Dutch
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Helicobacter Test INFAI (13C-urea) – Etikettering - V04CX

Updated on site: 07-Oct-2017

Naam van geneesmiddelHelicobacter Test INFAI
ATC codeV04CX
Werkzame stof13C-urea
ProducentINFAI, Institut für biomedizinische Analytik

GEGEVENS DIE OP DE BUITENVERPAKKING MOETEN WORDEN VERMELD BUITENVERPAKKING, VERPAKKING MET 1 POT EN 50 POTJES

1.NAAM VAN HET GENEESMIDDEL

Helicobacter Test INFAI 75 mg poeder voor orale oplossing 13C-ureum

2.GEHALTE AAN WERKZA(A)M(E) BESTANDDE(E)L(EN)

1 potje bevat 75 mg 13C-ureum.

3.LIJST VAN HULPSTOFFEN

Geen

4.FARMACEUTISCHE VORM EN INHOUD

Poeder voor orale oplossing

1 diagnostische testkit bevat:

1 pot met 75 mg 13C-ureumpoeder voor orale oplossing 4 buisjes voor ademmonsters

1 buigbaar rietje Bijsluiter

Formulier t.b.v. patiëntengegevens Vel met labels en sticker

1 diagnostische testkit bevat:

1 pot met 75 mg 13C-ureumpoeder voor orale oplossing 2 ademzakken voor de monstername

1 buigbaar rietje Bijsluiter

Formulier t.b.v. patiëntengegevens Vel met labels en sticker

1 diagnostische testkit bevat:

50 potjes met 75 mg 13C-ureumpoeder voor orale oplossing 100 ademzakken voor de monstername

50 buigbaar rietje

50 Bijsluiter

50 Formulier t.b.v. patiëntengegevens

50 Vel met labels en sticker

5.WIJZE VAN GEBRUIK EN TOEDIENINGSWEG(EN)

Oraal gebruik

Voor massaspectrometrie

Voor infraroodspectroscopie

Lees voor gebruik de bijgaande gebruiksinstructies.

6. EEN SPECIALE WAARSCHUWING DAT HET GENEESMIDDEL BUITEN HET ZICHT EN BEREIK VAN KINDEREN DIENT TE WORDEN GEHOUDEN

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

7.ANDERE SPECIALE WAARSCHUWING(EN), INDIEN NODIG

8.UITERSTE GEBRUIKSDATUM

EXP: {MM/JJJJ}

9.BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR DE BEWARING

Bewaren beneden 25°C.

10. BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET VERWIJDEREN VAN

NIET-GEBRUIKTE GENEESMIDDELEN OF DAARVAN AFGELEIDE AFVALSTOFFEN (INDIEN VAN TOEPASSING)

11. NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen:

INFAI, Institut für biomedizinische Analytik & NMR-Imaging GmbH

Universitätsstr. 142

D-44799 Bochum

Duitsland

12.NUMMER(S) VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

Nummers van de vergunning voor het in de handel brengen:

EU/1/97/045/001

EU/1/97/045/002

EU/1/97/045/004

13.PARTIJNUMMER

Partijnummer:

14.ALGEMENE INDELING VOOR DE AFLEVERING

Geneesmiddel op medisch voorschrift.

15.INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

16 INFORMATIE IN BRAILLE

Helicobacter Test INFAI 75 mg

GEGEVENS DIE OP DE PRIMAIRE VERPAKKING MOETEN WORDEN VERMELD

TUSSENVERPAKKING[rev04-2], VERPAKKINGSGROOTTE 50

1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL

Helicobacter Test INFAI 75 mg poeder voor orale oplossing 13C-ureum

2. GEHALTE AAN WERKZA(A)M(E) BESTANDDE(E)L(EN)

1 potje bevat 75 mg 13C-ureum.

3. LIJST VAN HULPSTOFFEN

Geen

4. FARMACEUTISCHE VORM EN INHOUD

Poeder voor orale oplossing

CLINIPAC 50

50potjes met elk 75 mg 13C-ureumpoeder voor orale oplossing

5. WIJZE VAN GEBRUIK EN TOEDIENINGSWEG(EN)

Oraal gebruik

6. EEN SPECIALE WAARSCHUWING DAT HET GENEESMIDDEL BUITEN HET ZICHT EN BEREIK VAN KINDEREN DIENT TE WORDEN GEHOUDEN

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

7. ANDERE SPECIALE WAARSCHUWING(EN), INDIEN NODIG

8. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

9. BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR DE BEWARING

Bewaren beneden 25°C.

10. BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET VERWIJDEREN VAN NIET-GEBRUIKTE GENEESMIDDELEN OF DAARVAN AFGELEIDE AFVALSTOFFEN (INDIEN VAN TOEPASSING)

11. NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

INFAI, Institut für biomedizinische Analytik & NMR-Imaging GmbH

Universitätsstr. 142

D-44799 Bochum

Duitsland

12. NUMMER(S) VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

EU/1/97/045/004

13. PARTIJNUMMER

Partijnummer:

14. ALGEMENE INDELING VOOR DE AFLEVERING

Geneesmiddel op medisch voorschrift.

15. INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

16 INFORMATIE IN BRAILLE

Helicobacter Test INFAI 75 mg

GEGEVENS DIE TEN MINSTE OP PRIMAIRE KLEINVERPAKKINGEN MOETEN WORDEN VERMELD

ETIKET POTJE

1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL EN DE TOEDIENINGWEG(EN)

Helicobacter Test INFAI 75 mg poeder voor orale oplossing 13C-ureum

Oraal Gebruik

2.WIJZE VAN TOEDIENING

3.UITERSTE GEBRUIKSDATUM

EXP: {MM/JJJJ}

4.PARTIJNUMMER

Partijnummer:

5.INHOUD UITGEDRUKT IN GEWICHT, VOLUME OF EENHEID

Potje bevat 75 mg 13C-ureum

6.OVERIGE

Enkele test

Poeder voor orale oplossing

Lees voor gebruik de bijsluiter.

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Bewaren beneden 25°C.

Geneesmiddel op medisch voorschrift.

Nummer van de vergunning voor het in de handel brengen:

EU/1/97/045/001

EU/1/97/045/002

INFAI, Institut für biomedizinische Analytik & NMR-Imaging GmbH

Universitätsstr. 142

D-44799 Bochum

Duitsland

GEGEVENS DIE OP DE BUITENVERPAKKING MOETEN WORDEN VERMELD

BUITENVERPAKKING

1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL

Helicobacter Test INFAI voor kinderen in de leeftijd van 3-11 45 mg poeder voor orale oplossing 13C-ureum

2. GEHALTE AAN WERKZA(A)M(E) BESTANDDE(E)L(EN)

1 potje bevat 45 mg 13C-ureum.

3. LIJST VAN HULPSTOFFEN

Geen

4. FARMACEUTISCHE VORM EN INHOUD

Poeder voor drank

1 diagnostische testkit bevat:

1 pot met 45 mg 13C-ureum poeder voor orale oplossing 4 buisjes voor ademmonsters

1 buigbaar rietje Bijsluiter

Formulier t.b.v. patiëntengegevens Vel met etiketten en sticker

5. WIJZE VAN GEBRUIK EN TOEDIENINGSWEG(EN)

Oraal gebruik

Voor gebruik de bijsluiter lezen.

6. EEN SPECIALE WAARSCHUWING DAT HET GENEESMIDDEL BUITEN HET ZICHT EN BEREIK VAN KINDEREN DIENT TE WORDEN GEHOUDEN

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

7. ANDERE SPECIALE WAARSCHUWING(EN), INDIEN NODIG

8. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

EXP: {MM/JJJJ}

9. BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR DE BEWARING

Bewaren beneden 25°C.

10. BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET VERWIJDEREN VAN NIET-GEBRUIKTE GENEESMIDDELEN OF DAARVAN AFGELEIDE AFVALSTOFFEN (INDIEN VAN TOEPASSING)

11. NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

Houder van de vergunning:

INFAI, Institut für biomedizinische Analytik & NMR-Imaging GmbH

Universitätsstr. 142

D-44799 Bochum

Duitsland

12. NUMMER(S) VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

EU/1/97/045/003

13. PARTIJNUMMER

Partijnummer:

14. ALGEMENE INDELING VOOR DE AFLEVERING

Geneesmiddel op medisch voorschrift.

15. INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

16 INFORMATIE IN BRAILLE

Helicobacter Test INFAI 45 mg

GEGEVENS DIE TEN MINSTE OP PRIMAIRE KLEINVERPAKKINGEN MOETEN WORDEN VERMELD

ETIKET POTJE

1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL EN DE TOEDIENINGWEG(EN)

Helicobacter Test INFAI voor kinderen in de leeftijd van 3-11 45 mg poeder voor orale oplossing 13C-ureum

Oraal Gebruik

2. WIJZE VAN TOEDIENING

3. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

EXP: {MM/JJJJ}

4. PARTIJNUMMER

Partijnummer:

5. INHOUD UITGEDRUKT IN GEWICHT, VOLUME OF EENHEID

Potje bevat 45 mg 13C-ureum

6. OVERIGE

Enkele test

Poeder voor orale oplossing

Lees voor gebruik de bijsluiter.

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Niet bewaren boven 25°C.

Geneesmiddel op medisch voorschrift.

Nummer van de vergunning voor het in de handel brengen:

EU/1/97/045/003

INFAI, Institut für biomedizinische Analytik & NMR-Imaging GmbH

Universitätsstr. 142

D-44799 Bochum

Duitsland

GEGEVENS DIE TEN MINSTE OP DE PRIMAIRE VERPAKKING MOETEN WORDEN

VERMELD

BUISJES VOOR ADEMMONSTERS: GLAS OF PLASTIC

1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL

Helicobacter Test INFAI

2. NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

INFAI, Institut für biomedizinische Analytik & NMR-Imaging GmbH

Universitätsstr. 142

D-44799 Bochum

Duitsland

3. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

4. PARTIJNUMMER

6. OVERIGE

Buisjes voor ademmonsters

00 minuten-waarde

30 minuten-waarde

A.u.b. bij het streepjescode-etiket plakken.

GEGEVENS DIE TEN MINSTE MOETEN WORDEN VERMELD OP DE PRIMAIRE

VERPAKKING

PAGINA MET ETIKETTEN EN STICKERS

1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL

Helicobacter Test INFAI

2. NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

INFAI, Institut für biomedizinische Analytik & NMR-Imaging GmbH

Universitätsstr. 142

D-44799 Bochum

Duitsland

3. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

4. PARTIJNUMMER

6. OVERIGE

Pagina met etiketten en stickers

Streepjescode voor gegevensformulier voor patiëntdocumentatie

Afdichtsticker

Streepjescodes voor 00-minuten-waarde

Streepjescodes voor 30-minuten-waarde

GEGEVENS DIE OP DE BUITENVERPAKKING MOETEN WORDEN VERMELD BUITENVERPAKKING, VERPAKKINGSGROOTTE 50

1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL

Helicobacter Test INFAI 75 mg poeder voor orale oplossing 13C-ureum

2. GEHALTE AAN WERKZA(A)M(E) BESTANDDE(E)L(EN)

1 potje bevat 75 mg 13C-ureum.

3. LIJST VAN HULPSTOFFEN

Geen

4. FARMACEUTISCHE VORM EN INHOUD

Poeder voor orale oplossing

CLINIPAC BASIC

50 potjes met 75 mg 13C-ureumpoeder voor orale oplossing

5. WIJZE VAN GEBRUIK EN TOEDIENINGSWEG(EN)

Oraal gebruik

Lees voor gebruik de bijgaande gebruiksinstructies.

6. EEN SPECIALE WAARSCHUWING DAT HET GENEESMIDDEL BUITEN HET ZICHT EN BEREIK VAN KINDEREN DIENT TE WORDEN GEHOUDEN

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

7. ANDERE SPECIALE WAARSCHUWING(EN), INDIEN NODIG

8. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

EXP: {MM/JJJJ}

9. BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR DE BEWARING

Bewaren beneden 25°C.

10. BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET VERWIJDEREN VAN NIET-GEBRUIKTE GENEESMIDDELEN OF DAARVAN AFGELEIDE AFVALSTOFFEN (INDIEN VAN TOEPASSING)

11. NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen:

INFAI, Institut für biomedizinische Analytik & NMR-Imaging GmbH

Universitätsstr. 142

D-44799 Bochum

Duitsland

12. NUMMER(S) VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

Nummers van de vergunning voor het in de handel brengen:

EU/1/97/045/005

13. PARTIJNUMMER

Partijnummer:

14. ALGEMENE INDELING VOOR DE AFLEVERING

Geneesmiddel op medisch voorschrift.

15. INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

16 INFORMATIE IN BRAILLE

Helicobacter Test INFAI 75 mg

GEGEVENS DIE OP DE PRIMAIRE VERPAKKING MOETEN WORDEN VERMELD

TUSSENVERPAKKING[rev04-3], VERPAKKINGSGROOTTE 50

1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL

Helicobacter Test INFAI 75 mg poeder voor orale oplossing 13C-ureum

2. GEHALTE AAN WERKZA(A)M(E) BESTANDDE(E)L(EN)

1 potje bevat 75 mg 13C-ureum.

3. LIJST VAN HULPSTOFFEN

Geen

4. FARMACEUTISCHE VORM EN INHOUD

Poeder voor orale oplossing

CLINIPAC BASIC

50potjes met elk 75 mg 13C-ureumpoeder voor orale oplossing

5. WIJZE VAN GEBRUIK EN TOEDIENINGSWEG(EN)

Oraal gebruik

6. EEN SPECIALE WAARSCHUWING DAT HET GENEESMIDDEL BUITEN HET ZICHT EN BEREIK VAN KINDEREN DIENT TE WORDEN GEHOUDEN

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

7. ANDERE SPECIALE WAARSCHUWING(EN), INDIEN NODIG

8. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

9. BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR DE BEWARING

Bewaren beneden 25°C.

10. BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET VERWIJDEREN VAN NIET-GEBRUIKTE GENEESMIDDELEN OF DAARVAN AFGELEIDE AFVALSTOFFEN (INDIEN VAN TOEPASSING)

11. NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

INFAI, Institut für biomedizinische Analytik & NMR-Imaging GmbH

Universitätsstr. 142

D-44799 Bochum

Duitsland

12. NUMMER(S) VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

EU/1/97/045/005

13. PARTIJNUMMER

Partijnummer:

14. ALGEMENE INDELING VOOR DE AFLEVERING

Geneesmiddel op medisch voorschrift.

15. INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

16 INFORMATIE IN BRAILLE

Helicobacter Test INFAI 75 mg

GEGEVENS DIE TEN MINSTE OP PRIMAIRE KLEINVERPAKKINGEN MOETEN WORDEN VERMELD

ETIKET POTJE

1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL EN DE TOEDIENINGWEG(EN)

Helicobacter Test INFAI 75 mg poeder voor orale oplossing 13C-ureum

Oraal Gebruik

2. WIJZE VAN TOEDIENING

3. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

EXP: {MM/JJJJ}

4. PARTIJNUMMER

Partijnummer:

5. INHOUD UITGEDRUKT IN GEWICHT, VOLUME OF EENHEID

Potje bevat 75 mg 13C-ureum

6. OVERIGE

Enkele test

Poeder voor orale oplossing

Lees voor gebruik de bijsluiter.

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Bewaren beneden 25°C.

Geneesmiddel op medisch voorschrift.

Nummer van de vergunning voor het in de handel brengen:

EU/1/97/045/005

INFAI, Institut für biomedizinische Analytik & NMR-Imaging GmbH

Universitätsstr. 142

D-44799 Bochum

Duitsland

Commentaar

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hulp
  • Get it on Google Play
  • Over
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    Geneesmiddelen op recept vermeld