Dutch
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Exubera (insulin human) – Bijsluiter - A10AF01

Updated on site: 06-Oct-2017

Naam van geneesmiddelExubera
ATC codeA10AF01
Werkzame stofinsulin human
ProducentPfizer Limited

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER

EXUBERA, 1 mg inhalatiepoeder, voorverdeeld

EXUBERA, 3 mg inhalatiepoeder, voorverdeeld

Humane insuline

Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het gebruik van dit geneesmiddel.

Bewaar deze bijsluiter. Het kan nodig zijn om deze nog eens door te lezen.

In deze bijsluiter:

geregistreerd

Raadpleeg uw arts, diabetesverpleegkundige of apotheker, als u aanvullende vragen heeft.

Dit geneesmiddel is aan u persoonlijk voorgeschreven. Geef dit geneesmiddel niet door aan

 

anderen. Dit geneesmiddel kan schadelijk voor hen zijn, zelfs als de verschijnselen dezelfde

zijn als waarvoor u het geneesmiddel heeft gekregen.

 

Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet

 

in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

1.Wat is EXUBERA en waarvoor wordt het gebruikt

2.Wat u moet weten voordat u EXUBERA gebruikt

3.Hoe wordt EXUBERA gebruikt

4.Mogelijke bijwerkingen

5.Hoe bewaart u EXUBERA

6.Aanvullende informatie

Gebruik van drie aparte blisters van 1 mg geeft meerlangerinsuline in uw longen dan een enkele blister van

3 mg. Drie blisters van 1 mg dienen niet vervangen te worden door een enkele blister van 3 mg (zie rubriek 2. ‘Pas goed op met EXUBERA’ en rubriek 3 ‘Hoe wordt EXUBERA gebruikt’ en rubriek 6 ‘Aanvullende informatie’).

Een eenheidsdosisblisterverpakking is de afzonderlijke verpakking waarin het insulinepoeder is verpakt en zal in de rest van deze bijsluiternietblister genoemd worden.

1. WAT IS EXUBERA EN WAARVOOR WORDT HET GEBRUIKT

GeneesmiddelEXUBERA is een inhalatiepoeder in eenheidsdosisblisterverpakkingen. De inhoud van de eenheidsdosisblisterverpakkingen dient u door middel van de insuline-inhalator via uw mond in te ademen tot in uw longen.

EXUBERA is een antidiabeticum, dat uw bloedsuikerspiegel verlaagt.

EXUBERA is een snelwerkende insuline. Dit betekent dat het middel uw bloedspiegel begint te verlagen 10-20 minuten nadat u het hebt ingenomen. Het maximum effect wordt bereikt na 2 uur en het effect duurt ongeveer 6 uur.

EXUBERA wordt vaak gegeven in combinatie met andere diabetes behandelingen.

EXUBERA wordt gebruikt om een hoge bloedsuikerspiegel bij volwassen patiënten met type 2 diabetes mellitus, die insuline nodig hebben, te verlagen.

EXUBERA kan ook gebruikt worden om type 1 diabetes bij volwassenen te behandelen, van wie het bloedsuikergehalte niet voldoende onder controle is door insuline injecties.

Diabetes is een ziekte, waarbij uw lichaam niet genoeg insuline produceert om het bloedsuikergehalte te regelen.

Pas goed op met EXUBERA

2. WAT U MOET WETEN VOORDAT U EXUBERA GEBRUIKT

Gebruik EXUBERA niet:

• Als u een hypoglykemie (laag bloedsuikergehalte) voelt aankomen. Lees de informatie aan het eind van rubriek 4 ‘Mogelijke bijwerkingen’ van deze bijsluiter voor verder advies.

Als u allergisch bent voor insuline, de werkzame stof van EXUBERA, of voor één van de

 

andere bestanddelen van EXUBERA. Als u vermoedt dat u allergisch bent voor EXUBERA,

informeer uw arts dan onmiddellijk.

geregistreerd

Als u rookt of heeft gerookt in de afgelopen 6 maanden mag u EXUBERA niet gebruiken

 

omdat u een verhoogd risico loopt van een hypoglykemie (zeer lage bloedsuikerspiegel).

 

Informeer uw arts onmiddellijk als u EXUBERA gebruikt en weer begint met roken of als u

gerookt heeft in de laatste 6 maanden voor u begon met het gebruik van EXUBERA.

Als u onvoldoende gecontroleerde, instabiele of ernstige astma heeft.

Als u een ernstige (GOLD stage III of IV) chronische obstructieve luchtwegaandoening (COPD)

 

heeft.

 

Volg nauwkeurig de instructies op met betrekking tot dosering, controle (bloed- en urinetesten), dieet en lichamelijke activiteit (lichamelijk werk en oefeningen) zoals met uw arts of verpleegkundige besproken.

Voordat u begint met het gebruik van EXUBERA,langerzal uw arts of verpleegkundige u vertellen hoe u de inhalator op de juiste manier gebruikt. Lees alstublieft ook de gebruiksaanwijzing van de inhalator aan het einde van deze bijsluiter zorgvuldig voordat u EXUBERA inneemt. Verzeker u ervan dat u de inhalator op de juiste manier gebruikt, want dit kan de hoeveelheid insuline die u inademt beïnvloeden.

Vermijd het innemen van EXUBERA onder vochtige omstandigheden, bijvoorbeeld een badkamer vol stoom na het douchen; dit zal namelijk gewoonlijk een lagere insuline dosering opleveren dan u nodig

heeft (zie voor advies de gebruiksaanwijzingnietvan de inhalator aan het einde van deze bijsluiter).

Als u tijdens gebruik uw inhalator per ongeluk blootstelt aan vochtige omstandigheden, zal dit gewoonlijk de dosis insuline die u neemt verminderen. In dit geval moet u de Insuline Release Unit

(IRU) vervangen vóór uw volgende inhalatie.

GeneesmiddelDosering

De arts zal uw startdosering EXUBERA, die u vóór de maaltijd moet innemen, voorschrijven op basis van uw lichaamsgewicht. Deze kan samengesteld zijn uit 1 mg (groen gekleurde) blisters en 3 mg (blauw gekleurde) blisters zijn. Het is van belang dat u de instructies van uw arts nauwkeurig opvolgt.

Een 1 mg blister is ongeveer gelijk aan 3 IE snelwerkende subcutane insuline en een 3 mg blister is ongeveer gelijk aan 8 IE snelwerkende subcutane insuline.

Dosisaanpassingen kunnen nodig zijn op basis van omvang van de maaltijd en samenstelling met voedingsstoffen, de tijd van de dag (hogere insuline behoefte in de ochtend), bloedglucose concentratie vóór de maaltijd, recente of geplande lichaamsbeweging.

Gebruik geen drie afzonderlijke blisters van 1 mg in plaats van één blister van 3 mg, want dat zal een hogere insulinedosis veroorzaken (zie voor verder advies “Hoe wordt EXUBERA ingenomen”).

Als uw lichaamsgewicht laag is of als u doseringstitraties van minder dan 1 mg nodig heeft, controleer dan bij uw arts of u EXUBERA kunt gebruiken (zie voor verder advies rubriek 3 ’Hoe wordt EXUBERA ingenomen’ en rubriek 6 ‘Aanvullende informatie’).

Speciale patiëntengroepen

Neem contact op met uw arts indien uw lever of nieren niet goed werken, omdat u dan misschien een lagere dosis insuline nodig heeft.

Informeer uw arts indien u jonger dan 18 jaar bent, omdat het gebruik van EXUBERA niet wordt aanbevolen aan patiënten onder 18 jaar.

Er is weinig ervaring met EXUBERA bij patiënten ouder dan 75 jaar.

Longziekten

geregistreerd

Er is erg weinig ervaring met EXUBERA bij patiënten met congestief hartfalen (onvoldoende pompkracht van het hart). EXUBERA wordt niet aanbevolen als u bij congestief hartfalen ademhalingsmoeilijkheden heeft.

Informeer uw arts als u een longziekte heeft, zoals astma, emfyseem of chronische bronchitis. EXUBERA wordt niet aanbevolen bij patiënten met longziekten. Ook als u ademhalingsmoeilijkheden ondervindt, die u niet eerder met uw arts besproken heeft, moet u dit met hem bespreken, voordat u de behandeling met EXUBERA begint.

Voor het begin van de behandeling zal uw arts een eenvoudig onderzoek naar uw longfunctie uitvoeren om te bepalen of EXUBERA voor u de juiste behandeling is. Als de behandeling eenmaal begonnen is, zal uw arts uw longfunctie na 6 maanden en op andere tijdstippen herhalen om te kijken hoe goed u EXUBERA verdraagt.

U moet stoppen met het nemen van EXUBERA als u een plotseling optredende en ernstige verslechtering van uw ademhaling constateert, direct nadat u een dosis EXUBERA heeft genomen. Informeer uw arts direct of ga naar de dichtstbijzijnde eerstehulpafdeling van een ziekenhuis.

 

niet

Informeer eveneens uw dokter, als u enige anderelangertoename van ademhalingsproblemen ontwikkelt

tijdens het gebruik van EXUBERA.

 

Ziekten en letsels

 

Geneesmiddel

 

Als u ziek bent of een ernstige verwonding hebt, kan uw bloedsuikerspiegel hoger worden

(hyperglykemie). Als u niet voldoende eet, kan uw bloedsuikerspiegel te laag worden (hypoglykemie).

In dergelijke situaties vraagt het behandelen van uw diabetes veel zorg en zult u uw arts of verpleegkundige nodig kunnen hebben voor advies.

Als u tijdens het gebruik van EXUBERA een infectie aan uw luchtwegen heeft (zoals bronchitis of een bovenste luchtweginfectie), moet u uw bloedsuikerspiegel frequent controleren en eventueel uw EXUBERA dosis aanpassen. Informeer uw arts als u problemen ondervindt met het toedienen van EXUBERA of met het beheersen van uw bloedglucosespiegel. Er is geen ervaring met het gebruik van EXUBERA bij patiënten met infecties diep in de longen (longontsteking).

Raadpleeg het einde van rubriek 4 voor belangrijke informatie betreffende hypoglykemie en hyperglykemie en hun behandeling.

Reizen

Neem voordat u op reis gaat contact op met uw arts of verpleegkundige om te praten over het tijdstip van de maaltijden en toediening van insuline tijdens de reis, de mogelijke effecten van de overgang naar verschillende tijdzones op bloedsuikerspiegels en de controle daarop en de beschikbaarheid van EXUBERA in de landen die u gaat bezoeken.

Gebruik in combinatie met andere geneesmiddelen:

Sommige geneesmiddelen veroorzaken een daling in de bloedsuikerspiegel, sommigen veroorzaken een stijging, andere kunnen beide effecten hebben, afhankelijk van de situatie. In ieder van deze gevallen kan het nodig zijn uw insulinedosering aan te passen om een te lage of te hoge bloedsuikerspiegel te vermijden. Wees niet alleen voorzichtig bij het starten met een ander geneesmiddel, maar ook bij het stoppen ervan.

Informeer uw arts over alle geneesmiddelen die u gebruikt, ook als het geneesmiddelen betreft die u geregistreerd

zonder recept gekocht hebt. Vraag, voordat u een geneesmiddel gaat gebruiken, aan uw arts of het uw bloedsuikerspiegel kan beïnvloeden en wat u in dat geval moet doen.

Geneesmiddelen die uw bloedsuikerspiegel kunnen doen dalen zijn o.a. diabetes tabletten, Angiotensine Converterend Enzym (ACE)-remmers (gebruikt voor de behandeling van bepaalde hartaandoeningen, hoge bloeddruk of een verhoogd proteïne/albuminegehalte in de urine), monoamine oxidase (MAO)-remmers (gebruikt voor de behandeling van depressies), bepaalde bètablokkers (gebruikt voor de behandeling van bepaalde hartaandoeningen en hoge bloeddruk), salicylaten (bijvoorbeeld aspirine, gebruikt als pijnstiller en om de koorts te verlagen) en antibiotica van het sulfonamidetype.

Geneesmiddelen die uw bloedsuikerspiegel kunnen doen stijgen zijn o.a. corticosteroïden (gebruikt bij ontstekingen, behalve als deze uitwendig worden toegepast), danazol (gebruikt voor de behandeling van bepaalde stoornissen in de vrouwelijke hormoonhuishouding), de anticonceptiepil (gebruikt voor

op met EXUBERA’).

langer

geboortebeperking), schildklierhormonen (gebruikt voor de behandeling van een slecht functionerende schildklier), groeihormonen (gebruikt bij hormonale afwijkingen), sympathicomimetische geneesmiddelen (gebruikt bij de behandeling van astma) en thiaziden (gebruikt bij bijzondere endocriene situaties).

Het gebruik van een bronchusverwijder (inhalator voor verlichting) voor astma of andere luchtwegproblemen kan een meer uitgesproken daling in de bloedsuikerspiegel veroorzaken als respons op de insuline voor inhalatie (zie rubriek 2 ‘Gebruik EXUBERA niet’ en rubriek 2 ‘Pas goed

Uw bloedsuikerspiegel kan stijgen ofnietdalen als u bètablokkers gebruikt of alcohol drinkt. Bètablokkers kunnen de waarschuwingssymptomen van een hypoglykemische reactie verminderen of helemaal

Geneesmiddelonderdrukken. Alcohol kan de insulineactiviteit verhogen en lage bloedsuikerspiegels veroorzaken. Octreotide/lanreotide (gebruikt bij bijzondere endocriene situaties) kan de insulinebehoefte veranderen.

Als u rookt zal de hoeveelheid insuline die uw lichaam opneemt verhoogd worden en zal u een grotere kans op hypoglykemie hebben. Rook niet als u EXUBERA gebruikt (zie rubriek 2 ‘Gebruik EXUBERA niet’)

Daarentegen kan blootstelling aan de rook van anderman’s sigaret de hoeveelheid insuline die uw lichaam absorbeert verminderen.

Zwangerschap en borstvoeding

Er is geen ervaring met het gebruik van EXUBERA bij zwangere vrouwen. Gedurende de zwangerschap dient u geen EXUBERA te gebruiken. Informeer uw arts of verpleegkundige als u van plan bent zwanger te worden of al zwanger bent. Uw arts kan EXUBERA vervangen door een insuline-injectie voor uw diabetesbehandeling. Het kan nodig zijn uw insulinedosering tijdens de zwangerschap en na de geboorte te veranderen. Een zorgvuldige controle van uw diabetes en het voorkomen van een hypoglykemie zijn belangrijk voor de gezondheid van uw baby.

Als u borstvoeding geeft raadpleeg dan uw arts. Een aanpassing van uw insulinedosering en dieet kan nodig zijn.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Uw concentratie- en reactievermogen kan verminderd zijn bij een te laag bloedsuikergehalte (hypoglykemie). Hiermee dient rekening te worden gehouden in alle situaties waarbij u uzelf en anderen in gevaar kunt brengen (bijvoorbeeld bij het besturen van een auto of het bedienen van een machine). U dient contact op te nemen met uw arts of het voor u raadzaam is om auto te rijden als u:

regelmatige periodes van hypoglykemie heeft,

 

minder of geen waarschuwingstekenen van hypoglykemie ervaart.

3.

HOE WORDT EXUBERA GEBRUIKT

 

EXUBERA dient binnen de 10 minuten vóór het begin van een maaltijd te worden gebruikt.

 

 

geregistreerd

Uw arts zal beslissen hoeveel EXUBERA u in eerste instantie nodig heeft, gebaseerd op uw lichaamsgewicht en zal daarna aanbevelingen doen voor elke verandering, gebaseerd op uw dieet en mate van inspanning.

Een blister van 1 mg EXUBERA geeft u ongeveer dezelfde dosis insuline als 3 IE subcutaan toegediende snelwerkende humane insuline. Een blister van 3mg EXUBERA geeft u ongeveer dezelfde dosis insuline als 8 IE subcutaan toegediende snelwerkende humane insuline. Als uw lichaamsgewicht laag is of als u doseringstitraties van minder dan 1 mg nodig heeft, controleer dan bij

uw arts of u EXUBERA kunt gebruiken.

langer

 

Zorg ervoor dat u altijd de juiste sterkte en het juiste aantal blisters van EXUBERA heeft, voordat u uw dosis inneemt. Het is belangrijk dat u het aantal blisters van 1 mg en 3 mg neemt dat uw arts aanbeveelt en in de combinatie die hij of zij aanbeveelt.

Gebruik geen drie blisters van 1 mg in plaats van één blister van 3 mg, omdat dit een veel hogere insulinedosis zal opleveren. Als u tijdelijknietgeen blisters van 3 mg meer heeft, moet u twee blisters van 1 mg gebruiken en uw bloedsuikerspiegels nauwkeurig controleren. U dient zo spoedig mogelijk contact op te nemen met uw arts of apotheker om meer blisters van 3 mg te krijgen. Als u niet zeker bent, neem dan contact op met uw arts, verpleegkundige of apotheker.

GeneesmiddelVoorbereidingen voor het gebruik van EXUBERA

Maak voor gebruik van een EXUBERA blister de blister eerst los van de as (middendeel) door deze langs de scheurlijn (perforatie) af te scheuren.

Maak de blister, waarin EXUBERA zit, niet open. De blister zal bij gebruik binnen in de inhalator worden doorgeprikt. Slik de inhoud van de blister niet in.

EXUBERA mag alleen worden ingeademd via de mond en mag alleen met uw insuline-inhalator worden gebruikt.

Volg altijd de aanwijzingen van uw arts over wanneer en hoe u EXUBERA moet innemen. In de gebruiksaanwijzing aan het einde van deze bijsluiter staat vermeld hoe u uw insuline-inhalator moet gebruiken en hoe u deze moet onderhouden. Als u vragen heeft betreffende EXUBERA of de insuline- inhalator, raadpleeg dan uw arts, verpleegkundige of apotheker.

Doseringsfouten

Bespreek met uw arts wat u moet doen ingeval u wellicht te veel of te weinig EXUBERA gebruikt of als u een dosering overslaat, zodat u weet wat u moet doen.

Zeer vaak gemelde bijwerkingen
(bij meer dan 1 op de 10 patiënten)

Als u te veel insuline genomen heeft, kunt u hypoglykemie krijgen. Controleer uw

 

bloedsuikerspiegel vaak. In het algemeen dient u om een hypoglykemie te voorkomen meer

 

voedsel te eten en uw bloedsuikerspiegel in de gaten te houden. Zie het kader onder aan

 

rubriek 4 ‘Mogelijke bijwerkingen’ voor informatie over de behandeling van een hypoglykemie.

Indien u een dosering insuline overgeslagen hebt of indien u een te lage dosis genomen heeft,

 

kan uw bloedsuikerspiegel te hoog worden. Controleer uw bloedsuikerspiegel vaak. Zie het

 

kader onder aan rubriek 4 ‘Mogelijke bijwerkingen’ voor meer informatie over hyperglykemie.

4.

MOGELIJKE BIJWERKINGEN

 

Zoals alle geneesmiddelen kan EXUBERA bijwerkingen hebben, hoewel niet iedereen deze krijgt.

 

 

geregistreerd

Hypoglykemie

Zoals bij iedere insulinebehandeling, is de meest voorkomende bijwerking van EXUBERA hypoglykemie (te lage bloedsuikerspiegel). Zie het einde van deze rubriek voor verdere belangrijke informatie over hypoglykemie en de behandeling ervan.

Hoest

langer

 

Hoest kan voorkomen binnen enkele seconden tot minuten na inhaleren van EXUBERA. Deze hoest is gewoonlijk licht en vermindert vaak na verloop van tijd.

Vaak gemelde bijwerkingen

(bij minder dan 1 op de 10, maar bij meer dan 1 op de 100 patiënten)

Vaak gemelde bijwerkingen zijn lichte tot matige kortademigheid (dyspnoe), productieve hoest, keelirritatie en een droge keel.

Soms gemelde bijwerkingen

 

(bij minder dan 1 op de 100, maar bij meer dan 1 op de 1000 patiënten)

 

niet

Soms voorkomende bijwerkingen zijn keelontsteking (faryngitis), neusbloedingen (epistaxis),

samentrekking van de ademhalingswegen met ademhalingsproblemen (bronchospasmen), piepende

ademhaling, verandering van de stem (dysfonie), keelpijn (faryngo-laryngale pijn), stoornis aan de

keelamandelen, droge mond en pijn op de borst.

Geneesmiddel

 

Andere bijwerkingen

Bij enkele patiënten kwam vocht in de longen (pleurale effusie) voor.

Insulinebehandeling kan het lichaam aanzetten tot de aanmaak van antistoffen tegen insuline (stoffen die zich binden aan insuline). Ontwikkeling van dergelijke antilichamen wordt vaker gezien bij patiënten die met EXUBERA behandeld worden, vergeleken met patiënten die met subcutane insuline behandeld worden. Ondanks dat deze antistoffen geproduceerd kunnen worden, hebben zij geen enkel effect op de regulering van uw bloedglucose.

Gedurende de behandeling met EXUBERA kan uw longfunctie licht afnemen, hoewel u daar geen verschijnselen van hoeft te merken. Deze verandering vindt plaats in de eerste maanden van de behandeling en verergert gewoonlijk bij verdere behandeling niet. Als u de behandeling met EXUBERA beëindigt, zal uw longfunctie over het algemeen op het normale niveau terugkeren. Als u een verandering in uw ademhaling bemerkt bij het gebruik van EXUBERA, neem dan contact op met uw arts.

Ernstige allergische reacties op insuline komen zeer zelden voor. Dergelijke reacties op insuline of op de andere bestanddelen kunnen huidreacties, ernstige zwellingen van de huid of de slijmvliezen (angio-oedeem), kortademigheid en bloeddrukdaling veroorzaken en kunnen levensbedreigend zijn.

Bij het begin van insulinebehandeling kunnen veranderingen in uw gezichtsvermogen optreden. Deze veranderingen zijn over het algemeen licht en verdwijnt na verloop van tijd.

Insulinebehandeling kan ook leiden tot het tijdelijk vasthouden van vocht in het lichaam, met

zwellingen in de kuiten en enkels.

geregistreerd

 

Informeer uw arts of apotheker als één van de hierboven vermelde bijwerkingen ernstig wordt of als u een andere bijwerking constateert, die niet in deze bijsluiter is opgenomen.

Als uw bloedsuikerspiegel te laag is (hypoglykemie)

Uw bloedsuikerspiegel kan te veel dalen bijvoorbeeld als:

• u te veel insuline inneemt,

• u maaltijden overslaat of uitstelt,

• u niet genoeg eet, of voedsel eet dat minder koolhydraten bevat dan normaal (suiker en stoffen die op suiker lijken worden koolhydraten genoemd; echter, kunstmatige zoetstoffen bevatten GEEN koolhydraten),

• u koolhydraten kwijt raakt of niet kunt eten, doordat u moet overgeven of diarree heeft,

• u alcohol drinkt, vooral als u niet voldoende eet,

• u zich meer of op een andere wijze lichamelijk inspant dan normaal,

• u herstellende bent van een verwonding of operatie of andere stress,

• u herstellende bent van een met koorts gepaard gaande ziekte of een andere ziekte,

• u bepaalde andere geneesmiddelen bent gaan gebruiken of met het gebruik ervan gestopt bent

(zie rubriek 2, 'Gebruik met andere geneesmiddelen')langer.

Er is ook een grotere kans op hypoglykemie (lage bloedsuikerspiegels) als:

u pas begonnen bent met de insulinebehandeling of op een ander insulinepreparaat bent overgestapt,

uw bloedsuikerspiegel bijna normaal of instabiel is,

u lijdt aan een ernstige nier- of leverziekte, of aan een andere ziekte zoals hypothyreoïdie.niet

GeneesmiddelSymptomen die u erop wijzen dat uw bloedsuikerspiegel te veel of te snel daalt, zijn bijvoorbeeld: zweten, klamme huid, angst, snelle hartslag, hoge bloeddruk, hartkloppingen en een onregelmatige

hartslag, pijn op de borst (angina pectoris). Deze symptomen komen vaak voor voorafgaand aan de symptomen van een laag glucosegehalte in de hersenen.

De volgende symptomen wijzen op een laag glucosegehalte in de hersenen: hoofdpijn, intense honger, misselijkheid, overgeven, vermoeidheid, slaperigheid, slaapstoornissen, rusteloosheid, agressief gedrag, concentratieproblemen, reactiestoornissen, depressie, verwardheid, spraakstoornissen (soms volledige spraakuitval), visuele problemen, trillen, verlamming, tintelingen (paresthesie), gevoelloosheid en tintelingen in het gebied van de mond, duizeligheid, verlies van zelfbeheersing, niet in staat zijn voor uzelf te zorgen, epileptische aanvallen, bewustzijnsverlies.

De eerste symptomen die u attent maken op hypoglykemie ("waarschuwingssymptomen") kunnen veranderen, minder duidelijk of totaal afwezig zijn als:

u bejaard bent,

u al gedurende langere tijd diabetes hebt,

u, als gevolg van diabetes, lijdt aan een bepaalde zenuwziekte (autonome neuropathie),

u onlangs een hypoglykemie heeft gehad (bijv. de dag ervoor) of als deze zich langzaam ontwikkelt,

u bijna normale of tenminste aanzienlijk betere bloedsuikerspiegels heeft,

u bepaalde andere geneesmiddelen gebruikt of andere geneesmiddelen heeft gebruikt (zie

 

rubriek 2, “Gebruik met andere geneesmiddelen”).

 

In dergelijke gevallen kunt u een ernstige hypoglykemie ontwikkelen (en zelfs het bewustzijn

verliezen) voordat u zich van het probleem bewust bent. Probeer altijd goed te letten op uw

waarschuwingssymptomen. Als het nodig is, kan het vaker controleren van de bloedsuikerspiegel

helpen bij het herkennen van milde hypoglykemische periodes die anders misschien over het hoofd

gezien zouden worden. Als u er niet zeker van bent dat u uw waarschuwingssymptomen kunt

herkennen, vermijd dan situaties (zoals autorijden) waarin u uzelf en anderen in gevaar kunt brengen

door een hypoglykemie.

 

Wat te doen in geval van hypoglykemie

 

1.

Neem geen insuline meer in. Neem onmiddellijk ongeveer 10 tot 20 g suiker, bijvoorbeeld als

 

glucose, suikerklontjes of een met suiker gezoete drank. (Meet een keer hoeveel lepels of

 

klontjes suiker of glucosetabletten dit is). Opgelet: kunstmatige zoetstoffen en voeding met

 

kunstmatige zoetstoffen (zoals light-frisdranken) helpen bij hypoglykemie niet.

2.

Eet daarna iets met een langwerkend bloedglucoseverhogend effect (bijv. brood). Uw arts of

 

verpleegkundige zal dit met u hebben besproken.

 

3.

Neem als de hypoglykemie terugkomt nogmaals 10 tot 20 g suiker.

4.

Raadpleeg onmiddellijk een arts als u niet in staat bent de hypoglykemie te reguleren of als het

 

zich opnieuw voordoet.

 

Draag altijd wat suiker (minstens 20 gram) bij u.

 

Als u niet kunt slikken of als u bewusteloos bent, dan heeft u een injectie glucose of glucagon (een

 

 

geregistreerd

geneesmiddel dat de bloedsuikerspiegel verhoogt) nodig. Deze injecties kunnen gerechtvaardigd zijn

zelfs als het niet zeker is dat u een hypoglykemie heeft.

 

Het is aan te raden om meteen na het innemen van de glucose uw bloedsuikerspiegel te controleren om

er zeker van te zijn dat u inderdaad een hypoglykemie heeft.

 

Als uw bloedsuikerspiegel te hoog is (hyperglykemie)

 

 

langer

 

Uw bloedsuikerspiegel kan te hoog zijn bijvoorbeeld als:

 

u te weinig insuline heeft ingenomen, of als de insuline minder werkzaam is geworden, bijvoorbeeld doordat het niet op de juiste wijze is bewaard,

u zich minder lichamelijk inspant, als u last heeft van stress (emotionele spanning, opwinding), of als u een verwonding, een operatie, een met koorts gepaard gaande ziekte of bepaalde andere ziekten heeft,

u bepaalde andere geneesmiddelen gebruikt of deze heeft gebruikt (zie rubriek 2, 'Gebruik met andere geneesmiddelen'). niet

GeneesmiddelVerschijnselen die u kunnen informeren dat uw bloedsuikerspiegels te hoog zijn:

dorst, een toegenomen drang tot urineren, vermoeidheid, een droge huid, rood worden in het gezicht, verlies van eetlust, lage bloeddruk, snelle hartslag en glucose en ketonen in de urine kunnen symptomen zijn van een te hoge bloedsuikerspiegel. Buikpijn, snel en diep ademen, slaperigheid of zelfs bewustzijnsverlies kunnen symptomen zijn van een ernstige aandoening (keto-acidosis) die het gevolg is van een gebrek aan insuline.

Controleer uw bloedsuikerspiegel en uw urine op ketonen zodra er zich een van dergelijke symptomen, zoals hierboven beschreven, voordoet. Ernstige hyperglykemie of keto-acidosis moeten altijd door een arts behandeld worden, meestal in een ziekenhuis.

Draag informatie bij u waaruit blijkt dat u diabetes hebt.

5. HOE BEWAART U EXUBERA

Buiten bereik en zicht van kinderen bewaren.

Bewaren beneden 30ºC. Bewaren in de oorspronkelijke verpakking ter bescherming tegen vocht.

Na openen van de folie buitenverpakking: bewaren beneden 25ºC bewaren en binnen 3 maanden na opening gebruiken.

De blisters niet in de koelkast of de vriezer bewaren.

EXUBERA niet gebruiken als u ziet dat een blister niet goed is gesloten of beschadigd is. EXUBERA niet gebruiken na de vervaldatum, die vermeld staat op de doos en op de blisters (EXP).

Zie de gebruiksaanwijzing aan het einde van deze bijsluiter voor instructies over het bewaren van uw insuline-inhalator.

6.

AANVULLENDE INFORMATIE

 

 

Wat bevat EXUBERA

 

 

De werkzame stof is humane insuline. Iedere eenheidsdosisblisterverpakking bevat 1 mg of 3

mg van de werkzame stof humane insuline.

 

De andere bestanddelen zijn: mannitol, glycine, natriumcitraat (als dihydraat) en

 

natriumhydroxide.

langer

geregistreerd

 

 

Gebruik van drie aparte blisters van 1 mg geeft meer insuline in uw longen dan een enkele blister van 3 mg. Drie blisters van 1 mg dienen niet vervangen te worden door een enkele blister van 3 mg (zie rubriek 2. ‘Pas goed op met EXUBERA’ en rubriek 3 ‘Hoe wordt EXUBERA gebruikt’).

Hoe ziet EXUBERA er uit en wat is de inhoud van de verpakking

EXUBERA is een poeder voor inhalatie,nietvoorverdeeld en wordt in de handel gebracht in afscheurbare eenheidsdosisblisterverpakkingen, waarop ofwel met groene inkt ‘1 mg EXUBERA’ ofwel met blauwe inkt ‘3 mg EXUBERA’ staat aangegeven. Bij het product van 1 mg heeft de as (middendeel) van de blisterkaart één verhoogde ribbel en de afzonderlijke blisters hebben ieder één verhoogde punt. Bij het product van 3 mg heeft de as (middendeel) van de blisterkaart drie verhoogde ribbels en de afzonderlijke blisters hebben ieder drie verhoogde punten. Op iedere kaart zitten 6 blisterverpakkingen en er zitten 5 kaarten in een tray. De tray is verzegeld in een zak van plastic folie en is voor het drooghouden van het geneesmiddel voorzien van een droogmiddel, dat niet opgegeten mag worden. EXUBERA is beschikbaar in de volgende verpakkingen:

Een verpakking met 30, 60, 90, 180 en 270 x 1 PVC/Aluminium geperforeerde eenheidsdosisblisterverpakkingen van 1 mg

Een verpakking met 30, 60, 90, 180 en 270 x 1 PVC/Aluminium geperforeerde eenheidsdosisblisterverpakkingen van 3 mg

Een verpakking met 60 x 1 PVC/Aluminium geperforeerde eenheidsdosisblisterverpakkingen van 1 mg (2 zakken) en 2 reserve Insuline Release Units (IRU)

Een verpakking met 270 x 1 PVC/Aluminium geperforeerde eenheidsdosisblisterverpakkingen van 1 mg (9 zakken) en 6 reserve Insuline Release Units (IRU)

Een verpakking met 60 x 1 PVC/Aluminium geperforeerde eenheidsdosisblisterverpakkingen van 3 mg (2 zakken) en 2 reserve Insuline Release Units (IRU)Geneesmiddel

Een verpakking met 90 x 1 PVC/Aluminium geperforeerde eenheidsdosisblisterverpakkingen

 

van 3 mg (3 zakken) en 2 reserve Insuline Release Units (IRU)

 

Een verpakking met 180 x 1 PVC/Aluminium geperforeerde eenheidsdosisblisterverpakkingen

 

van 3 mg (6 zakken) en 2 reserve Insuline Release Units (IRU)

 

Een verpakking met 270 x 1 PVC/Aluminium geperforeerde eenheidsdosisblisterverpakkingen

 

van 3 mg (9 zakken) en 6 reserve Insuline Release Units (IRU)

geregistreerd

 

Een kit met 90 x 1 PVC/Aluminium geperforeerde eenheidsdosisblisterverpakkingen van 1 mg

 

(3 zakken), 1 insuline-inhalator, 1 reservekamer en 6 reserve Insuline Release Unit (IRU)

Een kit met 90 x 1 PVC/Aluminium geperforeerde eenheidsdosisblisterverpakkingen van 3 mg

 

(3 zakken), 1 insuline-inhalator, 1 reservekamer en 6 reserve Insuline Release Units (IRU)

Aanvullende verpakkingen met insuline-inhalatoren, Insuline Release Units en kamers zijn verkrijgbaar.

Het kan voorkomen dat niet alle verpakkingsgrootten in de handel worden gebracht.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en Fabrikant

 

 

langer

De houder van de vergunning voor het in de handel brengen is Pfizer Limited, Ramsgate Road,

Sandwich, Kent CT13 9NJ, Verenigd Koninkrijk.

De fabrikant is Heinrich Mack Nachf. GmbH & Co. KG, Heinrich Mack Strasse 35, 89257, Illertissen,

Duitsland.

 

 

Neem voor informatie met betrekking tot dit geneesmiddel contact op met de lokale

klanteninformatiedienst voor EXUBERA

 

België /Belgique / Belgien

 

Luxembourg/Luxemburg

Klanteninformatiedienst voor EXUBERA/

Service Client local EXUBERA/EXUBERA-

EXUBERA-Service-Center/Service Client local

Service-Center

Geneesmiddel

niet

Tél/Tel: 8002 5350

EXUBERA

Tél/Tel: 0800 30432

 

Tél/Tel: + 32 (0)2 554 62 11

Tél/Tel: + 32 (0)2 554 62 11

 

 

България

 

Magyarország

EXUBERA-център за работа с клиенти

EXUBERA ügyfélszolgálat

Тел: 080014441

 

Tel. 06-80-203-279

Тел: +359 2 970 4333

 

Tel.: + 36 1 488 37 00

Česká republika

 

Malta

EXUBERA centrum péče o zákazníky

EXUBERA Customer Care Centre

Tel: 800106108

 

Tel: 800 62451

Tel: + 420 283 004 111

 

Tel: + 356 21 220717

Danmark

 

Nederland

EXUBERA kundecenter

 

Klanteninformatiedienst voor EXUBERA

Tlf: 80 60 10 40

 

Tel: 0800 3982372

Tlf: + 45 44 20 11 00

 

Tel: + 31 (0)10 406 43 01

Deutschland

EXUBERA-Service-Center

Tel: 0800 3982372

Tel: + 49 (0)721 6101 9000

Eesti

EXUBERA Kliendi Tugikeskus

Tel: + 372 6 405 328

Ελλάδα

Κέντρο Εξυπηρέτησης και Ενημέρωσης Πελατών του EXUBERA

Τηλ: 80011 83333 Τηλ: + 30 210 6785 797

España

Centro local de Atención al Cliente de EXUBERA

Tel: 900 900866

Tel: + 34 91 490 99 00

France

Service Client local EXUBERA

Tél: 0800 438 438

Tél: + 33 (0)1 58 07 34 40

Ireland

niet

EXUBERA Customer Care Centre

 

Tel: 1 800 882 392

 

Tel: + 44 (0)1737 331111

 

GeneesmiddelΤηλ: 800 92656

 

Ísland

 

EXUBERA neytendaþjónusta

 

Tel: 044 20 11 00

 

Tel: + 354 535 7000

 

Italia

Customer Care locale di EXUBERA

Tel: 0800 021354

Tel: + 39 06 33 18 21

Κύπρος

Κέντρο Εξυπηρέτησης και Ενημέρωσης Πελατών του EXUBERA

Τηλ: + 30 210 6785 798

Norge

EXUBERA kundetelefon

Tlf: 800 74444

Tlf: + 47 67 52 61 00

Österreich

geregistreerd

EXUBERA-Service-Center

Tel: 0800 80 80 42

Tel: + 43 (0)1 521 15 0

Polska

Lokalne telefoniczne centrum informacyjne dla pacjenta

Tel.: 0800 80 88 80 Tel.: + 48 22 335 61 00

Portugal

Serviço local de Atendimento ao utilizador de EXUBERA

Tel: 800 206746

Tel: + 351 21 423 5500 langerRomânia

EXUBERA – Centrul de Relaţii cu Clienţii

Tel.: 0800 390 000

Tel.: +40 (0)21 207 28 00

Slovenija

Center za svetovanje o zdravilu EXUBERA

Tel: 080 2682

Tel: + 386 1 52 11 400

Slovenská republika

EXUBERA Centrum starostlivosti o pacientov Tel: 0800 101 001

Tel: + 421-2-3355 5500

Suomi/Finland

EXUBERA-asiakaspalvelunumero

Puh/Tel: 0800 915 133

Puh/Tel: + 358 (0)9 43 00 40

Sverige

Kundservice för EXUBERA

Tel: 020 88 80 80

Tel: + 46 (0)8 5505 2000

Latvija
EXUBERA pacientu atbalsta centrs Tel: + 371 670 35 775

United Kingdom

EXUBERA Customer Care Centre

Tel: 0845 850 0198

Tel: + 44 (0)1737 331111

Lietuva

EXUBERA pacientų priežiūros centras

Tel: 8 800 22000

Tel. + 3705 2514000

Deze bijsluiter is voor de laatste keer goedgekeurd in

Gebruiksaanwijzing insuline-inhalator

DE INHALATOR EN INSULINE RELEASE UNIT VERVANGEN

Lees voor het gebruik van de insuline-inhalator de hele gebruiksaanwijzing zorgvuldig door

Bewaar deze gebruiksaanwijzing. Misschien hebt u hem later nog eens nodig.

 

geregistreerd

Zorg ervoor dat u voor het gebruik van de insuline-inhalator altijd de juiste blisters bij de hand hebt.

Raadpleeg ook de bijsluiter van EXUBERA 1 mg en 3 mg voorverdeeld inhalatiepoeder.

langer

 

Vervang uw insuline-inhalator één keer per jaar, vanaf de datum dat u de inhalator voor de eerste keer gebruikte.

Vervang de Insuline Release Unit innietde insuline-inhalator om de twee weken of nadat deze per ongeluk is blootgesteld aan extreem vochtige omstandigheden zoals een badkamer vol stoom.

HOE U DE INSULINE-INHALATOR MOET BEWAREN

GeneesmiddelBuiten bereik en zicht van kinderen houden.

Bewaar de insuline-inhalator bij kamertemperatuur op een droge plaats.

Bewaar de insuline-inhalator niet in de koelkast of vriezer.

ZORG ERVOOR DAT U DE ONDERDELEN VAN

DE INSULINE-INHALATOR KENT

Mondstuk

 

 

langer

 

 

 

 

Kamer

 

 

 

 

 

 

 

Blauwe knop

 

 

 

(niet zichtbaar)

 

niet

 

 

 

 

 

 

 

Ontgrendelknop

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

voor kamer

Geneesmiddel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Basis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

geregistreerdExubera label

Insuline Release Unit

Ontgrendelknop voor kamer (niet zichtbaar)

Grijze knop

Insulineblister

Blauwe hendel

Zwarte ring

HOE U UW DOSIS MOET INNEMEN

1. Stel de

insuline-inhalator in

Neem de insuline-inhalator in uw hand. Zorg ervoor dat het woord ‘EXUBERA’ aan de bovenkant naar u toe gericht is.

Pak de zwarte ring aan de onderkant van de basis en trek hiermee de basis uit de kamer.

 

 

langer

U hoort een klik wanneer de inhalator helemaal is

 

niet

 

uitgetrokken en op zijn plaats is vastgezet. De

 

onderkant van de kamer MOET zich boven de

 

grijze knop bevinden.

 

 

Geneesmiddel

 

 

geregistreerd

2. Laad de insulineblisterverpakking

Houd de insulineblisterverpakking bij het flapje vast met de bedrukte zijde naar boven. De inkeping moet naar de insuline-inhalator wijzen. Doe de blister in de inhalator.

De 1 mg blister is bedrukt met groene inkt en heeft één verhoogde punt op het uitstekende einde van iedere blister.

De 3 mg blister is bedrukt met blauwe inkt en heeft drie verhoogde punten op het uitstekende einde van iedere blister.

De verhoogde punten zijn zelfs te voelen als de blister al in de inhalator is ingebracht. Zo kunt u zich er nogmaals van verzekeren dat de juiste dosis gebruikt wordt.

Schuif de insulineblister recht in de blistergleuf totdat de blister niet meer verder kan.

 

 

niet

langer

 

 

 

 

 

3. Voorbereidingen voor het nemen van uw

 

 

Geneesmiddel

 

 

 

 

dosis

 

 

 

 

Zorg ervoor dat het mondstuk gesloten is.

 

 

 

Trek de blauwe hendel zo ver mogelijk uit.

 

 

 

 

 

 

 

geregistreerd

Knijp in de hendel totdat die dichtklikt.

 

 

 

 

 

geregistreerd

 

 

Adem normaal uit.

 

 

 

 

 

Ga rechtop zitten of staan.

 

 

 

 

 

 

 

niet

langer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geneesmiddel

 

 

 

 

 

 

4. Het inhaleren van de insulinedosis

 

 

 

 

 

Voer de volgende stappen direct na elkaar uit.

 

 

 

 

Houd de insuline-inhalator rechtop met het blauwe

 

 

 

 

knopje naar u toe. Druk op het blauwe knopje

 

 

 

 

 

totdat u klik hoort. Let erop dat er een

 

 

 

 

 

insulinewolkje in de kamer verschijnt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nadat het wolkje is verschenen, draait u het mondstuk onmiddellijk om. Het mondstuk moet nu naar u gericht zijn.

Vorm snel een afsluiting met uw lippen rond het mondstuk, zodat de insuline niet weglekt.

Blokkeer de opening van het mondstuk niet met uw tong of tanden. Blaas niet in het mondstuk.

Adem het insulinewolkje langzaam en diep in één ademhaling door uw mond naar binnen.

 

Blaas niet in het mondstuk.

 

langer

 

 

 

 

 

Haal het mondstuk uit uw mond.

 

 

 

 

Sluit uw mond en houd uw adem 5 seconden in.

 

 

 

Adem normaal uit.

niet

 

 

 

Geneesmiddel

 

 

 

 

 

 

 

5. Na de dosis

 

 

 

 

Draai het mondstuk terug in de gesloten positie.

 

 

 

 

 

 

 

geregistreerd

Druk op het grijze knopje en trek de insulineblister eruit.

Zijn er voor uw dosis meer blisters nodig, herhaal dan stappen 2, 3 en 4.

6. Na toediening van de dosis

Druk de twee ontgrendelknoppen voor de kamer aan de zijkant van de basis tegelijkertijd in. Druk voor het bewaren de basis terug in de kamer.

ONDERHOUD VAN DE INSULINE-

 

INHALATOR

 

 

Voor een altijd schone en goed functionerende

langer

insuline-inhalator is het belangrijk om deze stappen

te volgen.

 

 

Haal de insuline-inhalator uit elkaar

 

Houd de insuline-inhalator in uw hand. Zorg ervoor

dat het woord ‘EXUBERA’ aan de bovenkant naar

u gericht is.

 

 

Geneesmiddel

niet

 

 

 

Pak de zwarte ring aan de onderkant van de basis

en trek hiermee de basis uit de kamer.

 

geregistreerd

Knijp met één hand de twee ontgrendelknoppen voor de kamer aan de zijkant van de basis tegelijkertijd in, terwijl u met uw andere hand de basis helemaal uit de kamer trekt.

 

Reinigen

 

 

geregistreerd

 

 

 

 

 

 

 

Kamer en mondstuk – één keer per week

 

 

 

 

 

 

langer

 

 

 

Haal de insuline-inhalator uit elkaar

 

 

 

 

 

Hoe

 

 

 

 

 

 

niet

 

 

 

 

Draai het mondstuk in de open positie. Zie

 

 

 

 

hierboven.

 

 

 

 

 

Geneesmiddelbasis.

 

 

 

 

 

Maak een schoon zacht doekje vochtig en gebruik

 

 

 

milde vloeibare zeep om de binnen- en buitenkant

 

 

 

van de kamer en het mondstuk af te nemen. Doe de

 

 

 

kamer NIET in de vaatwasmachine.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spoel met warm water de zeep grondig uit de

 

 

 

 

kamer en het mondstuk.

 

 

 

 

 

Laat het aan de lucht drogen. Zorg ervoor dat er

 

 

 

 

geen waterdruppels achterblijven en sluit

 

 

 

 

vervolgens het mondstuk. Zet de kamer weer op de

 

 

In het hoofdstuk ‘Zet de insuline-inhalator in elkaar’ leest u hoe u de kamer weer op de basis zet.

Gebruik de reservekamer wanneer u de volgende dosis moet innemen en de gereinigde kamer nog niet droog is.

Basis – één keer per week

 

Hoe

 

 

 

 

Zet de basis niet in water.

 

 

 

 

Zorg ervoor dat de binnenkant van de Insuline

 

Release Unit niet nat wordt.

 

 

 

 

Gebruik geen zeep of een ander

 

 

 

 

schoonmaakmiddel.

 

 

 

 

Maak een schoon zacht doekje vochtig met water.

 

Let erop dat er geen water in de Insuline Release

langer

 

 

 

 

Unit komt wanneer u de bovenkant van de basis

 

 

 

schoonmaakt. Haal de Insuline Release Unit nu niet

 

uit de basis. Houd de blauwe hendel gesloten.

 

 

 

Neem alleen de BOVENKANT en

niet

 

 

 

BUITENKANT van de basis af. Neem de

 

 

 

blistergleuf niet af

 

 

 

 

Geneesmiddel

 

 

 

 

Zet de insuline-inhalator in elkaar

 

 

 

Zet de bovenkant van de basis op één lijn met de

 

 

 

open zijde van de kamer. Het blauwe stipje op de

 

 

onderkant van de kamer moet aan dezelfde kant

 

 

 

zitten als de blauwe knop.

 

 

 

 

Druk de twee ontgrendelknoppen van de kamer aan

 

 

de zijkant van de basis tegelijkertijd in. Druk voor

 

 

het bewaren de basis terug in de kamer.

 

 

 

Bewaar de insuline-inhalator bij kamertemperatuur

 

 

op een droge plaats.

 

 

 

 

VERVANGEN VAN DE INSULINE RELEASE

 

 

UNIT

 

 

 

geregistreerd

 

Vervang de Insuline Release Unit

 

 

 

 

Iedere twee weken

 

 

 

 

Vermijd het innemen van EXUBERA onder

 

 

 

vochtige omstandigheden, bijvoorbeeld een

 

 

 

badkamer vol stoom na het douchen; dit zal

 

 

 

namelijk gewoonlijk een lagere insuline dosering

 

 

opleveren dan u nodig heeft (zie voor advies de

 

 

 

aparte patiëntenbijsluiter van de blisters).

 

 

 

Als u tijdens gebruik uw inhalator per ongeluk

 

 

 

blootstelt aan vochtige omstandigheden, zal dit

 

 

 

gewoonlijk de dosis insuline die u neemt

 

 

 

verminderen. In dit geval moet u de Insuline

 

 

 

Release Unit vervangen vóór uw volgende

 

 

 

inhalatie.

 

 

 

 

Hoe

 

 

 

 

Verwijder de gebruikte Insuline Release Unit

 

 

 

Houd de basis in uw hand met de grijze knop naar

 

 

u toe wanneer de kamer uit de basis wordt

 

 

 

verwijderd (zie ‘Haal de insuline-inhalator uit

 

 

 

elkaar’) Draai de gebruikte Insuline Release Unit

 

 

ongeveer een kwartslag tegen de klok in naar het

 

langer

 

ontgrendelsymbool.

 

 

 

 

 

 

 

Trek de gebruikte Insuline Release Unit uit de basis

 

 

omhoog en gooi hem weg.

 

 

 

 

Gooi de gebruikte Insuline Release Unit veilig weg

 

 

volgens de lokale voorschriften of raadpleeg uw

 

 

 

Geneesmiddelklok in.

niet

 

 

 

arts of verpleegkundige.

 

 

 

Een nieuwe Insuline Release Unit plaatsen

 

 

 

Haal de Insuline Release Unit uit de verpakking.

 

 

 

Houd de nieuwe Insuline Release Unit zodanig vast

 

 

dat de bovenkant naar u toe gericht is. U ziet een

 

 

 

blauw streepje op de Insuline Release Unit. Draai,

 

 

terwijl u de Insuline Release Unit in één hand

 

 

 

houdt, de bovenkant zo ver als dat gaat tegen de

 

 

 

 

 

 

 

geregistreerd

Zet het blauwe streepje op de bovenkant van de Insuline Release Unit op één lijn met het ontgrendelsymbool op de bovenkant van de basis.

Druk de Insuline Release Unit voorzichtig in de basis. Zet geen kracht, hij zou makkelijk op zijn plaats moeten vallen. (Als de nieuwe Insuline Release Unit niet of met moeite op zijn plaats valt, haal hem er dan uit en probeer het opnieuw).

Draai de bovenkant van de Insuline release Unit met de klok mee totdat het blauwe streepje naar het vergrendelsymbool op de bovenkant van de basis wijst. De nieuwe Insuline Release Unit is nu vergrendeld.

 

niet

langer

Geneesmiddel

 

 

 

geregistreerd

Commentaar

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hulp
  • Get it on Google Play
  • Over
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    Geneesmiddelen op recept vermeld