Dutch
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Erbitux (cetuximab) – Etikettering - L01XC06

Updated on site: 06-Oct-2017

Naam van geneesmiddelErbitux
ATC codeL01XC06
Werkzame stofcetuximab
ProducentMerck KGaA

GEGEVENS DIE OP DE BUITENVERPAKKING MOETEN WORDEN VERMELD

DOOS

1.NAAM VAN HET GENEESMIDDEL

Erbitux 5 mg/ml oplossing voor infusie

Cetuximab

2.GEHALTE AAN WERKZAME STOF(FEN)

Elke injectieflacon met 20 ml bevat 100 mg cetuximab (5 mg/ml).

Elke injectieflacon met 100 ml bevat 500 mg cetuximab (5 mg/ml).

3.LIJST VAN HULPSTOFFEN

Natriumchloride, glycine, polysorbaat 80, citroenzuurmonohydraat, natriumhydroxide, water voor injecties

4.FARMACEUTISCHE VORM EN INHOUD

Oplossing voor infusie

1 injectieflacon met 100 mg/20 ml

1 injectieflacon met 500 mg/100 ml

5.WIJZE VAN GEBRUIK EN TOEDIENINGSWEG(EN)

Intraveneus gebruik.

Lees voor het gebruik de bijsluiter.

6. EEN SPECIALE WAARSCHUWING DAT HET GENEESMIDDEL BUITEN HET ZICHT EN BEREIK VAN KINDEREN DIENT TE WORDEN GEHOUDEN

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

7.ANDERE SPECIALE WAARSCHUWING(EN), INDIEN NODIG

8.UITERSTE GEBRUIKSDATUM

EXP

9.BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR DE BEWARING

Bewaren in de koelkast.

10. BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET VERWIJDEREN VAN

NIET-GEBRUIKTE GENEESMIDDELEN OF DAARVAN AFGELEIDE AFVALSTOFFEN (INDIEN VAN TOEPASSING)

11. NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

Merck KGaA

64271 Darmstadt

Duitsland

12.NUMMER(S) VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

EU/1/04/281/003

EU/1/04/281/005

13.BATCHNUMMER

Charge

14.ALGEMENE INDELING VOOR DE AFLEVERING

Geneesmiddel op medisch voorschrift.

15.INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

16.INFORMATIE IN BRAILLE

Rechtvaardiging voor uitzondering van braille is aanvaardbaar

17.UNIEK IDENTIFICATIEKENMERK - 2D MATRIXCODE

2D matrixcode met het unieke identificatiekenmerk.

18.UNIEK IDENTIFICATIEKENMERK - VOOR MENSEN LEESBARE GEGEVENS

PC:

SN:

NN:

GEGEVENS DIE IN IEDER GEVAL OP PRIMAIRE KLEINVERPAKKINGEN MOETEN WORDEN VERMELD

ETIKET OP INJECTIEFLACON

1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL EN DE TOEDIENINGSWEG(EN)

Erbitux 5 mg/ml oplossing voor infusie

Cetuximab

Intraveneus gebruik.

2.WIJZE VAN TOEDIENING

Lees voor het gebruik de bijsluiter.

3.UITERSTE GEBRUIKSDATUM

EXP

4.BATCHNUMMER

Charge

5.INHOUD UITGEDRUKT IN GEWICHT, VOLUME OF EENHEID

100 mg/20 ml

500 mg/100 ml

6.OVERIGE

Bewaren in de koelkast.

Merck KGaA

64271 Darmstadt

Duitsland

Commentaar

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hulp
  • Get it on Google Play
  • Over
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    Geneesmiddelen op recept vermeld