Dutch
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Fycompa (perampanel) – Bijsluiter - N03AX22

Updated on site: 07-Oct-2017

Naam van geneesmiddelFycompa
ATC codeN03AX22
Werkzame stofperampanel
ProducentEisai Europe Ltd

Bijsluiter: informatie voor de patiënt

Fycompa 2 mg, 4 mg, 6 mg, 8 mg, 10 mg en 12 mg filmomhulde tabletten

Perampanel

Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat innemen want er staat belangrijke informatie in voor u.

-Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.

-Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

-Geef dit geneesmiddel niet door aan anderen, want het is alleen aan u voorgeschreven. Het kan schadelijk zijn voor anderen, ook al hebben zij dezelfde klachten als u.

-Krijgt u last van een van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Inhoud van deze bijsluiter

1.Wat is Fycompa en waarvoor wordt dit middel ingenomen?

2.Wanneer mag u dit middel niet innemen of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

3.Hoe neemt u dit middel in?

4.Mogelijke bijwerkingen

5.Hoe bewaart u dit middel?

6.Inhoud van de verpakking en overige informatie

1.Wat is Fycompa en waarvoor wordt dit middel ingenomen?

Fycompa bevat een geneesmiddel, perampanel genaamd. Het behoort tot een groep van geneesmiddelen die anti-epileptica worden genoemd. Deze geneesmiddelen worden gebruikt voor het behandelen van epilepsie – wanneer iemand herhaalde toevallen (aanvallen) heeft. Uw arts heeft het u gegeven om het aantal toevallen dat u heeft te verminderen.

Fycompa wordt in combinatie met andere geneesmiddelen tegen epilepsie gebruikt voor het behandelen van bepaalde vormen van epilepsie bij mensen van 12 jaar en ouder.

-Het wordt gebruikt voor het behandelen van toevallen die één deel van uw hersenen treffen (een “partiële aanval” genoemd).

-Deze partiële aanvallen kunnen dan al dan niet worden gevolgd door een toeval die uw totale hersenen treffen (een “secundaire generalisatie” genoemd).

-Het wordt ook gebruikt voor het behandelen van bepaalde toevallen die vanaf het begin uw totale hersenen treffen (“gegeneraliseerde aanvallen” genoemd) en die tot stuiptrekkingen of staren leiden.

2.Wanneer mag u dit middel niet innemen of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?

-U bent allergisch voor een van de stoffen in dit geneesmiddel. Deze stoffen kunt u vinden in rubriek 6.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?

Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u dit middel inneemt als u leverproblemen of matige of ernstige nierproblemen heeft.

U dient dit middel niet in te nemen als u ernstige leverproblemen of matige of ernstige nierproblemen heeft.

Voordat u dit geneesmiddel inneemt, dient u uw arts te informeren als u een voorgeschiedenis heeft van alcoholisme of drugsverslaving.

-Fycompa kan u duizelig of slaperig maken, met name in het begin van de behandeling.

-Door Fycompa kunt u mogelijk vaker vallen, met name wanneer u ouder bent; dit kan een gevolg zijn van uw ziekte.

-U kunt agressief, boos of gewelddadig worden door Fycompa. Het kan ook ongewone of extreme gedrags- of stemmingsveranderingen bij u veroorzaken.

Als een van deze gevallen zich voordoet, dient u te praten met uw arts of apotheker.

Een klein aantal mensen dat wordt behandeld met anti-epileptica heeft erover gedacht zich te bezeren of te doden. Als u op enig moment deze gedachten heeft, neem dan meteen contact op met uw arts.

Wanneer u één van de bovengenoemde punten ondervindt na het innemen van Fycompa (of u het niet zeker weet), praat dan met uw arts of apotheker.

Kinderen

Fycompa wordt afgeraden voor kinderen jonger dan 12 jaar. De veiligheid en werkzaamheid zijn nog niet bekend in deze leeftijdsgroep

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?

Gebruikt u naast Fycompa nog andere geneesmiddelen, heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheker. Dat geldt ook voor geneesmiddelen waar u geen voorschrift voor nodig heeft. Het gebruik van Fycompa met bepaalde andere geneesmiddelen kan bijwerkingen veroorzaken of de werking ervan beïnvloeden. Start of stop geen andere geneesmiddelen zonder met uw arts of apotheker te praten.

-Andere geneesmiddelen tegen epilepsie, zoals carbamazepine, oxcarbazepine en fenytoïne, die worden gebruikt voor de behandeling van aanvallen, kunnen van invloed zijn op Fycompa. Praat met uw arts wanneer u deze geneesmiddelen gebruikt of onlangs heeft gebruikt, omdat uw dosis dan mogelijk moet worden aangepast.

-Felbamaat (een geneesmiddel dat wordt gebruikt voor het behandelen van epilepsie) kan ook van invloed zijn op Fycompa. Praat met uw arts wanneer u dit geneesmiddel gebruikt of onlangs heeft gebruikt, omdat uw dosis dan mogelijk moet worden aangepast.

-Midazolam (een geneesmiddel dat wordt gebruikt om langdurige, acute (plotse) convulsieve epileptische aanvallen te stoppen, voor verdoving en slaapproblemen) kan worden beïnvloed door Fycompa. Vertel het uw arts als u midazolam inneemt, omdat uw dosis mogelijk moet worden aangepast.

-Sommige andere geneesmiddelen zoals rifampicine (een geneesmiddel dat wordt gebruikt voor het behandelen van bacteriële infecties), hypericum (sint-janskruid) (een geneesmiddel dat wordt gebruikt voor het behandelen van lichte angst) en ketoconazol (een geneesmiddel dat wordt gebruikt voor het behandelen van schimmelinfecties) kunnen van invloed zijn op Fycompa. Praat met uw arts wanneer u deze geneesmiddelen gebruikt of onlangs heeft gebruikt, omdat uw dosis dan mogelijk moet worden aangepast.

-Orale anticonceptiva (ook “hormonale anticonceptiva” genoemd, of “de pil”)

Informeer uw arts als u hormonale anticonceptiva inneemt. Fycompa kan bepaalde hormonale anticonceptiva zoals levonorgestrel minder effectief maken. U dient andere vormen van veilige en effectieve anticonceptie (zoals een condoom of spiraaltje) te gebruiken tijdens het gebruik van Fycompa. U dient hiermee gedurende één maand na het stoppen met de behandeling door te gaan. Bespreek met uw arts wat een geschikte anticonceptiemethode voor u is.

Waarop moet u letten met alcohol?

Praat met uw arts alvorens alcohol te drinken. Wees voorzichtig met alcoholgebruik bij geneesmiddelen tegen epilepsie, inclusief Fycompa.

-Het drinken van alcohol tijdens het gebruik van Fycompa kan u minder alert maken en uw rijvaardigheid en uw vermogen om gereedschap te gebruiken of machines te bedienen beïnvloeden.

-Het drinken van alcohol terwijl u Fycompa gebruikt, kan ook gevoelens van boosheid, verwardheid of verdriet verergeren.

Zwangerschap en borstvoeding

Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel gebruikt. Stop niet met de behandeling zonder dit eerst met uw arts te bespreken.

-Fycompa wordt afgeraden tijdens de zwangerschap.

-U moet een betrouwbare anticonceptiemethode gebruiken om te voorkomen dat u zwanger wordt tijdens de behandeling met Fycompa. U dient dit gedurende één maand na het stoppen met de behandeling voort te zetten. Informeer uw arts als u hormonale anticonceptiemiddelen gebruikt. Fycompa kan bepaalde hormonale anticonceptiemiddelen zoals levonorgestrel minder effectief maken. U dient andere vormen van veilige en effectieve anticonceptie (zoals een condoom of

spiraaltje) te gebruiken tijdens het gebruik van Fycompa. U dient dit ook gedurende één maand na het stoppen met de behandeling te blijven doen. Bespreek met uw arts wat voor u een passende anticonceptiemethode kan zijn.

Het is niet bekend of de bestanddelen van Fycompa in de moedermelk terecht kunnen komen.

De arts zal de voordelen van het gebruik van Fycompa terwijl u borstvoeding geeft en de nadelen voor uw baby tegen elkaar afwegen.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Rijd geen auto en gebruik geen machines voordat u weet welke invloed Fycompa op u heeft.

U moet met uw arts praten over het effect van uw epilepsie op de rijvaardigheid en het gebruik van machines.

-Fycompa kan u duizelig of slaperig maken, met name in het begin van de behandeling. Bestuur geen voertuig en gebruik geen gereedschap of machines wanneer dit u overkomt.

-Het drinken van alcohol tijdens het gebruik van Fycompa kan deze effecten verergeren.

Fycompa bevat lactose

Fycompa bevat lactose (een soort suiker). Indien uw arts u heeft meegedeeld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt.

3.Hoe neemt u dit middel in?

Neem dit geneesmiddel altijd in precies zoals uw arts u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

De aanbevolen dosering is

De aanbevolen aanvangsdosis is 2 mg eenmaal daags voor het naar bed gaan.

-Uw arts kan dit verhogen in stappen van 2 mg tot een onderhoudsdosis tussen 4 mg en 12 mg - afhankelijk van hoe u op de medicatie reageert.

-Als u lichte of matige leverproblemen heeft, mag uw dosis niet hoger zijn dan 8 mg per dag en moeten uw dosisverhogingen plaatsvinden met tussenpozen van ten minste 2 weken.

-Neem niet meer Fycompa dan uw arts heeft aanbevolen. Het kan een paar weken duren om de juiste dosis Fycompa voor u te vinden.

Hoe neemt u dit middel in?

Slik de tablet in zijn geheel door met een glas water. U kunt Fycompa met of zonder voedsel innemen. De tabletten niet kauwen, verpulveren of breken. Doordat er geen breuklijn is, kunnen de tabletten niet precies worden gehalveerd.

Heeft u te veel van dit middel ingenomen?

Als u meer Fycompa heeft ingenomen dan u zou mogen, dient u meteen contact op te nemen met uw arts. U kunt verwardheid, onrust en agressief gedrag ondervinden.

Bent u vergeten dit middel in te nemen?

-Als u bent vergeten een tablet in te nemen, wacht dan tot uw volgende dosis en ga gewoon door.

-Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.

-Als u minder dan 7 dagen behandeling met Fycompa heeft gemist, ga dan door met het innemen van uw dagelijkse tablet zoals oorspronkelijk was geïnstrueerd door uw arts.

-Als u meer dan 7 dagen behandeling met Fycompa heeft gemist, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts.

Als u stopt met het innemen van dit middel

Neem Fycompa zolang als uw arts dit adviseert. Stop alleen wanneer uw arts u adviseert dit te doen. Uw arts kan uw dosis langzaam verlagen om te voorkomen dat uw toevallen (aanvallen) terugkomen of verergeren.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

4.Mogelijke bijwerkingen

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

Een klein aantal mensen dat wordt behandeld met anti-epileptica heeft erover gedacht zich te bezeren of te doden. Als u op enig moment deze gedachten heeft, neem dan meteen contact op met uw arts.

Zeer vaak voorkomende bijwerkingen (treden op bij meer dan 1 op de 10 gebruikers) zijn:

-zich duizelig voelen

-zich slaperig voelen (slaperigheid of somnolentie)

Vaak voorkomende bijwerkingen (treden op bij meer dan 1 op de 100 gebruikers) zijn:

-verhoogde of verminderde eetlust, gewichtstoename

-zich agressief, boos, prikkelbaar, angstig of verward voelen

-problemen met lopen of andere evenwichtsproblemen (ataxie, gangstoornis, evenwichtsstoornis)

-traag praten (dysartrie)

-wazig zien of dubbel zien (diplopie)

-draaierig gevoel (vertigo)

-zich misselijk voelen

-rugpijn

-zeer moe zijn (vermoeidheid)

-vallen.

Soms voorkomende bijwerkingen (treden op bij meer dan 1 op de 1.000 gebruikers) zijn:

-gedachten om uzelf te verwonden of uw eigen leven te beëindigen (suïcidale gedachten), poging tot beëindiging van uw eigen leven (zelfmoordpoging)

Het melden van bijwerkingen

Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan. U kunt bijwerkingen ook rechtstreeks melden via het nationale meldsysteem zoals vermeld in aanhangsel V. Door bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van dit geneesmiddel.

5.Hoe bewaart u dit middel?

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de doos en blisterverpakking na EXP. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Voor dit geneesmiddel zijn er geen speciale bewaarcondities.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.

6.Inhoud van de verpakking en overige informatie

Welke stoffen zitten er in dit middel?

De werkzame stof in dit middel is perampanel. Elke filmomhulde tablet bevat 2 mg, 4 mg, 6 mg, 8 mg, 10 mg of 12 mg perampanel.

De andere stoffen in dit middel zijn: Tabletkern (2 mg en 4 mg tabletten):

Lactose-monohydraat, laag-gesubstitueerde hydroxypropylcellulose, povidon, magnesiumstearaat (E470b)

Tabletkern (6 mg, 8 mg, 10 mg en 12 mg tabletten)

Lactose-monohydraat, laag-gesubstitueerde hydroxypropylcellulose, povidon, microkristallijne cellulose, magnesiumstearaat (E470b)

Filmomhulling (2 mg, 4 mg, 6 mg, 8 mg, 10 mg en 12 mg tabletten) Hypromellose 2910, talk, Macrogol 8000, titaandioxide (E171), kleurstoffen*

*De kleurstoffen zijn:

tablet van 2 mg: IJzeroxide geel (E172), ijzeroxide rood (E172) tablet van 4 mg: IJzeroxide rood (E172)

tablet van 6 mg: IJzeroxide rood (E172)

tablet van 8 mg: IJzeroxide rood (E172), ijzeroxide zwart (E172)

tablet van 10 mg: IJzeroxide geel (E172), FD&C Blauw #2 Indigokarmijnaluminiumlak (E132) tablet van 12 mg: FD&C Blauw #2 Indigokarmijnaluminiumlak (E132)

Hoe ziet Fycompa eruit en hoeveel zit er in een verpakking?

Alle sterktes van Fycompa zijn ronde, dubbelbolle, filmomhulde tabletten. 2 mg: oranje, gemarkeerd met E275 aan de ene kant en 2 aan de andere kant 4 mg: rood, gemarkeerd met E277 aan de ene kant en 4 aan de andere kant 6 mg: roze, gemarkeerd met E294 aan de ene kant en 6 aan de andere kant 8 mg: paars, gemarkeerd met E295 aan de ene kant en 8 aan de andere kant

10 mg: groen, gemarkeerd met E296 aan de ene kant en 10 aan de andere kant 12 mg: blauw, gemarkeerd met E297 aan de ene kant en 12 aan de andere kant

Fycompa is verkrijgbaar in verpakkingen van: 2 mg tablet verpakking van 7, 28 en 98

4 mg, 6 mg, 8 mg, 10 mg, 12 mg tabletten – verpakkingen van 7, 28, 84 en 98

Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen

Eisai Europe Limited,

European Knowledge Centre,

Mosquito Way,

Hatfield,

Hertfordshire, AL10 9SN,

Verenigd Koninkrijk

e-mail: EUmedinfo@eisai.net

Fabrikant

Eisai Manufacturing Limited,

European Knowledge Centre,

Mosquito Way,

Hatfield,

Hertfordshire, AL10 9SN,

Verenigd Koninkrijk

Neem voor alle informatie met betrekking tot dit geneesmiddel contact op met de lokale vertegenwoordiger van de houder van de vergunning voor het in de handel brengen:

België/Belgique/Belgien

Luxembourg/Luxemburg

Eisai SA/NV

Eisai SA/NV

Tél/Tel: + 32 (0) 2 502 58 04

Tél/Tel: + 32 (0) 2 502 58 04

 

(Belgique/Belgien)

България

Magyarország

Eisai Ltd.

Eisai Ltd.

Teл.: +44 (0) 20 8600 1400

Tel.: +44 (0) 20 8600 1400

(Обединено кралство)

Egyesült Királyság

Česká republika

Malta

Eisai GesmbH organizačni složka

Associated Drug Co. Ltd.

Tel.: + 420 242 485 839

Tel: +356 2277 8000

Danmark

Nederland

Eisai AB

Eisai B.V.

Tlf: + 46 (0) 8 501 01 600

Tél/Tel: + 31 (0) 900 575 3340

(Sverige)

 

Deutschland

Norge

Eisai GmbH

Eisai AB

Tel: + 49 (0) 69 66 58 50

Tlf: + 46 (0) 8 501 01 600

 

(Sverige)

Eesti

Österreich

Eisai Ltd.

Eisai GesmbH

Tel: +44 (0) 20 8600 1400

(Ühendkuningriik)

 

Ελλάδα

Polska

Arriani Pharmaceuticals S.A.

Eisai Ltd.

Τηλ: + 30 210 668 3000

Tel.: +44 (0) 20 8600 1400

 

(Wielka Brytania)

España

Portugal

Eisai Farmacéutica, S.A.

Eisai Farmacêutica, Unipessoal Lda

Tel: + (34) 91 455 94 55

Tel: + 351 214 875 540

France

România

Eisai SAS

Eisai Ltd.

Tél: + (33) 1 47 67 00 05

Tel: +44 (0) 20 8600 1400

 

(Marea Britanie)

Hrvatska

Slovenija

Eisai Ltd.

Eisai Ltd.

Tel: + 44 (0) 20 8600 1400

Tel: + 44 (0) 20 8600 1400

(Velika Britanija)

(Velika Britanija)

Ireland

Slovenská republika

Eisai Ltd.

Eisai GesmbH organizačni složka

Tel: + 44 (0) 20 8600 1400

Tel.: + 420 242 485 839

(United Kingdom)

(Česká republika)

Ísland

Suomi/Finland

Eisai AB

Eisai AB

Sími: + 46 (0)8 501 01 600

Puh/Tel: + 46 (0) 8 501 01 600

(Svíþjóð)

(Ruotsi)

Italia

Sverige

Eisai S.r.l.

Eisai AB

Tel: + 39 02 5181401

Tel: + 46 (0) 8 501 01 600

Κύπρος

United Kingdom

Arriani Pharmaceuticals S.A.

Eisai Ltd.

Τηλ: + 30 210 668 3000

Tel: + 44 (0) 208 600 1400

(Ελλάδα)

 

Latvija

 

Eisai Ltd.

 

Tel: +44 (0) 20 8600 1400

 

(Liebritānija)

 

Lietuva

 

Eisai Ltd.

 

Tel. +44 (0) 20 8600 1400

 

(Jungtinė Karalystė)

 

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in {MM/JJJJ}

Meer informatie over dit geneesmiddel is beschikbaar op de website van het Europees Geneesmiddelenbureau: http://www.ema.europa.eu.

Bijsluiter: informatie voor de gebruiker

Fycompa 0,5 mg/ml suspensie voor oraal gebruik

Perampanel

Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat innemen want er staat belangrijke informatie in voor u.

-Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.

-Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

-Geef dit geneesmiddel niet door aan anderen, want het is alleen aan u voorgeschreven. Het kan schadelijk zijn voor anderen, ook al hebben zij dezelfde klachten als u.

-Krijgt u last van een van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Inhoud van deze bijsluiter

1.Wat is Fycompa en waarvoor wordt dit middel ingenomen?

2.Wanneer mag u dit middel niet innemen of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

3.Hoe gebruikt u dit middel?

4.Mogelijke bijwerkingen

5.Hoe bewaart u dit middel?

6.Inhoud van de verpakking en overige informatie

1. Wat is Fycompa en waarvoor wordt dit middel ingenomen?

Fycompa bevat een geneesmiddel, perampanel genaamd. Het behoort tot een groep van geneesmiddelen die anti-epileptica worden genoemd. Deze geneesmiddelen worden gebruikt voor het behandelen van epilepsie – wanneer iemand herhaalde toevallen (aanvallen) heeft. Uw arts heeft het u gegeven om het aantal toevallen dat u heeft te verminderen.

Fycompa wordt in combinatie met andere geneesmiddelen tegen epilepsie gebruikt voor het behandelen van bepaalde vormen van epilepsie bij mensen van 12 jaar en ouder.

-Het wordt gebruikt voor het behandelen van toevallen die één deel van uw hersenen treffen (een “partiële aanval” genoemd).

-Deze partiële aanvallen kunnen dan al dan niet worden gevolgd door een toeval die uw totale hersenen treffen (een “secundaire generalisatie” genoemd).

-Het wordt ook gebruikt voor het behandelen van bepaalde toevallen die vanaf het begin uw totale hersenen treffen (“gegeneraliseerde aanvallen” genoemd) en die tot stuiptrekkingen of staren leiden.

2. Wanneer mag u dit middel niet innemen of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?

-U bent allergisch voor een van de stoffen in dit geneesmiddel. Deze stoffen kunt u vinden in rubriek 6.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?

Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u dit middel inneemt als u leverproblemen of matige of ernstige nierproblemen heeft.

U dient dit middel niet in te nemen als u ernstige leverproblemen of matige of ernstige nierproblemen heeft.

Voordat u dit geneesmiddel inneemt, dient u uw arts te informeren als u een voorgeschiedenis heeft van alcoholisme of drugsverslaving.

-Fycompa kan u duizelig of slaperig maken, met name in het begin van de behandeling.

-Door Fycompa kunt u mogelijk vaker vallen, met name wanneer u ouder bent; dit kan een gevolg zijn van uw ziekte.

-U kunt agressief, boos of gewelddadig worden door Fycompa. Het kan ook ongewone of extreme gedrags- of stemmingsveranderingen bij u veroorzaken.

Als een van deze gevallen zich voordoet, dient u te praten met uw arts of apotheker.

Een klein aantal mensen dat wordt behandeld met anti-epileptica heeft erover gedacht zich te bezeren of te doden. Als u op enig moment deze gedachten heeft, neem dan meteen contact op met uw arts.

Wanneer u één van de bovengenoemde punten ondervindt na het innemen van Fycompa (of u het niet zeker weet), praat dan met uw arts of apotheker.

Kinderen

Fycompa wordt afgeraden voor kinderen jonger dan 12 jaar. De veiligheid en werkzaamheid zijn nog niet bekend in deze leeftijdsgroep

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?

Gebruikt u naast Fycompa nog andere geneesmiddelen, heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheker. Dat geldt ook voor geneesmiddelen waar u geen voorschrift voor nodig heeft. Het gebruik van Fycompa met bepaalde andere geneesmiddelen kan bijwerkingen veroorzaken of de werking ervan beïnvloeden. Start of stop geen andere geneesmiddelen zonder met uw arts of apotheker te praten.

-Andere geneesmiddelen tegen epilepsie, zoals carbamazepine, oxcarbazepine en fenytoïne, die worden gebruikt voor de behandeling van aanvallen, kunnen van invloed zijn op Fycompa. Praat met uw arts wanneer u deze geneesmiddelen gebruikt of onlangs heeft gebruikt, omdat uw dosis dan mogelijk moet worden aangepast.

-Felbamaat (een geneesmiddel dat wordt gebruikt voor het behandelen van epilepsie) kan ook van invloed zijn op Fycompa. Praat met uw arts wanneer u dit geneesmiddel gebruikt of onlangs heeft gebruikt, omdat uw dosis dan mogelijk moet worden aangepast.

-Midazolam (een geneesmiddel dat wordt gebruikt om langdurige, acute (plotse) convulsieve epileptische aanvallen te stoppen, voor verdoving en slaapproblemen) kan worden beïnvloed door Fycompa. Vertel het uw arts als u midazolam inneemt, omdat uw dosis mogelijk moet worden aangepast.

-Sommige andere geneesmiddelen zoals rifampicine (een geneesmiddel dat wordt gebruikt voor het behandelen van bacteriële infecties), hypericum (sint-janskruid) (een geneesmiddel dat wordt gebruikt voor het behandelen van lichte angst) en ketoconazol (een geneesmiddel dat wordt gebruikt voor het behandelen van schimmelinfecties) kunnen van invloed zijn op Fycompa. Praat met uw arts wanneer u deze geneesmiddelen gebruikt of onlangs heeft gebruikt, omdat uw dosis dan mogelijk moet worden aangepast.

-Orale anticonceptiva (ook “hormonale anticonceptiva” genoemd, of “de pil”)

Informeer uw arts als u hormonale anticonceptiva inneemt. Fycompa kan bepaalde hormonale anticonceptiva zoals levonorgestrel minder effectief maken. U dient andere vormen van veilige en effectieve anticonceptie (zoals een condoom of spiraaltje) te gebruiken tijdens het gebruik van Fycompa. U dient hiermee gedurende één maand na het stoppen met de behandeling door te gaan. Bespreek met uw arts wat een geschikte anticonceptiemethode voor u is.

Waarop moet u letten met alcohol?

Praat met uw arts alvorens alcohol te drinken. Wees voorzichtig met alcoholgebruik bij geneesmiddelen tegen epilepsie, inclusief Fycompa.

-Het drinken van alcohol tijdens het gebruik van Fycompa kan u minder alert maken en uw rijvaardigheid en uw vermogen om gereedschap te gebruiken of machines te bedienen beïnvloeden.

-Het drinken van alcohol terwijl u Fycompa gebruikt, kan ook gevoelens van boosheid, verwardheid of verdriet verergeren.

Zwangerschap en borstvoeding

Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel gebruikt. Stop niet met de behandeling zonder dit eerst met uw arts te bespreken.

-Fycompa wordt afgeraden tijdens de zwangerschap.

-U moet een betrouwbare anticonceptiemethode gebruiken om te voorkomen dat u zwanger wordt tijdens de behandeling met Fycompa. U dient dit gedurende één maand na het stoppen met de behandeling voort te zetten. Informeer uw arts als u hormonale anticonceptiemiddelen gebruikt. Fycompa kan bepaalde hormonale anticonceptiemiddelen zoals levonorgestrel minder effectief maken. U dient andere vormen van veilige en effectieve anticonceptie (zoals een condoom of

spiraaltje) te gebruiken tijdens het gebruik van Fycompa. U dient dit ook gedurende één maand na het stoppen met de behandeling te blijven doen. Bespreek met uw arts wat voor u een passende anticonceptiemethode kan zijn.

Het is niet bekend of de bestanddelen van Fycompa in de moedermelk terecht kunnen komen.

De arts zal de voordelen van het gebruik van Fycompa terwijl u borstvoeding geeft en de nadelen voor uw baby tegen elkaar afwegen.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Rijd geen auto en gebruik geen machines voordat u weet welke invloed Fycompa op u heeft.

U moet met uw arts praten over het effect van uw epilepsie op de rijvaardigheid en het gebruik van machines.

-Fycompa kan u duizelig of slaperig maken, met name in het begin van de behandeling. Bestuur geen voertuig en gebruik geen gereedschap of machines wanneer dit u overkomt.

-Het drinken van alcohol tijdens het gebruik van Fycompa kan deze effecten verergeren.

Fycompa bevat sorbitol

Indien uw arts u heeft meegedeeld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u Fycompa inneemt.

De inname van Fycompa met andere geneesmiddelen tegen epilepsie die sorbitol bevatten, kan invloed hebben op hoe goed ze werken. Vertel het uw arts of apotheker als u een of meer andere geneesmiddelen tegen epilepsie inneemt die sorbitol bevatten.

3.Hoe gebruikt u dit middel?

Neem dit geneesmiddel altijd in precies zoals uw arts u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

De aanbevolen dosering is

De aanbevolen aanvangsdosis is 2 mg (4 ml) eenmaal daags voor het naar bed gaan.

-Uw arts kan dit verhogen in stappen van 2 mg (4 ml) tot een onderhoudsdosis tussen 4 mg (8 ml) en 12 mg (24 ml) - afhankelijk van hoe u op de medicatie reageert.

-Als u lichte of matige leverproblemen heeft, mag uw dosis niet hoger zijn dan 8 mg per dag en moeten uw dosisverhogingen plaatsvinden met tussenpozen van ten minste 2 weken.

-Neem niet meer Fycompa dan uw arts heeft aanbevolen. Het kan een paar weken duren om de juiste dosis Fycompa voor u te vinden.

Hoe neemt u dit middel in?

Fycompa is voor oraal gebruik. U kunt Fycompa met of zonder voedsel innemen en moet het altijd op dezelfde manier innemen. Als u bijvoorbeeld beslist om Fycompa met voedsel in te nemen, neem het dan altijd zo in.

Gebruik voor dosering de meegeleverde adapter en doseerspuit voor orale toediening.

Instructies voor het gebruik van de doseerspuit voor orale toediening en de adapter worden hieronder gegeven:

1.Vóór gebruik minstens 5 seconden schudden.

2.Duw omlaag en draai de dop om de fles te openen.

3.Steek de adapter in de hals van de fles tot een nauwe afsluiting is gemaakt.

4.Duw de zuiger van de doseerspuit voor orale toediening helemaal omlaag.

5.Steek de doseerspuit voor orale toediening zo ver mogelijk in de opening van de adapter.

6.Keer het geheel om en zuig de voorgeschreven hoeveelheid Fycompa op uit de fles.

7.Draai het geheel weer rechtop en verwijder de doseerspuit voor orale toediening.

8.Laat de adapter zitten en plaats de dop terug op de fles. Spoel de doseerspuit voor orale toediening met schoon water en maak hem grondig droog.

Heeft u te veel van dit middel ingenomen?

Als u meer Fycompa heeft ingenomen dan u zou mogen, dient u meteen contact op te nemen met uw arts. U kunt verwardheid, onrust en agressief gedrag ondervinden.

Bent u vergeten dit middel in te nemen?

-Als u bent vergeten Fycompa in te nemen, wacht dan tot uw volgende dosis en ga gewoon door.

-Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.

-Als u minder dan 7 dagen behandeling met Fycompa heeft gemist, ga dan door met het innemen van uw dagelijkse dosis zoals oorspronkelijk was geïnstrueerd door uw arts.

-Als u meer dan 7 dagen behandeling met Fycompa heeft gemist, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts.

Als u stopt met het innemen van dit middel

Neem Fycompa zolang als uw arts dit adviseert. Stop alleen wanneer uw arts u adviseert dit te doen. Uw arts kan uw dosis langzaam verlagen om te voorkomen dat uw toevallen (aanvallen) terugkomen of verergeren.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

4. Mogelijke bijwerkingen

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

Een klein aantal mensen dat wordt behandeld met anti-epileptica heeft erover gedacht zich te bezeren of te doden. Als u op enig moment deze gedachten heeft, neem dan meteen contact op met uw arts.

Zeer vaak voorkomende bijwerkingen (treden op bij meer dan 1 op de 10 gebruikers) zijn:

-zich duizelig voelen

-zich slaperig voelen (slaperigheid of somnolentie)

Vaak voorkomende bijwerkingen (treden op bij meer dan 1 op de 100 gebruikers) zijn:

-verhoogde of verminderde eetlust, gewichtstoename

-zich agressief, boos, prikkelbaar, angstig of verward voelen

-problemen met lopen of andere evenwichtsproblemen (ataxie, gangstoornis, evenwichtsstoornis)

-traag praten (dysartrie)

-wazig zien of dubbel zien (diplopie)

-draaierig gevoel (vertigo)

-zich misselijk voelen

-rugpijn

-zeer moe zijn (vermoeidheid)

-vallen.

Soms voorkomende bijwerkingen (treden op bij meer dan 1 op de 1.000 gebruikers) zijn:

-gedachten om uzelf te verwonden of uw eigen leven te beëindigen (suïcidale gedachten), poging tot beëindiging van uw eigen leven (zelfmoordpoging)

Het melden van bijwerkingen

Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan. U kunt bijwerkingen ook rechtstreeks melden via het nationale meldsysteem zoals vermeld in aanhangsel V. Door bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van dit geneesmiddel.

5. Hoe bewaart u dit middel?

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op het flesetiket en de doos na EXP. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Voor dit geneesmiddel zijn er geen speciale bewaarcondities.

Als u meer dan 90 dagen na de eerste opening van de fles nog suspensie over heeft in de fles, mag u die niet meer gebruiken.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.

6. Inhoud van de verpakking en overige informatie

Welke stoffen zitten er in dit middel?

-De werkzame stof in dit middel is perampanel. Elke milliliter bevat 0,5 mg perampanel.

-De andere stoffen in dit middel zijn sorbitol (E420), vloeibaar (kristalliserend), microkristallijne cellulose (E460), carmellosenatrium (E466), poloxameer 188, simethiconemulsie 30% (met

gezuiverd water, siliconenolie, polysorbaat 65, methylcellulose, silicagel, macrogolstearaat, sorbinezuur, benzoëzuur en zwavelzuur), citroenzuur, watervrij (E330), natriumbenzoaat (E211) en gezuiverd water.

Hoe ziet Fycompa eruit en hoeveel zit er in een verpakking?

Fycompa 0,5 mg/ml suspensie voor oraal gebruik is een witte tot gebroken witte suspensie. Het wordt geleverd in een fles van 340 ml met 2 doseerspuiten voor orale toediening met schaalverdeling en een LDPE druk-in-flesadapter (PIBA).

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen

Eisai Europe Limited,

European Knowledge Centre,

Mosquito Way,

Hatfield,

Hertfordshire, AL10 9SN,

Verenigd Koninkrijk

e-mail: EUmedinfo@eisai.net

Fabrikant

Eisai Manufacturing Limited,

European Knowledge Centre,

Mosquito Way,

Hatfield,

Hertfordshire, AL10 9SN,

Verenigd Koninkrijk

Neem voor alle informatie met betrekking tot dit geneesmiddel contact op met de lokale vertegenwoordiger van de houder van de vergunning voor het in de handel brengen:

België/Belgique/Belgien

Luxembourg/Luxemburg

Eisai SA/NV

Eisai SA/NV

Tél/Tel: + 32 (0) 2 502 58 04

Tél/Tel: + 32 (0) 2 502 58 04

 

(Belgique/Belgien)

България

Magyarország

Eisai Ltd.

Eisai Ltd.

Teл.: +44 (0) 20 8600 1400

Tel.: +44 (0) 20 8600 1400

(Обединено кралство)

Egyesült Királyság

Česká republika

Malta

Eisai GesmbH organizačni složka

Associated Drug Co. Ltd.

Tel.: + 420 242 485 839

Tel: +356 2277 8000

Danmark

Nederland

Eisai AB

Eisai B.V.

Tlf: + 46 (0) 8 501 01 600

Tél/Tel: + 31 (0) 900 575 3340

(Sverige)

 

Deutschland

Norge

Eisai GmbH

Eisai AB

Tel: + 49 (0) 69 66 58 50

Tlf: + 46 (0) 8 501 01 600

 

(Sverige)

Eesti

Österreich

Eisai Ltd.

Eisai GesmbH

Tel: +44 (0) 20 8600 1400

(Ühendkuningriik)

 

Ελλάδα

Polska

Arriani Pharmaceuticals S.A.

Eisai Ltd.

Τηλ: + 30 210 668 3000

Tel.: +44 (0) 20 8600 1400

 

(Wielka Brytania)

España

Portugal

Eisai Farmacéutica, S.A.

Eisai Farmacêutica, Unipessoal Lda

Tel: + (34) 91 455 94 55

Tel: + 351 214 875 540

France

România

Eisai SAS

Eisai Ltd.

Tél: + (33) 1 47 67 00 05

Tel: +44 (0) 20 8600 1400

 

(Marea Britanie)

Hrvatska

Slovenija

Eisai Ltd.

Eisai Ltd.

Tel: + 44 (0) 20 8600 1400

Tel: + 44 (0) 20 8600 1400

(Velika Britanija)

(Velika Britanija)

Ireland

Slovenská republika

Eisai Ltd.

Eisai GesmbH organizačni složka

Tel: + 44 (0) 20 8600 1400

Tel.: + 420 242 485 839

(United Kingdom)

(Česká republika)

Ísland

Suomi/Finland

Eisai AB

Eisai AB

Sími: + 46 (0)8 501 01 600

Puh/Tel: + 46 (0) 8 501 01 600

(Svíþjóð)

(Ruotsi)

Italia

Sverige

Eisai S.r.l.

Eisai AB

Tel: + 39 02 5181401

Tel: + 46 (0) 8 501 01 600

Κύπρος

United Kingdom

Arriani Pharmaceuticals S.A.

Eisai Ltd.

Τηλ: + 30 210 668 3000

Tel: + 44 (0) 208 600 1400

(Ελλάδα)

 

Latvija

 

Eisai Ltd.

 

Tel: +44 (0) 20 8600 1400

 

(Liebritānija)

 

Lietuva

 

Eisai Ltd.

 

Tel. +44 (0) 20 8600 1400

 

(Jungtinė Karalystė)

 

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in {MM/JJJJ}

Meer informatie over dit geneesmiddel is beschikbaar op de website van het Europees Geneesmiddelenbureau: http://www.ema.europa.eu.

Commentaar

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hulp
  • Get it on Google Play
  • Over
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    Geneesmiddelen op recept vermeld