Dutch
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Byetta (exenatide) – Bijsluiter - A10BX04

Updated on site: 05-Oct-2017

Naam van geneesmiddelByetta
ATC codeA10BX04
Werkzame stofexenatide
ProducentAstraZeneca AB

Bijsluiter: informatie voor de gebruiker

Byetta 5 microgram oplossing voor injectie in voorgevulde pen Byetta 10 microgram oplossing voor injectie in voorgevulde pen exenatide

Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke informatie in voor u.

-Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.

-Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw arts, apotheker of diabetesverpleegkundige.

-Geef dit geneesmiddel niet door aan anderen, want het is alleen aan u voorgeschreven. Het kan schadelijk zijn voor anderen, ook al hebben zij dezelfde klachten als u.

-Krijgt u last van een van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts, apotheker of diabetesverpleegkundige.

Inhoud van deze bijsluiter

1.Wat is Byetta en waarvoor wordt dit middel gebruikt?

2.Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

3.Hoe gebruikt u dit middel?

4.Mogelijke bijwerkingen

5.Hoe bewaart u dit middel?

6.Inhoud van de verpakking en overige informatie

1.Wat is Byetta en waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Byetta bevat de werkzame stof exenatide. Het is een geneesmiddel dat u per injectie gebruikt en dat wordt gebruikt ter verbetering van de bloedsuikerregulering bij volwassenen met type 2 (niet- insulineafhankelijke) diabetes mellitus.

Byetta wordt gebruikt met andere antidiabetische geneesmiddelen, zoals metformine, sulfonylureumderivaten, thiazolidinedionen en basale of langwerkende insulines. Uw arts schrijft u nu Byetta voor als een aanvullend geneesmiddel om uw bloedsuiker te kunnen reguleren. Blijf uw dieet en bewegingsprogramma voortzetten.

U heeft diabetes doordat uw lichaam niet voldoende insuline aanmaakt om de hoeveelheid suiker in uw bloed te reguleren of doordat uw lichaam niet in staat is om de insuline goed te gebruiken. De werkzame stof in Byetta helpt uw lichaam om de productie van insuline te verhogen wanneer uw bloedsuiker hoog is.

2. Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?

-U bent allergisch voor één van de stoffen in dit geneesmiddel. Deze stoffen kunt u vinden in rubriek 6.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?

Neem contact op met uw arts, apotheker of diabetesverpleegkundige voordat u dit middel gebruikt:

-Wanneer u dit middel in combinatie met een sulfonylureumderivaat gebruikt, aangezien dan een lage bloedsuiker (hypoglykemie) kan optreden. Raadpleeg uw arts, apotheker of diabetesverpleegkundige als u twijfelt of een van uw andere geneesmiddelen een sulfonylureumderivaat bevat.

-Als u type 1 diabetes of diabetische ketoacidose (een gevaarlijke conditie die kan voorkomen bij diabetes) heeft, want dan mag u dit geneesmiddel niet gebruiken.

-Over de manier waarop dit middel moet worden geïnjecteerd. Het moet onder de huid worden geïnjecteerd en niet in een ader of in de spier.

-Wanneer u ernstige problemen heeft met een langzame lediging van de maag of de vertering van voedsel, want het gebruik van dit middel wordt dan niet aanbevolen. De werkzame stof in dit geneesmiddel vertraagt de lediging van de maag zodat voedsel uw maag langzamer passeert.

-Wanneer u ooit een ontsteking aan de alvleesklier (pancreatitis) gehad heeft (zie rubriek 4).

-Wanneer u te snel afvalt (meer dan 1,5 kg per week), neem dan contact hierover op met uw arts want dit kan problemen veroorzaken zoals galstenen.

-Wanneer u een ernstige nierziekte heeft of wanneer u dialyse ondergaat want het gebruik van dit middel wordt dan niet aanbevolen. Er is weinig ervaring met dit geneesmiddel bij patiënten met nierproblemen.

Kinderen en jongeren tot 18 jaar

Dit middel mag niet worden gebruikt bij kinderen of jongeren onder de 18 jaar omdat er geen ervaring is met dit middel bij deze leeftijdsgroep.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?

Gebruikt u naast dit middel nog andere geneesmiddelen, heeft u dat kort geleden gedaan, of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheker. Dit is vooral belangrijk bij:

geneesmiddelen die worden gebruikt om diabetes type 2 te behandelen en op dezelfde manier werken als Byetta (bijvoorbeeld liraglutide en exenatide met verlengde afgifte) want gelijktijdig gebruik van deze middelen met Byetta wordt niet aanbevolen.

geneesmiddelen die worden gebruikt om het bloed te verdunnen (antistollingsmiddelen), bijvoorbeeld warfarine, omdat u dan extra gecontroleerd moet worden op veranderingen in INR (waarden met betrekking tot bloedverdunning) tijdens het begin van de behandeling met dit middel.

Vraag uw arts of het tijdstip waarop u tabletten inneemt, moet worden veranderd, aangezien dit middel de maaglediging vertraagt en invloed kan hebben op geneesmiddelen die de maag snel moeten passeren, bijvoorbeeld:

Maagsapresistente tabletten of capsules (bijvoorbeeld geneesmiddelen die uw maagzuur verminderen (protonpompremmers)). Deze mogen niet te lang in uw maag blijven en moeten daarom één uur voor of vier uur na de Byetta-injectie worden ingenomen.

Sommige antibiotica moeten mogelijk één uur vóór de Byetta-injectie worden ingenomen.

Tabletten die u met voedsel moet innemen, kunnen het best worden ingenomen met een maaltijd op een tijdstip dat u dit middel niet gebruikt.

Waarop moet u letten met eten?

Gebruik dit middel op elk gewenst moment tijdens de 60 minuten (1 uur) vóór uw maaltijd. (Zie rubriek 3 'Hoe gebruikt u dit middel?'). Gebruik Byetta niet na de maaltijd.

Zwangerschap en borstvoeding

Het is niet bekend of dit middel schade kan toebrengen aan uw ongeboren kind. Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn of wilt u zwanger worden? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt, aangezien het niet gebruikt mag worden tijdens de zwangerschap.

Het is niet bekend of exenatide overgaat in de moedermelk. Dit geneesmiddel mag niet gebruikt worden indien u borstvoeding geeft.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Als u dit middel gebruikt in combinatie met een sulfonylureumderivaat of insuline, kan er een lage bloedsuiker (hypoglykemie) optreden. Hypoglykemie kan uw concentratievermogen verminderen. Houd rekening met dit mogelijke probleem in alle situaties waarin u uzelf en anderen in gevaar kunt brengen (bijv. bij het autorijden of het bedienen van machines).

Byetta bevat metacresol

Metacresol kan allergische reacties veroorzaken.

Byetta bevat natrium

Dit geneesmiddel bevat minder dan 1 mmol natrium (23 mg) per dosering, d.w.z. het is in essentie “natrium-vrij”.

3.Hoe gebruikt u dit middel?

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals uw arts, apotheker of diabetesverpleegkundige u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts, apotheker of diabetesverpleegkundige.

Er zijn twee sterktes van Byetta verkrijgbaar: Byetta 5 microgram en Byetta 10 microgram. Het is mogelijk dat uw arts Byetta 5 microgram tweemaal daags voorschrijft om de behandeling te starten. Nadat u 30 dagen Byetta 5 microgram tweemaal daags heeft gebruikt, kan uw arts uw dosis verhogen tot Byetta 10 microgram tweemaal daags.

Het kan langer duren dan 30 dagen om de Byetta 5 microgram dosering te verdragen als u ouder bent dan 70 jaar of als u problemen heeft met uw nieren. Uw arts zal de dosering dan mogelijk niet verhogen.

U dient uw dosis toe met één injectie van uw voorgevulde pen. Verander uw dosis niet tenzij uw arts dat heeft gezegd.

U moet dit geneesmiddel injecteren op een willekeurig tijdstip tijdens de 60 minuten (1 uur) vóór uw ochtend- en avondmaaltijd, of vóór uw twee hoofdmaaltijden van de dag met daartussen een interval van ongeveer 6 uur of langer. Gebruik dit middel niet na uw maaltijd.

U moet dit geneesmiddel injecteren onder de huid(subcutane injectie) van uw bovenbeen (dij), buik of bovenarm geïnjecteerd. Als u zowel Byetta als insuline gebruikt, moet u deze gescheiden injecteren.

U hoeft uw suikerspiegels niet dagelijks te controleren om de dosering van Byetta te bepalen. Echter, indien u ook een sulfonylureumderivaat of een insuline gebruikt, kan uw arts u vragen om uw bloedsuikerspiegels te controleren om de dosering van het sulfonylureumderivaat of van de insuline aan te passen.

Zie de meegeleverde gebruikershandleiding voor de pen voor instructies voor gebruik van de Byetta-pen.

Uw arts of verpleegkundige moet u leren hoe u Byetta moet injecteren vóór u het voor de eerste keer gebruikt.

Naalden van Becton, Dickinson and Company zijn geschikt voor gebruik met de Byetta-pen. Injectienaalden zijn niet bijgesloten. Gebruik voor elke injectie een nieuwe naald en gooi deze na elk gebruik weg. Dit geneesmiddel is voor u persoonlijk; deel een Byetta-pen nooit met anderen.

Heeft u te veel van dit middel gebruikt?

Als u meer van dit middel heeft gebruikt dan moest, neem dan direct contact op met uw arts of ga meteen naar een ziekenhuis. Te veel van dit middel gebruiken kan misselijkheid, braken, duizeligheid of verschijnselen van een lage bloedsuiker veroorzaken (zie rubriek 4).

Bent u vergeten dit middel te gebruiken?

Als u een dosis van dit middel mist, sla deze dosis dan over en dien uw volgende dosis toe op het eerstvolgende voorgeschreven tijdstip. Neem geen dubbele dosis of verhoog de hoeveelheid van uw volgende dosis niet om een vergeten dosis in te halen.

Als u stopt met het gebruik van dit middel

Als u het gevoel heeft dat u beter met dit middel kunt stoppen, raadpleeg dan eerst uw arts. Als u stopt met het gebruik van dit middel kan dit invloed hebben op uw bloedsuikerspiegels.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts, apotheker of diabetesverpleegkundige.

4.Mogelijke bijwerkingen

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

Ernstige allergische reacties (anafylaxie) zijn zelden gerapporteerd (kunnen zich voordoen bij 1 op de 1.000 gebruikers).

U dient onmiddellijk uw arts te raadplegen als u symptomen ervaart zoals:

Opzwellen van het gezicht, de tong of de keel (angio-oedeem)

Huiduitslag, jeuk en snel opzwellen van de weefsels van nek, gezicht, mond of keel

Problemen met slikken

Galbulten en problemen met ademen

Gevallen van ontsteking van de alvleesklier (pancreatitis) zijn gemeld (frequentie niet bekend) bij patiënten die dit middel kregen. Pancreatitis kan een ernstige, mogelijk levensbedreigende aandoening zijn.

Informeer uw arts als u pancreatitis, galstenen, alcoholverslaving of zeer hoge triglyceridewaarden heeft gehad. Deze aandoeningen kunnen de kans verhogen om pancreatitis te krijgen of weer te krijgen, ongeacht of u dit middel gebruikt of niet.

STOP met het gebruik van dit middel en neem direct contact op met uw arts als u ernstige en aanhoudende pijn in de buik, met of zonder braken, heeft omdat u een ontstoken alvleesklier (pancreatitis) zou kunnen hebben.

Zeer vaak voorkomende bijwerkingen (kunnen zich voordoen bij meer dan 1 op de 10 gebruikers):

misselijkheid (misselijkheid komt het meest voor bij het eerste gebruik van dit middel, maar bij de meeste patiënten vermindert dit na enige tijd)

braken

diarree

hypoglykemie

Wanneer dit middel wordt gebruikt met een geneesmiddel dat een sulfonylureumderivaat of een insuline bevat, kunnen episodes van lage bloedsuiker (hypoglykemie) zeer vaak optreden (over het algemeen licht tot matig). Het kan nodig zijn de dosis van uw sulfonylureumbevattende geneesmiddel of uw insuline te verlagen zolang u dit middel gebruikt. De klachten en verschijnselen van een lage bloedsuikerspiegel kunnen onder meer zijn: hoofdpijn, slaperigheid, zwakte, duizeligheid, verwardheid, prikkelbaarheid, honger, snelle hartslag, transpireren en schrikachtigheid. Uw arts moet u vertellen wat u moet doen bij een lage bloedsuikerspiegel.

Vaak voorkomende bijwerkingen (kunnen zich voordoen bij 1 op de 10 gebruikers):

duizeligheid

hoofdpijn

schrikachtigheid

obstipatie

pijn in de maagstreek

opzwellen

spijsverteringsstoornis (indigestie)

jeuk (met of zonder uitslag)

flatulentie (winderigheid)

meer zweten

verlies van energie en kracht

maagzuur

verminderde eetlust

Dit middel kan uw eetlust, de hoeveelheid voedsel die u eet en uw gewicht verminderen.

Als u te snel gewicht verliest (meer dan 1,5 kg per week) vertel het dan uw arts omdat dit problemen kan veroorzaken zoals galstenen.

Soms voorkomende bijwerkingen (kunnen zich voordoen bij 1 op de 100 gebruikers):

verminderde nierfunctie

uitdroging (dehydratie), in het algemeen samen met misselijkheid, overgeven en/of diarree

vreemde smaak in de mond

boeren

reacties op de plaats van injectie (roodheid)

slaperigheid

haaruitval

verminderd gewicht

Zelden voorkomende bijwerkingen (kunnen zich voordoen bij 1 op de 1.000 gebruikers):

ingewandenobstructie (blokkade in de darmen)

Daarnaast zijn enkele andere bijwerkingen gemeld bij patiënten (de frequentie is onbekend en kan niet worden geschat met behulp van beschikbare informatie):

veranderingen in de INR (waarden met betrekking tot bloedverdunning) zijn gerapporteerd wanneer gelijktijdig warfarine gebruikt wordt.

Het melden van bijwerkingen

Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts, apotheker of diabetesverpleegkundige. Dit geldt ook voor mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan. U kunt bijwerkingen ook rechtstreeks melden via het nationale meldsysteem zoals vermeld in aanhangsel V. Door bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van dit geneesmiddel.

5.Hoe bewaart u dit middel?

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op het etiket en de doos na ‘EXP.’ Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Bewaren in de koelkast (2 °C – 8 °C). Bewaar de pen zodra deze in gebruik is genomen beneden 25 oC, gedurende maximaal 30 dagen. Gooi een gebruikte pen na 30 dagen weg, zelfs als er nog wat geneesmiddel in de pen zit.

Plaats de dop weer terug op de pen om te beschermen tegen licht. Niet in de vriezer bewaren. Gooi een Byetta-pen altijd weg als deze bevroren is geweest.

Gebruik dit middel niet als u vaste deeltjes in de oplossing bemerkt, of als deze troebel of gekleurd is.

Bewaar de pen niet met een daarop bevestigde naald. Als de naald erop blijft zitten, kan er geneesmiddel uit de pen lekken of kunnen er luchtbellen in de patroon komen.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.

6. Inhoud van de verpakking en overige informatie

Welke stoffen zitten er in dit middel?

-De werkzame stof in dit middel is exenatide.

-Twee voorgevulde pennen zijn beschikbaar. Eén met een dosisafgifte van 5 microgram en één van 10 microgram.

-Elke dosis van Byetta 5 microgram oplossing voor injectie (injectie) bevat 5 microgram exenatide in 20 microliter.

-Elke dosis van Byetta 10 microgram oplossing voor injectie (injectie) bevat 10 microgram exenatide in 40 microliter.

-Elke milliliter (ml) van de oplossing voor injectie bevat 0,25 milligram (mg) exenatide.

-De andere stoffen (hulpstoffen) in dit middel zijn metacresol (44 microgram/dosis in Byetta

5 microgram oplossing voor injectie en 88 microgram/dosis in Byetta 10 microgram oplossing voor injectie), mannitol, ijsazijnzuur, natriumacetaattrihydraat en water voor injectie (zie rubriek 2).

Hoe ziet Byetta eruit en hoeveel zit er in een verpakking?

Byetta is een heldere en kleurloze vloeistof (oplossing voor injectie) in een glazen patroon in een pen. Wanneer de pen leeg is, kunt u hem niet meer gebruiken. Elke pen bevat 60 doses voor twee injecties per dag gedurende 30 dagen.

De pen is verkrijgbaar in verpakkingsgrootten van 1 en 3 voorgevulde pennen. Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen

AstraZeneca AB

SE-151 85 Södertälje

Zweden

Fabrikant

AstraZeneca UK Limited

Silk Road Business Park,

Macclesfield, Cheshire, SK10 2NA

Verenigd Koninkrijk

Swords Laboratories T/A Lawrence Laboratories, Unit 12 Distribution Centre, Shannon Industrial Estate, Shannon, Co. Clare, Ierland.

Neem voor alle informatie met betrekking tot dit geneesmiddel contact op met de lokale vertegenwoordiger van de registratiehouder:

België/Belgique/Belgien

Lietuva

AstraZeneca S.A./N.V.

UAB AstraZeneca Lietuva

Tel: +32 2 370 48 11

Tel: +370 5 2660550

България

Luxembourg/Luxemburg

АстраЗенека България ЕООД

AstraZeneca S.A./N.V.

Тел.: +359 24455000

Tél/Tel: +32 2 370 48 11

Česká republika

Magyarország

AstraZeneca Czech Republic s.r.o.

AstraZeneca Kft.

Tel: +420 222 807 111

Tel.: +36 1 883 6500

Danmark

Malta

AstraZeneca A/S

Associated Drug Co. Ltd

Tlf: +45 43 66 64 62

Tel: +356 2277 8000

Deutschland

Nederland

AstraZeneca GmbH

AstraZeneca BV

Tel: +49 41 03 7080

Tel: +31 79 363 2222

Eesti

Norge

AstraZeneca

AstraZeneca AS

Tel: +372 6549 600

Tlf: +47 21 00 64 00

Ελλάδα

Österreich

AstraZeneca A.E.

AstraZeneca Österreich GmbH

Τηλ: +30 210 6871500

Tel: +43 1 711 31 0

España

Polska

AstraZeneca Farmacéutica Spain, S.A.

AstraZeneca Pharma Poland Sp. z o.o.

Tel: +34 91 301 91 00

Tel.: +48 22 245 73 00

France

Portugal

AstraZeneca

AstraZeneca Produtos Farmacêuticos, Lda.

Tél: +33 1 41 29 40 00

Tel: +351 21 434 61 00

Hrvatska

România

AstraZeneca d.o.o.

AstraZeneca Pharma SRL

Tel: +385 1 4628 000

Tel: +40 21 317 60 41

Ireland

Slovenija

AstraZeneca Pharmaceuticals (Ireland) Ltd

AstraZeneca UK Limited

Tel: +353 1609 7100

Tel: +386 1 51 35 600

Ísland

Slovenská republika

Vistor hf.

AstraZeneca AB, o.z.

Sími: +354 535 7000

Tel: +421 2 5737 7777

Italia

Suomi/Finland

AstraZeneca S.p.A.

AstraZeneca Oy

 

Tel: +39 02 9801 1

Puh/Tel: +358 10 23 010

Κύπρος

Sverige

Αλέκτωρ Φαρµακευτική Λτδ

AstraZeneca AB

Τηλ: +357 22490305

Tel: +46 8 553 26 000

Latvija

United Kingdom

SIA AstraZeneca Latvija

AstraZeneca UK Ltd

Tel: +371 67377100

Tel: +44 1582 836 836

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in

Meer informatie over dit geneesmiddel is beschikbaar op de website van het Europees Geneesmiddelenbureau: http://www.ema.europa.eu.

GEBRUIKERSHANDLEIDING PEN

Byetta 5 microgram oplossing voor injectie in voorgevulde pen (exenatide)

Rubriek 1. WAT U DIENT TE WETEN OVER UW BYETTA-PEN

Lees deze rubriek volledig voordat u begint. Ga daarna naar rubriek 2 – starten met gebruik

Lees deze instructies aandachtig VOORDAT u uw Byetta-pen gebruikt. Lees ook de Byetta bijsluiter, deze is bijgevoegd in de Byetta-penverpakking.

U dient uw pen op de juiste manier te gebruiken om zoveel mogelijk profijt uit Byetta te halen. Het niet volledig opvolgen van deze instructies kan leiden tot bijvoorbeeld een verkeerde dosis, een gebroken pen of een infectie.

Deze instructies vervangen niet het gesprek met uw zorgverlener over uw medische conditie of uw behandeling. Indien u problemen heeft met het gebruik van uw Byetta-pen, neem dan contact op met uw zorgverlener.

BELANGRIJKE INFORMATIE OVER UW BYETTA-PEN

Byetta wordt twee maal per dag geïnjecteerd, de pen bevat voldoende geneesmiddel voor 30 dagen. U hoeft geen dosis af te meten, de pen meet elke dosis voor u af.

DIT GENEESMIDDEL NIET OVERHEVELEN VAN DE PEN NAAR EEN INJECTIESPUIT.

Als een onderdeel van uw pen kapot of beschadigd lijkt te zijn, gebruik de pen dan niet.

Deel uw pen of uw naalden niet met anderen, omdat dan mogelijk infecties kunnen worden overgedragen.

Gebruik van deze pen door blinde of slechtziende personen wordt niet aanbevolen. Hulp van iemand die geoefend is in het juiste gebruik van de pen is noodzakelijk.

Gezondheidszorgmedewerkers of andere zorgverleners dienen de lokale voorschriften of de voorschriften van de instelling op te volgen ten aanzien van de omgang met naalden.

Volg de instructies voor een hygiënische injectietechniek zoals aanbevolen door uw zorgverlener.

Volg rubriek 2 alleen om een nieuwe pen vóór het eerste gebruik klaar te maken.

Rubriek 3 van deze handleiding dient gevolgd te worden voor elke injectie.

OVER INJECTIENAALDEN

Uw Byetta-pen is geschikt voor gebruik met naalden van Becton, Dickinson and Company.

Dien ik voor elke injectie een nieuwe naald te gebruiken?

Ja. Gebruik geen gebruikte naalden.

Verwijder de naald direct na elke injectie. Dit helpt weglekken van Byetta en vorming van luchtbellen voorkomen, vermindert verstopping van de naald en minimaliseert het risico op infectie.

Druk nooit op de injectieknop, tenzij er een naald op de pen is bevestigd.

Hoe gooi ik mijn naalden weg?

Gooi gebruikte naalden weg in een prikbestendige container of volgens de aanwijzingen van uw zorgverlener.

Gooi de pen niet weg met een daarop bevestigde naald.

BEWAREN VAN UW BYETTA-PEN

Hoe moet ik mijn Byetta-pen bewaren?

Bewaren in de koelkast (2 C tot 8 C).

Niet in de vriezer bewaren. Gooi een Byetta-pen altijd weg als deze bevroren is geweest.

Eenmaal in gebruik, moet uw Byetta-pen bewaard worden beneden 25°C.

Plaats de pendop terug op de pen om deze te beschermen tegen licht.

Bewaar de Byetta-pen niet met de naald er nog op. Als de naald erop blijft zitten, kan het geneesmiddel uit de Byetta-pen lekken of kunnen er luchtbellen in de patroon komen.

Houd uw pen en naalden buiten het zicht en bereik van kinderen.

Hoe lang kan ik een Byetta-pen gebruiken?

Gebruik een Byetta-pen slechts 30 dagen na het klaarmaken van een nieuwe pen voor het eerste gebruik.

Gooi een gebruikte Byetta-pen na 30 dagen weg, zelfs als er nog geneesmiddel achterblijft in de pen.

Noteer de datum waarop u de pen voor het eerst gebruikt en de datum 30 dagen later in de ruimte hieronder:

Datum van eerste gebruik:

Datum waarop pen dient te worden weggegooid:

Gebruik Byetta niet meer na de vervaldatum die staat vermeld op het etiket en de doos na ‘EXP’. De vervaldatum verwijst naar de laatste dag van die maand.

Hoe moet ik mijn Byetta-pen schoonmaken?

Veeg de buitenkant van de pen indien nodig met een schone vochtige doek af.

Tijdens normaal gebruik kunnen er witte deeltjes verschijnen op de buitenste punt van de patroon. U mag deze met een wattenstokje met alcohol of een alcoholdoekje verwijderen.

Zie ook de bijgevoegde Byetta bijsluiter. Voor meer informatie, neem contact op met uw zorgverlener.

Rubriek 2. STARTEN MET GEBRUIK

Lees en volg de instructies in deze rubriek alleen nadat u rubriek 1 wat u dient te weten over uw Byetta-pen heeft gelezen.

Maak uw pen klaar vlak voordat u hem voor de eerste keer gaat gebruiken. Volg het – klaarmaken van nieuwe pen – slechts eenmaal. Voor standaard gebruik, het – klaarmaken van nieuwe pen – niet herhalen. Indien u dat wel herhaalt, zal uw Byetta op zijn vóór de 30 dagen gebruikstermijn.

BYETTA-PEN ONDERDELEN

Blauwe Pen Dop

Patroon

Byetta

Etiket

Doseer

Doseer

Injectie

 

 

 

Vloeistof

 

Venster

Knop

Knop

NAALD ONDERDELEN

 

DOSEERVENSTER SYMBOLEN

 

(Naalden niet inbegrepen)

 

gereed om doseerknop uit te

 

 

 

 

 

 

 

 

trekken

 

 

 

 

 

 

gereed om op de juiste dosis

 

 

 

 

in te stellen

 

 

 

 

 

 

klaar voor het injecteren van

 

Buitenste

Binnenste Naald

Papieren

5 microgram (mcg)

 

 

doseerknop

ingedrukt

en

 

Naald

Naald

Beschermlaagje

gereed om

opnieuw

in te

 

Beschermer

Beschermer

 

stellen

 

 

 

KLAARMAKEN VAN NIEUWE PEN – DOE DIT SLECHTS EENMAAL

STAP A Controleer de Pen

Was uw handen voor gebruik.

Controleer het etiket van de pen om u ervan te verzekeren dat het uw Byetta-pen van 5 microgram is.

Trek de blauwe dop van de pen.

Controleer Byetta in de patroon. De vloeistof moet helder, kleurloos en vrij van vaste deeltjes zijn. Gebruik de pen niet als dit niet het geval is.

Let op: Een kleine luchtbel in de patroon is normaal.

STAP B Bevestig de Naald

Verwijder het papieren beschermlaagje van de buitenste naaldbescherming.

Duw de naald met de bescherming erom recht op de pen, schroef daarna de naald erop tot hij stevig vast zit.

Trek de buitenste naaldbescherming eraf. Gooi deze niet weg. De buitenste naaldbeschermer zal worden gebruikt als u de naald van de pen verwijdert na de injectie.

Verwijder de binnenste naaldbescherming en gooi deze weg. Een kleine druppel vloeistof kan verschijnen. Dit is normaal.

STAP C Dosis instellen

Controleer of in het doseervenster zichtbaar is. Is dit niet het geval, draai dan de doseerknop met de wijzers van de klok mee tot het niet verder kan en in het doseervenster zichtbaar is.

Trek de doseerknop uit tot het niet verder kan en in het doseervenster zichtbaar is.

Draai de doseerknop met de wijzers van de klok mee tot het niet verder kan en in het doseervenster zichtbaar is. Zorg ervoor dat de 5 met de streep eronder zichtbaar is in het centrum van het doseervenster.

Opmerking: Indien u de knop niet met de klok mee kan draaien tot de , zie Vaak Gestelde Vragen, nummer 9, in rubriek 4 van deze gebruikshandleiding.

STAP D Klaarmaken van de Pen

Richt de naald omhoog en weg bij u vandaan.

seconden

DUW & HOUD VAST

Gebruik uw duim om de injectieknop stevig in te drukken tot het niet verder kan. Houd de injectieknop ingedrukt en tel langzaam tot 5.

Indien u geen stroompje of enkele druppels uit de punt van de naald ziet komen, herhaal dan Stappen C & D.

Het klaarmaken van de pen is gereed wanneer zichtbaar is in het centrum van het doseervenster EN wanneer u een stroompje of enkele druppels uit de punt van de naald heeft zien komen.

Opmerking: Indien u na 4 pogingen nog geen vloeistof heeft gezien, zie Vaak Gestelde Vragen, nummer 3, Rubriek 4 van deze gebruikershandleiding.

STAP E Voltooi Klaarmaken Nieuwe Pen

Draai de doseerknop met de wijzers van de klok mee tot het niet verder kan en in het

doseervenster zichtbaar is.

Het Klaarmaken van de Nieuwe Pen is nu gereed. Herhaal rubriek 2 niet voor elk standaard gebruik. Als u dit wel voor elk standaard gebruik herhaalt, heeft u niet genoeg Byetta in uw pen voor 30 dagen.

U bent nu klaar voor uw eerste dosis Byetta.

Ga naar Rubriek 3, Stap 3, voor instructies hoe u uw eerste standaard dosis dient te injecteren.

Opmerking: Indien u niet de doseerknop kan draaien, zie Vaak Gestelde Vragen, nummer 9, Rubriek 4 van deze gebruikershandleiding.

Rubriek 3. STANDAARD GEBRUIK

Nu dat u uw nieuwe pen klaar gemaakt heeft, volg Rubriek 3 voor al uw injecties.

STAP 1 Controleer de Pen

Was uw handen voor gebruik.

Controleer het etiket van de pen om u ervan te verzekeren dat het uw pen van 5 microgram is.

Trek de blauwe dop van de pen.

Controleer Byetta in de patroon.

De vloeistof moet helder, kleurloos en vrij van vaste deeltjes zijn. Gebruik de pen niet als dit niet het geval is.

Opmerking: Een kleine luchtbel is niet schadelijk voor u en heeft ook geen invloed op uw dosis.

STAP 2 Bevestig de Naald

Verwijder het papieren beschermlaagje van de buitenste naaldbeschermer.

Duw de naald met de bescherming erom recht op de pen, schroef daarna de naald erop tot hij stevig vast zit.

Trek de buitenste naaldbescherming eraf. Gooi deze niet weg. De buitenste naaldbeschermer zal worden gebruikt als u de naald van de pen verwijdert na de injectie.

Verwijder de binnenste naaldbeschermer en gooi deze weg. Een kleine druppel vloeistof kan verschijnen. Dit is normaal.

STAP 3 Dosis instellen

Controleer of in het doseervenster zichtbaar is. Is dit niet het geval, draai dan de doseerknop met de wijzers van de klok mee tot het niet verder kan en in het doseervenster zichtbaar is.

Trek de doseerknop uit tot het niet verder kan en in het doseervenster zichtbaar is.

Draai de doseerknop met de wijzers van de klok mee tot het niet verder kan en in het doseervenster zichtbaar is. Zorg ervoor dat de 5 met de streep eronder zichtbaar is in het centrum van het doseervenster.

Opmerking: Indien u de knop niet met de klok mee kan draaien tot de , zie Vaak Gestelde Vragen, nummer 9, in rubriek 4 van deze gebruikshandleiding.

STAP 4 Injecteer de dosis

Neem de pen stevig in uw hand.

Vermijd het om stevig in de huid te knijpen voordat u injecteert. Breng de naald in de huid met behulp van de door uw zorgverlener aanbevolen hygiënische injectietechniek.

seconden

DUWEN EN VASTHOUDEN

Druk met uw duim stevig op de injectieknop tot het niet verder kan. Houd dan de injectieknop stevig ingedrukt en tel langzaam tot 5 om de volledige dosis toe te dienen.

Houd de druk op de injectieknop vast als u de naald uit de huid verwijdert. Zie ‘Vaak Gestelde Vragen’, nummer 4.

De injectie is voltooid wanneer verschijnt in het centrum van het doseervenster.

De pen is nu klaar om opnieuw te worden ingesteld.

Opmerking: als er na de injectie een aantal druppels Byetta uit de naald lekken, is de injectieknop niet helemaal ingedrukt geweest. Zie ‘Vaak Gestelde Vragen’, nummer 5, in Rubriek 4 van de gebruikershandleiding.

STAP 5 De Pen opnieuw instellen

Draai de doseerknop met de wijzers van de klok mee tot het niet verder kan en in het doseervenster zichtbaar is.

Opmerking: als u de doseerknop niet kunt draaien of uw pen lekt, is niet uw volledige dosis toegediend. Zie Vaak Gestelde Vragen, nummer 5 en 9, in Rubriek 4 van deze gebruikershandleiding.

STAP 6 Verwijderen en weggooien van de naald

Verwijder de naald na elke injectie.

Plaats voorzichtig de buitenste naaldbeschermer terug over de naald.

Draai de naald los.

Plaats de blauwe pendop terug op de pen voor het bewaren.

Gooi de naalden altijd weg in een prikbestendige container of zoals geïnstrueerd door uw zorgverlener.

STAP 7 Bewaren van de pen tot de volgende dosis

Bewaar uw pen op de juiste manier. (Zie Bewaren van uw Byetta-pen in Rubriek 1 van deze gebruikershandleiding voor meer informatie).

Wanneer het tijd is voor uw volgende standaarddosis, ga naar Rubriek 3, Stap 1, en herhaal Stap 1 tot 7.

Rubriek 4. VAAK GESTELDE VRAGEN

1. Moet ik voor elke dosis de procedure ‘Klaarmaken van nieuwe pen’ volgen?

Nee. Het Klaarmaken van nieuwe pen’ hoeft maar één keer gedaan te worden, vlak voor het eerste gebruik van elke nieuwe pen.

Het doel van deze procedure is om er zeker van te zijn dat uw Byetta-pen klaar is voor gebruik voor de volgende 30 dagen.

Als u 'Klaarmaken van nieuwe pen' voor elk standaard gebruik herhaalt, heeft u niet genoeg Byetta in uw pen voor 30 dagen. De kleine hoeveelheid die bij het klaarmaken van de nieuwe pen wordt verbruikt, heeft geen invloed op de voorraad Byetta voor 30 dagen.

2. Hoe komt het dat er luchtbellen in de patroon zitten?

Een kleine luchtbel is normaal. Deze is niet schadelijk voor u en heeft ook geen invloed op uw dosis.

Als de pen wordt bewaard met een daarop bevestigde naald, kunnen er luchtbellen ontstaan in de patroon. Bewaar de pen niet met de naald er nog op.

3. Wat moet ik doen als er geen Byetta uit de punt van de naald komt na 4 pogingen van het klaarmaken van een nieuwe pen?

Plaats voorzichtig de buitenste naaldbeschermer over de naald terug en verwijder de naald. Draai los en gooi op de juiste manier weg.

Bevestig een nieuwe naald en herhaal Klaarmaken van Nieuwe Pen, Stap B tot E, in Rubriek 2 van deze gebruikershandleiding. Zodra u enkele druppels of een stroompje vloeistof uit de punt van de naald ziet komen, is de voorbereiding voltooid.

4. Waarom zie ik deeltjes in de patroon nadat ik klaar ben met mijn injectie?

Na de injectie kunnen er deeltjes of een verkleuring zichtbaar zijn in de patroon. Dit kan gebeuren als er te stevig in de huid is geknepen of als de druk op de injectieknop wordt verminderd voordat de naald uit de huid wordt verwijderd.

5. Hoe komt het dat ik Byetta na een injectie uit de naald zie lekken?

Na voltooiing van een injectie kan een enkele druppel achterblijven. Dit is normaal. Als u meer dan één druppel ziet:

Is het mogelijk dat u niet uw volledige dosis heeft gekregen. Dien niet nog een dosis toe. Vraag uw zorgverlener hoe om te gaan met een gedeeltelijke dosis.

Om dit te voorkomen bij uw volgende dosis, houd de injectieknop stevig ingedrukt en tel langzaam tot 5 (zie Rubriek 3, Stap 4: Injecteer de Dosis).

6. Wat betekenen de pijlen

De pijlen betekenen dat u klaar bent voor de volgende stap. Deze pijlen geven de richting aan

om de doseerknop uit te trekken of te draaien in de volgende stap. Dit symbool betekent dat de doseerknop is ingedrukt en de pen klaar is om opnieuw ingesteld te worden.

7. Hoe weet ik wanneer de injectie is voltooid?

De injectie is voltooid wanneer:

U de injectieknop stevig en helemaal heeft ingedrukt tot het niet verder kan

en

U langzaam tot 5 heeft geteld terwijl u de injectieknop ingedrukt houdt en de naald nog steeds in uw huid is

en

Het symbool zichtbaar is in het midden van het doseervenster

8. Waar moet ik Byetta injecteren?

Byetta dient geïnjecteerd te worden in uw buik, dij, of bovenarm volgens de injectiemethode zoals uw zorgverlener dat u geadviseerd heeft.

Voorkant Achterkant

9. Ik kan de doseerknop niet uittrekken, draaien of indrukken. Wat moet ik doen?

Controleer het symbool in het doseervenster. Volg de stappen naast het bijbehorende symbool.

Als in het doseervenster zichtbaar is:

Trek dan de doseerknop uit tot verschijnt.

Als

in het doseervenster zichtbaar is en de doseerknop kan niet worden gedraaid:

De patroon in uw Byetta-pen bevat mogelijk niet voldoende vloeistof voor een volledige dosis. Er blijft altijd een kleine hoeveelheid Byetta in de patroon achter. Als de patroon nog maar een kleine hoeveelheid bevat of leeg lijkt, zorg dan voor een nieuwe Byetta-pen.

Als en een deel van de in het doseervenster zichtbaar is en de doseerknop niet kan worden ingedrukt:

De doseerknop was niet helemaal gedraaid. Blijf draaien met de wijzers van de klok mee tot in het midden van het doseervenster verschijnt.

Als een deel van de en een deel van in het doseervenster zichtbaar is en de doseerknop kan niet ingedrukt worden:

De naald kan verstopt, gebogen of niet correct bevestigd zijn.

Bevestig een nieuwe naald. Zorg ervoor dat de naald er recht op zit en helemaal is vastgedraaid.

Druk de injectieknop stevig en helemaal in. Byetta zou nu uit de punt van de naald moeten komen.

Als in het doseervenster zichtbaar is en de doseerknop kan niet worden gedraaid:

De injectieknop is niet helemaal ingedrukt geweest en er is geen volledige dosis toegediend.

Vraag uw zorgverlener om advies hoe om te gaan met een gedeeltelijke dosis.

Volg deze stappen om uw pen opnieuw in te stellen voor uw volgende injectie:

-Druk de injectieknop stevig en helemaal in tot het niet verder kan. Blijf de injectieknop ingedrukt houden en tel langzaam tot 5. Draai vervolgens de doseerknop met de wijzers van de

klok mee tot

in het doseervenster verschijnt.

- Als u de doseerknop niet kunt draaien, is de naald mogelijk verstopt. Vervang de naald en herhaal de stap hierboven.

Zorg dat u bij uw volgende dosis de injectieknop stevig ingedrukt houdt en langzaam tot 5 telt voordat u de naald uit de huid verwijdert.

Zie ook de bijgevoegde bijsluiter. Raadpleeg uw zorgverlener voor meer informatie.

GEBRUIKERSHANDLEIDING PEN

Byetta 10 microgram oplossing voor injectie in voorgevulde pen (exenatide)

Rubriek 1. WAT U DIENT TE WETEN OVER UW BYETTA-PEN

Lees deze rubriek volledig voordat u begint. Ga daarna naar rubriek 2 – starten met gebruik

Lees deze instructies aandachtig VOORDAT u uw Byetta-pen gebruikt. Lees ook de Byetta bijsluiter, deze is bijgevoegd in de Byetta-penverpakking.

U dient uw pen op de juiste manier te gebruiken om zoveel mogelijk profijt uit Byetta te halen. Het niet volledig opvolgen van deze instructies kan leiden tot bijvoorbeeld een verkeerde dosis, een gebroken pen of een infectie.

Deze instructies vervangen niet het gesprek met uw zorgverlener over uw medische conditie of uw behandeling. Indien u problemen heeft met het gebruik van uw Byetta-pen, neem dan contact op met uw zorgverlener.

BELANGRIJKE INFORMATIE OVER UW BYETTA-PEN

Byetta wordt twee maal per dag geïnjecteerd, de pen bevat voldoende geneesmiddel voor 30 dagen. U hoeft geen dosis af te meten, de pen meet elke dosis voor u af.

DIT GENEESMIDDEL NIET OVERHEVELEN VAN DE PEN NAAR EEN INJECTIESPUIT.

Als een onderdeel van uw pen kapot of beschadigd lijkt te zijn, gebruik de pen dan niet.

Deel uw pen of uw naalden niet met anderen, omdat dan mogelijk infecties kunnen worden overgedragen.

Gebruik van deze pen door blinde of slechtziende personen wordt niet aanbevolen. Hulp van iemand die geoefend is in het juiste gebruik van de pen is noodzakelijk.

Gezondheidszorgmedewerkers of andere zorgverleners dienen de lokale voorschriften of de voorschriften van de instelling op te volgen ten aanzien van de omgang met naalden.

Volg de instructies voor een hygiënische injectietechniek zoals aanbevolen door uw zorgverlener.

Volg rubriek 2 alleen om een nieuwe pen vóór het eerste gebruik klaar te maken.

Rubriek 3 van deze handleiding dient gevolgd te worden voor elke injectie.

OVER INJECTIENAALDEN

Welke soorten naalden kunnen gebruikt worden met mijn Byetta-pen?

Uw Byetta-pen is geschikt voor gebruik met naalden van Becton, Dickinson and Company.

Dien ik voor elke injectie een nieuwe naald te gebruiken?

Ja. Gebruik geen gebruikte naalden.

Verwijder de naald direct na elke injectie. Dit helpt weglekken van Byetta en vorming van luchtbellen voorkomen, vermindert verstopping van de naald en minimaliseert het risico op infectie.

Druk nooit op de injectieknop, tenzij er een naald op de pen is bevestigd.

Hoe gooi ik mijn naalden weg?

Gooi gebruikte naalden weg in een prikbestendige container of volgens de aanwijzingen van uw zorgverlener.

Gooi de pen niet weg met een daarop bevestigde naald.

BEWAREN VAN UW BYETTA-PEN

Hoe moet ik mijn Byetta-pen bewaren?

Bewaren in de koelkast (2 C tot 8 C).

Niet in de vriezer bewaren. Gooi een Byetta-pen altijd weg als deze bevroren is geweest.

Eenmaal in gebruik, moet uw Byetta-pen bewaard worden beneden 25°C.

Plaats de pendop terug op de pen om tegen licht te beschermen.

Bewaar de Byetta-pen niet met de naald er nog op. Als de naald erop blijft zitten, kan er geneesmiddel uit de Byetta-pen gaan lekken of kunnen er luchtbellen in de patroon komen.

Houd uw pen en naalden buiten het zicht en bereik van kinderen.

Hoe lang kan ik een Byetta-pen gebruiken?

Gebruik de Byetta-pen slechts 30 dagen na het klaarmaken van een nieuwe pen voor het eerste gebruik.

Gooi een gebruikte Byetta-pen na 30 dagen weg, zelfs als er nog geneesmiddel achterblijft in de pen.

Noteer de datum waarop u de pen voor het eerst gebruikt en de datum 30 dagen later in de ruimte hieronder:

Datum van eerste gebruik:

Datum waarop pen dient te worden weggegooid:

Gebruik Byetta niet meer na de vervaldatum die staat vermeld op het etiket en de doos na ‘EXP’. De vervaldatum verwijst naar de laatste dag van die maand.

Hoe moet ik mijn Byetta-pen schoonmaken?

Veeg de buitenkant van de pen indien nodig met een schone vochtige doek af.

Tijdens normaal gebruik kunnen er witte deeltjes verschijnen op de buitenste punt van de patroon. U mag deze met een wattenstokje met alcohol of een alcoholdoekje verwijderen.

Zie ook de bijgevoegde Byetta bijsluiter. Voor meer informatie, neem contact op met uw zorgverlener.

Rubriek 2. STARTEN MET GEBRUIK

Lees en volg de instructies in deze rubriek alleen nadat u rubriek 1 wat u dient te weten over uw Byetta-pen heeft gelezen.

Maak uw pen klaar vlak voordat u hem voor de eerste keer gaat gebruiken. Volg het – klaarmaken van nieuwe pen – slechts eenmaal. Voor standaard gebruik, het – klaarmaken van nieuwe pen – niet herhalen. Indien u dat wel herhaalt, zal uw Byetta op zijn vóór de 30 dagen gebruikstermijn.

BYETTA-PEN ONDERDELEN

Blauwe Pen Dop

Patroon

Byetta

Etiket

Doseer

Doseer

Injectie

 

 

 

Vloeistof

 

Venster

Knop

Knop

NAALD ONDERDELEN

 

DOSEERVENSTER SYMBOLEN

 

(Naalden niet inbegrepen)

 

gereed om doseerknop uit te

 

 

 

 

 

 

 

 

trekken

 

 

 

 

 

 

gereed om op de juiste dosis in

 

 

 

 

te stellen

 

 

 

 

 

 

klaar voor het injecteren van

 

Buitenste

Binnenste Naald

Papieren

10 microgram (mcg)

 

 

doseerknop

ingedrukt

en

 

Naald

Naald

Beschermlaagje

gereed om

opnieuw

in te

 

Beschermer

Beschermer

 

stellen

 

 

 

KLAARMAKEN VAN NIEUWE PEN – DOE DIT SLECHTS ÉÉNMAAL

STAP A Controleer de Pen

Was uw handen voor gebruik.

Controleer het etiket van de pen om u ervan te verzekeren dat het uw Byetta-pen van 10 microgram is.

Trek de blauwe dop van de pen.

Controleer Byetta in de patroon. De vloeistof moet helder, kleurloos en vrij van vaste deeltjes zijn. Gebruik de pen niet als dit niet het geval is.

Let op: Een kleine luchtbel in de patroon is normaal.

STAP B Bevestig de Naald

Verwijder het papieren beschermlaagje van de buitenste naaldbeschermer.

Duw de naald met de bescherming erom recht op de pen, schroef daarna de naald erop tot hij stevig vast zit.

Trek de buitenste naaldbescherming eraf. Gooi deze niet weg. De buitenste naaldbeschermer zal worden gebruikt als u de naald van de pen verwijderd na de injectie.

Verwijder de binnenste naaldbeschermer en gooi deze weg. Een kleine druppel vloeistof kan verschijnen. Dit is normaal.

STAP C Dosis instellen

Controleer of in het doseervenster zichtbaar is. Is dit niet het geval, draai dan de doseerknop met de wijzers van de klok mee tot het niet verder kan en in het doseervenster zichtbaar is.

Trek de doseerknop uit tot het niet verder kan en in het doseervenster zichtbaar is.

Draai de doseerknop met de wijzers van de klok mee tot het niet verder kan en . in het doseervenster zichtbaar is. Zorg ervoor dat de 10 met de streep eronder zichtbaar is in het centrum van het doseervenster.

Opmerking: Indien u de knop niet met de klok mee kan draaien tot de ., zie Vaak Gestelde Vragen, nummer 9, in rubriek 4 van deze gebruikshandleiding.

STAP D Klaarmaken van de Pen

Richt de naald omhoog en weg bij u vandaan.

seconden

DUW & HOUD VAST

Gebruik uw duim om de injectieknop stevig in te drukken tot het niet verder kan. Houd de injectieknop ingedrukt en tel langzaam tot 5.

Indien u geen stroompje of enkele druppels uit de punt van de naald ziet komen, herhaal dan Stappen C & D.

Het klaarmaken van de pen is gereed wanneer zichtbaar is in het centrum van het doseervenster EN wanneer u een stroompje of enkele druppels uit de punt van de naald heeft zien komen.

Opmerking: Indien u na 4 pogingen nog geen vloeistof heeft gezien, zie Vaak Gestelde Vragen, nummer 3, Rubriek 4 van deze gebruikershandleiding.

STAP E Voltooi Klaarmaken Nieuwe Pen

Draai de doseerknop met de wijzers van de klok mee tot het niet verder kan en in het

doseervenster zichtbaar is.

Het Klaarmaken van de Nieuwe Pen is nu gereed. Herhaal rubriek 2 niet voor elk standaard gebruik. Als u dit wel voor elk standaard gebruik herhaalt, heeft u niet genoeg Byetta in uw pen voor 30 dagen.

U bent nu klaar voor uw eerste dosis Byetta.

Ga naar Rubriek 3, Stap 3, voor instructies hoe u uw eerste standaard dosis dient te injecteren.

Opmerking: Indien u de doseerknop niet kan draaien, zie Vaak Gestelde Vragen, nummer 9, Rubriek 4 van deze gebruikershandleiding.

Rubriek 3. STANDAARD GEBRUIK

Nu dat u uw nieuwe pen klaar gemaakt heeft, volg Rubriek 3 voor al uw injecties.

STAP 1 Controleer de Pen

Was uw handen voor gebruik.

Controleer het etiket van de pen om u ervan te verzekeren dat het uw pen van 10 microgram is.

Trek de blauwe dop van de pen.

Controleer Byetta in de patroon.

De vloeistof moet helder, kleurloos en vrij van vaste deeltjes zijn. Gebruik de pen niet als dit niet het geval is.

Opmerking: Een kleine luchtbel is niet schadelijk voor u en heeft ook geen invloed op uw dosis.

STAP 2 Bevestig de Naald

Verwijder het papieren beschermlaagje van de buitenste naaldbeschermer.

Duw de naald met de bescherming erom recht op de pen, schroef daarna de naald erop tot hij stevig vast zit.

Trek de buitenste naaldbescherming eraf. Gooi deze niet weg. De buitenste naaldbeschermer zal worden gebruikt als u de naald van de pen verwijderd na de injectie.

Verwijder de binnenste naaldbeschermer en gooi deze weg. Een kleine druppel vloeistof kan verschijnen. Dit is normaal.

STAP 3 Dosis instellen

Controleer of in het doseervenster zichtbaar is. Is dit niet het geval, draai dan de doseerknop met de wijzers van de klok mee tot het niet verder kan en in het doseervenster zichtbaar is.

Trek de doseerknop uit tot het niet verder kan en in het doseervenster zichtbaar is.

Draai de doseerknop met de wijzers van de klok mee tot het niet verder kan en in het doseervenster zichtbaar is. Zorg ervoor dat de 10 met de streep eronder zichtbaar is in het centrum van het doseervenster.

Opmerking: Indien u de knop niet met de klok mee kan draaien tot de , zie Vaak Gestelde Vragen, nummer 9, in rubriek 4 van deze gebruikshandleiding.

STAP 4 Injecteer de dosis

Neem de pen stevig in uw hand.

Vermijd het om stevig in de huid te knijpen voordat u injecteert. Breng de naald in de huid met behulp van de door uw zorgverlener aanbevolen hygiënische injectietechniek.

seconden

DUWEN EN VASTHOUDEN

Druk met uw duim stevig op de injectieknop tot het niet verder kan. Houd dan de injectieknop stevig ingedrukt en tel langzaam tot 5 om de volledige dosis toe te dienen.

Houd de druk op de injectieknop vast als u de naald uit de huid verwijdert. Zie ‘Vaak Gestelde Vragen’, nummer 4.

De injectie is voltooid wanneer verschijnt in het centrum van het doseervenster.

De pen is nu klaar om opnieuw te worden ingesteld.

Opmerking: als er na de injectie een aantal druppels Byetta uit de naald lekt, is de injectieknop niet helemaal ingedrukt geweest. Zie ‘Vaak Gestelde Vragen’, nummer 5, in Rubriek 4 van de gebruikershandleiding.

STAP 5 De Pen opnieuw instellen

Draai de doseerknop met de wijzers van de klok mee tot het niet verder kan en in het doseervenster zichtbaar is.

Opmerking: als u de doseerknop niet kunt draaien of uw pen lekt, is niet uw volledige dosis toegediend. Zie Vaak Gestelde Vragen, nummer 5 en 9, in Rubriek 4 van deze gebruikershandleiding.

STAP 6 Verwijderen en weggooien van de naald

Verwijder de naald na elke injectie.

Plaats voorzichtig de buitenste naaldbeschermer terug over de naald.

Draai de naald los.

Plaats de blauwe pendop terug op de pen voor het bewaren.

Gooi de naalden altijd weg in een prikbestendige container of zoals geïnstrueerd door uw zorgverlener.

STAP 7 Bewaren van de pen tot de volgende dosis

Bewaar uw pen op de juiste manier. (Zie Bewaren van uw Byetta-pen in Rubriek 1 van deze gebruikershandleiding voor meer informatie).

Wanneer het tijd is voor uw volgende standaarddosis, ga naar Rubriek 3, Stap 1, en herhaal Stap 1 tot 7.

Rubriek 4. VAAK GESTELDE VRAGEN

1. Moet ik voor elke dosis de procedure ‘Klaarmaken van nieuwe pen’ volgen?

Nee. Het Klaarmaken van nieuwe pen’ hoeft maar één keer gedaan te worden, vlak voor het eerste gebruik van elke nieuwe pen.

Het doel van deze procedure is om er zeker van te zijn dat uw Byetta-pen klaar is voor gebruik voor de volgende 30 dagen.

Als u 'Klaarmaken van nieuwe pen' voor elk standaard gebruik herhaalt, heeft u niet genoeg Byetta in uw pen voor 30 dagen. De kleine hoeveelheid die bij het klaarmaken van de nieuwe pen wordt verbruikt, heeft geen invloed op de voorraad Byetta voor 30 dagen.

2. Hoe komt het dat er luchtbellen in de patroon zitten?

Een kleine luchtbel is normaal. Deze is niet schadelijk voor u en heeft ook geen invloed op uw dosis.

Als de pen wordt bewaard met een daarop bevestigde naald, kunnen er luchtbellen ontstaan in de patroon. Bewaar de pen niet met de naald er nog op.

3. Wat moet ik doen als er geen Byetta uit de punt van de naald komt na 4 pogingen van het klaarmaken van een nieuwe pen?

Plaats voorzichtig de buitenste naaldbeschermer over de naald terug en verwijder de naald. Draai los en gooi op de juiste manier weg.

Bevestig een nieuwe naald en herhaal Klaarmaken van Nieuwe Pen, Stap B tot E, in Rubriek 2 van deze gebruikershandleiding. Zodra u enkele druppels of een stroompje vloeistof uit de punt van de naald ziet komen, is de voorbereiding voltooid.

4. Waarom zie ik deeltjes in de patroon nadat ik klaar ben met mijn injectie?

Na de injectie kunnen er deeltjes of een verkleuring zichtbaar zijn in de patroon. Dit kan gebeuren als er te stevig in de huid is geknepen of als de druk op de injectieknop wordt verminderd voordat de naald uit de huid wordt verwijderd.

5. Hoe komt het dat ik Byetta na een injectie uit de naald zie lekken?

Na voltooiing van een injectie kan een enkele druppel achterblijven. Dit is normaal. Als u meer dan één druppel ziet:

Is het is mogelijk dat u niet uw volledige dosis heeft gekregen. Dien niet nog een dosis toe.

Vraag uw zorgverlener hoe om te gaan met een gedeeltelijke dosis.

Om dit te voorkomen bij uw volgende dosis, houd de injectieknop stevig ingedrukt en tel langzaam tot 5 (zie Rubriek 3, Stap 4: Injecteer de Dosis).

6. Wat betekenen de pijlen?

De pijlen betekenen dat u klaar bent voor de volgende stap. Deze pijlen geven de richting aan

om de doseerknop uit te trekken of te draaien in de volgende stap. Dit symbool betekent dat de doseerknop is ingedrukt en de pen klaar is om opnieuw ingesteld te worden.

7. Hoe weet ik wanneer de injectie is voltooid?

De injectie is voltooid wanneer:

U de injectieknop stevig en helemaal heeft ingedrukt tot het niet verder kan

en

U langzaam tot 5 heeft geteld terwijl u de injectieknop ingedrukt houdt en de naald nog steeds in uw huid is

en

Het symbool zichtbaar is in het midden van het doseervenster

8. Waar moet ik Byetta injecteren?

Byetta dient geïnjecteerd te worden in uw buik, dij, of bovenarm volgens de injectiemethode zoals uw zorgverlener dat u geadviseerd heeft.

Voorkant Achterkant

9. Ik kan de doseerknop niet uittrekken, draaien of indrukken. Wat moet ik doen?

Controleer het symbool in het doseervenster. Volg de stappen naast het bijbehorende symbool.

Als in het doseervenster zichtbaar is:

Trek dan de doseerknop uit tot verschijnt.

Als

in het doseervenster zichtbaar is en de doseerknop kan niet worden gedraaid:

De patroon in uw Byetta-pen bevat mogelijk niet voldoende vloeistof voor een volledige dosis. Er blijft altijd een kleine hoeveelheid Byetta in de patroon achter. Als de patroon nog maar een kleine hoeveelheid bevat of leeg lijkt, zorg dan voor een nieuwe Byetta-pen.

Als en een deel van de in het doseervenster zichtbaar is en de doseerknop niet kan worden ingedrukt:

De doseerknop was niet helemaal gedraaid. Blijf draaien met de wijzers van de klok mee tot in het midden van het doseervenster verschijnt.

Als een deel van de en een deel van in het doseervenster zichtbaar is en de doseerknop kan niet ingedrukt worden:

De naald kan verstopt, gebogen of niet correct bevestigd zijn.

Bevestig een nieuwe naald. Zorg ervoor dat de naald er recht op zit en helemaal is vastgedraaid.

Druk de injectieknop stevig en helemaal in. Byetta zou nu uit de punt van de naald moeten komen.

Als in het doseervenster zichtbaar is en de doseerknop kan niet worden gedraaid:

De injectieknop is niet helemaal ingedrukt geweest en er is geen volledige dosis toegediend.

Vraag uw zorgverlener om advies hoe om te gaan met een gedeeltelijke dosis.

Volg deze stappen om uw pen opnieuw in te stellen voor uw volgende injectie:

-Druk de injectieknop stevig en helemaal in tot het niet verder kan. Blijf de injectieknop ingedrukt houden en tel langzaam tot 5. Draai vervolgens de doseerknop met de wijzers van de

klok mee tot

in het doseervenster verschijnt.

- Als u de doseerknop niet kunt draaien, is de naald mogelijk verstopt. Vervang de naald en herhaal de stap hierboven.

Zorg dat u bij uw volgende dosis de injectieknop stevig ingedrukt houdt en langzaam tot 5 telt voordat u de naald uit de huid verwijdert.

Zie ook de bijgevoegde bijsluiter. Raadpleeg uw zorgverlener voor meer informatie.

Commentaar

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hulp
  • Get it on Google Play
  • Over
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    Geneesmiddelen op recept vermeld