Dutch
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Dutrebis (lamivudine / raltegravir potassium) – Bijsluiter - J05AR16

Updated on site: 06-Oct-2017

Naam van geneesmiddelDutrebis
ATC codeJ05AR16
Werkzame stoflamivudine / raltegravir potassium
ProducentMerck Sharp
Inhoud van deze bijsluiter

Bijsluiter: informatie voor de gebruiker

DUTREBIS 150 mg/300 mg filmomhulde tabletten lamivudine/raltegravir

Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat innemen want er staat belangrijke informatie in voor u.

Als u de ouder bent van een kind dat DUTREBIS gebruikt, lees deze informatie dan zorgvuldig

met uw kind door.

geregistreerd

 

 

Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.

 

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige.

 

Geef dit geneesmiddel niet door aan anderen, want het is alleen aan u of uw kind

 

voorgeschreven. Het kan schadelijk zijn voor anderen, ook al hebben zij dezelfde klacht n als u.

Krijgt u last van een van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u van een bijw king

 

die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts, apotheker of

 

verpleegkundige.

 

1.Wat is DUTREBIS en waarvoor wordt dit middel gebruikt?

2.Wanneer mag u dit middel niet innemen of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

3.Hoe neemt u dit middel in?

4.Mogelijke bijwerkingen

5.Hoe bewaart u dit middel?

6.Inhoud van de verpakking en overige informatie

1. Wat is DUTREBIS en waarvoor wordt dit middel ebruikt?

Wat is DUTREBIS?

 

DUTREBIS is een antiretroviraal geneesmiddel (geneesmiddel tegen een bepaald type virussen) dat

wordt gebruikt om een infectie met het humane immunodeficiëntieviruslanger

(hiv) te behandelen. Het bevat

de werkzame stoffen lamivudine en ralt gravir:

 

 

lamivudine behoort tot een groep van geneesmiddelen die nucleosideanaloge

 

reversetranscriptaseremmers (NRTI’s) worden genoemd;

 

GeneesmiddelWanneer DUTREBIS wordt gebruikt in combinatie met andere geneesmiddelen, kan het:

 

raltegravir behoort tot n groepnietgeneesmiddelen die hiv-integrase strand transfer-remmers

worden genoemd.

Waarvoor wordt DUTREBIS gebruikt?

DUTREBIS wordt gebru kt voor de behandeling van hiv (humaan immunodeficiëntievirus). Dit is het virus dat het verworven immunodeficiëntiesyndroom (aids) veroorzaakt.

DUTREBIS wordt gebruikt in combinatie met andere geneesmiddelen voor de behandeling van volwass n n, jongeren en kinderen vanaf 6 jaar en met een lichaamsgewicht van ten minste 30 kg die zijn g ïnf ct rd met hiv. Uw arts heeft DUTREBIS voorgeschreven om uw hiv-infectie onder

co trole te krijgen.

Hoe werkt DUTREBIS?

de hoeveelheid hiv in uw bloed verminderen (dit wordt de ‘virale belasting’ genoemd);

het aantal CD4-cellen verhogen (soort witte bloedcellen die belangrijk zijn voor uw afweer en

de bestrijding van infecties).

Met minder hiv in het bloed kan uw afweersysteem beter werken. Dit betekent dat uw lichaam de infectie beter kan bestrijden.

DUTREBIS stopt ook de aanmaak van een enzym met de naam ‘hiv-integrase’. Dit enzym heeft hiv nodig om meer virussen te maken.

DUTREBIS geneest de hiv-infectie niet.

2. Wanneer mag u dit middel niet innemen of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?

U bent allergisch voor één van de stoffen in dit geneesmiddel. Deze stoffen kunt u vinden in

rubriek 6.

Als u twijfelt, raadpleeg dan uw arts, apotheker of verpleegkundige voordat u DUTREBIS gebruikt.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?

Onthoud dat DUTREBIS de hiv-infectie niet geneest. Dit houdt in dat u nog steeds infecties of andere aandoeningen die met hiv samenhangen, kunt krijgen als u DUTREBIS niet inneemt zoals uw arts u heeft verteld.

Neem contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige voordat u dit middel inneem , als:

Doorgeven van hiv aan anderen

 

u eerder last heeft gehad van depressie of een psychische aandoening. Depressie, waa onder

 

gedachten aan zelfdoding en suïcidaal gedrag, is gemeld bij sommige patiënten d e raltegravir

 

(een van de geneesmiddelen in DUTREBIS) gebruiken, vooral bij patiënten d e oo t eerder een

 

depressie of psychische aandoening hebben gehad;

u nierproblemen heeft. Uw arts kan besluiten uw dosis aan te passen door de g neesmiddelen in

 

DUTREBIS afzonderlijk te gebruiken;

u eerder problemen met uw lever heeft gehad, waaronder hepatitis B of C. Uw arts kan

 

beoordelen hoe ernstig uw leveraandoening is voordat hij/zij besluit of u dit geneesmiddel kunt

 

gebruiken. Stop niet met het gebruik van DUTREBIS zonder dat uw arts u dit adviseert.

Als een van de bovenstaande punten op u van toepassing is (of als u twijfelt),geregistreerdoverleg dan met uw arts,

apotheker of verpleegkundige voordat u DUTREBIS gaat g bruik n.

 

langer

Infectie met hiv wordt verspreid door contact met bloed van, of door seksueel contact met een persoon met hiv. U kunt nog steeds hiv doorgeven wanneer u dit geneesmiddel gebruikt, hoewel het risico

wordt verlaagd door effectieve behandeling. Spreek met uw arts over de voorzorgsmaatregelen die nodig zijn om het besmetten van andere m ns n e voorkomen.

Let op bijwerkingenniet

DUTREBIS kan bepaalde bijwerki gen veroorzaken die u moet bespreken met uw arts, apotheker of Geneesmiddelverpleegkundige. Zie rubri k 4 voor meer informatie over bijwerkingen.

Huidproblemen

Neem onmid ell jk contact op met uw arts als u huiduitslag krijgt. Bij sommige patiënten die raltegravir gebru ken (een van de geneesmiddelen in DUTREBIS), zijn ernstige en levensbedreigende huidreacties en allergische reacties gemeld.

Spierproblemen

Als u bij gebruik van dit geneesmiddel onverklaarbare pijn, gevoeligheid of zwakte in de spi r n krijgt, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige.

I fecties

Neem onmiddellijk contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige als u verschijnselen van infectie krijgt, zoals:

koorts en/of wanneer u zich niet lekker voelt.

Bij sommige patiënten met gevorderde hiv-infectie die eerder een opportunistische infectie

(infectie die optreedt als iemand ziek is of zwakker dan normaal) hebben gehad, kunnen kort nadat begonnen is met de hiv-behandeling tekenen en verschijnselen van een ontsteking door eerdere infecties opkomen. Aangenomen wordt dat deze verschijnselen het gevolg zijn van een betere afweer van het lichaam, waardoor het lichaam in staat is om infecties te bestrijden die zonder duidelijke verschijnselen al aanwezig kunnen zijn.

Naast opportunistische infecties kunnen ook auto-immuunziekten (aandoeningen die ontstaan wanneer het afweersysteem eigen gezond lichaamsweefsel aanvalt) optreden nadat u bent gestart met het innemen van geneesmiddelen voor de behandeling van uw hiv-infectie. Auto- immuunziekten kunnen vele maanden na het starten van de behandeling optreden.

Neem onmiddellijk contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige als u verschijnselen van infectie of andere verschijnselen krijgt, zoals:

spierzwakte, zwakte die begint in de handen en voeten en zich naar boven verplaatst in de richting van de romp van het lichaam, hartkloppingen, beven of overmatige activiteit.

Lactaatacidose

Sommige mensen die DUTREBIS of soortgelijke geneesmiddelen gebruiken, kunnen last

krijgen van een bijwerking die ‘lactaatacidose’ wordt genoemd en van een gezwollen lev r. Lactaatacidose wordt veroorzaakt door ophoping van melkzuur in het lichaam. Dit is n zeldzame bijwerking (kan bij minder dan 1 op de 1000 mensen voorkomen) en als deze optreedt, is dit doorgaans het geval na enkele maanden behandeling. De toestand kan levensbedreigend zijn en uitval van inwendige organen veroorzaken.

De kans op optreden van lactaatacidose is groter bij mensen met een leveraandoening of

bij mensen met sterk overgewicht, in het bijzonder bij vrouwen. Tijdens uw behandeling controleert uw arts u op tekenen van lactaatacidose.

Raadpleeg onmiddellijk uw arts als zich bij u een van de volgende ve schijns len van lactaatacidose voordoet of als u andere verschijnselen heeft waarov r u zich zorgen maakt:

geregistreerd

 

diepe, snelle, moeizame ademhaling, zich suf voelen, doof vo l of zwakte in de armen

 

of benen, misselijkheid of braken, maagpijn.

Botproblemen

langer

 

Sommige patiënten die een combinatiebehandeli te en hiv gebruiken, kunnen een botziekte krijgen die osteonecrose wordt genoemd (afsterven van botweefsel doordat het bot geen bloed meer krijgt). Dit is meer waarschijnlijk bij ngdurige hiv-behandeling, ernstigere schade aan het immuunsysteem, overgewicht, alcoho gebruik of bij gebruik van andere geneesmiddelen die corticosteroïden genoemd worden.

Als u één van de volgende teken n van os eonecrose opmerkt, moet u dat aan uw arts vertellen:

 

stijve of pijnlijke gewricht (m t name van heup, knie en schouder) en moeilijk

 

bewegen.

niet

 

 

Veranderingen in de vorm van het lichaam

Raadpleeg uw arts als u v randeringen in de vorm van uw lichaam opmerkt. Patiënten die antiretrovirale geneesmi elen gebruiken, kunnen merken dat de vorm van hun lichaam verandert. D t komt oor een veranderde vetverdeling:

er kan vetverlies optreden in de benen, in de armen of in het gezicht; er kan extra vet worden afgezet rondom de buik, op de borsten of rond inwendige organen; er kunnen vetbulten (soms buffelbulten genoemd) ontstaan aan de achterkant van de nek. Het is nog ni t bekend waardoor deze veranderingen worden veroorzaakt en of ze op lange termijn

ffecten op de gezondheid zullen hebben.

Bij sommige mensen die DUTREBIS of andere antiretrovirale geneesmiddelen gebruiken, kunnen andere effecten bij bloedonderzoek worden gevonden:

verhoogde concentratie melkzuur in het bloed, waardoor in zeldzame gevallen lactaatacidose kan ontstaan; verhoogde suiker- en vetspiegels (triglyceriden en cholesterol) in het bloed; ongevoeligheid voor insuline (waardoor, als u diabetes heeft,

het nodig kan zijn uw insulinedosis te veranderen om uw bloedsuiker onder controle te

houden).Geneesmiddel

Kinderen en jongeren tot 18 jaar

DUTREBIS is niet bedoeld voor gebruik bij kinderen jonger dan 6 jaar.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?

Gebruikt u naast DUTREBIS nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kortgeleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts, apotheker of verpleegkundige. De reden hiervoor is dat DUTREBIS de werking van andere geneesmiddelen kan beïnvloeden.

DUTREBIS mag niet worden gebruikt met de volgende geneesmiddelen. Als u op dit moment één van de volgende geneesmiddelen gebruikt, onlangs gebruikt heeft of gaat gebruiken, moet u dat uw arts, apotheker of verpleegkundige vertellen:

geneesmiddelen die lamivudine bevatten – gebruikt voor de behandelinggeregistreerdvan hiv of hepatitis B;

geneesmiddelen die raltegravir of emtricitabine bevatten – gebruikt voor de behandeling van hiv;

hoge doses van cotrimoxazol – gebruikt voor de behandeling van infecties;

trimethoprim – gebruikt voor de behandeling van infecties;

interferonen gebruikt met of zonder ribavirine – gebruikt voor de behandeling van hepa i is;

cladribine – gebruikt voor de behandeling van haarcelleukemie;

zuurremmende middelen die aluminium en/of magnesium bevatten – gebruikt te en zuurbranden. Overleg met uw arts over andere geneesmiddelen die u kunt bruiken;

rifampicine – gebruikt voor de behandeling van bepaalde infecties, zoals tub rculose.

Rifampicine kan de hoeveelheid raltegravir in uw bloed verlagen ( n van de geneesmiddelen in DUTREBIS). Als u rifampicine gebruikt, kan uw arts besluiten om uw dosis aan te passen door de geneesmiddelen in DUTREBIS afzonderlijk te gebruiken.

Zwangerschap en borstvoeding

Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger word n of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.

DUTREBIS wordt niet aanbevolen tijdens zwa gerschap.

Vrouwen met hiv mogen hun kinderen geen borstvoeding geven omdat baby’s door

moedermelk met hiv geïnfecteerd kunnen r ken. Bespreek met uw arts wat de beste manier is om uw baby te voeden.langer

Vraag uw arts, apotheker of verpleegkund ge om advies als u zwanger bent of borstvoeding geeft voordat u een geneesmiddel inneemt.

GeneesmiddelVolwassenen, kinderen en jongeren tot 18 jaar

Rijvaardigheid en het gebruik van nietmachines

Gebruik geen machines, rijd of fi ts niet als u zich duizelig voelt na het innemen van dit geneesmiddel.

DUTREBIS filmomhul

e tabletten bevatten lactose

Alsuw arts u heeft verteld

at u bepaalde suikers niet verdraagt, overleg dan met uw arts voordat u dit

geneesmiddel gaat gebruiken.

3.

Hoe n mt u dit middel in?

Ne m dit g neesmiddel altijd in precies zoals uw arts, apotheker of verpleegkundige u dat heeft v rt ld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts, apotheker of

v rpleegkundige. DUTREBIS moet worden gebruikt in combinatie met andere hiv-geneesmiddelen.

Hoeveel moet u innemen?

De aanbevolen dosering is 1 tablet tweemaal daags.

Inname van dit geneesmiddel

Slik de tablet in zijn geheel door (zonder fijn te maken of erop te kauwen).

Dit geneesmiddel kan met of zonder voedsel of drank worden ingenomen.

Heeft u te veel van dit middel ingenomen?

Neem niet meer tabletten dan uw arts heeft aanbevolen. Neem contact op met uw arts als u te veel tabletten heeft ingenomen.

Bent u vergeten dit middel in te nemen?

Als u bent vergeten een dosis in te nemen, neem deze dan in zodra u eraan denkt. Als u dit merkt binnen 6 uur, dan moet u de tablet onmiddellijk innemen. Als u dit merkt na 6 uur, sla de tablet dan over en neem de volgende doses zoals gebruikelijk.

apotheker of verpleegkundige.

geregistreerd

Als u stopt met het innemen van dit middel

 

Het is belangrijk dat u DUTREBIS precies zo inneemt als uw arts het u heeft verteld. Stop niet met het gebruik ervan, want:

het is heel belangrijk om al uw hiv-geneesmiddelen in te nemen zoals is voorgeschrev n n op de juiste momenten van de dag. Hierdoor kunnen uw geneesmiddelen beter werken. H verlaagt ook de kans dat uw geneesmiddelen niet langer hiv kunnen bestrijden (dit wo dt ook wel ‘geneesmiddelresistentie’ genoemd).

Wanneer uw voorraad DUTREBIS bijna op is, haal dan een nieuwe voorraad b j uw arts of apotheek. Dit omdat het heel belangrijk is dat u nooit zonder geneesmiddelen zit, zelfs niet voor korte tijd. Bij een korte onderbreking in het gebruik van het geneesmidd l kan de hoeveelheid virus in uw bloed toenemen. Dit kan ertoe leiden dat het hiv-virus resist nt wordt voor DUTREBIS en moeilijker te behandelen wordt.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts,

4.

Mogelijke bijwerkingen

 

langer

 

 

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen

daarmee te maken.

niet

 

 

 

 

DUTREBIS bevat twee geneesmiddelen: lamivudine en raltegravir. De bijwerkingen van de twee afzonderlijke geneesmiddelen in DUTREBIS staan hieronder vermeld.

Ernstige bijwerking n

Raadpleeg onmidd llijk n arts als zich een van de volgende situaties bij u voordoet:

Deze doen zich soms voor (kunnen bij minder dan 1 op de 100 mensen voorkomen)

herpes nfect es, waaronder gordelroos

bloedarmoe e, waaronder bloedarmoede door te weinig ijzer

tekenen enverschijnselen van infectie of ontsteking

p ychische stoornis

d nken aan of poging tot zelfdoding

maagontsteking

ontsteking van de lever (hepatitis); verschijnselen van hepatitis kunnen zijn: buikpijn; misselijkheid en braken; geen hongergevoel hebben; geelzucht, dat is het geel kleuren van huid of oogwit

leverfalen (de lever stopt met werken. Gevolgen daarvan kunnen heftige bloedingen, zwelling en ademhalingsproblemen zijn)

allergische huiduitslag (waaronder rode vlekken of blaren, soms met vervellen en zwelling van de huid)

bepaalde typen nierproblemen, waaronder problemen waarbij de nieren geen afvalstoffen en overtollig water uit de bloedstroom meer kunnen halen. Als afvalstoffen en water zich ophopen, kan dit effect hebben op andere delen van uw lichaam, wat mogelijk tot complicaties kan leiden.

inname van meer geneesmiddel dan aanbevolen.Geneesmiddel

Deze doen zich zelden voor (kunnen bij minder dan 1 op de 1000 mensen voorkomen)

lactaatacidose – tekenen zijn onder meer diepe, snelle, moeizame ademhaling, zich suf voelen, doof gevoel of zwakte in de armen of benen, misselijkheid of braken, maagpijn.

Raadpleeg onmiddellijk een arts als een van de bovengenoemde bijwerkingen zich bij u voordoet.

Andere bijwerkingen

 

Vaak (kunnen bij minder dan 1 op de 10 mensen voorkomen)

geregistreerd

 

hoofdpijn; duizelig gevoel

 

 

misselijkheid of braken, diarree, maagpijn

 

 

vermoeidheid, lusteloosheid, moeite met slapen (slapeloosheid)

 

koorts, algeheel gevoel van onwel zijn

 

 

spierpijn en -ongemak, gewrichtspijn

 

 

hoesten, geïrriteerde neus of loopneus

 

 

huiduitslag, haaruitval (alopecia)

 

 

verminderde eetlust

 

 

abnormale dromen; nachtmerries; abnormaal gedrag; gevoelens van di p verdriet en

 

onwaardigheid

 

draaierigheid

 

 

opgeblazen gevoel; overmatige gasvorming in maag of darm; sl chte spijsvertering;

 

boeren

Soms (kunnen bij minder dan 1 op de 100langermensen voorkomen)

 

huiduitslag (vaker gemeld in combinatie met geb uik van darunavir)

 

verhoogde uitslagen van leverbloedonderzoek n; abno male witte bloedcellen; meer vet

 

in het bloed (zoals cholesterol en triglyceriden); ho re concentraties van enzymen uit de

 

speekselklieren of alvleesklier

infectie van de haarwortels; griep; huidinfectie door een virus; bovensteluchtweginfectie

 

(zoals ontsteking van de n ushol s of holtes rond de neus, gewone verkoudheid; infectie

 

in de lymfeklieren (klieren n de hals, onder de oksel of in de lies)

wrat

 

weinig witte bloedce en die i fecties bestrijden; pijnlijke of gezwollen klieren

 

(lymfeklieren) in de ha niets, onder de oksel en in de lies

allergische reacti

 

verhoogde eetlust; iabetes; hoge bloedsuikerwaarden; hevige dorst; sterk

 

gewichtsverlies; veranderingen in lichaamsvet

zich angst g voelen; gevoel van verwardheid; neerslachtigheid; stemmingswisselingen; paniekaanval

geheugenverlies; pijn in de hand door zenuwbeknelling; aandachtsstoornis; duizeligheid bij nelle houdingsverandering; abnormale smaak; meer slaperigheid; lusteloosheid;

vrgeetachtigheid; migraine; verminderde tastzin, gevoelloosheid of zwakte in armen n/of benen; tintelingen; slaperigheid; spanningshoofdpijn; beven; slecht slapen

problemen met het gezichtsvermogen

zoemen, sissen, fluiten, suizen of ander aanhoudend geluid in de oren

hartkloppingen; langzame hartslag; snelle of onregelmatige hartslag

opvliegers; hoge bloeddruk

ruwe, rasperige of geforceerde stem; bloedneus; neusverstopping

pijn in de bovenbuik; ongemak in de endeldarm; verstopping (obstipatie); droge mond; zuurbranden; pijn bij het slikken; ontsteking van de alvleesklier (pancreatitis); zweer of pijnlijke plek in de maag of het bovenste deel van de darm; bloeding uit de anus; onaangenaam gevoel in de maag; ontsteking van het tandvlees; gezwollen, rode, pijnlijke tong

ophoping van vet in de leverGeneesmiddel

 

acne; ongebruikelijke haaruitval of dunner worden van het haar; roodheid van de huid;

 

ongewone verdeling van vet over het lichaam, waarbij er vet van de armen, de benen en

 

het gezicht kan verdwijnen en er vet rond de buik kan bijkomen; overmatig zweten;

 

nachtelijk zweten; verdikking van de huid en jeuk door veel krabben; huidbeschadiging;

 

droge huid

rugpijn; pijn in de botten/spieren; gevoeligheid of zwakte van spieren; nekpijn; pijn in

 

armen of benen; peesontsteking; minder mineralen in het bot

nierstenen; ’s nachts plassen; niercyste

 

erectiestoornis; borstvergroting bij mannen; menopauzale verschijnselen

Zelden (kunnen bij minder dan 1 op de 1000 mensen voorkomen)geregistreerd

 

onaangenaam gevoel op de borst; koude rillingen; zwelling van het gezicht; zich

 

schrikachtig voelen; bobbel in de hals; zwelling van handen, enkels of voeten; pijn

bloedonderzoek waaruit een verminderd aantal bloedplaatjes blijkt (een soort cel

 

waardoor het bloed kan stollen); bloedonderzoek waaruit blijkt dat de nieren mind r go d

 

werken; meer spierenzymen in het bloed; suiker in de urine; rode bloedcellen in de urin ;

gewichtstoename; grotere tailleomvang; minder eiwit (albumine) in het bloed; lange e stollingstijd van het bloed; bloedonderzoek waaruit een laag aantal rode bloedcellen blijkt (bloedarmoede of anemie)

ernstige allergische reactie, waardoor het gezicht, de tong of de k el opzwelt met mogelijk slik- of ademhalingsproblemen

afbraak van spierweefsel

leverproblemen, zoals geel kleuren van huid of oogwit, een vergrote of vervette lever

bloedonderzoek waaruit een stijging van het enzym amylase blijkt

 

langer

Zeer zelden (kunnen bij minder dan 1 op de 10.000 mensen voorkomen)

 

bloedonderzoek waaruit blijkt dat het bee merg niet in staat is om nieuwe rode

 

bloedcellen te maken (zuivere rodeb oedcel plasie)

 

 

niet

Extra bijwerkingen die bij kinderen en jongeren tot 18 jaar kunnen voorkomen

 

hyperactiviteit

 

Tijdens behandeling met raltegravir zijn er meldingen gedaan van pijn, gevoeligheid of zwakte in de

Geneesmiddel5. Hoe bewaart u dit middel?

 

spieren.

 

 

Patiënten met hiv hebben e n hog r risico op het krijgen van kanker dan patiënten zonder deze ziekte. In klinische studies was het aantal patiënten met hiv die raltegravir gebruikten en die kanker kregen, vergelijkbaar met dat van patiënten die andere hiv-geneesmiddelen gebruikten.

Vertel het uw arts, apotheker of verpleegkundige als u last krijgt van een van de hierboven genoemde bijwerkingen.

Het m ld n van bijwerkingen

Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige. Dit geldt ook voor mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan. U kunt bijwerkingen ook

r chtstreeks melden via het nationale meldsysteem zoals vermeld in aanhangsel V. Door bijwerkingen te m lden, kunt u ons helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van dit geneesmiddel.

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de fles na EXP. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Bewaren in de oorspronkelijke verpakking ter bescherming tegen vocht.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen
Merck Sharp & Dohme Ltd.
Hertford Road, Hoddesdon
Hertfordshire EN11 9BU Verenigd Koninkrijk

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.

6. Inhoud van de verpakking en overige informatie

Welke stoffen zitten er in dit middel?

 

De werkzame stoffen in dit middel zijn lamivudine en raltegravir. Elke filmomhulde tablet bevat

 

Merck Sha p & geregistreerdDohme B.V.

 

150 mg lamivudine en 300 mg raltegravir (als kaliumzout).

De andere stoffen in dit middel zijn: hypromellose (2910), natriumcroscarmellose

 

lactosemonohydraat, colloïdaal siliciumdioxide, magnesiumstearaat en microkristallijne

 

cellulose. Daarnaast bevat de filmomhulling de volgende niet-werkzame stoffen: hyprom llos ,

 

lactosemonohydraat, triacetine, geel ijzeroxide, indigotine (E132) aluminiumlak en

 

titaandioxide.

Hoe ziet DUTREBIS eruit en hoeveel zit er in een verpakking?

De filmomhulde tablet is een ovale, groene tablet met het getal ‘144’ aan een zijde. Er is één verpakkingsgrootte beschikbaar: 1 fles met 60 tabletten.

Fabrikant

langerWaard rw g 39 2031 BN Haarlem

Nederland

Neem voor alle informatie met betrekking tot dit geneesmiddel contact op met de lokale vertegenwoordiger van de houder van de vergunning voor het in de handel brengen:

BE/LU

 

LT

MSD Belgium BVBA/SPRL

 

UAB Merck Sharp & Dohme

Tél/Tel: 0800 38 693 (+32(0)27766211)

Tel.: +370 5 278 02 47

Geneesmiddel

niet

 

dpoc belux@merck.com

msd_lietuva@merck.com

BG

 

HU

Мерк Шарп и Доум България ЕООД

MSD Pharma Hungary Kft.

Тел.: +359 2 819 3737

 

Tel.: +361 888 53 00

info-msdbg@ erck.com

 

hungary_msd@merck.com

CZ

 

MT

Merck Sharp & Dohme s.r.o.

 

Merck Sharp & Dohme Cyprus Limited

Tel.: +420 233 010 111

 

Tel: 8007 4433 (+356 99917558)

dpoc cz chslovak@merck.com

 

malta_info@merck.com

DK

 

NL

MSD Danmark ApS

 

Merck Sharp & Dohme B.V.

Tlf: +45 4482 4000

 

Tel: 0800 99 99 000 (+31 23 5153153)

dkmail@merck.com

 

medicalinfo.nl@merck.com

DE

 

NO

MSD SHARP & DOHME GMBH

 

MSD (Norge) AS

Tel: 0800 673 673 673 (+49 (0) 89 4561 2612)

Tlf: +47 32 20 73 00

e-mail@msd.de

 

msdnorge@msd.no

EE

Merck Sharp & Dohme OÜ Tel.: +372 6144 200 msdeesti@merck.com

EL

MSD Α.Φ.Β.Ε.Ε.

Τηλ: + 30 210 98 97 300 dpoc_greece@merck.com

ES

Merck Sharp & Dohme de España, S.A. Tel: +34 91 321 06 00 msd_info@merck.com

FR

MSD France

Tél: + 33 (0) 1 80 46 40 40

HR

Merck Sharp & Dohme d.o.o. Tel: + 385 1 66 11 333 croatia_info@merck.com

IE

Merck Sharp & Dohme Ireland (Human Health)

Limited

Tel: +353 (0)1 2998700

 

medinfo_ireland@merck.com

niet

IS

 

Vistor hf.

 

Sími: +354 535 7000

 

Geneesmiddel

 

IT

 

MSD Italia S.r.l.

 

Tel: +39 06 361911

 

medicalinfor ation. t@merck.com

 

CY

Merck Sharp & Dohme Cyprus Limited Τηλ: 800 00 673 (+357 22866700) cyprus info@merck.com

LV

SIA Merck Sharp & Dohme Latvija Tel: +371 67364 224

msd lv@merck.com

AT

Merck Sharp & Dohme Ges.m.b.H. Tel: +43 (0) 1 26 044 msd-medizin@merck.com

PL

MSD Polska Sp.z o.o.

Tel.: +48 22 549 51 00

msdpolska@merck.com geregistreerd

PT

Merck Sharp & Dohme, Lda Tel: +351 21 446 5700 clic@merck.com

RO

Merck Sharp & Dohme Roman a S.R.L. Tel: + 4021 529 29 00 msdromania@merck.com

SI

Merck Sharp & Dohm , inovativna zdravila d.o.o.

Tel: + 386 1 5204201 langermsd slovenia@merck.com

SK

Merck Sharp & Dohme, s. r. o.

Tel.: +421 2 58282010

dpoc czechslovak@merck.com

FI

MSD Finland Oy

Puh/Tel: +358 (0) 9 804 650 info@msd.fi

SE

Merck Sharp & Dohme (Sweden) AB Tel: +46 77 5700488 medicinskinfo@merck.com

UK

Merck Sharp & Dohme Limited Tel: +44 (0) 1992 467272 medicalinformationuk@merck.com

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in {MM/JJJJ}>.

Meer informatie over dit geneesmiddel is beschikbaar op de website van het Europees Geneesmiddelenbureau (http://www.ema.europa.eu).

Commentaar

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hulp
  • Get it on Google Play
  • Over
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    Geneesmiddelen op recept vermeld