Dutch
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Brimica Genuair (aclidinium / formoterol fumarate dihydrate) – Etikettering - R03AL05

Updated on site: 05-Oct-2017

Naam van geneesmiddelBrimica Genuair
ATC codeR03AL05
Werkzame stofaclidinium / formoterol fumarate dihydrate
ProducentAstraZeneca AB

GEGEVENS DIE OP DE BUITENVERPAKKING MOETEN WORDEN VERMELD KARTONNEN BUITENDOOS

1.NAAM VAN HET GENEESMIDDEL

Brimica Genuair 340/12 microgram inhalatiepoeder

Aclidinium/formoterolfumaraatdihydraat

2.GEHALTE AAN WERKZAME STOF(FEN)

Elke afgeleverde dosis bevat 396 microgram aclidiniumbromide (equivalent aan 340 microgram aclidinium) en 11,8 microgram formoterolfumaraatdihydraat.

3.LIJST VAN HULPSTOFFEN

Bevat ook: Lactose

Zie de bijsluiter voor meer informatie

4.FARMACEUTISCHE VORM EN INHOUD

1 inhalator met 30 doses

1 inhalator met 60 doses

3 inhalatoren met elk 60 doses

5.WIJZE VAN GEBRUIK EN TOEDIENINGSWEG(EN)

Voor inhalatie

Lees voor het gebruik de bijsluiter.

6. EEN SPECIALE WAARSCHUWING DAT HET GENEESMIDDEL BUITEN HET ZICHT EN BEREIK VAN KINDEREN DIENT TE WORDEN GEHOUDEN

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

7.ANDERE SPECIALE WAARSCHUWING(EN), INDIEN NODIG

8.UITERSTE GEBRUIKSDATUM

EXP

Te gebruiken binnen 60 dagen na opening van het zakje.

9.BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR DE BEWARING

Bewaar de Genuair-inhalator beschermd in het afgesloten zakje tot de toedieningsperiode start.

10. BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET VERWIJDEREN VAN

NIET-GEBRUIKTE GENEESMIDDELEN OF DAARVAN AFGELEIDE AFVALSTOFFEN (INDIEN VAN TOEPASSING)

11. NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

AstraZeneca AB

SE-151 85 Södertälje

Zweden

AstraZeneca (AstraZeneca logo)

12.NUMMER(S) VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

EU/1/14/963/001

1 inhalator met 60 doses

EU/1/14/963/002

3 inhalatoren met elk 60 doses

EU/1/14/963/003

1 inhalator met 30 doses

 

13.BATCHNUMMER

Lot

14.ALGEMENE INDELING VOOR DE AFLEVERING

Geneesmiddel op medisch voorschrift

15.INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

16.INFORMATIE IN BRAILLE

brimica genuair

17.UNIEK IDENTIFICATIEKENMERK - 2D MATRIXCODE

2D matrixcode met het unieke identificatiekenmerk.

18.UNIEK IDENTIFICATIEKENMERK - VOOR MENSEN LEESBARE GEGEVENS

PC:

SN:

NN:

GEGEVENS DIE IN IEDER GEVAL OP BLISTERVERPAKKINGEN OF STRIPS MOETEN WORDEN VERMELD

ALUMINIUM ZAKJE

1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL

Brimica Genuair 340/12 microgram inhalatiepoeder

Aclidinium/formoterolfumaraatdihydraat

2. NAAM VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

AstraZeneca (AstraZeneca logo)

3.UITERSTE GEBRUIKSDATUM

EXP

Te gebruiken binnen 60 dagen na opening van het zakje.

4.BATCHNUMMER, IDENTIFICATIE- EN PRODUCTCODES

Lot

5.OVERIGE

Bewaar de Genuair-inhalator beschermd in het afgesloten zakje tot de toedieningsperiode start.

[pijltje] Hier afscheuren

GEGEVENS DIE IN IEDER GEVAL OP PRIMAIRE KLEINVERPAKKINGEN MOETEN WORDEN VERMELD

INHALATOR ETIKET

1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL EN DE TOEDIENINGSWEG(EN)

Brimica Genuair 340/12 mcg inhalatiepoeder

Aclidinium/formoterolfumaraatdihydraat

2.WIJZE VAN TOEDIENING

Voor inhalatie

3. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

Te gebruiken binnen 60 dagen na opening van het zakje.

EXP

4. BATCHNUMMER, IDENTIFICATIE- EN PRODUCTCODES

Lot

5.INHOUD UITGEDRUKT IN GEWICHT, VOLUME OF EENHEID

30 doses

60 doses

6.OVERIGE

AstraZeneca (AstraZeneca logo)

Commentaar

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hulp
  • Get it on Google Play
  • Over
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    Geneesmiddelen op recept vermeld