Dutch
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Eylea (aflibercept) - S01LA05

Updated on site: 06-Oct-2017

Naam van geneesmiddelEylea
ATC codeS01LA05
Werkzame stofaflibercept
ProducentBayer AG

Eylea

aflibercept

Dit document is een samenvatting van het Europees openbaar beoordelingsrapport (EPAR) voor Eylea. Het geeft uitleg over de aanpak van het Comité voor geneesmiddelen voor menselijk gebruik (CHMP) bij de beoordeling van het geneesmiddel, een proces dat tot doel heeft een positief advies voor vergunningverlening en aanbevelingen voor de gebruiksvoorwaarden van Eylea vast te stellen.

Wat is Eylea?

Eylea is een geneesmiddel dat de werkzame stof aflibercept bevat. Het is verkrijgbaar in voorgevulde spuiten of injectieflacons, als een oplossing voor injectie in het oog.

Wanneer wordt Eylea voorgeschreven?

Eylea wordt gebruikt voor de behandeling van volwassenen met:

‘natte’ leeftijdsgebonden maculadegeneratie (LMD), een ziekte die het centrale deel van het netvlies (de macula) aan de achterzijde van het oog aantast. De natte vorm van LMD wordt veroorzaakt door choroïdale neovascularisatie (abnormale groei van bloedvaten onder de macula), waardoor vocht en bloed kunnen weglekken en zwelling kan optreden;

zichtstoornissen als gevolg van maculaoedeem (zwelling van de macula) dat ontstaat door afsluiting van de hoofdader van het netvlies (een aandoening die bekendstaat als venestamocclusie of CRVO (central retinal vein occlusion)) of van kleinere aders (venetakocclusie of BRVO (branch retinal vein occlusion));

zichtstoornissen als gevolg van maculaoedeem dat veroorzaakt wordt door diabetes;

zichtstoornissen als gevolg van choroïdale neovascularisatie veroorzaakt door myopie (een ernstige vorm van bijziendheid waarbij de oogbal blijft groeien en langer wordt dan bedoeld).

De macula is verantwoordelijk voor het centrale gezichtsvermogen dat nodig is om details te kunnen zien voor dagelijkse activiteiten als autorijden, lezen en het herkennen van gezichten. Door de genoemde ziektes gaat het centrale gezichtsvermogen geleidelijk achteruit.

Dit geneesmiddel is uitsluitend op doktersvoorschrift verkrijgbaar.

Hoe wordt Eylea gebruikt?

Eylea moet worden toegediend als intravitreale injectie (een injectie in het vitreuze vocht, het geleiachtige vocht in het oog) door een arts die ervaring heeft met het toedienen van dit soort injecties.

Voor natte LMD wordt gedurende drie achtereenvolgende maanden iedere maand één injectie van 2 mg in het aangetaste oog toegediend, gevolgd door één injectie per twee maanden. Na één jaar behandeling kunnen minder vaak injecties worden toegediend, afhankelijk van de respons op de behandeling.

Voor maculaoedeem na CRVO of BRVO wordt in het begin van de behandeling iedere maand één injectie van 2 mg in het aangetaste oog toegediend, maar daarna kan de tijd tussen de injecties worden verlengd, afhankelijk van de respons van de patiënt. Als patiënten niet op de behandeling reageren, mag deze niet worden voortgezet.

Voor diabetisch maculaoedeem wordt gedurende vijf achtereenvolgende maanden iedere maand één injectie van 2 mg in het aangetaste oog toegediend, gevolgd door één injectie elke twee maanden. Na één jaar behandeling kunnen minder vaak injecties worden toegediend, afhankelijk van de respons op de behandeling. Als patiënten niet op de behandeling reageren, moet deze worden gestaakt.

Voor choroïdale neovascularisatie veroorzaakt door myopie wordt één enkele injectie van 2 mg in het aangetaste oog toegediend. Als de ziekte aanhoudt, kunnen aanvullende injecties worden gegeven, maar met een tussenpose van telkens minimaal één maand.

De procedure moet onder steriele omstandigheden worden uitgevoerd. De spuit en de injectieflacon zijn voor eenmalig gebruik. De voorgevulde spuit bevat meer dan de aanbevolen dosis. Wanneer de injectie wordt voorbereid, moet de arts derhalve het teveel verwijderen en ervoor zorgen dat de injectie de juiste dosis bevat. Na de injectie moet de druk in het oog worden gecontroleerd.

Hoe werkt Eylea?

Aflibercept is een gemanipuleerd eiwit dat zodanig is ontwikkeld dat het zich hecht aan een stof genaamd vasculaire endotheliale groeifactor A (VEGF-A), waardoor het effect van deze stof wordt geblokkeerd. Het kan zich ook hechten aan andere eiwitten zoals placentale groeifactor (PlGF). VEGF-A en PlGF spelen een rol bij de stimulatie van een abnormale groei van bloedvaten bij patiënten met LMD, bepaalde vormen van maculaoedeem en choroïdale neovascularisatie veroorzaakt door myopie. Doordat aflibercept deze factoren blokkeert, neemt de groei van de bloedvaten af en blijven de lekkage en zwelling onder controle.

Hoe is Eylea onderzocht?

Eylea werd onderzocht in twee hoofdstudies waarbij in totaal ongeveer 2 400 patiënten met de natte vorm van LMD betrokken waren. In deze studies werd Eylea (0,5 mg iedere vier weken, 2 mg iedere vier weken of 2 mg iedere acht weken, in alle gevallen toegediend na drie maandelijkse

aanvangsdoses) vergeleken met ranibizumab, een andere behandeling voor LMD die iedere vier weken werd toegediend door middel van een injectie in het oog. De voornaamste graadmeter voor de werkzaamheid was het percentage patiënten dat na het eerste jaar van de behandeling het gezichtsvermogen behield (gedefinieerd als het verliezen van minder dan 15 letters in een standaardoogtest). In beide studies werd ook gekeken naar het voortduren van de werkzaamheid in het tweede behandelingsjaar, waarin het aantal injecties en de tijd tussen de injecties, afhankelijk van het gezichtsvermogen en de veranderingen in het oog, werden aangepast.

Eylea werd eveneens onderzocht in twee andere hoofdstudies waarbij 366 patiënten met maculaoedeem na venestamocclusie betrokken waren. In deze studies werden maandelijkse injecties van 2 mg Eylea vergeleken met een nepinjectie waarbij een spuit zonder naald werd gebruikt. In een andere hoofdstudie onder 181 patiënten met maculaoedeem na venetakocclusie werden maandelijkse injecties van 2 mg Eylea vergeleken met laserbehandeling. In al deze studies was de voornaamste graadmeter voor de werkzaamheid het percentage patiënten dat reageerde en bij wie het gezichtsvermogen na 24 weken behandeling met 15 letters of meer was verbeterd in een standaardoogtest. In de studies onder patiënten met maculaoedeem na CRVO werd ook gekeken naar het effect van behandeling op basis van noodzakelijkheid na 24 weken.

In twee andere hoofdstudies onder 872 patiënten met diabetisch maculaoedeem werd gekeken naar de werkzaamheid van Eylea in vergelijking met laserbehandeling. Eylea werd ofwel eenmaal per maand toegediend, ofwel om de andere maand na de eerste vijf maandelijkse injecties. De voornaamste maatstaf voor de werkzaamheid in beide studies was de verandering in het aantal letters dat na één jaar behandeling in een oogtest kon worden gelezen.

In het geval van choroïdale neovascularisatie veroorzaakt door myopie werd Eylea in één hoofdstudie onder 122 patiënten onderzocht. Daarbij werd Eylea vergeleken met een nepinjectie. De voornaamste maatstaf voor de werkzaamheid was de verandering in het aantal letters dat na 24 weken behandeling in een oogtest kon worden gelezen.

Welke voordelen bleek Eylea tijdens de studies te hebben?

Eylea bleek even werkzaam te zijn als ranibizumab voor het behoud van het gezichtsvermogen bij patiënten met natte LMD: op basis van de resultaten van de twee studies samen waren de percentages patiënten die het gezichtsvermogen behielden 96,1% (517 van de 538 patiënten), 95,4% (533 van 559) en 95,3% (510 van 535) voor respectievelijk 0,5 mg Eylea iedere vier weken, 2 mg Eylea iedere vier weken en 2 mg Eylea iedere acht weken, ten opzichte van 94,4% (508 van 538) van de patiënten die iedere vier weken met ranibizumab werden behandeld. Tijdens het tweede jaar van de behandeling bleef de werkzaamheid in het algemeen behouden, waarbij de meerderheid van de patiënten injecties kreeg toegediend met een verlengde doseringsinterval van tien weken, hoewel een klein aantal patiënten soms vaker injecties nodig had (bijvoorbeeld maandelijks).

Ook bij patiënten met maculaoedeem na CRVO en BRVO leidde Eylea tot een aanzienlijke verbetering van het gezichtsvermogen. In het geval van CRVO was er over het geheel genomen bij circa 60% van de patiënten die Eylea hadden gekregen een verbetering van 15 letters of meer in de oogtest in week 24, tegenover 17% van degenen die nepinjecties hadden gekregen. Het voordeel bleef bij een behandeling op basis van noodzakelijkheid grotendeels behouden tot 52 weken, hoewel iets van het voordeel verloren leek te gaan als patiënten werden behandeld en gevolgd voor perioden die langer dan deze 52 weken duurden. In het geval van BRVO was er bij circa 53% van de patiënten die Eylea hadden gekregen een verbetering van 15 letters of meer in de oogtest in week 24, tegenover 27% van

degenen die laserbehandeling hadden gekregen. Dit effect bleef tot 52 weken behouden, ondanks minder frequente toediening van Eylea tussen week 24 en week 52.

Bij patiënten met diabetisch maculaoedeem bedroeg het gemiddelde aantal letters dat zij vóór behandeling in een oogtest konden lezen 59 tot 60; bij patiënten die maandelijks Eylea toegediend hadden gekregen, was dit met ongeveer twaalf letters verbeterd en bij degenen die om de andere maand Eylea hadden gekregen, was dit met ongeveer elf letters verbeterd. Daarentegen bedroeg de verbetering bij patiënten met laserbehandeling na een jaar slechts ongeveer 1 letter.

In het onderzoek naar choroïdale neovascularisatie veroorzaakt door myopie konden patiënten in een oogtest voorafgaand aan de behandeling gemiddeld ongeveer 56 letters lezen. Na 24 weken behandeling konden de patiënten in de Eylea-groep gemiddeld 12 letters meer lezen, terwijl de patiënten die nepinjecties hadden gekregen gemiddeld 2 letters minder konden lezen.

Welke risico’s houdt het gebruik van Eylea in?

De meest voorkomende bijwerkingen van Eylea (waargenomen bij ten minste 1 op de 20 patiënten) zijn conjunctivabloeding (bloeding uit de kleine bloedvaten op het oogoppervlak ter hoogte van de injectieplaats), verminderd zicht, oogpijn, glasvochtloslating (loslating van de geleiachtige stof in het oog), staar (vertroebeling van de lens), glasvochttroebelingen (deeltjes of vlekjes in het gezichtsveld) en verhoogde druk in het oog). Ernstige bijwerkingen (waargenomen bij minder dan 1 op de 2 200 injecties) zijn blindheid, endoftalmitis (een infectie aan de binnenzijde van het oog), staar, verhoogde druk in het oog, glasvochtbloeding (met tijdelijk gezichtsverlies tot gevolg) en glasvocht- of netvliesloslating zijn. Zie de bijsluiter voor het volledige overzicht van alle gerapporteerde bijwerkingen van Eylea.

Eylea mag niet worden gebruikt bij patiënten met een bekende of vermoede infectie in of rondom het oog of bij patiënten met een ernstige ontsteking aan de binnenzijde van het oog. Zie de bijsluiter voor de volledige beschrijving van de beperkende voorwaarden voor Eylea.

Waarom is Eylea goedgekeurd?

Het CHMP wees erop dat Eylea na het eerste jaar van behandeling bij natte LMD even werkzaam was als ranibizumab voor het behoud van het gezichtsvermogen. Bovendien was het CHMP van mening dat Eylea nuttig was voor het verbeteren van het gezichtsvermogen van patiënten met maculaoedeem ten gevolge van CRVO, BRVO of diabetes en van patiënten met choroïdale neovascularisatie veroorzaakt door myopie. Het CHMP wees er verder op dat het gebruik van Eylea geen ernstige of onverwachte veiligheidsrisico's meebracht. Het CHMP heeft derhalve geconcludeerd dat de voordelen van Eylea groter zijn dan de risico’s, en heeft geadviseerd een vergunning te verlenen voor het in de handel brengen van dit middel.

Welke maatregelen worden er genomen om een veilig gebruik van Eylea te waarborgen?

Om een zo veilig mogelijk gebruik van Eylea te waarborgen, is een risicobeheerplan opgesteld. Op basis van dit plan is in de samenvatting van de productkenmerken en de bijsluiter van Eylea veiligheidsinformatie opgenomen, onder andere over de gepaste voorzorgsmaatregelen die professionele zorgverleners en patiënten moeten nemen.

Het bedrijf dat Eylea vervaardigt, zal ook voorlichtingsmateriaal verstrekken voor artsen (om de risico's in verband met de injectie in het oog tot een minimum te beperken) en voor patiënten (zodat ze ernstige bijwerkingen kunnen herkennen en weten wanneer ze met spoed een arts dienen te raadplegen). Daarnaast zal het bedrijf een studie uitvoeren naar het gebruik van Eylea met langere tussenpozen bij diabetisch maculaoedeem, alsook een studie naar het effect van behandeling met Eylea op basis van noodzakelijkheid bij natte LMD.

Overige informatie over Eylea

De Europese Commissie heeft op 22 november 2012 een in de hele Europese Unie geldige vergunning voor het in de handel brengen van Eylea verleend.

Het volledige EPAR voor Eylea is te vinden op de website van het Europees Geneesmiddelenbureau: ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/European public assessment reports. Lees de bijsluiter (ook onderdeel van het EPAR) of neem contact op met uw arts of apotheker voor meer informatie over de behandeling met Eylea.

Deze samenvatting is voor het laatst bijgewerkt in 11-2015.

Commentaar

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hulp
  • Get it on Google Play
  • Over
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    Geneesmiddelen op recept vermeld