Dutch
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Helicobacter Test INFAI (13C-urea) – Samenvatting van de productkenmerken - V04CX

Updated on site: 07-Oct-2017

Naam van geneesmiddelHelicobacter Test INFAI
ATC codeV04CX
Werkzame stof13C-urea
ProducentINFAI, Institut für biomedizinische Analytik

1.NAAM VAN HET GENEESMIDDEL

Helicobacter Test INFAI 75 mg poeder voor orale oplossing

2.KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING

Eén pot bevat 75 mg 13C-ureumpoeder.

Voor de volledige lijst van hulpstoffen, zie rubriek 6.1.

3.FARMACEUTISCHE VORM

Wit, kristallijn poeder voor drank.

4.KLINISCHE GEGEVENS

4.1Therapeutische indicaties

Helicobacter Test INFAI wordt toegepast voor de in-vivo diagnose van een gastro-duodenale infectie met Helicobacter pylori bij:

-Volwassenen,

-jongeren die een mogelijke maagzweer hebben.

Dit geneesmiddel is uitsluitend bedoeld voor diagnostisch gebruik.

4.2Dosering en wijze van toediening

Dit geneesmiddel dient te worden toegediend door een arts en onder juist medisch toezicht.

Dosering

Helicobacter Test INFAI is een ademtest voor enkelvoudige toediening. Patiënten vanaf 12 jaar dienen de inhoud van 1 potje met 75 mg te nemen.

Wijze van toediening

Voor de uitvoering van de test is 200 ml puur sinaasappelsap of 1 g citroenzuur 200 ml water [rev04-1]voor patiënten vanaf 12 jaar (als een voorafgaande testmaaltijd) nodig; alsmede kraanwater (voor het oplossen van het 13C-ureum poeder).

Voorafgaand aan de test dient de patiënt 6 uur nuchter te zijn, bij voorkeur gedurende de voorafgaande nacht. De test zelf neemt ongeveer 40 minuten in beslag.

In geval het noodzakelijk is om de test te herhalen dient dit niet voor de volgende dag plaats te vinden.

De onderdrukking van Helicobacter pylori kan leiden tot vals negatieve resultaten. Daarom mag de test op zijn vroegst 4 weken na de beëindiging van systemische antimicrobiële therapie worden toegepast en evenmin eerder dan 2 weken na de beëindiging van therapie met maagzuursecretie- remmers. Beide vormen van therapie kunnen de Helicobacter pylori status verstoren. Dit is met name belangrijk na een therapie gericht op de eliminatie van Helicobacter pylori.

Het is van belang de instructie zoals weergegeven onder sectie 6.6 adequaat op te volgen omdat anders de uitslag van de test onbetrouwbaar kan worden.

4.3Contra-indicaties

De test mag niet worden toegepast bij patiënten met een bewezen of vermoede infectie van de maag of atrofische gastritis die kan interfereren met de ureum ademtest (zie rubriek 4.2).

4.4Bijzondere waarschuwingen en voorzorgen bij gebruik

Een positief resultaat van de test is op zichzelf onvoldoende indicatie voor een therapie gericht op eliminatie. Een differentiaal-diagnose met invasieve endoscopische technieken kan aangewezen zijn om de aanwezigheid van complicerende aandoeningen te onderzoeken zoals een ulcus, gastritis met een auto-immunologisch karakter of maligniteiten.

Er zijn onvoldoende gegevens omtrent de diagnostische betrouwbaarheid van de Helicobacter Test INFAI om het gebruik te rechtvaardigen in patiënten met een gastrectomie.

Voor kinderen vanaf 3 jaar is de 'Helicobacter test INFAI for children aged 3 to 11' verkrijgbaar.

In individuele gevallen van A-gastritis (atrofische gastritis) kan de ademtest leiden tot vals positieve resultaten, andere testen kunnen dan noodzakelijk zijn om een Helicobacter pylori infectie te bevestigen

Als de patiënt tijdens de test procedure braakt zodat een herhaling van de test noodzakelijk is moet deze herhaling plaatsvinden in nuchtere toestand en niet eerder dan de volgende dag (zie rubriek 4.2).

4.5Interacties met andere geneesmiddelen en andere vormen van interactie

Helicobacter Test INFAI wordt beinvloed door alle geneesmiddelen die de Helicobacter pylori status of de urease activiteit storen.

4.6Vruchtbaarheid, zwangerschap en borstvoeding

Er worden geen schadelijke effecten van de testprocedure tijdens zwangerschap of lactatie verwacht. Aanbevolen wordt om kennis te nemen van de productinformatie betreffend gebruik tijdens zwangerschap en lactatie van die producten welke worden toegepast om Helicobacter pylori te elimineren.

4.7Beïnvloeding van de rijvaardigheid en het vermogen om machines te bedienen

Helicobacter Test INFAI heeft geen invloed op de rijvaardigheid en het vermogen om machines te bedienen.

4.8Bijwerkingen

Er zijn geen bijwerkingen bekend.

Melding van vermoedelijke bijwerkingen

Het is belangrijk om na toelating van het geneesmiddel vermoedelijke bijwerkingen te melden. Op deze wijze kan de verhouding tussen voordelen en risico’s van het geneesmiddel voortdurend worden gevolgd. Beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg wordt verzocht alle vermoedelijke bijwerkingen te melden via het nationale meldsysteem zoals vermeld in aanhangsel V.

4.9Overdosering

Gezien het feit dat slechts 75 mg 13C-ureum wordt toegediend valt een overdosering niet te verwachten.

5.FARMACOLOGISCHE EIGENSCHAPPEN

5.1Farmacodynamische eigenschappen

Farmacotherapeutische groep: Overige diagnostica, ATC-code: VO4CX

Van de hoeveelheid werkzame stof die ten behoeve van de ademtest wordt toegediend – 75 mg 13C-ureum - is geen farmacodynamische activiteit beschreven.

Na orale inname komt het gelabeld ureum in contact met de mucosa van de maagwand. In de aanwezigheid van Helicobacter pylori wordt het 13C-ureum daarbij omgezet door het enzym urease dat van de Helicobacter pylori afkomstig is.

2H2N(13CO)NH2 + 2H2O

enzym urease

4NH3 + 213CO2

Het koolstofdioxide diffundeert naar de bloedvaten en wordt vervolgens als bicarbonaat naar de long getransporteerd en daarna als 13CO2 in de uitgeademde lucht uitgescheiden.

In de aanwezigheid van bacteriëel urease wordt de verhouding van 13C/12C isotopen in de uitgeademde lucht significant beinvloed. Het gedeelte 13CO2 in de uitgeademde lucht wordt bepaald door middel

van isotopen-ratio-massaspectrometrie (IRMS) en uitgedrukt als het absolute verschil (∆δwaarde) tussen de meting op t = 00 en de meting op t = 30 minuten-waarde.

Urease wordt in de maag uitsluitend door Helicobacter pylori geproduceerd, andere bacterien die urease produceren werden zelden aangetoond in de maagflora.

De grenswaarde voor het onderscheid tussen Helicobacter pylori-negatieve en -positieve patiënten is vastgesteld op een ∆δ-waarde van 4 ‰ hetgeen betekent dat een toename van de ∆δ-waarde met meer dan 4 ‰ de aanwezigheid van een infectie indiceert. In vergelijking met diagnostiek van een Helicobacter pylori infectie op basis van biopten vertoont de ademtest, op basis van klinisch onderzoek in 457 patiënten, een gevoeligheid van 96,5 % - 97,9 % (95 %-CI: 94,05 % - 99,72 %) en een specificiteit van 96,7 % - 100 % (95 %-CI: 94,17 % - 103,63 %), terwijl bij klinisch onderzoek op 93 tieners tussen 12 en 17 jaar een gevoeligheid van 97,7 % [90 %-CI: 91,3 %] en een specificiteit van 96 % [90 %-CI: 89,7 %] zijn bereikt.

In de afwezigheid van bacteriëel urease wordt de totale toegediende hoeveelheid ureum, na opname vanuit het maagdarmkanaal, gemetaboliseerd op dezelfde wijze als endogeen ureum. Het bij de bacteriële hydrolyse vrijkomende ammonia wordt omgezet tot NH4+.

5.2Farmacokinetische eigenschappen

Het oraal toegediend 13C-ureum wordt omgezet tot koolstofdioxide en ammonia ofwel opgenomen in de lichaamseigen ureumcyclus. Een eventuele toename in 13CO2 zal dan blijken uit de isotopenanalyse.

De absorptie en distributie van 13CO2 verloopt sneller dan de urease reactie. Daarom is de snelheidsbepalende stap in het gehele proces de afbraak van 13C-ureum door het urease afkomstig van de Helicobacter pylori.

Alleen in Helicobacter pylori-positieve patiënten leidt de toediening van 75 mg gelabeld ureum binnen de daaropvolgende 30 minuten tot een significante toename van 13CO2 in de uitgeademde lucht.

5.3Gegevens uit het preklinisch veiligheidsonderzoek

Er zijn geen problemen die verband houden met het klinische gebruik van het product.

6.FARMACEUTISCHE GEGEVENS

6.1Lijst van hulpstoffen

Geen.

6.2Gevallen van onverenigbaarheid

Niet van toepassing.

6.3Houdbaarheid

3 jaar.

6.4Speciale voorzorgsmaatregelen bij bewaren

Niet bewaren boven 25°C.

6.5Aard en inhoud van de verpakking

De test bevat de volgende onderdelen:

No.

Onderdeel

Aantal

Pot (10 ml, polystyreen met polyethyleen sluiting) met 75 mg

13C-ureumpoeder voor orale oplossing

 

Geëtiketteerde monsterflacons (glas of plastic) voor de

 

 

monstername, bewaring en transport van ademmonsters t.b.v.

 

onderzoek

 

 

Monstertijdstip 00 minuten

 

Monstertijdstip 30 minuten

Buigbaar rietje voor het nemen van ademmonsters in de

bijbehorende monsterflacons

 

 

Formulier t.b.v. patiëntengegevens

Patiënteninformatiefolder

Pagina met labels en sticker

6.6Speciale voorzorgsmaatregelen voor het verwijderen en andere instructies

1.De test dient te worden uitgevoerd in de aanwezigheid van een deskundig persoon.

2.Iedere patient dient te worden gedocumenteerd volgens het bijgesloten formulier. Het wordt aangeraden om de test uit te voeren met de patiënt in zittende of liggende positie.

3.De test wordt gestart met het nemen van de monsters voor de uitgangswaarde (00 minuten-waarde):

Gebruik daarvoor het rietje en de twee monsterflacons met het opschrift Monstertijdstip: 00 minuten-waarde.

Verwijder de dop van één van deze beide monsterflacons en plaats het rietje, na dit uit de verpakking te hebben verwijderd, met het uiteinde op de bodem van de flacon.

Blaas nu langzaam door het rietje totdat de binnenkant van de flacon beslagen raakt.

Verwijder nu al blazend het rietje uit de flacon en sluit deze onmiddelijk af met de dop. (N.B. Indien de monsterflacon gedurende meer dan 30 seconden onafgesloten blijft wordt de uitslag van de test onbetrouwbaar).

Houd de monsterflacon rechtop en plak het streepjescode-etiket “00 minuten-waarde” rondom de monsterflacon zodanig dat de streepjes van de streepjescode horizontaal liggen.

4.Herhaal nu dezelfde handelingen met de tweede monsterflacon met het opschrift Monstertijdstip: 00 minuten-waarde.

5.Vervolgens dient direct 200 ml puur sinaasappelsap of 1 g citroenzuur 200 ml water te worden opgedronken.

6.De testoplossing wordt nu als volgt bereid:

Neem de flacon met het opschrift "13C-ureum poeder", verwijder de dop en vul de flacon voor driekwart deel met kraanwater.

Sluit de flacon weer af met de dop en schud voorzichtig om tot alle poeder is opgelost. Giet daarna de inhoud in een ruim glas.

Spoel de flacon tweemaal na door deze opnieuw te vullen, ditmaal tot de rand, met kraanwater en de inhoud vervolgens eveneens in het glas te schenken (het totaal volume kraanwater dient ongeveer 30 ml te bedragen).

7.De aldus bereide oplossing wordt vervolgens onmiddelijk opgedronken door de patiënt waarbij de tijd wordt genoteerd.

8.Dertig minuten na het drinken van de testoplossing (zie onder 7.) worden nu 30 minuten- waarden ademmonsters verzameld in de twee monsterflacons, die zijn overgebleven in de verpakking, met het opschrift "Monstertijdstip: 30 minuten-waarde". Voer daartoe de handelingen uit op de wijze zoals beschreven in 3-4. Gebruik de streepjescode-etiketten met het opschrift "30 minuten-waarde" voor deze monsters.

9.Plaats het betreffende streepjescode-etiket op het patiëntenformulier. Verzegel tenslotte de verpakking met de sticker.

10.Vervolgens worden de gezamenlijke monsterflacons in de oorspronkelijke verpakking ter analyse verzonden naar een gekwalificeerd laboratorium.

Analyse van de ademmonsters en testspecificaties voor laboratoria

De ademmonsters, verzameld in de 10 ml glazen of plastic monsterflacons, worden onderzocht met behulp van isotopen-ratio-massaspectrometrie (IRMS).

De analyse van de 13C/12C verhouding in het koolstofdioxide van de adem vormt een integraal onderdeel van de diagnostische test Helicobacter Test INFAI. De nauwkeurigheid van de test hangt sterk af van de kwaliteit van de ademanalyse. De specificaties van de massaspectrometer-parameters zoals lineariteit, stabiliteit (referentie-gas precisie) en de precisie van de meting zijn fundamenteel voor de nauwkeurigheid van het systeem.

Het dient vast te staan dat de analyse wordt uitgevoerd door een gekwalificeerd laboratorium. De methode zoals gevalideerd in de aanvrage is als volgt:

Monstervoorbereiding voor isotopen-ratio-massaspectrometrie (IRMS)

Ter bepaling van 13C/12C verhouding van koolstofdioxide in de adem door middel van massaspectrometrische analyse moet het koolstofdioxide uit de adem worden geisoleerd en in de massaspectrometer worden gebracht. Het automatisch voorbehandelingssysteem ten behoeve van isotopen-massaspectrometrie dat speciaal is bedoeld voor ademanalyse is gebaseerd op een gaschromatografische continue-flow scheidingstechniek.

Uit het monster wordt water verwijderd door middel van een Nafion waterval of door een preparatief gaschromatografisch systeem dat de individuele gassen scheidt in een gaschromatografisch kolom met helium als eluent. Tijdens de passage door de kolom worden de afzonderlijke gescheiden gassoorten uit de adem gedetecteerd door een ionisatie-detector. De fractie met koolstofdioxide, zoals geidentificeerd door haar karakteristieke retentietijd, wordt in de massaspectrometer geintroduceerd.

Massaspectrometrische analyse

Om het geisoleerde koolstofdioxide monstergas te kunnen analyseren moeten de moleculen ervan worden geioniseerd, worden omgezet in een straal, worden versneld in een electrich veld, worden afgebogen in een magnetisch veld en tenslotte gedetecteerd. Deze vijf processen vinden plaats in het analysegedeelte van een massaspectrometer dat uit drie verschillende delen bestaat: de ionisatiebron, de straalbuis en de collector. Ionisatie, straalvorming en versnelling vinden alle plaats in de

ionisatiebron, magnetische afbuiging vindt plaats in de straalbuis en detectie vindt plaats op de collector.

Monsterinvoer

Voor het introduceren van het koolstofdioxide in de analysator bestaan veel invoersystemen. Voor ademanalyse is het individueel in balans brengen van het koolstofdioxide uit het monster met een referentie standaardgas essentieel. Dit verzekert een grote accuratesse van het systeem omdat de berekening van het isotoopgehalte in koolstofdioxide wordt uitgevoerd in verhouding tot een onafhankelijke standaard.

Specificaties voor de 13C/12C-ratio bepaling

Het concept van de ademtest berust op de toediening van een specifiek 13C-gelabeld ureum waarvan het metabolisme wordt gemeten in de loop van de tijd door 13CO2 in het uitgeademde lucht te meten.

De massaspectrometer moet in staat zijn tot:

Meervoudige heranalyse:

Een minimum van 3 heranalyses van hetzelfde monster tijdens de

 

uitvoering

Databeveiliging:

Vastleggen van analyseparameters en van resultaten op een beveiligde

 

wijze om latere manipulatie te voorkomen

Instelling:

13C/12C-ratio met betrekking tot Pee Dee Beliminate (PDB)

Monsterpoort:

< 200 µl

De belangrijkste testen om de specificaties te verifiëren zijn lineariteit, stabiliteit (referentie gas precisie) en precisie van de meting.

Alle massaspectrometers voor ademanalyse moeten voldoen aan de volgende specificaties:

Lineariteit:

≤ 0,5 ‰ voor ademmonsters met een CO2-concentratie variërend

 

tussen 1 – 7 %

Stabiliteit:

≤ 0,2 ‰ bij 10 opeenvolgende pulsen

Meetprecisie:

≤ 0,3 ‰ voor 13C in een natuurlijk voorkomende hoeveelheid bij

 

gebruik van een 10 ml ademmonsterflacon met 3 % CO2

 

ademconcentratie

Een Helicobacter pylori infectie wordt aanwezig verondersteld indien het verschil in 13C/12C-ratio van de uitgangswaarde en de 30 minuten-waarde meer dan 4,0 ‰ bedraagt.

Het is ook mogelijk, andere geschikte en gevalideerde methodes te gebruiken, mits uitgevoerd door een als objectief gekwalificeerd laboratorium.

7.HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

INFAI, Institut für biomedizinische Analytik & NMR-Imaging GmbH

Universitätsstraße 142

D-44799 Bochum

Duitsland

8.NUMMER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

EU/1/97/045/001

9. DATUM EERSTE VERGUNNINGVERLENING//VERLENGING VAN DE VERGUNNING

Datum van eerste verlening van de vergunning: 14 augustus 1997

Datum van laatste verlenging: 14 augustus 2007

10.DATUM VAN HERZIENING VAN DE TEKST

Gedetailleerde informatie over dit geneesmiddel is beschikbaar op de website van het Europees Geneesmiddelenbureau (http://www.ema.europa.eu).

1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL

Helicobacter Test INFAI 75 mg poeder voor orale oplossing

2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING

Eén pot bevat 75 mg 13C-ureumpoeder.

Voor de volledige lijst van hulpstoffen, zie rubriek 6.1.

3. FARMACEUTISCHE VORM

Wit, kristallijn poeder voor drank.

4. KLINISCHE GEGEVENS

4.1 Therapeutische indicaties

Helicobacter Test INFAI wordt toegepast voor de in-vivo diagnose van een gastro-duodenale infectie met Helicobacter pylori bij:

-Volwassenen,

-jongeren die een mogelijke maagzweer hebben.

Dit geneesmiddel is uitsluitend bedoeld voor diagnostisch gebruik.

4.2 Dosering en wijze van toediening

Dit geneesmiddel dient te worden toegediend door een arts en onder juist medisch toezicht.

Dosering

Helicobacter Test INFAI is een ademtest voor enkelvoudige toediening. Patiënten vanaf 12 jaar dienen de inhoud van 1 potje met 75 mg te nemen.

Wijze van toediening

Voor de uitvoering van de test is 200 ml puur sinaasappelsap of 1 g citroenzuur 200 ml water voor patiënten vanaf 12 jaar (als een voorafgaande testmaaltijd) nodig; alsmede kraanwater (voor het oplossen van het 13C-ureum poeder).

Voorafgaand aan de test dient de patiënt 6 uur nuchter te zijn, bij voorkeur gedurende de voorafgaande nacht. De test zelf neemt ongeveer 40 minuten in beslag.

In geval het noodzakelijk is om de test te herhalen dient dit niet voor de volgende dag plaats te vinden.

De onderdrukking van Helicobacter pylori kan leiden tot vals negatieve resultaten. Daarom mag de test op zijn vroegst 4 weken na de beëindiging van systemische antimicrobiële therapie worden toegepast en evenmin eerder dan 2 weken na de beëindiging van therapie met maagzuursecretie- remmers. Beide vormen van therapie kunnen de Helicobacter pylori status verstoren. Dit is met name belangrijk na een therapie gericht op de eliminatie van Helicobacter pylori.

Het is van belang de instructie zoals weergegeven onder sectie 6.6 adequaat op te volgen omdat anders de uitslag van de test onbetrouwbaar kan worden.

4.3 Contra-indicaties

De test mag niet worden toegepast bij patiënten met een bewezen of vermoede infectie van de maag of atrofische gastritis die kan interfereren met de ureum ademtest (zie rubriek 4.2).

4.4 Bijzondere waarschuwingen en voorzorgen bij gebruik

Een positief resultaat van de test is op zichzelf onvoldoende indicatie voor een therapie gericht op eliminatie. Een differentiaal-diagnose met invasieve endoscopische technieken kan aangewezen zijn om de aanwezigheid van complicerende aandoeningen te onderzoeken zoals een ulcus, gastritis met een auto-immunologisch karakter of maligniteiten.

Er zijn onvoldoende gegevens omtrent de diagnostische betrouwbaarheid van de Helicobacter Test INFAI om het gebruik te rechtvaardigen in patiënten met een gastrectomie.

Voor kinderen vanaf 3 jaar is de 'Helicobacter test INFAI for children aged 3 to 11' beschikbaar.

In individuele gevallen van A-gastritis (atrofische gastritis) kan de ademtest leiden tot vals positieve resultaten, andere testen kunnen dan noodzakelijk zijn om een Helicobacter pylori infectie te bevestigen

Als de patiënt tijdens de test procedure braakt zodat een herhaling van de test noodzakelijk is moet deze herhaling plaatsvinden in nuchtere toestand en niet eerder dan de volgende dag (zie rubriek 4.2).

4.5 Interacties met andere geneesmiddelen en andere vormen van interactie

Helicobacter Test INFAI wordt beinvloed door alle geneesmiddelen die de Helicobacter pylori status of de urease activiteit storen.

4.6 Vruchtbaarheid, zwangerschap en borstvoeding

Er worden geen schadelijke effecten van de testprocedure tijdens zwangerschap of lactatie verwacht. Aanbevolen wordt om kennis te nemen van de productinformatie betreffend gebruik tijdens zwangerschap en lactatie van die producten welke worden toegepast om Helicobacter pylori te elimineren.

4.7 Beïnvloeding van de rijvaardigheid en het vermogen om machines te bedienen

Helicobacter Test INFAI heeft geen invloed op de rijvaardigheid en het vermogen om machines te bedienen.

4.8 Bijwerkingen

Er zijn geen bijwerkingen bekend.

Melding van vermoedelijke bijwerkingen

Het is belangrijk om na toelating van het geneesmiddel vermoedelijke bijwerkingen te melden. Op deze wijze kan de verhouding tussen voordelen en risico’s van het geneesmiddel voortdurend worden gevolgd. Beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg wordt verzocht alle vermoedelijke bijwerkingen te melden via het nationale meldsysteem zoals vermeld in aanhangsel V.

4.9 Overdosering

Gezien het feit dat slechts 75 mg 13C-ureum wordt toegediend valt een overdosering niet te verwachten.

5. FARMACOLOGISCHE EIGENSCHAPPEN

5.1 Farmacodynamische eigenschappen

Farmacotherapeutische groep: Overige diagnostica, ATC-code: VO4CX

Van de hoeveelheid werkzame stof die ten behoeve van de ademtest wordt toegediend – 75 mg 13C- ureum - is geen farmacodynamische activiteit beschreven.

Na orale inname komt het gelabeld ureum in contact met de mucosa van de maagwand. In de aanwezigheid van Helicobacter pylori wordt het 13C-ureum daarbij omgezet door het enzym urease dat van de Helicobacter pylori afkomstig is.

2H2N(13CO)NH2 + 2H2O

enzym urease

4NH3 + 213CO2

 

Het koolstofdioxide diffundeert naar de bloedvaten en wordt vervolgens als bicarbonaat naar de long getransporteerd en daarna als 13CO2 in de uitgeademde lucht uitgescheiden.

In de aanwezigheid van bacteriëel urease wordt de verhouding van 13C/12C isotopen in de uitgeademde lucht significant beinvloed. Het gedeelte 13CO2 in de uitgeademde lucht wordt bepaald door middel

van non-dispersieve infrarood spectrometrie en uitgedrukt als het absolute verschil (∆δ-waarde) tussen de meting op t = 00 en de meting op t = 30 minuten-waarde.

Urease wordt in de maag uitsluitend door Helicobacter pylori geproduceerd, andere bacterien die urease produceren werden zelden aangetoond in de maagflora.

De grenswaarde voor het onderscheid tussen Helicobacter pylori - negatieve en - positieve patiënten is vastgesteld op een ∆δ-waarde van 4 ‰ hetgeen betekent dat een toename van de ∆δ-waarde met meer dan 4 ‰ de aanwezigheid van een infectie indiceert. In vergelijking met diagnostiek van een Helicobacter pylori infectie op basis van biopten vertoont de ademtest, op basis van klinisch onderzoek in 457 patiënten, een gevoeligheid van 96,5 % - 97,9 % (95 %-CI: 94,05 % - 99,72 %) en een specificiteit van 96,7 % - 100 % (95 %-CI: 94,17 % - 103,63 %).

In de afwezigheid van bacteriëel urease wordt de totale toegediende hoeveelheid ureum, na opname vanuit het maagdarmkanaal, gemetaboliseerd op dezelfde wijze als endogeen ureum. Het bij de bacteriële hydrolyse vrijkomende ammonia wordt omgezet tot NH4+.

5.2 Farmacokinetische eigenschappen

Het oraal toegediend 13C-ureum wordt omgezet tot koolstofdioxide en ammonia ofwel opgenomen in de lichaamseigen ureumcyclus. Een eventuele toename in 13CO2 zal dan blijken uit de isotopenanalyse.

De absorptie en distributie van 13CO2 verloopt sneller dan de urease reactie. Daarom is de snelheidsbepalende stap in het gehele proces de afbraak van 13C-ureum door het urease afkomstig van de Helicobacter pylori.

Alleen in Helicobacter pylori positieve patiënten leidt de toediening van 75 mg gelabeld ureum binnen de daaropvolgende 30 minuten tot een significante toename van 13CO2 in de uitgeademde lucht.

5.3 Gegevens uit het preklinisch veiligheidsonderzoek

Er zijn geen problemen die verband houden met het klinische gebruik van het product.

6. FARMACEUTISCHE GEGEVENS

6.1 Lijst van hulpstoffen

Geen.

6.2 Gevallen van onverenigbaarheid

Niet van toepassing.

6.3 Houdbaarheid

3 jaar.

6.4 Speciale voorzorgsmaatregelen bij bewaren

Niet bewaren boven 25°C.

6.5 Aard en inhoud van de verpakking

Een test bevat 1 pot met de aanvullende onderdelen:

No.

Onderdeel

Aantal

Pot (10 ml, polystyreen met polyethyleen sluiting) met 75 mg

13C-ureumpoeder voor orale oplossing

 

Ademzakken:

 

Monstertijdstip 00 minute

 

Monstertijdstip 30 minuten

Buigbaar rietje voor het nemen van ademmonsters in de

bijbehorende ademzakken

 

 

Formulier t.b.v. patiëntengegevens

Bijsluiter

Streepjescode labels en sticker

Een testset bevat 50 potjes met de aanvullende onderdelen:

No.

Onderdeel

Aantal

Pot (10 ml, polystyreen met polyethyleen sluiting) met 75 mg

13C-ureumpoeder voor orale oplossing

 

Ademzakken:

 

Monstertijdstip 00 minute

 

Monstertijdstip 30 minuten

Buigbaar rietje voor het nemen van ademmonsters in de

bijbehorende ademzakken

 

 

Formulier t.b.v. patiëntengegevens

Bijsluiter

Streepjescode labels en sticker

6.6 Speciale voorzorgsmaatregelen voor het verwijderen en andere instructies

1.De test dient te worden uitgevoerd in de aanwezigheid van een deskundig persoon.

2.Iedere patient dient te worden gedocumenteerd volgens het bijgesloten formulier. Het wordt aangeraden om de test uit te voeren met de patiënt in zittende of liggende positie.

3.De test wordt gestart met het nemen van de monster voor de uitgangswaarde (00 minuten-waarde).

Gebruik daarvoor het rietje en de ademzak met het opschrift Monstertijdstip: 00 minuten-waarde.

Verwijder de dop van de ademzak en plaats het rietje, na dit uit de verpakking te hebben verwijderd, met het uiteinde op de bodem van de flacon.

Blaas nu rustig door het rietje.

Verwijder nu al blazend het rietje uit de adenzak en sluit deze onmiddelijk af met de dop. (N.B. Indien de ademzak gedurende meer dan 30 seconden onafgesloten blijft wordt de uitslag van de test onbetrouwbaar).

Houd de ademzak rechtop en plak het streepjescode-etiket “00 minuten-waarde” op de ademzak.

4.Vervolgens dient direct 200 ml puur sinaasappelsap of 1 g citroenzuur 200 ml water te worden opgedronken.

5.De testoplossing wordt nu als volgt bereid:

Neem de flacon met het opschrift "13C-ureum poeder", verwijder de dop en vul de flacon voor driekwart deel met kraanwater.

Sluit de flacon weer af met de dop en schud voorzichtig om tot alle poeder is opgelost. Giet daarna de inhoud in een ruim glas.

Spoel de flacon tweemaal na door deze opnieuw te vullen, ditmaal tot de rand, met kraanwater en de inhoud vervolgens eveneens in het glas te schenken (het totaal volume kraanwater dient ongeveer 30 ml te bedragen).

6.De aldus bereide oplossing wordt vervolgens onmiddelijk opgedronken door de patiënt waarbij de tijd wordt genoteerd.

7.Dertig minuten na het drinken van de testoplossing (zie onder 6.) wordt nu de 30 minuten- waarde ademmonster verzameld in de ademzak met het opschrift "Monstertijdstip: 30 minuten- waarde". Voer daartoe de handelingen uit op de wijze zoals beschreven in 3. Gebruik het streepjescode-etiket met het opschrift "30 minuten-waarde" voor dit monster.

8.Plaats het betreffende streepjescode-etiket op het patiëntenformulier. Verzegel tenslotte de verpakking met de sticker.

9.Vervolgens worden de gezamenlijke ademzakken in de oorspronkelijke verpakking ter analyse verzonden naar een gekwalificeerd laboratorium.

Analyse van de ademmonsters en testspecificaties voor laboratoria

De ademmonsters, verzameld in 100 ml ademzakken, worden onderzocht met behulp van niet- dispersieve infraroodspectrometrie (NDIR).

De analyse van de 13C/12C verhouding in het koolstofdioxide van de adem vormt een integraal onderdeel van de diagnostische test Helicobacter Test INFAI. De nauwkeurigheid van de test hangt sterk af van de kwaliteit van de ademanalyse. De specificatie van ademtestparameters zoals lineariteit, stabiliteit (referentie-gas precisie) en de precisie van de meting zijn fundamenteel voor de nauwkeurigheid van het systeem.

Het dient vast te staan dat de analyse wordt uitgevoerd door een gekwalificeerd laboratorium. Aanbevolen wordt om zo snel mogelijk na het verzamelen van de ademmonsters te meten, maar in geen geval later dan 4 weken erna.

De methode zoals gevalideerd in de aanvrage is als volgt:

Monstervoorbereiding voor infraroodspectrometrie (NDIR)

De bepaling van de 13C/12C-verhouding in het kooldioxide in de ademmonsters wordt rechtstreeks in de adem uitgevoerd. De adem uit de zakken wordt geïntroduceerd in de NDIR spectrometry met behulp van een variabele gaspomp. Het watergehalte van het ademmonster wordt grotendeels constant gehouden door middel van Nafion-waterondervanging. Voor ijking en meting wordt de benodigde CO2-vrije lucht (zero-gas) geproduceerd via geïntegreerde CO2-absorptie in de analysator.

Infrarood spectrometrische analyse

Voor de analyse van het kooldioxide in de adem wordt een breedband-infraroodstralenbundel uitgezonden vanuit een infraroodstralingsbron. Deze wordt door middel van een stralensnijder afwisselend door de meetkamer en door een referentiekamer gezonden. De gemoduleerde infraroodstralen worden vervolgens de infrarooddetectoren ingeleid. Dit zijn dubbellaags transmissiedetectoren met een voor- en een achterkamer, elk gevuld met een van de isotopisch zuivere gassen (respectievelijk 13CO2 of 12CO2) om te worden gemeten. De infraroodstraling in de meetkamer wordt verzwakt door de te meten gascomponent. Zo wordt het stralingsevenwicht tussen de meetstraal en de vergelijkingsstraal verstoord. Tengevolge hiervan vindt er een temperatuurfluctuatie plaats, die op zijn beurt leidt tot een fluctuerende druk in de voorkamer van de infrarooddetector. Op deze kamer is een membraancapacitor aangesloten, die wordt blootgesteld aan direct voltage met een hoge weerstand, waardoor deze drukfluctueringen worden omgezet in wisselend voltage, en dat is een meting van de isotopische samenstelling van kooldioxide in de adem.

Monsterinlaat

Een half-automatisch inlaatsysteem injecteert het te meten gas in bepaalde hoeveelheden in het zero- gas dat circuleert in het gascircuit van de infraroodspectrometer. Hierdoor ismeting mogelijk van de 13C/12C-verhouding op alle CO2-concentraties van meer dan 1 %.

Specificaties voor de 13C/12C-ratio bepaling

Het concept van de ademtest is gebaseerd op de orale toediening van 13C-gelabeld ureum met een enzymatische hydrolyse die wordt gemeten door meting van 13CO2 in de adem met behulp van niet- dispersieve infraroodspectrometrie.

Infraroodspectrometers voor ademanalyse moeten voldoen aan de volgende specificaties:

Meervoudige heranalyse:

Minimum van drie heranalyses van een en hetzelfde monster tijdens

 

uitvoering

Databeveiliging:

Opslag van analyseparameters en van uitslagen op beveiligde wijze ter

 

voorkoming van latere manipulatie

Ter controle van de specificaties moeten lineariteit, stabiliteit en meetprecisie worden getest.

Nulpuntbijstelling van de detectoren middels zerogas, afkomstig uit de spectrometer. Eindpuntbijstelling van de detectoren via ijkingsgassen met exact bekende concentratie.

Lineariteit:

≤ 0.5

‰ voor ademmonsters tussen 1 % en 7 % CO2-concentratie

Stabiliteit:

≤ 0.3

‰ bij 10 opeenvolgende pulsen

Meetingsprecisie:

≤ 0.5

‰ voor 13C in een natuurlijk voorkomende hoeveelheid bij

 

gebruik van een ademmonsterflacon van 100 ml en 3 % CO2

 

ademconcentratie

Er is een infectie met Helicobacter pylori aanwezig als het verschil in 13C/12C van de uitgangswaarde en de waarde na 30 minuten hoger is dan 4.0 ‰.

Het is ook mogelijk, andere geschikte en gevalideerde methodes te gebruiken, mits uitgevoerd door een als objectief gekwalificeerd laboratorium.

7. HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

INFAI, Institut für biomedizinische Analytik & NMR-Imaging GmbH

Universitätsstraße 142

D-44799 Bochum

Duitsland

8.NUMMERS VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

EU/1/97/045/002

EU/1/97/045/004

9. DATUM EERSTE VERGUNNINGVERLENING//VERLENGING VAN DE VERGUNNING

Datum van eerste verlening van de vergunning: 14 augustus 1997

Datum van laatste verlenging: 14 augustus 2007

10. DATUM VAN HERZIENING VAN DE TEKST

Gedetailleerde informatie over dit geneesmiddel is beschikbaar op de website van het Europees Geneesmiddelenbureau (http://www.ema.europa.eu).

1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL

Helicobacter Test INFAI voor kinderen in de leeftijd van 3-11 45 mg poeder voor orale oplossing

2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING

Eén pot bevat 45 mg 13C-ureumpoeder.

Voor de volledige lijst van hulpstoffen, zie rubriek 6.1.

3. FARMACEUTISCHE VORM

Wit, kristallijn poeder voor drank.

4. KLINISCHE GEGEVENS

4.1 Therapeutische indicaties

De Helicobacter Test Infai voor kinderen in de leeftijd van 3-11 jaar mag gebruikt worden voor in vivo diagnoses van gastroduodenale Helicobacter pylori infectie:

-voor de evaluatie van het succes van een eradicatie behandeling, of

-wanneer invasieve testen niet kunnen worden uitgevoerd, of

-wanneer uiteenlopende resultaten worden behaald na invasieve testen.

Dit geneesmiddel is uitsluitend bedoeld voor diagnostisch gebruik.

4.2 Dosering en wijze van toediening

Dit geneesmiddel dient te worden toegediend door een arts en onder juist medisch toezicht.

Dosering

Helicobacter Test INFAI voor kinderen in de leeftijd van 3-11 is een ademtest voor enkelvoudige toediening. Kinderen van 3 tot 11 jaar dienen de inhoud van 1 potje van 45 mg te nemen.

Wijze van toediening

Voor de uitvoering van de test is 100 ml puur sinaasappelsap voor patiënten van 3-11 jaar (als voorafgaande testmaaltijd) nodig, alsmede kraanwater (voor het oplossen van het 13C-ureumpoeder).

Voorafgaand aan de test dient de patiënt 6 uur nuchter te zijn, bij voorkeur gedurende de voorafgaande nacht. De test zelf neemt ongeveer 40 minuten in beslag.

In geval het noodzakelijk is om de test te herhalen dient dit niet voor de volgende dag plaats te vinden.

De onderdrukking van Helicobacter pylori kan leiden tot vals negatieve resultaten. Daarom mag de test op zijn vroegst 4 weken na de beëindiging van systemische antimicrobiële therapie worden toegepast en evenmin eerder dan 2 weken na de beëindiging van therapie met maagzuursecretie- remmers. Beide vormen van therapie kunnen de Helicobacter pylori status verstoren. Dit is met name belangrijk na een therapie gericht op de eliminatie van Helicobacter pylori.

Het is van belang de instructie zoals weergegeven onder sectie 6.6 adequaat op te volgen omdat anders de uitslag van de test onbetrouwbaar kan worden.

4.3 Contra-indicaties

De test mag niet worden toegepast bij patiënten met een bewezen of vermoede infectie van de maag of atrofische gastritis die kan interfereren met de ureumademtest (zie rubriek 4.2).

4.4 Bijzondere waarschuwingen en voorzorgen bij gebruik

Een positief resultaat van de test is op zichzelf onvoldoende indicatie voor een therapie gericht op eliminatie. Een differentiaal-diagnose met invasieve endoscopische technieken kan aangewezen zijn om de aanwezigheid van complicerende aandoeningen te onderzoeken zoals een ulcus, gastritis met een auto-immunologisch karakter of maligniteiten.

Er zijn onvoldoende gegevens omtrent de diagnostische betrouwbaarheid van de Helicobacter Test INFAI voor kinderen in de leeftijd van 3-11 om het gebruik te rechtvaardigen bij patiënten met een gastrectomie en patienten jonger dan 3 jaar.

In individuele gevallen van A-gastritis (atrofische gastritis) kan de ademtest leiden tot vals positieve resultaten, andere testen kunnen dan noodzakelijk zijn om een Helicobacter pylori infectie te bevestigen.

Als de patiënt tijdens de test procedure braakt zodat een herhaling van de test noodzakelijk is moet deze herhaling plaatsvinden in nuchtere toestand en niet eerder dan de volgende dag (zie rubriek 4.2).

4.5 Interacties met andere geneesmiddelen en andere vormen van interactie

Helicobacter Test INFAI voor kinderen in de leeftijd van 3-11 wordt beinvloed door alle geneesmiddelen die de Helicobacter pylori status of de urease activiteit storen.

4.6 Vruchtbaarheid, zwangerschap en borstvoeding

Niet van toepassing.

4.7 Beïnvloeding van de rijvaardigheid en het vermogen om machines te bedienen

Niet van toepassing.

4.8 Bijwerkingen

Er zijn geen bijwerkingen bekend.

Melding van vermoedelijke bijwerkingen

Het is belangrijk om na toelating van het geneesmiddel vermoedelijke bijwerkingen te melden. Op deze wijze kan de verhouding tussen voordelen en risico’s van het geneesmiddel voortdurend worden gevolgd. Beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg wordt verzocht alle vermoedelijke bijwerkingen te melden via het nationale meldsysteem zoals vermeld in aanhangsel V.

4.9 Overdosering

Gezien het feit dat slechts 45 mg 13C-ureum wordt toegediend valt een overdosering niet te verwachten.

5. FARMACOLOGISCHE EIGENSCHAPPEN

5.1 Farmacodynamische eigenschappen

Farmacotherapeutische groep: Overige diagnostica, ATC-code: VO4CX

Van de hoeveelheid werkzame stof die ten behoeve van de ademtest wordt toegediend – 45 mg 13C- ureum - is geen farmacodynamische activiteit beschreven.

Na orale inname komt het gelabeld ureum in contact met de mucosa van de maagwand. In de aanwezigheid van Helicobacter pylori wordt het 13C-ureum daarbij omgezet door het enzym urease dat van de Helicobacter pylori afkomstig is.

2H2N(13CO)NH2 + 2H2O

enzym urease

4NH3 + 213CO2

Het koolstofdioxide diffundeert naar de bloedvaten en wordt vervolgens als bicarbonaat naar de long getransporteerd en daarna als 13CO2 in de uitgeademde lucht uitgescheiden.

In de aanwezigheid van bacteriëel urease wordt de verhouding van 13C/12C isotopen in de uitgeademde lucht significant beinvloed. Het gedeelte 13CO2 in de uitgeademde lucht wordt bepaald door middel

van isotopen-ratio-massaspectrometrie (IRMS) en uitgedrukt als het absolute verschil (∆δwaarde) tussen de meting op t=00 en de meting op t=30 minuten-waarde.

Urease wordt in de maag uitsluitend door Helicobacter pylori geproduceerd, andere bacterien die urease produceren werden zelden aangetoond in de maagflora.

De grenswaarde voor het onderscheid tussen Helicobacter pylori - negatieve en - positieve patiënten is vastgesteld op een ∆δ-waarde van 4 ‰ hetgeen betekent dat een toename van de ∆δ-waarde met meer dan 4 ‰ de aanwezigheid van een infectie indiceert. In vergelijking met diagnostiek van een Helicobacter pylori infectie op basis van biopten vertoont de ademtest, op basis van klinisch onderzoek in 168 patiënten van 3 tot 11 jaar, een gevoeligheid van 98,4 % [90 %-CI: ≥ 93,9 %] en een specificiteit van 98,1 % [90 %-CI: ≥ 95,1 %] zijn bereikt.

In de afwezigheid van bacteriëel urease wordt de totale toegediende hoeveelheid ureum, na opname vanuit het maagdarmkanaal, gemetaboliseerd op dezelfde wijze als endogeen ureum. Het bij de bacteriële hydrolyse vrijkomende ammonia wordt omgezet tot NH4+.

5.2 Farmacokinetische eigenschappen

Het oraal toegediend 13C-ureum wordt omgezet tot koolstofdioxide en ammonia ofwel opgenomen in de lichaamseigen ureumcyclus. Een eventuele toename in 13CO2 zal dan blijken uit de isotopenanalyse.

De absorptie en distributie van 13CO2 verloopt sneller dan de urease reactie. Daarom is de snelheidsbepalende stap in het gehele proces de afbraak van 13C-ureum door het urease afkomstig van de Helicobacter pylori.

Alleen in Helicobacter pylori positieve patiënten leidt de toediening van 45 mg gelabeld ureum binnen de daaropvolgende 30 minuten tot een significante toename van 13CO2 in de uitgeademde lucht.

5.3 Gegevens uit het preklinisch veiligheidsonderzoek

Er zijn geen problemen die verband houden met het klinische gebruik van het product.

6. FARMACEUTISCHE GEGEVENS

6.1 Lijst van hulpstoffen

Geen.

6.2 Gevallen van onverenigbaarheid

Niet van toepassing.

6.3 Houdbaarheid

3 jaar.

6.4 Speciale voorzorgsmaatregelen bij bewaren

Niet bewaren boven 25°C.

6.5 Aard en inhoud van de verpakking

De test bevat de volgende onderdelen:

No.

Onderdeel

Aantal

Pot (10 ml, polystyreen met polyethyleen sluiting) met

45 mg 13C-ureumpoeder voor orale oplossing

 

 

 

Geëtiketteerde monsterflacons (glas of plastic) voor de

 

 

monstername, bewaring en transport van ademmonsters

 

t.b.v. onderzoek

 

 

Monstertijdstip 00 minuten

 

Monstertijdstip 30 minuten

Buigbaar rietje voor het nemen van ademmonsters in de

bijbehorende monsterflacons

 

 

Formulier t.b.v. patiëntengegevens

Patiënteninformatiefolder

Pagina met labels en sticker

6.6 Speciale voorzorgsmaatregelen voor het verwijderen en andere instructies

1.De test dient te worden uitgevoerd in de aanwezigheid van een deskundig persoon.

2.Iedere patient dient te worden gedocumenteerd volgens het bijgesloten formulier. Het wordt aangeraden om de test uit te voeren met de patiënt in zittende of liggende positie.

3.De test wordt gestart met het nemen van de monsters voor de uitgangswaarde (00 minuten-waarde).

Gebruik daarvoor het rietje en de twee monsterflacons met het opschrift Monstertijdstip: 00 minuten-waarde.

Verwijder de dop van één van deze beide monsterflacons en plaats het rietje, na dit uit de verpakking te hebben verwijderd, met het uiteinde op de bodem van de flacon.

Blaas nu langzaam door het rietje totdat de binnenkant van de flacon beslagen raakt.

Verwijder nu al blazend het rietje uit de flacon en sluit deze onmiddelijk af met de dop. (N.B. Indien de monsterflacon gedurende meer dan 30 seconden onafgesloten blijft wordt de uitslag van de test onbetrouwbaar).

Houd de monsterflacon rechtop en plak het streepjescode-etiket “00 minuten-waarde” rondom de monsterflacon zodanig dat de streepjes van de streepjescode horizontaal liggen.

4.Herhaal nu dezelfde handelingen met de tweede monsterflacon met het opschrift Monstertijdstip: 00 minuten-waarde.

5.Vervolgens dient direct 100 ml puur sinaasappelsap te worden opgedronken.

6.De testoplossing wordt nu als volgt bereid:

Neem de flacon met het opschrift "13C-ureum poeder", verwijder de dop en vul de flacon voor driekwart deel met kraanwater.

Sluit de flacon weer af met de dop en schud voorzichtig om tot alle poeder is opgelost. Giet daarna de inhoud in een ruim glas.

Spoel de flacon tweemaal na door deze opnieuw te vullen, ditmaal tot de rand, met kraanwater en de inhoud vervolgens eveneens in het glas te schenken (het totaal volume kraanwater dient ongeveer 30 ml te bedragen).

7.De aldus bereide oplossing wordt vervolgens onmiddelijk opgedronken door de patiënt waarbij de tijd wordt genoteerd.

8.Dertig minuten na het drinken van de testoplossing (zie onder 7.) worden nu 30 minuten- waarden ademmonsters verzameld in de twee monsterflacons, die zijn overgebleven in de verpakking, met het opschrift "Monstertijdstip: 30 minuten-waarde". Voer daartoe de handelingen uit op de wijze zoals beschreven in 3-4. Gebruik de streepjescode-etiketten met het opschrift "30 minuten-waarde" voor deze monsters.

9.Plaats het betreffende streepjescode-etiket op het patiëntenformulier. Verzegel tenslotte de verpakking met de sticker.

10.Vervolgens worden de gezamenlijke monsterflacons in de oorspronkelijke verpakking ter analyse verzonden naar een gekwalificeerd laboratorium.

Analyse van de ademmonsters en testspecificaties voor laboratoria

De ademmonsters, verzameld in de 10 ml glazen of plastic monsterflacons, worden onderzocht met behulp van isotopen-ratio-massaspectrometrie (IRMS).

De analyse van de 13C/12C verhouding in het koolstofdioxide van de adem vormt een integraal onderdeel van de diagnostische test Helicobacter Test INFAI. De nauwkeurigheid van de test hangt sterk af van de kwaliteit van de ademanalyse. De specificaties van de massaspectrometer-parameters zoals lineariteit, stabiliteit (referentie-gas precisie) en de precisie van de meting zijn fundamenteel voor de nauwkeurigheid van het systeem.

Het dient vast te staan dat de analyse wordt uitgevoerd door een gekwalificeerd laboratorium. De methode zoals gevalideerd in de aanvrage is als volgt:

Monstervoorbereiding voor isotopen-ratio-massaspectrometrie (IRMS)

Ter bepaling van 13C/12C verhouding van koolstofdioxide in de adem door middel van massaspectrometrische analyse moet het koolstofdioxide uit de adem worden geisoleerd en in de massaspectrometer worden gebracht. Het automatisch voorbehandelingssysteem ten behoeve van isotopen-massaspectrometrie dat speciaal is bedoeld voor ademanalyse is gebaseerd op een gaschromatografische continue-flow scheidingstechniek.

Uit het monster wordt water verwijderd door middel van een Nafion waterval of door een preparatief gaschromatografisch systeem dat de individuele gassen scheidt in een gaschromatografisch kolom met helium als eluent. Tijdens de passage door de kolom worden de afzonderlijke gescheiden gassoorten uit de adem gedetecteerd door een ionisatie-detector. De fractie met koolstofdioxide, zoals geidentificeerd door haar karakteristieke retentietijd, wordt in de massaspectrometer geintroduceerd.

Massaspectrometrische analyse

Om het geisoleerde koolstofdioxide monstergas te kunnen analyseren moeten de moleculen ervan worden geioniseerd, worden omgezet in een straal, worden versneld in een electrich veld, worden afgebogen in een magnetisch veld en tenslotte gedetecteerd. Deze vijf processen vinden plaats in het analysegedeelte van een massaspectrometer dat uit drie verschillende delen bestaat: de ionisatiebron, de straalbuis en de collector. Ionisatie, straalvorming en versnelling vinden alle plaats in de ionisatiebron, magnetische afbuiging vindt plaats in de straalbuis en detectie vindt plaats op de collector.

Monsterinvoer

Voor het introduceren van het koolstofdioxide in de analysator bestaan veel invoersystemen. Voor ademanalyse is het individueel in balans brengen van het koolstofdioxide uit het monster met een

referentie standaardgas essentieel. Dit verzekert een grote accuratesse van het systeem omdat de berekening van het isotoopgehalte in koolstofdioxide wordt uitgevoerd in verhouding tot een onafhankelijke standaard.

Specificaties voor de 13C/12C-ratio bepaling

Het concept van de ademtest berust op de toediening van een specifiek 13C-gelabeld ureum waarvan het metabolisme wordt gemeten in de loop van de tijd door 13CO2 in het uitgeademde lucht te meten.

De massaspectrometer moet in staat zijn tot:

Meervoudige heranalyse:

Een minimum van 3 heranalyses op hetzelfde monster tijdens de

 

uitvoering

Databeveiliging:

Vastleggen van analyseparameters en van resultaten op een beveiligde

 

wijze om latere manipulatie te voorkomen

Instelling:

13C/12C-ratio met betrekking tot Pee Dee Beliminate (PDB)

Monsterpoort:

< 200 µl

De belangrijkste testen om de specificaties te verifiëren zijn lineariteit, stabiliteit (referentie gas precisie) en precisie van de meting.

Alle massaspectrometers voor ademanalyse moeten voldoen aan de volgende specificaties:

Lineariteit:

≤ 0,5

‰ voor ademmonsters met een CO2-concentratie variërend

 

tussen 1 – 7 %

Stabiliteit:

≤ 0,2

‰ bij 10 opeenvolgende pulsen

Meetprecisie:

≤ 0,3

‰ voor 13C in een natuurlijk voorkomende hoeveelheid bij

 

gebruik van een 10 ml ademmonsterflacon met 3% CO2

 

ademconcentratie

Een Helicobacter pylori infectie wordt aanwezig verondersteld indien het verschil in 13C/12C-ratio van de uitgangswaarde en de 30 minuten-waarde meer dan 4,0 ‰ bedraagt.

Het is ook mogelijk, andere geschikte en gevalideerde methodes te gebruiken, mits uitgevoerd door een als objectief gekwalificeerd laboratorium.

7. HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

INFAI, Institut für biomedizinische Analytik & NMR-Imaging GmbH

Universitätsstraße 142

D-44799 Bochum

Duitsland

8. NUMMER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

EU/1/97/045/003

9. DATUM EERSTE VERGUNNINGVERLENING//VERLENGING VAN DE VERGUNNING

Datum van eerste verlening van de vergunning: 14 augustus 1997

Datum van laaste verlenging: 14 augustus 2007

10. DATUM VAN HERZIENING VAN DE TEKST

Gedetailleerde informatie over dit geneesmiddel is beschikbaar op de website van het Europees Geneesmiddelenbureau (http://www.ema.europa.eu).

1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL

Helicobacter Test INFAI 75 mg poeder voor orale oplossing

2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING

Eén pot bevat 75 mg 13C-ureumpoeder.

Voor de volledige lijst van hulpstoffen, zie rubriek 6.1.

3. FARMACEUTISCHE VORM

Wit, kristallijn poeder voor drank.

4. KLINISCHE GEGEVENS

4.1 Therapeutische indicaties

Helicobacter Test INFAI wordt toegepast voor de in-vivo diagnose van een gastro-duodenale infectie met Helicobacter pylori bij:

-Volwassenen,

-jongeren die een mogelijke maagzweer hebben.

Dit geneesmiddel is uitsluitend bedoeld voor diagnostisch gebruik.

4.2 Dosering en wijze van toediening

Dit geneesmiddel dient te worden toegediend door een arts en onder juist medisch toezicht.

Dosering

Helicobacter Test INFAI is een ademtest voor enkelvoudige toediening. Patiënten vanaf 12 jaar dienen de inhoud van 1 potje met 75 mg te nemen.

Wijze van toediening

Voor de uitvoering van de test is 200 ml puur sinaasappelsap of 1 g citroenzuur 200 ml water voor patiënten vanaf 12 jaar (als een voorafgaande testmaaltijd) nodig; alsmede kraanwater (voor het oplossen van het 13C-ureum poeder).

Voorafgaand aan de test dient de patiënt 6 uur nuchter te zijn, bij voorkeur gedurende de voorafgaande nacht. De test zelf neemt ongeveer 40 minuten in beslag.

In geval het noodzakelijk is om de test te herhalen dient dit niet voor de volgende dag plaats te vinden.

De onderdrukking van Helicobacter pylori kan leiden tot vals negatieve resultaten. Daarom mag de test op zijn vroegst 4 weken na de beëindiging van systemische antimicrobiële therapie worden toegepast en evenmin eerder dan 2 weken na de beëindiging van therapie met maagzuursecretie- remmers. Beide vormen van therapie kunnen de Helicobacter pylori status verstoren. Dit is met name belangrijk na een therapie gericht op de eliminatie van Helicobacter pylori.

Het is van belang de instructie zoals weergegeven onder sectie 6.6 adequaat op te volgen omdat anders de uitslag van de test onbetrouwbaar kan worden.

4.3 Contra-indicaties

De test mag niet worden toegepast bij patiënten met een bewezen of vermoede infectie van de maag of atrofische gastritis die kan interfereren met de ureum ademtest (zie rubriek 4.2).

4.4 Bijzondere waarschuwingen en voorzorgen bij gebruik

Een positief resultaat van de test is op zichzelf onvoldoende indicatie voor een therapie gericht op eliminatie. Een differentiaal-diagnose met invasieve endoscopische technieken kan aangewezen zijn om de aanwezigheid van complicerende aandoeningen te onderzoeken zoals een ulcus, gastritis met een auto-immunologisch karakter of maligniteiten.

Er zijn onvoldoende gegevens omtrent de diagnostische betrouwbaarheid van de Helicobacter Test INFAI om het gebruik te rechtvaardigen in patiënten met een gastrectomie.

Voor kinderen vanaf 3 jaar is de 'Helicobacter test INFAI for children aged 3 to 11' beschikbaar.

In individuele gevallen van A-gastritis (atrofische gastritis) kan de ademtest leiden tot vals positieve resultaten, andere testen kunnen dan noodzakelijk zijn om een Helicobacter pylori infectie te bevestigen

Als de patiënt tijdens de test procedure braakt zodat een herhaling van de test noodzakelijk is moet deze herhaling plaatsvinden in nuchtere toestand en niet eerder dan de volgende dag (zie rubriek 4.2).

4.5 Interacties met andere geneesmiddelen en andere vormen van interactie

Helicobacter Test INFAI wordt beinvloed door alle geneesmiddelen die de Helicobacter pylori status of de urease activiteit storen.

4.6 Vruchtbaarheid, zwangerschap en borstvoeding

Er worden geen schadelijke effecten van de testprocedure tijdens zwangerschap of lactatie verwacht. Aanbevolen wordt om kennis te nemen van de productinformatie betreffend gebruik tijdens zwangerschap en lactatie van die producten welke worden toegepast om Helicobacter pylori te elimineren.

4.7 Beïnvloeding van de rijvaardigheid en het vermogen om machines te bedienen

Helicobacter Test INFAI heeft geen invloed op de rijvaardigheid en het vermogen om machines te bedienen.

4.8 Bijwerkingen

Er zijn geen bijwerkingen bekend.

Melding van vermoedelijke bijwerkingen

Het is belangrijk om na toelating van het geneesmiddel vermoedelijke bijwerkingen te melden. Op deze wijze kan de verhouding tussen voordelen en risico’s van het geneesmiddel voortdurend worden gevolgd. Beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg wordt verzocht alle vermoedelijke bijwerkingen te melden via het nationale meldsysteem zoals vermeld in aanhangsel V.

4.9 Overdosering

Gezien het feit dat slechts 75 mg 13C-ureum wordt toegediend valt een overdosering niet te verwachten.

5. FARMACOLOGISCHE EIGENSCHAPPEN

5.1 Farmacodynamische eigenschappen

Farmacotherapeutische groep: Overige diagnostica, ATC-code: VO4CX

Van de hoeveelheid werkzame stof die ten behoeve van de ademtest wordt toegediend – 75 mg 13C-ureum - is geen farmacodynamische activiteit beschreven.

Na orale inname komt het gelabeld ureum in contact met de mucosa van de maagwand. In de aanwezigheid van Helicobacter pylori wordt het 13C-ureum daarbij omgezet door het enzym urease dat van de Helicobacter pylori afkomstig is.

2H2N(13CO)NH2 + 2H2O

enzym urease

4NH3 + 213CO2

 

Het koolstofdioxide diffundeert naar de bloedvaten en wordt vervolgens als bicarbonaat naar de long getransporteerd en daarna als 13CO2 in de uitgeademde lucht uitgescheiden.

In de aanwezigheid van bacteriëel urease wordt de verhouding van 13C/12C isotopen in de uitgeademde lucht significant beinvloed. Het gedeelte 13CO2 in de uitgeademde lucht wordt bepaald door middel

van non-dispersieve infrarood spectrometrie en uitgedrukt als het absolute verschil (∆δ-waarde) tussen de meting op t = 00 en de meting op t = 30 minuten-waarde.

Urease wordt in de maag uitsluitend door Helicobacter pylori geproduceerd, andere bacterien die urease produceren werden zelden aangetoond in de maagflora.

De grenswaarde voor het onderscheid tussen Helicobacter pylori - negatieve en - positieve patiënten is vastgesteld op een ∆δ-waarde van 4 ‰ hetgeen betekent dat een toename van de ∆δ-waarde met meer dan 4 ‰ de aanwezigheid van een infectie indiceert. In vergelijking met diagnostiek van een Helicobacter pylori infectie op basis van biopten vertoont de ademtest, op basis van klinisch onderzoek in 457 patiënten, een gevoeligheid van 96,5 % - 97,9 % (95 %-CI: 94,05 % - 99,72 %) en een specificiteit van 96,7 % - 100 % (95 %-CI: 94,17 % - 103,63 %).

In de afwezigheid van bacteriëel urease wordt de totale toegediende hoeveelheid ureum, na opname vanuit het maagdarmkanaal, gemetaboliseerd op dezelfde wijze als endogeen ureum. Het bij de bacteriële hydrolyse vrijkomende ammonia wordt omgezet tot NH4+.

5.2 Farmacokinetische eigenschappen

Het oraal toegediend 13C-ureum wordt omgezet tot koolstofdioxide en ammonia ofwel opgenomen in de lichaamseigen ureumcyclus. Een eventuele toename in 13CO2 zal dan blijken uit de isotopenanalyse.

De absorptie en distributie van 13CO2 verloopt sneller dan de urease reactie. Daarom is de snelheidsbepalende stap in het gehele proces de afbraak van 13C-ureum door het urease afkomstig van de Helicobacter pylori.

Alleen in Helicobacter pylori positieve patiënten leidt de toediening van 75 mg gelabeld ureum binnen de daaropvolgende 30 minuten tot een significante toename van 13CO2 in de uitgeademde lucht.

5.3 Gegevens uit het preklinisch veiligheidsonderzoek

Er zijn geen problemen die verband houden met het klinische gebruik van het product.

6. FARMACEUTISCHE GEGEVENS

6.1 Lijst van hulpstoffen

Geen.

6.2 Gevallen van onverenigbaarheid

Niet van toepassing.

6.3 Houdbaarheid

3 jaar.

6.4 Speciale voorzorgsmaatregelen bij bewaren

Niet bewaren boven 25°C.

6.5 Aard en inhoud van de verpakking

Een testset bevat 50 potjes met de aanvullende onderdelen:

No.

Onderdeel

Aantal

Pot (10 ml, polystyreen met polyethyleen sluiting) met

75 mg 13C-ureumpoeder voor orale oplossing

Formulier t.b.v. patiëntengegevens

Bijsluiter

Pagina met streepjescode-etiketten en sticker

6.6 Speciale voorzorgsmaatregelen voor het verwijderen en andere instructies

1.De test dient te worden uitgevoerd in de aanwezigheid van een deskundig persoon.

2.Iedere patient dient te worden gedocumenteerd volgens het bijgesloten formulier. Het wordt aangeraden om de test uit te voeren met de patiënt in zittende of liggende positie.

3.De test wordt gestart met het nemen van de monster voor de uitgangswaarde (00 minuten-waarde).

Gebruik daarvoor het rietje en de zakken of buisjes voor ademmonsters met het opschrift Monstertijdstip: 00 minuten-waarde.

Verwijder de dop van één van de zakken of buisjes voor ademmonsters en plaats het rietje, na dit uit de verpakking te hebben verwijderd, met het uiteinde op de bodem van de zak of het buisje.

Blaas nu rustig door het rietje in de zak of het buisje.

Verwijder nu al blazend het rietje uit de zak of het buisje en sluit deze onmiddelijk af met de dop. (N.B. Indien de ademzak gedurende meer dan 30 seconden onafgesloten blijft wordt de uitslag van de test onbetrouwbaar).

Houd de zak of het buisje rechtop en plak het streepjescode-etiket “00 minuten-waarde” erop.

4.Vul het tweede buisje voor ademmonsters (etiket: “00 minuten-waarde”) met adem door dezelfde procedure te volgen. Voor infraroodanalyse wordt slechts één ademzak gebruikt.

5.Vervolgens dient direct 200 ml puur sinaasappelsap of 1 g citroenzuur 200 ml water te worden opgedronken.

6.De testoplossing wordt nu als volgt bereid:

Neem de flacon met het opschrift "13C-ureum poeder", verwijder de dop en vul de flacon voor driekwart deel met kraanwater.

Sluit de flacon weer af met de dop en schud voorzichtig om tot alle poeder is opgelost. Giet daarna de inhoud in een ruim glas.

Spoel de flacon tweemaal na door deze opnieuw te vullen, ditmaal tot de rand, met kraanwater en de inhoud vervolgens eveneens in het glas te schenken (het totaal volume kraanwater dient ongeveer 30 ml te bedragen).

7.De aldus bereide oplossing wordt vervolgens onmiddelijk opgedronken door de patiënt waarbij de tijd wordt genoteerd.

8.Dertig minuten na het drinken van de testoplossing (zie onder 7.) wordt nu de 30 minuten- waarde ademmonster verzameld in de zak of het buisje voor voor ademmonsters met het opschrift "Monstertijdstip: 30 minuten-waarde". Voer daartoe de handelingen uit op de wijze zoals beschreven in stap 3 en 4. Gebruik de streepjescode-etiketten met het opschrift "30 minuten-waarde" voor deze monsters.

9.Plaats het betreffende streepjescode-etiket op het patiëntenformulier. Verzegel tenslotte de verpakking met de sticker.

10.Vervolgens worden de zakken of buisjes voor ademmonsters ter analyse verzonden naar een gekwalificeerd laboratorium.

Analyse van de ademmonsters en testspecificaties voor laboratoria voor infraroodanalyser of massaspectrometrie (IRMS)

Infraroodspectroscopie (NDIR)

De ademmonsters, verzameld in 100 ml ademzakken, worden onderzocht met behulp van niet- dispersieve infraroodspectrometrie (NDIR).

De analyse van de 13C/12C verhouding in het koolstofdioxide van de adem vormt een integraal onderdeel van de diagnostische test Helicobacter Test INFAI. De nauwkeurigheid van de test hangt sterk af van de kwaliteit van de ademanalyse. De specificatie van ademtestparameters zoals lineariteit, stabiliteit (referentie-gas precisie) en de precisie van de meting zijn fundamenteel voor de nauwkeurigheid van het systeem.

Het dient vast te staan dat de analyse wordt uitgevoerd door een gekwalificeerd laboratorium. Aanbevolen wordt om zo snel mogelijk na het verzamelen van de ademmonsters te meten, maar in geen geval later dan 4 weken erna.

De methode zoals gevalideerd in de aanvrage is als volgt:

Monstervoorbereiding voor infraroodspectrometrie (NDIR)

De bepaling van de 13C/12C-verhouding in het kooldioxide in de ademmonsters wordt rechtstreeks in de adem uitgevoerd. De adem uit de zakken wordt geïntroduceerd in de NDIR spectrometry met behulp van een variabele gaspomp. Het watergehalte van het ademmonster wordt grotendeels constant gehouden door middel van Nafion-waterondervanging. Voor ijking en meting wordt de benodigde CO2-vrije lucht (zero-gas) geproduceerd via geïntegreerde CO2-absorptie in de analysator.

Infrarood spectrometrische analyse

Voor de analyse van het kooldioxide in de adem wordt een breedband-infraroodstralenbundel uitgezonden vanuit een infraroodstralingsbron. Deze wordt door middel van een stralensnijder afwisselend door de meetkamer en door een referentiekamer gezonden. De gemoduleerde infraroodstralen worden vervolgens de infrarooddetectoren ingeleid. Dit zijn dubbellaags transmissiedetectoren met een voor- en een achterkamer, elk gevuld met een van de isotopisch zuivere gassen (respectievelijk 13CO2 of 12CO2) om te worden gemeten. De infraroodstraling in de meetkamer wordt verzwakt door de te meten gascomponent. Zo wordt het stralingsevenwicht tussen de meetstraal en de vergelijkingsstraal verstoord. Tengevolge hiervan vindt er een temperatuurfluctuatie plaats, die op zijn beurt leidt tot een fluctuerende druk in de voorkamer van de infrarooddetector. Op deze kamer is een membraancapacitor aangesloten, die wordt blootgesteld aan direct voltage met een hoge weerstand, waardoor deze drukfluctueringen worden omgezet in wisselend voltage, en dat is een meting van de isotopische samenstelling van kooldioxide in de adem.

Monsterinlaat

Een half-automatisch inlaatsysteem injecteert het te meten gas in bepaalde hoeveelheden in het zero- gas dat circuleert in het gascircuit van de infraroodspectrometer. Hierdoor ismeting mogelijk van de 13C/12C-verhouding op alle CO2-concentraties van meer dan 1 %.

Specificaties voor de 13C/12C-ratio bepaling

Het concept van de ademtest is gebaseerd op de orale toediening van 13C-gelabeld ureum met een enzymatische hydrolyse die wordt gemeten door meting van 13CO2 in de adem met behulp van niet- dispersieve infraroodspectrometrie.

Infraroodspectrometers voor ademanalyse moeten voldoen aan de volgende specificaties:

Meervoudige heranalyse:

Minimum van drie heranalyses van een en hetzelfde monster tijdens

 

uitvoering

Databeveiliging:

Opslag van analyseparameters en van uitslagen op beveiligde wijze ter

 

voorkoming van latere manipulatie

Ter controle van de specificaties moeten lineariteit, stabiliteit en meetprecisie worden getest.

Nulpuntbijstelling van de detectoren middels zerogas, afkomstig uit de spectrometer. Eindpuntbijstelling van de detectoren via ijkingsgassen met exact bekende concentratie.

Lineariteit:

≤ 0.5

‰ voor ademmonsters tussen 1 % en 7 % CO2-concentratie

Stabiliteit:

≤ 0.3

‰ bij 10 opeenvolgende pulsen

Meetingsprecisie:

≤ 0.5

‰ voor 13C in een natuurlijk voorkomende hoeveelheid bij

 

gebruik van een ademmonsterflacon van 100 ml en 3 % CO2

 

ademconcentratie

Er is een infectie met Helicobacter pylori aanwezig als het verschil in 13C/12C van de uitgangswaarde en de waarde na 30 minuten hoger is dan 4.0 ‰.

Het is ook mogelijk, andere geschikte en gevalideerde methodes te gebruiken, mits uitgevoerd door een als objectief gekwalificeerd laboratorium.

Analyse van de ademmonsters en testspecificaties voor laboratoria

Massaspectrometrie (IRMS)

De ademmonsters, verzameld in de 10 ml glazen of plastic monsterflacons, worden onderzocht met behulp van isotopen-ratio-massaspectrometrie (IRMS).

De analyse van de 13C/12C verhouding in het koolstofdioxide van de adem vormt een integraal onderdeel van de diagnostische test Helicobacter Test INFAI. De nauwkeurigheid van de test hangt sterk af van de kwaliteit van de ademanalyse. De specificaties van de massaspectrometer-parameters zoals lineariteit, stabiliteit (referentie-gas precisie) en de precisie van de meting zijn fundamenteel voor de nauwkeurigheid van het systeem.

Het dient vast te staan dat de analyse wordt uitgevoerd door een gekwalificeerd laboratorium. De methode zoals gevalideerd in de aanvrage is als volgt:

Monstervoorbereiding voor isotopen-ratio-massaspectrometrie (IRMS)

Ter bepaling van 13C/12C verhouding van koolstofdioxide in de adem door middel van massaspectrometrische analyse moet het koolstofdioxide uit de adem worden geisoleerd en in de massaspectrometer worden gebracht. Het automatisch voorbehandelingssysteem ten behoeve van isotopen-massaspectrometrie dat speciaal is bedoeld voor ademanalyse is gebaseerd op een gaschromatografische continue-flow scheidingstechniek.

Uit het monster wordt water verwijderd door middel van een Nafion waterval of door een preparatief gaschromatografisch systeem dat de individuele gassen scheidt in een gaschromatografisch kolom met helium als eluent. Tijdens de passage door de kolom worden de afzonderlijke gescheiden gassoorten uit de adem gedetecteerd door een ionisatie-detector. De fractie met koolstofdioxide, zoals geidentificeerd door haar karakteristieke retentietijd, wordt in de massaspectrometer geintroduceerd.

Massaspectrometrische analyse

Om het geisoleerde koolstofdioxide monstergas te kunnen analyseren moeten de moleculen ervan worden geioniseerd, worden omgezet in een straal, worden versneld in een electrich veld, worden afgebogen in een magnetisch veld en tenslotte gedetecteerd. Deze vijf processen vinden plaats in het analysegedeelte van een massaspectrometer dat uit drie verschillende delen bestaat: de ionisatiebron, de straalbuis en de collector. Ionisatie, straalvorming en versnelling vinden alle plaats in de ionisatiebron, magnetische afbuiging vindt plaats in de straalbuis en detectie vindt plaats op de collector.

Monsterinvoer

Voor het introduceren van het koolstofdioxide in de analysator bestaan veel invoersystemen. Voor ademanalyse is het individueel in balans brengen van het koolstofdioxide uit het monster met een referentie standaardgas essentieel. Dit verzekert een grote accuratesse van het systeem omdat de berekening van het isotoopgehalte in koolstofdioxide wordt uitgevoerd in verhouding tot een onafhankelijke standaard.

Specificaties voor de 13C/12C-ratio bepaling

Het concept van de ademtest berust op de toediening van een specifiek 13C-gelabeld ureum waarvan het metabolisme wordt gemeten in de loop van de tijd door 13CO2 in het uitgeademde lucht te meten.

De massaspectrometer moet in staat zijn tot:

Meervoudige heranalyse:

Een minimum van 3 heranalyses op hetzelfde monster tijdens de

 

uitvoering

Databeveiliging:

Vastleggen van analyseparameters en van resultaten op een beveiligde

 

wijze om latere manipulatie te voorkomen

Instelling:

13C/12C-ratio met betrekking tot Pee Dee Beliminate (PDB)

Monsterpoort:

< 200 µl

De belangrijkste testen om de specificaties te verifiëren zijn lineariteit, stabiliteit (referentie gas precisie) en precisie van de meting.

Alle massaspectrometers voor ademanalyse moeten voldoen aan de volgende specificaties:

Lineariteit:

≤ 0,5 ‰ voor ademmonsters met een CO2-concentratie variërend

 

tussen 1 – 7 %

Stabiliteit:

≤ 0,2 ‰ bij 10 opeenvolgende pulsen

Meetprecisie:

≤ 0,3 ‰ voor 13C in een natuurlijk voorkomende hoeveelheid bij

 

gebruik van een 10 ml ademmonsterflacon met 3 % CO2

 

ademconcentratie

Er is een infectie met Helicobacter pylori aanwezig als het verschil in 13C/12C van de uitgangswaarde en de waarde na 30 minuten hoger is dan 4.0 ‰.

Het is ook mogelijk, andere geschikte en gevalideerde methodes te gebruiken, mits uitgevoerd door een als objectief gekwalificeerd laboratorium.

7. HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

INFAI, Institut für biomedizinische Analytik & NMR-Imaging GmbH

Universitätsstraße 142

D-44799 Bochum

Duitsland

8. NUMMER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

EU/1/97/045/005

9. DATUM EERSTE VERGUNNINGVERLENING//VERLENGING VAN DE VERGUNNING

Datum van eerste verlening van de vergunning: 14 augustus 1997

Datum van laatste verlenging: 14 augustus 2007

10. DATUM VAN HERZIENING VAN DE TEKST

Gedetailleerde informatie over dit geneesmiddel is beschikbaar op de website van het Europees Geneesmiddelenbureau (http://www.ema.europa.eu).

Commentaar

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hulp
  • Get it on Google Play
  • Over
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    Geneesmiddelen op recept vermeld