Dutch
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Portrazza (necitumumab) – Bijsluiter - L01

Updated on site: 09-Oct-2017

Naam van geneesmiddelPortrazza
ATC codeL01
Werkzame stofnecitumumab
ProducentEli Lilly Nederland B.V.

Bijsluiter: Informatie voor de gebruiker

Portrazza 800 mg concentraat voor oplossing voor infusie necitumumab

Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Daardoor kan snel nieuwe veiligheidsinformatie worden vastgesteld. U kunt hieraan bijdragen door melding te maken van alle bijwerkingen die u eventueel zou ervaren. Aan het einde van rubriek 4 leest u hoe u dat kunt doen.

Lees goed de gehele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke informatie in voor u.

-Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.

-Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw arts.

-Krijgt u last van een van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts.

Inhoud van deze bijsluiter

1.Wat is Portrazza en waarvoor wordt dit middel gebruikt?

2.Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

3.Hoe gebruikt u dit middel?

4.Mogelijke bijwerkingen

5.Hoe bewaart u dit middel?

6.Inhoud van de verpakking en overige informatie

1.Wat is Portrazza en waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Portrazza bevat het werkzame bestanddeel necitumumab, dat tot een groep stoffen behoort die monoklonale antilichamen worden genoemd.

Necitumumab herkent en bindt zich specifiek aan een eiwit op het oppervlak van bepaalde kankercellen. Dit eiwit wordt epidermalegroeifactorreceptor (EGFR) genoemd. Andere eiwitten in het lichaam (groeifactoren genoemd) kunnen zich aan de EGFR hechten en de kankercellen stimuleren om te groeien en delen. Necitumumab verhindert dat andere eiwitten zich aan de EGFR binden en voorkomt daarmee dat de kankercel groeit en zich deelt.

Portrazza wordt in combinatie met andere geneesmiddelen tegen kanker gebruikt voor de behandeling van volwassenen met een bepaalde vorm van longkanker in een gevorderd stadium (niet-kleincellig longcarcinoom van het subtype plaveiselcelcarcinoom), van wie de kankercellen het EGFR-eiwit op het oppervlak hebben. De geneesmiddelen tegen kanker waarmee het wordt gecombineerd, zijn gemcitabine en cisplatine.

2.Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?

-U bent allergisch voor een van de stoffen in dit geneesmiddel. Deze stoffen kunt u vinden in rubriek 6.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?

Overleg direct met uw arts of verpleegkundige als een van de volgende punten op u van toepassing is (of u weet het niet zeker) tijdens of na behandeling met Portrazza:

Bloedstolsels in de slagaderen of aderen

Portrazza kan bloedstolsels in uw slagaderen of aderen veroorzaken. Symptomen daarvan zijn onder andere zwelling, pijn en gevoeligheid van de armen of benen, moeilijk ademen, pijn op de borst, of een abnormale hartslag en ongemak. Uw arts zal met u bespreken of preventieve maatregelen bij u nodig zijn. Zie ook rubriek 4 voor symptomen van bloedstolsels.

Aandoeningen van hart en ademhaling

Aandoeningen van hart en ademhaling en niet verklaard overlijden werden waargenomen bij patiënten die werden behandeld met Portrazza in combinatie met gemcitabine en cisplatine en bij patiënten die met gemcitabine en cisplatine alleen werden behandeld. De oorzaken van deze sterfgevallen en hun verband met de behandeling waren niet altijd bekend. Portrazza kan dit risico verhogen. Uw arts zal dit met u bespreken.

Reactie in verband met het infuus

Reacties in verband met het infuus kunnen tijdens de behandeling met Portrazza optreden. Dit kunnen allergische reacties zijn. Uw arts zal met u bespreken of u preventieve maatregelen moet nemen of een voorbehandeling nodig heeft. Uw arts of verpleegkundige zal u tijdens het infuus controleren op bijwerkingen. Als u een ernstige reactie op het infuus heeft, kan uw arts een aanpassing van de dosis Portrazza aanbevelen, of uw behandeling met Portrazza stoppen. Zie rubriek 4 voor meer informatie over reacties in verband met het infuus die tijdens of na het infuus kunnen optreden.

Huidreacties

Portrazza kan bijwerkingen aan de huid veroorzaken. Uw arts zal met u bespreken of u preventieve maatregelen moet nemen of een voorbehandeling nodig heeft. Als u een ernstige huidreactie heeft, kan uw arts een aanpassing van de dosis Portrazza aanbevelen, of uw behandeling met Portrazza stoppen. Zie rubriek 4 voor meer informatie over huidreacties.

Concentraties magnesium, calcium, kalium en fosfaat in het bloed

Uw arts zal op gezette tijden gedurende uw behandeling de concentraties van verschillende stoffen in uw bloed controleren, zoals magnesium, calcium, kalium en fosfaat. Als deze concentraties te laag zijn, kan uw arts de benodigde supplementen voorschrijven.

Infecties

Vertel het uw arts als u voor het begin van de behandeling tekenen van een infectie heeft.

Kinderen en jongeren tot 18 jaar

Portrazza mag niet worden gegeven aan patiënten onder de leeftijd van 18 jaar omdat er geen informatie is over hoe het middel in deze leeftijdsgroep werkt.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?

Gebruikt u naast Portrazza nog andere geneesmiddelen, heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts. Dit geldt ook voor vrij verkrijgbare geneesmiddelen en kruidenpreparaten.

Zwangerschap en borstvoeding

Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel gebruikt.

Zorg dat u niet zwanger wordt terwijl u dit geneesmiddel krijgt en tot minstens 3 maanden na de laatste dosis Portrazza omdat dit geneesmiddel schade aan uw ongeboren kind kan veroorzaken. Overleg met uw arts over de beste vorm van anticonceptie voor u.

Geef uw baby geen borstvoeding tijdens behandeling met Portrazza en tot minstens 4 maanden na de laatste dosis van dit geneesmiddel, omdat dit middel de groei en ontwikkeling van uw baby kan schaden.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Als u symptomen krijgt waardoor u niet goed kunt reageren of zich concentreren, bestuur dan geen voertuig of gebruik geen machines tot het effect verdwijnt.

Portrazza bevat natrium

Dit geneesmiddel bevat 76 mg natrium per dosis. Patiënten met een natriumarm dieet moeten hiermee rekening houden.

3.Hoe gebruikt u dit middel?

Een arts met ervaring in het gebruik van middelen tegen kanker zal toezicht houden op uw behandeling met Portrazza.

Premedicatie

Mogelijk krijgt u middelen om de kans op een reactie in verband met het infuus of een huidreactie te verminderen voordat u Portrazza krijgt.

Dosering en toediening

De aanbevolen dosering is Portrazza 800 mg op dag 1 en 8 van elke cyclus van 3 weken. Portrazza wordt in maximaal 6 cycli gegeven in combinatie met de geneesmiddelen gemcitabine en cisplatine en wordt daarna alleen gegeven. Het aantal infusies dat u ontvangt hangt af hoe en hoe lang u reageert op behandeling met Portrazza. Uw arts zal dit met u bespreken.

Dit geneesmiddel wordt intraveneus (in een ader) via een druppelinfuus toegediend. De infusie duurt ongeveer een uur.

Gedetailleerde instructies voor uw arts of verpleegkundige over de bereiding van een infuus met Portrazza staan aan het einde van deze bijsluiter (zie 'Instructies voor gebruik').

Aanpassingen van de dosis

Tijdens elke infusie wordt u door uw arts of verpleegkundige op bijwerkingen gecontroleerd. Als u tijdens de behandeling een reactie in verband met de infusie krijgt, zullen die infusie en alle toekomstige infusies langzamer worden toegediend. Het toedienen van een infusie mag niet langer duren dan 2 uur. Zie ook rubriek 2 onder "Wanneer mag u dit middel niet gebruiken".

4.Mogelijke bijwerkingen

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

De belangrijke bijwerkingen van Portrazza zijn huidreacties en bloedstolsels in de aderen.

Als u een van de volgende verschijnselen krijgt, moet u direct medische hulp inroepen:

Bloedstolsels in de aderen

Bij ongeveer 8 op de 100 patiënten kunnen er zich bloedstolsels in de aderen vormen. Bij ongeveer 4 op de 100 patiënten zijn deze bijwerkingen waarschijnlijk ernstig. Ze kunnen een bloedvat in het been afsluiten. Symptomen zijn onder andere zwelling, pijn en gevoeligheid van het been. Bloedstolsels kunnen ook een bloedvat in de long afsluiten. Symptomen zijn onder andere moeilijk ademen, pijn op de borst, of een abnormale hartslag en ongemak.

Huidreacties

Reacties aan de huid kunnen optreden bij 80 op de 100 patiënten die Portrazza gebruiken en zijn meestal licht tot matig. Bij ongeveer 5 op de 100 patiënten zijn deze huidreacties waarschijnlijk ernstig. Symptomen van ernstige huidreacties zijn onder andere acne-achtige huidaandoeningen en huiduitslag. De uitslag lijkt vaak op acne en bevindt zich vaak op het gezicht, bovenkant van de borst en rug, maar kan op elk deel van het lichaam optreden. De meeste van deze bijwerkingen verdwijnen meestal na verloop van tijd na afloop van de behandeling met Portrazza.

Andere bijwerkingen zijn:

Zeer vaak (kunnen voorkomen bij meer dan 1 op de 10 mensen):

jeuk; droge huid; huidschilfers; nagelaandoeningen (huidreacties)

braken

koorts of hoge temperatuur (pyrexie)

gewichtsverlies

zweertjes en wondjes in de mond (stomatitis)

Vaak (kunnen voorkomen bij 1 op de 10 mensen)

hoofdpijn

bloed ophoesten (haemoptysis)

neusbloeding (epistaxis)

vreemde smaken; metaalachtige smaak (dysgeusie)

oogontsteking (conjunctivitis)

bloedstolsels in de slagaderen

urineweginfectie (blaas en/of nieren)

pijn bij plassen (dysurie)

moeilijk slikken (dysfagie)

spiertrekkingen

ontsteking van aderen in de benen (flebitis)

allergische reacties

pijn in uw mond en keel (orofaryngeale pijn)

Portrazza kan ook veranderingen veroorzaken in de uitslagen van bloedonderzoeken. Dat kunnen zijn lage concentraties magnesium, calcium, kalium of fosfaat in het bloed.

Het melden van bijwerkingen

Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts. Dit geldt ook voor mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan. U kunt bijwerkingen ook rechtstreeks melden via

het nationale meldsysteem zoals vermeld in Aanhangsel V. Door bijwerkingen te melden, kunt u

ons helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van dit geneesmiddel.

5.Hoe bewaart u dit middel?

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de doos en het flaconetiket na EXP. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Bewaren in de koelkast (2°C - 8°C).

Niet in de vriezer bewaren.

Bewaar de flacon in de doos ter bescherming tegen licht.

Oplossing voor infuus: Na verdunning en bereiding moet het geneesmiddel direct worden gebruikt. Als het niet direct wordt gebruikt, zijn de bewaartijd en omstandigheden voor gebruik de verantwoordelijkheid van de gebruiker en mogen normaliter niet langer zijn dan 24 uur bij 2 tot 8ºC, of maximaal 4 uur bij 9ºC tot 25ºC. Oplossing voor infusie niet invriezen of schudden. Dien de oplossing niet toe als u deeltjes of verkleuring opmerkt.

Dit geneesmiddel is uitsluitend voor eenmalig gebruik.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.

6. Inhoud van de verpakking en overige informatie

Welke stoffen zitten er in dit middel?

-De werkzame stof in dit middel is necitumumab. Elke milliliter concentraat voor oplossing voor infusie bevat 16 ml necitumumab.

Elke flacon van 50 ml bevat 800 mg necitumumab.

-De andere stoffen in dit middel zijn natriumcitraatdihydraat (E331), watervrij citroenzuur (E330), natriumchloride (zie rubriek 2 “Portrazza bevat natrium”), glycine (E640), mannitol (E421), polysorbaat 80 (E433) en water voor injecties.

Hoe ziet Portrazza eruit en hoeveel zit er in een verpakking?

Portrazza 800 mg concentraat voor oplossing voor infusie (steriel concentraat) is een heldere tot licht opaalachtige en kleurloze tot lichtgele vloeistof in een glazen flacon met een rubberen dop.

Het is verkrijgbaar in verpakkingen van:

-1 flacon met 50 ml

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen

Eli Lilly Nederland B.V., Papendorpseweg 83, 3528 BJ Utrecht, Nederland.

Fabrikant

Lilly S.A., Avda de la Industria, 30, Alcobendas, Madrid, 28108, Spanje

Neem voor alle informatie met betrekking tot dit geneesmiddel contact op met de lokale vertegenwoordiger van de houder van de vergunning voor het in de handel brengen:

Belgique/België/Belgien

Lietuva

Eli Lilly Benelux S.A./N.V.

Eli Lilly Holdings Limited atstovybė

Tél/Tel: + 32-(0)2 548 84 84

Tel. +370 (5) 2649600

България

Luxembourg/Luxemburg

ТП "Ели Лили Недерланд" Б.В. - България

Eli Lilly Benelux S.A./N.V.

тел. + 359 2 491 41 40

Tél/Tel: + 32-(0)2 548 84 84

Česká republika

Magyarország

ELI LILLY ČR, s.r.o.

Lilly Hungária Kft.

Tel: + 420 234 664 111

Tel: + 36 1 328 5100

Danmark

Malta

Eli Lilly Danmark A/S

Charles de Giorgio Ltd.

Tlf: +45 45 26 60 00

Tel: + 356 25600 500

Deutschland

Nederland

Lilly Deutschland GmbH

Eli Lilly Nederland B.V.

Tel. + 49-(0) 6172 273 2222

Tel: + 31-(0) 30 60 25 800

Eesti

Norge

Eli Lilly Holdings Limited Eesti filiaal

Eli Lilly Norge A.S.

Tel: +372 6 817 280

Tlf: + 47 22 88 18 00

Ελλάδα

Österreich

ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ-ΛΙΛΛΥ Α.Ε.Β.Ε.

Eli Lilly Ges.m.b.H.

Τηλ: +30 210 629 4600

Tel: + 43-(0) 1 711 780

España

Polska

Lilly S.A.

Eli Lilly Polska Sp. z o.o.

Tel: + 34-91 663 50 00

tel: +48 22 440 33 00

France

Portugal

Lilly France SAS

Lilly Portugal Produtos Farmacêuticos, Lda

Tél: +33-(0) 1 55 49 34 34

Tel: + 351 21 4126600

Hrvatska

România

Eli Lilly Hrvatska d.o.o.

Eli Lilly România S.R.L.

Tel: +385 1 2350 999

Tel: + 40 21 4023000

Ireland

Slovenija

Eli Lilly and Company (Ireland) Limited

Eli Lilly farmacevtska družba, d.o.o.

Tel: + 353-(0) 1 661 4377

Tel: +386 (0)1 580 00 10

Ísland

Slovenská republika

Icepharma hf.

Eli Lilly Slovakia, s.r.o.

Sími + 354 540 8000

Tel: + 421 220 663 111

Italia

Suomi/Finland

Eli Lilly Italia S.p.A.

Oy Eli Lilly Finland Ab

Tel: + 39- 055 42571

Puh/Tel: + 358-(0) 9 85 45 250

Κύπρος

Sverige

Phadisco Ltd

Eli Lilly Sweden AB

Τηλ: +357 22 715000

Tel: + 46-(0) 8 7378800

Latvija

United Kingdom

Eli Lilly Holdings Limited pārstāvniecība Latvijā

Eli Lilly and Company Limited

Tel: +371 67364000

Tel: + 44-(0) 1256 315000

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in {maand JJJJ}.

Meer informatie over dit geneesmiddel is beschikbaar op de website van het Europees Geneesmiddelenbureau: http://www.ema.europa.eu.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Instructies voor gebruik Portrazza 800 mg

concentraat voor oplossing voor infusie necitumumab

De volgende informatie is alleen bestemd voor beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg:

Bereid de oplossing voor infusie met aseptische techniek om de steriliteit van de bereide oplossing te waarborgen.

Elke flacon is uitsluitend voor eenmalig gebruik. Inspecteer de inhoud van de flacons op deeltjes en verkleuring. Het concentraat voor oplossing voor infusie moet voor oplossing helder tot licht opaalachtig en kleurloos tot lichtgeel zijn. Als u deeltjes of verkleuring vaststelt, moet de flacon worden afgevoerd.

Flacons bevatten 800 mg als oplossing van 16 mg/ml necitumumab; één flacon van 50 ml bevat de volledige dosis. Gebruik alleen 0,9 %-(9 mg/ml-)natriumchlorideoplossing voor injectie als oplosmiddel.

Toediening met voorgevulde containers voor intraveneuze infusie

Verwijder aseptisch 50 ml 0,9 %-(9 mg/ml-)natriumchlorideoplossing voor injectie uit de voorgevulde container van 250 ml en breng 50 ml necitumumab in de container over om het volume in de container terug te brengen naar 250 ml. Zwenk de container voorzichtig om de inhoud te mengen. Oplossing voor infusie NIET INVRIEZEN OF SCHUDDEN. NIET verdunnen met andere oplossingen en NIET gelijktijdig infunderen met andere elektrolyten of geneesmiddelen.

Toediening met lege containers voor intraveneuze infusie

Breng aseptisch 50 ml necitumumab in een lege intraveneuze container over en voeg 200 ml 0,9 %-(9 mg/ml-)natriumchlorideoplossing voor injectie aan de container toe om het totale volume op 250 ml te brengen. Zwenk de container voorzichtig om de inhoud te mengen. Oplossing voor infusie NIET INVRIEZEN OF SCHUDDEN. NIET verdunnen met andere oplossingen en NIET gelijktijdig infunderen met andere elektrolyten of geneesmiddelen.

Toedienen met een infusiepomp. Er moet een aparte infusielijn worden gebruikt en de lijn moet na de infusie met 0,9 %-(9 mg/ml-)natriumchlorideoplossing voor injectie worden gespoeld.

Parenterale geneesmiddelen moeten voor toediening visueel op deeltjes worden geïnspecteerd. Als deeltjes worden vastgesteld, moet de oplossing voor infusie worden afgevoerd.

Omdat het product geen antimicrobiële conserveermiddelen bevat moet een eventueel restant necitumumab in een flacon worden afgevoerd.

Al het ongebruikte geneesmiddel of afvalmateriaal dient te worden vernietigd overeenkomstig lokale voorschriften.

Commentaar

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hulp
  • Get it on Google Play
  • Over
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    Geneesmiddelen op recept vermeld