Dutch
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Duloxetine Boehringer Ingelheim (duloxetine) – Bijsluiter - N06AX21

Updated on site: 06-Oct-2017

Naam van geneesmiddelDuloxetine Boehringer Ingelheim
ATC codeN06AX21
Werkzame stofduloxetine
ProducentBoehringer Ingelheim International GmbH

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER

DULOXETINE BOEHRINGER INGELHEIM 30 mg harde maagsapresistente capsules DULOXETINE BOEHRINGER INGELHEIM 60 mg harde maagsapresistente capsules

Duloxetine (als hydrochloride)

Lees de hele bijsluiter aandachtig door alvorens dit geneesmiddel in te nemen.

-Bewaar deze bijsluiter, het kan nodig zijn om nogmaals door te lezen

-Heeft u nog vragen, raadpleeg dan uw arts of apotheker

-Dit geneesmiddel is aan u persoonlijk voorgeschreven. Geef dit geneesmiddel niet door aan anderen. Dit geneesmiddel kan schadelijk voor hen zijn, zelfs als de verschijnselen dezelfde zijn als waarvoor u het geneesmiddel heeft gekregen

-Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of in geval er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker

In deze bijsluiter:

1.Wat is DULOXETINE BOEHRINGER INGELHEIM en waarvoor wordt het gebruikt

2.Wat u moet weten voordat u DULOXETINE BOEHRINGER INGELHEIM inneemt

3.Hoe wordt DULOXETINE BOEHRINGER INGELHEIM ingenomen

4.Mogelijke bijwerkingen

5.Hoe bewaart u DULOXETINE BOEHRINGER INGELHEIM

6.Aanvullende informatiegeregistreerd

1. WAT IS DULOXETINE BOEHRINGER INGELHEIM EN WAARVOOR WORDT HET GEBRUIKT

 

langer

DULOXETINE BOEHRINGER INGELHEIM verhoogt de concentratie serotonine- en

noradrenalinespiegels in het zenuwstelsel.

 

DULOXETINE BOEHRINGER INGELHEIM wordt gebruikt bij volwassenen voor de behandeling

van diabetische neuropathische pijn (vaak omschrevenniet

als brandend, stekende pijn, tinteling, steken,

 

 

betrokken

 

 

week

2.

WAT U MOET WETEN VOORDAT U DULOXETINE BOEHRINGER INGELHEIM

 

INNEEMT

 

-

overgevoelig (allergisch) bent voor duloxetine of voor één van de andere bestanddelen van

-

DULOXETINEGeneesmiddelBOEHRINGER INGELHEIM

 

een leverziekte heeft

 

-

een ernstige nierziekte heeft

 

-

een ander geneesmiddel tegen depressie, monoamino-oxidaseremmer (MAO-remmer) genaamd,

 

gebruikt of de afgelopen 14 dagen heeft gebruikt (zie ook onderstaande rubriek: ‘Gebruik in

 

combinatie met andere geneesmiddelen’)

 

-

fluvoxamine gebruikt, wat gewoonlijk gebruikt wordt voor de behandeling van depressie,

 

ciprofloxacine of enoxacine, die gebruikt worden bij de behandeling van enkele infecties

Praat met uw arts als u een hoge bloeddruk heeft. Uw dokter kan u vertellen of u DULOXETINE BOEHRINGER INGELHEIM kunt innemen.

Wees extra voorzichtig met DULOXETINE BOEHRINGER INGELHEIM

Om de volgende redenen kan DULOXETINE BOEHRINGER INGELHEIM niet geschikt zijn voor u. Als één van deze redenen op u van toepassing is, dient u met uw arts te praten voordat u het

geneesmiddel gebruikt als u:

 

-

andere geneesmiddelen gebruikt voor de behandeling van depressie

-

sint-janskruid (Hypericum perforatum), een kruidenpreparaat, gebruikt

-

een nierziekte heeft

 

-

insulten (toevallen) heeft gehad

 

-

een manie heeft gehad

 

-

lijdt aan een bipolaire stoornis

 

-

oogproblemen heeft, zoals bepaalde vormen van glaucoom (verhoogde druk in het oog)

-

een voorgeschiedenis heeft van bloedstollingsstoornissen (neiging om bloeduitstortingen te

 

krijgen)

geregistreerd

 

 

-

bekend bent met een risico op een laag natriumgehalte

 

-

op dit moment wordt behandeld met een ander geneesmiddel dat leverschade kan veroorzaken

-

andere geneesmiddelen gebruikt die duloxetine bevatten

-

een intolerantie heeft voor enkele suikers (zie het einde van rubriek 2)

-

overweegt te stoppen met DULOXETINE BOEHRINGER INGELHEIM (zie rubriek 3)

DULOXETINE BOEHRINGER INGELHEIM kan een gevoel van rusteloosheid veroorzaken of een onvermogen om stil te zitten of stil te staan. U dient uw arts hiervan op de hoogte te stellen indien dit gebeurt.

Suicïdale gedachten en het verergeren van uw depressielangerof angststoornis

Als u depressief bent of u lijdt aan angststoornissen kunt u soms gedachten hebben over het toebrenge van letsel aan uzelf of over zelfdoding. Deze kunnen verergeren als u voor de eerste keer antidepressiva gebruikt, omdat het voor al deze geneesmiddelen een tijd duurt, voordat deze gaan werken. Meestal duurt dit 2 weken maar soms langer.

-eerder gedachten heeft gehad om uzelfniette doden of aan uzelf letsel toe te brengen

-een jong volwassenen bent. Uit klinisch onderzoek is gebleken dat de kans op suïcidaal gedrag,

bij volwassenen onder de 25 jaar met een psychiatrisch verleden die behandeld werden met antidepressiva,Geneesmiddelvergroot isU zult grotere kans maken op dit soort gedachten als u:indien

innamen. Ondanks dit kan uw arts DULOXETINE BOEHRINGER INGELHEIM voor patiënten jonger dan 18 jaar voorschrijven omdat hij/zij beslist dat het voor hun eigen belang is. Als uw arts DULOXETINE BOEHRINGER INGELHEIM heeft voorgeschreven bij een patiënt die jonger dan

18 jaar is en u wilt dit bespreken, vraag het dan aan uw arts. U moet uw arts informeren indien een van de symptomen die hierboven zijn beschreven zich ontwikkelen of verslechteren als patiënten jonger dan 18 jaar DULOXETINE BOEHRINGER INGELHEIM innemen. Tevens zijn de effecten op de lange termijn van DULOXETINE BOEHRINGER INGELHEIM met betrekking tot groei, maturatie en cognitieve en gedragsontwikkeling in deze leeftijdsgroep nog niet aangetoond.

Gebruik in combinatie met andere geneesmiddelen

Vertel uw arts of apotheker wanneer u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder recept kunt krijgen.

Het belangrijkste bestanddeel van DULOXETINE BOEHRINGER INGELHEIM, duloxetine, wordt gebruikt in andere geneesmiddelen voor andere aandoeningen

depressie, angstgevoelens en urine-incontinentie

Het gebruik van meer dan één van deze geneesmiddelen op hetzelfde moment moet worden vermeden. Controleer bij uw arts of u al andere geneesmiddelen gebruikt die duloxetine bevatten.

Uw arts dient te beslissen of u DULOXETINE BOEHRINGER INGELHEIM in combinatie met andere geneesmiddelen kunt gebruiken. Begin of stop niet met het gebruik van andere geneesmiddelen, inclusief geneesmiddelen die zijn gekocht zonder voorschrift en

kruidenpreparaten, zonder hierover met uw arts te hebben overlegd.

Informeer ook uw arts indien u één van deze geneesmiddelen geregistreerdgebruikt:

Monoamino-oxidaseremmers (MAO-remmers): U mag DULOXETINE BOEHRINGER

INGELHEIM niet gebruiken als u een ander geneesmiddel tegen depressie, monoamino- oxidaseremmer (MAO-remmer) genaamd, gebruikt of de afgelopen 14 dagen heeft gebruikt. Het

gebruik van een MAO-remmer in combinatie met een groot aantal geneesmiddelen op medisch voorschrift, waaronder DULOXETINE BOEHRINGER INGELHEIM, kan ernstige of zelfs

levensbedreigende bijwerkingen veroorzaken. Nadat u bent gestopt met het gebruik van een MAO-

remmer moet u ten minste 14 dagen wachten voordat u DULOXETINE BOEHRINGER INGELHEIM mag gebruiken. Tevens moet u, nadat u bent gestopt met het gebruik van DULOXETINE BOEHRINGER INGELHEIM, ten minste 5 dagenlangerwachten voordat u een MAO-remmer gebruikt.

Geneesmiddelen die slaperigheid veroorzaken: Dit zijn onder meer geneesmiddelen voorgeschreven door uw arts, zoals benzodiazepinen, krachtige pijnstillers, antipsychotica, fenobarbital, antihistaminica.

Geneesmiddelen die de serotoninespiegel verhogenniet : triptanen, tramadol, tryptofaan, SSRI’s (zoals paroxetine en fluoxetine), tricyclische middelen (zoals clomipramine, amitriptyline), pethidine, sint-

Orale anticoagulantia: geneesmiddelen die het bloed dunner maken. Deze geneesmiddelen zouden het risico op bloedingen kunnen verhogen.

janskruid en venlafaxine. Deze geneesmiddelen vergroten het risico van bijwerkingen; als u een ongewoon verschijnselGeneesmiddelbij uzelf constateert bij het gebruik van een van deze geneesmiddelen samen met DULOXETINE BOEHRINGER INGELHEIM, dan moet u uw arts raadplegen.

Inname van DULOXETINE BOEHRINGER INGELHEIM met voedsel en drank

DULOXETINE BOEHRINGER INGELHEIM kan met of zonder voedsel worden ingenomen. Voorzichtigheid is geboden als u alcohol drinkt tijdens uw behandeling met DULOXETINE BOEHRINGER INGELHEIM.

Zwangerschap en borstvoeding

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.

Licht uw arts in als u:

zwanger wordt, of als u probeert zwanger te worden, terwijl u DULOXETINE BOEHRINGER INGELHEIM gebruikt. U dient DULOXETINE BOEHRINGER INGELHEIM alleen te gebruiken nadat u met uw arts overlegd hebt wat het mogelijke voordeel is en wat mogelijke risico’s zijn voor uw ongeboren kind.

borstvoeding geeft. Het gebruik van DULOXETINE BOEHRINGER INGELHEIM tijdens het geven van borstvoeding wordt niet aanbevolen. Vraag uw arts of apotheker voor advies.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

DULOXETINE BOEHRINGER INGELHEIM kan u slaperig of duizelig maken. Rijd niet of gebruik geen gereedschap of bedien geen machines tot u weet welk effect DULOXETINE BOEHRINGER INGELHEIM op u heeft.

Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van DULOXETINE BOEHRINGER INGELHEIM

DULOXETINE BOEHRINGER INGELHEIM bevat sacharose. Als uw arts u heeft verteld dat u sommige suikers niet verdraagt, dient u contact op te nemen met uw arts voor u dit geneesmiddel gebruikt.

3. HOE WORDT DULOXETINE BOEHRINGER INGELHEIM INGENOMEN geregistreerd

Volg bij inname van DULOXETINE BOEHRINGER INGELHEIM nauwgezet het advies van uw arts. Raadpleeg bij twijfel uw arts of uw apotheker.

De gebruikelijke dosering van DULOXETINE BOEHRINGER INGELHEIM is één capsule (60 mg) eenmaal daags, maar uw arts zal de dosering voorschrijven die geschikt is voor u.

DULOXETINE BOEHRINGER INGELHEIM dient via de mond te worden ingenomen. U dient de capsule in zijn geheel met water in te nemen.

Praat met uw arts over hoe lang u DULOXETINE BOEHRINGER INGELHEIM moet blijven gebruiken. Stop niet met het gebruik van DULOXETINE BOEHRINGER INGELHEIM zonder dit met uw arts te bespreken.

Om u eraan te herinneren dat u DULOXETINE BOEHRINGER INGELHEIM moet innemen, kan het helpen om het middel elke dag op hetzelfde tijdstiplangerin te nemen.

ingenomen dan u zou mogen

Wat u moet doen als u meer van DULOXETINEniet BOEHRINGER INGELHEIM heeft

Bel onmiddellijk uw arts of apotheker als u meer DULOXETINE BOEHRINGER INGELHEIM heeft ingenomen dan de hoeveelheidGeneesmiddeldie is voorgeschreven door uw arts.

Wat u moet doen als u DULOXETINE BOEHRINGER INGELHEIM bent vergeten in te nemen

Als u een dosis overslaat, neem deze dan in zodra u er weer aan denkt. Als het echter tijd is voor uw volgende dosis, sla dan de overgeslagen dosis over en neem alleen een enkele dosis zoals gewoonlijk. Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen. Neem op één dag niet meer in dan de dagelijkse hoeveelheid DULOXETINE BOEHRINGER INGELHEIM zoals die aan u is voorgeschreven.

Als u stopt met het gebruik van DULOXETINE BOEHRINGER INGELHEIM

STOP NIET met het innemen van uw capsules zonder advies van uw arts zelfs niet als u zich beter voelt. Als uw arts vindt dat u DULOXETINE BOEHRINGER INGELHEIM niet meer hoeft te gebruiken, zal de arts u vragen uw dosis in de loop van minimaal 2 weken af te bouwen voor u helemaal met de behandeling stopt. Bij sommige patiënten die plotseling met het gebruik van DULOXETINE BOEHRINGER INGELHEIM stoppen, hebben zich verschijnselen voorgedaan als:

duizeligheid, tintelingen zoals spelden en naalden, slaapstoornissen (heldere dromen, nachtmerries, onvermogen om te slapen), onrustig of geagiteerd gevoel, angstige gevoelens, zich ziek voelen (misselijkheid) of ziek zijn (overgeven), trillen (rillen), hoofdpijnen,

prikkelbaar gevoel, diarree, overmatig zweten of duizeligheid.

Deze verschijnselen zijn gewoonlijk niet ernstig en verdwijnen binnen enkele dagen, maar als u verschijnselen heeft die vervelend zijn, raadpleeg dan uw arts.

Als u nog aanvullende vragen hebt over het gebruik van dit geneesmiddel, vraag dan uw arts of apotheker.

4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN

Zoals alle geneesmiddelen kan DULOXETINE BOEHRINGER INGELHEIM bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen ze krijgt. Deze effecten zijn normaal gesproken licht tot matig van aard en verdwijnen vaak na enkele weken.

Zeer vaak voorkomende bijwerkingen (deze kunnen zich voordoen bij meer dan 1 op de 10 behandelde patiënten)

zich ziek voelen (misselijkheid) slaperigheid, hoofdpijn, duizeligheid en obstipatie.

Vaak voorkomende bijwerkingen (deze kunnen zich voordoen bij 1 tot 10 van de 100 behandelde patiënten)

vermoeidheid, moeilijk kunnen slapen, angstig zijn, zich geagiteerd voelen of het hebben van abnormale dromen

duizeligheid, tremoren of gevoelloosheid, inclusief gevoelloosheid of tintelingen van de huid

diarree, obstipatie, ziek zijn (overgeven), zuurbranden, flatulentie, maagpijn

tinnitus (perceptie van een geluid in het oor terwijl er geen extern geluid is)

wazig zien

hartkloppingen, blozen, meer zweten, nachtelijk zweten

problemen met het krijgen van een erectie, minder zin in seks

(jeukende) uitslag

spierpijn, spierstijfheid of spierspasmen

toenemend geeuwen

verminderde eetlust, gewichtsverliesgeregistreerdlanger

keelontstekingniet

gedesoriënteerdGeneesmiddelvoelen, slaperig voelen, gebrek aan motivatie hebben

een andere smaak dan gewoonlijk, stoornis in oplettendheid, stijfheid, spierspasmen en onwillekeurige bewegingen van de spieren, spiertrekkingen, abnormale manier van lopen

slechte kwaliteit van slaap

restless legs syndroom

boeren, slechte spijsvertering, maag- en darmontsteking

duizeling, oorpijn

leverontsteking die buikpijn kan veroorzaken

verwijde pupillen (donkere centrum van het oog) of visuele storingen

snelle of onregelmatige hartslag

sexuele problemen, inclusief veranderingen in ejaculatie, abnormaal orgasme

abnormale menstruatie, inclusief hevige en verlengde menstruatie

allergische reacties, verhoogde neiging tot blauwe plekken, blaren of gevoeligheid voor zonlicht

verhoogde bloeddruk, koud gevoel in vingers en/of tenen, duizelig gevoel (vooral wanneer er te snel wordt opgestaan) koud zweten, rillen of flauwvallen

verhoogd bloedsuikergehalte

meer moeten plassen dan gewoonlijk, s’nachts moeten plassen, moeilijk kunnen plassen of helemaal niet plassen kunnen plassen of verminderdering van de urinestroom

tandenknarsen, warm/koud aanvoelen, dorst, strak gevoel bij de keel of neusbloedingen

gewichtstoename

Zelden voorkomende bijwerkingen (deze kunnen zich voordoen bij 1 tot 10 van de 10.000 behandelde patiënten)

verlaagde activiteit van de schildklier

uitdroging

manie (een stoornis met symptomen van overactiviteit, snelle gedachten en afgenomen slaapbehoefte)

slechte adem

verhoogde druk in de ogen (glaucoom)

menopausale symptomen

contractie van de kaakspier

verhoogde concentraties van cholesterol in het bloed, verlaagde natriumconcentratie in het bloed (verschijnselen zijn: zich misselijk en ziek voelen met spierzwakte of verward zijn)

ernstige allergische reacties welke moeilijkheden met de ademhaling, duizeligheid of netelroos veroorzaken

toevallen

Andere mogelijke bijwerkingen

hallucinaties, suïcidale gedachten of gedrag, agressie of boosheid

een gevoel van onrust of een onvermogen om stil te zitten of stil te staan, “Serotonine Syndroom” (een zeldzame reactie wat gevoelens kan veroorzaken als grote vreugde, sufheid, lompheid, onrust, gevoel van dronken zijn, koorts, zweten of stijve spieren), toevallen

helderrood bloed in de ontlasting, overgeven van bloed of zwarte teerachtige ontlasting

abnormale geur van de urine

syndroom van inadequate secretie van anti diuretisch hormoon (SIADH)

pijn op de borst

geel worden van de huid (geelzucht), leverfalen, Stevens-Johnson syndroom, plotselinge zwelling van huid of slijmvliezen (angio oedeem)langer geregistreerd

Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of in geval er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleegnietdan uw arts.

5. HOE BEWAARTGeneesmiddelU DULOXETINE BOEHRINGER INGELHEIM

Buiten het bereik en het zicht van kinderen houden.

Gebruik DULOXETINE BOEHRINGER INGELHEIM niet meer na de vervaldatum die staat vermeld op de doos.

Bewaar in de oorspronkelijke verpakking. Niet bewaren boven 30°C.

6. AANVULLENDE INFORMATIE

Wat bevat DULOXETINE BOEHRINGER INGELHEIM

Het werkzame bestanddeel is duloxetine.

Elke capsule bevat 30 of 60 mg duloxetine als (hydrochloride).

De andere bestanddelen zijn:

Capsule inhoud: hypromellose, hypromellose acetaat succinaat, sacharose, suikerbolletjes, talk, titaniumdioxide (E171), triethylcitraat.

(Zie het einde van rubriek 2 voor meer informatie over sacharose)

Capsule wand: gelatine, natriumlaurylsulfaat, titaniumdioxide (E171), indigo karmijn (E132), geel ijzeroxide (E172) (alleen 60 mg) en eetbare groene inkt (30 mg) of eetbare witte inkt (60 mg). Eetbare groene inkt: zwart ijzeroxide- synthetisch (E172), geel ijzeroxide - synthetisch (E172), propyleenglycol, schellak.

Registratiehouder en fabrikant

Eetbare witte inkt: titaniumdioxide (E171), propyleenglycol, schellak, povidon.

Hoe ziet DULOXETINE BOEHRINGER INGELHEIM er uit en de inhoud van de verpakking

DULOXETINE BOEHRINGER INGELHEIM is een harde maagsapresistente capsule.

Elke capsule DULOXETINE BOEHRINGER INGELHEIM bevat korrels van de werkzame stof met een deklaag om deze te beschermen tegen maagzuur.

DULOXETINE BOEHRINGER INGELHEIM is beschikbaar in twee sterktes: 30 en 60 mg

De capsules van 30 mg hebben een ondoorschijnende witte romp met het opschrift ’30 mg’ en een ondoorzichtbaar blauw kapje met het opschrift ‘9543’.

De capsules van 60 mg hebben een ondoorzichtbare groene romp met het opschrift ’60 mg’ en een ondoorzichtbaar blauw kapje met het opschrift ‘9542’.

DULOXETINE BOEHRINGER INGELHEIM 30 mg is verkrijgbaar in verpakkingen van 7, 28 en 98 capsules.

DULOXETINE BOEHRINGER INGELHEIM 60 mg is verkrijgbaar in verpakkingen van 28 en 98 capsules.

Het kan voorkomen dat niet alle verpakkingsgrootten in de handel worden gebracht.

Registratiehouder: Boehringer Ingelheim International GmbH, Binger Str. 173 D-55216 Ingelheim am

geregistreerd

Rhein, Duitsland.

 

 

langer

Fabrikant: Lilly S.A., Avda. De la Industria, 30, 28108 Alcobendas, Madrid, Spanje.

 

Geneesmiddel

niet

 

 

 

 

Neem voor alle informatie met betrekking tot dit geneesmiddel contact op met de lokale vertegenwoordiger van de houder van de vergunning voor het in de handel brengen:

België/Belgique/Belgien

S.C.S. Boehringer Ingelheim Comm.V.

Tél/Tel: +32 27 73 33 11

България

ТП "Ели Лили Недерланд" Б.В. - България тел. + 359 2 491 41 40

Česká republika

Boehringer Ingelheim spol. s r.o. Tel.: + 42 02 34 65 51 11

Danmark

Boehringer Ingelheim Danmark A/S

Tlf: +45 39 15 88 88

Deutschland

Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG

Tel: +49 (0) 69 50 50 83 09

Eesti

Boehringer Ingelheim Pharma GmbH

Tel: + 37 2 60 80 940

Ελλάδα

 

4600Boehringer Ingelheim Ellas A.E.

niet

Tηλ: +30 2 10 89 06 300

España

 

Boehringer Ingelheim España S.A..

 

Tel: + 354 535 7000Geneesmiddel

 

Tel: + 34 93 404 58 00

 

France

 

Boehringer Ingelheim France S.A.S.

 

Tél: +33 3 26 50 45 33

 

Ireland

 

Boehringer Ingelheim Ireland Ltd.

 

Tel: +353- 1 295 9620

 

Ísland

 

Vistor hf.

 

Italia

 

Boehringer Ingelheim Italia S.p.A.

 

Tel: + 39 02 535 51

 

Κύπρος

 

Boehringer Ingelheim Ellas A.E.

 

Tηλ: +30 2 10 89 06 300

 

Luxembourg/Luxemburg

S.C.S. Boehringer Ingelheim Comm.V.

Tél/Tel: +32 2 773 33 11

Magyarország

Boehringer Ingelheim Pharma

Tel.: +36 1 224 7120

Malta

Boehringer Ingelheim Ltd.

Tel: +44geregistreerd1344 424 600

Nederland

Boehringer Ingelheim b.v.

Tel: +31 30 6 02 59 14

Norge

Boehringer Ingelheim Norway KS

Tlf: +47 66 76 13 00

Österreich

langerBoehringer Ingelheim Austria GmbH Tel: +43 1 80 105 0

Polska

Eli Lilly Polska Sp.z o.o.

Tel.: +48 22 4403300

Portugal

Boehringer Ingelheim, Lda

Tel: +351 21 313 53 00

România

Eli Lilly România S.R.L.

Tel: + 40 21 4023000

Slovenija

Boehringer Ingelheim Pharma

Tel.: +386 1 586 40 00

Slovenská republika

Boehringer Ingelheim Pharma

Tel.: +421 2 5341 8445

Suomi/Finland

Boehringer Ingelheim Finland

Ky Puh/Tel: +358 10 310 2800

Sverige

Boehringer Ingelheim AB

Tel: +46 8 721 21 00

Latvija

United Kingdom

Boehringer Ingelheim Pharma GmbH

Boehringer Ingelheim Ltd.

Tel: +37 167 24 00 68

Tel: +44 (0) 1256 315999

Lietuva

 

Boehringer Ingelheim Pharma Ges mbH

 

Tel.: +370 37 47 39 22

 

Deze bijsluiter is voor de laatste keer goedgekeurd in

Gedetailleerde informatie over dit geneesmiddel is beschikbaar op de website van het Europese

Geneesmiddelen Bureau (EMEA)http://www.emea.europa.eu

geregistreerd

 

 

niet

langer

 

Geneesmiddel

 

 

 

 

 

Commentaar

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hulp
  • Get it on Google Play
  • Over
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    Geneesmiddelen op recept vermeld