Dutch
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Aranesp (darbepoetin alfa) – Bijsluiter - B03XA02

Updated on site: 05-Oct-2017

Naam van geneesmiddelAranesp
ATC codeB03XA02
Werkzame stofdarbepoetin alfa
ProducentAmgen Europe B.V.

Bijsluiter: informatie voor de gebruiker

Aranesp 10 microgram oplossing voor injectie in voorgevulde spuit Aranesp 15 microgram oplossing voor injectie in voorgevulde spuit Aranesp 20 microgram oplossing voor injectie in voorgevulde spuit Aranesp 30 microgram oplossing voor injectie in voorgevulde spuit Aranesp 40 microgram oplossing voor injectie in voorgevulde spuit Aranesp 50 microgram oplossing voor injectie in voorgevulde spuit Aranesp 60 microgram oplossing voor injectie in voorgevulde spuit Aranesp 80 microgram oplossing voor injectie in voorgevulde spuit Aranesp 100 microgram oplossing voor injectie in voorgevulde spuit Aranesp 130 microgram oplossing voor injectie in voorgevulde spuit Aranesp 150 microgram oplossing voor injectie in voorgevulde spuit Aranesp 300 microgram oplossing voor injectie in voorgevulde spuit Aranesp 500 microgram oplossing voor injectie in voorgevulde spuit

darbepoetin alfa

Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke informatie in voor u.

-Bewaar deze bijsluiter. Misschien hebt u hem later weer nodig.

-Hebt u nog vragen? Neem dan contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige.

-Geef dit geneesmiddel niet door aan anderen, want het is alleen aan u voorgeschreven. Het kan schadelijk zijn voor anderen, ook al hebben zij dezelfde klachten als u.

-Krijgt u veel last van bijwerkingen? Neem dan contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige. Dit geldt ook voor mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan. Zie rubriek 4.

Inhoud van deze bijsluiter

1.Wat is Aranesp en waarvoor wordt dit middel gebruikt?

2.Wanneer mag u Aranesp niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

3.Hoe gebruikt u Aranesp?

4.Mogelijke bijwerkingen

5.Hoe bewaart u Aranesp?

6.Inhoud van de verpakking en overige informatie

7.Instructies voor injectie met de Aranesp voorgevulde spuit

1.Wat is Aranesp en waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Uw arts heeft u Aranesp (een product tegen bloedarmoede of anemie) voorgeschreven om uw bloedarmoede te behandelen. Men spreekt van anemie of bloedarmoede als het bloed onvoldoende rode bloedcellen bevat waarbij de symptomen vermoeidheid, zwakte en kortademigheid kunnen zijn.

Aranesp werkt op exact dezelfde manier als het natuurlijk voorkomende hormoon erytropoëtine. Erytropoëtine wordt geproduceerd in de nieren en zet het beenmerg aan om meer rode bloedcellen te produceren. Het werkzame bestanddeel van Aranesp is darbepoetin alfa, geproduceerd door gentechnologie in ovariumcellen van de Chinese Hamster (CHO-K1).

Indien u chronische nierinsufficiëntie hebt

Aranesp wordt gebruikt om symptomatische anemie ten gevolge van chronische nierinsufficiëntie (nierfalen) te behandelen bij volwassenen en kinderen. In geval van nierfalen produceert de nier het natuurlijk voorkomende hormoon erytropoëtine onvoldoende wat vaak anemie kan veroorzaken.

Omdat het lichaam enige tijd nodig heeft om meer rode bloedcellen te maken, zal het ongeveer vier weken duren voordat u enig effect merkt. De normale dialysebehandeling zal geen invloed hebben op het vermogen van Aranesp om de anemie te behandelen.

Indien u chemotherapie toegediend krijgt

Aranesp wordt gebruikt om symptomatische anemie te behandelen bij volwassen kankerpatiënten met non-myeloïde maligniteiten die chemotherapie toegediend krijgen.

Eén van de belangrijke bijwerkingen van chemotherapie is dat het beenmerg wordt verhinderd om voldoende bloedcellen te produceren. Tegen het einde van de kuur met chemotherapie, in het bijzonder als u veel chemotherapie hebt gehad, kan het aantal rode bloedcellen afnemen waardoor u anemisch wordt.

2.Wanneer mag u Aranesp niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?

-U bent allergisch voor een van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u vinden in rubriek 6.

-Er is bij u vastgesteld dat u hoge bloeddruk hebt die niet onder controle is met andere geneesmiddelen voorgeschreven door uw arts.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?

Neem contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige voordat u dit middel gebruikt.

Informeer uw arts indien u lijdt of hebt geleden aan:

-hoge bloeddruk die onder controle is met geneesmiddelen voorgeschreven door uw arts;

-sikkelcelanemie;

-epileptische aanvallen (toevallen);

-convulsies (toevallen of stuipen);

-leveraandoeningen;

-duidelijk ontbreken van effect op geneesmiddelen voor de behandeling van anemie;

-een allergie voor latex (de naalddop van de voorgevulde spuit bevat een derivaat van latex); of

-hepatitis C.

Bijzondere waarschuwingen:

-Indien u symptomen van ongewone vermoeidheid en gebrek aan energie ervaart, kan dat betekenen dat u erytrocytaire aplasie (PRCA) hebt. Dat werd gerapporteerd bij patiënten. PRCA betekent dat het lichaam de aanmaak van rode bloedcellen heeft gestopt of verminderd wat ernstige anemie veroorzaakt. Indien u deze symptomen hebt, dient u contact op te nemen met uw arts die de meest geschikte therapie zal bepalen om uw anemie te behandelen.

-Wees extra voorzichtig met andere producten die de productie van rode bloedcellen stimuleren: Aranesp maakt deel uit van een groep producten die de productie van rode bloedcellen stimuleert zoals het humane eiwit erytropoëtine. Uw zorgverlener dient altijd het exacte product dat u gebruikt vast te leggen.

-Indien u een patiënt met chronische nierinsufficiëntie bent, en met name indien u niet goed reageert op Aranesp, zal uw arts de dosis van Aranesp controleren. Het meerdere malen verhogen van de dosis van Aranesp, indien u niet op de behandeling reageert, kan het risico op hart- of bloedvatproblemen,een hartinfarct, beroerte en overlijden verhogen.

-Uw arts dient uw hemoglobineconcentratie tussen 10 en 12 g/dl proberen te houden. Uw arts zal controleren of uw hemoglobineconcentratie niet een bepaald niveau overschrijdt. Een hoge hemoglobineconcentratie zou u namelijk kunnen blootstellen aan het risico op hart- of bloedvatproblemen en zou het risico kunnen verhogen op een hartaanval, een beroerte en overlijden.

-Indien u symptomen ervaart waaronder ernstige hoofdpijn, sufheid, verwarring, problemen met uw gezichtsvermogen, misselijkheid, braken of convulsies (toevallen of stuipen), kan dat betekenen dat u een zeer hoge bloeddruk hebt. Als u deze symptomen ervaart, dient u contact op nemen met uw arts.

-Indien u een patiënt met kanker bent, dient u zich ervan bewust te zijn dat Aranesp kan optreden als een groeifactor voor bloedcellen en in bepaalde omstandigheden een negatieve impact kan hebben op uw kanker. Afhankelijk van uw individuele situatie kan een bloedtransfusie verkieslijk zijn. Overleg dit met uw arts.

-Misbruik door gezonde personen kan levensbedreigende problemen met hart en bloedvaten veroorzaken.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?

Gebruikt u naast Aranesp nog andere geneesmiddelen, of hebt u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheker.

Het aantal rode bloedcellen in uw bloed kan effect hebben op de geneesmiddelen cyclosporine en tacrolimus (geneesmiddelen die het immuunsysteem onderdrukken). Het is belangrijk dat u uw arts informeert indien u een van deze geneesmiddelen gebruikt.

Waarop moet u letten met eten en drinken?

Eten en drinken hebben geen invloed op Aranesp.

Zwangerschap en borstvoeding

Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.

Aranesp werd niet onderzocht bij zwangere vrouwen. Het is belangrijk dat u uw arts of apotheker op de hoogte brengt als u:

zwanger bent;

denkt dat u zwanger bent; of

van plan bent om zwanger te worden.

Het is niet bekend of darbepoetin alfa overgaat in moedermelk. U moet stoppen met borstvoeding indien u Aranesp gebruikt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Aranesp zou geen invloed hebben op het vermogen om voertuigen te besturen of machines te gebruiken.

Aranesp bevat natrium

Dit geneesmiddel bevat minder dan 1 mmol natrium (23 mg) per dosis. Dit is in wezen natriumvrij.

3.Hoe gebruikt u Aranesp?

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Op basis van bloedonderzoek heeft uw arts besloten dat u Aranesp nodig hebt omdat uw hemoglobineconcentratie 10 g/dl of lager is. Uw arts zal u vertellen hoe veel en hoe vaak u Aranesp dient te gebruiken om een hemoglobineconcentratie tussen 10 en 12 g/dl te houden. Dit kan verschillen naargelang u een volwassene of een kind bent.

Zelf Aranesp injecteren

Uw arts kan beslissen dat het voor u het beste is om Aranesp zelf of door een verzorger te (laten) injecteren. Uw arts, verpleegkundige of apotheker zal u tonen hoe u zichzelf kunt injecteren met de voorgevulde spuit. Probeer niet uzelf te injecteren als u dit niet geleerd hebt. Injecteer Aranesp nooit zelf in een ader.

Indien u chronische nierinsufficiëntie hebt

Aan alle volwassenen en kinderen vanaf 1 jaar met chronische nierinsufficiëntie wordt Aranesp gegeven als een enkelvoudige injectie onder de huid (subcutaan) of in een ader (intraveneus).

Om uw anemie te corrigeren, zal uw aanvangsdosering Aranesp per kilogram lichaamsgewicht zijn:

0,75 microgram eenmaal per 2 weken, of

0,45 microgram eenmaal per week.

Voor volwassen patiënten die niet worden gedialyseerd, kan ook 1,5 microgram/kg eenmaal per maand worden gebruikt als aanvangsdosering.

Aan alle volwassenen en kinderen vanaf 1 jaar met chronische nierinsufficiëntie zal, wanneer de anemie is gecorrigeerd, Aranesp gegeven blijven worden als een enkelvoudige injectie, eenmaal per week, of eenmaal per twee weken. Voor alle volwassenen en pediatrische patiënten ≥ 11 jaar die niet gedialyseerd worden, kan Aranesp ook toegediend worden als een injectie eenmaal per maand.

Uw arts zal regelmatig bloedmonsters nemen om na te gaan hoe uw anemie reageert en kan, indien nodig, iedere vier weken uw dosis aanpassen om uw anemie langdurig onder controle te houden.

Uw arts zal de laagste effectieve dosis gebruiken om de symptomen van uw anemie onder controle te houden.

Indien u niet adequaat reageert op de behandeling met Aranesp zal uw arts uw dosis controleren en u informeren of de Aranesp dosis aangepast moet worden.

Uw bloeddruk zal ook regelmatig gecontroleerd worden, vooral in het begin van uw behandeling.

In een aantal gevallen kan uw arts u aanbevelen ijzersupplementen te nemen.

Uw arts kan beslissen om de wijze waarop u uw injectie krijgt te veranderen (hetzij onder de huid, of in een ader). Indien dit wijzigt, zal u met dezelfde dosis starten die u reeds toegediend kreeg en zal uw arts bloedmonsters nemen om er zeker van te zijn dat uw anemie nog steeds correct behandeld wordt.

Indien uw arts besloten heeft om uw behandeling van r-HuEPO (erytropoëtine geproduceerd door gentechnologie) in Aranesp te veranderen, zal een keuze worden gemaakt voor wekelijkse of tweewekelijkse toediening van Aranesp. De toedieningswijze is dezelfde als deze van r-HuEPO maar

uw arts zal u aangeven hoeveel u dient te gebruiken en wanneer. Indien nodig zal de dosis aangepast worden.

Indien u chemotherapie toegediend krijgt

Aranesp wordt toegediend als een enkelvoudige injectie, eenmaal per week of eenmaal per 3 weken onder de huid.

Om de anemie te corrigeren is de aanvangsdosering:

500 microgram eenmaal per 3 weken (6,75 microgram Aranesp per kilogram lichaamsgewicht), of

2,25 microgram (eenmaal per week) Aranesp per kilogram lichaamsgewicht.

Uw arts zal regelmatig bloedmonsters nemen om te meten hoe de anemie reageert en zal de dosis indien nodig aanpassen. De behandeling zal tot 4 weken na het einde van de chemotherapie worden voortgezet. Uw arts zal u exact vertellen wanneer u dient te stoppen met het gebruiken van Aranesp.

In een aantal gevallen kan uw arts u aanbevelen ijzersupplementen te nemen.

Hebt u te veel van dit middel gebruikt?

U kunt ernstige problemen, zoals zeer hoge bloeddruk, ondervinden als u meer Aranesp gebruikt dan nodig. U moet contact opnemen met uw arts, verpleegkundige of apotheker indien dit gebeurt. Neem onmiddellijk contact op met uw arts, verpleegkundige of apotheker als u zich enigszins onwel voelt.

Bent u vergeten dit middel te gebruiken?

Gebruik geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.

Neem contact op met uw arts als u een dosis Aranesp vergeten hebt om te overleggen wanneer u de volgende dosis moet injecteren.

Als u stopt met het gebruik van dit middel

Als u wilt stoppen met het gebruik van Aranesp, bespreek dit dan eerst met uw arts.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige.

4.Mogelijke bijwerkingen

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

De volgende bijwerkingen zijn door sommige patiënten die Aranesp gebruikten, ervaren:

Patiënten met chronische nierinsufficiëntie

Zeer vaak: kunnen optreden bij meer dan 1 op de 10 personen

Verhoogde bloeddruk (hypertensie)

Allergische reacties

Vaak: kunnen optreden bij minder dan 1 op de 10 personen

Beroerte

Pijn rond de injectieplaats

Uitslag en/of roodheid van de huid

Soms: kunnen optreden bij minder dan 1 op de 100 personen

Vorming van bloedstolsels (trombose)

Toevallen/stuipen (convulsies)

Niet bekend: frequentie kan met de beschikbare gegevens niet worden bepaald

Ernstige bloedarmoede (erytrocytaire aplasie (PRCA; anemie, ongewone vermoeidheid, gebrek aan energie))

Patiënten met kanker

Zeer vaak: kunnen optreden bij meer dan 1 op de 10 personen

Allergische reacties

Vochtophoping (oedeem)

Vaak: kunnen optreden bij minder dan 1 op de 10 personen

Verhoogde bloeddruk (hypertensie)

Vorming van bloedstolsels (trombose)

Pijn rond de injectieplaats

Uitslag en/of roodheid van de huid

Soms: kunnen optreden bij minder dan 1 op de 100 personen

Toevallen/stuipen (convulsies)

Alle patiënten

Niet bekend: frequentie kan met de beschikbare gegevens niet worden bepaald

Ernstige allergische reacties waaronder:

-Plotselinge levensbedreigende allergische reactie op bepaalde stoffen (anafylaxie)

-Plotselinge vochtophoping in de huid en slijmvliezen (bijv. keel of tong), ademhalingsmoeilijkheden en/of jeuk en huiduitslag (angio-oedeem)

-Benauwdheid door kramp van de spieren van de luchtwegen (allergische bronchospasmen)

-Huiduitslag

-Huiduitslag met hevige jeuk (netelroos) en vorming van bultjes (galbulten) – (urticaria)

Het melden van bijwerkingen

Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige. Dit geldt ook voor mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan. U kunt bijwerkingen ook rechtstreeks melden via het nationale meldsysteem zoals vermeld in aanhangsel V*. Door bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van dit geneesmiddel.

5.Hoe bewaart u Aranesp?

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de doos en het etiket na EXP. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Bewaren in de koelkast (2°C – 8°C). Niet in de vriezer bewaren. Gebruik Aranesp niet als u denkt dat het ingevroren is geweest.

De voorgevulde spuit in de buitenverpakking bewaren ter bescherming tegen licht.

Wanneer uw spuit uit de koelkast is gehaald en ongeveer 30 minuten voor injectie op kamertemperatuur heeft gelegen, dient deze binnen 7 dagen te worden gebruikt of te worden weggegooid.

Gebruik dit geneesmiddel niet als u merkt dat de inhoud van de voorgevulde spuit troebel is of deeltjes bevat.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.

6. Inhoud van de verpakking en overige informatie

Welke stoffen zitten er in dit middel?

-De werkzame stof in dit middel is darbepoetin alfa, r-HuEPO (erythropoiëtine geproduceerd door gentechnologie).

De voorgevulde spuit bevat ofwel 10, 15, 20, 30, 40, 50, 60, 80, 100, 130, 150, 300 of 500 microgram darbepoetin alfa.

-De andere stoffen in dit middel zijn monobasisch natriumfosfaat, dibasisch natriumfosfaat, natriumchloride, polysorbaat 80 en water voor injecties.

Hoe ziet Aranesp eruit en hoeveel zit er in een verpakking?

Aranesp is een heldere, kleurloze of licht parelkleurige vloeistof voor injectie in een voorgevulde spuit.

Aranesp is verkrijgbaar in verpakkingen met 1 of 4 voorgevulde spuiten. De spuiten zijn verkrijgbaar in blisterverpakking (1- en 4 - stuks) of in niet-geblisterde verpakking (1 stuk). Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant:

Amgen Europe B.V.

Minervum 7061

NL-4817 ZK Breda

Nederland

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen:

Amgen Europe B.V.

Minervum 7061

NL-4817 ZK Breda

Nederland

Fabrikant:

Amgen Technology (Ireland) Unlimited Company

Pottery Road

Dun Laoghaire

Co Dublin

Ierland

Neem voor alle informatie met betrekking tot dit geneesmiddel contact op met de lokale vertegenwoordiger van de houder van de vergunning voor het in de handel brengen:

België/Belgique/Belgien s.a. Amgen n.v.

Tel/Tél: +32 (0)2 7752711

България

Амджен България ЕООД Тел.: +359 (0)2 424 7440

Česká republika

Amgen s.r.o.

Tel: +420 221 773 500

Danmark

Amgen, filial af Amgen AB, Sverige Tlf: +45 39617500

Deutschland

AMGEN GmbH

Tel.: +49 89 1490960

Eesti

Amgen Switzerland AG Vilniaus filialas Tel: +372 5125 501

Ελλάδα

Amgen Ελλάς Φαρμακευτικά Ε.Π.Ε. Τηλ.: +30 210 3447000

España

Amgen S.A.

Tel: +34 93 600 18 60

France

Amgen S.A.S.

Tél: +33 (0)9 69 363 363

Lietuva

Amgen Switzerland AG Vilniaus filialas Tel: +370 5 219 7474

Luxembourg/Luxemburg s.a. Amgen Belgique/Belgien

Tel/Tél: +32 (0)2 7752711

Magyarország

Amgen Kft.

Tel.: +36 1 35 44 700

Malta

Amgen B.V.

The Netherlands

Tel: +31 (0)76 5732500

Nederland

Amgen B.V.

Tel: +31 (0)76 5732500

Norge

Amgen AB

Tel: +47 23308000

Österreich

Amgen GmbH

Tel: +43 (0)1 50 217

Polska

Amgen Biotechnologia Sp. z o.o. Tel.: +48 22 581 3000

Portugal

Amgen Biofarmacêutica, Lda.

Tel: +351 21 4220550

Hrvatska

România

Amgen d.o.o.

Amgen România SRL

Tel: +385 (1) 562 57 20

Tel: +4021 527 3000

Ireland

Slovenija

Amgen Limited

AMGEN zdravila d.o.o.

United Kingdom

Tel: +386 (0)1 585 1767

Tel: +44 (0)1223 420305

 

Ísland

Slovenská republika

Vistor hf.

Amgen Slovakia s.r.o.

Sími: +354 535 7000

Tel: +421 33 321 13 22

Italia

Suomi/Finland

Amgen S.r.l.

Amgen AB, sivuliike Suomessa/Amgen AB, filial

Tel: +39 02 6241121

i Finland

 

Puh/Tel: +358 (0)9 54900500

Kύπρος

Sverige

Papaellinas & Co Ltd

Amgen AB

Τηλ.: +357 22741 741

Tel: +46 (0)8 6951100

Latvija

United Kingdom

Amgen Switzerland AG Rīgas filiāle

Amgen Limited

Tel: +371 292 84807

Tel: +44 (0)1223 420305

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in.

Andere informatiebronnen

Meer informatie over dit geneesmiddel is beschikbaar op de website van het Europees Geneesmiddelenbureau (http://www.ema.europa.eu).

Deze bijsluiter is beschikbaar in alle EU/EER-talen op de website van het Europees Geneesmiddelenbureau.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7.Instructies voor injectie met de Aranesp voorgevulde spuit

Deze rubriek bevat informatie over hoe uzelf een injectie Aranesp toe te dienen. Het is belangrijk dat u niet probeert uzelf te injecteren tot uw arts, verpleegkundige of apotheker u dit heeft geleerd. Als u vragen hebt over het toedienen van de injectie, raadpleeg dan uw arts, verpleegkundige of apotheker.

Hoe gebruikt u of de persoon die u injecteert de Aranesp voorgevulde spuit?

Uw arts heeft een Aranesp voorgevulde spuit voor injectie in het weefsel net onder de huid voorgeschreven. Uw arts, verpleegkundige of apotheker zal u vertellen hoeveel Aranesp u nodig hebt en hoe frequent het moet worden toegediend.

Benodigdheden:

Om uzelf een injectie toe te dienen, hebt u het volgende nodig:

een nieuwe Aranesp voorgevulde spuit; en

alcoholdoekjes of iets vergelijkbaars.

Wat moet ik doen voordat ik mezelf onder de huid een injectie met Aranesp kan toedienen?

1.Haal de voorgevulde spuit Aranesp uit de koelkast. Leg de voorgevulde spuit ongeveer 30 minuten op kamertemperatuur. Dit zorgt voor een comfortabelere injectie. Warm Aranesp op geen enkele andere manier op (bijvoorbeeld niet opwarmen in een magnetron of in heet water). Stel verder de spuit niet bloot aan direct zonlicht.

2.De voorgevulde spuit niet schudden.

3.Verwijder de dop van de spuit niet voordat u klaar bent om te injecteren.

4.Ga na of het de juiste dosis is die uw arts heeft voorgeschreven.

5.Controleer de uiterste gebruiksdatum op het etiket van de voorgevulde spuit (EXP:). Niet gebruiken na de laatste dag van de aangeduide maand.

6.Controleer hoe Aranesp eruit ziet. Het moet een heldere, kleurloze of licht parelkleurige vloeistof zijn. Indien het troebel is of deeltjes bevat, mag u het product niet gebruiken.

7.Uw handen goed wassen.

8.Een comfortabele, goed verlichte schone plaats kiezen en alles wat u nodig hebt, binnen handbereik houden.

Hoe bereid ik mijn Aranesp-injectie voor?

Voordat u Aranesp injecteert, moet u het volgende doen:

1.Trek voorzichtig de dop van de naald zonder te draaien om te voorkomen dat de naald buigt, zoals getoond in figuur 1 en 2.

2.De naald niet aanraken en de zuiger niet induwen.

3.U kan een kleine luchtbel waarnemen in de voorgevulde spuit. U hoeft deze luchtbel niet te verwijderen voor het injecteren. Het is ongevaarlijk de oplossing met de luchtbel in te spuiten.

4.De voorgevulde spuit is nu klaar voor gebruik.

Waar moet ik de injectie toedienen?

De beste plaatsen om uzelf te injecteren, zijn het bovendeel van de dijen en de onderbuik. Als u door iemand anders wordt geïnjecteerd, kan ook de achterzijde van uw bovenarmen gebruikt worden.

Indien u merkt dat het gebied rood of gezwollen is, kunt u van injectieplaats veranderen.

Hoe dien ik mijn injectie toe?

1.Desinfecteer uw huid met een alcoholdoekje en neem de huid (zonder erin te knijpen) tussen duim en wijsvinger.

2.Breng de naald volledig in de huid zoals uw arts, verpleegkundige of apotheker heeft laten zien.

3.Injecteer de voorgeschreven dosis onder de huid zoals uw arts, verpleegkundige of apotheker heeft laten zien.

4.Druk op de zuiger met een langzame constante druk, waarbij u de huid vasthoudt, totdat de spuit leeg is.

5.Verwijder de spuit en laat de huid los.

6.Indien u een druppel bloed opmerkt, kunt u deze voorzichtig wegdeppen met een watje of een tissue. Wrijf niet over de injectieplaats. Indien nodig, kunt u de injectieplaats met een pleister bedekken.

7.Gebruik elke spuit slechts voor een enkelvoudige injectie. De resterende vloeistof Aranesp in de spuit mag niet worden gebruikt.

Denk eraan: Als u problemen hebt, aarzel dan niet om hulp en advies te vragen aan uw arts of verpleegkundige.

Verwijdering van de gebruikte spuiten

Plaats de dop niet terug op de gebruikte naalden omdat u zichzelf daarbij per ongeluk kunt prikken.

Gebruikte spuiten buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

De gebruikte spuiten dienen weggegooid te worden in overeenstemming met de lokale wetgeving. Vraag uw apotheker wat u met medicijnen moet doen die niet meer nodig zijn. Deze maatregelen zullen helpen bij de bescherming van het milieu.

Bijsluiter: informatie voor de gebruiker

Aranesp 10 microgram oplossing voor injectie in voorgevulde pen (SureClick) Aranesp 15 microgram oplossing voor injectie in voorgevulde pen (SureClick) Aranesp 20 microgram oplossing voor injectie in voorgevulde pen (SureClick) Aranesp 30 microgram oplossing voor injectie in voorgevulde pen (SureClick) Aranesp 40 microgram oplossing voor injectie in voorgevulde pen (SureClick) Aranesp 50 microgram oplossing voor injectie in voorgevulde pen (SureClick) Aranesp 60 microgram oplossing voor injectie in voorgevulde pen (SureClick) Aranesp 80 microgram oplossing voor injectie in voorgevulde pen (SureClick) Aranesp 100 microgram oplossing voor injectie in voorgevulde pen (SureClick) Aranesp 130 microgram oplossing voor injectie in voorgevulde pen (SureClick) Aranesp 150 microgram oplossing voor injectie in voorgevulde pen (SureClick) Aranesp 300 microgram oplossing voor injectie in voorgevulde pen (SureClick) Aranesp 500 microgram oplossing voor injectie in voorgevulde pen (SureClick)

darbepoetin alfa

Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke informatie in voor u.

-Bewaar deze bijsluiter. Misschien hebt u hem later weer nodig.

-Hebt u nog vragen? Neem dan contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige.

-Geef dit geneesmiddel niet door aan anderen, want het is alleen aan u voorgeschreven. Het kan schadelijk zijn voor anderen, ook al hebben zij dezelfde klachten als u.

-Krijgt u veel last van bijwerkingen? Neem dan contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige. Dit geldt ook voor mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan. Zie rubriek 4.

Inhoud van deze bijsluiter:

1.Wat is Aranesp en waarvoor wordt dit middel gebruikt?

2.Wanneer mag u Aranesp niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

3.Hoe gebruikt u Aranesp?

4.Mogelijke bijwerkingen

5.Hoe bewaart u Aranesp?

6.Inhoud van de verpakking en overige informatie

7.Instructies voor injectie met de Aranesp voorgevulde pen (SureClick)

1. Wat is Aranesp en waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Uw arts heeft u Aranesp (een product tegen bloedarmoede of anemie) voorgeschreven om uw bloedarmoede te behandelen. Men spreekt van anemie of bloedarmoede als het bloed onvoldoende rode bloedcellen bevat waarbij de symptomen vermoeidheid, zwakte en kortademigheid kunnen zijn.

Aranesp werkt op exact dezelfde manier als het natuurlijk voorkomende hormoon erytropoëtine. Erytropoëtine wordt geproduceerd in de nieren en zet het beenmerg aan om meer rode bloedcellen te produceren. Het werkzame bestanddeel van Aranesp is darbepoetin alfa, geproduceerd door gentechnologie in ovariumcellen van de Chinese Hamster (CHO-K1).

Indien u chronische nierinsufficiëntie hebt

Aranesp wordt gebruikt om symptomatische anemie ten gevolge van chronische nierinsufficiëntie (nierfalen) te behandelen bij volwassenen en kinderen. In geval van nierfalen produceert de nier het natuurlijk voorkomende hormoon erytropoëtine onvoldoende wat vaak anemie kan veroorzaken.

Omdat het lichaam enige tijd nodig heeft om meer rode bloedcellen te maken, zal het ongeveer vier weken duren voordat u enig effect merkt. De normale dialysebehandeling zal geen invloed hebben op het vermogen van Aranesp om de anemie te behandelen.

Indien u chemotherapie toegediend krijgt

Aranesp wordt gebruikt om symptomatische anemie te behandelen bij volwassen kankerpatiënten met non-myeloïde maligniteiten die chemotherapie toegediend krijgen.

Eén van de belangrijke bijwerkingen van chemotherapie is dat het beenmerg wordt verhinderd om voldoende bloedcellen te produceren. Tegen het einde van de kuur met chemotherapie, in het bijzonder als u veel chemotherapie hebt gehad, kan het aantal rode bloedcellen afnemen waardoor u anemisch wordt.

2. Wanneer mag u Aranesp niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?

-U bent allergisch voor een van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u vinden onder rubriek 6.

-Er is bij u vastgesteld dat u hoge bloeddruk hebt die niet onder controle is met andere geneesmiddelen voorgeschreven door uw arts.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?

Neem contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige voordat u dit middel gebruikt.

Informeer uw arts indien u lijdt of hebt geleden aan:

-hoge bloeddruk die onder controle is met geneesmiddelen voorgeschreven door uw arts;

-sikkelcelanemie;

-epileptische aanvallen (toevallen);

-convulsies (toevallen of stuipen);

-leveraandoeningen;

-duidelijk ontbreken van effect op geneesmiddelen voor de behandeling van anemie;

-een allergie voor latex (de naalddop van de voorgevulde pen bevat een derivaat van latex); of

-hepatitis C.

Bijzondere waarschuwingen:

-Indien u symptomen van ongewone vermoeidheid en gebrek aan energie ervaart, kan dat betekenen dat u erytrocytaire aplasie (PRCA) hebt. Dat werd gerapporteerd bij patiënten. PRCA betekent dat het lichaam de aanmaak van rode bloedcellen heeft gestopt of verminderd wat ernstige anemie veroorzaakt. Indien u deze symptomen hebt, dient u contact op te nemen met uw arts die de meest geschikte therapie zal bepalen om uw anemie te behandelen.

-Wees extra voorzichtig met andere producten die de productie van rode bloedcellen stimuleren: Aranesp maakt deel uit van een groep producten die de productie van rode bloedcellen stimuleert zoals het humane eiwit erytropoëtine. Uw zorgverlener dient altijd het exacte product dat u gebruikt vast te leggen.

-Indien u een patiënt met chronische nierinsufficiëntie bent, en met name indien u niet goed reageert op Aranesp, zal uw arts de dosis van Aranesp controleren. Het meerdere malen verhogen van de dosis van Aranesp, indien u niet op de behandeling reageert, kan het risico op hart- of bloedvatproblemen, een hartinfarct, beroerte en overlijden verhogen.

-Uw arts dient uw hemoglobineconcentratie tussen 10 en 12 g/dl proberen te houden. Uw arts zal controleren of uw hemoglobineconcentratie niet een bepaald niveau overschrijdt. Een hoge hemoglobineconcentratie zou u namelijk kunnen blootstellen aan het risico op hart- of bloedvatproblemen en zou het risico kunnen verhogen op een hartaanval, een beroerte en overlijden.

-Indien u symptomen ervaart waaronder ernstige hoofdpijn, sufheid, verwarring, problemen met uw gezichtsvermogen, misselijkheid, braken of convulsies (toevallen of stuipen), kan dat betekenen dat u een zeer hoge bloeddruk hebt. Als u deze symptomen ervaart, dient u contact op te nemen met uw arts.

-Indien u een patiënt met kanker bent, dient u zich ervan bewust te zijn dat Aranesp kan optreden als een groeifactor voor bloedcellen en in bepaalde omstandigheden een negatieve impact kan hebben op uw kanker. Afhankelijk van uw individuele situatie kan een bloedtransfusie verkieslijk zijn. Overleg dit met uw arts.

-Misbruik door gezonde personen kan levensbedreigende problemen met hart en bloedvaten veroorzaken.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?

Gebruikt u naast Aranesp nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheker.

Het aantal rode bloedcellen in uw bloed kan effect hebben op de geneesmiddelen cyclosporine en tacrolimus (geneesmiddelen die het immuunsysteem onderdrukken). Het is belangrijk dat u uw arts informeert indien u een van deze geneesmiddelen gebruikt.

Waarop moet u letten met eten en drinken?

Eten en drinken hebben geen invloed op Aranesp.

Zwangerschap en borstvoeding

Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.

Aranesp werd niet onderzocht bij zwangere vrouwen. Het is belangrijk dat u uw arts of apotheker op de hoogte brengt als u:

zwanger bent;

denkt dat u zwanger bent; of

van plan bent om zwanger te worden.

Het is niet bekend of darbepoetin alfa overgaat in moedermelk. U moet stoppen met borstvoeding indien u Aranesp gebruikt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Aranesp zou geen invloed hebben op het vermogen om voertuigen te besturen of machines te gebruiken.

Aranesp bevat natrium

Dit geneesmiddel bevat minder dan 1 mmol natrium (23 mg) per dosis. Dit is in wezen natriumvrij.

3. Hoe gebruikt u Aranesp?

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Op basis van bloedonderzoek heeft uw arts besloten dat u Aranesp nodig hebt omdat uw hemoglobineconcentratie 10 g/dl of lager is. Uw injectie wordt onder de huid (subcutaan) toegediend, en daardoor kunt u de Aranesp voorgevulde pen gebruiken. Uw arts zal u vertellen hoe veel en hoe vaak u Aranesp dient te gebruiken om een hemoglobineconcentratie tussen 10 en 12 g/dl te houden. Dit kan verschillen naar gelang u een volwassene of een kind bent.

Zelf Aranesp injecteren

Uw arts heeft besloten dat de Aranesp voorgevulde pen voor u de beste wijze is om zelf, door een verpleegkundige of door een verzorger te (laten) injecteren. Uw arts, verpleegkundige of apotheker zal u tonen hoe u zichzelf kunt injecteren met de voorgevulde pen. Probeer niet uzelf te injecteren als u dit niet geleerd hebt. Injecteer Aranesp nooit zelf in een ader. De voorgevulde pen is uitsluitend ontwikkeld voor injectie onder de huid.

Voor richtlijnen hoe u zelf te injecteren met de voorgevulde pen kunt u de instructies aan het eind van deze bijsluiter lezen.

Indien u chronische nierinsufficiëntie hebt

Aan alle volwassenen en kinderen vanaf 1 jaar met chronische nierinsufficiëntie wordt Aranesp in een voorgevulde pen onder de huid (subcutaan) gegeven als een enkelvoudige injectie.

Om uw anemie te corrigeren, zal uw aanvangsdosering Aranesp per kilogram lichaamsgewicht zijn:

0,75 microgram eenmaal per 2 weken, of

0,45 microgram eenmaal per week.

Voor volwassen patiënten die niet worden gedialyseerd, kan ook 1,5 microgram/kg eenmaal per maand worden gebruikt als aanvangsdosering.

Aan alle volwassenen en kinderen vanaf 1 jaar met chronische nierinsufficiëntie zal, wanneer de anemie is gecorrigeerd, Aranesp gegeven blijven worden als een enkelvoudige injectie, eenmaal per week, of eenmaal per twee weken. Voor alle volwassenen en pediatrische patiënten ≥ 11 jaar die niet gedialyseerd worden, kan Aranesp ook toegediend worden als een injectie eenmaal per maand.

Uw arts zal regelmatig bloedmonsters nemen om na te gaan hoe uw anemie reageert en kan, indien nodig, iedere vier weken uw dosis aanpassen om uw anemie langdurig onder controle te houden.

Uw arts zal de laagste effectieve dosis gebruiken om de symptomen van uw anemie onder controle te houden.

Indien u niet adequaat reageert op de behandeling met Aranesp zal uw arts uw dosis controleren en u informeren of de Aranesp dosis aangepast moet worden.

Uw bloeddruk zal ook regelmatig gecontroleerd worden, vooral in het begin van uw behandeling.

In een aantal gevallen kan uw arts u aanbevelen ijzersupplementen te nemen.

Uw arts kan beslissen om de wijze waarop u uw injectie krijgt te veranderen (hetzij onder de huid, of in een ader). Indien dit wijzigt, zal u met dezelfde dosis starten die u reeds toegediend kreeg en zal uw arts bloedmonsters nemen om er zeker van te zijn dat uw anemie nog steeds correct behandeld wordt.

Indien uw arts besloten heeft om uw behandeling van r-HuEPO (erytropoëtine geproduceerd door gentechnologie) in Aranesp te veranderen, zal een keuze worden gemaakt voor wekelijkse of tweewekelijkse toediening van Aranesp. De toedieningswijze is dezelfde als deze van r-HuEPO, maar uw arts zal u aangeven hoeveel u dient te gebruiken, en wanneer. Indien nodig zal de dosis aangepast worden.

Indien u chemotherapie toegediend krijgt

Aranesp wordt toegediend als een enkelvoudige injectie, eenmaal per week of eenmaal per 3 weken onder de huid.

Om de anemie te corrigeren is de aanvangsdosering

500 microgram eenmaal per 3 weken (6,75 microgram Aranesp per kilogram lichaamsgewicht), of

2,25 microgram (eenmaal per week) Aranesp per kilogram lichaamsgewicht.

Uw arts zal regelmatig bloedmonsters nemen om te meten hoe de anemie reageert en zal de dosis indien nodig aanpassen. De behandeling zal tot 4 weken na het einde van de chemotherapie worden voortgezet. Uw arts zal u exact vertellen wanneer u dient te stoppen met het gebruiken van Aranesp.

In een aantal gevallen kan uw arts u aanbevelen ijzersupplementen te nemen.

Hebt u te veel van dit middel gebruikt?

U kunt ernstige problemen, zoals zeer hoge bloeddruk, ondervinden als u meer Aranesp gebruikt dan nodig. U moet contact opnemen met uw arts, verpleegkundige of apotheker indien dit gebeurt. Neem onmiddellijk contact op met uw arts, verpleegkundige of apotheker als u zich enigszins onwel voelt.

Bent u vergeten dit middel te gebruiken?

Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.

Neem contact op met uw arts als u een dosis Aranesp vergeten hebt om te overleggen wanneer u de volgende dosis moet injecteren.

Als u stopt met het gebruik van dit middel

Als u wilt stoppen met het gebruik van Aranesp, bespreek dit dan eerst met uw arts.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige.

4. Mogelijke bijwerkingen

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

De volgende bijwerkingen zijn door sommige patiënten die Aranesp gebruikten, ervaren:

Patiënten met chronische nierinsufficiëntie

Zeer vaak: kunnen optreden bij meer dan 1 op de 10 personen

Verhoogde bloeddruk (hypertensie)

Allergische reacties

Vaak: kunnen optreden bij minder dan 1 op de 10 personen

Beroerte

Pijn rond de injectieplaats

Uitslag en/of roodheid van de huid

Soms: kunnen optreden bij minder dan 1 op de 100 personen

Vorming van bloedstolsels (trombose)

Toevallen/stuipen (convulsies)

Niet bekend: frequentie kan met de beschikbare gegevens niet worden bepaald

Ernstige bloedarmoede (erytrocytaire aplasie (PRCA; anemie, ongewone vermoeidheid, gebrek aan energie))

Patiënten met kanker

Zeer vaak: kunnen optreden bij meer dan 1 op de 10 personen

Allergische reacties

Vochtophoping (oedeem)

Vaak: kunnen optreden bij minder dan 1 op de 10 personen

Verhoogde bloeddruk (hypertensie)

Vorming van bloedstolsels (trombose)

Pijn rond de injectieplaats

Uitslag en/of roodheid van de huid

Soms: kunnen optreden bij minder dan 1 op de 100 personen

Toevallen/stuipen (convulsies)

Alle patiënten

Niet bekend: frequentie kan met de beschikbare gegevens niet worden bepaald

Ernstige allergische reacties waaronder:

-Plotselinge levensbedreigende allergische reactie op bepaalde stoffen (anafylaxie)

-Plotselinge vochtophoping in de huid en slijmvliezen (bijv. keel of tong), ademhalingsmoeilijkheden en/of jeuk en huiduitslag (angio-oedeem)

-Benauwdheid door kramp van de spieren van de luchtwegen (allergische bronchospasmen)

-Huiduitslag

-Huiduitslag met hevige jeuk (netelroos) en vorming van bultjes (galbulten) – (urticaria)

Het melden van bijwerkingen

Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige. Dit geldt ook voor mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan. U kunt bijwerkingen ook rechtstreeks melden via het nationale meldsysteem zoals vermeld in aanhangsel V*. Door bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van dit geneesmiddel.

5. Hoe bewaart u Aranesp?

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de doos en het etiket na EXP. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Bewaren in de koelkast (2°C – 8°C). Niet in de vriezer bewaren. Gebruik Aranesp niet als u denkt dat het ingevroren is geweest.

De voorgevulde pen in de buitenverpakking bewaren ter bescherming tegen licht.

Wanneer uw voorgevulde pen uit de koelkast is gehaald en ongeveer 30 minuten voor injectie op kamertemperatuur heeft gelegen, dient deze binnen 7 dagen te worden gebruikt of te worden weggegooid.

Gebruik dit geneesmiddel niet als u merkt dat de inhoud van de pen troebel is of deeltjes bevat.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.

6. Inhoud van de verpakking en overige informatie

Welke stoffen zitten er in dit middel?

-De werkzame stof in dit middel is darbepoetin alfa, r-HuEPO (erythropoiëtine geproduceerd door gentechnologie).

De voorgevulde pen bevat ofwel 10, 15, 20, 30, 40, 50, 60, 80, 100, 130, 150, 300 of 500 microgram darbepoetin alfa.

-De andere stoffen in dit middel zijn monobasisch natriumfosfaat, dibasisch natriumfosfaat, natriumchloride, polysorbaat 80 en water voor injecties.

Hoe ziet Aranesp eruit en hoeveel zit er in een verpakking?

Aranesp is een heldere, kleurloze of licht parelkleurige vloeistof voor injectie in een voorgevulde pen.

Aranesp (SureClick) is verkrijgbaar in verpakkingen met 1 of 4 voorgevulde pennen. Niet alle verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant:

Amgen Europe B.V.

Minervum 7061

NL-4817 ZK Breda

Nederland

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen:

Amgen Europe B.V.

Minervum 7061

NL-4817 ZK Breda

Nederland

Fabrikant:

Amgen Technology (Ireland) Unlimited Company

Pottery Road

Dun Laoghaire

Co Dublin

Ierland

Neem voor alle informatie met betrekking tot dit geneesmiddel contact op met de lokale vertegenwoordiger van de houder van de vergunning voor het in de handel brengen:

België/Belgique/Belgien s.a. Amgen n.v.

Tel/Tél: +32 (0)2 7752711

България

Амджен България ЕООД Тел.: +359 (0)2 424 7440

Česká republika

Amgen s.r.o.

Tel: +420 221 773 500

Danmark

Amgen, filial af Amgen AB, Sverige Tlf: +45 39617500

Deutschland

AMGEN GmbH

Tel.: +49 89 1490960

Eesti

Amgen Switzerland AG Vilniaus filialas Tel: +372 5125 501

Ελλάδα

Amgen Ελλάς Φαρμακευτικά Ε.Π.Ε. Τηλ.: +30 210 3447000

España

Amgen S.A.

Tel: +34 93 600 18 60

France

Amgen S.A.S.

Tél: +33 (0)9 69 363 363

Lietuva

Amgen Switzerland AG Vilniaus filialas Tel: +370 5 219 7474

Luxembourg/Luxemburg s.a. Amgen Belgique/Belgien

Tel/Tél: +32 (0)2 7752711

Magyarország

Amgen Kft.

Tel.: +36 1 35 44 700

Malta

Amgen B.V.

The Netherlands

Tel: +31 (0)76 5732500

Nederland

Amgen B.V.

Tel: +31 (0)76 5732500

Norge

Amgen AB

Tel: +47 23308000

Österreich

Amgen GmbH

Tel: +43 (0)1 50 217

Polska

Amgen Biotechnologia Sp. z o.o. Tel.: +48 22 581 3000

Portugal

Amgen Biofarmacêutica, Lda.

Tel: +351 21 4220550

Hrvatska

România

Amgen d.o.o.

Amgen România SRL

Tel: +385 (1) 562 57 20

Tel: +4021 527 3000

Ireland

Slovenija

Amgen Limited

AMGEN zdravila d.o.o.

United Kingdom

Tel: +386 (0)1 585 1767

Tel: +44 (0)1223 420305

 

Ísland

Slovenská republika

Vistor hf.

Amgen Slovakia s.r.o.

Sími: +354 535 7000

Tel: +421 33 321 13 22

Italia

Suomi/Finland

Amgen S.r.l.

Amgen AB, sivuliike Suomessa/Amgen AB, filial

Tel: +39 02 6241121

i Finland

 

Puh/Tel: +358 (0)9 54900500

Kύπρος

Sverige

Papaellinas & Co Ltd

Amgen AB

Τηλ.: +357 22741 741

Tel: +46 (0)8 6951100

Latvija

United Kingdom

Amgen Switzerland AG Rīgas filiāle

Amgen Limited

Tel: +371 292 84807

Tel: +44 (0)1223 420305

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in.

Andere informatiebronnen

Meer informatie over dit geneesmiddel is beschikbaar op de website van het Europees Geneesmiddelenbureau (http://www.ema.europa.eu).

Deze bijsluiter is beschikbaar in alle EU/EER-talen op de website van het Europees Geneesmiddelenbureau.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7.Instructies voor injectie met de Aranesp voorgevulde pen (SureClick)

Deze rubriek bevat informatie over een juiste toediening van de Aranesp voorgevulde pen. Het is belangrijk dat u uzelf niet probeert een injectie te geven tenzij u training hebt ontvangen van uw arts, verpleegkundige of apotheker. Als u vragen hebt over het toedienen van de injectie, raadpleeg dan uw arts, verpleegkundige of apotheker.

Hoe gebruik ik of de persoon die mij injecteert de Aranesp voorgevulde pen (SureClick)?

Uw arts heeft een Aranesp voorgevulde pen voor injectie in het weefsel net onder de huid voorgeschreven. Uw arts, verpleegkundige of apotheker zal u vertellen hoeveel Aranesp u nodig hebt en hoe frequent het moet worden toegediend. Gebruik elke voorgevulde pen uitsluitend voor een injectie.

Benodigdheden:

Om uzelf een injectie toe te dienen, hebt u het volgende nodig:

een nieuwe Aranesp voorgevulde pen en

alcoholdoekjes of iets vergelijkbaars.

Voorbereiding voor een injectie met Aranesp?

1.Haal de voorgevulde pen uit de koelkast. Leg de pen ongeveer 30 minuten op kamertemperatuur. Dit zorgt voor een comfortabelere injectie. Aranesp op geen enkele andere manier opwarmen (bijvoorbeeld niet opwarmen in een magnetron of in heet water). Stel verder de voorgevulde pen niet bloot aan zonlicht.

2.De voorgevulde pen niet schudden.

3.Verwijder de grijze naalddop van de voorgevulde pen niet voordat u klaar bent om te injecteren.

4.Ga na of dit de juiste dosis is die uw arts heeft voorgeschreven.

5.Controleer de uiterste gebruiksdatum op het etiket van de voorgevulde pen (EXP:). Niet gebruiken na de laatste dag van de aangeduide maand.

6.Controleer hoe Aranesp eruit ziet door het controlevenster van de voorgevulde pen. Aranesp moet een heldere, kleurloze of licht parelkleurige vloeistof zijn. Gebruik de voorgevulde pen niet als:

De oplossing troebel is of deeltjes bevat

De voorgevulde pen of spuit beschadigd of gebroken is:

-Als de voorgevulde pen op een hard oppervlak is neergekomen, kan de spuit in de pen gebroken zijn, wat mogelijk niet zichtbaar zal zijn.

7.Uw handen goed wassen.

8.Een comfortabele, goed verlichte, schone plaats kiezen en alles wat u nodig hebt, binnen handbereik plaatsen.

Grijze naalddop

Rode knop

Controlevenster

7a. Kiezen en voorbereiden van de injectieplaats

1.Kies een injectieplaats

Om ervoor te zorgen dat de pen goed werkt, is een stevige injectieplaats noodzakelijk.

Het bovenbeen is de meest geschikte plaats voor gebruik van de Aranesp voorgevulde pen.

Regelmatig veranderen van injectieplaats:

U kunt bij elke injectie van injectieplaats veranderen om irritatie op een plaats te vermijden.

Injecteer niet op plaatsen waar de huid gevoelig, gekneusd, rood of hard is. Vermijd plaatsen met littekens of striemen.

2a. Instructies voor de meest geschikte injectieplaats

Het bovenbeen is de meest geschikte injectieplaats.

2b. Instructies voor alternatieve injectieplaatsen

Voor een succesvolle injectie op een alternatieve injectieplaats is het vooral belangrijk voldoende druk op deze plaats te creëren.

Oprektechniek (stretch)

Oprekken

Zorg ervoor dat de huid onder en rond de voorgevulde pen stevig en strak is om voldoende stevigheid te creëren zodat de gele beschermring volledig ingedrukt wordt. Hierdoor wordt de pen ontgrendeld.

U kunt de buik gebruiken, behalve het gebied van 5 cm rond de navel. Voor de buik wordt aangeraden om op uw rug te gaan liggen en de huid van de injectieplaats op te rekken om een stevig en vast oppervlak te creëren.

Als de injectie door iemand anders aan u wordt toegediend, kan ook de achterkant van de bovenarmen gebruikt worden. Voor de bovenarmen wordt het aangeraden om de huid van de injectieplaats op te rekken om een stevig en vast oppervlak te creëren.

3.Voorbereiden van de injectieplaats

Om de plaats van de huid waar Aranesp wordt toegediend voor te bereiden, dient de injectieplaats schoon te worden gemaakt met een alcoholdoekje. Raak deze plaats niet meer aan voordat de injectie wordt toegediend.

7b. Injecteren van Aranesp met behulp van de voorgevulde pen

1.Wanneer u klaar bent om te injecteren, trek dan de grijze naalddop er recht af om te voorkomen dat u de naald in de voorgevulde pen beschadigt. Draai of verbuig de grijze naalddop niet wanneer u hem van de pen trekt. Probeer de grijze naalddop niet op de voorgevulde pen terug te doen.

Wanneer u de grijze naalddop verwijdert, kan er aan de punt van de naald een druppel vloeistof zitten; dit is normaal.

Verwijder de grijze naalddop

Draai de grijze naalddop niet

Probeer niet om de naalddop weer terug op de pen te plaatsen

Verwijder de grijze naalddop door deze recht naar achteren te trekken

Gele beschermring

2.Raak de rode knop niet aan. Druk de voorgevulde pen op de huid zodat de gele beschermring wordt ontgrendeld.

Vergrendeld door middel van uitgestoken gele beschermring

Ontgrendeld met gele beschermring volledig teruggetrokken

Druk niet op de rode knop voordat de gele beschermring volledig is teruggetrokken.

Houd voldoende neerwaartse druk zodat de gele beschermring volledig terugtrekt en de rode

knop ontgrendelt.

Houd de voorgevulde pen in een rechte hoek (90º) op de injectieplaats.

3.Druk de rode knop kort in en laat direct los.

Laat de knop los

KLIK

Houd druk op de huid gedurende de injectie

4.Tel langzaam 15 seconden tot einde van de injectie.

Geneesmiddel wordt automatisch geïnjecteerd

Verwijder gedurende de injectie de voorgevulde pen niet.

Wacht totdat de injectie klaar is voordat de druk wordt opgeheven.

U kunt een tweede klik horen wanneer de rode knop weer omhoog komt.

5.Controleer het venster om te bevestigen dat de volledige dosis is toegediend

Controleer of het controlevenster geel is geworden.

!Neem contact op met uw arts, verpleegkundige of apotheker indien het controlevenster niet geel is.

Naaldbeschermhuls neer na gebruik.

De injectieplaats kan een beetje bloeden. U kunt een watje of gaasje op de injectieplaats houden.

Niet wrijven over de injectieplaats. Indien nodig, kunt u de injectieplaats bedekken met een pleister.

Denk eraan

Indien u problemen ondervindt, aarzel dan niet uw arts of verpleegkundige om hulp en advies te vragen.

Verwijdering van de gebruikte voorgevulde pennen

De Aranesp voorgevulde pennen mogen NOOIT hergebruikt worden.

Plaats de grijze naaldhuls NOOIT terug op de gebruikte voorgevulde pen.

De voorgevulde pen dient weggegooid te worden in overeenstemming met lokale wetgeving. Vraag uw apotheker wat u met medicijnen moet doen die niet meer nodig zijn. Deze maatregelen zullen helpen bij de bescherming van het milieu.

_________________________________________________________________________________

Optionele afzonderlijke bijlage

FRONT- Aranesp getting started guide:

 

Aranesp SureClick Pre-filled pen – Voor gebruik de bijsluiter lezen

 

 

 

 

 

 

NEDERLANDS

Meest geschikte

Alternatieve

Op alternatieve

Zie keerzijde voor

injectieplaats is het

injectieplaatsen zijn

Oprekken (stretch)

injectiestappen

 

injectieplaatsen de

 

bovenbeen

de buik of de

huid oprekken

 

 

 

achterkant van de

 

 

 

 

bovenarmen

 

 

 

 

 

Injectieplaats dient

 

 

 

 

stevig en strak te zijn

 

 

BACK- Aranesp getting started guide:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Verwijder de

 

(2)

Raak de rode

 

(3)

Druk de rode

 

(4)

Tel langzaam

 

(5)

Controleer

 

 

 

grijze naalddop

 

knop niet aan.

 

knop kort in en

 

tot

15 voor einde

 

het

venster

 

 

 

 

 

 

Druk de pen op

 

laat direct los.

 

van de injectie.

 

 

 

 

NEDERLANDS

Draai de grijze

 

de huid zodat de

 

Klik

 

 

 

 

Volledig

 

 

X Vergrendeld

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

gele

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

beschermring

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

wordt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ontgrendeld.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

naalddop niet

 

Ontgrendeld

 

Houd

 

 

 

 

indien geel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ontgrendeld

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tegen de huid

 

 

 

 

 

 

Bijsluiter: informatie voor de gebruiker

Aranesp 10 microgram oplossing voor injectie in voorgevulde spuit Aranesp 15 microgram oplossing voor injectie in voorgevulde spuit Aranesp 20 microgram oplossing voor injectie in voorgevulde spuit Aranesp 30 microgram oplossing voor injectie in voorgevulde spuit Aranesp 40 microgram oplossing voor injectie in voorgevulde spuit Aranesp 50 microgram oplossing voor injectie in voorgevulde spuit Aranesp 60 microgram oplossing voor injectie in voorgevulde spuit Aranesp 80 microgram oplossing voor injectie in voorgevulde spuit Aranesp 100 microgram oplossing voor injectie in voorgevulde spuit Aranesp 130 microgram oplossing voor injectie in voorgevulde spuit Aranesp 150 microgram oplossing voor injectie in voorgevulde spuit Aranesp 300 microgram oplossing voor injectie in voorgevulde spuit Aranesp 500 microgram oplossing voor injectie in voorgevulde spuit

darbepoetin alfa

Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke informatie in voor u.

-Bewaar deze bijsluiter. Misschien hebt u hem later weer nodig.

-Hebt u nog vragen? Neem dan contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige.

-Geef dit geneesmiddel niet door aan anderen, want het is alleen aan u voorgeschreven. Het kan schadelijk zijn voor anderen, ook al hebben zij dezelfde klachten als u.

-Krijgt u veel last van bijwerkingen? Neem dan contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige. Dit geldt ook voor mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan. Zie rubriek 4.

Inhoud van deze bijsluiter:

1.Wat is Aranesp en waarvoor wordt dit middel gebruikt?

2.Wanneer mag u Aranesp niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

3.Hoe gebruikt u Aranesp?

4.Mogelijke bijwerkingen

5.Hoe bewaart u Aranesp?

6.Inhoud van de verpakking en overige informatie

1. Wat is Aranesp en waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Uw arts heeft u Aranesp (een product tegen bloedarmoede of anemie) voorgeschreven om uw bloedarmoede te behandelen. Men spreekt van anemie of bloedarmoede als het bloed onvoldoende rode bloedcellen bevat waarbij de symptomen vermoeidheid, zwakte en kortademigheid kunnen zijn.

Aranesp werkt op exact dezelfde manier als het natuurlijk voorkomende hormoon erytropoëtine. Erytropoëtine wordt geproduceerd in de nieren en zet het beenmerg aan om meer rode bloedcellen te produceren. Het werkzame bestanddeel van Aranesp is darbepoetin alfa, geproduceerd door gentechnologie in ovariumcellen van de Chinese Hamster (CHO-K1).

Indien u chronische nierinsufficiëntie hebt

Aranesp wordt gebruikt om symptomatische anemie ten gevolge van chronische nierinsufficiëntie (nierfalen) te behandelen bij volwassenen en kinderen. In geval van nierfalen produceert de nier het natuurlijk voorkomende hormoon erytropoëtine onvoldoende wat vaak anemie kan veroorzaken.

Omdat het lichaam enige tijd nodig heeft om meer rode bloedcellen te maken, zal het ongeveer vier weken duren voordat u enig effect merkt. De normale dialysebehandeling zal geen invloed hebben op het vermogen van Aranesp om de anemie te behandelen.

Indien u chemotherapie toegediend krijgt

Aranesp wordt gebruikt om symptomatische anemie te behandelen bij volwassen kankerpatiënten met non-myeloïde maligniteiten die chemotherapie toegediend krijgen.

Eén van de belangrijke bijwerkingen van chemotherapie is dat het beenmerg wordt verhinderd om voldoende bloedcellen te produceren. Tegen het einde van de kuur met chemotherapie, in het bijzonder als u veel chemotherapie hebt gehad, kan het aantal rode bloedcellen afnemen waardoor u anemisch wordt.

2. Wanneer mag u Aranesp niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?

-U bent allergisch voor een van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u vinden onder rubriek 6.

-Er is bij u vastgesteld dat u hoge bloeddruk hebt die niet onder controle is met andere geneesmiddelen voorgeschreven door uw arts.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?

Neem contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige voordat u dit middel gebruikt.

Informeer uw arts indien u lijdt of hebt geleden aan:

-hoge bloeddruk die onder controle is met geneesmiddelen voorgeschreven door uw arts;

-sikkelcelanemie;

-epileptische aanvallen (toevallen);

-convulsies (toevallen of stuipen);

-leveraandoeningen;

-duidelijk ontbreken van effect op geneesmiddelen voor de behandeling van anemie;

-een allergie voor latex (de naalddop van de voorgevulde spuit bevat een derivaat van latex); of

-hepatitis C.

Bijzondere waarschuwingen:

-Indien u symptomen van ongewone vermoeidheid en gebrek aan energie ervaart, kan dat betekenen dat u erytrocytaire aplasie (PRCA) hebt. Dat werd gerapporteerd bij patiënten. PRCA betekent dat het lichaam de aanmaak van rode bloedcellen heeft gestopt of verminderd wat ernstige anemie veroorzaakt. Indien u deze symptomen hebt, dient u contact op te nemen met uw arts die de meest geschikte therapie zal bepalen om uw anemie te behandelen.

-Wees extra voorzichtig met andere producten die de productie van rode bloedcellen stimuleren: Aranesp maakt deel uit van een groep producten die de productie van rode bloedcellen stimuleert zoals het humane eiwit erytropoëtine. Uw zorgverlener dient altijd het exacte product dat u gebruikt vast te leggen.

-Indien u een patiënt met chronische nierinsufficiëntie bent, en met name indien u niet goed reageert op Aranesp, zal uw arts de dosis van Aranesp controleren. Het meerdere malen verhogen van de dosis van Aranesp, indien u niet op de behandeling reageert, kan het risico op hart- of bloedvatproblemen, een hartinfarct, beroerte en overlijden verhogen.

-Uw arts dient uw hemoglobineconcentratie tussen 10 en 12 g/dl proberen te houden. Uw arts zal controleren of uw hemoglobineconcentratie niet een bepaald niveau overschrijdt. Een hoge hemoglobineconcentratie zou u namelijk kunnen blootstellen aan het risico op hart- of bloedvatproblemen en zou het risico kunnen verhogen op een hartaanval, een beroerte en overlijden.

-Indien u symptomen ervaart waaronder ernstige hoofdpijn, sufheid, verwarring, problemen met uw gezichtsvermogen, misselijkheid, braken of convulsies (toevallen of stuipen), kan dat betekenen dat u een zeer hoge bloeddruk hebt. Als u deze symptomen ervaart, dient u contact op te nemen met uw arts.

-Indien u een patiënt met kanker bent, dient u zich ervan bewust te zijn dat Aranesp kan optreden als een groeifactor voor bloedcellen en in bepaalde omstandigheden een negatieve impact kan hebben op uw kanker. Afhankelijk van uw individuele situatie kan een bloedtransfusie verkieslijk zijn. Overleg dit met uw arts.

-Misbruik door gezonde personen kan levensbedreigende problemen met hart en bloedvaten veroorzaken.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?

Gebruikt u naast Aranesp nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheker.

Het aantal rode bloedcellen in uw bloed kan effect hebben op de geneesmiddelen cyclosporine en tacrolimus (geneesmiddelen die het immuunsysteem onderdrukken). Het is belangrijk dat u uw arts informeert indien u een van deze geneesmiddelen gebruikt.

Waarop moet u letten met eten en drinken?

Eten en drinken hebben geen invloed op Aranesp.

Zwangerschap en borstvoeding

Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.

Aranesp werd niet onderzocht bij zwangere vrouwen. Het is belangrijk dat u uw arts of apotheker op de hoogte brengt als u:

zwanger bent;

denkt dat u zwanger bent; of

van plan bent om zwanger te worden.

Het is niet bekend of darbepoetin alfa overgaat in moedermelk. U moet stoppen met borstvoeding indien u Aranesp gebruikt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Aranesp zou geen invloed hebben op het vermogen om voertuigen te besturen of machines te gebruiken.

Aranesp bevat natrium

Dit geneesmiddel bevat minder dan 1 mmol natrium (23 mg) per dosis. Dit is in wezen natriumvrij.

3. Hoe gebruikt u Aranesp?

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Op basis van bloedonderzoek heeft uw arts besloten dat u Aranesp nodig hebt omdat uw hemoglobineconcentratie 10 g/dl of lager is. Uw arts zal u vertellen hoe veel en hoe vaak u Aranesp dient te gebruiken om een hemoglobineconcentratie tussen 10 en 12 g/dl te houden. Dit kan verschillen naargelang u een volwassene of een kind bent.

Zelf Aranesp injecteren

Uw arts kan beslissen dat het voor u het beste is om Aranesp zelf of door een verzorger te (laten) injecteren. Uw arts, verpleegkundige of apotheker zal u tonen hoe u zichzelf kunt injecteren met de voorgevulde spuit. Probeer niet uzelf te injecteren als u dit niet geleerd hebt. Injecteer Aranesp nooit zelf in een ader.

Indien u chronische nierinsufficiëntie hebt

Aan alle volwassenen en kinderen vanaf 1 jaar met chronische nierinsufficiëntie wordt Aranesp gegeven als een enkelvoudige injectie onder de huid (subcutaan) of in een ader (intraveneus).

Om uw anemie te corrigeren, zal uw aanvangsdosering Aranesp per kilogram lichaamsgewicht zijn:

0,75 microgram eenmaal per 2 weken, of

0,45 microgram eenmaal per week.

Voor volwassen patiënten die niet worden gedialyseerd, kan ook 1,5 microgram/kg eenmaal per maand worden gebruikt als aanvangsdosering.

Aan alle volwassenen en kinderen vanaf 1 jaar met chronische nierinsufficiëntie zal, wanneer de anemie is gecorrigeerd, Aranesp gegeven blijven worden als een enkelvoudige injectie, eenmaal per week, of eenmaal per twee weken. Voor alle volwassenen en pediatrische patiënten ≥ 11 jaar die niet gedialyseerd worden, kan Aranesp ook toegediend worden als een injectie eenmaal per maand.

Uw arts zal regelmatig bloedmonsters nemen om na te gaan hoe uw anemie reageert en kan, indien nodig, iedere vier weken uw dosis aanpassen, om uw anemie langdurig onder controle te houden.

Uw arts zal de laagste effectieve dosis gebruiken om de symptomen van uw anemie onder controle te houden.

Indien u niet adequaat reageert op de behandeling met Aranesp zal uw arts uw dosis controleren en u informeren of de Aranesp dosis aangepast moet worden.

Uw bloeddruk zal ook regelmatig gecontroleerd worden, vooral in het begin van uw behandeling.

In een aantal gevallen kan uw arts u aanbevelen ijzersupplementen te nemen.

Uw arts kan beslissen om de wijze waarop u uw injectie krijgt te veranderen (hetzij onder de huid, of in een ader). Indien dit wijzigt, zal u met dezelfde dosis starten die u reeds toegediend kreeg en zal uw arts bloedmonsters nemen om er zeker van te zijn dat uw anemie nog steeds correct behandeld wordt.

Indien uw arts besloten heeft om uw behandeling van r-HuEPO (erytropoëtine geproduceerd door gentechnologie) in Aranesp te veranderen, zal een keuze worden gemaakt voor wekelijkse of tweewekelijkse toediening van Aranesp. De toedieningswijze is dezelfde als deze van r-HuEPO maar

uw arts zal u aangeven hoeveel u dient te gebruiken en wanneer. Indien nodig zal de dosis aangepast worden.

Indien u chemotherapie toegediend krijgt

Aranesp wordt toegediend als een enkelvoudige injectie, eenmaal per week of eenmaal per 3 weken onder de huid.

Om de anemie te corrigeren is de aanvangsdosering:

500 microgram eenmaal per 3 weken (6,75 microgram Aranesp per kilogram lichaamsgewicht), of

2,25 microgram (eenmaal per week) Aranesp per kilogram lichaamsgewicht.

Uw arts zal regelmatig bloedmonsters nemen om te meten hoe de anemie reageert en zal de dosis indien nodig aanpassen. De behandeling zal tot 4 weken na het einde van de chemotherapie worden voortgezet. Uw arts zal u exact vertellen wanneer u dient te stoppen met het gebruiken van Aranesp.

In een aantal gevallen kan uw arts u aanbevelen ijzersupplementen te nemen.

Hebt u te veel van dit middel gebruikt?

U kunt ernstige problemen, zoals zeer hoge bloeddruk, ondervinden als u meer Aranesp gebruikt dan nodig. U moet contact opnemen met uw arts, verpleegkundige of apotheker indien dit gebeurt. Neem onmiddellijk contact op met uw arts, verpleegkundige of apotheker als u zich enigszins onwel voelt.

Bent u vergeten dit middel te gebruiken?

Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.

Neem contact op met uw arts als u een dosis Aranesp vergeten hebt om te overleggen wanneer u de volgende dosis moet injecteren.

Als u stopt met het gebruik van dit middel

Als u wilt stoppen met het gebruik van Aranesp, bespreek dit dan eerst met uw arts.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige.

4. Mogelijke bijwerkingen

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

De volgende bijwerkingen zijn door sommige patiënten die Aranesp gebruikten, ervaren:

Patiënten met chronische nierinsufficiëntie

Zeer vaak: kunnen optreden bij meer dan 1 op de 10 personen

Verhoogde bloeddruk (hypertensie)

Allergische reacties

Vaak: kunnen optreden bij minder dan 1 op de 10 personen

Beroerte

Pijn rond de injectieplaats

Uitslag en/of roodheid van de huid

Soms: kunnen optreden bij minder dan 1 op de 100 personen

Vorming van bloedstolsels (trombose)

Toevallen/stuipen (convulsies)

Niet bekend: frequentie kan met de beschikbare gegevens niet worden bepaald

Ernstige bloedarmoede (erytrocytaire aplasie (PRCA; anemie, ongewone vermoeidheid, gebrek aan energie))

Patiënten met kanker

Zeer vaak: kunnen optreden bij meer dan 1 op de 10 personen

Allergische reacties

Vochtophoping (oedeem)

Vaak: kunnen optreden bij minder dan 1 op de 10 personen

Verhoogde bloeddruk (hypertensie)

Vorming van bloedstolsels (trombose)

Pijn rond de injectieplaats

Uitslag en/of roodheid van de huid

Soms: kunnen optreden bij minder dan 1 op de 100 personen

Toevallen/stuipen (convulsies)

Alle patiënten

Niet bekend: frequentie kan met de beschikbare gegevens niet worden bepaald

Ernstige allergische reacties waaronder:

-Plotselinge levensbedreigende allergische reactie op bepaalde stoffen (anafylaxie)

-Plotselinge vochtophoping in de huid en slijmvliezen (bijv. keel of tong), ademhalingsmoeilijkheden en/of jeuk en huiduitslag (angio-oedeem)

-Benauwdheid door kramp van de spieren van de luchtwegen (allergische bronchospasmen)

-Huiduitslag

-Huiduitslag met hevige jeuk (netelroos) en vorming van bultjes (galbulten) – (urticaria)

Het melden van bijwerkingen

Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige. Dit geldt ook voor mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan. U kunt bijwerkingen ook rechtstreeks melden via het nationale meldsysteem zoals vermeld in aanhangsel V*. Door bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van dit geneesmiddel.

5. Hoe bewaart u Aranesp?

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de doos en het etiket na EXP. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Bewaren in de koelkast (2°C – 8°C). Niet in de vriezer bewaren. Gebruik Aranesp niet als u denkt dat het ingevroren is geweest.

De voorgevulde spuit in de buitenverpakking bewaren ter bescherming tegen licht.

Wanneer uw spuit uit de koelkast is gehaald en ongeveer 30 minuten voor injectie op kamertemperatuur heeft gelegen, dient deze binnen 7 dagen te worden gebruikt of te worden weggegooid.

Gebruik dit geneesmiddel niet als u merkt dat de inhoud van de voorgevulde spuit troebel is of deeltjes bevat.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.

6. Inhoud van de verpakking en overige informatie

Welke stoffen zitten er in dit middel?

-De werkzame stof in dit middel is darbepoetin alfa, r-HuEPO (erythropoiëtine geproduceerd door gentechnologie).

De voorgevulde spuit bevat ofwel 10, 15, 20, 30, 40, 50, 60, 80, 100, 130, 150, 300 of 500 microgram darbepoetin alfa.

-De andere stoffen in dit middel zijn monobasisch natriumfosfaat, dibasisch natriumfosfaat, natriumchloride, polysorbaat 80 en water voor injecties.

Hoe ziet Aranesp eruit en hoeveel zit er in een verpakking?

Aranesp is een heldere, kleurloze of licht parelkleurige vloeistof voor injectie in een voorgevulde spuit.

Aranesp is verkrijgbaar in verpakkingen met 1 of 4 voorgevulde spuiten met automatische naaldbeschermer in een blisterverpakking. Niet alle verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant:

Amgen Europe B.V.

Minervum 7061

NL-4817 ZK Breda

Nederland

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen:

Amgen Europe B.V.

Minervum 7061

NL-4817 ZK Breda

Nederland

Fabrikant:

Amgen Technology (Ireland) Unlimited Company

Pottery Road

Dun Laoghaire

Co Dublin

Ierland

Neem voor alle informatie met betrekking tot dit geneesmiddel contact op met de lokale vertegenwoordiger van de houder van de vergunning voor het in de handel brengen:

België/Belgique/Belgien s.a. Amgen n.v.

Tel/Tél: +32 (0)2 7752711

България

Амджен България ЕООД Тел.: +359 (0)2 424 7440

Česká republika

Amgen s.r.o.

Tel: +420 221 773 500

Danmark

Amgen, filial af Amgen AB, Sverige Tlf: +45 39617500

Deutschland

AMGEN GmbH

Tel.: +49 89 1490960

Eesti

Amgen Switzerland AG Vilniaus filialas Tel: +372 5125 501

Ελλάδα

Amgen Ελλάς Φαρμακευτικά Ε.Π.Ε. Τηλ.: +30 210 3447000

España

Amgen S.A.

Tel: +34 93 600 18 60

France

Amgen S.A.S.

Tél: +33 (0)9 69 363 363

Lietuva

Amgen Switzerland AG Vilniaus filialas Tel: +370 5 219 7474

Luxembourg/Luxemburg s.a. Amgen Belgique/Belgien

Tel/Tél: +32 (0)2 7752711

Magyarország

Amgen Kft.

Tel.: +36 1 35 44 700

Malta

Amgen B.V.

The Netherlands

Tel: +31 (0)76 5732500

Nederland

Amgen B.V.

Tel: +31 (0)76 5732500

Norge

Amgen AB

Tel: +47 23308000

Österreich

Amgen GmbH

Tel: +43 (0)1 50 217

Polska

Amgen Biotechnologia Sp. z o.o. Tel.: +48 22 581 3000

Portugal

Amgen Biofarmacêutica, Lda.

Tel: +351 21 4220550

Hrvatska

România

Amgen d.o.o.

Amgen România SRL

Tel: +385 (1) 562 57 20

Tel: +4021 527 3000

Ireland

Slovenija

Amgen Limited

AMGEN zdravila d.o.o.

United Kingdom

Tel: +386 (0)1 585 1767

Tel: +44 (0)1223 420305

 

Ísland

Slovenská republika

Vistor hf.

Amgen Slovakia s.r.o.

Sími: +354 535 7000

Tel: +421 33 321 13 22

Italia

Suomi/Finland

Amgen S.r.l.

Amgen AB, sivuliike Suomessa/Amgen AB, filial

Tel: +39 02 6241121

i Finland

 

Puh/Tel: +358 (0)9 54900500

Kύπρος

Sverige

Papaellinas & Co Ltd

Amgen AB

Τηλ.: +357 22741 741

Tel: +46 (0)8 6951100

Latvija

United Kingdom

Amgen Switzerland AG Rīgas filiāle

Amgen Limited

Tel: +371 292 84807

Tel: +44 (0)1223 420305

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in.

Andere informatiebronnen

Meer informatie over dit geneesmiddel is beschikbaar op de website van het Europees Geneesmiddelenbureau (http://www.ema.europa.eu).

Deze bijsluiter is beschikbaar in alle EU/EER-talen op de website van het Europees Geneesmiddelenbureau.

 

Gebruiksaanwijzing:

 

 

 

Verklaring van de onderdelen

 

 

Vóór gebruik

Na gebruik

 

 

Zuiger

Zuiger na gebruik

 

 

Etiket van de spuit

 

Cilinder van de spuit

 

na gebruik

Vingergrepen

 

Etiket van de spuit

Gebruikte naald

Cilinder van de spuit

 

Naaldbeschermer

 

 

Veer van de

Veer van de

naaldbeschermer na

gebruik

naaldbeschermer

 

Grijze naalddop erop

Grijze naalddop eraf

 

Belangrijk

Lees eerst deze belangrijke informatie voordat u een Aranesp voorgevulde spuit met automatische naaldbeschermer gebruikt:

Het is belangrijk dat u niet probeert uzelf te injecteren voordat uw arts of andere zorgverlener u dit heeft geleerd.

Aranesp wordt toegediend als een injectie in het weefsel vlak onder de huid (subcutane injectie).

Vertel het uw arts als u allergisch bent voor latex. De naalddop op de voorgevulde spuit bevat een derivaat van latex en kan ernstige allergische reacties veroorzaken.

Verwijder de grijze naalddop van de voorgevulde spuit niet voordat u klaar bent om te injecteren.

Gebruik de voorgevulde spuit niet als deze op een hard oppervlak is gevallen. Gebruik een nieuwe voorgevulde spuit en neem contact op met uw arts of andere zorgverlener.

Probeer niet om de voorgevulde spuit te activeren voordat u de injectie gaat toedienen.

Probeer niet om de doorzichtige naaldbeschermer van de voorgevulde spuit af te halen.

Probeer niet om het afneembare etiket op de cilinder van de voorgevulde spuit te verwijderen voordat u de injectie toedient.

Neem contact op met uw arts of andere zorgverlener als u nog vragen heeft.

Stap 1: Voorbereiden

AHaal de blister met voorgevulde spuit uit de verpakking en leg klaar wat u nodig hebt voor uw injectie: alcoholdoekjes, een watje of gaasje, een pleister en de afvalcontainer voor scherpe voorwerpen (niet inbegrepen)

Leg de originele verpakking met alle ongebruikte voorgevulde spuiten terug in de koelkast.

Laat de voorgevulde spuit gedurende 30 minuten op kamertemperatuur komen. Hierdoor zal de injectie comfortabeler zijn. Was uw handen grondig met water en zeep.

Leg de nieuwe voorgevulde spuit en andere benodigdheden op een schoon en goed verlicht oppervlak.

Probeer niet om de spuit door middel van een warmtebron, zoals heet water of de magnetron, op te warmen

De voorgevulde spuit niet blootstellen aan direct zonlicht De voorgevulde spuit niet schudden

Voorgevulde spuiten buiten het zicht en bereik van kinderen houden

BOpen de blisterverpakking door de afsluitfolie los te trekken. Pak de voorgevulde spuit op bij de naaldbeschermer om deze uit de verpakking te halen.

Hier vastpakken

Om redenen van veiligheid:

Niet de zuiger vastpakken

Niet de grijze naalddop vastpakken

CControleer het geneesmiddel en de voorgevulde spuit.

Geneesmiddel

De voorgevulde spuit niet gebruiken indien:

Het geneesmiddel troebel is of deeltjes bevat. De vloeistof moet helder en kleurloos zijn.

Er een onderdeel gebarsten of kapot lijkt te zijn.

De grijze naalddop ontbreekt of niet goed vastzit.

De uiterste houdbaarheidsdatum op het etiket is verstreken tot na de laatste dag van de genoemde maand.

Neem in alle bovengenoemde gevallen contact op met uw arts of andere zorgverlener.

Stap 2: Zich klaarmaken voor de injectie

AWas uw handen grondig. Reinig de injectieplaats.

Bovenarm

Buik

Dijbeen

U kunt de injectie toedienen op:

De bovenzijde van het dijbeen

De buik, echter niet binnen 5 cm rond de navel

De buitenzijde van de bovenarm (alleen als iemand anders de injectie toedient)

Maak de huid op de injectieplaats schoon met een alcoholdoekje. Laat de huid opdrogen. De injectieplaats niet meer aanraken voordat u de injectie toedient.

Kies elke keer dat u uzelf een injectie geeft een andere injectieplaats. Als u dezelfde injectieplaats moet gebruiken, zorg er dan voor dat het niet op dezelfde plek is op de injectieplaats die u de vorige keer gebruikte.

Niet injecteren op plaatsen waar de huid gevoelig, rood of hard is of op een blauwe plek. Vermijd gebieden met littekens of striae.

BTrek voorzichtig de grijze naalddop recht van de naald, van het lichaam af gericht.

CTrek de huid op de injectieplaats tussen duim en wijsvinger omhoog om de huid te spannen.

Het is belangrijk om de huidplooi te blijven vasthouden tijdens de injectie.

Stap 3: Injecteren

AHoud de huidplooi vast. STEEK de naald in de huid.

Het gereinigde huidgebied hierbij niet aanraken.

BDUW de zuiger langzaam en met constante druk naar beneden totdat u een ‘klik’ voelt of hoort. Duw de zuiger helemaal naar beneden door de klik heen.

“KLIK”

Het is belangrijk om door de ‘klik’ heen te duwen om de volledige dosis te injecteren.

CLAAT uw duim los. TIL dan pas de spuit op, van de huid af.

Nadat u de zuiger hebt losgelaten, zal de naaldbeschermer van de voorgevulde spuit de gehele naald afschermen.

De grijze naalddop niet terugplaatsen op gebruikte voorgevulde spuiten.

Alleen voor artsen of andere beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg

Haal het etiket van de voorgevulde spuit en bewaar dit.

Draai de zuiger om het etiket gemakkelijk te kunnen verwijderen.

Stap 4: Verwijderen

AGooi de gebruikte voorgevulde spuit en andere injectiebenodigdheden weg in de naaldcontainer.

Geneesmiddelen dienen te worden vernietigd overeenkomstig lokale voorschriften. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.

De spuit en de naaldcontainer buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

De voorgevulde spuit na gebruik niet opnieuw gebruiken

Voorgevulde spuiten na gebruik niet recyclen en niet in de vuilnisbak gooien

BBekijk de injectieplaats.

Als u een druppeltje bloed ziet, kunt u dat voorzichtig wegdeppen met een watje of een gaasje. Wrijf niet over de injectieplaats. Gebruik een pleister indien nodig.

Bijsluiter: informatie voor de gebruiker

Aranesp 25 microgam oplossing voor injectie in flacon Aranesp 40 microgam oplossing voor injectie in flacon Aranesp 60 microgam oplossing voor injectie in flacon Aranesp 100 microgam oplossing voor injectie in flacon Aranesp 200 microgam oplossing voor injectie in flacon Aranesp 300 microgam oplossing voor injectie in flacon

darbepoetin alfa

Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke informatie in voor u.

-Bewaar deze bijsluiter. Misschien hebt u hem later weer nodig.

-Hebt u nog vragen? Neem dan contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige.

-Geef dit geneesmiddel niet door aan anderen, want het is alleen aan u voorgeschreven. Het kan schadelijk zijn voor anderen, ook al hebben zij dezelfde klachten als u.

-Krijgt u veel last van bijwerkingen? Neem dan contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige. Dit geldt ook voor mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan. Zie rubriek 4.

Inhoud van deze bijsluiter:

1.Wat is Aranesp en waarvoor wordt dit middel gebruikt?

2.Wanneer mag u Aranesp niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

3.Hoe gebruikt u Aranesp?

4.Mogelijke bijwerkingen

5.Hoe bewaart u Aranesp?

6.Inhoud van de verpakking en overige informatie

1. Wat is Aranesp en waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Uw arts heeft u Aranesp (een product tegen bloedarmoede of anemie) voorgeschreven om uw bloedarmoede te behandelen. Men spreekt van anemie of bloedarmoede als het bloed onvoldoende rode bloedcellen bevat waarbij de symptomen vermoeidheid, zwakte en kortademigheid kunnen zijn.

Aranesp werkt op exact dezelfde manier als het natuurlijk voorkomende hormoon erytropoëtine. Erytropoëtine wordt geproduceerd in de nieren en zet het beenmerg aan om meer rode bloedcellen te produceren. Het werkzame bestanddeel van Aranesp is darbepoetin alfa, geproduceerd door gentechnologie in ovariumcellen van de Chinese Hamster (CHO-K1).

Indien u chronische nierinsufficiëntie hebt

Aranesp wordt gebruikt om symptomatische anemie ten gevolge van chronische nierinsufficiëntie (nierfalen) te behandelen bij volwassenen en kinderen. In geval van nierfalen produceert de nier het natuurlijk voorkomende hormoon erytropoëtine onvoldoende wat vaak anemie kan veroorzaken.

Omdat het lichaam enige tijd nodig heeft om meer rode bloedcellen te maken, zal het ongeveer vier weken duren voordat u enig effect merkt. De normale dialysebehandeling zal geen invloed hebben op het vermogen van Aranesp om de anemie te behandelen.

Indien u chemotherapie toegediend krijgt

Aranesp wordt gebruikt om symptomatische anemie te behandelen bij volwassen kankerpatiënten met non-myeloïde maligniteiten die chemotherapie toegediend krijgen.

Eén van de belangrijke bijwerkingen van chemotherapie is dat het beenmerg wordt verhinderd om voldoende bloedcellen te produceren. Tegen het einde van de kuur met chemotherapie, in het bijzonder als u veel chemotherapie hebt gehad, kan het aantal rode bloedcellen afnemen waardoor u anemisch wordt.

2. Wanneer mag u Aranesp niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?

-U bent allergisch voor een van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u vinden onder rubriek 6.

-Er is bij u vastgesteld dat u hoge bloeddruk hebt die niet onder controle is met andere geneesmiddelen voorgeschreven door uw arts.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?

Neem contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige voordat u dit middel gebruikt.

Informeer uw arts indien u lijdt of hebt geleden aan:

-hoge bloeddruk die onder controle is met geneesmiddelen voorgeschreven door uw arts;

-sikkelcelanemie;

-epileptische aanvallen (toevallen);

-convulsies (toevallen of stuipen);

-leveraandoeningen;

-duidelijk ontbreken van effect op geneesmiddelen voor de behandeling van anemie; of

-hepatitis C.

Bijzondere waarschuwingen:

-Indien u symptomen van ongewone vermoeidheid en gebrek aan energie ervaart, kan dat betekenen dat u erytrocytaire aplasie (PRCA) hebt. Dat werd gerapporteerd bij patiënten. PRCA betekent dat het lichaam de aanmaak van rode bloedcellen heeft gestopt of verminderd wat ernstige anemie veroorzaakt. Indien u deze symptomen hebt, dient u contact op te nemen met uw arts die de meest geschikte therapie zal bepalen om uw anemie te behandelen.

-Wees extra voorzichtig met andere producten die de productie van rode bloedcellen stimuleren: Aranesp maakt deel uit van een groep producten die de productie van rode bloedcellen stimuleert zoals het humane eiwit erytropoëtine. Uw zorgverlener dient altijd het exacte product dat u gebruikt vast te leggen.

-Indien u een patiënt met chronische nierinsufficiëntie bent, en met name indien u niet goed reageert op Aranesp, zal uw arts de doseis van Aranesp controleren. Het meerdere malen verhogen van de dosis van Aranesp, indien u niet op de behandeling reageert, kan het risico op hart- of bloedvatproblemen, een hartinfarct, beroerte en overlijden verhogen.

-Uw arts dient uw hemoglobineconcentratie tussen 10 en 12 g/dl proberen te houden. Uw arts zal controleren of uw hemoglobineconcentratie niet een bepaald niveau overschrijdt. Een hoge hemoglobineconcentratie zou u namelijk kunnen blootstellen aan het risico op hart- of bloedvatproblemen en zou het risico kunnen verhogen op een hartaanval, een beroerte en overlijden.

-Indien u symptomen ervaart waaronder ernstige hoofdpijn, sufheid, verwarring, problemen met uw gezichtsvermogen, misselijkheid, braken of convulsies (toevallen of stuipen), kan dat betekenen dat u een zeer hoge bloeddruk hebt. Als u deze symptomen ervaart, dient u contact op te nemen met uw arts.

-Indien u een patiënt met kanker bent, dient u zich ervan bewust te zijn dat Aranesp kan optreden als een groeifactor voor bloedcellen en in bepaalde omstandigheden een negatieve impact kan

hebben op uw kanker. Afhankelijk van uw individuele situatie kan een bloedtransfusie verkieslijk zijn. Overleg dit met uw arts.

-Misbruik door gezonde personen kan levensbedreigende problemen met hart en bloedvaten veroorzaken.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?

Gebruikt u naast Aranesp nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheker.

Het aantal rode bloedcellen in uw bloed kan effect hebben op de geneesmiddelen cyclosporine en tacrolimus (geneesmiddelen die het immuunsysteem onderdrukken). Het is belangrijk dat u uw arts informeert indien u een van deze geneesmiddelen gebruikt.

Waarop moet u letten met eten en drinken?

Eten en drinken hebben geen invloed op Aranesp.

Zwangerschap en borstvoeding

Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.

Aranesp werd niet onderzocht bij zwangere vrouwen. Het is belangrijk dat u uw arts of apotheker op de hoogte brengt als u:

zwanger bent;

denkt dat u zwanger bent; of

van plan bent om zwanger te worden.

Het is niet bekend of darbepoetin alfa overgaat in moedermelk. U moet stoppen met borstvoeding indien u Aranesp gebruikt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Aranesp zou geen invloed hebben op het vermogen om voertuigen te besturen of machines te gebruiken.

Aranesp bevat natrium

Dit geneesmiddel bevat minder dan 1 mmol natrium (23 mg) per dosis. Dit is in wezen natriumvrij.

3. Hoe gebruikt u Aranesp?

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Op basis van bloedonderzoek heeft uw arts besloten dat u Aranesp nodig hebt omdat uw hemoglobineconcentratie 10 g/dl of lager is. Uw arts zal u vertellen hoe veel en hoe vaak u Aranesp dient te gebruiken om een hemoglobineconcentratie tussen 10 en 12 g/dl te houden. Dit kan verschillen naargelang u een volwassene of een kind bent.

De injecties worden toegediend door medisch personeel.

Indien u chronische nierinsufficiëntie hebt

Aan alle volwassenen en kinderen vanaf 1 jaar met chronische nierinsufficiëntie wordt Aranesp gegeven als een enkelvoudige injectie door iemand van het medisch personeel onder de huid (subcutaan) of in een ader (intraveneus).

Om uw anemie te corrigeren, zal uw aanvangsdosering Aranesp per kilogram lichaamsgewicht zijn:

0,75 microgram eenmaal per 2 weken, of

0,45 microgram eenmaal per week.

Voor volwassen patiënten die niet worden gedialyseerd, kan ook 1,5 microgram/kg eenmaal per maand worden gebruikt als aanvangsdosering.

Aan alle volwassenen en kinderen vanaf 1 jaar met chronische nierinsufficiëntie zal, wanneer de anemie is gecorrigeerd, Aranesp gegeven blijven worden als een enkelvoudige injectie, eenmaal per week, of eenmaal per twee weken. Voor alle volwassenen en pediatrische patienten ≥ 11 jaar die niet gedialyseerd worden, kan Aranesp ook toegediend worden als een injectie eenmaal per maand.

Uw arts zal regelmatig bloedmonsters nemen om na te gaan hoe uw anemie reageert en kan, indien nodig, iedere vier weken uw dosis aanpassen om uw anemie langdurig onder controle te houden.

Uw arts zal de laagste effectieve dosis gebruiken om de symptomen van uw anemie onder controle te houden.

Indien u niet adequaat reageert op de behandeling met Aranesp zal uw arts uw dosis controleren en u informeren of de Aranesp dosis aangepast moet worden.

Uw bloeddruk zal ook regelmatig gecontroleerd worden, vooral in het begin van uw behandeling.

In een aantal gevallen kan uw arts u aanbevelen ijzersupplementen te nemen.

Uw arts kan beslissen om de wijze waarop u uw injectie krijgt te veranderen (hetzij onder de huid, of in een ader). Indien dit wijzigt, zal u met dezelfde dosis starten die u reeds toegediend kreeg en zal uw arts bloedmonsters nemen om er zeker van te zijn dat uw anemie nog steeds correct behandeld wordt.

Indien uw arts besloten heeft om uw behandeling van r-HuEPO (erytropoëtine geproduceerd door gentechnologie) in Aranesp te veranderen, zal een keuze worden gemaakt voor wekelijkse of tweewekelijkse toediening van Aranesp. De toedieningswijze is dezelfde als deze van r-HuEPO maar uw arts zal u aangeven hoeveel u dient te gebruiken en wanneer. Indien nodig zal de dosis aangepast worden.

Indien u chemotherapie toegediend krijgt

Aranesp wordt toegediend als een enkelvoudige injectie, eenmaal per week of eenmaal per 3 weken onder de huid.

Om de anemie te corrigeren is de aanvangsdosering:

500 microgram eenmaal per 3 weken (6,75 microgram Aranesp per kilogram lichaamsgewicht), of

2,25 microgram (eenmaal per week) Aranesp per kilogram lichaamsgewicht.

Uw arts zal regelmatig bloedmonsters nemen om te meten hoe de anemie reageert en zal de dosis indien nodig aanpassen. De behandeling zal tot 4 weken na het einde van de chemotherapie worden voortgezet. Uw arts zal u exact vertellen wanneer u dient te stoppen met het gebruiken van Aranesp.

In een aantal gevallen kan uw arts u aanbevelen ijzersupplementen te nemen.

Hebt u te veel van dit middel gebruikt?

U kunt ernstige problemen, zoals zeer hoge bloeddruk, ondervinden als u meer Aranesp gebruikt dan nodig. U moet contact opnemen met uw arts, verpleegkundige of apotheker indien dit gebeurt. Neem onmiddellijk contact op met uw arts, verpleegkundige of apotheker als u zich enigszins onwel voelt.

Bent u vergeten dit middel te gebruiken?

Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.

Neem contact op met uw arts als u een dosis Aranesp vergeten hebt om te overleggen wanneer u de volgende dosis moet injecteren.

Als u stopt met het gebruik van dit middel

Als u wilt stoppen met het gebruik van Aranesp, bespreek dit dan eerst met uw arts.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige.

4. Mogelijke bijwerkingen

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

De volgende bijwerkingen zijn door sommige patiënten die Aranesp gebruikten, ervaren:

Patiënten met chronische nierinsufficiëntie

Zeer vaak: kunnen optreden bij meer dan 1 op de 10 personen

Verhoogde bloeddruk (hypertensie)

Allergische reacties

Vaak: kunnen optreden bij minder dan 1 op de 10 personen

Beroerte

Pijn rond de injectieplaats

Uitslag en/of roodheid van de huid

Soms: kunnen optreden bij minder dan 1 op de 100 personen

Vorming van bloedstolsels (trombose)

Toevallen/stuipen (convulsies)

Niet bekend: frequentie kan met de beschikbare gegevens niet worden bepaald

Ernstige bloedarmoede (erytrocytaire aplasie (PRCA; anemie, ongewone vermoeidheid, gebrek aan energie))

Patiënten met kanker

Zeer vaak: kunnen optreden bij meer dan 1 op de 10 personen

Allergische reacties

Vochtophoping (oedeem)

Vaak: kunnen optreden bij minder dan 1 op de 10 personen

Verhoogde bloeddruk (hypertensie)

Vorming van bloedstolsels (trombose)

Pijn rond de injectieplaats

Uitslag en/of roodheid van de huid

Soms: kunnen optreden bij minder dan 1 op de 100 personen

Toevallen/stuipen (convulsies)

Alle patiënten

Niet bekend: frequentie kan met de beschikbare gegevens niet worden bepaald

Ernstige allergische reacties waaronder:

-Plotselinge levensbedreigende allergische reactie op bepaalde stoffen (anafylaxie)

-Plotselinge vochtophoping in de huid en slijmvliezen (bijv. keel of tong), ademhalingsmoeilijkheden en/of jeuk en huiduitslag (angio-oedeem)

-Benauwdheid door kramp van de spieren van de luchtwegen (allergische bronchospasmen)

-Huiduitslag

-Huiduitslag met hevige jeuk (netelroos) en vorming van bultjes (galbulten) – (urticaria)

Het melden van bijwerkingen

Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige. Dit geldt ook voor mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan. U kunt bijwerkingen ook rechtstreeks melden via het nationale meldsysteem zoals vermeld in aanhangsel V*. Door bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van dit geneesmiddel.

5. Hoe bewaart u Aranesp?

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de doos en het etiket na EXP. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Bewaren in de koelkast (2°C – 8°C). Niet in de vriezer bewaren. Gebruik Aranesp niet als u denkt dat het ingevroren is geweest.

De flacon in de buitenverpakking bewaren ter bescherming tegen licht.

Wanneer uw flacon uit de koelkast is gehaald en ongeveer 30 minuten voor injectie op kamertemperatuur heeft gelegen, dient deze binnen 7 dagen te worden gebruikt of te worden weggegooid.

Gebruik dit geneesmiddel niet als u merkt dat de inhoud van de flacon troebel is of deeltjes bevat.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.

6. Inhoud van de verpakking en overige informatie

Welke stoffen zitten er in dit middel?

-De werkzame stof in dit middel is darbepoetin alfa, r-HuEPO (erythropoiëtine geproduceerd door gentechnologie).

De flacon bevat ofwel 25, 40, 60, 100, 200 of 300 microgram darbepoetin alfa.

-De andere stoffen in dit middel zijn monobasisch natriumfosfaat, dibasisch natriumfosfaat, natriumchloride, polysorbaat 80 en water voor injecties.

Hoe ziet Aranesp eruit en hoeveel zit er in een verpakking?

Aranesp is een heldere, kleurloze of licht parelkleurige vloeistof voor injectie in een flacon.

Aranesp is verkrijgbaar in verpakkingen met 1 of 4 flacons. Niet alle verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant:

Amgen Europe B.V. Minervum 7061 NL-4817 ZK Breda Nederland

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen:

Amgen Europe B.V.

Minervum 7061

NL-4817 ZK Breda

Nederland

Fabrikant:

Amgen Technology (Ireland) Unlimited Company

Pottery Road

Dun Laoghaire

Co Dublin

Ierland

Neem voor alle informatie met betrekking tot dit geneesmiddel contact op met de lokale vertegenwoordiger van de houder van de vergunning voor het in de handel brengen:

België/Belgique/Belgien

Lietuva

s.a. Amgen n.v.

Amgen Switzerland AG Vilniaus filialas

Tel/Tél: +32 (0)2 7752711

Tel: +370 5 219 7474

България

Luxembourg/Luxemburg

Амджен България ЕООД

s.a. Amgen

Тел.: +359 (0)2 424 7440

Belgique/Belgien

 

Tel/Tél: +32 (0)2 7752711

Česká republika

Magyarország

Amgen s.r.o.

Amgen Kft.

Tel: +420 221 773 500

Tel.: +36 1 35 44 700

Danmark

Malta

Amgen, filial af Amgen AB, Sverige

Amgen B.V.

Tlf: +45 39617500

The Netherlands

 

Tel: +31 (0)76 5732500

Deutschland

AMGEN GmbH

Tel.: +49 89 1490960

Eesti

Amgen Switzerland AG Vilniaus filialas Tel: +372 5125 501

Ελλάδα

Amgen Ελλάς Φαρμακευτικά Ε.Π.Ε. Τηλ.: +30 210 3447000

España

Amgen S.A.

Tel: +34 93 600 18 60

France

Amgen S.A.S.

Tél: +33 (0)9 69 363 363

Hrvatska

Amgen d.o.o.

Tel: +385 (1) 562 57 20

Ireland

Amgen Limited

United Kingdom

Tel: +44 (0)1223 420305

Ísland

Vistor hf.

Sími: +354 535 7000

Italia

Amgen S.r.l.

Tel: +39 02 6241121

Kύπρος

Papaellinas & Co Ltd Τηλ.: +357 22741 741

Latvija

Amgen Switzerland AG Rīgas filiāle

Tel: +371 292 84807

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in.

Andere informatiebronnen

Nederland

Amgen B.V.

Tel: +31 (0)76 5732500

Norge

Amgen AB

Tel: +47 23308000

Österreich

Amgen GmbH

Tel: +43 (0)1 50 217

Polska

Amgen Biotechnologia Sp. z o.o.

Tel.: +48 22 581 3000

Portugal

Amgen Biofarmacêutica, Lda.

Tel: +351 21 4220550

România

Amgen România SRL

Tel: +4021 527 3000

Slovenija

AMGEN zdravila d.o.o.

Tel: +386 (0)1 585 1767

Slovenská republika

Amgen Slovakia s.r.o.

Tel: +421 33 321 13 22

Suomi/Finland

Amgen AB, sivuliike Suomessa/Amgen AB, filial i Finland

Puh/Tel: +358 (0)9 54900500

Sverige

Amgen AB

Tel: +46 (0)8 6951100

United Kingdom

Amgen Limited

Tel: +44 (0)1223 420305

Meer informatie over dit geneesmiddel is beschikbaar op de website van het Europees Geneesmiddelenbureau (http://www.ema.europa.eu)

Deze bijsluiter is beschikbaar in alle EU/EER-talen op de website van het Europees Geneesmiddelenbureau.

Commentaar

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hulp
  • Get it on Google Play
  • Over
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    Geneesmiddelen op recept vermeld