Dutch
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Kies uw taal

Eklira Genuair (aclidinium bromide, micronised) – Samenvatting van de productkenmerken - R03BB

Updated on site: 06-Oct-2017

Naam van geneesmiddelEklira Genuair
ATC codeR03BB
Werkzame stofaclidinium bromide, micronised
ProducentAstraZeneca AB

Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Daardoor kan snel nieuwe veiligheidsinformatie worden vastgesteld. Beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg wordt verzocht alle vermoedelijke bijwerkingen te melden. Zie rubriek 4.8 voor het rapporteren van bijwerkingen.

1.NAAM VAN HET GENEESMIDDEL

Eklira Genuair 322 microgram inhalatiepoeder

2.KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING

Iedere afgeleverde dosis (de dosis die het mondstuk verlaat) bevat 375 µg aclidiniumbromide, het equivalent van 322 µg aclidinium. Dit stemt overeen met een afgemeten dosis van 400 µg aclidiniumbromide, het equivalent van 343 µg aclidinium.

Hulpstof(fen) met bekend effect

Iedere afgeleverde dosis bevat ongeveer 12 mg lactose (als monohydraat).

Voor de volledige lijst van hulpstoffen, zie rubriek 6.1.

3.FARMACEUTISCHE VORM

Inhalatiepoeder.

Wit of nagenoeg wit poeder in een witte inhalator met een ingebouwde dosisindicator en een groene doseerknop.

4.KLINISCHE GEGEVENS

4.1Therapeutische indicaties

Eklira Genuair is geïndiceerd als onderhoudsbehandeling voor bronchodilatatie voor de verlichting van symptomen van chronische obstructieve longziekte (COPD) bij volwassenen.

4.2Dosering en wijze van toediening

Dosering

De aanbevolen dosis is één inhalatie van 322 microgram aclidinium tweemaal daags.

Indien een dosis wordt gemist, moet de volgende dosis zo snel mogelijk worden genomen. Indien het echter bijna tijd is voor de volgende dosis, moet de gemiste dosis worden overgeslagen.

Ouderen

Er zijn geen dosisaanpassingen vereist voor ouderen (zie rubriek 5.2).

Nierfunctiestoornis

Er zijn geen dosisaanpassingen vereist voor patiënten met een nierfunctiestoornis (zie rubriek 5.2).

Leverfunctiestoornis

Er zijn geen dosisaanpassingen vereist voor patiënten met een leverfunctiestoornis (zie rubriek 5.2).

Pediatrische patiënten

Er is geen relevante toepassing van Eklira Genuair bij kinderen en adolescenten jonger dan 18 jaar voor de indicatie COPD.

Wijze van toediening

Voor inhalatie.

Patiënten moeten instructies ontvangen over het correct toedienen van het product.

Instructies voor gebruik:

Vertrouwd raken met Eklira Genuair:

Dosis-

Groene knop

indicator

 

Bescherm- dop

Gekleurd controlevenster

Mondstuk

Haal de Genuair-inhalator uit het zakje en zorg dat u vertrouwd raakt met de onderdelen ervan.

Hoe gebruikt u Eklira Genuair?

Samenvatting

Om uw Genuair-inhalator te gebruiken, moet u 2 stappen uitvoeren na de verwijdering van de dop: Stap 1 - De groene knop indrukken en LOSLATEN en volledig uitademen, met het gezicht afgekeerd van de inhalator.

Stap 2 - Plaats uw lippen strak rond het mondstuk en inhaleer KRACHTIG en DIEP door de inhalator.

Na inhalatie niet vergeten de beschermdop terug te plaatsen.

Aan de slag

Vóór het eerste gebruik het verzegelde zakje openscheuren bij de inkeping en de Genuair- inhalator eruit halen.

Wanneer u klaar bent om uw dosis van het geneesmiddel te nemen, verwijdert u de beschermdop door lichtjes op de pijltjes te knijpen die aan beide zijden aangebracht zijn en naar buiten te trekken (zie afbeelding 1).

AFBEELDING 1

Kijk goed of het mondstuk niet geblokkeerd is.

Houd de Genuair-inhalator horizontaal met het mondstuk naar u gericht en de groene knop recht naar boven gericht (zie afbeelding 2).

Vasthouden met de groene knop recht naar boven. NIET SCHUIN HOUDEN.

AFBEELDING 2

STAP 1: DRUK de groene knop helemaal in en LAAT hem dan LOS (zie afbeeldingen 3 en 4).

DE GROENE KNOP NIET BLIJVEND INDRUKKEN.

De groene knop helemaal

De groene knop

INDRUKKEN

LOSLATEN

AFBEELDING 3

AFBEELDING 4

Stop en controleer: Controleer of de dosis klaar is voor inhalatie

Controleer of het gekleurde controlevenster veranderd is naar groen (zie afbeelding 5).

Het groene controlevenster bevestigt dat uw geneesmiddel klaar is voor inhalatie.

Klaar voor gebruik

GROEN

AFBEELDING 5

ALS HET GEKLEURDE CONTROLEVENSTER ROOD BLIJFT, MOET U DE HANDELINGEN VAN INDRUKKEN EN LOSLATEN HERHALEN (ZIE STAP 1).

Adem volledig uit voordat u de inhalator naar uw mond brengt. Niet uitademen in de inhalator.

STAP 2: Plaats uw lippen strak om het mondstuk van de Genuair-inhalator en adem KRACHTIG en DIEP in door het mondstuk (zie afbeelding 6).

Deze krachtige, diepe inademing brengt het geneesmiddel via de inhalator in uw longen.

OPGELET: DE GROENE KNOP NIET INGEDRUKT

HOUDEN TERWIJL U INHALEERT.

CORRECT

NIET CORRECT

AFBEELDING 6

De ‘KLIK’ die u hoort terwijl u inademt, is het signaal dat u de Genuair-inhalator juist gebruikt.

Blijf inademen nadat u de ‘KLIK’ van de inhalator heeft gehoord. Dit zal ervoor zorgen dat u de hele dosis krijgt.

Haal de Genuair-inhalator uit de mond en houd uw adem in zolang als u kunt, adem daarna langzaam uit door uw neus.

Opmerking: Sommige patiënten kunnen een licht zoete of iets bittere smaak of korrelige gewaarwording (kan verschillen van patiënt tot patiënt) van de geïnhaleerde medicatie ervaren. Neem geen extra dosis als u niets proeft of voelt na de inhalatie.

Stop en controleer: Controleer of u correct heeft geïnhaleerd

Controleer of het controlevenster rood is geworden (zie afbeelding 7). Dit bevestigt dat u uw hele dosis juist heeft geïnhaleerd.

Juist geïnhaleerd

ROOD

AFBEELDING 7

ALS HET CONTROLEVENSTER NOG STEEDS GROEN IS, MOET U HET KRACHTIGE EN DIEPE INHALEREN VIA HET MONDSTUK HERHALEN (ZIE STAP 2).

Als het venster nog steeds niet van kleur verandert naar rood, bent u misschien vergeten de groene knop los te laten vóór inhalatie of misschien heeft u niet correct geïnhaleerd. Indien dit zou gebeuren, moet u het opnieuw proberen.

Zorg dat u de groene knop heeft LOSGELATEN en inhaleer KRACHTIG en diep via het mondstuk.

Opmerking: Als u na verschillende pogingen nog niet juist heeft geïnhaleerd, raadpleeg dan uw arts.

Wanneer het venster rood is geworden, de beschermdop terugplaatsen en op het mondstuk drukken (zie afbeelding 8).

AFBEELDING 8

Wanneer moet u een nieuwe Genuair-inhalator aanschaffen?

De Genuair-inhalator is uitgerust met een dosisindicator die aangeeft hoeveel doses er ongeveer overblijven in de inhalator. De dosisindicator daalt langzaam, telkens met 10 eenheden (60, 50, 40, 30, 20, 10, 0) (zie afbeelding A). Elke Genuair-inhalator zal ten minste 30 of 60 doses afgeven, afhankelijk van de verpakkingsgrootte.

Wanneer een roodgestreepte strook verschijnt in de dosisindicator (zie afbeelding A), bent u bijna aan uw laatste dosis en heeft u een nieuwe Genuair-inhalator nodig.

De dosisindicator daalt met telkens 10 eenheden: 60, 50, 40, 30, 20, 10, 0.

Roodgestreepte strook

Dosisindicator

AFBEELDING A

Opmerking: Als uw Genuair-inhalator beschadigd blijkt te zijn of u bent de dop kwijt, dan moet u de inhalator vervangen. U HOEFT uw Genuair-inhalator NIET schoon te maken. Als u dat toch wilt doen, veeg dan de buitenkant van het mondstuk af met een droog papieren doekje of tissue. Gebruik NOOIT water om de Genuair-inhalator schoon te maken, want dit kan uw geneesmiddel beschadigen.

Hoe weet u dat uw Genuair-inhalator leeg is?

Wanneer er een 0 (nul) verschijnt in het midden van de dosisindicator, moet u de eventueel overblijvende doses in de Genuair-inhalator blijven gebruiken.

Wanneer de laatste dosis klaargemaakt is voor inhalatie, zal de groene knop niet helemaal terug naar omhoog komen, maar in het midden blijven steken (zie afbeelding B). Zelfs als de groene knop geblokkeerd is, kunt u uw laatste dosis nog inhaleren. Daarna kan de Genuair-inhalator niet meer worden gebruikt en moet u een nieuwe Genuair-inhalator gaan gebruiken.

Geblokkeerd

AFBEELDING B

4.3Contra-indicaties

Overgevoeligheid voor aclidiniumbromideof voor de in rubriek 6.1 vermelde hulpstoffen.

4.4Bijzondere waarschuwingen en voorzorgen bij gebruik

Paradoxaal bronchospasme:

De toediening van Eklira Genuair kan paradoxaal bronchospasme veroorzaken. Indien dit zou gebeuren, moet de behandeling met Eklira Genuair worden gestopt en moeten andere behandelingen worden overwogen.

Verslechtering van de ziekte:

Aclidiniumbromide is een bronchusverwijder voor onderhoudsbehandeling en mag niet worden gebruikt voor verlichting van acute episodes van bronchospasme, d.w.z. als een “rescue”-therapie. Bij een verandering in intensiteit van de COPD terwijl de patiënt met aclidiniumbromide wordt

behandeld, en waarbij de patiënt aanvullende “rescue”-medicatie nodig vindt, moet een herevaluatie van de patiënt en het behandelschema van de patiënt worden uitgevoerd.

Cardiovasculaire effecten:

Het cardiovasculaire veiligheidsprofiel wordt gekenmerkt door anticholinerge effecten. Eklira Genuair moet met de nodige zorgvuldigheid worden gebruikt bij patiënten die een

myocardinfarct hadden in de afgelopen 6 maanden, met onstabiele angina pectoris, met een nieuwe diagnose van aritmie in de afgelopen 3 maanden, of die in het ziekenhuis werden opgenomen tijdens de afgelopen 12 maanden voor hartfalen van functionele klasse III en IV volgens de “New York Heart Association”. Deze patiënten werden uitgesloten in de klinische onderzoeken, omdat deze aandoeningen beïnvloed kunnen worden door het anticholinerge werkingsmechanisme.

Anticholinerge werking

Een droge mond, wat werd waargenomen bij anticholinerge behandelingen, kan op lange termijn gepaard gaan met tandbederf (cariës).

Rekening houdend met de anticholinerge werking moet aclidiniumbromide met voorzichtigheid worden gebruikt bij patiënten met symptomatische prostaathyperplasie of blaashalsobstructie of met nauwehoekglaucoom (hoewel direct contact van het product met de ogen zeer onwaarschijnlijk is).

Hulpstoffen:

Dit geneesmiddel bevat lactose. Patiënten met zeldzame erfelijke aandoeningen als galactose- intolerantie, Lapp-lactasedeficiëntie of glucose-galactosemalabsorptie dienen dit geneesmiddel niet te gebruiken.

4.5Interacties met andere geneesmiddelen en andere vormen van interactie

De gelijktijdige toediening van aclidiniumbromide met andere anticholinergica-bevattende geneesmiddelen is niet onderzocht en wordt niet aanbevolen.

Hoewel er geen formeel in-vivo-onderzoek werd uitgevoerd naar interacties tussen geneesmiddelen, werd geïnhaleerd aclidiniumbromide gelijktijdig gebruikt met andere COPD-geneesmiddelen, waaronder sympathomimetische bronchodilatantia, methylxanthines, en orale en geïnhaleerde steroïden zonder klinische aanwijzingen van geneesmiddeleninteracties.

Uit in-vitro-onderzoeken is gebleken dat aclidiniumbromide of de metabolieten van aclidiniumbromide in de therapeutische dosis naar verwachting geen aanleiding zullen geven tot interacties met actieve stoffen die substraten zijn van P-glycoproteïne (P-gp), of actieve stoffen die door cytochroom P450-enzymen (CYP450) en esterasen worden gemetaboliseerd (zie rubriek 5.2).

4.6Vruchtbaarheid, zwangerschap en borstvoeding

Zwangerschap

Er zijn geen gegevens over het gebruik van aclidiniumbromide bij zwangere vrouwen.

Uit dieronderzoek is foetotoxiciteit alleen gebleken met doses die veel hoger waren dan de maximale menselijke blootstelling aan aclidiniumbromide (zie rubriek 5.3). Aclidiniumbromide mag tijdens de zwangerschap alleen worden gebruikt indien de verwachte voordelen opwegen tegen de mogelijke risico’s.

Borstvoeding

Het is niet bekend of aclidiniumbromide/metabolieten in de moedermelk worden uitgescheiden. Onderzoek bij dieren heeft aangetoond dat kleine hoeveelheden aclidiniumbromide/metabolieten worden uitgescheiden in de moedermelk. Een risico voor pasgeborenen/zuigelingen kan niet worden uitgesloten. Er moet worden besloten of de borstvoeding moet worden gestaakt of dat behandeling

met Eklira Genuair moet worden gestaakt/onthouden, waarbij het voordeel van borstvoeding voor het kind en het voordeel van behandeling voor de vrouw in overweging moeten worden genomen.

Vruchtbaarheid

Uit onderzoek bij ratten is een lichte vermindering in vruchtbaarheid alleen gebleken met doses die veel hoger waren dan de maximale menselijke blootstelling aan aclidiniumbromide (zie rubriek 5.3). Het wordt onwaarschijnlijk geacht dat aclidiniumbromide toegediend in de aanbevolen dosis de vruchtbaarheid bij de mens zou aantasten.

4.7Beïnvloeding van de rijvaardigheid en het vermogen om machines te bedienen

Aclidiniumbromide zou een geringe invloed kunnen hebben op de rijvaardigheid en op het vermogen om machines te bedienen. Hoofdpijn, duizeligheid of wazig zien na toediening van aclidiniumbromide (zie rubriek 4.8) kunnen de rijvaardigheid of het vermogen om machines te bedienen beïnvloeden.

4.8Bijwerkingen

Samenvatting van het veiligheidsprofiel

De meest gemelde bijwerkingen met Eklira Genuair waren hoofdpijn (6,6%) en nasofaryngitis (5,5%).

Samenvattende tabel van bijwerkingen

De aan de hieronder vermelde bijwerkingen toegewezen frequenties zijn gebaseerd op ruwe incidentiecijfers van bijwerkingen (d.w.z. voorvallen toegeschreven aan Eklira Genuair) waargenomen met Eklira Genuair 322 µg (636 patiënten) in de gepoolde analyse van één 6 maanden en twee 3 maanden durende gerandomiseerde, placebogecontroleerde klinische onderzoeken.

De frequentie van de bijwerkingen zijn als volgt gedefinieerd: zeer vaak (≥ 1/10); vaak (≥ 1/100,

< 1/10); soms ( 1/1.000, < 1/100); zelden (≥ 1/10.000, < 1/1.000); zeer zelden (< 1/10.000) en niet bekend (kan met de beschikbare gegevens niet worden bepaald).

Systeem/orgaanklasse

Voorkeursterm

Frequentie

Infecties en parasitaire

Sinusitis

Vaak

aandoeningen

Nasofaryngitis

Vaak

Immuunsysteemaandoeningen

Overgevoeligheid

Zelden

 

Angio-oedeem

Niet bekend

 

Anafylactische reactie

Niet bekend

Zenuwstelselaandoeningen

Hoofdpijn

Vaak

 

Duizeligheid

Soms

Oogaandoeningen

Wazig zien

Soms

Hartaandoeningen

Tachycardie

Soms

 

Palpitaties

Soms

Ademhalingsstelsel-, borstkas- en

Hoesten

Vaak

mediastinumaandoeningen

Dysfonie

Soms

Maagdarmstelselaandoeningen

Diarree

Vaak

 

Misselijkheid*

Vaak

 

Droge mond

Soms

 

Stomatitis

Soms

Huid- en onderhuidaandoeningen

Huiduitslag

Soms

 

Jeuk

Soms

Nier- en urinewegaandoeningen

Urineretentie

Soms

* De incidentie van misselijkheid was in klinische onderzoeken lager voor aclidiniumbromide dan voor placebo (respectievelijk 43,9 vs. 48,3 per 1.000 patiëntjaren)

Melding van vermoedelijke bijwerkingen

Het is belangrijk om na toelating van het geneesmiddel vermoedelijke bijwerkingen te melden. Op deze wijze kan de verhouding tussen voordelen en risico’s van het geneesmiddel voortdurend worden gevolgd. Beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg wordt verzocht alle vermoedelijke bijwerkingen te melden via het nationale meldsysteem zoals vermeld in aanhangsel V.

4.9Overdosering

Hoge doses aclidiniumbromide kunnen leiden tot anticholinerge klachten en symptomen.

Er werden echter enkelvoudige geïnhaleerde doses tot 6.000 µg aclidiniumbromide toegediend aan gezonde proefpersonen zonder systemische anticholinerge bijwerkingen. Bovendien werden geen klinisch relevante bijwerkingen waargenomen bij gezonde proefpersonen na toediening van doses tot 800 µg aclidiniumbromide tweemaal daags gedurende 7 dagen.

Acute intoxicatie door het per ongeluk inslikken van een geneesmiddel met aclidiniumbromide is onwaarschijnlijk, door de lage orale biologische beschikbaarheid en doordat het doseermechanisme van de Genuair-inhalator door de ademhaling wordt geactiveerd.

5.FARMACOLOGISCHE EIGENSCHAPPEN

5.1Farmacodynamische eigenschappen

Farmacotherapeutische categorie: Geneesmiddelen voor obstructieve aandoeningen van de luchtwegen, anticholinergica, ATC-code: R03BB05.

Werkingsmechanisme

Aclidiniumbromide is een competitieve, selectieve muscarinereceptorantagonist (ook bekend als een anticholinergicum), met een langere verblijftijd op de M3-receptoren dan de M2-receptoren. M3-receptoren mediëren het samentrekken van het gladde spierweefsel van de luchtwegen. Geïnhaleerd aclidiniumbromide werkt lokaal in de longen, antagoniseert M3-receptoren van het gladde spierweefsel van de luchtwegen en induceert bronchodilatatie. Niet-klinische in-vitro- en in-vivo-onderzoeken hebben een snelle, dosisafhankelijke en langdurige remming door aclidinium van bronchoconstrictie die is geïnduceerd door acetylcholine aangetoond. Aclidiniumbromide wordt snel afgebroken in het plasma, daarom is de mate van systemische anticholinerge bijwerkingen laag.

Farmacodynamische effecten

Klinische onderzoeken naar de doeltreffendheid hebben aangetoond dat Eklira Genuair klinisch relevante verbeteringen van de longfunctie teweegbracht (gemeten aan de hand van het geforceerd expiratoir één-secondevolume [FEV1]) gedurende 12 uur na een toediening ‘s ochtends en ‘s avonds; deze resultaten waren merkbaar binnen 30 minuten na de eerste dosis (verhoging ten opzichte van de baseline van 124-133 ml). Maximale bronchodilatatie werd bereikt binnen 1-3 uur na de toediening met gemiddelde piekwaarden van de verbetering in FEV1 ten opzichte van de baseline van 227-268 ml bij steady state.

Cardiale elektrofysiologie

Er werden geen effecten waargenomen op het QT-interval (gecorrigeerd met ofwel de Fridericia- ofwel de Bazett-methode of individueel gecorrigeerd) wanneer aclidiniumbromide (200 µg of 800 µg) in een diepgaand onderzoek naar QT eenmaal daags gedurende 3 dagen aan gezonde proefpersonen werd toegediend.

Bovendien werden geen klinisch significante effecten van Eklira Genuair op het hartritme waargenomen met 24-uurs Holter-monitoring na 3 maanden behandeling van 336 patiënten (164 van deze patiënten kregen Eklira Genuair 322 µg tweemaal daags).

Klinische werkzaamheid en veiligheid

In het klinische fase III-ontwikkelingsprogramma van Eklira Genuair waren 269 patiënten geïncludeerd die met Eklira Genuair 322 µg tweemaal daags werden behandeld in één 6 maanden durend gerandomiseerd, placebogecontroleerd onderzoek en 190 patiënten die met Eklira Genuair 322 µg tweemaal daags werden behandeld in één 3 maanden durend gerandomiseerd, placebogecontroleerd onderzoek. De doeltreffendheid werd gemeten aan de hand van de longfunctie en symptomatische resultaten zoals ademnood, ziektespecifieke gezondheidstoestand, gebruik van “rescue”-medicatie en het optreden van exacerbaties. In de veiligheidsonderzoeken op lange termijn was Eklira Genuair geassocieerd met bronchusverwijdende werkzaamheid wanneer het werd toegediend voor een behandelperiode van 1 jaar.

Bronchodilatatie

In het 6 maanden durend onderzoek ondervonden de patiënten die Eklira Genuair 322 µg tweemaal daags kregen een klinisch relevante verbetering van hun longfunctie (gemeten aan de hand van FEV1). De maximale bronchusverwijdende effecten waren duidelijk aanwezig vanaf dag één en bleven aanhouden gedurende de behandelperiode van 6 maanden. Na 6 maanden behandeling was de gemiddelde verbetering in predosis FEV1 ‘s ochtends (dalwaarde) vergeleken met placebo 128 ml (95% BI=85-170; p< 0,0001).

Er werden vergelijkbare waarnemingen gedaan met Eklira Genuair in het 3 maanden durende onderzoek.

Ziektespecifieke gezondheidstoestand en symptomatische voordelen

Eklira Genuair bracht klinisch relevante verbeteringen teweeg in de ademnood (beoordeeld aan de hand van de Transition Dyspnoea Index [TDI]) en ziektespecifieke gezondheidstoestand (beoordeeld aan de hand van de St. George’s Respiratory Questionnaire [SGRQ]). De onderstaande tabel toont de symptoomverlichting die bereikt werd na 6 maanden behandeling met Eklira Genuair.

 

 

Behandeling

Verbetering ten

 

 

Variabele

Eklira Genuair

Placebo

opzichte van de

p-waarde

 

 

placebo

 

 

 

 

 

 

 

TDI

 

 

 

 

 

 

 

 

1,68-voudigec

 

 

Percentage patiënten dat

56,9

45,5

toename in

0,004

 

MCIDa bereikte

waarschijnlijk-

 

 

 

 

heid

 

 

Gemiddelde verandering ten

1,9

0,9

1,0 eenheid

< 0,001

 

opzichte van de baseline

 

 

 

 

 

 

SGRQ

 

 

 

 

 

 

 

 

1,87-voudigec

 

 

Percentage patiënten dat

57,3

41,0

toename in

< 0,001

 

MCIDb bereikte

waarschijnlijk-

 

 

 

 

heid

 

 

Gemiddelde verandering ten

-7,4

-2,8

-4,6 eenheden

< 0,0001

 

opzichte van de baseline

 

 

 

 

 

aMinimaal klinisch belangrijk verschil (MCID = “Minimal clinically important difference”) van minstens 1 eenheid verandering in TDI.

bMCID van minstens - 4 eenheden verandering op de SGRQ.

cOdds ratio, toename in de waarschijnlijkheid van het bereiken van MCID ten opzichte van placebo.

Patiënten die behandeld werden met Eklira Genuair hadden minder behoefte aan “rescue”-medicatie dan patiënten die met placebo werden behandeld (een vermindering van 0,95 pufjes per dag na 6 maanden [p=0,005]). Eklira Genuair verbeterde ook de dagelijkse symptomen van COPD (dyspneu, hoesten en ophoesten van sputum) en nachtelijke en ochtendsymptomen.

Een gepoolde analyse van de doeltreffendheid van de 6 maanden en 3 maanden durende placebogecontroleerde onderzoeken toonde een statistisch significante daling in het aantal matige tot ernstige exacerbaties (waarvoor behandeling met antibiotica of corticosteroïden nodig was of die leidden tot ziekenhuisopname) aan met aclidinium 322 µg tweemaal daags in vergelijking met placebo (verhouding per patiënt per jaar: respectievelijk 0,31 vs. 0,44; p=0,0149).

Inspanningstolerantie

In een 3 weken durend cross-over-, gerandomiseerd, placebogecontroleerd klinisch onderzoek was Eklira Genuair – in vergelijking met placebo – geassocieerd met een statistisch significante verbetering van het uithoudingsvermogen bij inspanning met 58 seconden (95% BI = 9-108; p = 0,021; waarde vóór behandeling: 486 seconden). Eklira Genuair verminderde statistisch significant de hyperinflatie van de longen in rust (functionele restcapaciteit [FRC] = 0,197 l [95% BI = 0,321, 0,072; p = 0,002]; restvolume [RV] = 0,238 l [95% BI = 0,396, 0,079; p = 0,004] en verbeterde ook de dalwaarde van de inademingscapaciteit (met 0,078 l; 95% BI = 0,01, 0,145; p = 0,025) en verminderde dyspnoe tijdens inspanning (Borg-schaal) (met 0,63 Borg-eenheden; 95% BI = 1,11, 0,14; p = 0,012).

Pediatrische patiënten

Het Europees Geneesmiddelenbureau heeft besloten af te zien van de verplichting voor de fabrikant om de resultaten in te dienen van onderzoek met Eklira Genuair in alle subgroepen van pediatrische patiënten met COPD (zie rubriek 4.2 voor informatie over pediatrisch gebruik).

5.2Farmacokinetische eigenschappen

Absorptie

Aclidiniumbromide wordt snel geabsorbeerd uit de longen; de maximale plasmaconcentraties worden bij gezonde proefpersonen bereikt binnen 5 minuten na de inhalatie en doorgaans binnen de eerste 15 minuten bij COPD-patiënten. De fractie van de geïnhaleerde dosis die de systemische circulatie bereikt als ongewijzigd aclidinium is zeer laag en minder dan 5%.

Steady-state-piekplasmaconcentraties die werden bereikt door COPD-patiënten na inhalatie van droog poeder van 400 µg aclidiniumbromide waren ongeveer 224 pg/ml. Steady-state-plasmaconcentraties werden bereikt binnen zeven dagen van tweemaal daagse toediening.

Distributie

De volledige longdepositie van geïnhaleerd aclidiniumbromide via de Genuair-inhalator was ongeveer 30% van de afgemeten dosis.

De in-vitro-plasma-eiwitbinding van aclidiniumbromide stemde hoogstwaarschijnlijk overeen met de eiwitbinding van de metabolieten wegens de snelle hydrolyse van aclidiniumbromide in plasma; de plasma-eiwitbinding was 87% voor de carboxylzuurmetaboliet en 15% voor de alcoholmetaboliet. Het belangrijkste plasma-eiwit dat aclidiniumbromide bindt is albumine.

Biotransformatie

Aclidiniumbromide wordt snel en uitgebreid gehydrolyseerd tot zijn farmacologisch inactieve alcohol- and carboxylzuurderivaten. De hydrolyse gebeurt zowel chemisch (niet-enzymatisch) als enzymatisch door esterasen, waarbij butyrylcholine-esterase de belangrijkste bij de hydrolyse betrokken humane esterase is. De plasmaconcentraties van de zuurmetaboliet zijn ongeveer 100 maal hoger dan de plasmaconcentraties van de alcoholmetaboliet en de ongewijzigde actieve stof na inhalatie.

De lage absolute biologische beschikbaarheid van geïnhaleerd aclidiniumbromide (< 5%) komt doordat aclidiniumbromide uitgebreide systemische en pre-systemische hydrolyse ondergaat.

Biotransformatie via CYP450-enzymen speelt een kleine rol in de totale metabole klaring van aclidiniumbromide.

In-vitro-onderzoeken hebben uitgewezen dat aclidiniumbromide in de therapeutische dosis of de metabolieten ervan, de cytochroom P450-enzymen (CYP450) niet remmen of induceren en de esterasen (carboxylesterase, acetylcholine-esterase en butyrylcholine-esterase) niet remmen. In-vitro- onderzoeken hebben uitgewezen dat aclidiniumbromide of de metabolieten van aclidiniumbromide geen substraten voor of remmers van P-glycoproteïne zijn.

Eliminatie

De terminale eliminatiehalfwaardetijd en effectieve halfwaardetijd van aclidiniumbromide zijn respectievelijk ongeveer 14 uur en 10 uur, na inhalatie van tweemaal daags 400 µg doses bij COPD- patiënten.

Na de intraveneuze toediening van 400 µg radioactief gelabeld aclidiniumbromide aan gezonde proefpersonen werd ongeveer 1% van de dosis uitgescheiden in de urine als ongewijzigd aclidiniumbromide. Tot 65% van de dosis werd uitgescheiden als metabolieten in de urine en tot 33% als metabolieten in de feces.

Na de inhalatie van 200 µg en 400 µg aclidiniumbromide door gezonde proefpersonen of COPD- patiënten was de uitscheiding van ongewijzigd aclidinium in de urine zeer laag, namelijk ongeveer 0,1% van de toegediende dosis. Dit wijst erop dat de renale klaring een kleine rol speelt in de totale klaring van aclidinium uit het plasma.

Lineariteit/non-lineariteit

Aclidiniumbromide vertoonde kinetische lineariteit en een tijdsonafhankelijk farmacokinetisch gedrag in het therapeutische bereik.

Speciale populaties

Ouderen

De farmacokinetische eigenschappen van aclidiniumbromide bij patiënten met matige tot ernstige COPD blijken dezelfde te zijn bij patiënten van 40–59 jaar en bij patiënten ≥70 jaar. Daarom is er geen dosisaanpassing vereist voor oudere COPD-patiënten.

Patiënten met een leverfunctiestoornis

Er is geen onderzoek uitgevoerd bij patiënten met een leverfunctiestoornis. Daar aclidiniumbromide hoofdzakelijk wordt gemetaboliseerd door chemische en enzymatische klieving in het plasma, is het zeer onwaarschijnlijk dat een leverfunctiestoornis de systemische blootstelling ervan zou wijzigen.

Daarom is geen dosisaanpassing vereist voor COPD-patiënten met een leverfunctiestoornis.

Patiënten met een nierfunctiestoornis

Er werden geen significante farmacokinetische verschillen waargenomen tussen proefpersonen met een normale nierfunctie en proefpersonen met een nierfunctiestoornis. Daarom is geen dosisaanpassing en geen bijkomende controle vereist voor COPD-patiënten met een nierfunctiestoornis.

Geslacht

Na herhaalde inhalaties is waargenomen dat de systemische blootstelling van aclidiniumbromide vergelijkbaar blijkt te zijn bij Japanse en Kaukasische patiënten.

Farmacokinetische/farmacodynamische relatie

Daar aclidiniumbromide lokaal werkt in de longen en snel wordt afgebroken in het plasma, is er geen directe relatie tussen farmacokinetiek en farmacodynamiek.

5.3Gegevens uit het preklinische veiligheidsonderzoek

Niet-klinische gegevens duiden niet op een speciaal risico voor mensen. Deze gegevens zijn afkomstig van conventioneel onderzoek op het gebied van veiligheidsfarmacologie, toxiciteit bij herhaalde dosering, genotoxiciteit, carcinogeen potentieel, reproductie- en ontwikkelingstoxiciteit.

Effecten bij niet-klinische onderzoeken met betrekking tot cardiovasculaire parameters (versnelde hartslag bij honden), reproductieve toxiciteit (foetotoxische effecten) en vruchtbaarheid (lichte daling in het aantal bevruchtingen, aantal corpora lutea, en pre- en postimplantatieverlies) werden uitsluitend waargenomen na blootstelling die geacht wordt beduidend hoger te liggen dan het maximale niveau waaraan de mens wordt blootgesteld, en dus weinig relevant te zijn voor klinische doeleinden.

De lage toxiciteit die werd waargenomen in niet-klinische toxiciteitsonderzoeken valt gedeeltelijk toe te schrijven aan het snelle metabolisme van aclidiniumbromide in plasma en het gebrek aan significante farmacologische activiteit van de belangrijkste metabolieten. De veiligheidsmarges voor menselijke systemische blootstelling met 400 µg tweemaal daags met betrekking tot de niet- waargenomen bijwerkingenniveaus in deze onderzoeken lag tussen 7- tot 73-voudig.

6.FARMACEUTISCHE GEGEVENS

6.1Lijst van hulpstoffen

Lactosemonohydraat.

6.2Gevallen van onverenigbaarheid

Niet van toepassing.

6.3Houdbaarheid

3 jaar.

Te gebruiken binnen 90 dagen na opening van het zakje.

6.4Speciale voorzorgsmaatregelen bij bewaren

De inhalator moet worden bewaard in het zakje tot de start van de toedieningsperiode.

6.5Aard en inhoud van de verpakking

De inhalator is een apparaat met meerdere componenten vervaardigd uit polycarbonaat, acrylonitriel- butadieen-styreen, polyoxymethyleen, polyester-butyleen-tereftalaat, polypropyleen, polystyreen en roestvrij staal. Het is wit van kleur met een ingebouwde dosisindicator en een groene doseerknop. Het mondstuk is bedekt met een verwijderbare groene beschermdop. De inhalator wordt geleverd in een zakje van gelamineerd plastic dat in een kartonnen doos zit.

Kartonnen doos met 1 inhalator met 30 doses.

Kartonnen doos met 1 inhalator met 60 doses.

Kartonnen doos met 3 inhalators met elk 60 doses.

Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.

6.6Speciale voorzorgsmaatregelen voor het verwijderen en andere instructies

Al het ongebruikte geneesmiddel of afvalmateriaal dient te worden vernietigd overeenkomstig lokale voorschriften.

Voor de instructies voor gebruik, zie rubriek 4.2.

7.HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

AstraZeneca AB

SE-151 85 Södertälje

Zweden

8.NUMMER(S) VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

EU/1/12/778/001

EU/1/12/778/002

EU/1/12/778/003

9. DATUM VAN EERSTE VERGUNNINGVERLENING//VERLENGING VAN DE VERGUNNING

Datum van eerste verlening van de vergunning: 20 juli 2012

Datum van laatste verlenging: 20 april 2017

10.DATUM VAN HERZIENING VAN DE TEKST

Gedetailleerde informatie over dit geneesmiddel is beschikbaar op de website van het Europees Geneesmiddelenbureau (http://www.ema.europa.eu).

Commentaar

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hulp
  • Get it on Google Play
  • Over
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    Geneesmiddelen op recept vermeld