Dutch
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Pergoveris (follitropin alfa /lutropin alfa) – Bijsluiter - G03GA30

Updated on site: 09-Oct-2017

Naam van geneesmiddelPergoveris
ATC codeG03GA30
Werkzame stoffollitropin alfa /lutropin alfa
ProducentMerck Serono Europe Ltd.  

Bijsluiter: informatie voor de gebruiker

Pergoveris 150 I.E./75 I.E. poeder en oplosmiddel voor oplossing voor injectie

Follitropine alfa/Lutropine alfa

Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke informatie in voor u.

-Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.

-Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige.

-Geef dit geneesmiddel niet door aan anderen, want het is alleen aan u voorgeschreven. Het kan schadelijk zijn voor anderen, ook al hebben zij dezelfde klachten als u.

-Krijgt u last van een van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige.

Inhoud van deze bijsluiter

1.Wat is Pergoveris en waarvoor wordt dit middel gebruikt?

2.Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

3.Hoe gebruikt u dit middel?

4.Mogelijke bijwerkingen

5.Hoe bewaart u dit middel?

6.Inhoud van de verpakking en overige informatie

1.Wat is Pergoveris en waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Wat is Pergoveris?

Pergoveris is een oplossing voor injectie en bevat twee verschillende werkzame stoffen met de namen ‘follitropine alfa’ en ‘lutropine alfa’. Beide behoren tot de groep van hormonen, genaamd ‘gonadotropinen’, die betrokken zijn bij voortplanting en vruchtbaarheid.

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Dit geneesmiddel wordt gebruikt voor de bevordering van de ontwikkeling van follikels (die elk een eicel bevatten) in uw eierstokken (ovaria). Dit helpt u om zwanger te worden. Het is bestemd voor gebruik bij volwassen vrouwen (18 jaar of ouder) met lage concentraties van FSH (Follikelstimulerend Hormoon) en LH (Luteïniserend Hormoon). Deze vrouwen zijn gewoonlijk onvruchtbaar.

Hoe werkt Pergoveris?

De werkzame stoffen in Pergoveris zijn kopieën van de natuurlijke hormonen FSH en LH. In uw lichaam stimuleert:

FSH de productie van eicellen

LH het vrijkomen van eicellen.

Door het vervangen van de ontbrekende hormonen maakt Pergoveris het voor vrouwen met lage gehaltes FSH en LH mogelijk follikels te ontwikkelen. Deze geven vervolgens een eicel vrij na een injectie met hCG (humaan Choriongonadotropine). Hierdoor is de kans op zwangerschap bij deze vrouwen groter.

2.Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

De vruchtbaarheid van u en uw echtgenoot/partner moet geëvalueerd worden voordat de behandeling wordt gestart door een arts die ervaren is in het behandelen van vruchtbaarheidsstoornissen.

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?

U bent allergisch voor een van de stoffen in dit geneesmiddel. Deze stoffen kunt u vinden in rubriek 6.

U heeft een hersentumor (in de hypothalamus of de hypofyse).

U heeft vergrote eierstokken of eierstokcysten (zakjes met vocht in de eierstokken) waarvan de oorzaak niet bekend is.

U heeft vaginaal bloedverlies waarvan de oorzaak niet bekend is.

U heeft kanker in uw eierstokken, baarmoeder of borsten.

U heeft een aandoening waardoor een normale zwangerschap niet mogelijk is, zoals een vroegtijdige menopauze, afwijkend gevormde geslachtsorganen of goedaardige tumoren van de baarmoeder.

Gebruik dit geneesmiddel niet als een of meer van de bovenstaande situaties op u van toepassing is. Als u twijfelt, neem dan contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige voordat u dit middel gebruikt.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?

Neem contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige voordat u dit middel gebruikt.

Porfyrie

Neem contact op met uw arts voordat u de behandeling start, als u of iemand van uw familie porfyrie heeft (een aandoening die kinderen van hun ouders kunnen erven, waarbij porfyrines niet kunnen worden afgebroken).

Vertel het uw arts direct als:

u een tere huid krijgt waar gemakkelijk blaren op komen, vooral huid die vaak in de zon is geweest.

u pijn in uw maag, arm of been heeft.

In de bovenstaande gevallen kan het zijn dat uw arts u adviseert om te stoppen met de behandeling.

Ovarieel hyperstimulatiesyndroom (OHSS)

Dit geneesmiddel stimuleert uw eierstokken (ovaria). Dit vergroot de kans op ontwikkeling van OHSS (Ovarieel hyperstimulatiesyndroom), waarbij uw follikels zich te veel ontwikkelen en grote cysten worden. Als u pijn in de onderbuik krijgt, als uw gewicht snel toeneemt, als u zich misselijk voelt of moet braken, of als u ademhalingsproblemen heeft, overleg dan direct met uw arts. Het kan zijn dat uw arts u dan vraagt om te stoppen met het gebruik van dit middel (zie rubriek 4 onder ‘Meest ernstige bijwerkingen’).

Indien u niet ovuleert en indien de aanbevolen dosis en het toedieningsschema in acht worden genomen, is het optreden van ernstige OHSS minder waarschijnlijk. Behandeling met Pergoveris veroorzaakt zelden ernstige OHSS. Dit wordt waarschijnlijker wanneer het geneesmiddel wordt toegediend dat wordt gebruikt om eitjes tot volle rijping te brengen (dat middel bevat humaan choriongonadotropine of hCG) (zie rubriek 3 ‘Hoeveel moet u gebruiken’ voor meer informatie). Als bij u OHSS ontstaat, kan het zijn dat uw arts u in deze behandelcyclus geen hCG geeft, en kan men u meedelen dat u gedurende ten minste 4 dagen geen gemeenschap mag hebben of anders gebruik dient te maken van een barrière-voorbehoedsmiddel, zoals een condoom.

Uw arts zal ervoor zorgen dat de reactie van de eierstokken op de behandeling zorgvuldig gevolgd wordt met behulp van echo’s en bloedtesten (oestradiolmeting) voor en tijdens het behandelverloop.

Meerlingzwangerschap

Wanneer u Pergoveris gebruikt, heeft u een grotere kans om zwanger te worden van meer dan een kind ineens (meerlingzwangerschap, meestal tweelingen) dan bij een natuurlijke bevruchting. Meerlingzwangerschap kan leiden tot medische complicaties voor u en uw baby’s. U kunt de kans op meerlingzwangerschap verkleinen door de juiste dosis Pergoveris op de juiste tijdstippen te gebruiken.

Om het risico van meerlingzwangerschap zo klein mogelijk te houden, wordt controle aanbevolen met zowel echografie als bloedtesten.

Miskramen

Wanneer uw eierstokken worden gestimuleerd om eicellen te produceren, heeft u een grotere kans op een miskraam dan de gemiddelde vrouw.

Extra-uteriene zwangerschap

Bij vrouwen met geblokkeerde of beschadigde eileiders in hun voorgeschiedenis, is er kans op een zwangerschap waarbij de embryo buiten de baarmoeder is ingenesteld (extra-uteriene zwangerschap). Dit geldt ongeacht of de zwangerschap natuurlijk tot stand kwam of na vruchtbaarheidsbehandeling.

Bloedstollingsproblemen (trombo-embolische voorvallen)

Neem contact op met uw arts voordat u dit middel gebruikt als er bij u of bij uw familieleden sprake is geweest van stolsels in benen of longen, of van een hartaanval of beroerte. U kunt een hoger risico vertonen op ernstige bloedstolsels of bestaande bloedstolsels kunnen verergeren door een behandeling met Pergoveris.

Tumoren van de geslachtsorganen

Er zijn gevallen gerapporteerd van goedaardige en van kwaadaardige tumoren in de eierstokken of in andere geslachtsorganen bij vrouwen die vaker met geneesmiddelen werden behandeld tegen onvruchtbaarheid.

Allergische reacties

Er zijn geïsoleerde gevallen gerapporteerd van niet-ernstige allergische reacties op Pergoveris. Als u dergelijke reacties heeft gehad op soortgelijke medicijnen, bespreek dat dan met uw arts voordat u Pergoveris gaat gebruiken.

Kinderen en jongeren tot 18 jaar

Pergoveris is niet bedoeld voor gebruik bij kinderen en adolescenten jonger dan 18 jaar.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?

Gebruikt u naast Pergoveris nog andere geneesmiddelen, heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheker.

Gebruik dit geneesmiddel niet samen met andere geneesmiddelen in dezelfde injectiespuit, met uitzondering van lutropine alfa, indien voorgeschreven door uw arts.

Zwangerschap en borstvoeding

Gebruik dit geneesmiddel niet als u zwanger bent of borstvoeding geeft.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Het is niet te verwachten dat dit geneesmiddel uw rijvaardigheid of het gebruik van machines beïnvloedt.

Pergoveris bevat natrium

Pergoveris bevat minder dan 1 mmol natrium (23 mg) per dosis, d.w.z. in wezen ‘natriumvrij’.

3.Hoe gebruikt u dit middel?

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Het gebruik van dit geneesmiddel

Pergoveris is bedoeld om door middel van een injectie direct onder de huid te worden gegeven (subcutaan). Om huidirritatie te voorkomen, kiest u elke dag een andere injectieplaats.

Het product wordt als poeder en vloeistof geleverd die u moet mengen om direct daarna te gebruiken.

Uw arts of verpleegkundige zal u laten zien hoe u het geneesmiddel klaarmaakt en toedient. Zij zullen toezicht houden bij uw eerste injectie.

Als zij ervan overtuigd zijn dat u Pergoveris veilig kunt toedienen, kunt u zelf thuis het geneesmiddel bereiden en injecteren. Hierna vindt u de rubriek ‘Hoe bereidt u het Pergoveris poeder en oplosmiddel, en hoe gebruikt u het?’ Lees deze rubriek goed door en volg de vermelde instructies op wanneer u zichzelf injecteert met Pergoveris.

Hoeveel moet u gebruiken?

De gebruikelijk startdosering van Pergoveris is één injectieflacon per dag.

Afhankelijk van uw reactie hierop kan uw arts elke dag een dosis van een goedgekeurd preparaat van follitropine alfa toevoegen aan uw Pergoveris injectie. In dat geval wordt de follitropine alfa dosis meestal verhoogd met 37,5-75 I.E. na elke periode van 7-14 dagen.

De behandeling wordt voortgezet tot de gewenste reactie is opgetreden. Dit is wanneer u een ontwikkelde, geschikte follikel heeft zoals beoordeeld wordt door middel van echo’s en bloedtesten.

Dit kan tot 5 weken duren.

Wanneer de gewenste reactie is opgetreden, wordt 24-48 uur na de laatste injectie met Pergoveris, één injectie met hCG gegeven. Het beste moment om gemeenschap te hebben is op de dag van de hCG-injectie en op de dag na de hCG-injectie. In plaats van geslachtsgemeenschap kan IUI (Intra-uteriene Inseminatie) worden toegepast.

Als uw lichaam te heftig reageert, zal de behandeling worden gestopt en geen hCG worden gegeven (zie rubriek 2 ‘Ovarieel hyperstimulatiesyndroom (OHSS)’). Uw arts zal dan in de volgende cyclus een lagere dosis follitropine alfa geven.

Hoe bereidt u het Pergoveris poeder en oplosmiddel en hoe gebruikt u het?

Lees voordat u begint met de bereiding deze instructies eerst helemaal tot het einde door. Geef uzelf de injectie elke dag op hetzelfde tijdstip.

1.

Was uw handen en zoek een schoon oppervlak

Het is belangrijk dat uw handen en de benodigde materialen zo schoon mogelijk zijn

Een goede plaats is een schone tafel of keukenblad

2.

Verzamel alle spullen die u nodig heeft en leg ze klaar:

1 injectieflacon met Pergoveris poeder

1 injectieflacon met oplosmiddel

Niet meegeleverd in dit pakket:

2 alcoholdoekjes

1 lege spuit voor injectie

1 opzuignaald voor de bereiding

1 kleine injectienaald voor de injectie direct onder de huid

1 naaldencollector voor veilige afvalverwerking van glas en naalden

3.De oplossing bereiden

Verwijder het beschermdopje van de injectieflacon met water

(injectieflacon oplosmiddel).

Bevestig de opzuignaald aan de lege injectiespuit.

Zuig wat lucht in de spuit door de zuiger uit te trekken tot ongeveer het 1 ml-teken.

Breng de naald dan in de injectieflacon, duw de zuiger in waardoor de lucht in de injectieflacon komt.

Houd de injectieflacon ondersteboven en zuig langzaam al het water (oplosmiddel) op.

Haal de spuit uit de injectieflacon en leg de injectiespuit vervolgens voorzichtig neer. Let erop dat de naald nergens mee in aanraking komt en dat u de naald niet aanraakt.

Verwijder het beschermdopje van de injectieflacon met Pergoveris poeder.

Pak de injectiespuit en spuit het oplosmiddel langzaam in de injectieflacon met poeder.

Zwenk voorzichtig met de injectieflacon zonder de injectiespuit te verwijderen. Niet schudden.

Nadat alle poeder is opgelost (wat gewoonlijk onmiddellijk gebeurt), moet u controleren of de oplossing helder en zonder deeltjes is.

Houd de injectieflacon ondersteboven en zuig de oplossing rustig terug in de injectiespuit. Controleer nogmaals of er geen deeltjes in de oplossing zitten en gebruik de oplossing niet als deze niet helder is.

4.De spuit klaarmaken voor injectie

Vervang de opzuignaald door de kleine injectienaald.

Verwijder eventuele luchtbelletjes: Wanneer u luchtbelletjes ziet in de injectiespuit, houd de spuit dan met de naald naar boven en tik zachtjes tegen de spuit totdat alle lucht zich bovenin verzameld heeft. Duw de zuiger dan iets in totdat alle lucht verdwenen is.

5.De dosis injecteren

Injecteer de oplossing onmiddellijk. Uw arts of verpleegkundige heeft u al geadviseerd over de plek waar u moet spuiten (bijv. buik, voorzijde dij). Kies elke dag een andere injectieplaats om irritatie van de huid tot een minimum te beperken.

Reinig de huid van de gekozen plek met een alcoholdoekje met cirkelvormige bewegingen.

Pak de huid stevig tussen de vingers beet en prik de naald met een snelle beweging onder een hoek van 45° tot 90° in de opgetrokken huidplooi.

Spuit in onder de huid, zoals u is uitgelegd. Spuit niet direct in een ader.

Spuit de oplossing door de zuiger rustig in te duwen. Neem er zoveel tijd voor als nodig is om alle vloeistof in te spuiten.

Trek dan de naald terug en reinig de huid met een nieuw alcoholdoekje. met cirkelvormige bewegingen.

6.Na de injectie

Verwijder alle gebruikte attributen. Werp direct nadat u klaar bent met de injectie de gebruikte naalden en lege glazen injectieflacons in uw naaldencollector. Overgebleven oplossing mag niet meer worden gebruikt.

Heeft u te veel van dit middel gebruikt?

De effecten van een overdosering met Pergoveris zijn niet bekend; er is echter de mogelijkheid dat OHSS ontstaat. Dit zal echter alleen voorkomen als hCG is toegediend (zie rubriek 2 ‘Ovarieel hyperstimulatiesyndroom (OHSS)’).

Bent u vergeten dit middel te gebruiken?

Gebruik geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen. Raadpleeg uw arts.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige.

4.Mogelijke bijwerkingen

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

Meest ernstige bijwerkingen

Neem onmiddellijk contact op met uw arts indien u een van de onderstaande bijwerkingen krijgt. Het is mogelijk dat uw arts u zal vragen om te stoppen met het gebruik van Pergoveris.

Allergische reacties

Allergische reacties zoals huiduitslag, rode huid, netelroos, en zwelling van uw gezicht met moeizame ademhaling kunnen optreden. Deze reacties kunnen soms ernstig zijn. Deze bijwerking komt zeer zelden voor.

Ovarieel hyperstimulatiesyndroom (OHSS)

Ernstige pijn in de onderbuik met misselijkheid of braken, kunnen de symptomen zijn van ovarieel hyperstimulatiesyndroom (OHSS). Dit kan erop wijzen dat de eierstokken overmatig hebben gereageerd op de behandeling en dat grote cysten zijn ontstaan in de eierstokken (zie rubriek 2 onder ‘Ovarieel hyperstimulatiesyndroom (OHSS)’). Deze bijwerking komt vaak voor. Bij deze symptomen dient uw arts u zo snel mogelijk te onderzoeken.

Het OHSS kan ernstig worden, met duidelijk vergrote eierstokken, afgenomen urineproductie, gewichtstoename, moeite met ademhalen en/of vochtophoping in uw buik of borstkas. Deze bijwerking komt soms voor (een kans van 1 op 100 personen).

Complicaties van OHSS, zoals gedraaide eierstokken of bloedstolsels, komen zelden voor (een kans van 1 op 1000 personen).

Ernstige bloedstollingsproblemen (trombo-embolische voorvallen) die meestal alleen bij ernstige OHSS optreden, komen zeer zelden voor (een kans van 1 op 10.000 personen). Dit kan leiden tot pijn op de borst, ademnood, beroerte of hartaanval. In zeldzame gevallen kan dit zich ook voordien onafhankelijk van OHSS (zie rubriek 2 onder ‘Bloedstollingsproblemen (trombo-embolische voorvallen)’)

Andere bijwerkingen

Zeer vaak voorkomende bijwerkingen (komt voor bij meer dan 1 op 10 personen) zijn

vloeistofblaasjes in de eierstokken (ovariële cysten)

hoofdpijn

reacties op de injectieplek zoals pijn, jeuk, blauwe plekken, zwelling en irritatie).

Vaak voorkomende bijwerkingen (komt voor bij 1 op 10 personen) zijn

diarree

pijn in de borsten

misselijkheid of braken

buikpijn of bekkenpijn

buikkrampen of opgeblazen gevoel

Zeer zelden (komt voor bij minder dan 1 op 10.000 personen)

verergering van astma

Het melden van bijwerkingen

Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige. Dit geldt ook voor mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan. U kunt bijwerkingen ook rechtstreeks melden via het nationale meldsysteem zoals vermeld in aanhangsel V. Door bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van dit geneesmiddel.

5.Hoe bewaart u dit middel?

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de injectieflacons en de doos na EXP. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Bewaren beneden 25°C. Bewaren in de oorspronkelijke verpakking ter bescherming tegen licht.

Dit geneesmiddel moet direct na het oplossen van het poeder worden toegediend.

Gebruik Pergoveris niet als u merkt dat er zichtbare tekenen van bederf zijn.

De oplossing niet gebruiken als het deeltjes bevat of troebel is.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.

6.Inhoud van de verpakking en overige informatie

Welke stoffen zitten er in dit middel?

De werkzame stoffen in dit middel zijn follitropine alfa en lutropine alfa.

Eén injectieflacon bevat 150 I.E. (gelijk aan 11 microgram) follitropine alfa en 75 I.E. (gelijk aan 3 microgram) lutropine alfa. Na reconstitutie bevat elke ml van de oplossing 150 I.E. follitropine alfa en 75 I.E. lutropine alfa per milliliter.

De andere stoffen in dit middel zijn

Sucrose, dinatriumfosfaat dihydraat, natriumdiwaterstoffosfaat monohydraat, methionine, polysorbaat 20, alsook geconcentreerd fosforzuur en natriumhydroxide voor pH-stelling.

Hoe ziet Pergoveris eruit en hoeveel zit er in een verpakking?

Pergoveris is verkrijgbaar als een poeder en oplosmiddel voor een oplossing voor injectie.

Het poeder is een witte tot gebroken witte gevriesdroogde pellet in een glazen injectieflacon met een broombutylrubberstop die 150 I.E. (gelijk aan 11 microgram) follitropine alfa en 75 I.E. (gelijk aan 3 microgram) lutropine alfa bevat.

Het oplosmiddel is een heldere kleurloze vloeistof in een glazen injectieflacon die 1 ml water voor injecties bevat.

Pergoveris wordt geleverd in verpakkingen van 1, 3 en 10 injectieflacons poeder met het overeenstemmende aantal oplosmiddelinjectieflacons (1, 3 en 10 injectieflacon(s)). Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen

Merck Serono Europe Limited, 56 Marsh Wall, London E14 9TP, Verenigd Koninkrijk

Fabrikant

Merck Serono S.p.A, Via delle Magnolie 15 (Zona Industriale), I-70026 Modugno (Bari), Italië

Neem voor alle informatie met betrekking tot dit geneesmiddel contact op met de lokale vertegenwoordiger van de houder van de vergunning voor het in de handel brengen:

België/Belgique/Belgien

Lietuva

MERCK NV/SA

Merck Serono UAB

Tél/Tel: +32-2-686 07 11

Tel: +370 37320603

България

Luxembourg/Luxemburg

„Мерк България“ ЕАД

MERCK NV/SA, Belgique/Belgien

Teл.: +359 24461 111

Tél/Tel: +32-2-686 07 11

Česká republika

Magyarország

Merck spol.s.r.o

Merck Kft.

Tel. +420 272084211

Tel: +36-1-463-8100

Danmark

Malta

Merck A/S

Vivian Corporation Ltd

Tlf: +45 35253550

Tel: +356-22-588600

Deutschland

Nederland

Merck Serono GmbH

Merck BV

Tel: +31-20-6582800

Eesti

Norge

Merck Serono OÜ

Merck Serono Norge

Tel: +372 682 5882

Tlf: +47 67 90 35 90

Ελλάδα

Österreich

Merck A.E.

Merck GesmbH.

Tηλ: +30-210-61 65 100

España

Polska

Merck S.L.

Merck Sp. z o.o.

Línea de Información: 900 102 964

Tel.: +48 22 53 59 700

Tel: +34-91-745 44 00

 

France

Portugal

Merck Serono s.a.s.

Merck, s.a.

Tél.: +33-4-72 78 25 25

Tel: +351-21-361 35 00

Numéro vert : 0 800 888 024

 

Hrvatska

România

Merck d.o.o,

MERCK d.o.o., Slovenia

Tel: +385 1 4864 111

Tel: +386 1 560 3 800

Íreland

Slovenija

Merck Serono Ltd, United Kingdom

MERCK d.o.o.

Tel: +44-20 8818 7200

Tel: +386 1 560 3 800

Ísland

Slovenská republika

Icepharma hf

Merck spol. s r.o.

Tel: + 354 540 8000

Tel: + 421 2 49 267 111

Italia

Suomi/Finland

Merck Serono S.p.A.

Merck Oy

Tel: +39-06-70 38 41

Puh/Tel: +358-9-8678 700

Κύπρος

Sverige

Χρ. Γ. Παπαλοϊζου Λτδ

Merck AB

Τηλ.: +357 22490305

Tel: +46-8-562 445 00

Latvija

United Kingdom

Merck Serono SIA

Merck Serono Ltd

Tel: +371 67152500

Tel: +44-20 8818 7200

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in {MM/JJJJ}.

Andere informatiebronnen

Meer informatie over dit geneesmiddel is beschikbaar op de website van het Europees Geneesmiddelenbureau http://www.ema.europa.eu.

Bijsluiter: informatie voor de gebruiker

Pergoveris (300 I.E. + 150 I.E.)/0,48 ml oplossing voor injectie in een voorgevulde pen

Follitropine alfa/Lutropine alfa

Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke informatie in voor u.

-Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.

-Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige.

-Geef dit geneesmiddel niet door aan anderen, want het is alleen aan u voorgeschreven. Het kan schadelijk zijn voor anderen, ook al hebben zij dezelfde klachten als u.

-Krijgt u last van een van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige.

Inhoud van deze bijsluiter

1.Wat is Pergoveris en waarvoor wordt dit middel gebruikt?

2.Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

3.Hoe gebruikt u dit middel?

4.Mogelijke bijwerkingen

7.Hoe bewaart u dit middel?

8.Inhoud van de verpakking en overige informatie

1. Wat is Pergoveris en waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Wat is Pergoveris?

Pergoveris is een oplossing voor injectie en bevat twee verschillende werkzame stoffen met de namen ‘follitropine alfa’ en ‘lutropine alfa’. Beide behoren tot de groep van hormonen, genaamd ‘gonadotropinen’, die betrokken zijn bij voortplanting en vruchtbaarheid.

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Dit geneesmiddel wordt gebruikt voor de bevordering van de ontwikkeling van follikels (die elk een eicel bevatten) in uw eierstokken (ovaria). Dit helpt u om zwanger te worden. Het is bestemd voor gebruik bij volwassen vrouwen (18 jaar of ouder) met lage concentraties van FSH (Follikelstimulerend Hormoon) en LH (Luteïniserend Hormoon). Deze vrouwen zijn gewoonlijk onvruchtbaar.

Hoe werkt Pergoveris?

De werkzame stoffen in Pergoveris zijn kopieën van de natuurlijke hormonen FSH en LH. In uw lichaam stimuleert:

FSH de productie van eicellen

LH het vrijkomen van eicellen.

Door het vervangen van de ontbrekende hormonen maakt Pergoveris het voor vrouwen met lage gehaltes FSH en LH mogelijk follikels te ontwikkelen. Deze geven vervolgens een eicel vrij na een injectie met hCG (humaan Choriongonadotropine). Hierdoor is de kans op zwangerschap bij deze vrouwen groter.

2. Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

De vruchtbaarheid van u en uw echtgenoot/partner moet geëvalueerd worden voordat de behandeling wordt gestart door een arts die ervaren is in het behandelen van vruchtbaarheidsstoornissen.

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?

U bent allergisch voor een van de stoffen in dit geneesmiddel. Deze stoffen kunt u vinden in rubriek 6.

U heeft een hersentumor (in de hypothalamus of de hypofyse).

U heeft vergrote eierstokken of eierstokcysten (zakjes met vocht in de eierstokken) waarvan de oorzaak niet bekend is.

U heeft vaginaal bloedverlies waarvan de oorzaak niet bekend is.

U heeft kanker in uw eierstokken, baarmoeder of borsten.

U heeft een aandoening waardoor een normale zwangerschap niet mogelijk is, zoals een vroegtijdige menopauze, afwijkend gevormde geslachtsorganen of goedaardige tumoren van de baarmoeder.

Gebruik dit geneesmiddel niet als een of meer van de bovenstaande situaties op u van toepassing is. Als u twijfelt, neem dan contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige voordat u dit middel gebruikt.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?

Neem contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige voordat u dit middel gebruikt.

Porfyrie

Neem contact op met uw arts voordat u de behandeling start, als u of iemand van uw familie porfyrie heeft (een aandoening die kinderen van hun ouders kunnen erven, waarbij porfyrines niet kunnen worden afgebroken).

Vertel het uw arts direct als:

u een tere huid krijgt waar gemakkelijk blaren op komen, vooral huid die vaak in de zon is geweest.

u pijn in uw maag, arm of been heeft.

In de bovenstaande gevallen kan het zijn dat uw arts u adviseert om te stoppen met de behandeling.

Ovarieel hyperstimulatiesyndroom (OHSS)

Dit geneesmiddel stimuleert uw eierstokken (ovaria). Dit vergroot de kans op ontwikkeling van OHSS (Ovarieel hyperstimulatiesyndroom), waarbij uw follikels zich te veel ontwikkelen en grote cysten worden. Als u pijn in de onderbuik krijgt, als uw gewicht snel toeneemt, als u zich misselijk voelt of moet braken, of als u ademhalingsproblemen heeft, overleg dan direct met uw arts. Het kan zijn dat uw arts u dan vraagt om te stoppen met het gebruik van dit middel (zie rubriek 4 onder ‘Meest ernstige bijwerkingen’).

Indien u niet ovuleert en indien de aanbevolen dosis en het toedieningsschema in acht worden genomen, is het optreden van ernstige OHSS minder waarschijnlijk. Behandeling met Pergoveris veroorzaakt zelden ernstige OHSS. Dit wordt waarschijnlijker wanneer het geneesmiddel wordt toegediend dat wordt gebruikt om eitjes tot volle rijping te brengen (dat middel bevat humaan choriongonadotropine of hCG) (zie rubriek 3 ‘Hoeveel moet u gebruiken’ voor meer informatie). Als bij u OHSS ontstaat, kan het zijn dat uw arts u in deze behandelcyclus geen hCG geeft, en kan men u meedelen dat u gedurende ten minste 4 dagen geen gemeenschap mag hebben of anders gebruik dient te maken van een barrière-voorbehoedsmiddel, zoals een condoom.

Uw arts zal ervoor zorgen dat de reactie van de eierstokken op de behandeling zorgvuldig gevolgd wordt met behulp van echo’s en bloedtesten (oestradiolmeting) voor en tijdens het behandelverloop.

Meerlingzwangerschap

Wanneer u Pergoveris gebruikt, heeft u een grotere kans om zwanger te worden van meer dan een kind ineens (meerlingzwangerschap, meestal tweelingen) dan bij een natuurlijke bevruchting. Meerlingzwangerschap kan leiden tot medische complicaties voor u en uw baby’s. U kunt de kans op meerlingzwangerschap verkleinen door de juiste dosis Pergoveris op de juiste tijdstippen te gebruiken.

Om het risico van meerlingzwangerschap zo klein mogelijk te houden, wordt controle aanbevolen met zowel echografie als bloedtesten.

Miskramen

Wanneer uw eierstokken worden gestimuleerd om eicellen te produceren, heeft u een grotere kans op een miskraam dan de gemiddelde vrouw.

Extra-uteriene zwangerschap

Bij vrouwen met geblokkeerde of beschadigde eileiders in hun voorgeschiedenis, is er kans op een zwangerschap waarbij de embryo buiten de baarmoeder is ingenesteld (extra-uteriene zwangerschap). Dit geldt ongeacht of de zwangerschap natuurlijk tot stand kwam of na vruchtbaarheidsbehandeling.

Bloedstollingsproblemen (trombo-embolische voorvallen)

Neem contact op met uw arts voordat u dit middel gebruikt als er bij u of bij uw familieleden sprake is geweest van stolsels in benen of longen, of van een hartaanval of beroerte. U kunt een hoger risico vertonen op ernstige bloedstolsels of bestaande bloedstolsels kunnen verergeren door een behandeling met Pergoveris.

Tumoren van de geslachtsorganen

Er zijn gevallen gerapporteerd van goedaardige en van kwaadaardige tumoren in de eierstokken of in andere geslachtsorganen bij vrouwen die vaker met geneesmiddelen werden behandeld tegen onvruchtbaarheid.

Allergische reacties

Er zijn geïsoleerde gevallen gerapporteerd van niet-ernstige allergische reacties op Pergoveris. Als u dergelijke reacties heeft gehad op soortgelijke medicijnen, bespreek dat dan met uw arts voordat u Pergoveris gaat gebruiken.

Kinderen en jongeren tot 18 jaar

Pergoveris is niet bedoeld voor gebruik bij kinderen en adolescenten jonger dan 18 jaar.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?

Gebruikt u naast Pergoveris nog andere geneesmiddelen, heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheker.

Gebruik dit geneesmiddel niet samen met andere geneesmiddelen in dezelfde injectie. Indien dit door uw arts is voorgeschreven, kunt u Pergoveris en een goedgekeurd preparaat van follitropine alfa in afzonderlijke injecties tegelijk gebruiken.

Zwangerschap en borstvoeding

Gebruik dit geneesmiddel niet als u zwanger bent of borstvoeding geeft.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Het is niet te verwachten dat dit geneesmiddel uw rijvaardigheid of het gebruik van machines beïnvloedt.

Pergoveris bevat natrium

Pergoveris bevat minder dan 1 mmol natrium (23 mg) per dosis, d.w.z. in wezen ‘natriumvrij’.

3. Hoe gebruikt u dit middel?

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Het gebruik van dit geneesmiddel

Pergoveris is bedoeld om door middel van een injectie direct onder de huid te worden gegeven (subcutaan). Om huidirritatie te voorkomen, kiest u elke dag een andere injectieplaats.

Uw arts of verpleegkundige zal u laten zien hoe u de Pergoveris voorgevulde pen moet gebruiken om het geneesmiddel te injecteren.

Als zij ervan overtuigd zijn dat u Pergoveris veilig kunt toedienen, kunt u zelf thuis het geneesmiddel bereiden en injecteren.

Als u Pergoveris bij uzelf toedient, moet u de rubriek ‘Gebruiksaanwijzing’ goed doorlezen en volgen.

Hoeveel moet u gebruiken?

Een behandelingschema begint met de aanbevolen dosering Pergoveris die per dag 150 Internationale Eenheden (I.E.) follitropine alfa en 75 I.E. lutropine alfa bevat.

Afhankelijk van uw reactie hierop, kan uw arts elke dag een dosis van een goedgekeurd preparaat van follitropine alfa toevoegen aan uw Pergoveris injectie. In dat geval wordt de follitropine alfa dosis meestal verhoogd met 37,5-75 I.E. na elke periode van 7-14 dagen.

De behandeling wordt voortgezet tot de gewenste reactie is opgetreden. Dit is wanneer u een ontwikkelde, geschikte follikel heeft zoals beoordeeld wordt door middel van echo’s en bloedtesten.

Dit kan tot 5 weken duren.

Wanneer de gewenste reactie is opgetreden, wordt 24-48 uur na de laatste injectie met Pergoveris, één injectie met hCG gegeven. Het beste moment om gemeenschap te hebben is op de dag van de hCG-injectie en op de dag na de hCG-injectie. In plaats van geslachtsgemeenschap kan IUI (Intra-uteriene Inseminatie) worden toegepast.

Als uw lichaam te heftig reageert, zal de behandeling worden gestopt en geen hCG worden gegeven (zie rubriek 2 ‘Ovarieel hyperstimulatiesyndroom (OHSS)’). Uw arts zal dan in de volgende cyclus een lagere dosis follitropine alfa geven.

Heeft u te veel van dit middel gebruikt?

De effecten van een overdosering met Pergoveris zijn niet bekend; er is echter de mogelijkheid dat OHSS ontstaat. Dit zal echter alleen voorkomen als hCG is toegediend (zie rubriek 2 ‘Ovarieel hyperstimulatiesyndroom (OHSS)’).

Bent u vergeten dit middel te gebruiken?

Gebruik geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen. Raadpleeg uw arts.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige.

4. Mogelijke bijwerkingen

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

Meest ernstige bijwerkingen

Neem onmiddellijk contact op met uw arts indien u een van de onderstaande bijwerkingen krijgt. Het is mogelijk dat uw arts u zal vragen om te stoppen met het gebruik van Pergoveris.

Allergische reacties

Allergische reacties zoals huiduitslag, rode huid, netelroos, en zwelling van uw gezicht met moeizame ademhaling kunnen optreden. Deze reacties kunnen soms ernstig zijn. Deze bijwerking komt zeer zelden voor.

Ovarieel hyperstimulatiesyndroom (OHSS)

Ernstige pijn in de onderbuik met misselijkheid of braken, kunnen de symptomen zijn van ovarieel hyperstimulatiesyndroom (OHSS). Dit kan erop wijzen dat de eierstokken overmatig hebben gereageerd op de behandeling en dat grote cysten zijn ontstaan in de eierstokken (zie rubriek 2 onder ‘Ovarieel hyperstimulatiesyndroom (OHSS)’). Deze bijwerking komt vaak voor. Bij deze symptomen dient uw arts u zo snel mogelijk te onderzoeken.

Het OHSS kan ernstig worden, met duidelijk vergrote eierstokken, afgenomen urineproductie, gewichtstoename, moeite met ademhalen en/of vochtophoping in uw buik of borstkas. Deze bijwerking komt soms voor (een kans van 1 op 100 personen).

Complicaties van OHSS, zoals gedraaide eierstokken of bloedstolsels, komen zelden voor (een kans van 1 op 1000 personen).

Ernstige bloedstollingsproblemen (trombo-embolische voorvallen) die meestal alleen bij ernstige OHSS optreden, komen zeer zelden voor (een kans van 1 op 10.000 personen). Dit kan leiden tot pijn op de borst, ademnood, beroerte of hartaanval. In zeldzame gevallen kan dit zich ook voordien onafhankelijk van OHSS (zie rubriek 2 onder ‘Bloedstollingsproblemen (trombo-embolische voorvallen)’)

Andere bijwerkingen

Zeer vaak voorkomende bijwerkingen (komt voor bij meer dan 1 op 10 personen) zijn

vloeistofblaasjes in de eierstokken (ovariële cysten)

hoofdpijn

reacties op de injectieplek zoals pijn, jeuk, blauwe plekken, zwelling en irritatie).

Vaak voorkomende bijwerkingen (komt voor bij 1 op 10 personen) zijn

diarree

pijn in de borsten

misselijkheid of braken

buikpijn of bekkenpijn

buikkrampen of opgeblazen gevoel

Zeer zelden (komt voor bij minder dan 1 op 10.000 personen)

verergering van astma

Het melden van bijwerkingen

Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige. Dit geldt ook voor mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan. U kunt bijwerkingen ook rechtstreeks melden via het nationale meldsysteem zoals vermeld in aanhangsel V. Door bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van dit geneesmiddel.

5. Hoe bewaart u dit middel?

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op het etiket en de doos na EXP. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Bewaren in de koelkast (2°C-8°C). Niet in de vriezer bewaren.

Bewaren in de oorspronkelijke verpakking ter bescherming tegen licht.

Na opening kan de voorgevulde pen gedurende maximaal 28 dagen buiten de koelkast (bij 25°C) worden bewaard.

Gebruik Pergoveris niet als u merkt dat er zichtbare tekenen van bederf zijn, als de vloeistof deeltjes bevat of troebel is.

Gooi de naald na de injectie op een veilige manier weg.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.

6. Inhoud van de verpakking en overige informatie

Welke stoffen zitten er in dit middel?

De werkzame stoffen in dit middel zijn follitropine alfa en lutropine alfa.

Elke Pergoveris voorgevulde pen (300 I.E. + 150 I.E.)/0,48 ml bevat 300 I.E. (Internationale Eenheden) follitropine alfa en 150 I.E. lutropine alfa in 0,48 ml en kan twee doses Pergoveris 150 I.E./75 I.E. leveren.

De andere stoffen in dit middel zijn

Sucrose, argininemonohydrochloride, poloxameer 188, methionine, fenol, dinatriumfosfaatdihydraat, natriumdiwaterstoffosfaatmonohydraat en water voor injecties. Er zijn kleine hoeveelheden geconcentreerd fosforzuur en natriumhydroxide toegevoegd om de zuurtegraad (pH-niveaus) normaal te houden.

Hoe ziet Pergoveris eruit en hoeveel zit er in een verpakking?

Pergoveris wordt afgeleverd als heldere, kleurloze tot enigszins gele oplossing voor injectie in een voorgevulde multidoseringspen:

Pergoveris (300 I.E. + 150 I.E.)/0,48 ml wordt geleverd in verpakkingen met 1 voorgevulde multidoseringspen en 5 wegwerpbare injectienaalden.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen

Merck Serono Europe Limited, 56 Marsh Wall, London E14 9TP, Verenigd Koninkrijk

Fabrikant

Merck Serono S.p.A, Via delle Magnolie 15 (Zona Industriale), I-70026 Modugno (Bari), Italië

Neem voor alle informatie met betrekking tot dit geneesmiddel contact op met de lokale vertegenwoordiger van de houder van de vergunning voor het in de handel brengen:

België/Belgique/Belgien

Lietuva

MERCK NV/SA

Merck Serono UAB

Tél/Tel: +32-2-686 07 11

Tel: +370 37320603

България

Luxembourg/Luxemburg

„Мерк България“ ЕАД

MERCK NV/SA, Belgique/Belgien

Teл.: +359 24461 111

Tél/Tel: +32-2-686 07 11

Česká republika

Magyarország

Merck spol.s.r.o

Merck Kft.

Tel. +420 272084211

Tel: +36-1-463-8100

Danmark

Malta

Merck A/S

Vivian Corporation Ltd

Tlf: +45 35253550

Tel: +356-22-588600

Deutschland

Nederland

Merck Serono GmbH

Merck BV

Tel: +31-20-6582800

Eesti

Norge

Merck Serono OÜ

Merck Serono Norge

Tel: +372 682 5882

Tlf: +47 67 90 35 90

Ελλάδα

Österreich

Merck A.E.

Merck GesmbH.

Tηλ: +30-210-61 65 100

España

Polska

Merck S.L.

Merck Sp. z o.o.

Línea de Información: 900 102 964

Tel.: +48 22 53 59 700

Tel: +34-91-745 44 00

 

France

Portugal

Merck Serono s.a.s.

Merck, s.a.

Tél.: +33-4-72 78 25 25

Tel: +351-21-361 35 00

Numéro vert : 0 800 888 024

 

Hrvatska

România

Merck d.o.o,

MERCK d.o.o., Slovenia

Tel: +385 1 4864 111

Tel: +386 1 560 3 800

Íreland

Slovenija

Merck Serono Ltd, United Kingdom

MERCK d.o.o.

Tel: +44-20 8818 7200

Tel: +386 1 560 3 800

Ísland

Slovenská republika

Icepharma hf

Merck spol. s r.o.

Tel: + 354 540 8000

Tel: + 421 2 49 267 111

Italia

Suomi/Finland

Merck Serono S.p.A.

Merck Oy

Tel: +39-06-70 38 41

Puh/Tel: +358-9-8678 700

Κύπρος

Sverige

Χρ. Γ. Παπαλοϊζου Λτδ

Merck AB

Τηλ.: +357 22490305

Tel: +46-8-562 445 00

Latvija

United Kingdom

Merck Serono SIA

Merck Serono Ltd

Tel: +371 67152500

Tel: +44-20 8818 7200

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in {MM/JJJJ}.

Andere informatiebronnen

Meer informatie over dit geneesmiddel is beschikbaar op de website van het Europees Geneesmiddelenbureau http://www.ema.europa.eu.

Pergoveris voorgevulde pen

Gebruiksaanwijzing

Inhoud

1.Belangrijke informatie over de Pergoveris voorgevulde pen

2.Hoe gebruikt u het behandelingsdagboek van uw Pergoveris voorgevulde pen?

3.Uw benodigdheden verzamelen

4.De onderdelen van uw Pergoveris voorgevulde pen leren kennen

5.Uw Pergoveris voorgevulde pen klaarmaken voor een injectie

6.De dosis instellen die uw arts heeft voorgeschreven

7.De dosis injecteren

8.Na de injectie

9.Behandelingsdagboek van de Pergoveris voorgevulde pen (zie tabel achteraan)

Waarschuwing: Lees deze gebruiksaanwijzing door voordat u uw Pergoveris voorgevulde pen gebruikt.

Volg de instructies zorgvuldig op, want die kunnen verschillen van wat u gewend bent.

1. Belangrijke informatie over de Pergoveris voorgevulde pen

De Pergoveris voorgevulde pen is uitsluitend bedoeld voor subcutane injectie.

Gebruik de Pergoveris voorgevulde pen alleen als uw medische zorgverlener u heeft geleerd hoe u de pen correct moet gebruiken.

Waarschuwing: Gebruik naalden niet opnieuw. Verwijder de naald onmiddellijk na elke injectie. Deel de pen en/of naalden niet met anderen, anders kan dit een infectie veroorzaken.

• De pen wordt in 3 verschillende verpakkingen met meerdere doses geleverd:

(300 I.E. + 150 I.E.)/0,48 ml

• Bevat 0,48 ml Pergoveris-oplossing

• Bevat 300 I.E. follitropine alfa en 150 I.E. lutropine alfa.

(450 I.E. + 225 I.E.)/0,72 ml

• Bevat 0,72 ml Pergoveris-oplossing

• Bevat 450 I.E. follitropine alfa en 225 I.E. lutropine alfa.

(900 I.E. + 450 I.E.)/1,44 ml

• Bevat 1,44 ml Pergoveris-oplossing

• Bevat 900 I.E. follitropine alfa en 450 I.E. lutropine alfa.

Waarschuwing: Raadpleeg de bijsluiter voor meer informatie over het aanbevolen doseringsschema en houd u altijd aan de door uw arts aanbevolen dosering.

De getallen in het dosisterugkoppelingsvenster geven het aantal Internationale Eenheden, of I.E.’s, en de dosis follitropine alfa weer. Uw arts zal u vertellen hoeveel I.E.’s follitropine alfa u elke dag moet injecteren.

De getallen die in het dosisterugkoppelingsvenster worden weergegeven, helpen u om: a. de aan u voorgeschreven dosis te kiezen.

b.te controleren of u een volledige injectie heeft gegeven.

c.de resterende dosis af te lezen die met een tweede pen moet worden geïnjecteerd.

Geef uzelf de injectie elke dag op hetzelfde tijdstip.

Voorbeeld:

19:00

Uw arts/apotheker zal u vertellen hoeveel Pergoveris-pennen u nodig heeft om uw behandeling te voltooien.

2. Hoe gebruikt u het behandelingsdagboek van uw Pergoveris voorgevulde pen?

Op de laatste pagina vindt u een behandelingsdagboek. Gebruik het behandelingsdagboek om de geïnjecteerde hoeveelheid bij te houden.

Noteer het behandelingsdagnummer (kolom 1), de datum (kolom 2), het tijdstip van uw injectie (kolom 3) en het volume van uw pen (kolom 4).

Noteer uw voorgeschreven dosis (kolom 5).

Controleer voordat u de injectie toedient of u de juiste dosis heeft gekozen (kolom 6).

Lees na de injectie het getal af dat in het dosisterugkoppelingsvenster wordt weergegeven.

Bevestig dat u een volledige injectie heeft gekregen (kolom 7) OF noteer het getal dat wordt weergeven in het dosisterugkoppelingsvenster als het getal niet ‘0’ is (kolom 8).

Dien bij uzelf zo nodig een injectie toe met een tweede pen waarvoor u uw resterende dosis kiest die u heeft genoteerd in het veld ‘In te stellen hoeveelheid voor een tweede injectie’ (kolom 8).

Noteer deze resterende dosis in het veld ‘Ingestelde hoeveelheid voor injectie’ op de volgende regel (kolom 6).

OPMERKING: Door gebruik te maken van uw behandelingsdagboek waarin u uw dagelijkse injectie(s) noteert, kunt u controleren of u elke dag de volledige voorgeschreven dosis heeft gekregen.

Een voorbeeld van een behandelingsdagboek met gebruikmaking van een (450 I.E. + 225 I.E.)/0,72 ml pen:

Behandelings-

Datum

Tijd

Volume pen

Voor-

 

Dosisterugkoppelingsvenster

dag-

 

 

300 I.E. + 150 I.E.)/0,48 ml

geschreven

 

nummer

 

 

dosis

Ingestelde

 

In te stellen hoeveelheid voor een tweede injectie

 

 

450 I.E. + 225 I.E.)/0,72 ml

 

 

 

 

(900 I.E. + 450 I.E.)/1,44 ml

 

hoeveelheid

 

 

 

 

 

 

 

 

voor injectie

 

 

Nr. 1

 

19:00

450 I.E. + 225 I.E.

150 I.E./75

 

indien ‘0’,

indien niet ‘0’, tweede injectie nodig

10/06

 

Injecteer deze hoeveelheid.......... met een

 

injectie volledig

 

 

 

 

I.E.

 

 

nieuwe pen

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 2

11/06

19:00

450 I.E. + 225 I.E.

150 I.E./75

 

indien ‘0’,

indien niet ‘0’, tweede injectie nodig

 

Injecteer deze hoeveelheid.......... met een

 

 

 

 

I.E.

 

 

injectie volledig

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

225 I.E./11

 

 

indien ‘0’,

 

Nr. 3

12/06

19:00

450 I.E. + 225 I.E.

 

injectie volledig

 

 

 

 

 

2,5 I.E.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 3

 

19:00

450 I.E. + 225 I.E.

N.v.t.

 

 

indien ‘0’,

indien niet ‘0’, tweede injectie nodig

12/06

 

 

Injecteer deze hoeveelheid.......... met een

 

 

injectie volledig

 

 

 

 

 

 

 

nieuwe pen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Uw benodigdheden verzamelen

3.1.

Was uw handen met water en zeep (afb. 1).

3.2.

Maak in een goed verlichte ruimte een schone plaats en een vlak oppervlak, zoals een tafel of keukenblad, klaar.

3.3.

Selecteer uw Pergoveris voorgevulde pen.

Afb. 1

3.4.

Controleer of u de voorgeschreven pen heeft geselecteerd.

3.5.

Controleer de uiterste gebruiksdatum op het etiket van de pen (afb. 2).

Afb. 2

3.6.

U heeft ook het volgende nodig:

Naalden (meegeleverd in de verpakking)

Alcoholdoekjes (niet meegeleverd in de verpakking)

Een container voor scherp afval (niet meegeleverd in de verpakking)

4. De onderdelen van uw Pergoveris voorgevulde pen leren kennen

 

 

Alcoholdoekjes

 

 

 

 

 

 

 

Verwijderbare naald

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lostrekbare

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

verzegeling

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Binnenbescher-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Buitendop

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ming naald

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

naald

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dosisterug-

 

 

 

 

 

 

Container voor

 

 

 

 

 

 

Plunjerzuiger

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dosisinstellingsknop

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naaldaansluiting

 

 

 

 

koppelingsvenster*

 

 

 

scherp afval

 

 

met schroefdraad

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reservoirhouder*

 

Pergoveris® (450 I.E. + 225 I.E.)/0,72 ml pen hier afgebeeld.

Dop van de pen

 

 

 

 

 

 

*De getallen in het dosisterugkoppelingsvenster en de reservoirhouder geven het aantal Internationale Eenheden (I.E.) van de medicatie weer.

5. Uw Pergoveris voorgevulde pen klaarmaken voor een injectie

5.1.Verwijder de dop van de pen.

5.2.Controleer of het dosisterugkoppelingsvenster op ‘0’ staat.

5.3. Maak uw naald klaar.

Neem een nieuwe naald – gebruik uitsluitend de meegeleverde naalden ‘voor eenmalig gebruik’.

Houd de buitendop van de naald stevig vast.

Controleer of de lostrekbare verzegeling op de buitendop van de naald niet beschadigd is of los zit (afb. 3).

Afb. 3

• Verwijder de lostrekbare verzegeling (afb. 4).

Afb. 4

Let op: Als de lostrekbare verzegeling beschadigd is of los zit, mag u de naald niet gebruiken. Gooi de naald weg in een container voor scherp afval. Neem een nieuwe naald.

5.4. Bevestig de naald.

Schroef de tip met schroefdraad van de Pergoveris voorgevulde pen in de buitendop van de naald totdat u een lichte weerstand voelt.

Let op: Bevestig de naald niet te strak, daardoor kan de naald na de injectie moeilijk te verwijderen zijn.

Verwijder de buitendop van de naald door er voorzichtig aan te trekken.

Bewaar deze om later opnieuw te gebruiken. NIET weggooien.

Houd de Pergoveris voorgevulde pen vast met de naald omhoog gericht.

Verwijder de groene binnenbescherming voorzichtig en gooi deze weg.

Waarschuwing: Plaats de groene binnenbescherming niet opnieuw op de naald. Daardoor kunt u zich aan de naald prikken.

5.5.

Controleer de punt van de naald op een druppeltje vloeistof.

Kijk goed naar de punt van de naald of daar een of meerdere kleine druppeltjes vloeistof te zien zijn.

INDIEN

DAN

 

 

U een nieuwe pen

Controleert u of er aan de punt van de

gebruikt

naald een druppeltje vloeistof te zien is.

 

• Als u een druppeltje ziet, ga dan

 

naar rubriek 6: De dosis instellen

 

die uw arts heeft voorgeschreven.

 

• Als er geen druppeltje te zien is,

 

volg dan de instructies op de

 

volgende pagina op.

U een pen

U hoeft NIET te controleren of er een

opnieuw gebruikt

druppeltje vloeistof te zien is.

 

Ga meteen naar rubriek 6: De dosis

 

instellen die uw arts heeft

 

voorgeschreven.

Als u de eerste keer dat u een nieuwe pen gebruikt geen kleine druppeltjes vloeistof op of vlak bij de punt ziet, gaat u als volgt te werk:

Afb. 5

1.Draai de dosisinstellingsknop voorzichtig rechtsom totdat u 25 in het dosisterugkoppelingsvenster ziet staan. U kunt de dosisinstellingsknop terugdraaien als u deze voorbij 25 heeft gedraaid (afb. 5).

Afb. 6

Afb. 7

Afb. 8

2.Houd de pen vast met de naald omhoog gericht.

3.Tik zacht tegen de reservoirhouder (afb. 6).

4.Duw de dosisinstellingsknop zo ver mogelijk in. Er verschijnt een klein druppeltje vloeistof aan de punt van de naald (afb. 7).

5.Controleer of het dosisterugkoppelingsvenster ‘0’ weergeeft (afb. 8).

6.Ga naar rubriek 6: De dosis instellen die uw arts heeft voorgeschreven.

6. De dosis instellen die uw arts heeft voorgeschreven

6.1.

Draai de dosisinstellingsknop totdat uw benodigde dosis in het dosisterugkoppelingsvenster wordt weergegeven.

Draai de dosisinstellingsknop verder om de dosis te kiezen die uw arts heeft voorgeschreven.

Draai zo nodig de dosisinstellingsknop terug om de dosis te corrigeren.

Waarschuwing: Controleer of uw volledige voorgeschreven dosis in het dosisterugkoppelingsvenster wordt weergegeven voordat u verder gaat met de volgende stap.

7. De dosis injecteren

7.1.

Kies een injectieplaats in het gebied dat uw arts of verpleegkundige heeft aangewezen als gebied om de injectie in toe te dienen. Kies elke dag een andere injectieplaats, om irritatie van de huid tot een minimum te beperken.

7.2.

Veeg de huid schoon met een alcoholdoekje.

7.3.

Controleer nogmaals of de juiste dosis wordt

weergegeven in het dosisterugkoppelingsvenster.

7.4.

Injecteer de dosis zoals u heeft geleerd van uw arts of verpleegkundige.

• Duw de naald langzaam volledig in de huid (afb. 9).

Duw de dosisinstellingsknop langzaam zo ver mogelijk in en houd deze vast om de volledige

injectie te voltooien.

Afb. 9

• Houd de dosisinstellingsknop ten minste 5 seconden ingedrukt om er zeker van te zijn dat u de volledige dosis injecteert (afb. 10).

• Het dosisgetal dat in het dosisterugkoppelingsvenster wordt weergegeven,

springt terug op 0.

Afb. 10

Trek na ten minste 5 seconden de naald uit de huid terwijl u de dosisinstellingsknop ingedrukt houdt

(afb. 11).

Wanneer de naald uit de huid is teruggetrokken, laat u de dosisinstellingsknop los.

Ingedrukt houden!

Afb. 11

Let op: Laat de dosisinstellingsknop niet los voordat u de naald uit de huid heeft verwijderd.

Waarschuwing: Zorg er altijd voor dat u voor elke injectie een nieuwe naald gebruikt.

8. Na de injectie

8.1.

Controleer of u een volledige injectie heeft gegeven.

Controleer of het dosisterugkoppelingsvenster ‘0’ weergeeft.

Waarschuwing: Als het dosisterugkoppelingsvenster een getal hoger dan 0 weergeeft, is de

Pergoveris voorgevulde pen leeg en heeft u niet uw volledige voorgeschreven dosis gekregen.

8.2.

Voer een gedeeltelijke injectie uit (alleen indien nodig).

Het dosisterugkoppelingsvenster geeft de ontbrekende hoeveelheid weer die u moet injecteren met een nieuwe pen.

Herhaal rubriek 4 (De onderdelen van uw Pergoveris voorgevulde pen leren kennen) tot en met rubriek 5 (Uw Pergoveris voorgevulde pen klaarmaken voor een injectie) met een tweede pen.

Stel de dosis in op de ontbrekende hoeveelheid die u in het behandelingsdagboek heeft genoteerd OF het getal dat nog wordt weergegeven in het dosisterugkoppelingsvenster op uw vorige pen, en dien de injectie toe.

Bewaar de pen nooit met de naald er nog op bevestigd. Verwijder de naald altijd van de
Pergoveris voorgevulde pen voordat u de dop van de pen opnieuw op de pen doet.

8.3.Verwijder de naald na elke injectie.

Plaats de buitendop van de naald op een vlak oppervlak.

Houd de Pergoveris voorgevulde pen met één hand stevig vast en schuif de naald in de buitendop van de naald.

• Duw de naald met de dop erop vervolgens tegen een stevig

 

klik

oppervlak totdat u een ‘klik’ hoort.

 

Pak de buitendop van de naald vast en schroef de naald los door deze linksom te draaien.

Gooi de gebruikte naald op een veilige manier weg.

Doe de dop opnieuw op de pen.

Waarschuwing: Gebruik naalden die al gebruikt zijn nooit opnieuw. Deel naalden nooit met iemand anders.

8.4. Bewaar de Pergoveris voorgevulde pen.

Let op:

Bewaar de pen in zijn oorspronkelijke verpakking op een veilige plaats en volgens de in de bijsluiter vermelde aanwijzingen.

Vraag uw apotheker hoe u de pen moet weggooien wanneer deze leeg is.

Waarschuwing: Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak.

9. Behandelingsdagboek van de Pergoveris voorgevulde pen

Behande-

Datum

Tijd

Volume pen

Voorge-

 

Dosisterugkoppelingsvenster

lingsdag-

 

 

(300 I.E. + 150 I.E.)/0,48 ml

schreven

 

nummer

 

 

dosis

Ingestelde

 

In te stellen hoeveelheid voor een tweede injectie

 

 

(450 I.E. + 225 I.E.)/0,72 ml

 

 

 

 

(900 I.E. + 450 I.E.)/1,44 ml

 

hoeveelheid

 

 

 

 

 

 

 

 

voor injectie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/

:

 

 

 

 

indien ‘0’,

indien niet ‘0’, tweede injectie nodig

 

 

 

 

 

injectie volledig

Injecteer deze hoeveelheid ..........met een nieuwe pen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/

:

 

 

 

 

indien ‘0’,

indien niet ‘0’, tweede injectie nodig

 

 

 

 

 

injectie volledig

Injecteer deze hoeveelheid ..........met een nieuwe pen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/

:

 

 

 

 

indien ‘0’,

indien niet ‘0’, tweede injectie nodig

 

 

 

 

 

injectie volledig

Injecteer deze hoeveelheid ..........met een nieuwe pen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/

:

 

 

 

 

indien ‘0’,

indien niet ‘0’, tweede injectie nodig

 

 

 

 

 

injectie volledig

Injecteer deze hoeveelheid ..........met een nieuwe pen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/

:

 

 

 

 

indien ‘0’,

indien niet ‘0’, tweede injectie nodig

 

 

 

 

 

injectie volledig

Injecteer deze hoeveelheid ..........met een nieuwe pen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/

:

 

 

 

 

indien ‘0’,

indien niet ‘0’, tweede injectie nodig

 

 

 

 

 

injectie volledig

Injecteer deze hoeveelheid ..........met een nieuwe pen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/

:

 

 

 

 

indien ‘0’,

indien niet ‘0’, tweede injectie nodig

 

 

 

 

 

injectie volledig

Injecteer deze hoeveelheid ..........met een nieuwe pen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/

:

 

 

 

 

indien ‘0’,

indien niet ‘0’, tweede injectie nodig

 

 

 

 

 

injectie volledig

Injecteer deze hoeveelheid ..........met een nieuwe pen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/

:

 

 

 

 

indien ‘0’,

indien niet ‘0’, tweede injectie nodig

 

 

 

 

 

injectie volledig

Injecteer deze hoeveelheid ..........met een nieuwe pen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/

:

 

 

 

 

indien ‘0’,

indien niet ‘0’, tweede injectie nodig

 

 

 

 

 

injectie volledig

Injecteer deze hoeveelheid ..........met een nieuwe pen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/

:

 

 

 

 

indien ‘0’,

indien niet ‘0’, tweede injectie nodig

 

 

 

 

 

injectie volledig

Injecteer deze hoeveelheid ..........met een nieuwe pen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/

:

 

 

 

 

indien ‘0’,

indien niet ‘0’, tweede injectie nodig

 

 

 

 

 

injectie volledig

Injecteer deze hoeveelheid ..........met een nieuwe pen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deze gebruiksaanwijzing is voor het laatst goedgekeurd in:

Bijsluiter: informatie voor de gebruiker

Pergoveris (450 I.E. + 225 I.E.)/0,72 ml oplossing voor injectie in een voorgevulde pen

Follitropine alfa/Lutropine alfa

Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke informatie in voor u.

-Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.

-Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige.

-Geef dit geneesmiddel niet door aan anderen, want het is alleen aan u voorgeschreven. Het kan schadelijk zijn voor anderen, ook al hebben zij dezelfde klachten als u.

-Krijgt u last van een van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige.

Inhoud van deze bijsluiter

1.Wat is Pergoveris en waarvoor wordt dit middel gebruikt?

2.Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

3.Hoe gebruikt u dit middel?

4.Mogelijke bijwerkingen

9.Hoe bewaart u dit middel?

10.Inhoud van de verpakking en overige informatie

1. Wat is Pergoveris en waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Wat is Pergoveris?

Pergoveris is een oplossing voor injectie en bevat twee verschillende werkzame stoffen met de namen ‘follitropine alfa’ en ‘lutropine alfa’. Beide behoren tot de groep van hormonen, genaamd ‘gonadotropinen’, die betrokken zijn bij voortplanting en vruchtbaarheid.

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Dit geneesmiddel wordt gebruikt voor de bevordering van de ontwikkeling van follikels (die elk een eicel bevatten) in uw eierstokken (ovaria). Dit helpt u om zwanger te worden. Het is bestemd voor gebruik bij volwassen vrouwen (18 jaar of ouder) met lage concentraties van FSH (Follikelstimulerend Hormoon) en LH (Luteïniserend Hormoon). Deze vrouwen zijn gewoonlijk onvruchtbaar.

Hoe werkt Pergoveris?

De werkzame stoffen in Pergoveris zijn kopieën van de natuurlijke hormonen FSH en LH. In uw lichaam stimuleert:

FSH de productie van eicellen

LH het vrijkomen van eicellen.

Door het vervangen van de ontbrekende hormonen maakt Pergoveris het voor vrouwen met lage gehaltes FSH en LH mogelijk follikels te ontwikkelen. Deze geven vervolgens een eicel vrij na een injectie met hCG (humaan Choriongonadotropine). Hierdoor is de kans op zwangerschap bij deze vrouwen groter.

2. Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

De vruchtbaarheid van u en uw echtgenoot/partner moet geëvalueerd worden voordat de behandeling wordt gestart door een arts die ervaren is in het behandelen van vruchtbaarheidsstoornissen.

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?

U bent allergisch voor een van de stoffen in dit geneesmiddel. Deze stoffen kunt u vinden in rubriek 6.

U heeft een hersentumor (in de hypothalamus of de hypofyse).

U heeft vergrote eierstokken of eierstokcysten (zakjes met vocht in de eierstokken) waarvan de oorzaak niet bekend is.

U heeft vaginaal bloedverlies waarvan de oorzaak niet bekend is.

U heeft kanker in uw eierstokken, baarmoeder of borsten.

U heeft een aandoening waardoor een normale zwangerschap niet mogelijk is, zoals een vroegtijdige menopauze, afwijkend gevormde geslachtsorganen of goedaardige tumoren van de baarmoeder.

Gebruik dit geneesmiddel niet als een of meer van de bovenstaande situaties op u van toepassing is. Als u twijfelt, neem dan contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige voordat u dit middel gebruikt.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?

Neem contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige voordat u dit middel gebruikt.

Porfyrie

Neem contact op met uw arts voordat u de behandeling start, als u of iemand van uw familie porfyrie heeft (een aandoening die kinderen van hun ouders kunnen erven, waarbij porfyrines niet kunnen worden afgebroken).

Vertel het uw arts direct als:

u een tere huid krijgt waar gemakkelijk blaren op komen, vooral huid die vaak in de zon is geweest.

u pijn in uw maag, arm of been heeft.

In de bovenstaande gevallen kan het zijn dat uw arts u adviseert om te stoppen met de behandeling.

Ovarieel hyperstimulatiesyndroom (OHSS)

Dit geneesmiddel stimuleert uw eierstokken (ovaria). Dit vergroot de kans op ontwikkeling van OHSS (Ovarieel hyperstimulatiesyndroom), waarbij uw follikels zich te veel ontwikkelen en grote cysten worden. Als u pijn in de onderbuik krijgt, als uw gewicht snel toeneemt, als u zich misselijk voelt of moet braken, of als u ademhalingsproblemen heeft, overleg dan direct met uw arts. Het kan zijn dat uw arts u dan vraagt om te stoppen met het gebruik van dit middel (zie rubriek 4 onder ‘Meest ernstige bijwerkingen’).

Indien u niet ovuleert en indien de aanbevolen dosis en het toedieningsschema in acht worden genomen, is het optreden van ernstige OHSS minder waarschijnlijk. Behandeling met Pergoveris veroorzaakt zelden ernstige OHSS. Dit wordt waarschijnlijker wanneer het geneesmiddel wordt toegediend dat wordt gebruikt om eitjes tot volle rijping te brengen (dat middel bevat humaan choriongonadotropine of hCG) (zie rubriek 3 ‘Hoeveel moet u gebruiken’ voor meer informatie). Als bij u OHSS ontstaat, kan het zijn dat uw arts u in deze behandelcyclus geen hCG geeft, en kan men u meedelen dat u gedurende ten minste 4 dagen geen gemeenschap mag hebben of anders gebruik dient te maken van een barrière-voorbehoedsmiddel, zoals een condoom.

Uw arts zal ervoor zorgen dat de reactie van de eierstokken op de behandeling zorgvuldig gevolgd wordt met behulp van echo’s en bloedtesten (oestradiolmeting) voor en tijdens het behandelverloop.

Meerlingzwangerschap

Wanneer u Pergoveris gebruikt, heeft u een grotere kans om zwanger te worden van meer dan een kind ineens (meerlingzwangerschap, meestal tweelingen) dan bij een natuurlijke bevruchting. Meerlingzwangerschap kan leiden tot medische complicaties voor u en uw baby’s. U kunt de kans op meerlingzwangerschap verkleinen door de juiste dosis Pergoveris op de juiste tijdstippen te gebruiken.

Om het risico van meerlingzwangerschap zo klein mogelijk te houden, wordt controle aanbevolen met zowel echografie als bloedtesten.

Miskramen

Wanneer uw eierstokken worden gestimuleerd om eicellen te produceren, heeft u een grotere kans op een miskraam dan de gemiddelde vrouw.

Extra-uteriene zwangerschap

Bij vrouwen met geblokkeerde of beschadigde eileiders in hun voorgeschiedenis, is er kans op een zwangerschap waarbij de embryo buiten de baarmoeder is ingenesteld (extra-uteriene zwangerschap). Dit geldt ongeacht of de zwangerschap natuurlijk tot stand kwam of na vruchtbaarheidsbehandeling.

Bloedstollingsproblemen (trombo-embolische voorvallen)

Neem contact op met uw arts voordat u dit middel gebruikt als er bij u of bij uw familieleden sprake is geweest van stolsels in benen of longen, of van een hartaanval of beroerte. U kunt een hoger risico vertonen op ernstige bloedstolsels of bestaande bloedstolsels kunnen verergeren door een behandeling met Pergoveris.

Tumoren van de geslachtsorganen

Er zijn gevallen gerapporteerd van goedaardige en van kwaadaardige tumoren in de eierstokken of in andere geslachtsorganen bij vrouwen die vaker met geneesmiddelen werden behandeld tegen onvruchtbaarheid.

Allergische reacties

Er zijn geïsoleerde gevallen gerapporteerd van niet-ernstige allergische reacties op Pergoveris. Als u dergelijke reacties heeft gehad op soortgelijke medicijnen, bespreek dat dan met uw arts voordat u Pergoveris gaat gebruiken.

Kinderen en jongeren tot 18 jaar

Pergoveris is niet bedoeld voor gebruik bij kinderen en adolescenten jonger dan 18 jaar.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?

Gebruikt u naast Pergoveris nog andere geneesmiddelen, heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheker.

Gebruik dit geneesmiddel niet samen met andere geneesmiddelen in dezelfde injectie. Indien dit door uw arts is voorgeschreven, kunt u Pergoveris en een goedgekeurd preparaat van follitropine alfa in afzonderlijke injecties tegelijk gebruiken.

Zwangerschap en borstvoeding

Gebruik dit geneesmiddel niet als u zwanger bent of borstvoeding geeft.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Het is niet te verwachten dat dit geneesmiddel uw rijvaardigheid of het gebruik van machines beïnvloedt.

Pergoveris bevat natrium

Pergoveris bevat minder dan 1 mmol natrium (23 mg) per dosis, d.w.z. in wezen ‘natriumvrij’.

3. Hoe gebruikt u dit middel?

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Het gebruik van dit geneesmiddel

Pergoveris is bedoeld om door middel van een injectie direct onder de huid te worden gegeven (subcutaan). Om huidirritatie te voorkomen, kiest u elke dag een andere injectieplaats.

Uw arts of verpleegkundige zal u laten zien hoe u de Pergoveris voorgevulde pen moet gebruiken om het geneesmiddel te injecteren.

Als zij ervan overtuigd zijn dat u Pergoveris veilig kunt toedienen, kunt u zelf thuis het geneesmiddel bereiden en injecteren.

Als u Pergoveris bij uzelf toedient, moet u de rubriek ‘Gebruiksaanwijzing’ goed doorlezen en volgen.

Hoeveel moet u gebruiken?

Een behandelingschema begint met de aanbevolen dosering Pergoveris die per dag 150 Internationale Eenheden (I.E.) follitropine alfa en 75 I.E. lutropine alfa bevat.

Afhankelijk van uw reactie hierop, kan uw arts elke dag een dosis van een goedgekeurd preparaat van follitropine alfa toevoegen aan uw Pergoveris injectie. In dat geval wordt de follitropine alfa dosis meestal verhoogd met 37,5-75 I.E. na elke periode van 7-14 dagen.

De behandeling wordt voortgezet tot de gewenste reactie is opgetreden. Dit is wanneer u een ontwikkelde, geschikte follikel heeft zoals beoordeeld wordt door middel van echo’s en bloedtesten.

Dit kan tot 5 weken duren.

Wanneer de gewenste reactie is opgetreden, wordt 24-48 uur na de laatste injectie met Pergoveris, één injectie met hCG gegeven. Het beste moment om gemeenschap te hebben is op de dag van de hCG-injectie en op de dag na de hCG-injectie. In plaats van geslachtsgemeenschap kan IUI (Intra-uteriene Inseminatie) worden toegepast.

Als uw lichaam te heftig reageert, zal de behandeling worden gestopt en geen hCG worden gegeven (zie rubriek 2 ‘Ovarieel hyperstimulatiesyndroom (OHSS)’). Uw arts zal dan in de volgende cyclus een lagere dosis follitropine alfa geven.

Heeft u te veel van dit middel gebruikt?

De effecten van een overdosering met Pergoveris zijn niet bekend; er is echter de mogelijkheid dat OHSS ontstaat. Dit zal echter alleen voorkomen als hCG is toegediend (zie rubriek 2 ‘Ovarieel hyperstimulatiesyndroom (OHSS)’).

Bent u vergeten dit middel te gebruiken?

Gebruik geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen. Raadpleeg uw arts.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige.

4. Mogelijke bijwerkingen

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

Meest ernstige bijwerkingen

Neem onmiddellijk contact op met uw arts indien u een van de onderstaande bijwerkingen krijgt. Het is mogelijk dat uw arts u zal vragen om te stoppen met het gebruik van Pergoveris.

Allergische reacties

Allergische reacties zoals huiduitslag, rode huid, netelroos, en zwelling van uw gezicht met moeizame ademhaling kunnen optreden. Deze reacties kunnen soms ernstig zijn. Deze bijwerking komt zeer zelden voor.

Ovarieel hyperstimulatiesyndroom (OHSS)

Ernstige pijn in de onderbuik met misselijkheid of braken, kunnen de symptomen zijn van ovarieel hyperstimulatiesyndroom (OHSS). Dit kan erop wijzen dat de eierstokken overmatig hebben gereageerd op de behandeling en dat grote cysten zijn ontstaan in de eierstokken (zie rubriek 2 onder ‘Ovarieel hyperstimulatiesyndroom (OHSS)’). Deze bijwerking komt vaak voor. Bij deze symptomen dient uw arts u zo snel mogelijk te onderzoeken.

Het OHSS kan ernstig worden, met duidelijk vergrote eierstokken, afgenomen urineproductie, gewichtstoename, moeite met ademhalen en/of vochtophoping in uw buik of borstkas. Deze bijwerking komt soms voor (een kans van 1 op 100 personen).

Complicaties van OHSS, zoals gedraaide eierstokken of bloedstolsels, komen zelden voor (een kans van 1 op 1000 personen).

Ernstige bloedstollingsproblemen (trombo-embolische voorvallen) die meestal alleen bij ernstige OHSS optreden, komen zeer zelden voor (een kans van 1 op 10.000 personen). Dit kan leiden tot pijn op de borst, ademnood, beroerte of hartaanval. In zeldzame gevallen kan dit zich ook voordien onafhankelijk van OHSS (zie rubriek 2 onder ‘Bloedstollingsproblemen (trombo-embolische voorvallen)’)

Andere bijwerkingen

Zeer vaak voorkomende bijwerkingen (komt voor bij meer dan 1 op 10 personen) zijn

vloeistofblaasjes in de eierstokken (ovariële cysten)

hoofdpijn

reacties op de injectieplek zoals pijn, jeuk, blauwe plekken, zwelling en irritatie).

Vaak voorkomende bijwerkingen (komt voor bij 1 op 10 personen) zijn

diarree

pijn in de borsten

misselijkheid of braken

buikpijn of bekkenpijn

buikkrampen of opgeblazen gevoel

Zeer zelden (komt voor bij minder dan 1 op 10.000 personen)

verergering van astma

Het melden van bijwerkingen

Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige. Dit geldt ook voor mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan. U kunt bijwerkingen ook rechtstreeks melden via het nationale meldsysteem zoals vermeld in aanhangsel V. Door bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van dit geneesmiddel.

5. Hoe bewaart u dit middel?

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op het etiket en de doos na EXP. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Bewaren in de koelkast (2°C-8°C). Niet in de vriezer bewaren.

Bewaren in de oorspronkelijke verpakking ter bescherming tegen licht.

Na opening kan de voorgevulde pen gedurende maximaal 28 dagen buiten de koelkast (bij 25°C) worden bewaard.

Gebruik Pergoveris niet als u merkt dat er zichtbare tekenen van bederf zijn, als de vloeistof deeltjes bevat of troebel is.

Gooi de naald na de injectie op een veilige manier weg.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.

6. Inhoud van de verpakking en overige informatie

Welke stoffen zitten er in dit middel?

De werkzame stoffen in dit middel zijn follitropine alfa en lutropine alfa.

Elke Pergoveris voorgevulde pen (450 I.E. + 225 I.E.)/0,72 ml bevat 450 I.E. (Internationale Eenheden) follitropine alfa en 225 I.E. lutropine alfa in 0,72 ml en kan drie doses Pergoveris 150 I.E./75 I.E. leveren.

De andere stoffen in dit middel zijn

Sucrose, argininemonohydrochloride, poloxameer 188, methionine, fenol, dinatriumfosfaatdihydraat, natriumdiwaterstoffosfaatmonohydraat en water voor injecties. Er zijn kleine hoeveelheden geconcentreerd fosforzuur en natriumhydroxide toegevoegd om de zuurtegraad (pH-niveaus) normaal te houden.

Hoe ziet Pergoveris eruit en hoeveel zit er in een verpakking?

Pergoveris wordt afgeleverd als heldere, kleurloze tot enigszins gele oplossing voor injectie in een voorgevulde multidoseringspen:

Pergoveris (450 I.E. + 225 I.E.)/0,72 ml wordt geleverd in verpakkingen met 1 voorgevulde multidoseringspen en 7 wegwerpbare injectienaalden.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen

Merck Serono Europe Limited, 56 Marsh Wall, London E14 9TP, Verenigd Koninkrijk

Fabrikant

Merck Serono S.p.A, Via delle Magnolie 15 (Zona Industriale), I-70026 Modugno (Bari), Italië

Neem voor alle informatie met betrekking tot dit geneesmiddel contact op met de lokale vertegenwoordiger van de houder van de vergunning voor het in de handel brengen:

België/Belgique/Belgien

Lietuva

MERCK NV/SA

Merck Serono UAB

Tél/Tel: +32-2-686 07 11

Tel: +370 37320603

България

Luxembourg/Luxemburg

„Мерк България“ ЕАД

MERCK NV/SA, Belgique/Belgien

Teл.: +359 24461 111

Tél/Tel: +32-2-686 07 11

Česká republika

Magyarország

Merck spol.s.r.o

Merck Kft.

Tel. +420 272084211

Tel: +36-1-463-8100

Danmark

Malta

Merck A/S

Vivian Corporation Ltd

Tlf: +45 35253550

Tel: +356-22-588600

Deutschland

Nederland

Merck Serono GmbH

Merck BV

Tel: +31-20-6582800

Eesti

Norge

Merck Serono OÜ

Merck Serono Norge

Tel: +372 682 5882

Tlf: +47 67 90 35 90

Ελλάδα

Österreich

Merck A.E.

Merck GesmbH.

Tηλ: +30-210-61 65 100

España

Polska

Merck S.L.

Merck Sp. z o.o.

Línea de Información: 900 102 964

Tel.: +48 22 53 59 700

Tel: +34-91-745 44 00

 

France

Portugal

Merck Serono s.a.s.

Merck, s.a.

Tél.: +33-4-72 78 25 25

Tel: +351-21-361 35 00

Numéro vert : 0 800 888 024

 

Hrvatska

România

Merck d.o.o,

MERCK d.o.o., Slovenia

Tel: +385 1 4864 111

Tel: +386 1 560 3 800

Íreland

Slovenija

Merck Serono Ltd, United Kingdom

MERCK d.o.o.

Tel: +44-20 8818 7200

Tel: +386 1 560 3 800

Ísland

Slovenská republika

Icepharma hf

Merck spol. s r.o.

Tel: + 354 540 8000

Tel: + 421 2 49 267 111

Italia

Suomi/Finland

Merck Serono S.p.A.

Merck Oy

Tel: +39-06-70 38 41

Puh/Tel: +358-9-8678 700

Κύπρος

Sverige

Χρ. Γ. Παπαλοϊζου Λτδ

Merck AB

Τηλ.: +357 22490305

Tel: +46-8-562 445 00

Latvija

United Kingdom

Merck Serono SIA

Merck Serono Ltd

Tel: +371 67152500

Tel: +44-20 8818 7200

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in {MM/JJJJ}.

Andere informatiebronnen

Meer informatie over dit geneesmiddel is beschikbaar op de website van het Europees Geneesmiddelenbureau http://www.ema.europa.eu.

Pergoveris voorgevulde pen

Gebruiksaanwijzing

Inhoud

1. Belangrijke informatie over de Pergoveris voorgevulde pen

2. Hoe gebruikt u het behandelingsdagboek van uw Pergoveris voorgevulde pen?

3. Uw benodigdheden verzamelen

4. De onderdelen van uw Pergoveris voorgevulde pen leren kennen

5. Uw Pergoveris voorgevulde pen klaarmaken voor een injectie

6. De dosis instellen die uw arts heeft voorgeschreven

7. De dosis injecteren

8. Na de injectie

9. Behandelingsdagboek van de Pergoveris voorgevulde pen (zie tabel achteraan)

Waarschuwing: Lees deze gebruiksaanwijzing door voordat u uw Pergoveris voorgevulde pen gebruikt.

Volg de instructies zorgvuldig op, want die kunnen verschillen van wat u gewend bent.

1. Belangrijke informatie over de Pergoveris voorgevulde pen

De Pergoveris voorgevulde pen is uitsluitend bedoeld voor subcutane injectie.

Gebruik de Pergoveris voorgevulde pen alleen als uw medische zorgverlener u heeft geleerd hoe u de pen correct moet gebruiken.

Waarschuwing: Gebruik naalden niet opnieuw. Verwijder de naald onmiddellijk na elke injectie. Deel de pen en/of naalden niet met anderen, anders kan dit een infectie veroorzaken.

• De pen wordt in 3 verschillende verpakkingen met meerdere doses geleverd:

(300 I.E. + 150 I.E.)/0,48 ml

• Bevat 0,48 ml Pergoveris-oplossing

• Bevat 300 I.E. follitropine alfa en 150 I.E. lutropine alfa.

(450 I.E. + 225 I.E.)/0,72 ml

• Bevat 0,72 ml Pergoveris-oplossing

• Bevat 450 I.E. follitropine alfa en 225 I.E. lutropine alfa.

(900 I.E. + 450 I.E.)/1,44 ml

• Bevat 1,44 ml Pergoveris-oplossing

• Bevat 900 I.E. follitropine alfa en 450 I.E. lutropine alfa.

Waarschuwing: Raadpleeg de bijsluiter voor meer informatie over het aanbevolen doseringsschema en houd u altijd aan de door uw arts aanbevolen dosering.

De getallen in het dosisterugkoppelingsvenster geven het aantal Internationale Eenheden, of I.E.’s, en de dosis follitropine alfa weer. Uw arts zal u vertellen hoeveel I.E.’s follitropine alfa u elke dag moet injecteren.

De getallen die in het dosisterugkoppelingsvenster worden weergegeven, helpen u om: a. de aan u voorgeschreven dosis te kiezen.

b.te controleren of u een volledige injectie heeft gegeven.

c.de resterende dosis af te lezen die met een tweede pen moet worden geïnjecteerd.

Geef uzelf de injectie elke dag op hetzelfde tijdstip.

Voorbeeld:

19:00

Uw arts/apotheker zal u vertellen hoeveel Pergoveris-pennen u nodig heeft om uw behandeling te voltooien.

2. Hoe gebruikt u het behandelingsdagboek van uw Pergoveris voorgevulde pen?

Op de laatste pagina vindt u een behandelingsdagboek. Gebruik het behandelingsdagboek om de geïnjecteerde hoeveelheid bij te houden.

Noteer het behandelingsdagnummer (kolom 1), de datum (kolom 2), het tijdstip van uw injectie (kolom 3) en het volume van uw pen (kolom 4).

Noteer uw voorgeschreven dosis (kolom 5).

Controleer voordat u de injectie toedient of u de juiste dosis heeft gekozen (kolom 6).

Lees na de injectie het getal af dat in het dosisterugkoppelingsvenster wordt weergegeven.

Bevestig dat u een volledige injectie heeft gekregen (kolom 7) OF noteer het getal dat wordt weergeven in het dosisterugkoppelingsvenster als het getal niet ‘0’ is (kolom 8).

Dien bij uzelf zo nodig een injectie toe met een tweede pen waarvoor u uw resterende dosis kiest die u heeft genoteerd in het veld ‘In te stellen hoeveelheid voor een tweede injectie’ (kolom 8).

Noteer deze resterende dosis in het veld ‘Ingestelde hoeveelheid voor injectie’ op de volgende regel (kolom 6).

OPMERKING: Door gebruik te maken van uw behandelingsdagboek waarin u uw dagelijkse injectie(s) noteert, kunt u controleren of u elke dag de volledige voorgeschreven dosis heeft gekregen.

Een voorbeeld van een behandelingsdagboek met gebruikmaking van een (450 I.E. + 225 I.E.)/0,72 ml pen:

Behandelings-

Datum

Tijd

Volume pen

Voor-

 

Dosisterugkoppelingsvenster

dag-

 

 

300 I.E. + 150 I.E.)/0,48 ml

geschreven

 

nummer

 

 

dosis

Ingestelde

 

In te stellen hoeveelheid voor een tweede injectie

 

 

450 I.E. + 225 I.E.)/0,72 ml

 

 

 

 

(900 I.E. + 450 I.E.)/1,44 ml

 

hoeveelheid

 

 

 

 

 

 

 

 

voor injectie

 

 

Nr. 1

 

19:00

450 I.E. + 225 I.E.

150 I.E./75

 

indien ‘0’,

indien niet ‘0’, tweede injectie nodig

10/06

 

Injecteer deze hoeveelheid.......... met een

 

injectie volledig

 

 

 

 

I.E.

 

 

nieuwe pen

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 2

11/06

19:00

450 I.E. + 225 I.E.

150 I.E./75

 

indien ‘0’,

indien niet ‘0’, tweede injectie nodig

 

Injecteer deze hoeveelheid.......... met een

 

 

 

 

I.E.

 

 

injectie volledig

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

225 I.E./11

 

 

indien ‘0’,

 

Nr. 3

12/06

19:00

450 I.E. + 225 I.E.

 

injectie volledig

 

 

 

 

 

2,5 I.E.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 3

 

19:00

450 I.E. + 225 I.E.

N.v.t.

 

 

indien ‘0’,

indien niet ‘0’, tweede injectie nodig

12/06

 

 

Injecteer deze hoeveelheid.......... met een

 

 

injectie volledig

 

 

 

 

 

 

 

nieuwe pen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Uw benodigdheden verzamelen

3.1.Was uw handen met water en zeep (afb. 1).

3.2.Maak in een goed verlichte ruimte een schone plaats en een vlak oppervlak, zoals een tafel of keukenblad, klaar.

3.3.Selecteer uw Pergoveris voorgevulde pen.

Afb. 1

3.4.Controleer of u de voorgeschreven pen heeft geselecteerd.

3.5.Controleer de uiterste gebruiksdatum op het etiket van de pen (afb. 2).

Afb. 2

3.6.U heeft ook het volgende nodig:

Naalden (meegeleverd in de verpakking)

Alcoholdoekjes (niet meegeleverd in de verpakking)

Een container voor scherp afval (niet meegeleverd in de verpakking)

4. De onderdelen van uw Pergoveris voorgevulde pen leren kennen

 

 

Alcoholdoekjes

 

 

 

 

 

 

 

Verwijderbare naald

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lostrekbare

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

verzegeling

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Binnenbescher-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Buitendop

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ming naald

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

naald

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dosisterug-

 

 

 

 

 

 

Container voor

 

 

 

 

 

 

Plunjerzuiger

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dosisinstellingsknop

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naaldaansluiting

 

 

 

 

koppelingsvenster*

 

 

 

scherp afval

 

 

met schroefdraad

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reservoirhouder*

 

Pergoveris® (450 I.E. + 225 I.E.)/0,72 ml pen hier afgebeeld.

Dop van de pen

 

 

 

 

 

 

*De getallen in het dosisterugkoppelingsvenster en de reservoirhouder geven het aantal Internationale Eenheden (I.E.) van de medicatie weer.

5. Uw Pergoveris voorgevulde pen klaarmaken voor een injectie

5.1.Verwijder de dop van de pen.

5.2.Controleer of het dosisterugkoppelingsvenster op ‘0’ staat.

5.3. Maak uw naald klaar.

Neem een nieuwe naald – gebruik uitsluitend de meegeleverde naalden ‘voor eenmalig gebruik’.

Houd de buitendop van de naald stevig vast.

Controleer of de lostrekbare verzegeling op de buitendop van de naald niet beschadigd is of los zit (afb. 3).

Afb. 3

• Verwijder de lostrekbare verzegeling (afb. 4).

Afb. 4

Let op: Als de lostrekbare verzegeling beschadigd is of los zit, mag u de naald niet gebruiken. Gooi de naald weg in een container voor scherp afval. Neem een nieuwe naald.

5.4. Bevestig de naald.

Schroef de tip met schroefdraad van de Pergoveris voorgevulde pen in de buitendop van de naald totdat u een lichte weerstand voelt.

Let op: Bevestig de naald niet te strak, daardoor kan de naald na de injectie moeilijk te verwijderen zijn.

Verwijder de buitendop van de naald door er voorzichtig aan te trekken.

Bewaar deze om later opnieuw te gebruiken. NIET weggooien.

Houd de Pergoveris voorgevulde pen vast met de naald omhoog gericht.

Verwijder de groene binnenbescherming voorzichtig en gooi deze weg.

Waarschuwing: Plaats de groene binnenbescherming niet opnieuw op de naald. Daardoor kunt u zich aan de naald prikken.

5.5.Controleer de punt van de naald op een druppeltje vloeistof.

Kijk goed naar de punt van de naald of daar een of meerdere kleine druppeltjes vloeistof te zien zijn.

INDIEN

DAN

 

 

U een nieuwe pen

Controleert u of er aan de punt van de

gebruikt

naald een druppeltje vloeistof te zien is.

 

• Als u een druppeltje ziet, ga dan

 

naar rubriek 6: De dosis instellen

 

die uw arts heeft voorgeschreven.

 

• Als er geen druppeltje te zien is,

 

volg dan de instructies op de

 

volgende pagina op.

U een pen

U hoeft NIET te controleren of er een

opnieuw gebruikt

druppeltje vloeistof te zien is.

 

Ga meteen naar rubriek 6: De dosis

 

instellen die uw arts heeft

 

voorgeschreven.

Als u de eerste keer dat u een nieuwe pen gebruikt geen kleine druppeltjes vloeistof op of vlak bij de punt ziet, gaat u als volgt te werk:

Afb. 5

2.Draai de dosisinstellingsknop voorzichtig rechtsom totdat u 25 in het dosisterugkoppelingsvenster ziet staan. U kunt de dosisinstellingsknop terugdraaien als u deze voorbij 25 heeft gedraaid (afb. 5).

Afb. 6

Afb. 7

Afb. 8

2.Houd de pen vast met de naald omhoog gericht.

3.Tik zacht tegen de reservoirhouder (afb. 6).

4.Duw de dosisinstellingsknop zo ver mogelijk in. Er verschijnt een klein druppeltje vloeistof aan de punt van de naald (afb. 7).

5.Controleer of het dosisterugkoppelingsvenster ‘0’ weergeeft (afb. 8).

6.Ga naar rubriek 6: De dosis instellen die uw arts heeft voorgeschreven.

6. De dosis instellen die uw arts heeft voorgeschreven

6.1.Draai de dosisinstellingsknop totdat uw benodigde dosis in het dosisterugkoppelingsvenster wordt weergegeven.

Draai de dosisinstellingsknop verder om de dosis te kiezen die uw arts heeft voorgeschreven.

Draai zo nodig de dosisinstellingsknop terug om de dosis te corrigeren.

Waarschuwing: Controleer of uw volledige voorgeschreven dosis in het dosisterugkoppelingsvenster wordt weergegeven voordat u verder gaat met de volgende stap.

7. De dosis injecteren

7.1.Kies een injectieplaats in het gebied dat uw arts of verpleegkundige heeft aangewezen als gebied om de injectie in toe te dienen. Kies elke dag een andere injectieplaats, om irritatie van de huid tot een minimum te beperken.

7.2.Veeg de huid schoon met een alcoholdoekje.

7.3.Controleer nogmaals of de juiste dosis wordt

weergegeven in het dosisterugkoppelingsvenster.

7.4. Injecteer de dosis zoals u heeft geleerd van uw arts of verpleegkundige.

• Duw de naald langzaam volledig in de huid (afb. 9).

Duw de dosisinstellingsknop langzaam zo ver mogelijk in en houd deze vast om de volledige

injectie te voltooien.

Afb. 9

• Houd de dosisinstellingsknop ten minste 5 seconden ingedrukt om er zeker van te zijn dat u de volledige dosis injecteert (afb. 10).

• Het dosisgetal dat in het dosisterugkoppelingsvenster wordt weergegeven,

springt terug op 0.

Afb. 10

Trek na ten minste 5 seconden de naald uit de huid terwijl u de dosisinstellingsknop ingedrukt houdt

(afb. 11).

Wanneer de naald uit de huid is teruggetrokken, laat u de dosisinstellingsknop los.

Ingedrukt houden!

Afb. 11

Let op: Laat de dosisinstellingsknop niet los voordat u de naald uit de huid heeft verwijderd.

Waarschuwing: Zorg er altijd voor dat u voor elke injectie een nieuwe naald gebruikt.

8. Na de injectie

8.1.Controleer of u een volledige injectie heeft gegeven.

Controleer of het dosisterugkoppelingsvenster ‘0’ weergeeft.

Waarschuwing: Als het dosisterugkoppelingsvenster een getal hoger dan 0 weergeeft, is de

Pergoveris voorgevulde pen leeg en heeft u niet uw volledige voorgeschreven dosis gekregen.

8.2.Voer een gedeeltelijke injectie uit (alleen indien nodig).

Het dosisterugkoppelingsvenster geeft de ontbrekende hoeveelheid weer die u moet injecteren met een nieuwe pen.

Herhaal rubriek 4 (De onderdelen van uw Pergoveris voorgevulde pen leren kennen) tot en met rubriek 5 (Uw Pergoveris voorgevulde pen klaarmaken voor een injectie) met een tweede pen.

Stel de dosis in op de ontbrekende hoeveelheid die u in het behandelingsdagboek heeft genoteerd OF het getal dat nog wordt weergegeven in het dosisterugkoppelingsvenster op uw vorige pen, en dien de injectie toe.

Bewaar de pen nooit met de naald er nog op bevestigd. Verwijder de naald altijd van de
Pergoveris voorgevulde pen voordat u de dop van de pen opnieuw op de pen doet.

8.3.Verwijder de naald na elke injectie.

Plaats de buitendop van de naald op een vlak oppervlak.

Houd de Pergoveris voorgevulde pen met één hand stevig vast en schuif de naald in de buitendop van de naald.

• Duw de naald met de dop erop vervolgens tegen een stevig

 

klik

oppervlak totdat u een ‘klik’ hoort.

 

Pak de buitendop van de naald vast en schroef de naald los door deze linksom te draaien.

Gooi de gebruikte naald op een veilige manier weg.

Doe de dop opnieuw op de pen.

Waarschuwing: Gebruik naalden die al gebruikt zijn nooit opnieuw. Deel naalden nooit met iemand anders.

8.4. Bewaar de Pergoveris voorgevulde pen.

Let op:

Bewaar de pen in zijn oorspronkelijke verpakking op een veilige plaats en volgens de in de bijsluiter vermelde aanwijzingen.

Vraag uw apotheker hoe u de pen moet weggooien wanneer deze leeg is.

Waarschuwing: Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak.

9. Behandelingsdagboek van de Pergoveris voorgevulde pen

Behande-

Datum

Tijd

Volume pen

Voorge-

 

Dosisterugkoppelingsvenster

lingsdag-

 

 

(300 I.E. + 150 I.E.)/0,48 ml

schreven

 

nummer

 

 

dosis

Ingestelde

 

In te stellen hoeveelheid voor een tweede injectie

 

 

(450 I.E. + 225 I.E.)/0,72 ml

 

 

 

 

(900 I.E. + 450 I.E.)/1,44 ml

 

hoeveelheid

 

 

 

 

 

 

 

 

voor injectie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/

:

 

 

 

 

indien ‘0’,

indien niet ‘0’, tweede injectie nodig

 

 

 

 

 

injectie volledig

Injecteer deze hoeveelheid ..........met een nieuwe pen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/

:

 

 

 

 

indien ‘0’,

indien niet ‘0’, tweede injectie nodig

 

 

 

 

 

injectie volledig

Injecteer deze hoeveelheid ..........met een nieuwe pen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/

:

 

 

 

 

indien ‘0’,

indien niet ‘0’, tweede injectie nodig

 

 

 

 

 

injectie volledig

Injecteer deze hoeveelheid ..........met een nieuwe pen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/

:

 

 

 

 

indien ‘0’,

indien niet ‘0’, tweede injectie nodig

 

 

 

 

 

injectie volledig

Injecteer deze hoeveelheid ..........met een nieuwe pen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/

:

 

 

 

 

indien ‘0’,

indien niet ‘0’, tweede injectie nodig

 

 

 

 

 

injectie volledig

Injecteer deze hoeveelheid ..........met een nieuwe pen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/

:

 

 

 

 

indien ‘0’,

indien niet ‘0’, tweede injectie nodig

 

 

 

 

 

injectie volledig

Injecteer deze hoeveelheid ..........met een nieuwe pen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/

:

 

 

 

 

indien ‘0’,

indien niet ‘0’, tweede injectie nodig

 

 

 

 

 

injectie volledig

Injecteer deze hoeveelheid ..........met een nieuwe pen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/

:

 

 

 

 

indien ‘0’,

indien niet ‘0’, tweede injectie nodig

 

 

 

 

 

injectie volledig

Injecteer deze hoeveelheid ..........met een nieuwe pen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/

:

 

 

 

 

indien ‘0’,

indien niet ‘0’, tweede injectie nodig

 

 

 

 

 

injectie volledig

Injecteer deze hoeveelheid ..........met een nieuwe pen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/

:

 

 

 

 

indien ‘0’,

indien niet ‘0’, tweede injectie nodig

 

 

 

 

 

injectie volledig

Injecteer deze hoeveelheid ..........met een nieuwe pen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/

:

 

 

 

 

indien ‘0’,

indien niet ‘0’, tweede injectie nodig

 

 

 

 

 

injectie volledig

Injecteer deze hoeveelheid ..........met een nieuwe pen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/

:

 

 

 

 

indien ‘0’,

indien niet ‘0’, tweede injectie nodig

 

 

 

 

 

injectie volledig

Injecteer deze hoeveelheid ..........met een nieuwe pen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deze gebruiksaanwijzing is voor het laatst goedgekeurd in:

Bijsluiter: informatie voor de gebruiker

Pergoveris (900 I.E. + 450 I.E.)/1,44 ml oplossing voor injectie in een voorgevulde pen

Follitropine alfa/Lutropine alfa

Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke informatie in voor u.

-Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.

-Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige.

-Geef dit geneesmiddel niet door aan anderen, want het is alleen aan u voorgeschreven. Het kan schadelijk zijn voor anderen, ook al hebben zij dezelfde klachten als u.

-Krijgt u last van een van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige.

Inhoud van deze bijsluiter

1.Wat is Pergoveris en waarvoor wordt dit middel gebruikt?

2.Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

3.Hoe gebruikt u dit middel?

4.Mogelijke bijwerkingen

11.Hoe bewaart u dit middel?

12.Inhoud van de verpakking en overige informatie

1. Wat is Pergoveris en waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Wat is Pergoveris?

Pergoveris is een oplossing voor injectie en bevat twee verschillende werkzame stoffen met de namen ‘follitropine alfa’ en ‘lutropine alfa’. Beide behoren tot de groep van hormonen, genaamd ‘gonadotropinen’, die betrokken zijn bij voortplanting en vruchtbaarheid.

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Dit geneesmiddel wordt gebruikt voor de bevordering van de ontwikkeling van follikels (die elk een eicel bevatten) in uw eierstokken (ovaria). Dit helpt u om zwanger te worden. Het is bestemd voor gebruik bij volwassen vrouwen (18 jaar of ouder) met lage concentraties van FSH (Follikelstimulerend Hormoon) en LH (Luteïniserend Hormoon). Deze vrouwen zijn gewoonlijk onvruchtbaar.

Hoe werkt Pergoveris?

De werkzame stoffen in Pergoveris zijn kopieën van de natuurlijke hormonen FSH en LH. In uw lichaam stimuleert:

FSH de productie van eicellen

LH het vrijkomen van eicellen.

Door het vervangen van de ontbrekende hormonen maakt Pergoveris het voor vrouwen met lage gehaltes FSH en LH mogelijk follikels te ontwikkelen. Deze geven vervolgens een eicel vrij na een injectie met hCG (humaan Choriongonadotropine). Hierdoor is de kans op zwangerschap bij deze vrouwen groter.

2. Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

De vruchtbaarheid van u en uw echtgenoot/partner moet geëvalueerd worden voordat de behandeling wordt gestart door een arts die ervaren is in het behandelen van vruchtbaarheidsstoornissen.

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?

U bent allergisch voor een van de stoffen in dit geneesmiddel. Deze stoffen kunt u vinden in rubriek 6.

U heeft een hersentumor (in de hypothalamus of de hypofyse).

U heeft vergrote eierstokken of eierstokcysten (zakjes met vocht in de eierstokken) waarvan de oorzaak niet bekend is.

U heeft vaginaal bloedverlies waarvan de oorzaak niet bekend is.

U heeft kanker in uw eierstokken, baarmoeder of borsten.

U heeft een aandoening waardoor een normale zwangerschap niet mogelijk is, zoals een vroegtijdige menopauze, afwijkend gevormde geslachtsorganen of goedaardige tumoren van de baarmoeder.

Gebruik dit geneesmiddel niet als een of meer van de bovenstaande situaties op u van toepassing is. Als u twijfelt, neem dan contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige voordat u dit middel gebruikt.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?

Neem contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige voordat u dit middel gebruikt.

Porfyrie

Neem contact op met uw arts voordat u de behandeling start, als u of iemand van uw familie porfyrie heeft (een aandoening die kinderen van hun ouders kunnen erven, waarbij porfyrines niet kunnen worden afgebroken).

Vertel het uw arts direct als:

u een tere huid krijgt waar gemakkelijk blaren op komen, vooral huid die vaak in de zon is geweest.

u pijn in uw maag, arm of been heeft.

In de bovenstaande gevallen kan het zijn dat uw arts u adviseert om te stoppen met de behandeling.

Ovarieel hyperstimulatiesyndroom (OHSS)

Dit geneesmiddel stimuleert uw eierstokken (ovaria). Dit vergroot de kans op ontwikkeling van OHSS (Ovarieel hyperstimulatiesyndroom), waarbij uw follikels zich te veel ontwikkelen en grote cysten worden. Als u pijn in de onderbuik krijgt, als uw gewicht snel toeneemt, als u zich misselijk voelt of moet braken, of als u ademhalingsproblemen heeft, overleg dan direct met uw arts. Het kan zijn dat uw arts u dan vraagt om te stoppen met het gebruik van dit middel (zie rubriek 4 onder ‘Meest ernstige bijwerkingen’).

Indien u niet ovuleert en indien de aanbevolen dosis en het toedieningsschema in acht worden genomen, is het optreden van ernstige OHSS minder waarschijnlijk. Behandeling met Pergoveris veroorzaakt zelden ernstige OHSS. Dit wordt waarschijnlijker wanneer het geneesmiddel wordt toegediend dat wordt gebruikt om eitjes tot volle rijping te brengen (dat middel bevat humaan choriongonadotropine of hCG) (zie rubriek 3 ‘Hoeveel moet u gebruiken’ voor meer informatie). Als bij u OHSS ontstaat, kan het zijn dat uw arts u in deze behandelcyclus geen hCG geeft, en kan men u meedelen dat u gedurende ten minste 4 dagen geen gemeenschap mag hebben of anders gebruik dient te maken van een barrière-voorbehoedsmiddel, zoals een condoom.

Uw arts zal ervoor zorgen dat de reactie van de eierstokken op de behandeling zorgvuldig gevolgd wordt met behulp van echo’s en bloedtesten (oestradiolmeting) voor en tijdens het behandelverloop.

Meerlingzwangerschap

Wanneer u Pergoveris gebruikt, heeft u een grotere kans om zwanger te worden van meer dan een kind ineens (meerlingzwangerschap, meestal tweelingen) dan bij een natuurlijke bevruchting. Meerlingzwangerschap kan leiden tot medische complicaties voor u en uw baby’s. U kunt de kans op meerlingzwangerschap verkleinen door de juiste dosis Pergoveris op de juiste tijdstippen te gebruiken.

Om het risico van meerlingzwangerschap zo klein mogelijk te houden, wordt controle aanbevolen met zowel echografie als bloedtesten.

Miskramen

Wanneer uw eierstokken worden gestimuleerd om eicellen te produceren, heeft u een grotere kans op een miskraam dan de gemiddelde vrouw.

Extra-uteriene zwangerschap

Bij vrouwen met geblokkeerde of beschadigde eileiders in hun voorgeschiedenis, is er kans op een zwangerschap waarbij de embryo buiten de baarmoeder is ingenesteld (extra-uteriene zwangerschap). Dit geldt ongeacht of de zwangerschap natuurlijk tot stand kwam of na vruchtbaarheidsbehandeling.

Bloedstollingsproblemen (trombo-embolische voorvallen)

Neem contact op met uw arts voordat u dit middel gebruikt als er bij u of bij uw familieleden sprake is geweest van stolsels in benen of longen, of van een hartaanval of beroerte. U kunt een hoger risico vertonen op ernstige bloedstolsels of bestaande bloedstolsels kunnen verergeren door een behandeling met Pergoveris.

Tumoren van de geslachtsorganen

Er zijn gevallen gerapporteerd van goedaardige en van kwaadaardige tumoren in de eierstokken of in andere geslachtsorganen bij vrouwen die vaker met geneesmiddelen werden behandeld tegen onvruchtbaarheid.

Allergische reacties

Er zijn geïsoleerde gevallen gerapporteerd van niet-ernstige allergische reacties op Pergoveris. Als u dergelijke reacties heeft gehad op soortgelijke medicijnen, bespreek dat dan met uw arts voordat u Pergoveris gaat gebruiken.

Kinderen en jongeren tot 18 jaar

Pergoveris is niet bedoeld voor gebruik bij kinderen en adolescenten jonger dan 18 jaar.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?

Gebruikt u naast Pergoveris nog andere geneesmiddelen, heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheker.

Gebruik dit geneesmiddel niet samen met andere geneesmiddelen in dezelfde injectie. Indien dit door uw arts is voorgeschreven, kunt u Pergoveris en een goedgekeurd preparaat van follitropine alfa in afzonderlijke injecties tegelijk gebruiken.

Zwangerschap en borstvoeding

Gebruik dit geneesmiddel niet als u zwanger bent of borstvoeding geeft.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Het is niet te verwachten dat dit geneesmiddel uw rijvaardigheid of het gebruik van machines beïnvloedt.

Pergoveris bevat natrium

Pergoveris bevat minder dan 1 mmol natrium (23 mg) per dosis, d.w.z. in wezen ‘natriumvrij’.

3. Hoe gebruikt u dit middel?

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Het gebruik van dit geneesmiddel

Pergoveris is bedoeld om door middel van een injectie direct onder de huid te worden gegeven (subcutaan). Om huidirritatie te voorkomen, kiest u elke dag een andere injectieplaats.

Uw arts of verpleegkundige zal u laten zien hoe u de Pergoveris voorgevulde pen moet gebruiken om het geneesmiddel te injecteren.

Als zij ervan overtuigd zijn dat u Pergoveris veilig kunt toedienen, kunt u zelf thuis het geneesmiddel bereiden en injecteren.

Als u Pergoveris bij uzelf toedient, moet u de rubriek ‘Gebruiksaanwijzing’ goed doorlezen en volgen.

Hoeveel moet u gebruiken?

Een behandelingschema begint met de aanbevolen dosering Pergoveris die per dag 150 Internationale Eenheden (I.E.) follitropine alfa en 75 I.E. lutropine alfa bevat.

Afhankelijk van uw reactie hierop, kan uw arts elke dag een dosis van een goedgekeurd preparaat van follitropine alfa toevoegen aan uw Pergoveris injectie. In dat geval wordt de follitropine alfa dosis meestal verhoogd met 37,5-75 I.E. na elke periode van 7-14 dagen.

De behandeling wordt voortgezet tot de gewenste reactie is opgetreden. Dit is wanneer u een ontwikkelde, geschikte follikel heeft zoals beoordeeld wordt door middel van echo’s en bloedtesten.

Dit kan tot 5 weken duren.

Wanneer de gewenste reactie is opgetreden, wordt 24-48 uur na de laatste injectie met Pergoveris, één injectie met hCG gegeven. Het beste moment om gemeenschap te hebben is op de dag van de hCG-injectie en op de dag na de hCG-injectie. In plaats van geslachtsgemeenschap kan IUI (Intra-uteriene Inseminatie) worden toegepast.

Als uw lichaam te heftig reageert, zal de behandeling worden gestopt en geen hCG worden gegeven (zie rubriek 2 ‘Ovarieel hyperstimulatiesyndroom (OHSS)’). Uw arts zal dan in de volgende cyclus een lagere dosis follitropine alfa geven.

Heeft u te veel van dit middel gebruikt?

De effecten van een overdosering met Pergoveris zijn niet bekend; er is echter de mogelijkheid dat OHSS ontstaat. Dit zal echter alleen voorkomen als hCG is toegediend (zie rubriek 2 ‘Ovarieel hyperstimulatiesyndroom (OHSS)’).

Bent u vergeten dit middel te gebruiken?

Gebruik geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen. Raadpleeg uw arts.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige.

4. Mogelijke bijwerkingen

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

Meest ernstige bijwerkingen

Neem onmiddellijk contact op met uw arts indien u een van de onderstaande bijwerkingen krijgt. Het is mogelijk dat uw arts u zal vragen om te stoppen met het gebruik van Pergoveris.

Allergische reacties

Allergische reacties zoals huiduitslag, rode huid, netelroos, en zwelling van uw gezicht met moeizame ademhaling kunnen optreden. Deze reacties kunnen soms ernstig zijn. Deze bijwerking komt zeer zelden voor.

Ovarieel hyperstimulatiesyndroom (OHSS)

Ernstige pijn in de onderbuik met misselijkheid of braken, kunnen de symptomen zijn van ovarieel hyperstimulatiesyndroom (OHSS). Dit kan erop wijzen dat de eierstokken overmatig hebben gereageerd op de behandeling en dat grote cysten zijn ontstaan in de eierstokken (zie rubriek 2 onder ‘Ovarieel hyperstimulatiesyndroom (OHSS)’). Deze bijwerking komt vaak voor. Bij deze symptomen dient uw arts u zo snel mogelijk te onderzoeken.

Het OHSS kan ernstig worden, met duidelijk vergrote eierstokken, afgenomen urineproductie, gewichtstoename, moeite met ademhalen en/of vochtophoping in uw buik of borstkas. Deze bijwerking komt soms voor (een kans van 1 op 100 personen).

Complicaties van OHSS, zoals gedraaide eierstokken of bloedstolsels, komen zelden voor (een kans van 1 op 1000 personen).

Ernstige bloedstollingsproblemen (trombo-embolische voorvallen) die meestal alleen bij ernstige OHSS optreden, komen zeer zelden voor (een kans van 1 op 10.000 personen). Dit kan leiden tot pijn op de borst, ademnood, beroerte of hartaanval. In zeldzame gevallen kan dit zich ook voordien onafhankelijk van OHSS (zie rubriek 2 onder ‘Bloedstollingsproblemen (trombo-embolische voorvallen)’)

Andere bijwerkingen

Zeer vaak voorkomende bijwerkingen (komt voor bij meer dan 1 op 10 personen) zijn

vloeistofblaasjes in de eierstokken (ovariële cysten)

hoofdpijn

reacties op de injectieplek zoals pijn, jeuk, blauwe plekken, zwelling en irritatie).

Vaak voorkomende bijwerkingen (komt voor bij 1 op 10 personen) zijn

diarree

pijn in de borsten

misselijkheid of braken

buikpijn of bekkenpijn

buikkrampen of opgeblazen gevoel

Zeer zelden (komt voor bij minder dan 1 op 10.000 personen)

verergering van astma

Het melden van bijwerkingen

Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige. Dit geldt ook voor mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan. U kunt bijwerkingen ook rechtstreeks melden via het nationale meldsysteem zoals vermeld in aanhangsel V. Door bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van dit geneesmiddel.

5. Hoe bewaart u dit middel?

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op het etiket en de doos na EXP. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Bewaren in de koelkast (2°C-8°C). Niet in de vriezer bewaren.

Bewaren in de oorspronkelijke verpakking ter bescherming tegen licht.

Na opening kan de voorgevulde pen gedurende maximaal 28 dagen buiten de koelkast (bij 25°C) worden bewaard.

Gebruik Pergoveris niet als u merkt dat er zichtbare tekenen van bederf zijn, als de vloeistof deeltjes bevat of troebel is.

Gooi de naald na de injectie op een veilige manier weg.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.

6. Inhoud van de verpakking en overige informatie

Welke stoffen zitten er in dit middel?

De werkzame stoffen in dit middel zijn follitropine alfa en lutropine alfa.

Elke Pergoveris voorgevulde pen (900 I.E. + 450 I.E.)/1,44 ml bevat 900 I.E. (Internationale Eenheden) follitropine alfa en 450 I.E. lutropine alfa in 1,44 ml en kan zes doses Pergoveris 150 I.E./75 I.E. leveren.

De andere stoffen in dit middel zijn

Sucrose, argininemonohydrochloride, poloxameer 188, methionine, fenol, dinatriumfosfaatdihydraat, natriumdiwaterstoffosfaatmonohydraat en water voor injecties. Er zijn kleine hoeveelheden geconcentreerd fosforzuur en natriumhydroxide toegevoegd om de zuurtegraad (pH-niveaus) normaal te houden.

Hoe ziet Pergoveris eruit en hoeveel zit er in een verpakking?

Pergoveris wordt afgeleverd als heldere, kleurloze tot enigszins gele oplossing voor injectie in een voorgevulde multidoseringspen:

Pergoveris (900 I.E. + 450 I.E.)/1,44 ml wordt geleverd in verpakkingen met 1 voorgevulde multidoseringspen en 14 wegwerpbare injectienaalden.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen

Merck Serono Europe Limited, 56 Marsh Wall, London E14 9TP, Verenigd Koninkrijk

Fabrikant

Merck Serono S.p.A, Via delle Magnolie 15 (Zona Industriale), I-70026 Modugno (Bari), Italië

Neem voor alle informatie met betrekking tot dit geneesmiddel contact op met de lokale vertegenwoordiger van de houder van de vergunning voor het in de handel brengen:

België/Belgique/Belgien

Lietuva

MERCK NV/SA

Merck Serono UAB

Tél/Tel: +32-2-686 07 11

Tel: +370 37320603

България

Luxembourg/Luxemburg

„Мерк България“ ЕАД

MERCK NV/SA, Belgique/Belgien

Teл.: +359 24461 111

Tél/Tel: +32-2-686 07 11

Česká republika

Magyarország

Merck spol.s.r.o

Merck Kft.

Tel. +420 272084211

Tel: +36-1-463-8100

Danmark

Malta

Merck A/S

Vivian Corporation Ltd

Tlf: +45 35253550

Tel: +356-22-588600

Deutschland

Nederland

Merck Serono GmbH

Merck BV

Tel: +31-20-6582800

Eesti

Norge

Merck Serono OÜ

Merck Serono Norge

Tel: +372 682 5882

Tlf: +47 67 90 35 90

Ελλάδα

Österreich

Merck A.E.

Merck GesmbH.

Tηλ: +30-210-61 65 100

España

Polska

Merck S.L.

Merck Sp. z o.o.

Línea de Información: 900 102 964

Tel.: +48 22 53 59 700

Tel: +34-91-745 44 00

 

France

Portugal

Merck Serono s.a.s.

Merck, s.a.

Tél.: +33-4-72 78 25 25

Tel: +351-21-361 35 00

Numéro vert : 0 800 888 024

 

Hrvatska

România

Merck d.o.o,

MERCK d.o.o., Slovenia

Tel: +385 1 4864 111

Tel: +386 1 560 3 800

Íreland

Slovenija

Merck Serono Ltd, United Kingdom

MERCK d.o.o.

Tel: +44-20 8818 7200

Tel: +386 1 560 3 800

Ísland

Slovenská republika

Icepharma hf

Merck spol. s r.o.

Tel: + 354 540 8000

Tel: + 421 2 49 267 111

Italia

Suomi/Finland

Merck Serono S.p.A.

Merck Oy

Tel: +39-06-70 38 41

Puh/Tel: +358-9-8678 700

Κύπρος

Sverige

Χρ. Γ. Παπαλοϊζου Λτδ

Merck AB

Τηλ.: +357 22490305

Tel: +46-8-562 445 00

Latvija

United Kingdom

Merck Serono SIA

Merck Serono Ltd

Tel: +371 67152500

Tel: +44-20 8818 7200

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in {MM/JJJJ}.

Andere informatiebronnen

Meer informatie over dit geneesmiddel is beschikbaar op de website van het Europees Geneesmiddelenbureau http://www.ema.europa.eu.

Pergoveris voorgevulde pen

Gebruiksaanwijzing

Inhoud

1. Belangrijke informatie over de Pergoveris voorgevulde pen

2. Hoe gebruikt u het behandelingsdagboek van uw Pergoveris voorgevulde pen?

3. Uw benodigdheden verzamelen

4. De onderdelen van uw Pergoveris voorgevulde pen leren kennen

5. Uw Pergoveris voorgevulde pen klaarmaken voor een injectie

6. De dosis instellen die uw arts heeft voorgeschreven

7. De dosis injecteren

8. Na de injectie

9. Behandelingsdagboek van de Pergoveris voorgevulde pen (zie tabel achteraan)

Waarschuwing: Lees deze gebruiksaanwijzing door voordat u uw Pergoveris voorgevulde pen gebruikt.

Volg de instructies zorgvuldig op, want die kunnen verschillen van wat u gewend bent.

1. Belangrijke informatie over de Pergoveris voorgevulde pen

De Pergoveris voorgevulde pen is uitsluitend bedoeld voor subcutane injectie.

Gebruik de Pergoveris voorgevulde pen alleen als uw medische zorgverlener u heeft geleerd hoe u de pen correct moet gebruiken.

Waarschuwing: Gebruik naalden niet opnieuw. Verwijder de naald onmiddellijk na elke injectie. Deel de pen en/of naalden niet met anderen, anders kan dit een infectie veroorzaken.

• De pen wordt in 3 verschillende verpakkingen met meerdere doses geleverd:

(300 I.E. + 150 I.E.)/0,48 ml

• Bevat 0,48 ml Pergoveris-oplossing

• Bevat 300 I.E. follitropine alfa en 150 I.E. lutropine alfa.

(450 I.E. + 225 I.E.)/0,72 ml

• Bevat 0,72 ml Pergoveris-oplossing

• Bevat 450 I.E. follitropine alfa en 225 I.E. lutropine alfa.

(900 I.E. + 450 I.E.)/1,44 ml

• Bevat 1,44 ml Pergoveris-oplossing

• Bevat 900 I.E. follitropine alfa en 450 I.E. lutropine alfa.

Waarschuwing: Raadpleeg de bijsluiter voor meer informatie over het aanbevolen doseringsschema en houd u altijd aan de door uw arts aanbevolen dosering.

De getallen in het dosisterugkoppelingsvenster geven het aantal Internationale Eenheden, of I.E.’s, en de dosis follitropine alfa weer. Uw arts zal u vertellen hoeveel I.E.’s follitropine alfa u elke dag moet injecteren.

De getallen die in het dosisterugkoppelingsvenster worden weergegeven, helpen u om: a. de aan u voorgeschreven dosis te kiezen.

b.te controleren of u een volledige injectie heeft gegeven.

c.de resterende dosis af te lezen die met een tweede pen moet worden geïnjecteerd.

Geef uzelf de injectie elke dag op hetzelfde tijdstip.

Voorbeeld:

19:00

Uw arts/apotheker zal u vertellen hoeveel Pergoveris-pennen u nodig heeft om uw behandeling te voltooien.

2. Hoe gebruikt u het behandelingsdagboek van uw Pergoveris voorgevulde pen?

Op de laatste pagina vindt u een behandelingsdagboek. Gebruik het behandelingsdagboek om de geïnjecteerde hoeveelheid bij te houden.

Noteer het behandelingsdagnummer (kolom 1), de datum (kolom 2), het tijdstip van uw injectie (kolom 3) en het volume van uw pen (kolom 4).

Noteer uw voorgeschreven dosis (kolom 5).

Controleer voordat u de injectie toedient of u de juiste dosis heeft gekozen (kolom 6).

Lees na de injectie het getal af dat in het dosisterugkoppelingsvenster wordt weergegeven.

Bevestig dat u een volledige injectie heeft gekregen (kolom 7) OF noteer het getal dat wordt weergeven in het dosisterugkoppelingsvenster als het getal niet ‘0’ is (kolom 8).

Dien bij uzelf zo nodig een injectie toe met een tweede pen waarvoor u uw resterende dosis kiest die u heeft genoteerd in het veld ‘In te stellen hoeveelheid voor een tweede injectie’ (kolom 8).

Noteer deze resterende dosis in het veld ‘Ingestelde hoeveelheid voor injectie’ op de volgende regel (kolom 6).

OPMERKING: Door gebruik te maken van uw behandelingsdagboek waarin u uw dagelijkse injectie(s) noteert, kunt u controleren of u elke dag de volledige voorgeschreven dosis heeft gekregen.

Een voorbeeld van een behandelingsdagboek met gebruikmaking van een (450 I.E. + 225 I.E.)/0,72 ml pen:

Behandelings-

Datum

Tijd

Volume pen

Voor-

 

Dosisterugkoppelingsvenster

dag-

 

 

300 I.E. + 150 I.E.)/0,48 ml

geschreven

 

nummer

 

 

dosis

Ingestelde

 

In te stellen hoeveelheid voor een tweede injectie

 

 

450 I.E. + 225 I.E.)/0,72 ml

 

 

 

 

(900 I.E. + 450 I.E.)/1,44 ml

 

hoeveelheid

 

 

 

 

 

 

 

 

voor injectie

 

 

Nr. 1

 

19:00

450 I.E. + 225 I.E.

150 I.E./75

 

indien ‘0’,

indien niet ‘0’, tweede injectie nodig

10/06

 

Injecteer deze hoeveelheid.......... met een

 

injectie volledig

 

 

 

 

I.E.

 

 

nieuwe pen

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 2

11/06

19:00

450 I.E. + 225 I.E.

150 I.E./75

 

indien ‘0’,

indien niet ‘0’, tweede injectie nodig

 

Injecteer deze hoeveelheid.......... met een

 

 

 

 

I.E.

 

 

injectie volledig

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

225 I.E./11

 

 

indien ‘0’,

 

Nr. 3

12/06

19:00

450 I.E. + 225 I.E.

 

injectie volledig

 

 

 

 

 

2,5 I.E.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 3

 

19:00

450 I.E. + 225 I.E.

N.v.t.

 

 

indien ‘0’,

indien niet ‘0’, tweede injectie nodig

12/06

 

 

Injecteer deze hoeveelheid.......... met een

 

 

injectie volledig

 

 

 

 

 

 

 

nieuwe pen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Uw benodigdheden verzamelen

3.1.Was uw handen met water en zeep (afb. 1).

3.2.Maak in een goed verlichte ruimte een schone plaats en een vlak oppervlak, zoals een tafel of keukenblad, klaar.

3.3.Selecteer uw Pergoveris voorgevulde pen.

Afb. 1

3.4.Controleer of u de voorgeschreven pen heeft geselecteerd.

3.5.Controleer de uiterste gebruiksdatum op het etiket van de pen (afb. 2).

Afb. 2

3.6.U heeft ook het volgende nodig:

Naalden (meegeleverd in de verpakking)

Alcoholdoekjes (niet meegeleverd in de verpakking)

Een container voor scherp afval (niet meegeleverd in de verpakking)

4. De onderdelen van uw Pergoveris voorgevulde pen leren kennen

 

 

Alcoholdoekjes

 

 

 

 

 

 

 

Verwijderbare naald

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lostrekbare

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

verzegeling

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Binnenbescher-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Buitendop

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ming naald

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

naald

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dosisterug-

 

 

 

 

 

 

Container voor

 

 

 

 

 

 

Plunjerzuiger

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dosisinstellingsknop

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naaldaansluiting

 

 

 

 

koppelingsvenster*

 

 

 

scherp afval

 

 

met schroefdraad

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reservoirhouder*

 

Pergoveris® (450 I.E. + 225 I.E.)/0,72 ml pen hier afgebeeld.

Dop van de pen

 

 

 

 

 

 

*De getallen in het dosisterugkoppelingsvenster en de reservoirhouder geven het aantal Internationale Eenheden (I.E.) van de medicatie weer.

5. Uw Pergoveris voorgevulde pen klaarmaken voor een injectie

5.1.Verwijder de dop van de pen.

5.2.Controleer of het dosisterugkoppelingsvenster op ‘0’ staat.

5.3. Maak uw naald klaar.

Neem een nieuwe naald – gebruik uitsluitend de meegeleverde naalden ‘voor eenmalig gebruik’.

Houd de buitendop van de naald stevig vast.

Controleer of de lostrekbare verzegeling op de buitendop van de naald niet beschadigd is of los zit (afb. 3).

Afb. 3

• Verwijder de lostrekbare verzegeling (afb. 4).

Afb. 4

Let op: Als de lostrekbare verzegeling beschadigd is of los zit, mag u de naald niet gebruiken. Gooi de naald weg in een container voor scherp afval. Neem een nieuwe naald.

5.4. Bevestig de naald.

Schroef de tip met schroefdraad van de Pergoveris voorgevulde pen in de buitendop van de naald totdat u een lichte weerstand voelt.

Let op: Bevestig de naald niet te strak, daardoor kan de naald na de injectie moeilijk te verwijderen zijn.

Verwijder de buitendop van de naald door er voorzichtig aan te trekken.

Bewaar deze om later opnieuw te gebruiken. NIET weggooien.

Houd de Pergoveris voorgevulde pen vast met de naald omhoog gericht.

Verwijder de groene binnenbescherming voorzichtig en gooi deze weg.

Waarschuwing: Plaats de groene binnenbescherming niet opnieuw op de naald. Daardoor kunt u zich aan de naald prikken.

5.5.Controleer de punt van de naald op een druppeltje vloeistof.

Kijk goed naar de punt van de naald of daar een of meerdere kleine druppeltjes vloeistof te zien zijn.

INDIEN

DAN

 

 

U een nieuwe pen

Controleert u of er aan de punt van de

gebruikt

naald een druppeltje vloeistof te zien is.

 

• Als u een druppeltje ziet, ga dan

 

naar rubriek 6: De dosis instellen

 

die uw arts heeft voorgeschreven.

 

• Als er geen druppeltje te zien is,

 

volg dan de instructies op de

 

volgende pagina op.

U een pen

U hoeft NIET te controleren of er een

opnieuw gebruikt

druppeltje vloeistof te zien is.

 

Ga meteen naar rubriek 6: De dosis

 

instellen die uw arts heeft

 

voorgeschreven.

Als u de eerste keer dat u een nieuwe pen gebruikt geen kleine druppeltjes vloeistof op of vlak bij de punt ziet, gaat u als volgt te werk:

Afb. 5

3.Draai de dosisinstellingsknop voorzichtig rechtsom totdat u 25 in het dosisterugkoppelingsvenster ziet staan. U kunt de dosisinstellingsknop terugdraaien als u deze voorbij 25 heeft gedraaid (afb. 5).

Afb. 6

Afb. 7

Afb. 8

2.Houd de pen vast met de naald omhoog gericht.

3.Tik zacht tegen de reservoirhouder (afb. 6).

4.Duw de dosisinstellingsknop zo ver mogelijk in. Er verschijnt een klein druppeltje vloeistof aan de punt van de naald (afb. 7).

5.Controleer of het dosisterugkoppelingsvenster ‘0’ weergeeft (afb. 8).

6.Ga naar rubriek 6: De dosis instellen die uw arts heeft voorgeschreven.

6. De dosis instellen die uw arts heeft voorgeschreven

6.1.Draai de dosisinstellingsknop totdat uw benodigde dosis in het dosisterugkoppelingsvenster wordt weergegeven.

Draai de dosisinstellingsknop verder om de dosis te kiezen die uw arts heeft voorgeschreven.

Draai zo nodig de dosisinstellingsknop terug om de dosis te corrigeren.

Waarschuwing: Controleer of uw volledige voorgeschreven dosis in het dosisterugkoppelingsvenster wordt weergegeven voordat u verder gaat met de volgende stap.

7. De dosis injecteren

7.1.Kies een injectieplaats in het gebied dat uw arts of verpleegkundige heeft aangewezen als gebied om de injectie in toe te dienen. Kies elke dag een andere injectieplaats, om irritatie van de huid tot een minimum te beperken.

7.2.Veeg de huid schoon met een alcoholdoekje.

7.3.Controleer nogmaals of de juiste dosis wordt

weergegeven in het dosisterugkoppelingsvenster.

7.4. Injecteer de dosis zoals u heeft geleerd van uw arts of verpleegkundige.

• Duw de naald langzaam volledig in de huid (afb. 9).

Duw de dosisinstellingsknop langzaam zo ver mogelijk in en houd deze vast om de volledige

injectie te voltooien.

Afb. 9

• Houd de dosisinstellingsknop ten minste 5 seconden ingedrukt om er zeker van te zijn dat u de volledige dosis injecteert (afb. 10).

• Het dosisgetal dat in het dosisterugkoppelingsvenster wordt weergegeven,

springt terug op 0.

Afb. 10

Trek na ten minste 5 seconden de naald uit de huid terwijl u de dosisinstellingsknop ingedrukt houdt

(afb. 11).

Wanneer de naald uit de huid is teruggetrokken, laat u de dosisinstellingsknop los.

Ingedrukt houden!

Afb. 11

Let op: Laat de dosisinstellingsknop niet los voordat u de naald uit de huid heeft verwijderd.

Waarschuwing: Zorg er altijd voor dat u voor elke injectie een nieuwe naald gebruikt.

8. Na de injectie

8.1.Controleer of u een volledige injectie heeft gegeven.

Controleer of het dosisterugkoppelingsvenster ‘0’ weergeeft.

Waarschuwing: Als het dosisterugkoppelingsvenster een getal hoger dan 0 weergeeft, is de

Pergoveris voorgevulde pen leeg en heeft u niet uw volledige voorgeschreven dosis gekregen.

8.2.Voer een gedeeltelijke injectie uit (alleen indien nodig).

Het dosisterugkoppelingsvenster geeft de ontbrekende hoeveelheid weer die u moet injecteren met een nieuwe pen.

Herhaal rubriek 4 (De onderdelen van uw Pergoveris voorgevulde pen leren kennen) tot en met rubriek 5 (Uw Pergoveris voorgevulde pen klaarmaken voor een injectie) met een tweede pen.

Stel de dosis in op de ontbrekende hoeveelheid die u in het behandelingsdagboek heeft genoteerd OF het getal dat nog wordt weergegeven in het dosisterugkoppelingsvenster op uw vorige pen, en dien de injectie toe.

Bewaar de pen nooit met de naald er nog op bevestigd. Verwijder de naald altijd van de
Pergoveris voorgevulde pen voordat u de dop van de pen opnieuw op de pen doet.

8.3.Verwijder de naald na elke injectie.

Plaats de buitendop van de naald op een vlak oppervlak.

Houd de Pergoveris voorgevulde pen met één hand stevig vast en schuif de naald in de buitendop van de naald.

• Duw de naald met de dop erop vervolgens tegen een stevig

 

klik

oppervlak totdat u een ‘klik’ hoort.

 

Pak de buitendop van de naald vast en schroef de naald los door deze linksom te draaien.

Gooi de gebruikte naald op een veilige manier weg.

Doe de dop opnieuw op de pen.

Waarschuwing: Gebruik naalden die al gebruikt zijn nooit opnieuw. Deel naalden nooit met iemand anders.

8.4. Bewaar de Pergoveris voorgevulde pen.

Let op:

Bewaar de pen in zijn oorspronkelijke verpakking op een veilige plaats en volgens de in de bijsluiter vermelde aanwijzingen.

Vraag uw apotheker hoe u de pen moet weggooien wanneer deze leeg is.

Waarschuwing: Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak.

9. Behandelingsdagboek van de Pergoveris voorgevulde pen

Behande-

Datum

Tijd

Volume pen

Voorge-

 

Dosisterugkoppelingsvenster

lingsdag-

 

 

(300 I.E. + 150 I.E.)/0,48 ml

schreven

 

nummer

 

 

dosis

Ingestelde

 

In te stellen hoeveelheid voor een tweede injectie

 

 

(450 I.E. + 225 I.E.)/0,72 ml

 

 

 

 

(900 I.E. + 450 I.E.)/1,44 ml

 

hoeveelheid

 

 

 

 

 

 

 

 

voor injectie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/

:

 

 

 

 

indien ‘0’,

indien niet ‘0’, tweede injectie nodig

 

 

 

 

 

injectie volledig

Injecteer deze hoeveelheid ..........met een nieuwe pen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/

:

 

 

 

 

indien ‘0’,

indien niet ‘0’, tweede injectie nodig

 

 

 

 

 

injectie volledig

Injecteer deze hoeveelheid ..........met een nieuwe pen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/

:

 

 

 

 

indien ‘0’,

indien niet ‘0’, tweede injectie nodig

 

 

 

 

 

injectie volledig

Injecteer deze hoeveelheid ..........met een nieuwe pen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/

:

 

 

 

 

indien ‘0’,

indien niet ‘0’, tweede injectie nodig

 

 

 

 

 

injectie volledig

Injecteer deze hoeveelheid ..........met een nieuwe pen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/

:

 

 

 

 

indien ‘0’,

indien niet ‘0’, tweede injectie nodig

 

 

 

 

 

injectie volledig

Injecteer deze hoeveelheid ..........met een nieuwe pen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/

:

 

 

 

 

indien ‘0’,

indien niet ‘0’, tweede injectie nodig

 

 

 

 

 

injectie volledig

Injecteer deze hoeveelheid ..........met een nieuwe pen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/

:

 

 

 

 

indien ‘0’,

indien niet ‘0’, tweede injectie nodig

 

 

 

 

 

injectie volledig

Injecteer deze hoeveelheid ..........met een nieuwe pen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/

:

 

 

 

 

indien ‘0’,

indien niet ‘0’, tweede injectie nodig

 

 

 

 

 

injectie volledig

Injecteer deze hoeveelheid ..........met een nieuwe pen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/

:

 

 

 

 

indien ‘0’,

indien niet ‘0’, tweede injectie nodig

 

 

 

 

 

injectie volledig

Injecteer deze hoeveelheid ..........met een nieuwe pen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/

:

 

 

 

 

indien ‘0’,

indien niet ‘0’, tweede injectie nodig

 

 

 

 

 

injectie volledig

Injecteer deze hoeveelheid ..........met een nieuwe pen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/

:

 

 

 

 

indien ‘0’,

indien niet ‘0’, tweede injectie nodig

 

 

 

 

 

injectie volledig

Injecteer deze hoeveelheid ..........met een nieuwe pen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/

:

 

 

 

 

indien ‘0’,

indien niet ‘0’, tweede injectie nodig

 

 

 

 

 

injectie volledig

Injecteer deze hoeveelheid ..........met een nieuwe pen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deze gebruiksaanwijzing is voor het laatst goedgekeurd in:

Commentaar

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hulp
  • Get it on Google Play
  • Over
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    Geneesmiddelen op recept vermeld