Dutch
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Natpar (parathyroid hormone) – Bijsluiter - H05AA03

Updated on site: 08-Oct-2017

Naam van geneesmiddelNatpar
ATC codeH05AA03
Werkzame stofparathyroid hormone
ProducentShire Pharmaceuticals Ireland Ltd

Bijsluiter: informatie voor de patiënt

Natpar 25 microgram/dosis poeder en oplosmiddel voor oplossing voor injectie Natpar 50 microgram/dosis poeder en oplosmiddel voor oplossing voor injectie Natpar 75 microgram/dosis poeder en oplosmiddel voor oplossing voor injectie Natpar 100 microgram/dosis poeder en oplosmiddel voor oplossing voor injectie

Parathyroïdhormoon

Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Daardoor kan snel nieuwe veiligheidsinformatie worden vastgesteld. U kunt hieraan bijdragen door melding te maken van alle bijwerkingen die u eventueel zou ervaren. Aan het einde van rubriek 4 leest u hoe u dat kunt doen.

Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke informatie in voor u.

-Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.

-Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

-Geef dit geneesmiddel niet door aan anderen, want het is alleen aan u voorgeschreven. Het kan schadelijk zijn voor anderen, ook al hebben zij dezelfde klachten als u.

-Krijgt u last van een van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Inhoud van deze bijsluiter

1.Wat is Natpar en waarvoor wordt dit middel gebruikt?

2.Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

3.Hoe gebruikt u dit middel?

4.Mogelijke bijwerkingen

5.Hoe bewaart u dit middel?

6.Inhoud van de verpakking en overige informatie

7.Instructies voor gebruik

1.Wat is Natpar en waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Wat is Natpar?

Natpar is een hormoonsupplement voor volwassenen met onderactieve bijschildklieren, een aandoening die bekend is als ‘hypoparathyreoïdie’.

Hypoparathyreoïdie is een ziekte die veroorzaakt wordt door een lage hoeveelheid parathyroïdhormoon dat wordt aangemaakt door de bijschildklieren in de nek. Dit hormoon reguleert het calcium- en fosfaatgehalte in bloed en urine.

Als de hoeveelheid parathyroïdhormoon te laag is, kunt u een laag calciumgehalte in het bloed hebben. Een laag calciumgehalte kan symptomen veroorzaken in verschillende delen van uw lichaam, zoals botten, hart, huid, spieren, nieren, hersenen en zenuwen. Zie rubriek 4 voor een lijst van de symptomen van een laag calciumgehalte.

Natpar is een synthetische vorm van parathyroïdhormoon die u helpt om het calcium- en fosfaatgehalte in uw bloed en urine op een normaal peil te houden.

2.Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?

-U bent allergisch voor een van de stoffen in dit geneesmiddel. Deze stoffen kunt u vinden in rubriek 6.

-U ondergaat radiotherapie van het skelet of u heeft dit ondergaan

-U heeft botkanker of een andere kanker die naar uw botten is uitgezaaid

-U heeft een verhoogd risico op het onwikkelen van een botkanker, osteosarcoom genaamd (als u bijvoorbeeld de ziekte van Paget of een andere botziekte heeft)

-Uit bloedonderzoek blijkt dat u onverklaarbare verhogingen van alkalische fosfatase in de botten heeft

-U heeft pseudohypoparathyreoïdie, een zeldzame aandoening waarbij het lichaam niet voldoende reageert op het bijschildklierhormoon dat door uw lichaam wordt aangemaakt

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?

Neem contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige voordat u dit middel gebruikt.

Als u met Natpar wordt behandeld, kunt u bijwerkingen krijgen die verband houden met een laag of hoog calciumgehalte in uw bloed (zie rubriek 4 voor deze bijwerkingen).

Deze effecten komen vaker voor:

-wanneer u dit middel voor het eerst begint te gebruiken,

-wanneer u uw dosis van dit middel wijzigt,

-wanneer u één van uw dagelijkse injecties vergeet,

-wanneer u gedurende korte tijd of definitief met het gebruik van dit middel stopt.

U kunt geneesmiddelen krijgen om deze bijwerkingen te behandelen of te helpen voorkomen, of het is mogelijk dat u wordt gevraagd om met sommige geneesmiddelen die u gebruikt, te stoppen, met name calcium of vitamine D.

Als uw symptomen ernstig zijn, kan uw arts u een aanvullende medische behandeling geven.

Uw arts zal uw calciumspiegel controleren. Het is mogelijk dat uw Natpar-dosis moet worden aangepast of dat u gedurende korte tijd met de injecties moet stoppen.

Onderzoeken en controles

Uw arts zal controleren hoe u op de behandeling reageert:

-tijdens de eerste 7 dagen van de behandeling en

-wanneer uw dosis wordt gewijzigd.

Dit gebeurt door middel van tests die het calciumgehalte in uw bloed of urine meten. Uw arts kan u vragen om de hoeveelheid calcium of vitamine D die u inneemt (in welke vorm dan ook, met inbegrip van calciumrijke voeding), te veranderen.

Kinderen en jongeren tot 18 jaar

Natpar mag niet worden gebruikt bij kinderen of jongeren tot 18 jaar.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?

Gebruikt u naast Natpar nog andere geneesmiddelen, heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheker. Dit geldt met name voor:

-digoxine, ook bekend als digitalis, een geneesmiddel voor het hart

-geneesmiddelen die worden gebruikt voor de behandeling van osteoporose, bisfosfonaten genaamd, zoals alendroninezuur

-geneesmiddelen die het calciumgehalte in uw bloed kunnen beïnvloeden, zoals lithium of bepaalde geneesmiddelen die gebruikt worden om de hoeveelheid urine te verhogen (diuretica).

Zwangerschap en borstvoeding

Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt. Er is beperkte informatie over de veiligheid van dit middel bij zwangere vrouwen. Van dit middel is aangetoond dat het in de moedermelk van zogende ratten overgaat, maar het is niet bekend of het bij de mens in de moedermelk zou overgaan.

Uw arts zal beslissen of u de behandeling met Natpar kunt starten. Uw arts zal ook beslissen of u Natpar moet blijven gebruiken als u tijdens de behandeling zwanger wordt of start met het geven van borstvoeding.

Het is niet bekend of Natpar een effect heeft op de vruchtbaarheid.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Natpar heeft geen invloed op uw vermogen om voertuigen te besturen of machines te gebruiken. Hypoparathyreoïdie op zich kan echter uw concentratievermogen verminderen. Als dit het geval is, mag u geen voertuigen besturen of machines gebruiken totdat uw concentratievermogen is verbeterd.

Natpar bevat natrium

Dit geneesmiddel bevat minder dan 1 mmol (23 mg) natrium per dosis. Dit betekent dat het in wezen “natriumvrij” is.

3.Hoe gebruikt u dit middel?

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker. Uw arts of verpleegkundige zal u aanleren hoe u de Natpar-pen moet gebruiken.

Natpar wordt toegediend als een dagelijkse, subcutane (onderhuidse) injectie met een pen waarmee u uw geneesmiddel kunt injecteren.

De ‘herbruikbare Natpar-pen’ wordt in deze bijsluiter de ‘Natpar-pen’ of ‘pen’ genoemd.

Dosering

De aanbevolen startdosering Natpar is 50 microgram per dag.

-Op basis van een bloedtestresultaat kan uw arts echter besluiten de behandeling bij u te starten met 25 microgram per dag.

-Na 2 tot 4 weken kan uw arts de dosis aanpassen.

De dosis Natpar verschilt van persoon tot persoon. Men kan tussen 25 en 100 microgram Natpar per dag nodig hebben.

Uw arts kan u tijdens uw behandeling met Natpar vragen om andere geneesmiddelen, zoals calciumsupplementen of vitamine D, in te nemen. Uw arts zal u vertellen hoeveel u iedere dag moet innemen.

Hoe gebruikt u de pen?

Lees “Rubriek 7. Instructies voor gebruik” in deze bijsluiter voordat u de pen gebruikt.

Gebruik de pen niet als de oplossing troebel of gekleurd is, of als ze zichtbare deeltjes bevat.

Voordat de pen de eerste keer wordt gebruikt, moet het geneesmiddel worden gemengd.

Wanneer u het geneesmiddel heeft gemengd, is de Natpar-pen klaar voor gebruik en kan het geneesmiddel onder de huid in de dij worden geïnjecteerd. Injecteer de volgende dag in uw andere dij en blijf vervolgens van dij wisselen.

Het is sterk aanbevolen om elke keer dat u Natpar krijgt toegediend, de naam en het partijnummer (lot) van het product te noteren zodat er een overzicht bestaat van de partijen (lot) die zijn gebruikt.

Hoelang moet u dit middel gebruiken?

Blijf dit middel gebruiken zolang uw arts het u voorschrijft.

Heeft u te veel van dit middel gebruikt?

Als u zich vergist en meer dan een dosis van dit middel op dezelfde dag injecteert, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts of apotheker.

Bent u vergeten dit middel te gebruiken?

Als u dit middel vergeet te gebruiken (of als u het niet op het normale tijdstip kunt injecteren), dien uw injectie dan toe zodra u kan, maar injecteer nooit meer dan één dosis op dezelfde dag.

Injecteer uw volgende dosis Natpar op het normale tijdstip de volgende dag. Het is mogelijk dat u meer calciumsupplementen moet innemen als u verschijnselen van een laag calciumgehalte in uw bloed vertoont. Zie rubriek 4 voor symptomen.

Injecteer geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.

Als u stopt met het gebruik van dit middel

Raadpleeg uw arts als u de behandeling met Natpar wilt stopzetten.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

4.Mogelijke bijwerkingen

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen veroorzaken, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

Ernstige bijwerkingen

De volgende bijwerkingen zijn mogelijk ernstig en kunnen tijdens het gebruik van Natpar optreden:

Zeer vaak: hoog calciumgehalte in uw bloed; dit kan vaker voorkomen wanneer u met de behandeling begint.

Zeer vaak: laag calciumgehalte in uw bloed; dit kan vaker voorkomen wanneer u plotseling met de behandeling stopt.

De lijst hieronder omvat de symptomen die verband houden met een hoog of laag calciumgehalte. Neem onmiddellijk contact op met uw arts als u één van deze bijwerkingen ondervindt.

Andere bijwerkingen zijn:

Zeer vaak (komen voor bij meer dan 1 op de 10 gebruikers):

hoofdpijn*,†

tintelingen en doof gevoel van de huid

diarree*,†

misselijkheid en braken*

gewrichtspijn*

spierspasmen

Vaak (komen voor bij minder dan 1 op de 10 gebruikers):

zenuwachtig of angstig gevoel†

slaapproblemen (zich slaperig voelen overdag of slaapproblemen hebben ‘s nachts)*

snelle of onregelmatige hartslag*,†

hoge bloeddruk*

hoesten†

buikpijn*

spiertrekkingen of -krampen†

pijn in uw spieren†

nekpijn†

pijn in uw armen en benen

verhoogd calciumgehalte in uw urine†

behoefte om vaak te plassen†

vermoeidheid en gebrek aan energie*

pijn op de borst

roodheid en pijn op de injectieplaats

dorst*

antistoffen (aangemaakt door uw immuunsysteem) tegen Natpar

in resultaten van bloedonderzoek kan uw arts een verlaagd vitamine D-gehalte of magnesiumgehalte zien†

*Deze bijwerkingen kunnen verband houden met een hoog calciumgehalte in uw bloed.

Deze bijwerkingen kunnen verband houden met een laag calciumgehalte in uw bloed.

Het melden van bijwerkingen

Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan. U kunt bijwerkingen ook rechtstreeks melden via het nationale meldsysteem zoals vermeld in aanhangsel V. Door bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van dit geneesmiddel.

5.Hoe bewaart u dit middel?

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de patroon en de doos na EXP. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Vóór mengen

Bewaren in de koelkast (2°C - 8°C).

Niet in de vriezer bewaren.

De patroon in de patroonhouder in de buitenverpakking bewaren ter bescherming tegen licht.

Na mengen

Bewaren in de koelkast (2°C - 8°C).

Niet in de vriezer bewaren.

De pen met de klaargemaakte patroon zorgvuldig gesloten houden ter bescherming tegen licht.

Gebruik dit geneesmiddel niet langer dan 14 dagen nadat het is gemengd.

Gebruik dit geneesmiddel niet als het niet correct is bewaard.

Voordat u een nieuwe naald op uw Natpar-pen bevestigt, moet u controleren of de oplossing helder en kleurloos is. Het is normaal als u kleine luchtbellen ziet. Gebruik dit geneesmiddel niet als het troebel of gekleurd is, of zichtbare deeltjes bevat.

Gooi geneesmiddelen niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.

6. Inhoud van de verpakking en overige informatie

Welke stoffen zitten er in dit middel?

De werkzame stof in dit middel is parathyroïdhormoon (rDNA).

Het is verkrijgbaar in patronen met 4 verschillende sterkten (elke patroon bevat 14 doses):

Natpar 25 microgram

Na reconstitutie bevat elke dosis 25 microgram parathyroïdhormoon in een oplossing van 71,4 microliter.

Natpar 50 microgram

Na reconstitutie bevat elke dosis 50 microgram parathyroïdhormoon in een oplossing van 71,4 microliter.

Natpar 75 microgram

Na reconstitutie bevat elke dosis 75 microgram parathyroïdhormoon in een oplossing van 71,4 microliter.

Natpar 100 microgram

Na reconstitutie bevat elke dosis 100 microgram parathyroïdhormoon in een oplossing van 71,4 microliter.

De andere stoffen in de patroon zijn (voor alle sterktes):

In het poeder:

natriumchloride

mannitol

citroenzuurmonohydraat

natriumhydroxide (voor aanpassing van pH)

In het oplosmiddel:

metacresol

water voor injecties

Hoe ziet Natpar eruit en hoeveel zit er in een verpakking?

Elke patroon met Natpar bevat geneesmiddel als een poeder samen met een oplosmiddel om de oplossing voor injectie te bereiden. De patroon is gemaakt van glas, met bovenop een rubberen verzegeling. De patroon zit in een plastic patroonhouder.

Natpar is verkrijgbaar in een verpakking met 2 patronen in hun patroonhouders. De kleur van de doos/patroon toont de sterkte van uw Natpar-geneesmiddel:

Natpar 25 microgram/dosis

Paarse patroon.

Natpar 50 microgram/dosis

Rode patroon.

Natpar 75 microgram/dosis

Grijze patroon.

Natpar 100 microgram/dosis

Blauwe patroon.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Shire Pharmaceuticals Ireland Limited 5 Riverwalk

Citywest Business Campus Dublin 24

Ierland medinfoemea@shire.com

Neem voor alle informatie met betrekking tot dit geneesmiddel contact op met de lokale vertegenwoordiger van de houder van de vergunning voor het in de handel brengen:

België/Belgique/Belgien/

Italia

Luxembourg/Luxemburg

Shire Italia S.p.A

Shire Belgium BVBA

Tel: +39 0265 535 096

België/Belgique/Belgien

email: medinfoemea@shire.com

Tél/Tel: +32 (0)2711 0246

 

email: medinfoemea@shire.com

 

България, Eesti, Hrvatska, Latvija,

Malta

Lietuva, Magyarország, România,

Shire Pharmaceuticals Ltd

Slovenija, Slovenská republika

Ir-Renju Unit

Shire Pharmaceuticals Ltd

Tel: +44 (0)800 055 6614

Великобритания, Ühendkuningriik, Velika

email: medinfoemea@shire.com

Britanija, Lielbritānija, Jungtinė Karalystė, Nagy-

 

Britannia, Marea Britanie, Združeno Kraljevstvo,

 

Vel’ká Británia

 

Teл/Tel: +44 (0)800 055 6614

 

email: medinfoemea@shire.com

 

Česká Republika

Nederland

Shire Pharmaceuticals Ltd

Shire International Licensing BV

Velká Británie

Tél/Tel: +31 (0)2020 35492

Tel: +420 239 018 556

email: medinfoemea@shire.com

email: medinfoemea@shire.com

 

Danmark

Norge

Shire Sweden AB

Shire Sweden AB

 

Sverige

Sverige

Tlf: +45 (0)80 886 962

Tlf: +47 800 19240

email: medinfoemea@shire.com

email: medinfoemea@shire.com

Deutschland

Österreich

Shire Deutschland GmbH

Shire Austria GmbH

Tel: +49 (0)800 183 0742

Tel: +43 (0)120 609 2538

email: medinfoemea@shire.com

email: medinfoemea@shire.com

Ελλάδα, Kύπρος

Polska

Shire Hellas S.A

Shire Polska Sp. z o.o.

Ελλάδα

Tel: +48 (0)2230 62447

Τηλ: +30 21 69 00 4026

email: medinfoemea@shire.com

email: medinfoemea@shire.com

 

España

Portugal

Shire Pharmaceuticals Ibérica, S.L.

Shire Pharmaceuticals Portugal Lda

Tel: +34 900 947 618 (toll-free number)

Tel: +351 800 785 005

+34 914 229 896 (when using mobile phone)

email: medinfoemea@shire.com

email: medinfoemea@shire.com

 

France

Suomi/Finland

Shire France S.A.

Shire Sweden AB

Tél: +33 (0)800 907 913

Ruotsi

+33 1 4610 4682 (outside of France)

Puh/Tel: +358 (0)800 774 051

email: medinfoemea@shire.com

email: medinfoemea@shire.com

Ireland

Sverige

Shire Pharmaceuticals Ireland Ltd

Shire Sweden AB

Tel: +353 1 800 818016

Tel: 020-795 079

+44 800 055 6614 (outside of Ireland)

+46 8-544 964 00 (outside of Sweden)

email: medinfoemea@shire.com

email: medinfoemea@shire.com

Ísland

United Kingdom

Shire Pharmaceuticals Ltd

Shire Pharmaceuticals Ltd

Bretland

Tel: +44 (0)800 055 6614

Sími: +44 (0)800 055 6614

email: medinfoemea@shire.com

email: medinfoemea@shire.com

 

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in

Dit geneesmiddel is voorwaardelijk toegelaten. Dit betekent dat er in de toekomst meer definitieve gegevens worden verwacht over dit geneesmiddel.

Het Europese Geneesmiddelenbureau zal ieder jaar nieuwe informatie over het geneesmiddel beoordelen. Als dat nodig is, zal deze bijsluiter worden aangepast.

Meer informatie over dit geneesmiddel is beschikbaar op de website van het Europees Geneesmiddelenbureau: http://www.ema.europa.eu.

7.Instructies voor gebruik

Deze gebruiksaanwijzing is ontwikkeld om u te helpen bij het bereiden, injecteren en bewaren van uw Natpar-pen.

Deze instructies zijn onderverdeeld in 5 stappen

De onderdelen van uw Natpar-pen en uw Natpar-geneesmiddel leren kennen

Uw Natpar bereiden en mengen

Uw Natpar-pen gebruiksklaar maken

Uw dagelijkse dosis toedienen

Hoe bewaart u uw geneesmiddel?

Als u op enig moment hulp nodig heeft, neem dan contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige.

U kunt ook contact opnemen met de lokale vertegenwoordiger van Shire op het telefoonnummer dat staat aangegeven aan het einde van rubriek 6 van de bijsluiter, of via e-mail medinfoemea@shire.com

Wat u moet weten voordat u kunt starten

Gebruik uw Natpar-pen NIET voordat uw arts of verpleegkundige u heeft getoond hoe u de pen moet gebruiken.

Gebruik deze instructies voor gebruik telkens wanneer u uw geneesmiddel mengt, uw pen gebruiksklaar maakt of een injectie toedient, om ervoor te zorgen dat u geen enkele stap overslaat.

Elke dag moet een nieuwe naald op de pen worden bevestigd.

Eenmaal in de 14 dagen moet een nieuwe patroon worden bereid.

Gebruik dit geneesmiddel NIET als u merkt dat het troebel of gekleurd is, of zichtbare deeltjes bevat.

Bewaar de patroon altijd in de koelkast (bij 2°C - 8°C).

Bewaar uw patroon NIET in de vriezer.

Gebruik een patroon NIET als het in de vriezer werd bewaard.

Voer alle gemengde patronen die ouder zijn dan 14 dagen af.

Dien uw dosis slechts eenmaal per dag toe.

Reinig uw Natpar-pen door de buitenzijde van de pen met een vochtige doek schoon te vegen. Plaats de pen NIET in water of was of reinig de pen niet met een vloeistof.

Voer de gebruikte Natpar-patroon en de gebruikte naalden af volgens de instructies van uw arts, apotheker of verpleegkundige.

Uw Natpar-pen kan gedurende maximaal 2 jaar worden hergebruikt.

De onderdelen van uw Natpar-pen en uw Natpar-geneesmiddel leren kennen

De onderdelen van uw Natpar-pen leren kennen

Onderdelen van uw Natpar-pen

Opmerking: De beschermhuls van de stang (lege patroon) beschermt de stang tijdens het transport vanuit de fabriek. Werp de beschermhuls weg wanneer u uw pen gaat gebruiken.

Uw Natpar-patroon

Uw Natpar-patroon bevat geneesmiddelpoeder en een oplosmiddel om het poeder mee te mengen. Voordat u uw Natpar-pen gebruikt, moet u het poeder en het oplosmiddel in de patroon mengen.

Elke patroon bevat 14 doses.

De dosisindicator toont u hoeveel doses er nog in de patroon zitten.

Overige benodigdheden:

Opmerking: De alcoholdoekjes, injectienaalden en naaldencontainer zijn niet inbegrepen in de verpakking.

De volgkaart voor uw geneesmiddelpatroon vindt u bij deze instructies voor gebruik.

Wegwerpnaald (uiteengenomen beeld)

Uw Natpar bereiden en mengen

Natpar moet voor gebruik worden gemengd. Nadat het geneesmiddel is gemengd, kan het voor maximaal 14 injecties (14 doses) worden gebruikt.

Als dit de eerste keer is dat u Natpar zelf toedient, zal uw arts of verpleegkundige u tonen hoe u uw Natpar-patroon moet mengen.

1.Wanneer u zich voorbereidt om een dosis te injecteren, zorg er dan voor dat u uw Natpar-patroon uit de koelkast neemt.

Opmerking: De patroon moet altijd in de koelkast worden bewaard, behalve tijdens het klaarmaken en injecteren van het geneesmiddel.

Was uw handen en droog ze af.

Neem al uw benodigdheden bij de hand, zoals:

o Uw menghulpmiddel

o Nieuwe Natpar-patroon uit de koelkast o Nieuwe wegwerpnaald voor op de pen o Naaldencontainer

o Een potlood of balpen om de data waarop de patroon is klaargemaakt te noteren

o De volgkaart voor uw geneesmiddelpatroon (bij deze instructies voor gebruik)

o Uw Natpar-pen om het geneesmiddel te injecteren

oDeze instructies voor gebruik

2.Noteer de data op de volgkaart voor uw geneesmiddelpatroon.

Volgkaart geneesmiddelpatroon

Instructies:

Noteer de datum van vandaag in de ruimte naast “Datum van mengen.”

Noteer de datum van 14 dagen na vandaag in de ruimte naast “Wegwerpen op” (zelfde dag van de week, 2 weken later).

Werp uw patroon weg op de datum die vermeld staat bij “Wegwerpen op”, ook als er nog medicatie in uw patroon overblijft. Gebruik uw patroon niet op de datum die vermeld staat bij “Wegwerpen op”.

Om een nieuwe patroon te mengen, moet er een naald op de pen bevestigd zijn.

3.Verwijder het papieren lipje van de naalddop.

4.Schroef de pennaald op de patroon door naar rechts te draaien.

Zorg ervoor dat de pennaald recht en stevig op de patroon vastzit (de bredere zijde van de naalddop moet de ‘schouder’ van de patroon raken)

Verwijder de naalddop of de huls niet voordat u klaar bent om uw geneesmiddel toe te dienen.

5.Draai het wieltje van het menghulpmiddel naar links (tegen de klok in) om de stang te laten zakken, indien hij nog uitsteekt.

Zorg ervoor dat de stang in het menghulpmiddel zit, zoals op de afbeelding (volledig erin).

6.Schroef de Natpar-patroon op uw menghulpmiddel door naar rechts (met de klok mee) te draaien.

De pennaald moet stevig bevestigd zijn.

7.Met de naalddop naar boven gericht, draait u het wieltje langzaam naar rechts totdat de stoppers in de patroon niet meer bewegen en het wieltje losser draait.

Houd de naald naar boven gericht.

Houd het menghulpmiddel NIET schuin gericht.

8.Zorg ervoor dat de stoppers bij elkaar blijven zoals op de afbeelding.

9.Houd het menghulpmiddel waarop de patroon bevestigd is met de naald naar boven gericht en beweeg de patroon ongeveer

10 keer zachtjes heen en weer (van 9 uur naar 3 uur) om het poeder in de patroon op te lossen.

De patroon NIET schudden.

Zorg ervoor dat de naald naar boven is gericht.

Leg het menghulpmiddel waarop de patroon bevestigd is neer en wacht

5 minuten om het poeder volledig te laten oplossen.

Controleer de oplossing telkens voordat u uw dagelijkse dosis toedient. Als de oplossing na 5 minuten troebel is, zichtbare deeltjes bevat, of niet kleurloos is, mag u dit geneesmiddel niet gebruiken. Neem contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige. Het is normaal als u luchtbelletjes ziet.

Uw Natpar-pen gebruiksklaar maken

U maakt uw Natpar-pen eenmaal in de

14 dagen klaar voor gebruik.

1.Neem uw pen en verwijder de dop. Bewaar de dop voor later gebruik.

2.Schroef de beschermhuls van de stang

(namaakpatroon) of de lege geneesmiddelpatroon los door naar links te draaien en werp ze weg in een naaldencontainer.

3.Druk de injectieknop in. U moet nu “0” zien verschijnen bij het streepje in het doseervenster. Als het cijfer “0” niet verschijnt, druk de injectieknop dan in totdat het cijfer verschijnt.

4.Laat de stang zakken. Als de stang uitsteekt, draai de donkerrode ring naar links om de stang te laten zakken. Draai de ring niet te stevig vast.

5.Controleer de stang. Bij een correcte uitvoering is een kleine opening zichtbaar.

6.Schroef de patroon los van het menghulpmiddel door naar links te draaien en leg het menghulpmiddel neer.

7.Bevestig de patroon op de pen. Neem de pen aan de onderkant vast en houd de stang naar boven gericht.

8.Houd de pen met de naalddop naar boven gericht en schroef de patroon op de pen door naar rechts te draaien totdat er geen ruimte meer is tussen de patroon en de pen.

9.Uw Natpar-pen klaarmaken voor toediening (‘primen’).

Draai de dosisinstelring naar rechts totdat er “GO” verschijnt bij het streepje in het doseervenster.

10.Houd de pen met de naalddop naar boven gericht.

11.Druk de injectieknop in op een vlak oppervlak, zoals een tafelblad, totdat er “0” verschijnt bij het streepje in het doseervenster.

Het is normaal als er bij deze stap 1 of 2 druppels vloeistof op de naald verschijnen.

Verwijder de geneesmiddelpatroon niet van de pen voordat de datum voor “Wegwerpen op” is bereikt of de patroon leeg is.

Maak uw pen slechts 1 keer gebruiksklaar per nieuwe patroon.

Uw dagelijkse dosis toedienen

OPGELET: Als u uw geneesmiddel net heeft gemengd en uw pen gebruiksklaar heeft gemaakt en de naald nog op de pen zit, ga dan naar “Voordat u uw dagelijkse dosis injecteert” (stap 6 in deze rubriek) voor instructies over hoe u met uw Natpar-pen moet injecteren.

Raadpleeg uw arts of verpleegkundige als u hulp nodig heeft.

1.Was uw handen en droog ze af.

2.Neem al uw benodigdheden bij de hand, zoals:

Uw Natpar-pen uit de koelkast

Nieuwe wegwerpnaald voor op de pen

Naaldencontainer

Alcoholdoekje

Opmerking: De gemengde patroon moet altijd in de pen in de koelkast worden bewaard, behalve tijdens het klaarmaken en injecteren van het geneesmiddel.

3.Controleer de patroon.

Verwijder de pendop van uw Natpar-pen. De gemengde patroon moet zich in de pen bevinden.

4.Voordat u een nieuwe naald op uw pen bevestigt, controleert u:

Of de oplossing helder en kleurloos is en of ze geen zichtbare deeltjes bevat. Het is normaal als u luchtbelletjes ziet.

Als de vloeistof niet helder en kleurloos is of als ze zichtbare deeltjes bevat, mag u dit geneesmiddel niet gebruiken. Neem contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige.

U moet een nieuwe Natpar-patroon bereiden wanneer:

Er geen doses meer in de pen zitten (dosisteller staat op “0”) of

De datum voor “Wegwerpen op” is bereikt (zie geneesmiddelvolgkaart).

5.Een nieuwe naald bevestigen.

Verwijder het papieren lipje van de naalddop.

Houd de Natpar-pen stevig rechtop.

Houd de naalddop rechtop en schroef hem stevig op de patroon door naar rechts te draaien (de bredere zijde van de naalddop moet de ‘schouder’ van de patroon raken).

Laat de naalddop erop zitten.

6.Voordat u uw dagelijkse dosis injecteert.

Gebruik de patroon NIET als hij in de vriezer werd bewaard.

Werp alle gemengde patronen weg als de datum voor “Wegwerpen op” is bereikt (zie geneesmiddelvolgkaart).

7.Veeg met een alcoholdoekje over de injectieplaats op uw dij.

Injecteer elke dag in een andere dij.

Zorg ervoor dat de naalddop bij stap 8 tot stap 17 steeds naar beneden is gericht.

8.Houd de Natpar-pen met de naald recht naar beneden gericht.

Houd de naald naar beneden gericht totdat de injectie is afgelopen.

9.Houd de pen zodat u het doseervenster kunt zien.

10.Draai de dosisinstelring totdat er “GO” naast het streepje in het venster verschijnt. Draai de dosisinstelring niet voorbij “GO.”

Als de dosisinstelring moeilijk draait, is het mogelijk dat er onvoldoende vloeistof over is.

Controleer de dosisindicator op de patroon om na te gaan of er nog doses in de patroon zitten of controleer de datum voor “Wegwerpen op” op de volgkaart voor uw geneesmiddelpatroon om na te gaan of er meer dan

14 dagen verstreken zijn.

11.Tik 3 tot 5 keer zachtjes op de patroon. Hierdoor worden eventuele luchtbelletjes van de naald verwijderd.

12.Maak de pennaald klaar voor injectie.

Zonder te schroeven,

trekt u de naalddop in een rechte beweging van de pen en legt u hem opzij.

trekt u vervolgens de huls van de naald en werpt u ze weg.

13.Houd de pen zodat u “GO” in het doseervenster kunt zien terwijl de pennaald naar beneden is gericht.

14.Lees stappen 15, 16, en 17 zorgvuldig door voordat u het geneesmiddel injecteert.

15.Breng de naald volledig in uw dij in (u kunt een huidplooi maken als uw arts of verpleegkundige u dit heeft opgedragen). Zorg ervoor dat u “GO” in het doseervenster kunt zien.

16.Druk de injectieknop in totdat er “0” naast het streepje in het doseervenster verschijnt. U moet de dosisinstelring zien en voelen terugdraaien naar “0.” Tel langzaam tot 10.

Belangrijke opmerking over het injecteren:

Om te vermijden dat een te lage dosis wordt toegediend, moet u de naald in de huid houden gedurende 10 seconden NADAT u de injectieknop heeft ingedrukt.

17.Trek de naald met een rechte beweging uit uw dij.

Het is normaal als u tijdens deze stap 1 of 2 druppels vloeistof op de naald ziet verschijnen.

Als u denkt dat u geen volledige dosis heeft toegediend, dien dan geen tweede dosis toe. Neem contact op met uw arts. Het is mogelijk dat u calcium en vitamine D moet innemen.

18.Plaats de grote naalddop weer voorzichtig op de naald met een scheppende beweging.

Zorg ervoor dat u de naald volledig in de dop drukt.

19.Schroef de naalddop (met de pennaald erin) los door naar links te draaien terwijl u de patroon vasthoudt.

Deel uw pen of pennaalden met niemand. U kunt anderen infecteren of anderen kunnen u infecteren.

20.Werp de gebruikte naald weg in een naaldencontainer.

Vraag uw arts, apotheker of verpleegkundige hoe u een volle naaldencontainer moet afvoeren.

21.Plaats de dop weer op uw pen.

Voordat u de pendop op de pen kunt plaatsen, moet er een patroon op de pen bevestigd zijn.

Plaats de clip van de dop in lijn met het teken op de pen.

Druk de dop stevig tegen de pen totdat u een klik hoort.

22.Plaats de Natpar-pen in de koelkast.

Hoe bewaart u uw geneesmiddel?

De Natpar-patronen en pennen die een gemengd patroon bevatten, moeten altijd in de koelkast worden bewaard (2°C 8°C).

Uw patroon NIET in de

Een patroon die in de

Alle gemengde patronen

 

vriezer bewaren.

 

vriezer werd bewaard

 

die ouder zijn dan

 

 

 

NIET gebruiken.

 

14 dagen wegwerpen.

Commentaar

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hulp
  • Get it on Google Play
  • Over
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    Geneesmiddelen op recept vermeld