Dutch
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Paxene (paclitaxel) – Bijsluiter - L01CD01

Updated on site: 09-Oct-2017

Naam van geneesmiddelPaxene
ATC codeL01CD01
Werkzame stofpaclitaxel
ProducentNorton Healthcare Ltd.
1. Wat is Paxene en waarvoor wordt het gebruikt
2. Wat u moet weten voordat u Paxene gebruikt
3. Hoe wordt Paxene gebruikt
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u Paxene
6. Aanvullende informatie
In deze bijsluiter:

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER

Paxene 6 mg/ml concentraat voor oplossing voor infusie.

Paclitaxel

Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het gebruik van dit geneesmiddel.

-Bewaar deze bijsluiter. Het kan nodig zijn om deze nog eens door te lezen.

-Heeft u nog vragen, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

-Dit geneesmiddel aan u persoonlijk voorgeschreven. Geef dit geneesmiddel niet door aan anderen. Dit geneesmiddel kan schadelijk voor hen zijn, zelfs als de verschijnselen dezelfde zijn als waarvoor u het geneesmiddel heeft gekregen.

-Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

geregistreerd 1. WAT IS PAXENE EN WAARVOOR WORDT HET GEBRUIKT

Paxene behoort tot een groep geneesmiddelen die bekend staan als antineoplastische middelen. Deze

middelen worden gebruikt voor het behandelen vanlangerkanker.

 

 

 

niet

Paxeneconcentraat voor oplossing voor infusie wordt gebruikt voor het behandelen van:

Geneesmiddel

 

AIDS-gerelateerd Kaposisarcoom in een gevorderd stadium wanneer bepaalde andere

 

behandelingen (liposomale antracyclinen) zijn geprobeerd maar niet zijn aangeslagen.

 

Kaposisarcoom is een tumor die voortkomt uit bloedvaten in de huid of inwendige organen en

gewoonlijk verschijnt als vlakke of verhoogde, paarse tot donkerbruine plekken op de huid.

Borstkanker in een g vorderd stadium wanneer bepaalde andere behandelingen (standaard

 

antracycline-bevatt

therapie) zijn geprobeerd maar niet zijn aangeslagen of wanneer de

patiënt niet geschikt is voor deze behandelingen.

Eierstokkanker in een gevorderd stadium of resterende tumor (> 1 cm) na een aanvankelijke

 

chirurgische ingreep, in combinatie met cisplatine als eerstelijnsbehandeling.

Eierstokkanker in een gevorderd stadium wanneer bepaalde andere behandelingen (platinabevattende combinatietherapie zonder taxanen) zijn geprobeerd maar niet zijn aangeslagen (als tweedelijnsbehandeling).

Niet-kleincellige longkanker in een gevorderd stadium wanneer potentieel curatieve chirurgische ingreep en/of radiotherapie niet mogelijk zijn, in combinatie met cisplatine. Er is beperkte informatie ter ondersteuning van behandeling van deze conditie.

WAT U MOET WETEN VOORDAT U PAXENE GEBRUIKT

Gebruik Paxene niet

als u overgevoelig (allergisch) bent voor paclitaxel of voor één van de andere bestanddelen van Paxene;

als u leverproblemen hebt ondervonden;

als u te horen hebt gekregen dat het aantal witte bloedlichaampjes bij u erg laag is;

als u een ernstige, ongecontroleerde infectie heeft;

als u zwanger bent, zwanger kunt worden of borstvoeding geeft.

Wees extra voorzichtig met Paxene:

Vóór en gedurende de behandeling met Paxene wordt uw bloed regelmatig onderzocht om te controleren of u de behandeling veilig kunt voortzetten.

Paxene wordt niet aanbevolen voor gebruik bij kinderen en adolescenten (jonger dan 18 jaar).

Informeer uw arts onmiddellijk als u tijdens of na de behandeling met Paxene last krijgt van ernstige of langdurige of bloedige diarree. Dit kan een teken zijn van een ernstige ontsteking van de dikke darm (colitis pseudomembranacea).

Als u tijdens de behandeling abnormaal hartritme, duizeligheid, of flauwvallen ondervindt.

Als u voordien bestralingbehandeling (radiotherapie) van uw borst heeft gehad (zie rubriek 4: “Mogelijke bijwerkingen”)

Als u andere geneesmiddelen inneemt die met paclitaxel zouden kunnen reageren (zie rubriek “Gebruik met andere geneesmiddelen”).

Gebruik met andere geneesmiddelen

 

 

 

 

Informeer uw arts alvorens u Paxene krijgt toegediend als u:

 

ritonavir, nelfinavir, efavirenz, nevirapine (voor het behandelen van AIDS) of enige andere

voorgeschreven geneesmiddelen voor uw aandoening inneemt;

enige andere door een arts voorgeschreven geneesmiddelen voor ongeacht welke aandoening

 

(bijv. erytromycine, fluoxetine, gemfibrozil, imidazol antischimmel-middelen, rifampicine,

carbamazepine, fenytoïne, fenobarbital);

 

 

geregistreerd

andere geneesmiddelen gebruikt die u zelf zonder

 

c pt hebt gekocht.

Als u al wordt behandeld met doxorubicine voor uw

doening, dan dient uw eerste dosis paclitaxel

24 uur na doxorubicine te worden gegeven.

niet

langer

 

Door het hoge alcoholgehalte kan Paxene het effect van andere geneesmiddelen beïnvloeden. Als u een andere arts raadpleegtGeneesmiddelof naar het zi kenhuis komt, vergeet dan niet te vertellen welke geneesmiddelen u gebruikt.

Zwangerschap en borstvoeding:

Informeer uw arts als u zwanger bent, mogelijk zwanger kunt zijn of borstvoeding geeft vóór u begint met de behandeling t Paxene. Paxene kan niet worden gebruikt tijdens de zwangerschap en vrouwen die Paxene gebruiken, mogen geen borstvoeding geven. Bij gebruik van Paxene moet u

zorgen voor goede anticonceptie.

Mannelijke patiënten die met Paxene worden behandeld, wordt aangeraden om binnen zes maanden na de behandeling geen kinderen te verwekken.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines:

Paxene bevat alcohol. Dus kan het tot enige uren na de infusie niet veilig zijn om voertuigen te besturen of machines te gebruiken. Vraag uw arts om advies. Normaalgesproken zou het besturen van voertuigen of het gebruik van machines tussen de behandelingen met Paxene door geen probleem moeten zijn, tenzij u last krijgt van vermoeidheidsverschijnselen of duizeligheid.

Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van Paxene

Dit geneesmiddel bevat ongeveer 50 % (vol.) alcohol. Elk infuus bevat max. 21 g alcohol.

De hoeveelheid alcohol in dit geneesmiddel kan de effecten van andere geneesmiddelen veranderen en men dient er rekening mee te houden bij patiënten met leverziekte of epilepsie. Na een infusie met

Paxene kan de hoeveelheid alcohol uw rijvaardigheid of uw vermogen om machines te bedienen beïnvloeden.

Paxene bevat eveneens polyoxylricinusolie, die een allergische reactie kan veroorzaken.

3. HOE WORDT PAXENE GEBRUIKT

Het concentraat voor oplossing voor intraveneuze infusie wordt verdund en geleidelijk gedurende ongeveer drie uur toegediend via een ader, tenzij anders vermeld. De aan u toegediende hoeveelheid (dosis) Paxene wordt berekend aan de hand van de huidoppervlakte van uw lichaam in vierkante meters (m²) met inachtneming van de resultaten van de bloedonderzoeken en uw medische conditie. Indien noodzakelijk zal uw arts gedurende de behandeling de dosering aanpassen.

Aan aids gerelateerd Kaposisarcoom

 

De normale dosis Paxene bedraagt 100 mg/m² aan huidoppervlakte.

de behandeling veilig kan worden voortgezet.

geregistreerd

Paxene wordt elke twee weken toegediend, zolang aan de hand van de uitslagen van uw

bloedonderzoeken kan worden vastgesteld dat de behandeling veilig kan word n voortgezet.

Borst- en eierstokkanker in een gevorderd stadium (tweedelijns-behandeling)

De normale dosis Paxene bedraagt 175 mg/m² aan huidoppervlakte. Paxene wordt elke drie weken toegediend, zolang aan de hand van de uitslagen van uw bloedond rzoeken kan worden vastgesteld dat

Eierstokkanker in een gevorderd stadium (eerstelijlangers-behandeling)

Twee doseringsregimes van Paxene worden aanbevolen: Paxene 175 mg/m2, huidoppervlakte, wordt toegediend in een ader als infuus van 3 uur g volgd door een ander geneesmiddel, cisplatine elke drie

weken. Deze behand ling wordt toegediend zolang aan de hand van de uitslagen van uw bloedonderzoeken kan worden vastgesteld dat de behandeling veilig kan worden voortgezet.

weken; ofwel Paxene 135 mg/m2 als infuus van 24 uur, gevolgd door cisplatine, elke drie weken.

 

 

niet

Uw verdere behandeling zal afhangen van de uitslagen van uw bloedonderzoeken, welke zullen

aantonen dat het veilig is om met uw behandeling door te gaan.

Gevorderd niet-kleincellig longcarcinoom

De aanbevolen dosis Pax

bedraagt 175 mg/m2, huidoppervlakte, gevolgd door cisplatine elke drie

Geneesmiddel

 

Voorafgaand aan de behandeling krijgt u bepaalde geneesmiddelen toegediend om allergische reacties tijdens de infusie te voorkomen. Twaalf uur en vervolgens zes uur voor toediening van het infuus krijgt u dexamethason (een steroïde), in de vorm van tabletten die u moet innemen of in de vorm van een injectie. Een half uur tot een uur voor het toedienen van het infuus krijgt u twee verschillende soorten injecties (een antihistaminicum en een H2-antagonist).

Het infuus wordt alleen onder medisch toezicht toegediend en tijdens deze toediening wordt u regelmatig gecontroleerd om te zien hoe u hierop reageert. Wanneer u hartproblemen hebt ondervonden, kan uw hartslag worden gecontroleerd. Mochten er tijdens het toedienen van het infuus complicaties optreden, dan is het medisch personeel paraat om adequaat op te treden.

4.MOGELIJKE BIJWERKINGEN

Zoals alle geneesmiddelen kan Paxene bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen deze bijwerkingen krijgt.

Bijwerkingen kunnen optreden tijdens of na de behandeling van Paxene. Tijdens de behandeling dient u het medisch personeel op de hoogte te brengen als u zich niet goed voelt. Wanneer u zich tussen de behandelingen door of na afloop van de behandeling niet goed voelt, informeer dan zo spoedig mogelijk uw arts of apotheker.

De frequentie van hieronder vermelde mogelijke bijwerkingen is gedefinieerd met behulp van de volgende conventie:

zeer vaak (treedt op bij meer dan 1 persoon op de 10) vaak (treedt op bij 1 tot 10 personen op de 100) soms (treedt op bij 1 tot 10 personen op de 1.000) zelden (treedt op bij 1 tot 10 personen op de 10.000)

zeer zelden (treedt op bij meer dan 1 persoon op de 10.000)

niet bekend (de frequentie kan met de beschikbare gegevens niet worden bepaald)

Zeer vaak voorkomende bijwerkingen worden hieronder vermeld:

Infecties – dit kan verband houden met een warm (koorts) of koud (koude rillingen) gevoel, zere keel en schimmelinfectie in de mond (orale candidiasis)

Milde allergische reacties, inclusief rood aanlopen engeregistreerdhuiduitslag

Lage bloeddruk, waardoor u bij het opstaan licht in het hoofd kunt zijn

Eetstoornissen inclusief anorexia•••

Gewrichts- of spierzwakte, pijn of verlies van vo l in uw benen

 

 

langer

Rond de injectieplek kan pijn of zwelling optreden

Hieronder worden vaak voorkomende bijwerkingen vermeld:

Griepachtige symptomen

niet

 

Geneesmiddel

 

 

Tijdelijke lage witte-bloedcelt lling, waardoor er een infectie bij u kan ontstaan

Lage bloedplaatjestellingen ie ongewone bloeding (bijv. neusbloedingen) en onverklaarbare

 

bloeduitstortingen kunnen veroorzaken

 

• Pijnlijk gevoel in het lichaam

 

 

Duizelig voelen

 

 

Geërgerd zijn

 

 

Slaapgebrek

 

 

• Vieze smaak in uw mond

• Verlies van evenwicht of wankelen

Hoofdpijn

Oorsuizingen

Abnormaal hartritme

Duizeligheid

Rood worden of blozen van uw huid

Kortademigheid

Neusbloedingen

Droge mond en mondzweren

Indigestie

Verkleuring van ontlasting

Veranderingen in uw huid en nagels

Mild schilferen van de huid in verband met droogte, uitslag en acne

Pijn in de botten en rug, evenals kramp in de benen

Pijn bij het plassen

Reacties op de injectieplek die pijn, zwelling en verharding van de huid rond de injectieplek veroorzaken. Paxene kan ook uit de ader lekken en een infectie of zweervorming van de omringende huid veroorzaken.

De spiegels van bepaalde enzymen in uw bloed kunnen stijgen

Soms voorkomende bijwerkingen worden hieronder vermeld:

Ernstige infecties zoals longontsteking

Ernstige bloedarmoede

Moe zijn

Bleke huid

Uitdroging, gewichtsverlies of -toename

Ernstige pijn op de borst, onregelmatige hartslag, duizelig zijn en hartaanval

Hoge bloeddruk, bloedstolsels en ontsteking in de aderen

Vergeling van de huid en nagels

Zelden voorkomende bijwerkingen worden hieronder vermeld:

Jeuk, rode huiduitslag

 

geregistreerd

Infecties zoals longontsteking

 

 

• Plaatselijke zwelling van de huid

 

 

Ernstige allergische reacties (anafylactische reactie) – u kunt plaat elijk jeuk en zwelling van

de handen, voeten, enkels, het gezicht, de lippen, mond, tong of keel ondervinden

Effecten op de zenuwen die uw spieren sturen hetgeen result ert in zwakte in de armen en

 

benen

langer

 

Zeer

 

 

Problemen met uw longen, inclusief zwelling en vloeistofophoping, hetgeen

ademhalingsproblemen kan veroorzaken

Acute leukemie (bloedkanker) niet

LevensbedreigendeGeneesmiddelallergische r actie (anafylactische shock)

Verward lijken handelen

Hersenziekte

Aanhoudende diarree

Toevallen (convulsi s, aanvallen)

Verstoord gezichtsvermogen

Gehoorverli

Evenwichtsproblemen

Verhoging van hartslag

Shock

Verstopping

Buikpijn veroorzaakt door een ophoping van vloeistof in de buik (ascites), darmontsteking, darmverstopping, bloedstolsels in de bloedvaten naar uw darm en perforatie van uw darmwand

Ziekte van de pancreas

Ziekte van de oesofagus (de buis die voedsel naar uw maag voert)

Verlies van eetlust

Ernstige huidirritatie, laesies en uitslag

Loslaten van vinger- en teennagels – bij blootstelling aan de zon dient u bescherming om uw voeten en handen te dragen

Leverbeschadiging – geel worden van de huid en abnormale spiegels van bepaalde

leverenzymen

Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

5. HOE BEWAART U PAXENE

Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.

Gebruik Paxene niet meer na de vervaldatum die staat vermeld op het etiket op de injectieflacon en op de buitenverpakking na “niet gebruiken na”. De vervaldatum verwijst naar de laatste dag van die maand.

Bewaren beneden 25 °C.

Bewaar de injectieflacon ter bescherming tegen licht in de buitenverpakking.

Uw concentratie voor oplossing voor infuus wordt in de apotheek bewaard en zij bereiden het, zodat

het gebruiksklaar is voor toediening door de arts of verpleegkundige. Na verdunning is chemische en

bewaartijden en condities vallen onder de verantwoordelijkheidgeregistreerdvan de geb uiker en zouden normaal niet langer zijn dan 24 bij 2 tot 8 ºC.

fysische stabiliteit bij gebruik gedurende tenminste 24 uur beneden 25 ºC aangetoond. Vanuit microbiologisch oogpunt dient het product onmiddellijk na opening te word n bruikt. Andere

Gebruik Paxene niet wanneer u zichtbare verkleuringsdeeltjes van de oplossing opmerkt. De geprepareerde oplossing kan troebel lijken.

 

langer

Geneesmiddelen dienen niet weggegooid te worden via het afvalwater of met huishoudelijk afval.

niet

 

Uitsluitend voor eenmalig gebruik. Gooi de gehele resterende inhoud weg nadat deze voor het eerst is gebruikt.

Vraag uw apotheker wat u met medicijnen moet doen die niet meer nodig zijn. Deze maatregelen zullen helpen bij deGeneesmiddelbescherming van h t milieu.

6. AANVULLENDE INFORMATIE

Wat bevat Paxene

Het werkzame bestanddeel is paclitaxel 6 mg/ml (30 mg/5 ml, 100 mg/16,7 ml, 150 mg/25 ml of 300 mg/50 ml).

De andere bestanddelen zijn polyoxylricinusolie, citroenzuur (watervrij) en ethanol.

Hoe ziet Paxene eruit en wat is de inhoud van de verpakking

Paxene is een heldere, kleurloze tot iets gele, wat dikke oplossing die wordt geleverd in injectieflacons met 5 ml, 16,7 ml, 25 ml en 50 ml concentraat.

Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen

Norton Healthcare Limited

 

 

geregistreerd

 

 

 

Albert Basin

 

 

 

Royal Docks

 

 

 

Londen E16 2QJ

 

 

 

Verenigd Koninkrijk.

 

langer

 

Fabrikant

 

 

 

 

 

IVAX Pharmaceuticals s.r.o.

 

 

 

Ostravská 29/305

niet

 

 

747 70 Opava

 

 

 

 

 

Komárov

Runcorn

Tsjechië Geneesmiddel

IVAX Pharmaceuticals UK

Cheshire

Verenigd Koninkrijk

Neem voor alle informatie met betrekking tot dit geneesmiddel contact op met de lokale vertegenwoordiger van houder van de vergunning voor het in de handel brengen.

België/Belgique/Belgien

Luxembourg/Luxemburg

S.A. Mayne Pharma (Benelux) N.V.

S.A. Mayne Pharma (Benelux) N.V.

Tel: + 32 2 332 0315

Tel: + 32 2 332 0315

Бълґария

Magyarország

IVAX Pharmaceuticals s.r.o

IVAX Drug Research Institute Ltd

Tel: +420 553 641 111

Tel.: +36 1399 3343

Česká republika

Malta

IVAX Pharmaceuticals s.r.o

Norton Healthcare Ltd t/a IVAX Pharmaceuticals

Tel: +420 553 641 111

UK

 

Tel.: +44 8705 02 03 04

Danmark

Nederland

IVAX Scandinavia AB

S.A. Mayne Pharma (Benelux) N.V.

 

Tlf.: + 46 850666300

Deutschland

Mayne Pharma (Deutschland) GmbH

D-85540 Haar

Tel: + 49 89 43 77 770

Eesti

IVAX Pharmaceuticals s.r.o

Tel: +420 553 641 111

Ελλάδα

Norton Healthcare Ltd t/a IVAX Pharmaceuticals UK

Тηλ.: +44 8705 02 03 04

España

Combino Pharm, S.L.

Tel.: +34 93 480 88 33

France

Mayne Pharma (France) SAS

Tel: + 33 1 41 11 28 50

Ireland

Mayne Pharma Plc

Tel: + 44 1926 821 010

Ísland

niet

 

Norton Healthcare Ltd t/a IVAX Pharmaceuticals

UK

Geneesmiddel

 

Tel.: +44 8705 02 03 04

Tel: + 32 2 332 0315

Norge

Mayne Pharma (Nordic) AB, Sverige

Tel: + 46 8 672 85 00

Österreich

Norton Healthcare Ltd t/a IVAX Pharmaceuticals UK

Tel.: +44 8705 02 03 04

Polska

IVAX Pharma Poland Sp. z.o.o.

Tel: +48 22 742 04 25

Portugal

Mayne Pharmageregistreerd(Portugal) Lda

Tel: + 351 21 485 7430

România

IVAX Pharmac uticals .r.o

Tel: +420 553 641 111

langerSlov nija

Medis, d.o.o.

Tel : + 386 1 589 6900

Slovenská republika

IVAX Pharmaceuticals s.r.o

Tel: +420 553 641 111

Italia

Suomi/Finland

Mayne Pharma (Italia) s.r.l.

Mayne Pharma (Nordic) AB, Ruotsi/Sverige

Tel: +39 0 81 24 05 911

Tel: + 46 8 672 85 00

Κύπρος

Sverige

Norton Healthcare Ltd t/a IVAX Pharmaceuticals

Mayne Pharma (Nordic) AB, Sverige

UK

Tel: + 46 8 672 85 00

Тηλ.: +44 8705 02 03 04

 

Latvija

United Kingdom

IVAX Pharmaceuticals s.r.o

Mayne Pharma Plc

Tel: +420 553 641 111

Tel: + 44 1926 821 010

Lietuva

 

IVAX Pharmaceuticals s.r.o

 

Tel: +370 525 26490

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------geregistreerd

Deze bijsluiter is voor de laatste keer goedgekeurd in

Gedetailleerde informatie over dit geneesmiddel is beschikbaar op de web ite van het Europese Geneesmiddelen Bureau (EMEA): http://www.emea.europa.eu/.

De volgende informatie is alleen bestemd voor artsen of andere beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg:

Verdere instructies voor het bereiden van het infuus

 

niet

langer

Aanwijzingen voor de verwerking

 

Paxene is een antineoplastischGeneesmiddelmiddel. Zoals bij andere potentieel giftige verbindingen dient men voorzichtig te zijn bij de verwerk ng van Paxene. Het dragen van handschoenen wordt aangeraden.

Wanneer de Paxene -oplossing in contact komt met de huid, dient u de huid onmiddellijk en zorgvuldig met water en zeep te wassen. Wanneer Paxene in aanraking komt met slijmvlies, moet het slijmvlies grondig met wat r worden nagespoeld. Paxene mag uitsluitend worden voorbereid en toegediend door medewerkers die voldoende zijn opgeleid in het gebruik van cytotoxische middelen. Paxene dient niet verw rkt te word door zwangere personeelsleden.

Bereiding van de oplossing voor infusie

Paxene moet vóór infusie onder aseptische omstandigheden worden verdund. Paxene moet in een 9 mg/ml (0,9 %) natriumchlorideoplossing voor injectie, 50 mg/ml (5 %) glucoseoplossing voor injectie of 50 mg/ml (5 %) glucose in Ringer-oplossing voor injectie worden verdund tot een uiteindelijke concentratie van 0,3 tot 1,2 mg/ml.

Na oplossing is de chemische en fysische stabiliteit in polypropyleen infusiezakken aangetoond voor ten minste 24 uur wanneer bewaard onder 25 °C.

Vanuit microbiologisch gezichtspunt moet het verdunde product onmiddellijk worden gebruikt. Wanneer het niet onmiddellijk wordt gebruikt, zijn de in-gebruik bewaartijden en -omstandigheden voorafgaand aan het gebruik voor verantwoordelijkheid van de gebruiker, en mag normaal niet langer dan 24 uur worden bewaard, bij een temperatuur van 2 tot 8 °C, behalve wanneer het product is verdund onder gecontroleerde en gevalideerde steriele omstandigheden.

Geneesmiddel

Chemische, fysische en microbiële stabiliteit van product in de flacon welke niet onmiddellijk is gebruikt is aangetoond voor een periode van maximaal 28 dagen mits bewaard beneden 25 °C. Andere bewaartijden en -omstandigheden voorafgaand aan het gebruik zijn de verantwoordelijkheid van de gebruiker.

Parenterale geneesmiddelen moeten vóór gebruik visueel worden gecontroleerd op deeltjes en verkleuring. Bij bereiding kunnen de oplossingen er troebel uitzien, wat te wijten is aan het oplosmiddel.

Wanneer de oplossing wordt verdund in PVC-containers neemt het niveau van het extraheerbare plastificeermiddel DEHP [di-(2-ethylhexyl)ftalaat] toe met de tijd en de concentratie. Daarom wordt het gebruik van containers en toedieningssets van geplastificeerd PVC afgeraden.

Paxene -oplossingen moeten worden bereid en bewaard in containers van glas, polypropyleen of polyolefine. Voor het toedienen moeten hulpmiddelen worden gebruikt die geen PVC bevatten, zoals polyethyleengevoerde toedieningssets.

Paxene moet worden toegediend door een in-linefilter met een microporeus membraan niet groter dan 0,22 μm. Het gebruik van filters met korte PVC-gecoate inlaat- en uitlaatslangen heeft niet geresulteerd in een beduidende uitloging van DEHP.

Verwerking en verwijdering

De procedures voor het correct verwerken en verwijderen van cytotoxische geneesmiddelen moeten worden gevolgd.

 

langer

geregistreerd

niet

 

 

 

Commentaar

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hulp
  • Get it on Google Play
  • Over
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    Geneesmiddelen op recept vermeld