Dutch
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Ambirix (hepatitis-A virus (inactivated) / hepatitis-B...) – Etikettering - J07BC20

Updated on site: 05-Oct-2017

Naam van geneesmiddelAmbirix
ATC codeJ07BC20
Werkzame stofhepatitis-A virus (inactivated) / hepatitis-B surface antigen
ProducentGlaxoSmithKline Biologicals S.A.

GEGEVENS DIE OP DE BUITENVERPAKKING MOETEN WORDEN VERMELD 1 VOORGEVULDE SPUIT ZONDER NAALD

1 VOORGEVULDE SPUIT MET 1 NAALD

10 VOORGEVULDE SPUITEN ZONDER NAALDEN

10 VOORGEVULDE SPUITEN MET 10 NAALDEN

50 VOORGEVULDE SPUITEN ZONDER NAALDEN

1.NAAM VAN HET GENEESMIDDEL

Ambirix, suspensie voor injectie in voorgevulde spuit

Hepatitis A- (geïnactiveerd) en hepatitis B- (rDNA) (HAB) vaccin (geadsorbeerd)

2.GEHALTE AAN WERKZAME STOF(FEN)

1 dosis (1 ml):

 

Hepatitis A-virus (geïnactiveerd)1,2

720 ELISA eenheden

Hepatitis B-oppervlakte antigeen3,4

20 microgram

1Geproduceerd in humane diploïde (MRC-5) cellen

 

2Geadsorbeerd aan aluminiumhydroxide, gehydrateerd

0,05 milligram Al 3+

3Geproduceerd op gistcellen (Saccharomyces cerevisiae) met behulp van recombinant DNA-technologie 4Geadsorbeerd aan aluminiumfosfaat0,4 milligram Al 3+

3.LIJST VAN HULPSTOFFEN

Natriumchloride

Water voor injectie

4.FARMACEUTISCHE VORM EN INHOUD

Suspensie voor injectie in voorgevulde spuit

1 voorgevulde spuit

1 dosis (1 ml)

1 voorgevulde spuit +1 naald

1 dosis (1 ml)

10 voorgevulde spuiten

10 x 1 dosis (1 ml)

10 voorgevulde spuiten + 10 naalden

10 x 1 dosis (1 ml)

50 voorgevulde spuiten

50 x 1 dosis (1 ml)

5.WIJZE VAN GEBRUIK EN TOEDIENINGSWEG(EN)

Lees voor het gebruik de bijsluiter.

Intramusculair gebruik.

Goed schudden voor gebruik.

6. EEN SPECIALE WAARSCHUWING DAT HET GENEESMIDDEL BUITEN HET ZICHT EN BEREIK VAN KINDEREN DIENT TE WORDEN GEHOUDEN

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

7.ANDERE SPECIALE WAARSCHUWING(EN), INDIEN NODIG

8.UITERSTE GEBRUIKSDATUM

EXP: {MM/JJJJ}

9.BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR DE BEWARING

Bewaren in de koelkast.

Niet in de vriezer bewaren.

Bewaren in de oorspronkelijke verpakking ter bescherming tegen licht.

10. BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET VERWIJDEREN VAN NIET- GEBRUIKTE GENEESMIDDELEN OF DAARVAN AFGELEIDE AFVALSTOFFEN (INDIEN VAN TOEPASSING)

Vernietigen overeenkomstige lokale voorschriften.

11. NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

GlaxoSmithKline Biologicals s.a.

Rue de l’Institut 89

B-1330 Rixensart, België

12.NUMMER(S) VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

EU/1/02/224/001 – verpakking van 1 zonder naald

EU/1/02/224/002 – verpakking van 1 met 1 naald

EU/1/02/224/003 – verpakking van 10 zonder naald

EU/1/02/224/004 – verpakking van 10 met 10 naalden

EU/1/02/224/005 – verpakking van 50 zonder naald

13.BATCHNUMMER

Lot

14.ALGEMENE INDELING VOOR DE AFLEVERING

15.INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

16.INFORMATIE IN BRAILLE

Rechtvaardiging voor uitzondering van braille is aanvaardbaar

GEGEVENS DIE IN IEDER GEVAL OP PRIMAIRE KLEINVERPAKKINGEN MOETEN WORDEN VERMELD

VOORGEVULDE SPUIT

1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL EN DE TOEDIENINGWEG(EN)

Ambirix, suspensie voor injectie

HAB-vaccin

IM

2.WIJZE VAN TOEDIENING

3.UITERSTE GEBRUIKSDATUM

EXP

4.BATCHNUMMER

Lot

5.INHOUD UITGEDRUKT IN GEWICHT, VOLUME OF EENHEID

1 dosis (1 ml)

6.OVERIGE

Commentaar

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hulp
  • Get it on Google Play
  • Over
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    Geneesmiddelen op recept vermeld