Dutch
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Naglazyme (galsulfase) – Etikettering - A16AB

Updated on site: 08-Oct-2017

Naam van geneesmiddelNaglazyme
ATC codeA16AB
Werkzame stofgalsulfase
ProducentBioMarin Europe Ltd.

GEGEVENS DIE OP DE BUITENVERPAKKING (DOOS) MOETEN WORDEN VERMELD

1.NAAM VAN HET GENEESMIDDEL

Naglazyme, 1 mg/ml, concentraat voor oplossing voor infusie galsulfase

2.GEHALTE AAN WERKZAME STOF(FEN)

Elke ml oplossing bevat 1 mg galsulfase. Één injectieflacon van 5 ml bevat 5 mg galsulfase.

3.LIJST VAN HULPSTOFFEN

Natriumchloride,

Monobasisch natriumfosfaatmonohydraat,

Dibasisch natriumfosfaatheptahydraat,

Polysorbaat 80,

Water voor injecties.

Zie voor meer informatie de bijsluiter.

4.FARMACEUTISCHE VORM EN INHOUD

1 injectieflacon concentraat voor oplossing voor infusie

6 injectieflacons concentraat voor oplossing voor infusie

5 mg/5 ml

5.WIJZE VAN GEBRUIK EN TOEDIENINGSWEG(EN)

Voor gebruik de bijsluiter lezen

Intraveneus gebruik

6.EEN SPECIALE WAARSCHUWING DAT HET GENEESMIDDEL BUITEN HET BEREIK EN ZICHT VAN KINDEREN DIENT TE WORDEN GEHOUDEN

Buiten het bereik en zicht van kinderen houden

7.ANDERE SPECIALE WAARSCHUWING(EN), INDIEN NODIG

8.UITERSTE GEBRUIKSDATUM

EXP

9.BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR DE BEWARING

Bewaren in de koelkast

Niet in de vriezer bewaren

10.BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET VERWIJDEREN VAN NIET-GEBRUIKTE GENEESMIDDELEN OF DAARVAN AFGELEIDE AFVALSTOFFEN (INDIEN VAN TOEPASSING)

Uitsluitend voor eenmalig gebruik

Alle niet-gebruikte oplossing moet worden weggegooid

11.NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

BioMarin Europe Limited

10 Bloomsbury Way

London, WC1A 2SL

Verenigd Koninkrijk

12.NUMMER(S) VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

EU/1/05/324/001 1 injectieflacon

EU/1/05/324/002 6 injectieflacons

13.PARTIJNUMMER

Partij

14.ALGEMENE INDELING VOOR DE AFLEVERING

Geneesmiddel op medisch voorschrift

15.INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

16.INFORMATIE IN BRAILLE

Rechtvaardiging voor uitzondering van braille is aanvaardbaar.

GEGEVENS DIE TEN MINSTE OP PRIMAIRE KLEINVERPAKKINGEN MOETEN WORDEN VERMELD

1,5ml-INJECTIEFLACON, helder type

1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL EN DE TOEDIENINGWEG(EN)

Naglazyme, 1 mg/ml concentraat voor oplossing voor infusie

Galsulfase

Intraveneus gebruik

2.WIJZE VAN TOEDIENING

Voor gebruik de bijsluiter lezen

3.UITERSTE GEBRUIKSDATUM

EXP:

4.PARTIJNUMMER

Partij

5.INHOUD UITGEDRUKT IN GEWICHT, VOLUME OF EENHEID

5 mg/5 ml

6.OVERIGE

Bewaren in de koelkast

Niet in de vriezer bewaren

Commentaar

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hulp
  • Get it on Google Play
  • Over
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    Geneesmiddelen op recept vermeld