Dutch
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Elmiron (pentosan polysulfate sodium) – Bijsluiter - G04BX15

Updated on site: 06-Oct-2017

Naam van geneesmiddelElmiron
ATC codeG04BX15
Werkzame stofpentosan polysulfate sodium
Producentbene-Arzneimittel GmbH

Bijsluiter: informatie voor de patiënt

elmiron 100 mg harde capsules pentosanpolysulfaatnatrium

Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat innemen want er staat belangrijke informatie in voor u.

Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Geef dit geneesmiddel niet door aan anderen, want het is alleen aan u voorgeschreven. Het kan schadelijk zijn voor anderen, ook al hebben zij dezelfde klachten als u.

Krijgt u last van een van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Inhoud van deze bijsluiter

1.Wat is elmiron en waarvoor wordt dit middel gebruikt?

2.Wanneer mag u dit middel niet innemen of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

3.Hoe neemt u dit middel in?

4.Mogelijke bijwerkingen

5.Hoe bewaart u dit middel?

6.Inhoud van de verpakking en overige informatie

1.Wat is elmiron en waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Elmiron is een geneesmiddel dat de werkzame stof pentosanpolysulfaatnatrium bevat. Na inname van het geneesmiddel komt het in de urine terecht en hecht het zich aan de bekleding van de blaas, wat helpt bij het vormen van een beschermende laag.

Elmiron wordt gebruikt bij volwassenen voor de behandeling van blaaspijnsyndroom. Dit syndroom wordt gekenmerkt door een groot aantal kleine bloedinkjes of kenmerkende beschadigingen van de blaaswand en matige tot hevige pijn en frequente aandrang om te plassen.

2. Wanneer mag u dit middel niet innemen of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?

U bent allergisch voor een van de stoffen in dit geneesmiddel. Deze stoffen kunt u vinden in rubriek 6.

U heeft een bloeding (met uitzondering van menstruatie).

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?

Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u dit middel inneemt als u:

een operatie moet ondergaan;

een stoornis van de bloedstolling of een verhoogd bloedingsrisico heeft, bijvoorbeeld door gebruik van een geneesmiddel dat de bloedstolling remt;

ooit een lage concentratie bloedplaatjes heeft gehad die werd veroorzaakt door het geneesmiddel heparine;

een verminderde lever- of nierfunctie heeft.

Kinderen en jongeren tot 18 jaar

Elmiron wordt niet aanbevolen bij kinderen jonger dan 18 jaar aangezien de veiligheid en werkzaamheid hiervan bij deze patiëntengroep niet zijn vastgesteld.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?

Neemt u naast elmiron nog andere geneesmiddelen in, heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat innemen? Vertel dat dan uw arts of apotheker.

Vertel het uw arts of apotheker met name als u geneesmiddelen gebruikt die bloedstolling tegengaan of pijnstillers die bloedstolling verminderen.

Zwangerschap en borstvoeding

Elmiron wordt niet aanbevolen voor gebruik tijdens de zwangerschap of borstvoeding.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Elmiron heeft geen of een verwaarloosbare invloed op de rijvaardigheid en op het vermogen om machines te bedienen.

3.Hoe neemt u dit middel in?

Neem dit geneesmiddel altijd in precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

De aanbevolen dosering is: drie keer per dag 1 capsule

Uw arts zal uw respons op elmiron elke 6 maanden beoordelen.

Gebruiksaanwijzing

Neem de capsules in hun geheel in met één glas water, minstens 1 uur vóór of 2 uur na de maaltijd.

Heeft u te veel van dit middel ingenomen?

Vertel het uw arts als u te veel van dit middel heeft ingenomen. Stop met het gebruik van elmiron als er bijwerkingen optreden, tot ze zijn verdwenen.

Bent u vergeten dit middel in te nemen?

Neem geen dubbele dosis om een vergeten capsule in te halen.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

4.Mogelijke bijwerkingen

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

Bijwerkingen zijn gezien in de volgende frequenties:

Vaak: kan voorkomen bij maximaal 1 op de 10 mensen

infecties, griep

hoofdpijn, rugpijn

duizeligheid

misselijkheid, indigestie, diarree, buikpijn, opgezette buik

rectale bloeding (uit de anus)

vochtophoping in armen of benen

haaruitval

zwakte, pijn in het bekken (onderbuik)

vaker dan gewoonlijk aandrang hebben om te plassen

abnormale leverfunctie

Soms: kan voorkomen bij maximaal 1 op de 100 mensen

tekort aan bloedplaatjes, rode of witte bloedcellen

bloeding, waaronder kleine bloedingen onder de huid

bloedstollingsstoornissen

allergische reacties, verhoogde gevoeligheid voor licht

verlies van eetlust, gewichtstoename of -verlies

ernstige stemmingswisselingen of depressie

toegenomen zweten, slapeloosheid

rusteloosheid

abnormale gewaarwordingen, zoals prikkend gevoel, tintelingen of jeuk

tranende ogen, lui oog

oorsuizen

moeilijk ademen

indigestie, braken, winderigheid, moeite met ontlasting

mondzweer

huiduitslag, grotere moedervlekken

gewrichts- of spierpijn

Niet bekend: de frequentie kan met de beschikbare gegevens niet worden bepaald

bloedstollingsstoornissen

allergische reacties

abnormale leverfunctie

Het melden van bijwerkingen

Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan. U kunt bijwerkingen ook rechtstreeks melden via het nationale meldsysteem zoals vermeld in aanhangsel V. Door bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van dit geneesmiddel.

5.Hoe bewaart u dit middel?

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

fles

Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op het etiket en de doos na EXP. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

De fles zorgvuldig gesloten houden ter bescherming tegen vocht.

Na eerste opening: binnen 30 dagen gebruiken. Gooi eventueel resterende capsules weg na deze periode.

blisterverpakking

Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de doos en de blisterverpakking na EXP. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Bewaren beneden 30 ˚C.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.

6. Inhoud van de verpakking en overige informatie

Welke stoffen zitten er in dit middel?

De werkzame stof in dit middel is pentosanpolysulfaatnatrium. Eén harde capsule bevat 100 mg pentosanpolysulfaatnatrium.

De andere stoffen in dit middel zijn microkristallijne cellulose, magnesiumstearaat, gelatine, titaandioxide (E171).

Hoe ziet elmiron eruit en hoeveel zit er in een verpakking?

De harde capsules zijn wit en niet doorschijnend, en worden geleverd in een plastic fles met kindvriendelijke sluiting of in plastic/aluminium blisterverpakkingen in een doos.

Elke doos bevat 90 capsules.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

bene-Arzneimittel GmbH Herterichstrasse 1-3 D-81479 München Duitsland

tel: +49 (0)89 749870 fax: +49 (0)89 74987142

e-mail: contact@bene-arzneimittel.de

Meer informatie over dit geneesmiddel is beschikbaar op de website van het Europees Geneesmiddelenbureau: http://www.ema.europa.eu.

Commentaar

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hulp
  • Get it on Google Play
  • Over
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    Geneesmiddelen op recept vermeld