Dutch
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Bretaris Genuair (aclidinium bromide, micronised) – Etikettering - R03BB

Updated on site: 05-Oct-2017

Naam van geneesmiddelBretaris Genuair
ATC codeR03BB
Werkzame stofaclidinium bromide, micronised
ProducentAstraZeneca AB

GEGEVENS DIE OP DE BUITENVERPAKKING MOETEN WORDEN VERMELD KARTONNEN BUITENDOOS

1.NAAM VAN HET GENEESMIDDEL

Bretaris Genuair 322 microgram inhalatiepoeder aclidinium (aclidiniumbromide)

2.GEHALTE AAN WERKZA(A)M(E) BESTANDDE(E)L(EN)

Iedere afgeleverde dosis bevat 375 microgram aclidiniumbromide, het equivalent van 322 microgram aclidinium.

3.LIJST VAN HULPSTOFFEN

Bevat ook: lactose

4.FARMACEUTISCHE VORM EN INHOUD

1 inhalator met 30 doses

1 inhalator met 60 doses

3 inhalators met elk 60 doses

5.WIJZE VAN GEBRUIK EN TOEDIENINGSWEG(EN)

Lees voor het gebruik de bijsluiter.

Inhalatie

6. EEN SPECIALE WAARSCHUWING DAT HET GENEESMIDDEL BUITEN HET ZICHT EN BEREIK VAN KINDEREN DIENT TE WORDEN GEHOUDEN

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

7.ANDERE SPECIALE WAARSCHUWING(EN), INDIEN NODIG

8.UITERSTE GEBRUIKSDATUM

EXP

Te gebruiken binnen 90 dagen na opening van het zakje.

9.BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR DE BEWARING

Bewaar de Genuair-inhalator in het zakje tot de start van de toedieningsperiode.

10. BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET VERWIJDEREN VAN

NIET-GEBRUIKTE GENEESMIDDELEN OF DAARVAN AFGELEIDE AFVALSTOFFEN (INDIEN VAN TOEPASSING)

11. NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

AstraZeneca AB

SE-151 85 Södertälje

Zweden

AstraZeneca (AstraZeneca logo)

12.NUMMER(S) VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

EU/1/12/781/001 30 doses

EU/1/12/781/002 60 doses

EU/1/12/781/003 3 inhalators met elk 60 doses

13.BATCHNUMMER

Lot

14.ALGEMENE INDELING VOOR DE AFLEVERING

15.INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

16.INFORMATIE IN BRAILLE

bretaris genuair

17.UNIEK IDENTIFICATIEKENMERK - 2D MATRIXCODE

2D matrixcode met het unieke identificatiekenmerk.

18.UNIEK IDENTIFICATIEKENMERK - VOOR MENSEN LEESBARE GEGEVENS

PC:

SN:

NN:

GEGEVENS DIE TEN MINSTE OP PRIMAIRE KLEINVERPAKKINGEN MOETEN WORDEN VERMELD

Inhalator-etiket

1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL EN DE TOEDIENINGSWEG(EN)

Bretaris Genuair 322 mcg inhalatiepoeder aclidinium (aclidiniumbromide)

Inhalatie

2.WIJZE VAN TOEDIENING

3.UITERSTE GEBRUIKSDATUM

EXP

Te gebruiken binnen 90 dagen na opening van het zakje.

4.BATCHNUMMER

Lot

5.INHOUD UITGEDRUKT IN GEWICHT, VOLUME OF EENHEID

30 doses

60 doses

6.OVERIGE

AstraZeneca (AstraZeneca logo)

Commentaar

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hulp
  • Get it on Google Play
  • Over
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    Geneesmiddelen op recept vermeld