Dutch
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Lysodren (mitotane) – Etikettering - L01XX23

Updated on site: 08-Oct-2017

Naam van geneesmiddelLysodren
ATC codeL01XX23
Werkzame stofmitotane
ProducentLaboratoire HRA Pharma

GEGEVENS DIE OP DE BUITENVERPAKKING EN DE PRIMAIRE VERPAKKING MOETEN WORDEN VERMELD

BUITENVERPAKKING

FLESETIKET

1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL

Lysodren 500 mg tabletten

Mitotaan

2. GEHALTE AAN WERKZAME STOF(FEN)

Elk tablet bevat 500 mg mitotaan.

3.LIJST VAN HULPSTOFFEN

4.FARMACEUTISCHE VORM EN INHOUD

Tablet.

Fles van 100 tabletten.

5. WIJZE VAN GEBRUIK EN TOEDIENINGSWEG(EN)

Oraal gebruik.

Lees voor het gebruik de bijsluiter.

6. EEN SPECIALE WAARSCHUWING DAT HET GENEESMIDDEL BUITEN HET ZICHT EN BEREIK VAN KINDEREN DIENT TE WORDEN GEHOUDEN

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

7. ANDERE SPECIALE WAARSCHUWING(EN), INDIEN NODIG

Cytotoxisch.

Alleen te hanteren door patiënten of verzorgers die handschoenen dragen.

8. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

EXP

Na opening: 1 jaar

9. BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR DE BEWARING

In de oorspronkelijke verpakking bewaren.

10. BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET VERWIJDEREN VAN

NIET-GEBRUIKTE GENEESMIDDELEN OF DAARVAN AFGELEIDE AFVALSTOFFEN (INDIEN VAN TOEPASSING)

Alle ongebruikte producten of afvalmaterialen dienen te worden vernietigd overeenkomstig lokale voorschriften.

11. NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

Laboratoire HRA Pharma 15 rue Béranger

75003 Parijs Frankrijk

12. NUMMER(S) VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

EU/1/04/273/001

13. BATCHNUMMER

Partij

14. ALGEMENE INDELING VOOR DE AFLEVERING

Geneesmiddel op medisch voorschrift.

15.INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

16.INFORMATIE IN BRAILLE

Lysodren (braille is uitsluitend van toepassing op de buitenverpakking)

17.UNIEK IDENTIFICATIEKENMERK – 2D MATRIXCODE

Niet van toepassing.]

18. UNIEK IDENTIFICATIEKENMERK – VOOR MENSEN LEESBARE GEGEVENS

Niet van toepassing.]

Commentaar

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hulp
  • Get it on Google Play
  • Over
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    Geneesmiddelen op recept vermeld