Dutch
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Daklinza (daclatasvir dihydrochloride) – Bijsluiter - J05AX14

Updated on site: 06-Oct-2017

Naam van geneesmiddelDaklinza
ATC codeJ05AX14
Werkzame stofdaclatasvir dihydrochloride
ProducentBristol-Myers Squibb Pharma EEIG

Bijsluiter: informatie voor de patiënt

Daklinza 30 mg filmomhulde tabletten Daklinza 60 mg filmomhulde tabletten Daklinza 90 mg filmomhulde tabletten daclatasvir

Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Daardoor kan snel nieuwe veiligheidsinformatie worden vastgesteld. U kunt hieraan bijdragen door melding te maken van alle bijwerkingen die u eventueel zou ervaren. Aan het einde van rubriek 4 leest u hoe u dat kunt doen.

Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke informatie in voor u.

Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Geef dit geneesmiddel niet door aan anderen, want het is alleen aan u voorgeschreven. Het kan schadelijk zijn voor anderen, ook al hebben zij dezelfde klachten als u.

Krijgt u last van een van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Inhoud van deze bijsluiter

1.Wat is Daklinza en waarvoor wordt dit middel gebruikt?

2.Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

3.Hoe gebruikt u dit middel?

4.Mogelijke bijwerkingen

5.Hoe bewaart u dit middel?

6.Inhoud van de verpakking en overige informatie

1.Wat is Daklinza en waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Daklinza bevat de werkzame stof daclatasvir. Het wordt gebruikt voor de behandeling van volwassenen met hepatitis C, een besmettelijke ziekte die de lever aantast en die wordt veroorzaakt door het hepatitis C-virus.

Dit geneesmiddel werkt door het stoppen van de vermenigvuldiging van het hepatitis C-virus en het infecteren van nieuwe cellen. Dit verlaagt de hoeveelheid hepatitis C-virus in uw lichaam en verwijdert het virus na verloop van tijd uit uw bloed.

Daklinza moet altijd samen met andere geneesmiddelen tegen een hepatitis C-infectie worden gebruikt en mag nooit alleen worden gebruikt.

Het is erg belangrijk dat u ook de bijsluiters leest van de andere geneesmiddelen die u samen met Daklinza gebruikt. Neem contact op met uw arts of apotheker als u vragen heeft over uw geneesmiddelen.

2.Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?

U bent allergisch voor een van de stoffen in dit geneesmiddel. Deze stoffen kunt u vinden in rubriek 6.

U gebruikt één van de volgende geneesmiddelen (via de mond of andere manieren die het hele lichaam beïnvloeden):

-fenytoïne, carbamazepine, oxcarbazepine of fenobarbital, worden gebruikt om epileptische aanvallen te behandelen

-rifampicine, rifabutine of rifapentine, antibiotica voor de behandeling van tuberculose

-dexamethason, een steroïde dat wordt gebruikt om allergie en ontstekingsziekten te behandelen

-geneesmiddelen die sint-janskruid bevatten (Hypericum perforatum, een kruidenpreparaat).

Deze geneesmiddelen verlagen het effect van Daklinza en kunnen er voor zorgen dat uw behandeling niet werkt. Stel uw arts onmiddellijk op de hoogte als u één van deze geneesmiddelen gebruikt.

Omdat Daklinza altijd in combinatie met andere geneesmiddelen tegen hepatitis C-infectie moet worden gebruikt, moet u ervoor zorgen dat u de rubriek “Wanneer mag u dit middel niet gebruiken” van de bijsluiters van deze geneesmiddelen leest. Neem contact op met uw arts of apotheker als u niet zeker bent van de informatie in de bijsluiters.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?

Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u dit middel inneemt.

Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u dit middel gebruikt als u:

op dit moment (of in de afgelopen maanden) het geneesmiddel amiodaron (hebt) gebruikt voor de behandeling van een onregelmatige hartslag (uw arts kan alternatieve behandelingen overwegen als u dit geneesmiddel hebt gebruikt)

een huidige of een eerdere infectie met het hepatitis B-virus heeft (gehad), omdat uw arts u mogelijk nauwkeuriger wil controleren

uw lever is beschadigd en functioneert niet goed (gedecompenseerde leverziekte)

Vertel het onmiddellijk aan uw arts als u geneesmiddelen voor hartproblemen gebruikt en tijdens de behandeling last krijgt van:

kortademigheid

een licht gevoel in het hoofd

hartkloppingen

flauwvallen

Kinderen en jongeren tot 18 jaar

Daklinza wordt niet aanbevolen bij patiënten tot 18 jaar. Daklinza is nog niet onderzocht bij kinderen en jongeren tot 18 jaar.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?

Gebruikt u naast Daklinza nog andere geneesmiddelen, heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheker. Dit is omdat Daklinza invloed kan hebben op hoe andere geneesmiddelen werken.

Daarnaast kunnen andere geneesmiddelen de werking van Daklinza beïnvloeden. Het kan voor uw arts nodig zijn om de dosering van Daklinza aan te passen of het kan zijn dat u Daklinza niet mag gebruiken samen met bepaalde geneesmiddelen.

Gebruik Daklinza niet als u een van de volgende geneesmiddelen gebruikt:

fenytoïne, carbamazepine, oxcarbazepine of fenobarbital, voor de behandeling van epileptische toevallen

rifampicine, rifabutine of rifapentine, antibiotica voor de behandeling van tuberculose

dexamethason, een steroïd voor de behandeling van allergie en ontstekingsziekten

geneesmiddelen die sint-janskruid bevatten (Hypericum perforatum, een kruidenmiddel).

Deze geneesmiddelen verminderen het effect van Daklinza, dus uw behandeling zal niet werken. Als u één van deze geneesmiddelen gebruikt, vertel dat dan direct uw arts.

Vertel het uw arts of apotheker als u één van de volgende geneesmiddelen gebruikt:

amiodaron of digoxine (gebruikt voor de behandeling van een onregelmatige hartslag)

atazanavir/ritonavir, atazanavir/cobicistat, elvitegravir/cobicistat/emtricitabine/ tenofovirdisoproxilfumaraat combinatietablet, etravirine, nevirapine of efavirenz, voor de behandeling van een hiv-infectie

boceprevir of telaprevir, voor de behandeling van een hepatitis C-infectie

claritromycine, telitromycine of erytromycine, voor de behandeling van bacteriële infecties

warfarine en andere vergelijkbare geneesmiddelen aangeduid als vitamine K-antagonisten die worden gebruikt om het bloed dunner te maken. Mogelijk moet uw arts uw bloed vaker onderzoeken om te controleren hoe goed uw bloed stolt.

dabigatranetexilaat, ter voorkoming van bloedstolsels

ketoconazol, itraconazol, posaconazol of voriconazol, voor de behandeling van schimmelinfecties

verapamil, diltiazem, nifedipine of amlodipine, voor het verlagen van de bloeddruk

rosuvastatine, atorvastatine, fluvastatine, simvastatine, pitavastatine of pravastatine, voor het verlagen van cholesterol

middelen om zwangerschap te voorkomen die u via de mond inneemt (orale anticonceptiva).

Bij sommige van deze geneesmiddelen kan uw arts uw dosis van Daklinza aanpassen.

Zwangerschap en anticonceptie

Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn of wilt u zwanger worden? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt. Als u zwanger wordt, moet u stoppen met Daklinza en onmiddellijk uw arts inlichten.

Neem geen Daklinza als u zwanger bent.

Als u zwanger kunt worden, moet u effectieve anticonceptie gebruiken tijdens en tot 5 weken na uw behandeling met Daklinza.

Daklinza wordt soms samen met ribavirine gebruikt. Ribavirine kan schadelijk zijn voor uw ongeboren baby. Daarom is het erg belangrijk dat u (of uw partner) niet zwanger wordt tijdens de behandeling.

Borstvoeding

Het is niet bekend of Daklinza in de moedermelk wordt uitgescheiden. Tijdens de behandeling met Daklinza mag u geen borstvoeding geven.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Sommige patiënten hebben duizeligheid, moeite met concentreren en problemen met het gezichtsvermogen gemeld bij het gebruik van Daklinza met andere geneesmiddelen voor hun hepatitis C-infectie. Als u een van deze bijwerkingen heeft, mag u geen voertuigen besturen en mag u geen gereedschap of machines gebruiken.

Daklinza bevat lactose

Indien uw arts u heeft meegedeeld dat u bepaalde suikers niet verdraagt (bijv. lactose), neem dan contact op met uw arts voordat u Daklinza inneemt.

3.Hoe gebruikt u dit middel?

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals uw arts u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Aanbevolen dosering

De aanbevolen dosering van Daklinza is één tablet 60 mg eenmaal daags. Slik de tablet in zijn geheel door. Kauw niet op de tablet en maak de tablet niet fijn, want het heeft een erg onaangename smaak. Daklinza kan met of zonder voedsel worden ingenomen.

Sommige geneesmiddelen kunnen een wisselwerking met Daklinza aangaan waardoor de concentratie Daklinza in uw lichaam verandert. Als u één van deze geneesmiddelen gebruikt, kan uw arts beslissen om uw dagelijkse dosis Daklinza aan te passen om ervoor te zorgen dat uw behandeling veilig en doeltreffend is.

Omdat Daklinza altijd in combinatie met andere geneesmiddelen tegen hepatitis C-infectie moet worden gebruikt, dient u de bijsluiters van deze geneesmiddelen te lezen. Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Hoelang moet u Daklinza gebruiken?

Zorg ervoor dat u Daklinza net zo lang gebruikt als uw arts u heeft voorgeschreven.

De duur van uw behandeling met Daklinza is 12 of 24 weken. De duur van uw behandeling hangt af van een eventuele eerdere behandeling voor uw hepatitis C-infectie, de conditie van uw lever en welke andere geneesmiddelen u samen met Daklinza gaat gebruiken. Het kan zijn dat u uw andere geneesmiddelen langer of korter moet gebruiken.

Heeft u te veel dit middel gebruikt?

Als u per ongeluk meer Daklinza tabletten heeft gebruikt dan uw arts heeft aanbevolen, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts of neem contact op met het dichtstbijzijnde ziekenhuis voor advies. Houd de doordrukstrip bij de hand, zodat u eenvoudig kunt beschrijven wat u heeft ingenomen.

Bent u vergeten dit middel te gebruiken?

Het is belangrijk dat u geen dosis vergeet van dit geneesmiddel.

Als u een dosis bent vergeten:

en u dit ontdekt binnen 20 ur na het tijdstip waarop u Daklinza gewoonlijk gebruikt, dan moet u de tablet zo snel mogelijk innemen. Neem daarna de volgende dosis op het voor u gebruikelijke tijdstip in.

en u dit ontdekt 20 uur of langer na het tijdstip waarop u Daklinza gewoonlijk gebruikt, wacht dan en neem de volgende dosis op het gebruikelijke tijdstip in. Neem geen dubbele dosis (twee doses kort na elkaar) om een vergeten dosis in te halen.

Als u stopt met het gebruik van dit middel

Het is belangrijk dat u gedurende de hele behandelduur Daklinza blijft gebruiken. Anders is het mogelijk dat het geneesmiddel tegen het hepatitis C-virus niet werkt. Stop niet met Daklinza tenzij uw arts u vertelt om te stoppen.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

4.Mogelijke bijwerkingen

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

Wanneer Daklinza samen met sofosbuvir (zonder ribavirine) wordt gebruikt zijn de volgende bijwerkingen gemeld.

Zeer vaak (kan bij meer dan 1 op de 10 mensen voorkomen):

hoofdpijn, vermoeidheid

Vaak (kan bij minder dan 1 op de 10 mensen voorkomen):

slaapproblemen

duizeligheid

migraine

misselijkheid, diarree, buikpijn

gewrichtspijn, pijnlijke of gevoelige spieren, niet veroorzaakt door lichaamsbeweging

Wanneer Daklinza samen met sofosbuvir en ribavirine wordt gebruikt zijn de volgende bijwerkingen gemeld.

Zeer vaak (kan bij meer dan 1 op de 10 mensen voorkomen):

hoofdpijn, misselijkheid, vermoeidheid

afname van rode bloedcellen (anemie)

Vaak (kan bij minder dan 1 op de 10 mensen voorkomen):

verminderde eetlust

slaapproblemen, prikkelbaarheid

duizeligheid

migraine

kortademigheid, hoesten, verstopte neus

opvliegers

droge huid, ongewoon veel haaruitval of dunner wordend haar, huiduitslag, jeuk

diarree, braken, buikpijn, verstopping (obstipatie), brandend maagzuur, overmatige gasvorming in de maag of darmen

droge mond

gewrichtspijn, pijnlijke of gevoelige spieren, niet veroorzaakt door lichaamsbeweging

Als Daklinza samen met peginterferon alfa en ribavirine wordt gebruikt zijn de bijwerkingen die worden gemeld hetzelfde als die in de bijsluiters van deze geneesmiddelen worden beschreven. De meest voorkomende van deze bijwerkingen worden hieronder beschreven.

Zeer vaak (kan bij meer dan 1 op de 10 mensen voorkomen):

verminderde eetlust

slaapproblemen

hoofdpijn

kortademigheid

misselijkheid

vermoeidheid

griepachtige verschijnselen, koorts

jeuk, droge huid, ongewoon veel haaruitval of dunner wordend haar, huiduitslag

diarree

hoesten

gewrichtspijn, pijnlijke of gevoelige spieren, niet veroorzaakt door lichaamsbeweging, ongewone zwakte

prikkelbaarheid

afname van rode bloedcellen (anemie), afname van witte bloedcellen.

Het melden van bijwerkingen

Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan. U kunt bijwerkingen ook rechtstreeks melden via het nationale meldsysteem zoals vermeld in aanhangsel V. Door bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van dit geneesmiddel.

5.Hoe bewaart u dit middel?

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de doos en blisterverpakking na "EXP". Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Voor dit geneesmiddel zijn geen speciale bewaarcondities.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.

6. Inhoud van de verpakking en overige informatie

Welke stoffen zitten er in dit middel?

De werkzame stof in dit middel is daclatasvir. Elke filmomhulde tablet bevat 30 mg, 60 mg of 90 mg daclatasvir (als dihydrochloride).

De andere stoffen in dit middel zijn

-Tabletkern: watervrije lactose (zie rubriek 2), microkristallijne cellulose, croscarmellosenatrium, siliciumdioxide (E551) en magnesiumstearaat

-Filmomhulling: hypromellose, titaniumdioxide (E171), macrogol 400, indigokarmijn aluminiumlak (E132), geel ijzeroxide (E172).

Hoe ziet Daklinza eruit en hoeveel zit er in een verpakking?

Daklinza 30 mg: de filmomhulde tablet is groen, dubbelbol, vijfhoekig, met “BMS” gegraveerd op de ene kant en “213” op de andere kant.

Daklinza 60 mg: de filmomhulde tablet is lichtgroen, dubbelbol, vijfhoekig, met “BMS” gegraveerd op de ene kant en “215” op de andere kant.

Daklinza 90 mg: de filmomhulde tablet is lichtgroen, dubbelbol, rond, met “BMS” gegraveerd op de ene kant en “011” op de andere kant.

Daklinza 30 mg, 60 mg en 90 mg filmomhulde tabletten zijn verkrijgbaar in verpakkingen van 28 tabletten in een niet-geperforeerde blisterverpakking met kalender en een geperforeerde eenheidsblisterverpakking.

Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.

Houder van de vergunning voor het in de

Fabrikant

handel brengen

Bristol-Myers Squibb S.r.l.

Bristol-Myers Squibb Pharma EEIG

Loc. Fontana del Ceraso

Uxbridge Business Park

03012 Anagni (FR)

Sanderson Road

Italië

Uxbridge UB8 1DH

 

Verenigd Koninkrijk

 

Neem voor alle informatie met betrekking tot dit geneesmiddel contact op met de lokale vertegenwoordiger van de houder van de vergunning voor het in de handel brengen:

Belgique/België/Belgien

Lietuva

N.V. Bristol-Myers Squibb Belgium S.A.

Bristol-Myers Squibb Gyógyszerkereskedelmi Kft.

Tél/Tel: + 32 2 352 76 11

Tel: +370 52 369140

България

Luxembourg/Luxemburg

Bristol-Myers Squibb Gyógyszerkereskedelmi Kft. N.V. Bristol-Myers Squibb Belgium S.A.

Teл.: + 359 800 12 400

Tél/Tel: + 32 2 352 76 11

Česká republika

Magyarország

Bristol-Myers Squibb spol. s r.o.

Bristol-Myers Squibb Gyógyszerkereskedelmi Kft.

Tel: + 420 221 016 111

Tel.: + 36 1 301 9700

Danmark

Malta

Bristol-Myers Squibb

BRISTOL-MYERS SQUIBB S.R.L.

Tlf: + 45 45 93 05 06

Tel: + 39 06 50 39 61

Deutschland

Nederland

Bristol-Myers Squibb GmbH & Co. KGaA

Bristol-Myers Squibb B.V.

Tel: + 31 (0)30 300 2222

Eesti

Norge

Bristol-Myers Squibb Gyógyszerkereskedelmi Kft. Bristol-Myers Squibb Norway Ltd

Tel: +372 640 1030

Tlf: + 47 67 55 53 50

Ελλάδα

Österreich

BRISTOL-MYERS SQUIBB A.E.

Bristol-Myers Squibb GesmbH

Τηλ: + 30 210 6074300

Tel: + 43 1 60 14 30

España

Polska

BRISTOL-MYERS SQUIBB, S.A.

BRISTOL-MYERS SQUIBB POLSKA SP. Z O.O.

Tel: + 34 91 456 53 00

Tel.: + 48 22 5796666

France

Portugal

Bristol-Myers Squibb SARL

Bristol-Myers Squibb Farmacêutica Portuguesa,

Tél: + 33 (0)1 58 83 84 96

S.A.

 

Tel: + 351 21 440 70 00

Hrvatska

România

Bristol-Myers Squibb spol. s r.o.

Bristol-Myers Squibb Gyógyszerkereskedelmi Kft.

TEL: +385 1 2078 508

Tel: + 40 (0)21 272 16 00

Ireland

Slovenija

Bristol-Myers Squibb Pharmaceuticals

Bristol-Myers Squibb spol. s r.o.

Tel: + 353 (1 800) 749 749

Tel: +386 1 2355 100

Ísland

Slovenská republika

Vistor hf.

Bristol-Myers Squibb spol. s r.o.

Sími: + 354 535 7000

Tel: + 421 2 59298411

Italia

Suomi/Finland

BRISTOL-MYERS SQUIBB S.R.L.

Oy Bristol-Myers Squibb (Finland) Ab

Tel: + 39 06 50 39 61

Puh/Tel: + 358 9 251 21 230

Κύπρος

Sverige

BRISTOL-MYERS SQUIBB A.E.

Bristol-Myers Squibb AB

Τηλ: + 357 800 92666

Tel: + 46 8 704 71 00

Latvija

United Kingdom

Bristol-Myers Squibb Gyógyszerkereskedelmi Kft. Bristol-Myers Squibb Pharmaceuticals Ltd

Tel: : +371 67708347

Tel: + 44 (0800) 731 1736

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in <{MM/JJJJ}>.

Meer informatie over dit geneesmiddel is beschikbaar op de website van het Europees Geneesmiddelenbureau: http://www.ema.europa.eu.

Commentaar

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hulp
  • Get it on Google Play
  • Over
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    Geneesmiddelen op recept vermeld