Dutch
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Panretin (alitretinoin) – Bijsluiter - L01XX22

Updated on site: 09-Oct-2017

Naam van geneesmiddelPanretin
ATC codeL01XX22
Werkzame stofalitretinoin
ProducentEisai Ltd

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS

Panretin 0,1% gel alitretinoïne

Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken.

-Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.

-Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

-Geef dit geneesmiddel niet door aan anderen, want het is alleen aan u voorgeschreven. Het kan schadelijk zijn voor anderen, ook al hebben zij dezelfde klachten als u.

-Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Inhoud van deze bijsluiter:

1.Waarvoor wordt Panretin gebruikt?

2.Wanneer mag u Panretin niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

3.Hoe gebruikt u Panretin?

4.Mogelijke bijwerkingen

5.Hoe bewaart u Panretin?

6.Aanvullende informatie

1.WAARVOOR WORDT PANRETIN GEBRUIKT?

Panretin behoort tot een groep geneesmiddelen die verwant zijn aan vitamine A en bekend staan als retinoïden.

Panretin wordt gebruikt door patiënten met aan AIDS-verwant Kaposi sarcoom (KS) en is bedoeld voor de behandeling van de KS-laesies:

-die uitsluitend op de huid voorkomen;

-die niet op uw HIV-behandeling hebben gereageerd;

-waar de huid of laesie niet doorbroken is;

-waar de omringende huid niet gezwollen is;

-of indien uw arts vindt dat andere behandelingen niet geschikt zijn voor u.

Panretin behandelt geen KS in het lichaam zelf.

2. WANNEER MAG U PANRETIN NIET GEBRUIKEN OF MOET U ER EXTRA VOORZICHTIG MEE ZIJN?

Wanneer mag u Panretin niet gebruiken?

-U bent allergisch bent voor alitretinoïne of voor soortgelijke geneesmiddelen die retinoïden bevatten

-U bent allergisch voor één van de andere stoffen Panretin

-U bent zwanger

-U geeft borstvoeding

-Op KS-laesies dicht bij een andere huidaandoening

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met Panretin?

-Panretin is niet goedgekeurd voor gebruik bij kinderen en adolescenten onder de 18 jaar.

-Breng de gel niet aan op of nabij gevoelige lichaamsdelen zoals de ogen, neusgaten, mond, lippen, vagina, de tip van de penis, rectum of anus.

-Breng de gel niet aan op gezonde huid rond een KS-laesie. Panretin kan ongewenste irritatie of roodheid veroorzaken in gezonde huid.

-Gebruik geen insectwerende middelen die DEET (N,N-diethyl-m-toluamide) bevatten of andere producten die DEET bevatten terwijl u Panretin gebruikt.

-Vermijd langdurige blootstelling van de behandelde plek aan zonlicht of ander ultraviolet (UV) licht (bijv. zonnebanken).

-Minerale olie mag tussen behandelingen met Panretin worden gebruikt om overmatig uitdrogen of jeuk te voorkomen. Minerale olie mag echter niet gedurende minstens twee uur voor en na de behandeling met Panretin worden aangebracht.

-Vrouwen die zwanger kunnen worden moeten effectieve anticonceptionele middelen gebruiken tijdens de behandeling met Panretin en gedurende een maand na het staken van de behandeling.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?

Vermijd het gebruik van andere producten op uw behandelde KS-laesies, zoals insectwerende middelen die op de huid worden aangebracht.

Licht uw arts of apotheker in als u andere geneesmiddelen gebruikt of onlangs heeft gebruikt, ook als het geneesmiddelen betreft, waarvoor geen recept noodzakelijk is.

Gebruik van Panretin met voedsel en drank

Er wordt aanbevolen niet meer vitamine A in uw dieet op te nemen dan de hoeveelheid die uw arts aanraadt.

Zwangerschap

Panretin NIET gebruiken indien u zwanger bent of overweegt om zwanger te worden. Uw arts kan u meer informatie verschaffen. U dient een effectieve anticonceptionele methode te gebruiken tijdens de behandeling met Panretin en gedurende een maand na het staken van de behandeling.

Borstvoeding

Geen borstvoeding geven terwijl u Panretin gebruikt. Let erop dat uw baby niet in aanraking komt met plaatsen van uw huid die recentelijk met Panretin zijn behandeld.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Het is onwaarschijnlijk dat Panretin uw rijvaardigheid of vermogen om machines te bedienen zal beïnvloeden.

3.HOE GEBRUIKT U PANRETIN?

Gebruik Panretin altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Om het product voor de eerste maal te openen, gebruikt u het puntige deel van de dop om de metalen veiligheidssluiting te doorboren.

Hoe wordt Panretin aangebracht? Alleen voor cutaan gebruik (op de huid)

Begin met Panretin tweemaal daags aan te brengen, eenmaal 's ochtends en eenmaal 's avonds. Daarna zal uw arts op basis van de respons van uw KS en mogelijke bijwerkingen beslissen hoe vaak de gel moet worden aangebracht.

Breng Panretin met een schone vinger op uw KS-laesies aan. Strijk een dikke laag gel over de gehele oppervlakte van elke laesie die u wilt behandelen. U hoeft de gel niet in de laesie te wrijven. U moet voorkomen dat gel op de gezonde huid rond de laesie terecht komt. Door de gel alleen op de KS-laesie aan te brengen, vermindert de kans op eventuele irritatie of roodheid. Als de gel goed is aangebracht zal enige gel zichtbaar zijn op het oppervlak van de laesie wanneer u klaar bent.

-Veeg onmiddellijk na het aanbrengen de vinger(s) waarmee u de gel hebt aangebracht en alle gezonde huid die met de gel in aanraking is gekomen schoon met een papieren zakdoekje. Was uw handen met water en zeep en veeg de gezonde huid af die in aanraking is geweest met de gel.

-Laat de gel gedurende drie tot vijf minuten drogen voordat u de behandelde plek met losse kleding bedekt. Bedek de behandelde laesies niet met een verband of ander materiaal.

-Een milde zeep wordt aanbevolen om een bad of douche te nemen.

-Als u vindt dat het effect van Panretin te sterk of te zwak is, richt u zich tot uw arts of apotheker.

-Gedurende minstens drie uur na het aanbrengen dient het nemen van een douche of bad, of zwemmen, te worden vermeden.

-Vermijd de behandelde plekken te krabben.

-Panretin bevat alcohol. Houd uit de buurt van open vuur.

Uw arts zal u zeggen hoe lang de behandeling zal duren.

Wees niet ontmoedigd als u niet meteen verbetering constateert.

Het kan tot 12 weken duren voordat u enige verbetering opmerkt.

Stop niet met de behandeling bij de eerste tekenen van verbetering.

Als u ongewenste bijwerkingen op de huid ondervindt, dient u eventueel het aantal dagelijkse toepassingen te verminderen of het gebruik van Panretin gedurende korte tijd te staken. Het is belangrijk dat u uw arts raadpleegt, die u zal zeggen wat u moet doen.

Heeft u teveel van Panretin gebruikt?

Er is geen ervaring met een overdosis van Panretin.

Bent u vergeten Panretin te gebruiken?

Gebruik geen dubbele dosis om een overgeslagen dosis in te halen. Breng de volgende dosis op het gebruikelijke tijdstip aan.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker

4.MOGELIJKE BIJWERKINGEN

Zoals elk geneesmiddel kan Panretin bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken. De bijwerkingen komen waarschijnlijk voor op de plaats waar Panretin is aangebracht en beginnen typisch met roodheid. Bij verdere toepassing van Panretin kunnen de roodheid en irritatie toenemen en kan zwelling op de plaats van aanbrengen ontstaan. Indien de bijwerkingen te oncomfortabel worden en vergezeld zijn van intensieve roodheid en irritatie, uitslag, zwelling of pijn, dient u het advies van u arts in te winnen over het aanpassen van de behandelingsdosis. De meeste patiënten kunnen Panretin verder blijven gebruiken door het aantal toepassingen per dag te wijzigen. Soms kan het nodig zijn de behandeling te onderbreken, uw arts zal u hierover informeren.

De volgende bijwerkingen zijn opgemerkt op de huid waar Panretin is aangebracht:

Zeer vaak (treft meer dan 1 op de 10 behandelde patiënten):

Uitslag, schilferen, irritatie, roodheid

Barstjes, korsten, korstvorming, drainage, vochtafgifte

Pijn, branderig gevoel, pijnlijk aanvoelen

Jeuk

Vaak (treft minder dan 1 op de 10 maar meer dan 1 op de 100 behandelde patiënten): Afschilferen, pellen, droge huid

Zwelling, inflammatie Stekende pijn, tintelen Bloeden

Verkleuring van de huid Huidzweer

Soms (treft minder dan 1 op de 100 maar meer dan 1 op de 1000 behandelde patiënten): Infectie

Allergische reactie Gezwollen lymfeklieren Bleke huid

Krijgt u veel last van een bijwerking? Of heeft u last van een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

5.HOE BEWAART U PANRETIN?

Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.

Niet meer gebruiken na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op het uiteinde van de tube. Bewaren beneden 25 °C.

Bewaar in de oorspronkelijke container om tegen licht te beschermen.

Houd de verpakking goed gesloten. Gebruik steeds de dop om de tube na elk gebruik goed te sluiten.

Na het openen binnen 90 dagen gebruiken,

De opening van de tube Panretin-gel is met een metalen veiligheidssluiting bedekt. Indien de sluiting doorboord of niet zichtbaar is wanneer u de verpakking voor het eerst opent, dan mag u het product NIET GEBRUIKEN en dient u het naar de apotheek terug te brengen.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die niet meer nodig zijn. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu.

6. AANVULLENDE INFORMATIE

Welke stoffen zitten er in Panretin?

-De werkzame stof is alitretinoïne, 1 g gel bevat 1 mg alitretinoïne

-De andere stoffen in dit middel zijn ethanol, macrogol 400, hydroxypropylcellulose en butylhydroxytolueen.

Hoe ziet Panretin er uit en hoeveel zit er in een verpakking?

Panretin is een doorzichtige, gele gel. Er wordt geleverd in een met epoxy gevoerde aluminium tube van 60 g voor meervoudig gebruik.

Elke doos bevat één tube gel.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen

Eisai Ltd.

Mosquito Way

Hatfield

Hertfordshire

AL10 9SN

Verenigd Koninkrijk

Fabrikant

Eisai Manufacturing Limited

Mosquito Way

Hatfield

Hertfordshire

AL10 9SN

Verenigd Koninkrijk

Neem voor alle informatie met betrekking tot dit geneesmiddel contact op met de lokale vertegenwoordiger van de houder van de vergunning voor het in de handel brengen:

België/Belgique/Belgien

Lietuva

Eisai Europe Ltd.

Eisai Ltd.

Tél/Tel: + 32 (0)2 502 58 04

Tel: +44 (0) 845 676 1400

 

(Jungtinė Karalystė)

България

Luxembourg/Luxemburg

Eisai Ltd.

Eisai Europe Ltd.

Teл.: + 359 2 810 39 96

Tél/Tel: + 32 (0)2 502 58 04

 

(Belgique/Belgien)

Česká republika

Magyarország

Eisai GesmbH organizačni složka

Eisai Ltd.

Tel.: + 420 242 485 839

Tel: +44 (0) 845 676 1400

 

(Nagy-Britannia)

Danmark

Malta

Eisai AB

Eisai Ltd.

Tlf: + 46 (0) 8 501 01 600

Tel: +44 (0) 845 676 1400

(Sverige)

(Ir-Renju Unit)

Deutschland

Nederland

Eisai GmbH

Eisai B.V.

Tel: + 49 (0) 69 66 58 50

Tél/Tel: + 31 (0) 900 575 3340

Eesti

Norge

Eisai Ltd.

Eisai AB

Tel: +44 (0) 845 676 1400

Tlf: + 46 (0) 8 501 01 600

(Ühendkuningriik)

(Sverige)

Ελλάδα

Österreich

Arriani Pharmaceuticals S.A.

Eisai GesmbH

Τηλ: +30 210 668 3000

España

Polska

Eisai Farmacéutica, S.A.

Eisai Ltd.

Tel: + (34) 91 455 94 55

Tel: +44 (0) 845 676 1400

 

(Wielka Brytania)

France

Portugal

Eisai SAS

Eisai Farmacêutica, Unipessoal Lda

Tél: + (33) 1 47 67 00 05

Tel: + 351 214 875 540

Hrvatska

România

Eisai Ltd.

Eisai Ltd.

Tel: +44 (0) 845 676 1400

Tel: +40 21 301 7469

(Velika Britanija)

 

Ireland

Slovenija

Eisai Ltd.

Eisai Ltd.

Tel: +44 (0) 845 676 1400

Tel: +44 (0) 845 676 1400

(United Kingdom)

(Velika Britanija)

Ísland

Slovenská republika

Eisai AB

Eisai GesmbH organizačni složka

Sími: + 46 (0)8 501 01 600

Tel.: + 420 242 485 839

(Svíþjóð)

(Česká republika)

Italia

Suomi/Finland

SIGMA-TAU

Eisai AB

Tel: +39 06 91391

Puh/Tel: + 46 (0) 8 501 01 600

 

(Ruotsi)

Κύπρος

Sverige

Eisai Ltd.

Eisai AB

Τηλ: +44 (0) 845 676 1400

Tel: + 46 (0) 8 501 01 600

(Ηνωµένο Βασίλειο)

 

Latvija

United Kingdom

Eisai Ltd.

Eisai Ltd.

Tel: +44 (0) 845 676 1400

Tel: +44 (0) 845 676 1400

(Anglija)

 

Deze bijsluiter is goedgekeurd in

Gedetailleerde informatie over dit geneesmiddel is beschikbaar op de website van het Europese Geneesmiddelen Bureau (EMA) http://www.ema.europa.eu.

Commentaar

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hulp
  • Get it on Google Play
  • Over
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    Geneesmiddelen op recept vermeld