Dutch
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Erivedge (vismodegib) – Bijsluiter - L01XX43

Updated on site: 06-Oct-2017

Naam van geneesmiddelErivedge
ATC codeL01XX43
Werkzame stofvismodegib
ProducentRoche Registration Ltd

Bijsluiter: informatie voor de patiënt

Erivedge 150 mg harde capsules vismodegib

Erivedge kan ernstige geboorteafwijkingen veroorzaken. Het kan leiden tot de dood van een baby voorafgaand aan de geboorte of vlak na de geboorte. U moet niet zwanger worden terwijl u dit geneesmiddel gebruikt. U moet het anticonceptieadvies uit deze bijsluiter opvolgen.

Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Daardoor kan snel nieuwe veiligheidsinformatie worden vastgesteld. U kunt hieraan bijdragen door melding te maken van alle bijwerkingen die u eventueel zou ervaren. Aan het einde van rubriek 4 leest u hoe u dat kunt doen.

Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke informatie in voor u.

Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Geef dit geneesmiddel niet door aan anderen, want het is alleen aan u voorgeschreven. Het kan schadelijk zijn voor anderen, ook al hebben zij dezelfde klachten als u.

Krijgt u last van een van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Inhoud van deze bijsluiter

1Wat is Erivedge en waarvoor wordt dit middel gebruikt?

2Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

3Hoe gebruikt u dit middel?

4Mogelijke bijwerkingen

5Hoe bewaart u dit middel?

6Inhoud van de verpakking en overige informatie

1.Wat is Erivedge en waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Wat is Erivedge?

Erivedge is een geneesmiddel tegen kanker en bevat de werkzame stof vismodegib.

Waarvoor wordt Erivedge gebruikt?

Erivedge wordt gebruikt voor de behandeling van volwassenen met een type huidkanker dat ‘uitgebreid basaalcelcarcinoom’ wordt genoemd. Het wordt gebruikt wanneer de kanker:

zich naar andere delen van het lichaam heeft verspreid (‘gemetastaseerd’ basaalcelcarcinoom genoemd);

zich heeft verspreid naar gebieden in de buurt (‘lokaal uitgebreid’ basaalcelcarcinoom genoemd) en uw arts besluit dat behandeling met chirurgie of bestraling niet geschikt is.

Hoe werkt Erivedge?

Basaalcelcarcinoom ontwikkelt zich als DNA in normale huidcellen beschadigd wordt en het lichaam deze schade niet kan repareren. Door deze beschadiging kan de werking van bepaalde eiwitten in deze cellen veranderen en worden deze beschadigde cellen kwaadaardig en beginnen te groeien en te delen. Erivedge is een geneesmiddel tegen kanker dat werkt door één van de belangrijkste eiwitten in toom te houden die bij basaalcelcarcinoom betrokken is. Hierdoor kan de groei van de kankercellen worden vertraagd of gestopt of kunnen de kankercellen worden gedood. Als gevolg hiervan kan uw huidkanker kleiner worden.

2.Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Lees de specifieke instructies die u heeft gekregen van uw arts, met name over de effecten van Erivedge op ongeboren baby’s.

Lees de brochure en de herinneringskaart voor patiënten die u van uw arts hebt gekregen zorgvuldig door en volg de instructies die hierin staan.

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?

U bent allergisch voor een van de stoffen in dit geneesmiddel. Deze stoffen kunt u vinden in rubriek 6.

U bent zwanger, denkt dat u misschien zwanger bent, of u bent van plan zwanger te worden tijdens het verloop van de behandeling of gedurende de 24 maanden na uw laatste dosis van dit geneesmiddel. Dit is omdat Erivedge schadelijk kan zijn of de dood van uw ongeboren baby kan veroorzaken.

U geeft borstvoeding of u bent van plan borstvoeding te geven tijdens het verloop van de behandeling of gedurende de 24 maanden na uw laatste dosis van dit geneesmiddel. Dit is omdat het onbekend is of Erivedge in de moedermelk terecht kan komen en schadelijk kan zijn voor uw baby.

U kunt zwanger worden, maar u bent niet in staat of bereid om de nodige maatregelen te nemen om zwangerschap te voorkomen, zoals beschreven in het Erivedge Zwangerschapspreventie- programma.

U gebruikt ook Sint-Janskruid (Hypericum perforatum) – een kruidengeneesmiddel tegen depressie (zie ‘Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?’).

Meer informatie over de bovenstaande onderwerpen kan gevonden worden in de rubrieken ‘Zwangerschap, borstvoeding en vruchtbaarheid’ en ‘Anticonceptie – voor mannen en vrouwen’.

Als een of meer van de bovenstaande punten op u van toepassing is, mag u dit geneesmiddel niet gebruiken. Overleg bij twijfel met uw arts of apotheker voordat u Erivedge gebruikt.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?

Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u dit middel gebruikt als u vragen heeft over de informatie in deze rubriek:

U mag op geen enkel moment bloed doneren tijdens de behandeling en gedurende 24 maanden na uw laatste dosis van dit geneesmiddel.

Als u een man bent, mag u op geen enkel moment tijdens de behandeling en gedurende 2 maanden na de laatste dosis, sperma doneren.

Uw dokter moet regelmatig uw huid controleren op een type huidkanker, ‘plaveiselcelcarcinoom’ (SCC) genoemd. Het is niet bekend of SCC gerelateerd is aan de behandeling met Erivedge. Dit soort beschadigingen verschijnt doorgaans op door de zon beschadigde huid, verspreidt zich niet en kan worden genezen. Neem contact op met uw arts als u veranderingen van uw huid waarneemt.

Geef dit geneesmiddel nooit aan iemand anders. U moet ongebruikte capsules aan het einde van uw behandeling terugbrengen. Overleg met uw arts of apotheker waar u de capsules kunt terugbrengen.

Kinderen en jongeren tot 18 jaar

Het gebruik van Erivedge bij kinderen en jongeren tot 18 jaar wordt niet aanbevolen. Dit is omdat niet bekend is of het middel veilig of effectief is bij deze leeftijdsgroep. Erivedge kan ervoor zorgen dat botten stoppen met groeien. Dat kan zelfs gebeuren na het stoppen met Erivedge. Bij dierstudies met dit geneesmiddel zijn problemen gezien bij tanden en botten in de groei.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?

Gebruikt u naast Erivedge nog andere geneesmiddelen, heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw

arts of apotheker. Dit geldt ook voor receptgeneesmiddelen, niet-receptgeneesmiddelen, vitamines en kruidengeneesmiddelen.

Sommige geneesmiddelen kunnen invloed hebben op de werking van Erivedge, of kunnen de kans op bijwerkingen vergroten. Erivedge kan ook invloed hebben op de werking van sommige andere geneesmiddelen.

Vertel uw arts vooral als u een van de volgende geneesmiddelen gebruikt:

rifampicine – gebruikt voor bacteriële infecties,

carbamazepine, fenytoïne – gebruikt voor epilepsie,

ezetimibe en statines, zoals atorvastatine, fluvastatine, pravastatine, rosuvastatine, simvastatine – gebruikt voor hoog cholesterol,

bosentan, glibenclamide, repaglinide, valsartan,

topotecan – gebruikt voor bepaalde kankersoorten,

sulfasalazine – gebruikt voor bepaalde ontstekingsaandoeningen, en in het bijzonder,

Sint-Janskruid (Hypericum perforatum) – een kruidengeneesmiddel gebruikt voor depressie, omdat u dit middel niet gelijktijdig mag gebruiken met Erivedge.

Zwangerschap, borstvoeding en vruchtbaarheid

Zwangerschap

Gebruik Erivedge niet als u zwanger bent, denkt dat u misschien zwanger bent, of van plan bent zwanger te worden tijdens de behandeling of gedurende de 24 maanden na uw laatste dosis van dit geneesmiddel. U moet stoppen met de behandeling en uw arts onmiddellijk informeren: als u een menstruatieperiode mist of denkt dat u een menstruatieperiode heeft gemist, of als u ongebruikelijke menstruele bloedingen heeft, of als u vermoedt dat u zwanger bent. Als u zwanger wordt tijdens de behandeling met Erivedge, moet u stoppen met de behandeling en onmiddellijk uw arts informeren.

Erivedge kan ernstige geboorteafwijkingen veroorzaken. Het gebruik van het middel kan ook leiden tot de dood van de ongeboren baby. Specifieke instructies (het Erivedge Zwangerschapspreventie- programma) die u van uw arts heeft gekregen bevatten informatie met name over de effecten van Erivedge op ongeboren baby’s.

Borstvoeding

U mag geen borstvoeding geven tijdens uw behandeling en gedurende 24 maanden na uw laatste dosis van dit geneesmiddel. Het is niet bekend of Erivedge in de moedermelk terecht kan komen en daardoor schadelijk is voor uw baby.

Vruchtbaarheid

Erivedge zou de mogelijkheid voor vrouwen om kinderen te krijgen kunnen beïnvloeden. Bij sommige vrouwen die Erivedge gebruikten is de menstruatie gestopt. Als dit bij u gebeurt, is het niet bekend of uw menstruatie weer terug zal komen. Overleg met uw arts als u in de toekomst kinderen wilt krijgen.

Anticonceptie – voor mannen en vrouwen

Voor vrouwen die Erivedge gebruiken

Overleg voordat u met de behandeling begint met uw arts of u mogelijk zwanger kunt worden. Ook als uw menstruatie is gestopt, is het noodzakelijk dat u aan uw arts vraagt of het risico bestaat dat u zwanger kunt worden.

Als u zwanger kunt worden:

moet u voorzorgsmaatregelen nemen zodat u niet zwanger wordt terwijl u Erivedge gebruikt;

moet u gebruikmaken van 2 anticonceptiemethoden: één zeer effectieve methode en één barrièremethode (zie onderstaande voorbeelden);

moet u doorgaan met anticonceptie gedurende 24 maanden na uw laatste dosis van dit geneesmiddel – omdat Erivedge in uw lichaam aanwezig kan blijven tot maximaal 24 maanden na uw laatste dosis.

Aanbevolen anticonceptiemethoden: Bespreek met uw arts wat de beste twee anticonceptiemethoden voor u zijn.

Gebruik één zeer effectieve methode, zoals:

een anticonceptie depotinjectie;

een intra-uterien hulpmiddel (‘spiraaltje’);

chirurgische sterilisatie.

U moet ook gebruikmaken van één barrièremethode, zoals:

een condoom (met zaaddodend middel, indien beschikbaar);

een pessarium (met zaaddodend middel, indien beschikbaar).

Uw arts zal ervoor zorgen dat u wordt getest op zwangerschap:

binnen maximaal 7 dagen voordat u met de behandeling begint – om te controleren of u niet al zwanger bent;

elke maand gedurende de behandeling.

U moet het uw arts onmiddellijk vertellen als, tijdens de behandeling of gedurende 24 maanden na de laatste dosis van dit geneesmiddel:

u denkt dat uw anticonceptie om welke reden dan ook niet heeft gewerkt;

uw menstruatie stopt;

u stopt met het gebruik van anticonceptie;

u van anticonceptie moet veranderen.

Voor mannen die Erivedge gebruiken

Erivedge kan in het sperma terechtkomen. Gebruik, ook na vasectomie, altijd een condoom (met zaaddodend middel, indien beschikbaar) wanneer u seks heeft met een vrouwelijke partner. Doe dit tijdens de behandeling en gedurende 2 maanden na uw laatste dosis van dit geneesmiddel.

U mag geen sperma doneren op welk moment dan ook tijdens de behandeling en gedurende 2 maanden na uw laatste dosis van dit geneesmiddel.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Het is onwaarschijnlijk dat Erivedge van invloed is op uw rijvaardigheid of uw vermogen om gereedschap of machines te bedienen. Overleg bij twijfel met uw arts.

Erivedge bevat lactose en natrium

Erivedge bevat een soort suiker met de naam lactose. Als uw arts u heeft verteld dat u sommige suikers niet verdraagt (intolerantie), neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel gebruikt.

Dit middel bevat minder dan 1 mmol natrium (23 mg) per capsule, dat wil zeggen dat het in wezen ‘natriumvrij’ is.

3.Hoe gebruikt u dit middel?

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals uw arts u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Het gebruik van dit middel

De aanbevolen dosering is één capsule per dag.

Slik de capsule in zijn geheel door met wat water.

De capsule niet fijnmaken, openen of erop kauwen, om onbedoelde blootstelling aan de inhoud van de capsule te voorkomen.

Erivedge kan met of zonder voedsel worden ingenomen.

Heeft u te veel van dit middel gebruikt?

Overleg met uw arts als u te veel Erivedge heeft gebruikt.

Bent u vergeten dit middel te gebruiken?

Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen, maar ga door met de volgende geplande dosis.

Als u stopt met het gebruik van dit middel

U mag niet stoppen met het gebruik van dit geneesmiddel zonder eerst met uw arts te overleggen. Hierdoor zou uw behandeling namelijk minder effectief kunnen worden.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

4.Mogelijke bijwerkingen

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

Erivedge kan ernstige geboorteafwijkingen veroorzaken. Het kan ook leiden tot de dood van een baby voorafgaand aan de geboorte of vlak na de geboorte. U moet niet zwanger worden terwijl u dit geneesmiddel gebruikt (zie rubriek 2 ‘Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?’ en ‘Zwangerschap, borstvoeding en vruchtbaarheid’).

Andere bijwerkingen worden weergegeven in volgorde van ernst en frequentie.

Zeer vaak (kan voorkomen bij meer dan 1 op de 10 mensen):

uitblijvende menstruatie bij vrouwen die zwanger kunnen worden;

verlies van eetlust en gewichtsverlies;

vermoeidheid;

spierspasmen;

diarree;

haaruitval (alopecia);

huiduitslag;

een verandering in de smaak of een compleet verlies van smaak;

verstopping (obstipatie);

overgeven of het gevoel hebben dat u wilt overgeven (misselijkheid);

maagklachten of spijsverteringsklachten;

gewrichtspijn;

pijn (in het algemeen) of pijn in uw armen, benen;

jeuk.

Vaak (kan voorkomen bij minder dan 1 op de 10 mensen):

pijn in uw borstkas, rug of zij;

zwakte of gebrek aan energie (asthenie);

verlies van lichaamsvocht (uitdroging);

spier-, pees-, bindweefselband- of botpijn;

maagpijn;

verlies van smaak;

abnormale haargroei;

uitvallende wimpers (madarosis);

veranderingen in bloedwaarden, zoals verhoogde leverfunctiewaarden of verhoogde waarden voor creatinefosfokinase (een eiwit voornamelijk aanwezig in spieren)

Frequentie niet bekend

botten stoppen met groeien (voortijdige sluiting van de epifysen)

Het melden van bijwerkingen

Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan. U kunt bijwerkingen ook rechtstreeks melden via het nationale meldsysteem zoals vermeld in aanhangsel V. Door bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van dit geneesmiddel.

5.Hoe bewaart u dit middel?

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de fles en de doos na EXP. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Bewaren beneden 30°C.

De fles zorgvuldig gesloten houden ter bescherming tegen vocht.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak.

Aan het einde van de behandeling moet u alle ongebruikte capsules terugbrengen. Dit voorkomt verkeerd gebruik en helpt om het milieu te beschermen. Overleg met uw apotheker of arts waar u het geneesmiddel kunt terugbrengen.

6. Inhoud van de verpakking en overige informatie

Welke stoffen zitten er in dit middel?

De werkzame stof in dit middel is vismodegib. Elke harde capsule bevat 150 mg vismodegib.

De andere stoffen in dit middel zijn:

Capsule-inhoud: microkristallijne cellulose, lactosemonohydraat, natriumlaurilsulfaat, povidon (K29/32), natriumzetmeelglycolaat (type A), talk en magnesiumstearaat.

Capsuleomhulsel: rood ijzeroxide (E172), zwart ijzeroxide (E172), titaniumdioxide, gelatine.

Drukinkt: schellakglazuur en zwart ijzeroxide (E172).

Hoe ziet Erivedge eruit en hoeveel zit er in een verpakking?

De capsules hebben een roze ondoorzichtige onderste helft met de aanduiding ‘150 mg’ en een grijze bovenste helft met de aanduiding ‘VISMO’ in zwarte eetbare inkt. Ze zijn verkrijgbaar in flessen met een kindveilige sluiting die 28 capsules bevatten. Elke verpakking bevat 1 fles.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen

Roche Registration Limited 6 Falcon Way

Shire Park

Welwyn Garden City AL7 1TW

Verenigd Koninkrijk

Fabrikant

Roche Pharma AG

Emil-Barell-Strasse 1

D-79639 Grenzach-Wyhlen

Duitsland

Neem voor alle informatie met betrekking tot dit geneesmiddel contact op met de lokale vertegenwoordiger van de houder van de vergunning voor het in de handel brengen:

België/Belgique/Belgien

Lietuva

N.V. Roche S.A.

UAB “Roche Lietuva”

Tél/Tel: +32 (0) 2 525 82 11

Tel: +370 5 2546799

България

Luxembourg/Luxemburg

Рош България ЕООД

(Voir/siehe Belgique/Belgien)

Тел: +359 2 818 44 44

 

Česká republika

Magyarország

Roche s. r. o.

Roche (Magyarország) Kft.

Tel: +420 - 2 20382111

Tel: +36 - 23 446 800

Danmark

Malta

Roche a/s

(See United Kingdom)

Tlf: +45 - 36 39 99 99

 

Deutschland

Nederland

Roche Pharma AG

Roche Nederland B.V.

Tel: +49 (0) 7624 140

Tel: +31 (0) 348 438050

Eesti

Norge

Roche Eesti OÜ

Roche Norge AS

Tel: + 372 - 6 177 380

Tlf: +47 - 22 78 90 00

Ελλάδα

Österreich

Roche (Hellas) A.E.

Roche Austria GmbH

Τηλ: +30 210 61 66 100

Tel: +43 (0) 1 27739

España

Polska

Roche Farma S.A.

Roche Polska Sp.z o.o.

Tel: +34 - 91 324 81 00

Tel: +48 - 22 345 18 88

France

Portugal

Roche

Roche Farmacêutica Química, Lda

Tél: +33 (0) 1 47 61 40 00

Tel: +351 - 21 425 70 00

Hrvatska

România

Roche d.o.o

Roche România S.R.L.

Tel: +385 1 4722 333

Tel: +40 21 206 47 01

Ireland

Slovenija

Roche Products (Ireland) Ltd.

Roche farmacevtska družba d.o.o.

Tel: +353 (0) 1 469 0700

Tel: +386 - 1 360 26 00

Ísland

Slovenská republika

Roche a/s

Roche Slovensko, s.r.o.

c/o Icepharma hf

Tel: +421 - 2 52638201

Sími: +354 540 8000

 

Italia

Suomi/Finland

Roche S.p.A.

Roche Oy

Tel: +39 - 039 2471

Puh/Tel: +358 (0) 10 554 500

Kύπρος

Sverige

 

Γ.Α.Σταμάτης & Σια Λτδ.

Roche AB

 

Τηλ: +357 - 22 76 62 76

Tel: +46 (0)

8 726 1200

Latvija

United Kingdom

Roche Latvija SIA

Roche Products Ltd.

Tel: +371 - 6 7 039831

Tel: +44 (0)

1707 366000

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in

Andere informatiebronnen

Meer informatie over dit geneesmiddel is beschikbaar op de website van het Europees Geneesmiddelenbureau: http://www.ema.europa.eu.

Deze bijsluiter is beschikbaar in alle EU/EER-talen op de website van het Europees Geneesmiddelenbureau.

Als onderdeel van het Erivedge Zwangerschapspreventie-programma krijgen alle patiënten een:

Brochure voor patiënten,

Herinneringskaart voor patiënten.

Raadpleeg deze documenten voor meer informatie.

Commentaar

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hulp
  • Get it on Google Play
  • Over
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    Geneesmiddelen op recept vermeld