Dutch
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Imbruvica (ibrutinib) – Bijsluiter - L01XE27

Updated on site: 07-Oct-2017

Naam van geneesmiddelImbruvica
ATC codeL01XE27
Werkzame stofibrutinib
ProducentJanssen-Cilag International NV

Bijsluiter: informatie voor de patiënt

IMBRUVICA 140 mg harde capsules ibrutinib

Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Daardoor kan snel nieuwe veiligheidsinformatie worden vastgesteld. U kunt hieraan bijdragen door melding te maken van alle bijwerkingen die u eventueel zou ervaren. Aan het einde van rubriek 4 leest u hoe u dat kunt doen.

Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke informatie in voor u.

Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige.

Geef dit geneesmiddel niet door aan anderen, want het is alleen aan u voorgeschreven. Het kan schadelijk zijn voor anderen, ook al hebben zij dezelfde klachten als u.

Krijgt u last van een van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige.

Inhoud van deze bijsluiter

1.Wat is IMBRUVICA en waarvoor wordt dit middel gebruikt?

2.Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

3.Hoe gebruikt u dit middel?

4.Mogelijke bijwerkingen

5.Hoe bewaart u dit middel?

6.Inhoud van de verpakking en overige informatie

1.Wat is IMBRUVICA en waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Wat is IMBRUVICA?

IMBRUVICA is een geneesmiddel tegen kanker met de werkzame stof ibrutinib. Het behoort tot een klasse van geneesmiddelen met de naam proteïnekinaseremmers.

Waarvoor wordt IMBRUVICA gebruikt?

Dit middel wordt gebruikt voor de behandeling van de volgende soorten bloedkanker bij volwassenen:

mantelcellymfoom (MCL), een type kanker van de lymfeklieren, als de ziekte is teruggekomen of niet heeft gereageerd op behandeling.

chronische lymfatische leukemie (CLL), een type kanker van bepaalde witte bloedcellen – de lymfocyten – waarbij ook de lymfeklieren betrokken zijn. IMBRUVICA wordt gebruikt bij patiënten die nog niet eerder zijn behandeld voor CLL, of als de ziekte is teruggekomen of niet heeft gereageerd op behandeling.

ziekte van Waldenström (macroglobulinemie) (WM), een type kanker van bepaalde witte bloedcellen – de lymfocyten. Het wordt gebruikt als de ziekte is teruggekomen of niet heeft gereageerd op behandeling, of bij patiënten voor wie chemotherapie die samen met een afweerstof gegeven wordt, geen geschikte therapie is.

Hoe werkt IMBRUVICA?

Bij MCL, CLL en WM werkt IMBRUVICA door in het lichaam Bruton's tyrosinekinase te blokkeren. Dit is een eiwit (proteïne) in het lichaam dat de kankercellen helpt te groeien en overleven. Door dit eiwit te blokkeren helpt IMBRUVICA kankercellen te doden en zo hun aantal te verminderen. Het vertraagt ook de verergering van de kanker.

2.Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?

U bent allergisch voor een van de stoffen in dit geneesmiddel. Deze stoffen kunt u vinden in rubriek 6.

U gebruikt een kruidenmiddel genaamd sint-janskruid, gebruikt tegen depressie. Als u dit niet zeker weet, raadpleeg dan uw arts, apotheker of verpleegkundige voordat u dit geneesmiddel gebruikt.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?

Neem contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige voordat u dit middel gebruikt:

als u ooit een ongewone blauwe plek of bloeding heeft gehad of als u medicijnen of voedingssupplementen gebruikt waardoor u een hoger risico op een bloeding heeft (zie de rubriek ‘Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?’)

als u een voorgeschiedenis heeft van onregelmatige hartslag (boezemfibrilleren) of ernstig hartfalen, waardoor u kortademig bent en gezwollen benen kunt krijgen

als u lever- of nierproblemen heeft

als u onlangs een operatie heeft ondergaan, in het bijzonder als hierdoor de opname van voeding of geneesmiddelen uit uw maag of darm kan worden aangetast

als er bij u een operatie gepland wordt – uw arts kan u dan vragen om voor een korte tijd met

IMBRUVICA te stoppen.

Als een van deze situaties bij u van toepassing is (of als u dat niet zeker weet), raadpleeg dan uw arts, apotheker of verpleegkundige voordat u dit geneesmiddel gebruikt.

Vertel het uw arts onmiddellijk als u of iemand anders bij u tijdens het gebruik van IMBRUVICA het volgende opmerkt: geheugenverlies, moeite met nadenken, problemen met lopen of afname van het gezichtsvermogen ‒ deze verschijnselen kunnen het gevolg zijn van een zeer zeldzame maar ernstige herseninfectie die fataal kan aflopen (progressieve multifocale leuko-encefalopathie of PML).

Testen en controles voor en tijdens de behandeling

Tumorlysissyndroom (TLS): ongebruikelijke hoeveelheden chemische stoffen – veroorzaakt door de snelle afbraak van kankercellen – zijn voorgekomen in het bloed tijdens de behandeling van kanker en soms zelfs zonder behandeling. Dit kan leiden tot veranderingen in de werking van de nieren, een abnormale hartslag of epileptische toevallen. Uw arts of een andere zorgverlener kan een bloedonderzoek laten doen om op TLS te testen.

Lymfocytose: laboratoriumonderzoek kan een verhoging van het aantal witte bloedcellen (zogenaamde lymfocyten) in uw bloed aantonen tijdens de eerste behandelweken. Dit is volgens verwachting en kan een paar maanden duren. Het betekent niet noodzakelijkerwijs dat uw bloedkanker erger aan het worden is. Uw arts zal de aantallen bloedcellen voor en tijdens de behandeling controleren en in zeldzame gevallen kan het nodig zijn dat u een ander medicijn krijgt. Bespreek met uw arts wat de onderzoeksuitslagen betekenen.

Kinderen en jongeren tot 18 jaar

IMBRUVICA mag niet worden gebruikt bij kinderen en jongeren tot 18 jaar. Dit omdat het in deze leeftijdsgroepen niet is onderzocht.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?

Gebruikt u naast IMBRUVICA nog andere geneesmiddelen, heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder recept kunt kopen, kruidenmiddelen en voedingssupplementen. Dit omdat IMBRUVICA de werking van sommige andere middelen kan beïnvloeden. Ook kunnen andere middelen invloed hebben op de werking van IMBRUVICA.

IMBRUVICA kan ervoor zorgen dat u makkelijker bloedingen krijgt. Dit betekent dat u het aan uw arts moet vertellen als u andere (genees)middelen gebruikt die uw risico op bloedingen verhogen. Dit zijn onder andere:

acetylsalicylzuur (aspirine) en andere ontstekingsremmers, de zogenaamde NSAID’s (niet- steroïde anti-inflammatoire middelen) zoals ibuprofen of naproxen

‘bloedverdunners’ zoals warfarine, heparine of andere geneesmiddelen tegen bloedpropjes

voedingssupplementen die het risico op een bloeding verhogen zoals visolie, vitamine E of lijnzaad.

Als u een van bovenstaande middelen gebruikt (of als u dat niet zeker weet), raadpleeg dan uw arts, apotheker of verpleegkundige voordat u IMBRUVICA gaat gebruiken.

Zeg het ook tegen uw arts als u een of meer van de volgende geneesmiddelen gebruikt – De effecten van IMBRUVICA of andere geneesmiddelen kunnen worden beïnvloed als u IMBRUVICA gelijktijdig met een van de volgende geneesmiddelen gebruikt:

geneesmiddelen genaamd antibiotica, voor de behandeling van infecties met bacteriën – claritromycine, telitromycine, ciprofloxacine, erytromycine of rifampicine

middelen tegen schimmelinfecties – ketoconazol, itraconazol, fluconazol of voriconazol

middelen bij hiv-infectie – ritonavir, cobicistat, indinavir, nelfinavir, saquinavir, amprenavir, atazanavir, darunavir/ritonavir of fosamprenavir

geneesmiddelen ter voorkoming van misselijkheid en braken door chemotherapie – aprepitant

geneesmiddelen tegen depressie – nefazodon

geneesmiddelen genaamd kinaseremmers, voor de behandeling van andere soorten kanker – crizotinib of imatinib

geneesmiddelen genaamd calciumkanaalblokkers, tegen hoge bloeddruk of pijn op de borst – diltiazem of verapamil

geneesmiddelen genaamd statines, voor de behandeling van hoog cholesterol – rosuvastatine

geneesmiddelen voor het hart/tegen hartritmestoornis – amiodaron of dronedaron

geneesmiddelen ter voorkoming van epileptische aanvallen, voor de behandeling van epilepsie

of voor de behandeling van een pijnlijke gezichtsaandoening met de naam trigeminusneuralgie – carbamazepine of fenytoïne.

Als u een van bovenstaande middelen gebruikt (of als u dat niet zeker weet), raadpleeg dan uw arts, apotheker of verpleegkundige voordat u IMBRUVICA gaat gebruiken.

Als u digoxine gebruikt, een geneesmiddel voor hartproblemen, of methotrexaat, een geneesmiddel gebruikt voor de behandeling van andere vormen van kanker en om de activiteit van het afweersysteem te verlagen (bijvoorbeeld voor reumatoïde artritis of psoriasis), moet u dat ten minste 6 uur vóór of na IMBRUVICA innemen.

Waarop moet u letten met eten en drinken?

Neem IMBRUVICA niet in met grapefruit/pompelmoes of met zure sinaasappels (pomerans) – dit betekent dat u deze niet mag eten, het sap ervan niet mag drinken en geen supplementen mag gebruiken waar dit mogelijk in zit. Dit omdat het de hoeveelheid IMBRUVICA in uw bloed kan verhogen.

Zwangerschap, borstvoeding en vruchtbaarheid

Zorg dat u niet in verwachting raakt zolang u dit geneesmiddel gebruikt. Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige voordat u dit geneesmiddel gebruikt.

IMBRUVICA mag niet worden gebruikt tijdens de zwangerschap. Er is geen informatie over de veiligheid van IMBRUVICA bij zwangere vrouwen.

Vrouwen die zwanger kunnen worden moeten een zeer effectieve anticonceptiemethode gebruiken zolang ze IMBRUVICA krijgen en tot drie maanden daarna, om te voorkomen dat ze zwanger worden terwijl ze met IMBRUVICA worden behandeld. Als u anticonceptie op basis van hormonen gebruikt –

zoals de pil, of een andere vorm – dan moet u daarnaast ook een barrièremethode gebruiken (bijvoorbeeld condooms).

Vertel het uw arts onmiddellijk als u zwanger bent.

Geef uw kind geen borstvoeding zolang u dit middel gebruikt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

U kunt zich vermoeid of duizelig voelen nadat u IMBRUVICA heeft ingenomen. Dat kan invloed hebben op uw rijvaardigheid of uw vermogen machines te bedienen.

3.Hoe gebruikt u dit middel?

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals uw arts, apotheker of verpleegkundige u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige.

Hoeveel moet u innemen? Mantelcellymfoom (MCL)

De aanbevolen dosering IMBRUVICA is vier capsules (560 mg) eenmaal per dag.

Chronische lymfatische leukemie (CLL)/ziekte van Waldenström (macroglobulinemie - WM)

De aanbevolen dosering IMBRUVICA is drie capsules (420 mg) eenmaal per dag.

Uw arts kan uw dosis aanpassen.

Hoe neemt u dit middel in?

Neem de capsules in door de mond (oraal) met een glas water.

Neem de capsules elke dag op ongeveer hetzelfde tijdstip in.

Slik de capsules in hun geheel door. Maak ze niet open, breek ze niet en kauw er niet op.

Heeft u te veel van dit middel ingenomen?

Als u meer IMBRUVICA heeft ingenomen dan u had moeten innemen, raadpleeg dan een arts of ga direct naar een ziekenhuis. Neem de capsules en deze bijsluiter mee.

Bent u vergeten dit middel in te nemen?

Als u een dosis heeft overgeslagen, dan kunt u deze op dezelfde dag zo spoedig mogelijk alsnog innemen, waarbij u de volgende dag weer terugkeert naar het normale schema.

Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.

Als u niet zeker weet wat u moet doen, spreek dan met uw arts, apotheker of verpleegkundige over wanneer u de volgende dosis in moet nemen.

Als u stopt met het gebruik van dit middel

Stop niet met dit middel, tenzij uw arts u zegt dit te doen.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige.

4.Mogelijke bijwerkingen

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken. De volgende bijwerkingen kunnen met dit middel optreden.

Stop met IMBRUVICA en informeer direct een arts als u een van de volgende bijwerkingen opmerkt:

huiduitslag met jeuk en bultjes; moeilijk ademhalen; gezwollen gezicht, lippen, tong of keel – het kan zijn dat u een allergische reactie op dit middel heeft.

Raadpleeg onmiddellijk een arts als u een van de volgende bijwerkingen opmerkt:

Zeer vaak (kan bij meer dan 1 op de 10 mensen voorkomen)

koorts, rillingen, pijn in het lichaam, vermoeidheid, verschijnselen van verkoudheid of griep, kortademigheid – dit kunnen verschijnselen zijn van een infectie (met een virus, een bacterie of een schimmel). Dit kunnen infecties van de neus, de bijholtes of de keel zijn (infectie van de bovenste luchtwegen), of van de longen of de huid.

blauwe plekken of makkelijker ontstaan van blauwe plekken.

Vaak (kan bij meer dan 1 op de 100 mensen voorkomen)

ernstige infecties in het hele lichaam (bloedvergiftiging)

urineweginfecties

neusbloedingen, kleine rode of paarse plekjes die worden veroorzaakt door bloeding onder de huid

bloed in de ontlasting of urine, zwaardere menstruaties, bloeding die u niet kunt stelpen uit een wond, verwardheid, hoofdpijn met onduidelijke spraak of waarbij u zich licht in het hoofd voelt

– dit kunnen verschijnselen zijn van een ernstige inwendige bloeding in uw maag, darm of hersenen

snelle hartslag, overslaande hartslag, zwakke of onregelmatige hartslag (polsslag) (dit zijn verschijnselen van boezemfibrilleren)

een verhoging van het aantal of het aandeel witte bloedcellen in bloedonderzoek

een laag aantal witte bloedcellen met koorts (febriele neutropenie)

ongebruikelijke hoeveelheden chemische stoffen – veroorzaakt door de snelle afbraak van kankercellen – zijn voorgekomen in het bloed tijdens de behandeling van kanker en soms zelfs zonder behandeling (tumorlysissyndroom)

huidkanker, die geen melanoom is - meestal gaat het dan om plaveiselcelkanker of basaalcelkanker

zich duizelig voelen

wazig zien

hoge bloeddruk

roodheid van de huid

veel ‘urinezuur’ in het bloed (aangetoond in bloedonderzoek); dit kan jicht veroorzaken

ontsteking in de longen die blijvende schade tot gevolg kan hebben

afbreken van de nagels.

Soms (kan bij meer dan 1 op de 1.000 mensen voorkomen)

een sterk verhoogd aantal witte bloedcellen waardoor cellen kunnen samenklonteren

allergische reactie, soms ernstig, mogelijk met een gezwollen gezicht, lip, mond, tong of keel, moeite met slikken of ademhalen, jeukende huiduitslag (galbulten).

Andere zeer vaak voorkomende bijwerkingen

zweertjes in de mond

hoofdpijn

verstopping (constipatie)

misselijkheid of braken

diarree; het kan nodig zijn dat uw arts u vocht en zout toedient of een ander geneesmiddel geeft

huiduitslag

pijnlijke armen of benen

rugpijn of gewrichtspijn

spierkramp, spierpijn of samentrekking van de spieren (spasmes)

een laag aantal cellen die helpen om uw bloed te laten stollen (bloedplaatjes), een zeer laag aantal witte bloedcellen – aangetoond in bloedonderzoek

gezwollen handen, enkels of voeten.

Niet bekend (kan met de beschikbare gegevens niet worden bepaald)

leverfalen

ernstige huiduitslag met blaarvorming en loslaten van de huid, met name rond de mond, neus, ogen en geslachtsorganen (stevens-johnsonsyndroom).

Het melden van bijwerkingen

Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige. Dit geldt ook voor mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan. U kunt bijwerkingen ook rechtstreeks melden via het nationale meldsysteem zoals vermeld in aanhangsel V. Door bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van dit geneesmiddel.

5.Hoe bewaart u dit middel?

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de doos en het flesetiket na EXP. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Voor dit geneesmiddel zijn er geen speciale bewaarcondities.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.

6. Inhoud van de verpakking en overige informatie

Welke stoffen zitten er in dit middel?

De werkzame stof in dit middel is ibrutinib. Elke harde capsule bevat 140 mg ibrutinib.

De andere stoffen in dit middel zijn:

-inhoud van de capsule: croscarmellosenatrium, magnesiumstearaat, microkristallijne cellulose en natriumlaurylsulfaat;

-omhulsel van de capsule: gelatine en titaniumdioxide (E 171);

-printinkt: schellak, zwart ijzeroxide (E 172) en propyleenglycol.

Hoe ziet IMBRUVICA eruit en hoeveel zit er in een verpakking?

IMBRUVICA zijn witte, ondoorzichtige, harde capsules met op één zijde in zwarte inkt ‘ibr 140 mg’. De capsules zitten in een plastic fles met een kindveilige sluiting van polypropyleen. In elke fles zitten 90 of 120 capsules. Elke doos bevat één fles.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen

Janssen-Cilag International NV

Turnhoutseweg 30

B-2340 Beerse

België

Fabrikant

Janssen Pharmaceutica NV

Turnhoutseweg 30

B-2340 Beerse

België

Neem voor alle informatie met betrekking tot dit geneesmiddel contact op met de lokale vertegenwoordiger van de houder van de vergunning voor het in de handel brengen:

België/Belgique/Belgien

Janssen-Cilag NV

Antwerpseweg 15-17

B-2340 Beerse

Tel/Tél: +32 14 64 94 11

България

„Джонсън & Джонсън България” ЕООД ж.к. Младост 4 Бизнес Парк София, сграда 4 София 1766

Тел.: +359 2 489 94 00

Česká republika

Janssen-Cilag s.r.o. Karla Engliše 3201/06

CZ-150 00 Praha 5 - Smíchov Tel. +420 227 012 227

Danmark

Janssen-Cilag A/S

Bregnerødvej 133

DK-3460 Birkerød

Tlf: +45 45 94 82 82

Deutschland

Janssen-Cilag GmbH

Johnson & Johnson Platz 1

D-41470 Neuss

Tel: +49 2137 955 955

Eesti

UAB "JOHNSON & JOHNSON" Eesti filiaal Lõõtsa 2

EE-11415 Tallinn

Tel: +372 617 7410

Ελλάδα

Janssen-Cilag Φαρμακευτική Α.Ε.Β.Ε. Λεωφόρος Ειρήνης 56

GR-151 21 Πεύκη, Αθήνα Tηλ: +30 210 80 90 000

Lietuva

UAB "JOHNSON & JOHNSON"

Geležinio Vilko g. 18A

LT-08104 Vilnius

Tel: +370 5 278 68 88

Luxembourg/Luxemburg

Janssen-Cilag NV

Antwerpseweg 15-17

B-2340 Beerse

Belgique/Belgien

Tél/Tel: +32 14 649 411

Magyarország

Janssen-Cilag Kft.

Nagyenyed u. 8-14

H-Budapest, 1123

Tel.: +36 1 884 2858

Malta

Am Mangion Ltd.

Mangion Building, Triq Ġdida fi Triq Valletta MT-Ħal-Luqa LQA 6000

Tel: +356 2397 6000

Nederland

Janssen-Cilag B.V.

Dr. Paul Janssenweg 150

NL-5026 RH Tilburg

Tel: +31 13 583 73 73

Norge

Janssen-Cilag AS

Postboks 144

NO-1325-Lysaker

Tlf: +47 24 12 65 00

Österreich

Janssen-Cilag Pharma GmbH Vorgartenstraße 206B A-1020 Wien

Tel: +43 1 610 300

España

Polska

Janssen-Cilag, S.A.

Janssen-Cilag Polska Sp. z o.o.

ul. Iłżecka 24

E-28042 Madrid

PL-02-135 Warszawa

Tel: +34 91 722 81 00

Tel.+48 22 237 60 00

France

Portugal

Janssen-Cilag

Janssen-Cilag Farmacêutica, Lda.

1, rue Camille Desmoulins, TSA 91003

Estrada Consiglieri Pedroso, 69 A

F-92787 Issy Les Moulineaux, Cedex 9

Queluz de Baixo

Tél: 0 800 25 50 75 / +33 1 55 00 40 03

PT-2734-503 Barcarena

 

Tel: +351 21 43 68 835

Hrvatska

România

Johnson & Johnson S.E. d.o.o.

Johnson & Johnson România SRL

Oreškovićeva 6H

Strada Tipografilor Nr. 11-15

HR-10010 Zagreb

Clădirea S-Park, Corp B3-B4, Etaj 3

Tel: + 385 1 66 10 700

013714 Bucureşti, ROMANIA

 

Tel: +40 21 207 18 00

Ireland

Slovenija

Janssen-Cilag Ltd.

Johnson & Johnson d.o.o.

50-100 Holmers Farm Way

Šmartinska cesta 53

High Wycombe

SI-1000 Ljubljana

Buckinghamshire HP12 4EG

Tel: +386 1 401 18 30

United Kingdom

 

Tel: +44 1494 567 567

 

Ísland

Slovenská republika

Janssen-Cilag AB

Johnson & Johnson, s.r.o.

c/o Vistor hf.

CBC III, Karadžičova 12

Hörgatúni 2

SK-821 08 Bratislava

IS-210 Garðabær

Tel: +421 232 408 400

Sími: +354 535 7000

 

Italia

Suomi/Finland

Janssen-Cilag SpA

Janssen-Cilag Oy

Via M.Buonarroti, 23

Vaisalantie/Vaisalavägen 2

I-20093 Cologno Monzese MI

FI-02130 Espoo/Esbo

Tel: +39 02 2510 1

Puh/Tel: +358 207 531 300

Κύπρος

Sverige

Βαρνάβας Χατζηπαναγής Λτδ

Janssen-Cilag AB

Λεωφόρος Γιάννου Κρανιδιώτη 226

Box 4042

Λατσιά

SE-16904 Solna

CY-2234 Λευκωσία

Tel: +46 8 626 50 00

Τηλ: ++357 22 207 700

 

Latvija

United Kingdom

UAB "JOHNSON & JOHNSON" filiāle Latvijā

Janssen-Cilag Ltd.

Mūkusalas iela 101

50-100 Holmers Farm Way

Rīga, LV-1004

High Wycombe

Tel: +371 678 93561

Buckinghamshire HP12 4EG - UK

 

Tel: +44 1494 567 444

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in < {MM/JJJJ}> < {maand JJJJ}>.

Andere informatiebronnen

Meer informatie over dit geneesmiddel is beschikbaar op de website van het Europees Geneesmiddelenbureau (http://www.ema.europa.eu).

Commentaar

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hulp
  • Get it on Google Play
  • Over
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    Geneesmiddelen op recept vermeld