Dutch
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Hexyon (diphtheria toxoid/ tetanus toxoid/ two-component...) – Samenvatting van de productkenmerken - J07CA09

Updated on site: 07-Oct-2017

Naam van geneesmiddelHexyon
ATC codeJ07CA09
Werkzame stofdiphtheria toxoid/ tetanus toxoid/ two-component acellular pertussis (pertussis toxoidand filamentous haemagglutinin)/ inactivated poliomyelitis virus types 1, 2 and 3 /Haemophilus influenzae type-b polysaccharide (polyribosylribitol phosphate) conjugated
ProducentSanofi Pasteur Europe

Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Daardoor kan snel nieuwe veiligheidsinformatie worden vastgesteld. Beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg wordt verzocht alle vermoedelijke bijwerkingen te melden. Zie rubriek 4.8 voor het rapporteren van bijwerkingen.

1.NAAM VAN HET GENEESMIDDEL

Hexyon, suspensie voor injectie in een voorgevulde spuit

Hexyon, suspensie voor injectie

Difterie, tetanus, pertussis (acellulair, component), hepatitis B (rDNA), poliomyelitis (geïnactiveerd) en Haemophilus influenzae type b geconjugeerd vaccin (geadsorbeerd).

2.KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING

Eén dosis1 (0,5 ml) bevat:

 

Difterietoxoïd

niet minder dan 20 IE2

Tetanustoxoïd

niet minder dan 40 IE2

Bordetella pertussis-antigenen

 

Pertussistoxoïd

25 microgram

Filamenteus hemagglutinine

25 microgram

Poliovirus (geïnactiveerd)3

 

Type 1

(Mahoney)

40 D-antigeeneenheden4

Type 2

(MEF-1)

8 D-antigeeneenheden4

Type 3

(Saukett)

32 D-antigeeneenheden4

Hepatitis B-oppervlakteantigeen5

10 microgram

Haemophilus influenzae type b polysacharide

12 microgram

(polyribosylribitolfosfaat)

 

geconjugeerd aan tetanuseiwit

22-36 microgram

1Geadsorbeerd aan gehydrateerd aluminiumhydroxide (0,6 mg Al3+)

2Als onderste betrouwbaarheidsgrens (p=0,95)

3Geproduceerd in Verocellen

4Of equivalente hoeveelheid antigeen bepaald aan de hand van een geschikte immunochemische methode

5Geproduceerd in gistcellen (Hansenula polymorpha) door middel van DNA-recombinatietechniek

Het vaccin kan sporen bevatten van glutaaraldehyde, formaldehyde, neomycine, streptomycine en polymyxine B die worden gebruikt tijdens het fabricageproces (zie rubriek 4.3).

Voor de volledige lijst van hulpstoffen, zie rubriek 6.1.

3.FARMACEUTISCHE VORM

Suspensie voor injectie.

Hexyon is een witachtige, troebele suspensie.

4.KLINISCHE GEGEVENS

4.1Therapeutische indicaties

Hexyon (DTaP-IPV-HB-Hib) is geïndiceerd voor primaire en boostervaccinatie bij zuigelingen en peuters vanaf 6 weken oud tegen difterie, tetanus, pertussis, hepatitis B, poliomyelitis en invasieve ziekten veroorzaakt door Haemophilus influenzae type b (Hib).

Het gebruik van dit vaccin dient te gebeuren in overeenstemming met officiële aanbevelingen.

4.2Dosering en wijze van toediening

Dosering

Primaire vaccinatie:

De primaire vaccinatie bestaat uit twee doses (met een interval van minimaal 8 weken) of drie doses (met een interval van minimaal 4 weken), overeenkomstig de officiële aanbevelingen.

Alle vaccinatieschema's, waaronder het EPI-schema (Expanded Program on Immunisation) van de WHO op de leeftijd van 6, 10 en 14 weken, mogen worden gebruikt ongeacht of er bij de geboorte een dosis hepatitis B-vaccin is gegeven.

Wanneer een dosis hepatitis B-vaccin werd toegediend bij de geboorte, kan Hexyon worden gebruikt voor aanvullende doses hepatitis B-vaccin vanaf de leeftijd van zes weken. Als er vóór deze leeftijd een tweede dosis hepatitis B-vaccin noodzakelijk is, dient monovalent hepatitis B-vaccin te worden gebruikt.

Als een dosis hepatitis B-vaccin toegediend wordt bij de geboorte, mag het daarop volgende primaire vaccinatieschema bij zuigelingen, hexavalent/pentavalent/hexavalent met Hexyon en een pentavalent DTaP-IPV/Hib vaccin gebruikt worden in overeenstemming met de officiële aanbevelingen.

Boostervaccinatie:

Na een primair vaccinatieschema met twee doses Hexyon moet een boosterdosis worden gegeven. Na een primair vaccinatieschema met drie doses Hexyon moet een boosterdosis worden gegeven.

Boosterdoses moeten minstens 6 maanden na de laatste ‘priming’-dosis en overeenkomstig de officiële aanbevelingen worden toegediend. Er dient ten minste een dosis Hib-vaccin toegediend te worden.

Ter aanvulling:

Als er geen hepatitis B-vaccinatie heeft plaatsgevonden bij de geboorte, is het noodzakelijk om een boosterdosis hepatitis B-vaccin te geven. Hexyon kan als booster worden overwogen.

Na drie doses Hexyon volgens het EPI-schema van de WHO (6, 10, 14 weken) en als er geen hepatitis B-vaccinatie heeft plaatsgevonden bij de geboorte, moet er een boosterdosis hepatitis B-vaccin worden gegeven. Er dient ten minste een boosterdosis poliovaccin te worden gegeven. Hexyon kan als booster worden overwogen.

Als er bij de geboorte een hepatitis B-vaccin is toegediend, kan na drie doses primaire vaccinatie Hexyon of een pentavalent DTaP-IPV/Hib-vaccin als booster worden toegediend.

Hexyon kan als booster worden gebruikt bij mensen die eerder gevaccineerd zijn met een ander hexavalent vaccin of een pentavalent DTaP-IPV/Hib-vaccin in combinatie met een monovalent hepatitis B-vaccin.

Andere pediatrische patiënten:

De veiligheid en werkzaamheid van Hexyon bij zuigelingen jonger dan 6 weken zijn niet vastgesteld. Er zijn geen gegevens beschikbaar.

Er zijn geen gegevens beschikbaar bij oudere kinderen (zie rubriek 4.8 en 5.1).

Wijze van toediening

De vaccinatie dient te worden uitgevoerd via intramusculaire (IM) injectie. De aanbevolen injectieplaatsen zijn bij voorkeur het anterolaterale gebied van het bovenbeen en bij oudere kinderen (mogelijk vanaf de leeftijd van 15 maanden) de deltaspier.

Voor instructies over het gebruik, zie rubriek 6.6.

4.3Contra-indicaties

Voorgeschiedenis van een anafylactische reactie na eerdere toediening van Hexyon.

Overgevoeligheid voor de werkzame stoffen of voor één van de in rubriek 6.1 vermelde hulpstoffen, voor sporenresiduen (glutaaraldehyde, formaldehyde, neomycine, streptomycine en polymyxine B), voor eender welk pertussisvaccin of na eerdere toediening van Hexyon of een vaccin met dezelfde componenten of bestanddelen.

Vaccinatie met Hexyon is gecontra-indiceerd als de persoon een encefalopathie met onbekende oorzaak heeft doorgemaakt die optrad binnen 7 dagen na eerdere vaccinatie met een pertussisbevattend vaccin (cellulair of acellulair pertussisvaccin).

In deze gevallen moet vaccinatie tegen pertussis worden gestopt en moet de vaccinatiereeks worden voortgezet met difterie-, tetanus-, hepatitis B-, poliomyelitis- en Hib-vaccins.

Het pertussisvaccin mag niet worden toegediend aan personen met ongecontroleerde neurologische aandoeningen of ongecontroleerde epilepsie tot er een behandelingsregime voor de aandoening is vastgesteld, de aandoening is gestabiliseerd en het voordeel duidelijk opweegt tegen het risico.

4.4Bijzondere waarschuwingen en voorzorgen bij gebruik

Hexyon voorkomt geen ziekte veroorzaakt door andere pathogenen dan Corynebacterium diphtheriae,

Clostridium tetani, Bordetella pertussis, hepatitis B-virus, poliovirus of Haemophilus influenzae type b. Er kan echter worden verwacht dat hepatitis D wordt voorkomen door immunisatie, aangezien hepatitis D (veroorzaakt door het delta-antigeen) uitsluitend optreedt in combinatie met een hepatitis B-infectie.

Hexyon beschermt niet tegen hepatitis veroorzaakt door andere pathogenen, zoals het hepatitis A-, hepatitis C- en hepatitis E-virus, of door andere leverpathogenen.

Vanwege de lange incubatietijd van hepatitis B is het mogelijk dat er op het moment van vaccinatie sprake is van een niet herkende hepatitis B-infectie. In dergelijke gevallen beschermt het vaccin mogelijk niet tegen hepatitis B-infectie.

Hexyon beschermt niet tegen infectieziekten veroorzaakt door andere typen van Haemophilus influenzae of tegen meningitis met andere oorzaak.

Voorafgaand aan immunisatie

Immunisatie moet worden uitgesteld bij personen die lijden aan matige tot ernstige met koorts gepaard gaande acute ziekte of infectie. De aanwezigheid van een lichte infectie en/of lichte koorts is geen contra-indicatie.

Vaccinatie moet worden voorafgegaan door een beoordeling van de medische voorgeschiedenis van de persoon (met name eerdere vaccinaties en mogelijke bijwerkingen). De toediening van Hexyon moet zorgvuldig worden afgewogen bij personen met een voorgeschiedenis van een ernstige of heftige reactie binnen 48 uur na een eerdere injectie met een vaccin met vergelijkbare componenten.

Vóór de injectie van een biologisch middel moet degene die verantwoordelijk is voor de toediening alle bekende voorzorgsmaatregelen nemen voor de preventie van allergische of andere reacties. Net als bij alle injecteerbare vaccins, moet altijd direct adequate medische behandeling en toezicht beschikbaar zijn voor het geval zich na de toediening van het vaccin een anafylactische reactie voordoet.

De beslissing om volgende doses van pertussisbevattende vaccins te geven, dient zorgvuldig te worden overwogen als bekend is dat een van de volgende verschijnselen is opgetreden na de toediening van een pertussisbevattend vaccin:

temperatuur van ≥ 40°C binnen 48 uur, die niet te wijten is aan een andere identificeerbare oorzaak;

collaps of een op shock lijkende toestand (hypotone-hyporesponsieve episode) binnen 48 uur na vaccinatie;

aanhoudend, ontroostbaar huilen gedurende ≥ 3 uur, optredend binnen 48 uur na vaccinatie;

convulsies met of zonder koorts binnen 3 dagen na vaccinatie.

Er kunnen omstandigheden zijn, zoals een hoge pertussisincidentie, waarin de potentiële voordelen zwaarder wegen dan de eventuele risico's.

Een voorgeschiedenis van koortsstuipen, een familiale voorgeschiedenis van convulsies of van wiegendood (SIDS) vormen geen contra-indicatie voor het gebruik van Hexyon. Personen met een voorgeschiedenis van koortsstuipen dienen wel nauwlettend gevolgd te worden omdat dergelijke bijwerkingen binnen 2 tot 3 dagen na vaccinatie kunnen plaatsvinden.

Als na eerdere toediening van een vaccin met tetanustoxoïd het syndroom van Guillain-Barré of brachiale neuritis is opgetreden, moet de beslissing om een tetanustoxoïdbevattend vaccin toe te dienen worden gebaseerd op zorgvuldige afweging van de potentiële voordelen tegen mogelijke risico’s, zoals de vraag of de primaire vaccinatie al dan niet is voltooid. Vaccinatie is gewoonlijk gerechtvaardigd bij personen bij wie de primaire vaccinatie niet is voltooid (d.w.z. wanneer er minder dan drie doses zijn toegediend).

De immunogeniciteit van het vaccin kan worden verminderd door immunosuppressieve behandeling of immuundeficiëntie. Het wordt aanbevolen vaccinatie uit te stellen tot na een dergelijke behandeling of ziekte. Niettemin wordt de vaccinatie van personen met chronische immuundeficiëntie (zoals HIV- infectie) aanbevolen, zelfs als de antilichaamrespons beperkt kan zijn.

Speciale populaties

Er zijn geen gegevens beschikbaar voor premature zuigelingen. Er kan echter een lagere immuunrespons worden waargenomen en de mate van klinische bescherming is onbekend.

Immuunresponsen op het vaccin zijn niet onderzocht binnen de context van genetisch polymorfisme.

Bij personen met chronisch nierfalen is een verminderde hepatitis B-respons waargenomen en toediening van extra doses hepatitis B-vaccin moet worden overwogen afhankelijk van het antilichaamniveau tegen hepatitis B-virus-oppervlakteantigeen (anti-HBsAg).

Voorzorgen bij gebruik

Niet toedienen door middel van intravasculaire, intradermale of subcutane injectie.

Zoals met alle injecteerbare vaccins, dient het vaccin met voorzichtigheid te worden toegediend aan personen met trombocytopenie of een bloedingsstoornis omdat er een bloeding kan optreden na intramusculaire toediening.

Wanneer de primaire immunisatiereeks aan zeer premature zuigelingen (geboren na ≤28 weken zwangerschap) wordt gegeven, moet rekening worden gehouden met het potentiële risico van apneu en de noodzaak van het monitoren van de luchtwegen gedurende 48 tot 72 uur. Dit geldt in het bijzonder voor zuigelingen met een voorgeschiedenis van respiratoire immaturiteit. Aangezien het voordeel van vaccinatie in deze groep zuigelingen groot is, dient vaccinatie niet te worden nagelaten of uitgesteld.

Interferentie met laboratoriumonderzoek

Aangezien Hib-kapselpolysacharide-antigeen wordt uitgescheiden in de urine, kan binnen 1 tot 2 weken na vaccinatie sprake zijn van een positieve urinetest. Daarom moet Hib-infectie tijdens deze periode met andere tests worden bevestigd.

4.5Interacties met andere geneesmiddelen en andere vormen van interactie

Gegevens over gelijktijdige toediening van Hexyon en een geconjugeerd pneumokokkenpolysacharidevaccin duiden niet op klinisch relevante verstoring van de antilichaamrespons op elk van de antigenen.

Gegevens over gelijktijdige toediening van een boosterdosis van Hexyon met bof-mazelen- rubellavaccins hebben geen klinisch relevante verstoring van de antilichaamrespons op elk van de antigenen laten zien. Er kan sprake zijn van een klinisch relevante verstoring van de antilichaamrespons van Hexyon en een varicellavaccin. Deze vaccins mogen niet tegelijkertijd toegediend worden.

Gegevens over de gelijktijdige toediening van rotavirusvaccins duiden niet op een klinisch relevante interferentie van de antilichaamrespons op elk van de antigenen.

Gegevens over gelijktijdige toediening van Hexyon en een geconjugeerd meningokokken C-vaccin of een geconjugeerd meningokokkenvaccin uit groep A, C, W-135 en Y duiden niet op klinisch relevante interferentie met de antilichaamrespons op elk van de antigenen.

In geval gelijktijdige toediening van een ander vaccin wordt overwogen, moeten afzonderlijke injectieplaatsen worden gebruikt.

Hexyon mag niet worden gemengd met andere vaccins of andere parenteraal toegediende geneesmiddelen.

Er is geen significante klinische interactie gemeld met andere behandelingen of biologische middelen, behalve met immunosuppressieve therapie (zie rubriek 4.4).

Interferentie met laboratoriumonderzoek: zie rubriek 4.4.

4.6Vruchtbaarheid, zwangerschap en borstvoeding

Niet van toepassing. Dit vaccin is niet bedoeld voor toediening aan vrouwen die zwanger kunnen worden.

4.7Beïnvloeding van de rijvaardigheid en het vermogen om machines te bedienen

Niet van toepassing.

4.8Bijwerkingen

a- Samenvatting van het veiligheidsprofiel

In klinische onderzoeken bij personen die Hexyon kregen, waren de meest gemelde reacties onder meer pijn op de injectieplaats, prikkelbaarheid, huilen en erytheem op de injectieplaats.

Na de eerste dosis werd een iets hogere reactogeniciteit waargenomen vergeleken met de daaropvolgende doses.

De veiligheid van Hexyon bij kinderen ouder dan 24 maanden is niet onderzocht in klinische onderzoeken.

b- Lijst van de bijwerkingen in tabelvorm

Voor de classificering van de bijwerkingen is de volgende conventie gebruikt: Zeer vaak (≥1/10)

Vaak (≥1/100, <1/10) Soms (≥1/1.000, <1/100)

Zelden (≥1/10.000, <1/1.000) Zeer zelden (<1/10.000)

Niet bekend (frequentie kan met de beschikbare gegevens niet worden bepaald).

Tabel 1: Bijwerkingen uit klinische onderzoeken en gerapporteerd tijdens commercieel gebruik

Systeem/orgaanklasse

Frequentie

Bijwerkingen

Immuunsysteemaandoeningen

Soms

Overgevoeligheidsreactie

 

Zelden

Anafylactische reactie*

Voedings- en

Zeer vaak

Anorexie (verminderde eetlust)

stofwisselingsstoornissen

 

 

Zenuwstelselaandoeningen

Zeer vaak

Huilen, slaperigheid

 

 

 

 

Vaak

Abnormaal huilen (langdurig

 

 

huilen)

 

Zelden

Convulsies met of zonder

 

 

koorts*

 

Zeer zelden

Hypotone reacties of hypotone-

 

 

hyporesponsieve episoden

 

 

(HHE)

Maagdarmstelselaandoeningen

Zeer vaak

Braken

 

Vaak

Diarree

Huid- en

Zelden

Huiduitslag

onderhuidaandoeningen

 

 

Algemene aandoeningen en

Zeer vaak

Pijn op de injectieplaats,

toedieningsplaatsstoornissen

 

erytheem op de injectieplaats,

 

 

zwelling op de injectieplaats

 

 

Prikkelbaarheid

 

 

Koorts (lichaamstemperatuur

 

 

≥ 38,0°C)

 

 

 

 

Vaak

Verharding op de injectieplaats

 

Soms

Knobbeltje op de injectieplaats

 

 

Koorts (lichaamstemperatuur

 

 

≥ 39,6°C)

 

 

 

 

Zelden

Uitgebreide zwelling van een

 

 

ledemaat†

* Bijwerkingen gemeld bij spontane rapportage.

† Zie rubriek c

c- Beschrijving van de geselecteerde bijwerkingen

Uitgebreide zwelling van een ledemaat: bij kinderen is melding gemaakt van omvangrijke reacties op de injectieplaats (> 50 mm), waaronder uitgebreide zwelling van een ledemaat vanaf de injectieplaats tot voorbij een of beide gewrichten. Deze reacties beginnen binnen 24-72 uur na vaccinatie, kunnen gepaard gaan met erytheem, warmte, drukgevoeligheid of pijn op de injectieplaats en verdwijnen spontaan binnen 3-5 dagen. Het risico lijkt afhankelijk te zijn van het aantal eerdere doses acellulair pertussisbevattend vaccin, met een hoger risico na de 4e en 5e dosis.

d- Potentiële bijwerkingen (d.w.z. bijwerkingen gemeld met andere vaccins die een of meer actieve bestanddelen of andere componenten van Hexyon bevatten en niet direct met Hexyon).

Zenuwstelselaandoeningen

-Er is melding gedaan van brachiale neuritis en het syndroom van Guillain-Barré na toediening van een tetanustoxoïdbevattend vaccin.

-Er is melding gedaan van perifere neuropathie (polyradiculoneuritis, gezichtsverlamming), optische neuritis, demyelinisatie van het centrale zenuwstelsel (multipele sclerose) na toediening van een hepatitis B-antigeenbevattend vaccin.

-Encefalopathie/encefalitis.

Ademhalingsstelsel-, borstkas- en mediastinumaandoeningen

Apneu bij zeer vroeg geboren zuigelingen (≤ 28 weken zwangerschap) (zie rubriek 4.4).

Algemene aandoeningen en toedieningsplaatsstoornissen

Na vaccinatie met vaccins die Haemophilus influenzae type b bevatten, kan een oedemateuze reactie in een of beide onderste ledematen optreden. Als deze reactie optreedt, dan is dat voornamelijk na primaire injecties en binnen de eerste paar uren na de vaccinatie. Gerelateerde verschijnselen kunnen onder meer zijn: cyanose, roodheid, voorbijgaande purpura en hevig huilen. Alle gebeurtenissen verdwijnen spontaan binnen 24 uur zonder sequelae.

Melding van vermoedelijke bijwerkingen

Het is belangrijk om na toelating van het geneesmiddel vermoedelijke bijwerkingen te melden. Op deze wijze kan de verhouding tussen voordelen en risico’s van het geneesmiddel voortdurend worden gevolgd. Beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg wordt verzocht alle vermoedelijke bijwerkingen te melden via het nationale meldsysteem zoals vermeld in aanhangsel V.

4.9Overdosering

Er zijn geen gevallen van overdosering gerapporteerd.

5.FARMACOLOGISCHE EIGENSCHAPPEN

5.1Farmacodynamische eigenschappen

Farmacotherapeutische categorie: vaccins, gecombineerd bacterieel en viraal vaccin, ATC-code: J07CA09

De immunogeniciteit van Hexyon bij kinderen ouder dan 24 maanden is niet onderzocht in klinische onderzoeken.

Resultaten voor elk van de componenten worden in de onderstaande tabellen samengevat:

Tabel 1: Seroprotectie-/Seroconversiepercentages* één maand na een primaire vaccinatiereeks met 2 of 3 doses Hexyon

 

 

Twee

 

Drie doses

 

 

 

doses

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3, 5

6, 10, 14

2, 3, 4

2, 4, 6

 

 

Weken

Maanden

Maanden

Antilichaamdrempelwaarden

Maanden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N=249**

N=123 tot

N=322††

N=934 tot

 

 

220

1270

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

%

%

%

%

 

 

 

 

 

 

Anti-difterie

 

99,6

97,6

99,7

97,1

(0,01 IE/ml)

 

 

 

 

 

 

Anti-tetanus

 

100,0

100,0

100,0

100,0

(0,01 IE/ml)

 

 

 

 

 

 

Anti-PT

 

 

 

 

 

(Seroconversie‡‡)

 

93,4

93,6

88,3

96,0

(Vaccinrespons§)

 

98,4

100,0

99,4

99,7

Anti-FHA

 

 

 

 

 

(Seroconversie‡‡)

 

92,5

93,1

90,6

97,0

(Vaccinrespons§)

 

99,6

100,0

99,7

99,9

 

Met hepatitis B-

 

 

 

 

 

vaccinatie bij de

/

99,0

/

99,7

Anti-HBs

geboorte

 

 

 

 

(10 mIE/ml)

Zonder hepatitis B-

 

 

 

 

 

vaccinatie bij de

97,2

95,7

96,8

98,8

 

geboorte

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anti-Polio type 1

 

90,8

100,0

99,4

99,9

(8 (1/verdunning))

 

 

 

 

 

 

Anti-Polio type 2

 

95,0

98,5

100,0

100,0

(8 (1/verdunning))

 

 

 

 

 

 

Anti-Polio type 3

 

96,7

100,0

99,7

99,9

(8 (1/verdunning))

 

 

 

 

 

 

Anti-PRP

 

 

 

 

 

(0,15 microgram/ml

 

71,5

95,4

96,2

98,0

)

 

 

 

 

 

*Algemeen aanvaarde surrogaten (PT, FHA) of correlaten van bescherming (overige componenten) N = aantal geanalyseerde personen (per-protocolgroep)

**3, 5 maanden zonder hepatitis B-vaccinatie bij de geboorte (Finland, Zweden)

† 6, 10, 14 weken met en zonder hepatitis B-vaccinatie bij de geboorte (Republiek Zuid-Afrika) †† 2, 3, 4 maanden zonder hepatitis B-vaccinatie bij de geboorte (Finland)

‡ 2, 4, 6 maanden zonder hepatitis B-vaccinatie bij de geboorte (Argentinië, Mexico, Peru) en met hepatitis B- vaccinatie bij de geboorte (Costa Rica en Colombia)

‡‡ Seroconversie: een minstens viervoudige toename ten opzichte van het niveau voorafgaand aan vaccinatie (voorafgaand aan dosis 1)

§ Vaccinrespons: in geval van een antilichaamconcentratie voorafgaand aan vaccinatie van < 8 ELISA- eenheden/ml, moet de antilichaamconcentratie na vaccinatie ≥ 8 ELISA-eenheden/ml zijn. In andere gevallen moet de antilichaamconcentratie na vaccinatie gelijk zijn aan of hoger zijn dan de concentratie voorafgaand aan vaccinatie.

Tabel 2: Seroprotectie-/Seroconversiepercentages* één maand na boostervaccinatie met Hexyon

 

 

Boostervaccinatie

Boostervaccinatie tijdens het tweede

 

 

op een leeftijd van

 

 

11-12 maanden na

levensjaar na een primaire kuur van

 

 

een primaire kuur

 

drie doses

 

 

 

van twee doses

 

 

 

Antilichaamdrempelwaarden

 

 

 

 

 

6, 10, 14

2, 3, 4

2, 4, 6

 

 

3, 5 Maanden

Weken

Maanden

Maanden

 

 

 

 

 

 

 

 

N=249**

N=204

N=178††

N=177 tot

 

 

 

 

 

396

 

 

 

 

 

 

 

 

%

%

%

%

 

 

 

 

 

 

Anti-difterie

 

100,0

100,0

100,0

97,2

(0,1 IE/ml)

 

 

 

 

 

 

Anti-tetanus

 

100,0

100,0

100,0

100,0

(0,1 IE/ml)

 

 

 

 

 

 

Anti-PT

 

 

 

 

 

(Seroconversie‡‡)

 

94,3

94,4

86,0

96,2

(Vaccinrespons§)

 

98,0

100,0

98,8

100,0

Anti-FHA

 

 

 

 

 

(Seroconversie‡‡)

 

97,6

99,4

94,3

98,4

(Vaccinrespons§)

 

100,0

100,0

100,0

100,0

 

Met hepatitis B-

 

 

 

 

 

vaccinatie bij de

/

100,0

/

99,7

Anti-HBs

geboorte

 

 

 

 

(10 mIE/ml)

Zonder hepatitis B-

 

 

 

 

 

vaccinatie bij de

96,4

98,5

98,9

99,4

 

geboorte

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anti-Polio type 1

 

100,0

100,0

98,9

100,0

(8 (1/verdunning))

 

 

 

 

 

 

Anti-Polio type 2

 

100,0

100,0

100,0

100,0

(8 (1/verdunning))

 

 

 

 

 

 

Anti-Polio type 3

 

99,6

100,0

100,0

100,0

(8 (1/verdunning))

 

 

 

 

 

 

Anti-PRP

 

93,5

98,5

98,9

98,3

(1,0 microgram/ml)

 

 

 

 

 

 

*Algemeen aanvaarde surrogaten (PT, FHA) of correlaten van bescherming (overige componenten) N = aantal geanalyseerde personen (per-protocolgroep)

**3, 5 maanden zonder hepatitis B-vaccinatie bij de geboorte (Finland, Zweden)

6, 10, 14 weken met en zonder hepatitis B-vaccinatie bij de geboorte (Republiek Zuid-Afrika)

††2, 3, 4 maanden zonder hepatitis B-vaccinatie bij de geboorte (Finland)

‡ 2, 4, 6 maanden zonder hepatitis B-vaccinatie bij de geboorte (Mexico) en met hepatitis B-vaccinatie bij de geboorte (Costa Rica en Colombia)

‡‡ Seroconversie: een minstens viervoudige toename ten opzichte van het niveau voorafgaand aan vaccinatie (voorafgaand aan dosis 1)

§ Vaccinrespons: in geval van een antilichaamconcentratie voorafgaand aan vaccinatie (voorafgaand aan dosis 1) van < 8 ELISA-eenheden/ml, moet de antilichaamconcentratie na boostervaccinatie ≥ 8 ELISA-eenheden/ml zijn. In andere gevallen moet de antilichaamconcentratie na boostervaccinatie gelijk zijn aan of hoger zijn dan de concentratie voorafgaand aan vaccinatie (voorafgaand aan dosis 1)

Immuunresponsen op Hib en pertussisantigenen na 2 doses op een leeftijd van 2 en 4 maanden

Bij een subgroep proefpersonen die op een leeftijd van 2, 4 en 6 maanden Hexyon kregen (N=148) werden na 2 doses de immuunresponsen op Hib-antigenen (PRP-antigenen) en pertussisantigenen (PT- en FHA-antigenen) beoordeeld. De immuunresponsen op PRP-, PT- en FHA-antigenen die een maand na 2 op een leeftijd van 2 en 4 maanden toegediende doses werden waargenomen, waren vergelijkbaar met de immuunresponsen die werden waargenomen een maand na 2 op een leeftijd van 3 en 5 maanden toegediende primingdoses. Een anti PRP titer ≥ 0,15 µg/ml werd aangetroffen bij 73,0% van de personen, een anti-PT-vaccinrespons bij 97,9% van de personen, en een anti-FHA- vaccinrespons bij 98,6% van de personen.

Persistentie van de immuunrespons

Studies naar de persistentie op lange termijn van door vaccin geïnduceerde antilichamen in verschillende primaire reeksen bij zuigelingen/kleuters volgend op een hepatitis B-vaccinatie wel of niet toegediend bij de geboorte, hebben onderhoudslevels aangetoond boven de erkende beschermingsniveaus of antilichaamdrempelwaardes voor antigeenvaccins (zie tabel 3).

Er is daarnaast aangetoond dat immuniteit tegen de hepatitis B-component van het vaccin kan aanhouden tot een leeftijd van 9 jaar. Nadat primaire series, bestaande uit één dosis van het hepatitis B-vaccin toegediend bij de geboorte, gevolgd door een 3-dosisserie bij zuigelingen op een leeftijd van 2, 4 en 6 maanden zonder een toegediende booster als kleuter, waarbij 49,3% van de gevaccineerden antilichamenlevels hadden van ≥ 10 mlE/ml met een geometrisch gemiddelde concentratie van 13,3 (95% CI: 8,82 – 20,0) mIE/ml.

Het immuungeheugen tegen hepatitis B is aangetoond door de aanwezigheid van een anamnestische respons op een challenge hepatitis B-vaccinatie op een leeftijd van 9 jaar. 93% van de gevaccineerden ontwikkelde een geometrisch gemiddelde concentratie van 3692 (95% CI: 1886 – 7225) mIE/ml na vaccinatie.

Tabel 3: Seroprotectiepercentagesa op een leeftijd van 4,5 jaar na vaccinatie met Hexyon

Antilichaamdrempelwaarden

Primair bij 6-10-14 weken en booster bij

 

15-18 maanden

maanden en booster

 

bij 12–24 months

 

 

 

 

 

 

 

 

Zonder hepatitis B

Met hepatitis B

Met hepatitis B bij

 

bij de geboorte

bij de geboorte

de geboorte

 

 

 

 

 

N=173b

N=103b

N=220c

 

%

%

%

 

 

 

 

Anti-difterie

98.2

(0.01 IE/ml)

(0.1 IE/ml)

75.3

64.4

57.2

Anti-tetanus

(0.01 IE/ml)

(0.1 IE/ml)

89.5

82.8

80.8

Anti-PTe

42.5

23.7

22.2

(8 ELISA-eenheden/ml)

Anti-FHAe

93.8

89.0

85.6

(8 ELISA-eenheden/ml)

Anti-HBs

73.3

96.1

92.3

(10 mIE/ml)

Anti-Polio type 1

NAd

NAd

99.5

(8 (1/verdunning))

Anti-Polio type 2

NAd

NAd

(8 (1/verdunning))

Anti-Polio type 3

NAd

NAd

(8 (1/verdunning))

Anti-PRP

98.8

(0.15 microgram/ml)

N = aantal geanalyseerde personen (per-protocol groep)

a:Algemeen geaccepteerde surrogaten (PT, FHA) of correlaten van bescherming (overige componenten)

b:6, 10, 14 weken met en zonder hepatitis B-vaccinatie bij de geboorte (Republiek Zuid-Afrika)

c:2, 4, 6 maanden met hepatitis B-vaccinatie bij de geboorte (Colombia)

d: Vanwege OPV Nationale Immunisatiedagen in het land kunnen de resultaten van Polio niet geanalyseerd worden.

e: 8 ELISA-eenheden/ml komt overeen met 4 LLOQ (Lower Limit Of Quantification in Enzyme-Linked Immunosorbent Assay ELISA). LLOQ waarde voor anti-PT and anti-FHA is 2 ELISA-eenheden/ml

Werkzaamheid en effectiviteit in de bescherming tegen pertussis

De beschermende werking van de acellulaire pertussisantigenen (aP-antigenen) in Hexyon tegen de meest ernstige, door de WHO gedefinieerde typische pertussis (21 dagen paroxysmaal hoesten) is gedocumenteerd in een gerandomiseerd dubbelblind onderzoek bij zuigelingen met een primaire reeks van 3 doses van een DTaP-vaccin in een hoog-endemisch land (Senegal). Uit dit onderzoek bleek de noodzaak van een boosterdosis bij peuters. Het vermogen van de aP-antigenen in Hexyon om de incidentie van pertussis in de kindertijd op lange termijn te reduceren en de pertussisziekte onder controle te houden, is aangetoond in een 10 jaar durende nationale surveillance inzake pertussis in Zweden met het pentavalent DTaP-IPV/Hib-vaccin waarbij werd gevaccineerd bij 3, 5 en 12 maanden. De resultaten van een langetermijnfollow-up tonen een zeer sterke afname van de pertussisincidentie na de tweede dosis, ongeacht het gebruikte vaccin.

Werkzaamheid in de bescherming tegen Hib invasieve ziekte

De werkzaamheid van combinatievaccins met DTaP en Hib (pentavalent en hexavalent, inclusief vaccins die het Hib-antigeen bevatten dat ook in Hexyon aanwezig is) tegen invasieve ziekte veroorzaakt door Hib is aangetoond in Duitsland met een uitgebreid postmarketingsurveillance onderzoek (over een follow-upperiode van vijf jaar). De werkzaamheid bedroeg 96,7% voor de volledige primaire reeks en 98,5% voor de boosterdosis (ongeacht de priming).

5.2Farmacokinetische eigenschappen

Er zijn geen farmacokinetische onderzoeken uitgevoerd.

5.3Gegevens uit het preklinisch veiligheidsonderzoek

Niet-klinische gegevens duiden niet op een speciaal risico voor mensen. Deze gegevens zijn afkomstig van conventioneel onderzoek op het gebied van toxiciteit bij herhaalde dosering en lokale tolerantieonderzoeken.

Op de injectieplaatsen werden chronische histologische inflammatoire veranderingen waargenomen die naar verwachting langzaam herstellen.

6.FARMACEUTISCHE GEGEVENS

6.1Lijst van hulpstoffen

Dinatriumwaterstoffosfaat

Kaliumdiwaterstoffosfaat

Trometamol

Sacharose

Essentiële aminozuren waaronder L-fenylalanine

Water voor injecties

Voor adsorbens: zie rubriek 2.

6.2Gevallen van onverenigbaarheid

In verband met het ontbreken van onderzoek naar onverenigbaarheden, mag dit vaccin niet met andere vaccins of geneesmiddelen gemengd worden.

6.3Houdbaarheid

3 jaar

6.4Speciale voorzorgsmaatregelen bij bewaren

Bewaren in de koelkast (2°C - 8°C).

Niet in de vriezer bewaren.

Bewaren in de oorspronkelijke verpakking ter bescherming tegen licht.

Stabiliteitsgegevens laten zien dat de vaccincomponenten gedurende 72 uur stabiel zijn bij temperaturen tot 25°C. Aan het einde van deze periode moet Hexyon worden gebruikt of worden weggegooid.Deze gegevens zijn slechts bedoeld om beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg te instrueren in geval zich een tijdelijke temperatuursoverschrijding heeft voorgedaan.

6.5Aard en inhoud van de verpakking

Hexyon in voorgevulde spuiten

0,5 ml suspensie in een voorgevulde spuit (type I-glas) met plunjerstop (halobutyl) en beschermdopje (halobutyl), zonder naald.

0,5 ml suspensie in een voorgevulde spuit (type I-glas) met plunjerstop (halobutyl) en beschermdopje (halobutyl), met 1 losse naald.

0,5 ml suspensie in een voorgevulde spuit (type I-glas) met plunjerstop (halobutyl) en beschermdopje (halobutyl), met 2 losse naalden.

Verpakkingsgrootte van 1 of 10 voorgevulde spuiten met of zonder naald. Verpakkingsgrootte van 50 voorgevulde spuiten zonder naald.

Multiverpakking met 50 (5 verpakkingen van 10) voorgevulde spuiten zonder naald.

Hexyon in injectieflacons

0,5 ml suspensie in een injectieflacon (type I-glas) met een stop (halobutyl). Verpakkingsgrootte van 10.

Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.

6.6Speciale voorzorgsmaatregelen voor het verwijderen en andere instructies

Hexyon in voorgevulde spuiten

Voor het gebruik moet de voorgevulde injectiespuit worden geschud zodat een homogene witachtige, troebele suspensie wordt verkregen.

De suspensie dient voor gebruik visueel geïnspecteerd te worden. Als er vreemde deeltjes en/of afwijkingen in het fysieke aspect worden waargenomen, dient de voorgevulde injectiespuit te worden afgevoerd.

Bij injectiespuiten zonder daarop bevestigde naald, moet de naald stevig op de injectiespuit worden bevestigd door deze een kwartslag te draaien.

Al het ongebruikte geneesmiddel of afvalmateriaal dient te worden vernietigd overeenkomstig lokale voorschriften.

Hexyon in injectieflacons

Voor het gebruik moet de injectieflacon worden geschud zodat een homogene witachtige, troebele suspensie wordt verkregen.

De suspensie dient voor gebruik visueel geïnspecteerd te worden. Als er vreemde deeltjes en/of afwijkingen in het fysieke aspect worden waargenomen, dient de injectieflacon te worden afgevoerd.

Met een injectiespuit wordt een dosis van 0,5 ml opgetrokken.

Al het ongebruikte geneesmiddel of afvalmateriaal dient te worden vernietigd overeenkomstig lokale voorschriften.

7.HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

Sanofi Pasteur Europe, 2 Avenue Pont Pasteur, 69007 Lyon, Frankrijk

8.NUMMER(S) VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

Hexyon in voorgevulde spuiten

EU/1/13/829/002

EU/1/13/829/003

EU/1/13/829/004

EU/1/13/829/005

EU/1/13/829/006

EU/1/13/829/007

EU/1/13/829/008

EU/1/13/829/009

Hexyon in injectieflacons

EU/1/13/829/001

9. DATUM VAN EERSTE VERLENING VAN DE VERGUNNING/VERLENGING VAN DE VERGUNNING

Datum van eerste verlening van de vergunning: 17 april 2013

10.DATUM VAN HERZIENING VAN DE TEKST

{MM/JJJJ}

Gedetailleerde informatie over dit geneesmiddel is beschikbaar op de website van het Europees Geneesmiddelenbureau (http://www.ema.europa.eu).

Commentaar

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hulp
  • Get it on Google Play
  • Over
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    Geneesmiddelen op recept vermeld