Dutch
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Forcaltonin (recombinant salmon calcitonin (rsct)) – Etikettering - H05BA01

Updated on site: 07-Oct-2017

Naam van geneesmiddelForcaltonin
ATC codeH05BA01
Werkzame stofrecombinant salmon calcitonin (rsct)
ProducentUnigene UK Ltd.

GEGEVENS DIE OP DE BUITENVERPAKKING OF, INDIEN DEZE ONTBREEKT, OP DE PRIMAIRE VERPAKKING MOETEN WORDEN VERMELD:

{AARD/TYPE}

1.BENAMING VAN HET GENEESMIDDEL

FORCALTONIN 100 IE oplossing voor injectie

Recombinant zalm-calcitonine

2.GEHALTE AAN WERKZAME STOF(FEN)

Elke ampul bevat 100 IE (15 microgram in 1 ml) recombinant zalm-calcitoninegeregistreerd

3.LIJST VAN HULPSTOFFEN

 

 

langer

Excipientia: IJsazijnzuur, natrium acetaat trihydraat, natrium chloride en water voor injecties.

4.

FARMACEUTISCHE VORM EN INHOUD

Oplossing voor injectie - Pakket met 10 doses:

 

Geneeskundig Product. Elke ampul bevat 100 IE (15 microgram in 1 ml) recombinant zalmcalcitonine

5.

WIJZE VAN GEBRUIK EN TOEDIENINGSWEG(EN)

Voor subcutane (SC), intramusculaire (IM) of intraveneuze (IV) injectie. De bijsluiter vóór gebruik

lezen.

 

 

Geneesmiddel

 

6.

EEN SPECIALE WAARSCHUWINGniet

DAT HET GENEESMIDDEL BUITEN HET

 

BEREIK EN ZICHT VAN KINDEREN DIENT TE WORDEN GEHOUDEN

Houd het geneesmiddel buiten het bereik en het zicht van kinderen.

7.

ANDERE SPECIALE WAARSCHUWING(EN), INDIEN NODIG

8.

UITERSTE GEBRUIKSDATUM

 

EXP: {MM/JJJJ}

 

9.

BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR DE BEWARING

In de koelkast bewaren. Niet bevriezen.

 

 

 

10.

 

 

 

geregistreerd

BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET VERWIJDEREN VAN

 

NIET-GEBRUIKTE GENEESMIDDELEN OF DAARVAN AFGELEIDE

 

AFVALSTOFFEN (INDIEN VAN TOEPASSING)

 

11.

NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE

 

HANDEL BRENGEN

 

 

 

Unigene UK Limited

 

 

 

191 Sparrows Herne

 

 

 

Bushey Heath

 

 

 

Hertfordshire WD23 1AJ

 

 

 

Verenigd Koninkrijk

 

 

 

12.

NUMMER(S) VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

EU/1/98/093/002

 

langer

 

13.

 

 

 

PARTIJNUMMER VAN DE FABRIKANT

 

<Partij> <Charge> {nummer}

 

 

 

14.

ALGEMENE INDELING VOOR DE AFLEVERING

 

Geneesmiddel op medisch voorschrift.

 

 

Geneesmiddel

niet

 

 

 

 

 

 

 

 

GEGEVENS DIE TEN MINSTE OP BLISTERVERPAKKINGEN OF STRIPS MOETEN WORDEN VERMELD

1.NAAM VAN HET GENEESMIDDEL

FORCALTONIN 100 IE oplossing voor injectie

 

geregistreerd

 

 

Recombinant zalm-calcitonine

 

 

 

2.

NAAM VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL

 

BRENGEN

 

 

 

Unigene UK Limited

 

 

 

191 Sparrows Herne

 

 

 

Bushey Heath

 

 

 

Hertfordshire WD23 1AJ

 

langer

 

Verenigd Koninkrijk

 

 

3.

UITERSTE GEBRUIKSDATUM

 

 

 

EXP {MM/JJJJ}

 

 

 

4.

PARTIJNUMMER

 

 

 

<Partij> <Charge> {nummer}

niet

 

 

Geneesmiddel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

geregistreerd

GEGEVENS DIE TEN MINSTE OP PRIMAIRE KLEINVERPAKKINGEN MOETEN

WORDEN VERMELD

 

{AARD/TYPE}

 

1.

NAAM VAN HET GENEESMIDDEL EN DE TOEDIENINGWEG(EN)

FORCALTONIN 100 IE oplossing voor injectie

2.WIJZE VAN TOEDIENING

Lees voor gebruik de bijsluiter.

3.UITERSTE GEBRUIKSDATUM

EXP {MM/JJJJ}

langer

 

4. PARTIJNUMMER

 

<Partij> <Charge> {nummer}

 

5.INHOUD UITGEDRUKT IN GEWICHT,EENHEIDVOLUME OF

Geneesmiddel

niet

 

Commentaar

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hulp
  • Get it on Google Play
  • Over
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    Geneesmiddelen op recept vermeld