Dutch
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Evoltra (clofarabine) – Etikettering - L01BB06

Updated on site: 06-Oct-2017

Naam van geneesmiddelEvoltra
ATC codeL01BB06
Werkzame stofclofarabine
ProducentGenzyme Europe B.V.

GEGEVENS DIE OP DE BUITENVERPAKKING MOETEN WORDEN VERMELD KARTONNEN DOOS

1.NAAM VAN HET GENEESMIDDEL

Evoltra 1 mg/ml concentraat voor oplossing voor infusie clofarabine

2.GEHALTE AAN WERKZAME STOF(FEN)

Elke injectieflacon van 20 ml bevat 20 mg clofarabine.

3.LIJST VAN HULPSTOFFEN

Hulpstoffen: Natriumchloride en water voor injecties. Lees voor het gebruik de bijsluiter.

4.FARMACEUTISCHE VORM EN INHOUD

Concentraat voor oplossing voor infusie. 20 mg/20 ml

1 injectieflacon

3 injectieflacons

4 injectieflacons

10 injectieflacons

20 injectieflacons

5.WIJZE VAN GEBRUIK EN TOEDIENINGSWEG(EN)

Intraveneus gebruik.

Verdunnen voor gebruik.

Uitsluitend bestemd voor eenmalig gebruik.

Lees voor het gebruik de bijsluiter.

6. EEN SPECIALE WAARSCHUWING DAT HET GENEESMIDDEL BUITEN HET ZICHT EN BEREIK VAN KINDEREN DIENT TE WORDEN GEHOUDEN

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

7.ANDERE SPECIALE WAARSCHUWING(EN), INDIEN NODIG

Cytotoxisch.

8.UITERSTE GEBRUIKSDATUM

EXP:

9.BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR DE BEWARING

Niet in de vriezer bewaren.

10. BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET VERWIJDEREN VAN

NIET-GEBRUIKTE GENEESMIDDELEN OF DAARVAN AFGELEIDE AFVALSTOFFEN (INDIEN VAN TOEPASSING)

Al het ongebruikte product of afvalmateriaal dient te worden vernietigd overeenkomstig lokale voorschriften.

11. NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

Genzyme Europe B.V.

Gooimeer 10

1411DD Naarden

Nederland

12.NUMMER(S) VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

EU/1/06/334/001 3 injectieflacons

EU/1/06/334/002 4 injectieflacons

EU/1/06/334/003 10 injectieflacons

EU/1/06/334/004 20 injectieflacons

EU/1/06/334/005 1 injectieflacon

13.BATCHNUMMER

Lot:

14.ALGEMENE INDELING VOOR DE AFLEVERING

15.INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

16.INFORMATIE OVER BRAILLE

Rechtvaardiging voor uitzondering van braille is aanvaardbaar

GEGEVENS DIE IN IEDER GEVAL OP PRIMAIRE KLEINVERPAKKINGEN MOETEN WORDEN VERMELD

ETIKET VOOR INJECTIEFLACON

1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL EN DE TOEDIENINGWEG(EN)

Evoltra 1 mg/ml concentraat voor oplossing voor infusie clofarabine

Intraveneus gebruik.

2.WIJZE VAN TOEDIENING

Lees voor het gebruik de bijsluiter.

3.UITERSTE GEBRUIKSDATUM

EXP:

4.BATCHNUMMER

Lot:

5.INHOUD UITGEDRUKT IN GEWICHT, VOLUME OF EENHEID

20 mg/20 ml

6.OVERIGE

Genzyme Europe B.V.

Commentaar

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hulp
  • Get it on Google Play
  • Over
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    Geneesmiddelen op recept vermeld