Dutch
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Naglazyme (galsulfase) – Bijsluiter - A16AB

Updated on site: 08-Oct-2017

Naam van geneesmiddelNaglazyme
ATC codeA16AB
Werkzame stofgalsulfase
ProducentBioMarin Europe Ltd.

Bijsluiter: informatie voor de gebruiker

Naglazyme, 1 mg/ml concentraat voor oplossing voor intraveneuze infusie

Galsulfase

Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Daardoor kan snel nieuwe veiligheidsinformatie worden vastgesteld. U kunt hieraan bijdragen door melding te maken van alle bijwerkingen die u eventueel zou ervaren. Aan het einde van rubriek 4 leest u hoe u dat kunt doen.

Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke informatie in voor u.

-Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.

-Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw arts.

-Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts.

Inhoud van deze bijsluiter

1.Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

2.Wanneer mag dit middel niet aan u worden gegeven of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

3.Hoe wordt dit middel toegediend?

4.Mogelijke bijwerkingen

5.Hoe bewaart u dit middel?

6.Inhoud van de verpakking en overige informatie

1.Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Naglazyme wordt gebruikt voor de behandeling van patiënten met de ziekte MPS VI (mucopolysacharidose VI).

Mensen met de ziekte MPS VI hebben een lage waarde van een enzym met de naam N acetylgalactosamine 4-sulfatase, dat bepaalde stoffen (glycosaminoglycanen) in het lichaam afbreekt, of dit enzym ontbreekt helemaal. Als gevolg hiervan worden deze stoffen niet door het lichaam afgebroken en verwerkt, wat wel zou moeten. Ze hopen zich op in vele weefsels van het lichaam, wat de verschijnselen van MPS VI veroorzaakt.

Hoe werkt dit middel?

Dit middel bevat een recombinant enzym met de naam galsulfase. Dit kan het natuurlijke enzym vervangen dat bij de ziekte MPS VI ontbreekt. Van de behandeling is aangetoond dat deze het vermogen tot lopen en tot het de trap oplopen vergroot, en dat deze de glycosaminoglycaanwaarden in het lichaam verlaagt. Dit geneesmiddel heeft mogelijk een gunstige invloed op de symptomen van MPS VI.

2.Wanneer mag dit middel niet aan u worden gegeven of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?

-U heeft een ernstige of levensbedreigende allergische reactie (overgevoeligheidsreactie) op galsulfase doorgemaakt of op één van de andere bestanddelen van Naglazyme en het opnieuw toedienen van het geneesmiddel was niet succesvol.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?

-Als u met Naglazyme wordt behandeld, kunt u met de infusie gepaard gaande bijwerkingen krijgen. Een met de infusie gepaard gaande bijwerking is elke bijwerking die optreedt tijdens de

infusie of tot aan het einde van de dag van infusie (zie rubriek 4 'Mogelijke bijwerkingen'). Wanneer u zo'n bijwerking ervaart, moet u onmiddellijk contact opnemen met uw arts.

-Als u een allergische reactie doormaakt, kan uw arts de infusie langzamer zetten of helemaal stoppen. Uw arts kan u ook extra geneesmiddelen geven om eventuele allergische reacties te behandelen.

-Als u koorts of ademhalingproblemen heeft voordat dit geneesmiddel aan u wordt toegediend, overleg dan met uw arts over uitstel van uw Naglazyme-infusie.

-Dit geneesmiddel is niet getest bij patiënten met nier- of leverproblemen. Bespreek het met uw arts als u nier- of leverinsufficiëntie hebt.

-Bespreek het met uw arts als u spierpijn, een doof gevoel in armen of benen of darm- of blaasproblemen ervaart omdat deze kunnen worden veroorzaakt door druk op uw ruggenmerg.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?

Gebruikt u naast Naglazyme nog andere geneesmiddelen of heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheker.

Zwangerschap en borstvoeding

Naglazyme mag niet tijdens de zwangerschap worden toegediend, tenzij strikt noodzakelijk. Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt. Het is niet bekend of galsulfase overgaat in de moedermelk, daarom dient de borstvoeding te worden gestopt tijdens behandeling met Naglazyme. Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Er is geen onderzoek verricht met betrekking tot de effecten op de rijvaardigheid en op het vermogen om machines te gebruiken.

Naglazyme bevat natrium

Elke injectieflacon van 5 ml bevat 0,8 mmol (18,4 mg) natrium. Hiermee moet rekening worden gehouden door patiënten die op een gecontroleerd natriumdieet staan.

3.Hoe wordt dit middel toegediend?

Naglazyme wordt door uw arts of verpleegkundige aan u toegediend.

De dosis die u ontvangt is gebaseerd op uw lichaamsgewicht. De aanbevolen dosis is 1 mg/kg lichaamsgewicht eens per week toegediend als een infuus in een ader (via een intraveneuze infusie). Elke infusie duurt ongeveer 4 uur. Tijdens het eerste uur is de infusiesnelheid laag (ongeveer 2,5% van de totale oplossing), waarna het resterende volume (ongeveer 97,5%) gedurende de volgende 3 uur wordt gegeven.

Is er te veel van dit middel aan u toegediend?

Naglazyme wordt toegediend onder toezicht van een verpleegkundige of arts, hij of zij controleert of de juiste dosis is gegeven en zal indien nodig handelen.

Bent u vergeten Naglazyme te gebruiken?

Raadpleeg uw arts als u een infusie met Naglazyme hebt overgeslagen. Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts.

4.Mogelijke bijwerkingen

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

Bijwerkingen werden voornamelijk waargenomen terwijl patiënten het geneesmiddel ontvingen of kort daarna ('infusiegerelateerde bijwerkingen'). De ernstigste bijwerkingen waren een gezwollen

gezicht en koorts (kwam heel vaak voor), langer dan normale pauzes tussen ademhalingen, moeizame ademhaling, astma en galbulten (kwam vaak voor), zwelling van de tong en keel en een ernstige allergische reactie op dit middel (frequentie niet bekend).

Als u een dergelijke bijwerking ervaart, vertel dit dan onmiddellijk aan uw arts. Het kan zijn dat u aanvullende geneesmiddelen nodig hebt om een allergische reactie te voorkomen (bv. antihistamines en/of corticosteroïden) of om de koorts te drukken (antipyretica).

De meest voorkomende symptomen van infusiegerelateerde bijwerkingen waren onder meer koorts, rillingen, huiduitslag, galbulten en kortademigheid.

Zeer vaak voorkomende bijwerkingen (komen voor bij meer dan 1 op de 10 gebruikers):

 

Pijnlijke keel

 

Verstopte neus

 

Gastro-enteritis

 

Uitpuilende navel

Slechte reflexen

Braken

Hoofdpijn

Misselijkheid

Oogontsteking

Jeuk

 

Wazig zien

 

Pijn (zoals oorpijn, buikpijn, gewrichtspijn,

 

Slecht gehoor

 

pijn op de borst)

Hoge bloeddruk

Malaise

Vaak voorkomende bijwerkingen (komen voor bij maximaal 1 op de 10 gebruikers):

Tremor

 

Piepende ademhaling

 

Lage bloeddruk

 

Roodheid in het gezicht

 

Hoesten

 

 

Andere bijwerkingen waarvan de frequentie niet bekend is:

Shock

Blauwachtige huid

Tintelingen

Bleke huid

 

Langzamere hartslag

 

Lage zuurstofwaarde in bloed

 

Snellere hartslag

 

Snelle ademhaling

Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts. U kunt bijwerkingen ook rechtstreeks melden via het nationale meldsysteem zoals vermeld in aanhangsel V. Door bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van dit geneesmiddel.

5.Hoe bewaart u dit middel?

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de injectieflacon na EXP. Daar staan een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Ongeopende injectieflacons:

Bewaren in de koelkast (2 C - 8 C).

Niet in de vriezer bewaren.

Verdunde oplossingen:

De chemische en fysische stabiliteit bij gebruik is bij kamertemperatuur tot aan maximaal 4 dagen aangetoond (23 ºC - 27 ºC).

Vanuit microbiologisch veiligheidsoogpunt dient het product onmiddellijk te worden gebruikt. Indien niet onmiddellijk gebruikt, vallen opslagtijden en -omstandigheden onder de verantwoordelijkheid van de gebruiker en mogen normaal de 24 uur bij 2 C - 8 C gevolgd door maximaal 24 uur bij kamertemperatuur (23 C - 27 C) tijdens toediening niet overschrijden.

Gebruik Naglazyme niet als u merkt dat het zichtbare deeltjes bevat.

Geneesmiddelen dienen niet weggegooid te worden via het afvalwater of met huishoudelijk afval. Vraag uw apotheker wat u met medicijnen moet doen die niet meer nodig zijn. Deze maatregelen zullen helpen bij de bescherming van het milieu.

6. Inhoud van de verpakking en overige informatie

Wat bevat Naglazyme

-Het werkzame bestanddeel is galsulfase. Een ml Naglazyme bevat 1 mg galsulfase. Een injectieflacon van 5 ml bevat 5 mg galsulfase. Galsulfase is recombinant humaan N-acetylgalactosamine 4-sulfatase geproduceerd door genetisch gemanipuleerde CHO-cellen (ovariumcellen van Chinese hamsters).

-De andere bestanddelen zijn: natriumchloride, monobasisch natriumfosfaatmonohydraat, dibasisch natriumfosfaatheptahydraat, polysorbaat 80, water voor injecties.

Hoe ziet Naglazyme eruit en hoeveel zit er in een verpakking?

Naglazyme wordt geleverd als concentraat voor oplossing voor intraveneuze infusie. Het heldere tot licht opaalachtige, en kleurloze tot lichtgele concentraat mag geen zichtbare deeltjes bevatten. De oplossing moet verder worden verdund voor deze kan worden geïnfundeerd.

Verpakkingsgrootten: 1 en 6 flacons. Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.

Houder van de vergunning voor het in de

Fabrikant

handel brengen

Catalent UK Packaging Ltd.

BioMarin Europe Limited

Wingates Industrial Park,

10 Bloomsbury Way

Westhoughton, Bolton,

London, WC1A 2SL

Lancs, BL5 3XX

Verenigd Koninkrijk

Verenigd Koninkrijk

 

BioMarin International Limited

 

Shanbally, Ringaskiddy

 

County Cork

 

Ierland

Dit geneesmiddel is geregistreerd met als kanttekening dat er uitzonderlijke omstandigheden waren.

Dit betekent dat vanwege de zeldzaamheid van deze ziekte het onmogelijk was om volledige informatie over dit geneesmiddel te krijgen.

Het Europese Geneesmiddelen Bureau zal ieder jaar mogelijke nieuwe informatie over dit geneesmiddel beoordelen en zonodig zal deze bijsluiter zal worden aangepast..

Gedetailleerde informatie over dit geneesmiddel is beschikbaar op de website van het Europese Geneesmiddelen Bureau http://www.ema.europa.eu/. Er zijn ook verwijzingen naar andere websites over zeldzame ziektes en behandelingen.

<-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

De volgende informatie is alleen bestemd voor medisch personeel:

Naglazyme mag in dezelfde infusie niet gemengd worden met andere geneesmiddelen, met uitzondering van de hieronder genoemde middelen.

Elke injectieflacon Naglazyme is uitsluitend bedoeld voor eenmalig gebruik. Het concentraat voor oplossing voor intraveneuze infusie moet op steriele wijze worden verdund met natriumchloride

9 mg/ml (0,9%) -oplossing voor intraveneuze infusie. Het wordt aanbevolen de verdunde Naglazyme- oplossing aan patiënten toe te dienen met behulp van een infusieset voorzien van een 0,2 µm-inline filter.

Alle ongebruikte producten en afvalstoffen dienen te worden vernietigd overeenkomstig lokale voorschriften.

Voorbereiding van de infusie met Naglazyme (pas de steriele techniek toe)

Het aantal te verdunnen injectieflacons moet op grond van het gewicht van de individuele patiënt worden bepaald en deze flacons moeten ongeveer 20 minuten van tevoren uit de koelkast worden gehaald om op kamertemperatuur te kunnen komen.

Voor verdunning moet elke injectieflacon worden gecontroleerd op deeltjes en verkleuring. De heldere tot licht opaalachtige, en kleurloze tot lichtgele oplossing mag geen zichtbare deeltjes bevatten.

Uit een 250 ml-infusiezak moet een hoeveelheid natriumchloride-oplossing 9 mg/ml (0,9%) voor intraveneuze infusie die gelijk is aan het totale volume toe te voegen Naglazyme worden afgenomen en weggegooid. Voor patiënten die gevoelig zijn voor overvulling en die minder wegen dan 20 kg moeten infusiezakken van 100 ml worden overwogen; in dit geval dient de infusiesnelheid (ml/min) te worden verminderd zodat de totale duur niet korter is dan 4 uur. Als infusiezakken van 100 ml worden gebruikt, kan het volume Naglazyme direct aan de infusiezak worden toegevoegd.

De hoeveelheid Naglazyme moet langzaam worden toegevoegd aan de 9 mg/ml (0,9%) natriumchlorideoplossing voor intraveneuze infusie.

De oplossing moet voor infusie voorzichtig worden gemengd.

De oplossing moet voor gebruik visueel worden gecontroleerd op de aanwezigheid van deeltjes. Er mogen uitsluitend heldere en kleurloze oplossingen zonder zichtbare deeltjes worden gebruikt.

Commentaar

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hulp
  • Get it on Google Play
  • Over
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    Geneesmiddelen op recept vermeld