Dutch
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Kalydeco (ivacaftor) - R07AX02

Updated on site: 08-Oct-2017

Naam van geneesmiddelKalydeco
ATC codeR07AX02
Werkzame stofivacaftor
ProducentVertex Pharmaceuticals (Europe) Ltd

Kalydeco

ivacaftor

Dit document is een samenvatting van het Europees openbaar beoordelingsrapport (EPAR) voor Kalydeco. Het geeft uitleg over de aanpak van het Comité voor geneesmiddelen voor menselijk gebruik (CHMP) bij de beoordeling van het geneesmiddel, een proces dat tot doel heeft een positief advies voor vergunningverlening en aanbevelingen voor de gebruiksvoorwaarden van Kalydeco vast te stellen.

Wat is Kalydeco?

Kalydeco is een geneesmiddel dat de werkzame stof ivacaftor bevat. Het is verkrijgbaar in de vorm van tabletten (150 mg) en als granulaat (50 mg en 75 mg) in zakjes.

Wanneer wordt Kalydeco voorgeschreven?

Kalydeco wordt gebruikt voor de behandeling van taaislijmziekte (cystische fibrose) bij patiënten van twee jaar en ouder die een van de negen mutaties hebben in het gen voor het eiwit met de naam cystische-fibrose-transmembraanconductieregulator (CFTR). De mutaties zijn: G551D, G1244E, G1349D, G178R, G551S, S1251N, S1255P, S549N en S549R (ook bekend als 'gating' mutaties).

Kalydeco wordt ook gebruikt voor de behandeling van patiënten van 18 jaar en ouder met taaislijmziekte die de R117H-mutatie in het CTFR-gen hebben.

Taaislijmziekte is een erfelijke ziekte van met name de cellen die slijm in de longen afscheiden en van de cellen van de klieren in het darmkanaal en de alvleesklier die spijsverteringssappen afscheiden. Bij taaislijmziekte worden de afscheidingen dik en veroorzaken ze verstopping. Ophoping van dikke en kleverige afscheidingen in de longen veroorzaakt ontsteking en langdurige infectie. In de darmen leiden verstopping van de kanalen van de alvleesklier en de lever alsmede de aanmaak van abnormale spijsverteringssappen tot vertraging van de voedselvertering en tot slechte groei.

Aangezien het aantal patiënten met taaislijmziekte klein is, wordt de ziekte als ‘zeldzaam’ beschouwd en werd Kalydeco op 8 juli 2008 aangewezen als ‘weesgeneesmiddel’ (een geneesmiddel voor zeldzame aandoeningen).

Dit geneesmiddel is uitsluitend op doktersvoorschrift verkrijgbaar.

Hoe wordt Kalydeco gebruikt?

Kalydeco mag alleen worden voorgeschreven door artsen met ervaring in de behandeling van taaislijmziekte, en alleen aan patiënten bij wie een van de hierboven genoemde tien mutaties is vastgesteld.

Voor kinderen van twee jaar en ouder met een gewicht van minder dan 25 kg moet het granulaat worden gebruikt. Dit moet worden gemengd met 5 ml zacht voedsel of vocht om er een oplossing van te maken die via de mond kan worden ingenomen. Voor kinderen met een lichaamsgewicht tussen 14 en 25 kg is de aanbevolen dosis 75 mg tweemaal daags. Voor kinderen met een gewicht lager dan 14 kg is de aanbevolen dosis 50 mg tweemaal daags.

Bij kinderen van zes jaar en ouder met een gewicht van 25 kg of meer worden de tabletten gebruikt. De aanbevolen dosis is tweemaal daags één tablet van 150 mg.

De tabletten of het granulaat moeten met een tussenpoos van 12 uur worden ingenomen met vetbevattend voedsel, zoals maaltijden die zijn bereid met boter of olie of voedingsmiddelen die eieren, kaas, noten, volle melk of vlees bevatten. Voedsel dat grapefruit of pomerans (zure sinaasappel) bevat, moet tijdens behandeling met Kalydeco worden vermeden, omdat dit fruit invloed kan hebben op de manier waarop het geneesmiddel in het lichaam wordt geabsorbeerd en afgebroken.

Vóór en tijdens de behandeling met Kalydeco moeten regelmatig bloedonderzoeken worden uitgevoerd om de leverfunctie te controleren. Bij patiënten met een ernstig verminderde leverfunctie mag met Kalydeco alleen worden gestart als de voordelen groter zijn dan de risico’s. Deze patiënten moeten beginnen met een lagere dosis die om de dag wordt toegediend. Het toedieningsschema van Kalydeco moet mogelijk worden aangepast bij patiënten die bepaalde geneesmiddelen gebruiken.

Raadpleeg voor meer informatie de samenvatting van de productkenmerken, die eveneens in het EPAR is opgenomen.

Hoe werkt Kalydeco?

Taaislijmziekte wordt veroorzaakt door een mutatie in het CFTR-gen. De mutatie leidt tot problemen met de eiwitkanalen die zijn betrokken bij de aanmaak van slijm en spijsverteringssappen. Deze kanalen worden gebruikt om ionen (geladen atomen en moleculen) in en uit de uitscheiding producerende cellen te voeren. Wanneer de kanalen gebrekkig zijn, kunnen uitscheidingen abnormaal dik worden.

De werkzame stof in Kalydeco, ivacaftor, verhoogt de activiteit van de gebrekkige kanalen bij patiënten met de mutaties G551D, G1244E, G1349D, G178R, G551S, S1251N, S1255P, S549N,

S549R of R117H. Dit normaliseert het vervoer van de ionen door de kanalen, wat de afscheiding minder dik maakt en zo de symptomen van de ziekte verlicht.

Hoe is Kalydeco onderzocht?

Kalydeco werd vergeleken met placebo in twee hoofdstudies onder 219 patiënten met taaislijmziekte die de G551D-mutatie hadden. Aan de ene studie namen patiënten ouder dan twaalf jaar deel, aan de andere patiënten tussen zes en twaalf jaar.

In een derde studie werd de werkzaamheid van Kalydeco onderzocht bij patiënten met taaislijmziekte door andere mutaties dan G551D. In deze studie, die betrekking had op 39 patiënten ouder dan zes jaar, werd Kalydeco vergeleken met placebo.

In een vierde studie werd de werkzaamheid van Kalydeco onderzocht bij patiënten met taaislijmziekte die de R117H-mutatie hadden. Deze studie betrof 69 patiënten van zes jaar en ouder.

De belangrijkste graadmeter voor de werkzaamheid was bij deze studies gebaseerd op verbeteringen bij de patiënt van het percentage van het gedurende de eerste seconde geforceerd expiratoir (uitgeademd) volume (FEV1), aangepast voor de leeftijd, de lengte en het geslacht van de patiënt. FEV1 is de maximale hoeveelheid lucht die een persoon in één seconde kan uitademen en is een graadmeter voor het functioneren van de longen.

In een vijfde studie werd de veiligheid van Kalydeco-granulaat onderzocht onder 34 patiënten tussen twee en vijf jaar oud met taaislijmziekte veroorzaakt door een mutatie van G551D of S549N. De studie keek naar het lichaamsgewicht en de hoeveelheid chloride in het zweet, die beide verlaagd zijn bij patiënten met taaislijmziekte.

Welke voordelen bleek Kalydeco tijdens de studies te hebben?

Kalydeco bleek werkzaam te zijn wat betreft de verbetering van de longfunctie bij patiënten met taaislijmziekte door G551D-mutatie. Na 24 weken behandeling was bij patiënten van twaalf jaar en ouder die Kalydeco gebruikten sprake van gemiddeld 10,6 procentpunt meer verbetering van het percentage voorspelde FEV1 dan bij degenen die placebo gebruikten. Soortgelijke resultaten werden waargenomen bij patiënten tussen zes en elf jaar, bij wie behandeling met Kalydeco 12,5 procentpunt meer verbetering gaf dan met placebo.

Kalydeco was ook werkzaam bij patiënten met andere mutaties dan G551D. In de derde studie kon na acht weken behandeling bij patiënten die Kalydeco gebruikten gemiddeld 10,7 procentpunt meer verbetering worden opgetekend dan bij degenen die placebo gebruikten. In de vierde studie bij patiënten met de R117H-mutatie werd geen verschil waargenomen tussen placebo en Kalydeco bij kinderen van zes jaar en ouder. Bij analyse van enkel de resultaten voor de patiënten in deze studie van achttien jaar en ouder werd een gemiddelde verbetering van circa 5,0 procentpunten waargenomen bij patiënten die Kalydeco namen in vergelijking met placebo.

In de studie bij kinderen tussen twee en vijf jaar had het Kalydeco-granulaat een positief effect op het lichaamsgewicht en de hoeveelheid chloride in het zweet.

Welke risico’s houdt het gebruik van Kalydeco in?

De meest voorkomende bijwerkingen van Kalydeco bij patiënten van zes jaar en ouder zijn hoofdpijn (23,9%), keelpijn (22,0%), infectie aan de bovenste luchtwegen (verkoudheid, 22,0%), neusverstopping (20,2%), buikpijn (15,6%), nasofaryngitis (keel- en neusontsteking, 14,7%), diarree (12,8%), duizeligheid (9,2%), huiduitslag (12,8%), bacteriën in slijm (12,8%) en een verhoogd aantal van bepaalde leverenzymen (12,8%).

Bij kinderen van twee tot en met vijf jaar waren de meest voorkomende bijwerkingen neusverstopping (26,5%), infectie van de bovenste luchtwegen (23,5%), verhoogde leverenzymen (14,7%), uitslag (11,8%) en bacteriën in het slijm (11,8%).

Zie de bijsluiter voor het volledige overzicht van alle bijwerkingen van en beperkende voorwaarden voor Kalydeco.

Waarom is Kalydeco goedgekeurd?

Er is aangetoond dat Kalydeco de longfunctie verbetert bij patiënten van zes jaar en ouder met een CTFR-'gating' mutatie en bij patiënten van achttien jaar en ouder met een R117H-mutatie. Aanvullende gegevens ondersteunen ook de werkzaamheid van Kalydeco bij kinderen van twee tot en met vijf jaar met een G551D- of S549N-mutatie. Het geneesmiddel bleek ook een aanvaardbaar veiligheidsprofiel te hebben. Het CHMP heeft geconcludeerd dat de voordelen van Kalydeco groter zijn dan de risico’s en heeft geadviseerd een vergunning te verlenen voor het in de handel brengen van dit middel. Het CHMP merkte echter ook op dat er beperkte gegevens over de langetermijneffecten van het geneesmiddel beschikbaar waren en dat de firma aanvullende gegevens moet overleggen.

Welke maatregelen worden er genomen om een veilig en doeltreffend gebruik van Kalydeco te waarborgen?

Om een zo veilig mogelijk gebruik van Kalydeco te waarborgen, is een risicobeheerplan opgesteld. Op basis van dit plan is in de samenvatting van de productkenmerken en de bijsluiter van Kalydeco veiligheidsinformatie opgenomen, onder andere over de gepaste voorzorgsmaatregelen die professionele zorgverleners en patiënten moeten nemen.

Bovendien voert de firma een observatiestudie gedurende vijf jaar uit ter beoordeling van de effecten van het geneesmiddel op langere termijn alsmede een observatiestudie gedurende zes jaar bij kinderen die ten tijde van de behandeling twee tot en met vijf jaar oud waren, ter beoordeling van de langetermijneffecten van een vroege behandelingstart.

Overige informatie over Kalydeco

De Europese Commissie heeft op 23 juli 2012 een in de hele Europese Unie geldige vergunning voor het in de handel brengen van Kalydeco verleend.

Het volledige EPAR voor Kalydeco is te vinden op de website van het Europees Geneesmiddelenbureau: ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/European public assessment reports. Lees de bijsluiter (ook onderdeel van het EPAR) of neem contact op met uw arts of apotheker voor meer informatie over de behandeling met Kalydeco.

De samenvatting van het advies van het Comité voor weesgeneesmiddelen over Kalydeco is te vinden op de website van het Europees Geneesmiddelenbureau: ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/Rare disease designation.

Deze samenvatting is voor het laatst bijgewerkt in 11-2015.

Commentaar

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hulp
  • Get it on Google Play
  • Over
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    Geneesmiddelen op recept vermeld