Dutch
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Palonosetron Accord (palonosetron) – Bijsluiter - A04AA05

Updated on site: 09-Oct-2017

Naam van geneesmiddelPalonosetron Accord
ATC codeA04AA05
Werkzame stofpalonosetron
ProducentAccord Healthcare Ltd

Bijsluiter: informatie voor de gebruiker

Palonosetron Accord, 250 microgram, oplossing voor injectie palonosetron

Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke informatie in voor u.

-Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.

-Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige.

-Krijgt u last van een van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige.

Inhoud van deze bijsluiter

1.Wat is Palonosetron Accord en waarvoor wordt dit middel gebruikt?

2.Wanneer mag u dit middel niet toegediend krijgen of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

3.Hoe wordt dit middel toegediend?

4.Mogelijke bijwerkingen

5.Hoe bewaart u dit middel?

6.Inhoud van de verpakking en overige informatie

1.Wat is Palonosetron Accord en waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Palonosetron Accord behoort tot een geneesmiddelengroep die bekend is als serotonine (5HT3) antagonisten.

Deze beschikken over het vermogen de werking van de chemische stof serotonine, die misselijkheid en braken kan veroorzaken, te blokkeren.

Palonosetron Accord wordt gebruikt voor het voorkómen van misselijkheid en braken in verband met kankerchemotherapie bij volwassenen, jongeren en kinderen ouder dan één maand.

2. Wanneer mag u dit middel niet toegediend krijgen of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?

-U bent allergisch voor een van de stoffen in dit geneesmiddel. Deze stoffen kunt u vinden in rubriek 6.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?

Neem contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige voordat u dit middel gebruikt:

-Wanneer u acute darmobstructie of een voorgeschiedenis van herhaalde obstipatie heeft.

-Wanneer u Palonosetron Accord gebruikt naast andere geneesmiddelen die een abnormaal hartritme kunnen veroorzaken zoals amiodaron, nicardipine, kinidine, moxifloxacine, erytromycine, haloperidol, chloorpromazine, quetiapine, thioridazine, domperidon.

-Wanneer u een persoonlijke of familiegeschiedenis heeft van veranderingen in hartritme (QT-verlenging).

-Wanneer u andere hartproblemen heeft.

-Wanneer u een onbehandeld verstoord evenwicht van bepaalde mineralen, zoals kalium en magnesium, in uw bloed heeft.

Het wordt afgeraden Palonosetron Accord op de dagen na chemotherapie te nemen tenzij u nog een andere chemotherapiecyclus krijgt.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?

Gebruikt u naast Palonosetron Accord nog andere geneesmiddelen, heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheker. Dit geldt onder meer voor:

SSRI’s (selectieve serotonineheropnameremmers), gebruikt voor het behandelen van depressie en/of angst, waaronder fluoxetine, paroxetine, sertraline, fluvoxamine, citalopram, escitalopram

SNRI’s (serotoninenoradrenalineheropnameremmers), gebruikt voor het behandelen van depressie en/of angst, waaronder venlafaxine, duloxetine.

Zwangerschap en borstvoeding

Zwangerschap

Bent u zwanger of denkt u zwanger te zijn? Dan zal uw arts u geen Palonosetron Accord toedienen tenzij dit duidelijk noodzakelijk is.

Het is niet bekend of Palonosetron Accord schadelijke effecten zal hebben bij gebruik tijdens zwangerschap.

Bent u zwanger of denkt u zwanger te zijn? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.

Borstvoeding

Het is niet bekend of Palonosetron Accord wordt aangetroffen in moedermelk.

Geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Palonosetron Accord kan duizeligheid of vermoeidheid veroorzaken. Wanneer dit het geval is, dient u geen voertuig te besturen of gereedschap of machines te gebruiken.

Palonosetron Accord bevat natrium

Dit geneesmiddel bevat minder dan 1 mmol natrium (23 mg) per injectieflacon, d.w.z. dat het in wezen ‘natriumvrij’ is.

3.Hoe wordt dit middel toegediend?

Normaal zal een arts of verpleegkundige Palonosetron Accord ongeveer 30 minuten vóór de start van de chemotherapie injecteren.

Volwassenen

De aanbevolen dosering Palonosetron Accord is 250 microgram, gegeven als een snelle injectie in een ader.

Kinderen en jongeren (1 maand tot 17 jaar)

De arts zal de dosis bepalen op basis van het lichaamsgewicht. De maximale dosis is echter 1500 microgram.

Palonosetron Accord wordt toegediend als een langzame infusie in een ader.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige.

4.Mogelijke bijwerkingen

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

Volwassenen

Vaak

kunnen voorkomen bij minder dan 1 op de 10 mensen

-hoofdpijn

-duizeligheid

-constipatie en diarree.

Soms

kunnen voorkomen bij minder dan 1 op de 100 mensen

-hoge of lage bloeddruk

-abnormale hartslag of verminderde bloedtoevoer naar het hart

-verandering in de kleur van de ader en/of aderen worden groter

-abnormaal hoge of lage kaliumspiegels in het bloed

-hoge suikerspiegels in het bloed of suiker in de urine

-lage calciumspiegels in het bloed

-hoge spiegels van het pigment bilirubine in het bloed

-hoge spiegels van bepaalde leverenzymen

-overdreven opgewekte stemming of angstgevoelens

-slaperigheid of problemen met slapen

-vermindering of verlies van eetlust

-zwakte, vermoeidheid, koorts of griepachtige symptomen

-dof gevoel, branderig, prikkend of tintelend gevoel op de huid

-jeukende huiduitslag

-gezichtsstoornis of oogirritatie

-wagen- of reisziekte

-oorsuizen

-hik, winderigheid, droge mond of indigestie

-buikpijn, maagpijn

-problemen met urineren

-gewrichtspijn

-afwijkingen in een elektrocardiogram (QT-verlenging)

Zeer zelden

kunnen voorkomen bij minder dan 1 op de 10.000 mensen

Allergische reacties op Palonosetron Accord. De tekenen kunnen zijn: zwelling van de lippen, het gezicht, de tong of keel, problemen met de ademhaling of flauwte; u kunt ook een jeukende, bultvormige uitslag (netelroos) opmerken, een branderig gevoel of pijn op de injectieplaats.

Kinderen en jongeren tot 18 jaar

Vaak

kunnen voorkomen bij minder dan 1 op de 10 mensen

-hoofdpijn

Soms

kunnen voorkomen bij minder dan 1 op de 100 mensen

-duizeligheid

-schokkende lichaamsbewegingen

-abnormale hartslag

-hoesten en kortademigheid

-neusbloedingen

-jeukende huiduitslag of netelroos

-koorts

-pijn op de plaats van infusie

Het melden van bijwerkingen

Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige. Dit geldt ook voor mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan. U kunt bijwerkingen ook rechtstreeks melden via het nationale meldsysteem zoals vermeld in aanhangsel V. Door bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van dit geneesmiddel.

5.Hoe bewaart u dit middel?

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de doos en de injectieflacon na EXP. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Voor dit geneesmiddel zijn er geen speciale bewaarcondities.

Uitsluitend voor eenmalig gebruik, ongebruikte oplossing dient afgevoerd te worden.

6.Inhoud van de verpakking en overige informatie

Welke stoffen zitten er in dit middel?

-De werkzame stof in dit middel is palonosetron (als hydrochloride).

Elke ml oplossing bevat 50 microgram palonosetron. Eén injectieflacon van 5 ml oplossing bevat 250 microgram palonosetron.

-De andere stoffen in dit middel zijn mannitol, dinatriumedetaat (zie rubriek 2 voor het natriumgehalte), natriumcitraat, citroenzuurmonohydraat, natriumhydroxide (zie rubriek 2 voor het natriumgehalte), geconcentreerd zoutzuur en water voor injecties.

Hoe ziet Palonosetron Accord eruit en hoeveel zit er in een verpakking?

Palonosetron Accord oplossing voor injectie is een transparante, kleurloze oplossing in een glazen injectieflacon van 6 ml, afgesloten met een chlorobutylrubberstop en verzegeld met een flip-off aluminium krimpdop. Elke injectieflacon bevat één dosis.

Verpakking à 1 injectieflacon.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Accord Healthcare Limited

Sage House

319, Pinner Road, North Harrow

Middlesex HA1 4HF

Verenigd Koninkrijk

Fabrikant

Accord Healthcare Limited

Ground Floor, Sage House

319, Pinner Road, North Harrow

Middlesex HA1 4HF

Verenigd Koninkrijk

Wessling Hungary Kft

Fóti ùt 56, Budapest 1047,

Hongarije

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in

Andere informatiebronnen

Meer informatie over dit geneesmiddel is beschikbaar op de website van het Europees Geneesmiddelenbureau: http://www.ema.europa.eu.

Commentaar

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hulp
  • Get it on Google Play
  • Over
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    Geneesmiddelen op recept vermeld