Dutch
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Cholestagel (colesevelam) – Etikettering - C10AC04

Updated on site: 05-Oct-2017

Naam van geneesmiddelCholestagel
ATC codeC10AC04
Werkzame stofcolesevelam
ProducentGenzyme Europe B.V.

GEGEVENS DIE OP DE BUITENVERPAKKING EN DE PRIMAIRE VERPAKKING MOETEN WORDEN VERMELD

ETIKET OP BUITENVERPAKKING EN FLACON (24, 100 EN 180 TABLETTEN) MET BUITENVERPAKKING

ETIKET OP FLACON (180 TABLETTEN) ZONDER BUITENVERPAKKING

1.NAAM VAN HET GENEESMIDDEL

Cholestagel 625 mg filmomhulde tabletten

Colesevelam

2.GEHALTE AAN WERKZAME STOF(FEN)

Iedere tablet bevat 625 mg colesevelam (als hydrochloride).

3.LIJST VAN HULPSTOFFEN

4.FARMACEUTISCHE VORM EN INHOUD

24 filmomhulde tabletten.

100 filmomhulde tabletten

180 filmomhulde tabletten

5.WIJZE VAN GEBRUIK EN TOEDIENINGSWEG(EN)

Oraal gebruik.

De tabletten dienen bij de maaltijd met vloeistof te worden ingenomen.

Lees voor het gebruik de bijsluiter.

6. EEN SPECIALE WAARSCHUWING DAT HET GENEESMIDDEL BUITEN HET ZICHT EN BEREIK VAN KINDEREN DIENT TE WORDEN GEHOUDEN

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

7.ANDERE SPECIALE WAARSCHUWING(EN), INDIEN NODIG

8.UITERSTE GEBRUIKSDATUM

EXP

9.BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR DE BEWARING

De flacon zorgvuldig gesloten houden ter bescherming tegen vocht.

10. BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET VERWIJDEREN VAN

NIET-GEBRUIKTE GENEESMIDDELEN OF DAARVAN AFGELEIDE AFVALSTOFFEN (INDIEN VAN TOEPASSING)

11. NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

Vergunninghouder:

Genzyme Europe B.V.

Gooimeer 10

1411 DD Naarden

12.

NUMMER(S) VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

 

EU/1/03/268/001

 

 

 

 

 

24 tabletten

 

EU/1/03/268/002

100 tabletten

 

 

 

 

 

EU/1/03/268/003

180 tabletten

met buitenverpakking

 

 

 

EU/1/03/268/004

180 tabletten zonder buitenverpakking

 

 

 

 

13.

BATCHNUMMER

 

Batch

 

 

 

 

 

 

14.ALGEMENE INDELING VOOR DE AFLEVERING

Geneesmiddel op medisch voorschrift.

15.INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

16.INFORMATIE IN BRAILLE

Cholestagel 625 mg

17.UNIEK IDENTIFICATIEKENMERK - 2D MATRIXCODE

2D matrixcode met uniek identificatiekenmerk inbegrepen

18.UNIEK IDENTIFICATIEKENMERK - VOOR MENSEN LEESBARE GEGEVENS

PC:

SN:

NN:

Commentaar

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hulp
  • Get it on Google Play
  • Over
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    Geneesmiddelen op recept vermeld