Dutch
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Natpar (parathyroid hormone) – Etikettering - H05AA03

Updated on site: 08-Oct-2017

Naam van geneesmiddelNatpar
ATC codeH05AA03
Werkzame stofparathyroid hormone
ProducentShire Pharmaceuticals Ireland Ltd

GEGEVENS DIE OP DE BUITENVERPAKKING MOETEN WORDEN VERMELD

BUITENDOOS

1.NAAM VAN HET GENEESMIDDEL

Natpar 25 microgram/dosis poeder en oplosmiddel voor oplossing voor injectie Natpar 50 microgram/dosis poeder en oplosmiddel voor oplossing voor injectie Natpar 75 microgram/dosis poeder en oplosmiddel voor oplossing voor injectie Natpar 100 microgram/dosis poeder en oplosmiddel voor oplossing voor injectie Parathyroïdhormoon (rDNA)

2.GEHALTE AAN WERKZAME STOF(FEN)

Na reconstitutie bevat elke dosis 25 microgram parathyroïdhormoon (rDNA) in een oplossing van 71,4 microliter.

Elke patroon bevat 350 microgram parathyroïdhormoon (rDNA).

Na reconstitutie bevat elke dosis 50 microgram parathyroïdhormoon (rDNA) in een oplossing van 71,4 microliter.

Elke patroon bevat 700 microgram parathyroïdhormoon (rDNA).

Na reconstitutie bevat elke dosis 75 microgram parathyroïdhormoon (rDNA) in een oplossing van 71,4 microliter.

Elke patroon bevat 1.050 microgram parathyroïdhormoon (rDNA).

Na reconstitutie bevat elke dosis 100 microgram parathyroïdhormoon (rDNA) in een oplossing van 71,4 microliter.

Elke patroon bevat 1.400 microgram parathyroïdhormoon (rDNA).

3.LIJST VAN HULPSTOFFEN

Natriumchloride, mannitol, citroenzuurmonohydraat, metacresol, natriumhydroxide (voor aanpassing van pH), water voor injecties.

4.FARMACEUTISCHE VORM EN INHOUD

Poeder en oplosmiddel voor oplossing voor injectie

2 patronen in hun patroonhouder

5.WIJZE VAN GEBRUIK EN TOEDIENINGSWEG(EN)

Lees voor het gebruik de bijsluiter.

Subcutaan gebruik.

Gebruik met menghulpmiddel, Natpar-pen en pennaalden

6. EEN SPECIALE WAARSCHUWING DAT HET GENEESMIDDEL BUITEN HET ZICHT EN BEREIK VAN KINDEREN DIENT TE WORDEN GEHOUDEN

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

7.ANDERE SPECIALE WAARSCHUWING(EN), INDIEN NODIG

8.UITERSTE GEBRUIKSDATUM

EXP

Gemengde patronen na 14 dagen afvoeren.

9.BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR DE BEWARING

Bewaren in de koelkast. Niet in de vriezer bewaren.

De patroon in de patroonhouder in de buitenverpakking bewaren ter bescherming tegen licht.

10. BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET VERWIJDEREN VAN NIET-GEBRUIKTE GENEESMIDDELEN OF DAARVAN AFGELEIDE AFVALSTOFFEN (INDIEN VAN TOEPASSING)

11. NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

Shire Pharmaceuticals Ireland Limited, 5 Riverwalk, Citywest Business Campus, Dublin 24, Ierland.

12.NUMMER(S) VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

EU/1/15/1078/001

EU/1/15/1078/002

EU/1/15/1078/003

EU/1/15/1078/004

13.PARTIJNUMMER

Lot

14.ALGEMENE INDELING VOOR DE AFLEVERING

15.INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

16.INFORMATIE IN BRAILLE

Natpar 25

Natpar 50

Natpar 75

Natpar 100

17.UNIEK IDENTIFICATIEKENMERK - 2D-MATRIXCODE

2D-matrixcode met het unieke identificatiekenmerk.

18.UNIEK IDENTIFICATIEKENMERK - VOOR MENSEN LEESBARE GEGEVENS

PC:

SN:

NN:

GEGEVENS DIE IN IEDER GEVAL OP PRIMAIRE KLEINVERPAKKINGEN MOETEN WORDEN VERMELD

ETIKET PATROONHOUDER

1.NAAM VAN HET GENEESMIDDEL EN DE TOEDIENINGSWEG(EN)

Natpar 25 mcg/dosis poeder voor oplossing voor injectie

Natpar 50 mcg/dosis poeder voor oplossing voor injectie

Natpar 75 mcg/dosis poeder voor oplossing voor injectie

Natpar 100 mcg/dosis poeder voor oplossing voor injectie

Parathyroïdhormoon (rDNA)

Subcutaan

2.WIJZE VAN TOEDIENING

3.UITERSTE GEBRUIKSDATUM

EXP

4.PARTIJNUMMER

Lot

5.INHOUD UITGEDRUKT IN GEWICHT, VOLUME OF EENHEID

6.OVERIGE

HERINNERINGSTEKST OP ETIKET (bijgeleverd in de verpakking)

Bevestig de naald vóór het mengen

Zie instructies voor gebruik

Commentaar

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hulp
  • Get it on Google Play
  • Over
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    Geneesmiddelen op recept vermeld