan in een lagere sterkte).

Ongelijkmatige of onregelmatige hartslag of extra hartslag (hartritmestoornissen). Neem contact op met uw arts, maar stop niet met het gebruik van Aerivio Spiromax, tenzij de arts u zegt ermee te stoppen.

Een schimmelinfectie in de slokdarm, wat problemen bij het slikken kan veroorzaken.

Frequentie niet bekend, maar kunnen ook voorkomen:

Depressie of agressie (hoewel de kans op deze effecten groter is bij kinderen wanneer deze combinatie van geneesmiddelen wordt voorgeschreven, maar dan in een lagere sterkte).

Het melden van bijwerkingen

Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan. U kunt bijwerkingen ook rechtstreeks melden via het

Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb, Website: www.lareb.nl. Door bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van dit geneesmiddel.

5.Hoe bewaart u dit middel?

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de doos en het etiket van uw inhalator na EXP. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Bewaren beneden 25 °C. Het beschermkapje voor het mondstuk gesloten houden na verwijdering van de foliewikkel.

Gebruiken binnen 3 maanden na verwijdering van de foliewikkel. Noteer op het etiket op de inhalator de datum waarop de foliezak werd geopend.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.

6.Inhoud van de verpakking en overige informatie

Welke stoffen zitten er in dit middel?

-De werkzame stoffen in dit middel zijn salmeterol en fluticasonpropionaat. Elke afgemeten dosis bevat 50 microgram salmeterol (als salmeterolxinafoaat) en 500 microgram fluticasonpropionaat. Elke afgegeven dosis (de dosis die uit het mondstuk komt) bevat 45 microgram salmeterol (als salmeterolxinafoaat) en 465 microgram fluticasonpropionaat.

-De andere stof in dit middel is lactosemonohydraat (zie rubriek 2 onder ‘Aerivio Spiromax bevat lactose’).

Hoe ziet Aerivio Spiromax eruit en hoeveel zit er in een verpakking?

Aerivio Spiromax is een inhalatiepoeder.

Elke Aerivio Spiromax inhalator bevat 60 inhalaties en heeft een wit basisgedeelte met een halfdoorzichtig, geel beschermkapje over het mondstuk.

Verpakkingen met 1 en 3 inhalatoren. Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht in uw land.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen

Teva B.V.

Swensweg 5, 2031 GA Haarlem, Nederland

Fabrikant

Norton (Waterford) Limited T/A Teva Pharmaceuticals Ireland

Unit 27/35, IDA Industrial Park, Cork Road, Waterford, Ierland

Teva Pharmaceuticals Europe B.V., Swensweg 5, 2031 GA Haarlem, Nederland

(Uitsluitend voor Polen) Teva Operations Poland Sp. z o.o. Mogilska 80 Str. 31-546 Kraków, Polen

Neem voor alle informatie met betrekking tot dit geneesmiddel contact op met de lokale vertegenwoordiger van de houder van de vergunning voor het in de handel brengen:

België/Belgique/Belgien

Lietuva

Teva Pharma Belgium N.V./S.A./AG

UAB “Sicor Biotech”

Tel/Tél: +32 3 820 73 73

Tel: +370 5 266 02 03

България

Luxembourg/Luxemburg

Тева Фармасютикълс България ЕООД

Teva Pharma Belgium N.V./S.A./AG

Teл: +359 2 489 95 82

Tel/Tél: +32 3 820 73 73

Česká republika

Magyarország

Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o.

Teva Gyógyszergyár Zrt

Tel: +420 251 007 111

Tel.: +36 1 288 64 00

Danmark

Malta

Teva Denmark A/S

Teva Pharmaceuticals Ireland

Tlf: +45 44 98 55 11

L-Irlanda

 

Tel: +353 51 321 740

Deutschland

Nederland

Teva GmbH

Teva Nederland B.V.

Tel: +49 731 402 08

Tel: +31 800 0228 400

Eesti

Norge

Teva Eesti esindus UAB Sicor Biotech Eesti

Teva Norway AS

filiaal

Tlf: +47 6677 55 90

Tel: +372 661 0801

 

Ελλάδα

Österreich

Teva Ελλάς Α.Ε.

ratiopharm Arzneimittel Vertriebs GmbH

Τηλ: +30 210 72 79 099

Tel: +43 1 97007 0

España

Polska

Teva Pharma S.L.U.

Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.

Tél: +34 91 387 32 80

Tel.: +48 22 345 93 00

France

Portugal

Teva Santé

Teva Pharma - Produtos Farmacêuticos Lda

Tél: +33 1 55 91 7800

Tel: +351 21 476 75 50

Hrvatska

România

Pliva Hrvatska d.o.o

Teva Pharmaceuticals S.R.L

Tel: + 385 1 37 20 000

Tel: +4021 230 6524

Ireland

Slovenija

Teva Pharmaceuticals Ireland

Pliva Ljubljana d.o.o.

Tel: +353 51 321 740

Tel: +386 1 58 90 390

Ísland

Slovenská republika

Vistor

Teva Pharmaceuticals Slovakia s.r.o.

Simi: +354 535 7000

Tel: +421 2 5726 7911

Italia

Suomi/Finland

Teva Italia S.r.l.

Teva Finland

Tel: +39 028 917 981

Puh /Tel: +358 20 180 5900

Κύπρος

Sverige

Teva Ελλάς Α.Ε.

Teva Sweden AB

 

Ελλάδα

Tel: +46

42 12 11 00

Τηλ: +30 210 72 79 099

 

 

Latvija

United Kingdom

Sicor Biotech filiāle Latvijā

Teva UK Limited

Tel: +371 67 323 666

Tel: +44

1977 628 500

Andere informatiebronnen

Meer informatie over dit geneesmiddel is beschikbaar op de website van het Europees Geneesmiddelenbureau: http://www.ema.europa.eu

Commentaar

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hulp
  • Get it on Google Play
  • Over
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    Geneesmiddelen op recept vermeld