Dutch
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Elaprase (idursulfase) – Etikettering - A16AB09

Updated on site: 06-Oct-2017

Naam van geneesmiddelElaprase
ATC codeA16AB09
Werkzame stofidursulfase
ProducentShire Human Genetic Therapies AB Vasagatan 7, 111 20 Stockholm, Sweden

GEGEVENS DIE OP DE BUITENVERPAKKING MOETEN WORDEN VERMELD

BUITENVERPAKKING

1.NAAM VAN HET GENEESMIDDEL

Elaprase 2 mg/ml concentraat voor oplossing voor infusie idursulfase

2.GEHALTE AAN WERKZAME STOF(FEN)

Elke injectieflacon bevat 6 mg idursulfase. Elke ml bevat 2 mg idursulfase.

3.LIJST VAN HULPSTOFFEN

Polysorbaat 20

Natriumchloride

Dibasisch natriumfosfaat, heptahydraat

Monobasisch natriumfosfaat, monohydraat

Water voor injectie

4.FARMACEUTISCHE VORM EN INHOUD

Concentraat voor oplossing voor infusie

3ml

4x 3 ml

10x 3 ml

6 mg/3 ml

5.WIJZE VAN GEBRUIK EN TOEDIENINGSWEG(EN)

Uitsluitend voor eenmalig gebruik

Lees voor het gebruik de bijsluiter.

Intraveneus gebruik

6.EEN SPECIALE WAARSCHUWING DAT HET GENEESMIDDEL BUITEN HET

ZICHT EN BEREIK VAN KINDEREN DIENT TE WORDEN GEHOUDEN

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

7.ANDERE SPECIALE WAARSCHUWING(EN), INDIEN NODIG

8.UITERSTE GEBRUIKSDATUM

EXP

9.BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR DE BEWARING

Bewaren in de koelkast

Niet in de vriezer bewaren

10.BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET VERWIJDEREN VAN

NIET-GEBRUIKTE GENEESMIDDELEN OF DAARVAN AFGELEIDE AFVALSTOFFEN (INDIEN VAN TOEPASSING)

11.NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE

HANDEL BRENGEN

Shire Human Genetic Therapies AB

Vasagatan 7

111 20 Stockholm

Zweden

12.NUMMER(S) VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

EU/1/06/365/001

EU/1/06/365/002

EU/1/06/365/003

13.BATCHNUMMER

Partij

14.ALGEMENE INDELING VOOR DE AFLEVERING

15.INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

16.INFORMATIE IN BRAILLE

Rechtvaardiging voor uitzondering van braille is aanvaardbaar.

17.UNIEK IDENTIFICATIEKENMERK - 2D MATRIXCODE

2D matrixcode met het unieke identificatiekenmerk.

18.UNIEK IDENTIFICATIEKENMERK - VOOR MENSEN LEESBARE GEGEVENS

PC:

SN:

NN:

GEGEVENS DIE IN IEDER GEVAL OP PRIMAIRE KLEINVERPAKKINGEN MOETEN

WORDEN VERMELD

INJECTIEFLACON

1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL EN DE TOEDIENINGSWEG(EN)

Elaprase 2 mg/ml steriel concentraat idursulfase

IV

2.WIJZE VAN TOEDIENING

3.UITERSTE GEBRUIKSDATUM

EXP

4.BATCHNUMMER

Partij

5.INHOUD UITGEDRUKT IN GEWICHT, VOLUME OF EENHEID

6 mg/3 ml

6.OVERIGE

Bewaren in de koelkast

Niet in de vriezer bewaren

Commentaar

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hulp
  • Get it on Google Play
  • Over
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    Geneesmiddelen op recept vermeld