Dutch
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Kies uw taal

Pregabalin Zentiva (pregabalin) – Samenvatting van de productkenmerken - N03AX16

Updated on site: 09-Oct-2017

Naam van geneesmiddelPregabalin Zentiva
ATC codeN03AX16
Werkzame stofpregabalin
ProducentZentiva, k.s.

1.NAAM VAN HET GENEESMIDDEL

Pregabaline Zentiva 25 mg harde capsules

Pregabaline Zentiva 50 mg harde capsules

Pregabaline Zentiva 75 mg harde capsules

Pregabaline Zentiva 100 mg harde capsules

Pregabaline Zentiva 150 mg harde capsules

Pregabaline Zentiva 200 mg harde capsules

Pregabaline Zentiva 225 mg harde capsules

Pregabaline Zentiva 300 mg harde capsules

2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING

Pregabaline Zentiva 25 mg harde capsules Elke harde capsule bevat 25 mg pregabaline.

Hulpstof(fen) met bekend effect:

Elke harde capsule bevat ook 47,57 mg lactose monohydraat.

Pregabaline Zentiva 50 mg harde capsules Elke harde capsule bevat 50 mg pregabaline.

Hulpstof(fen) met bekend effect:

Elke harde capsule bevat ook 5 mg lactose monohydraat.

Pregabaline Zentiva 75 mg harde capsules

Elke harde capsule bevat 75 mg pregabaline.

Hulpstof(fen) met bekend effect:

Elke harde capsule bevat ook 7,5 mg lactose monohydraat.

Pregabaline Zentiva 100 mg harde capsules

Elke harde capsule bevat 100 mg pregabaline.

Hulpstof(fen) met bekend effect:

Elke harde capsule bevat ook 10 mg lactose monohydraat.

Pregabaline Zentiva 150 mg harde capsules

Elke harde capsule bevat 150 mg pregabaline.

Hulpstof(fen) met bekend effect:

Elke harde capsule bevat ook 15 mg lactose monohydraat.

Pregabaline Zentiva 200 mg harde capsules

Elke harde capsule bevat 200 mg pregabaline.

Hulpstof(fen) met bekend effect:

Elke harde capsule bevat ook 20 mg lactose monohydraat.

Pregabaline Zentiva 225 mg harde capsules

Elke harde capsule bevat 225 mg pregabaline.

Hulpstof(fen) met bekend effect:

Elke harde capsule bevat ook 22,5 mg lactose monohydraat.

Pregabaline Zentiva 300 mg harde capsules

Elke harde capsule bevat 300 mg pregabaline.

Hulpstof(fen) met bekend effect:

Elke harde capsule bevat ook 30 mg lactose monohydraat.

Voor de volledige lijst van hulpstoffen, zie rubriek 6.1.

3.FARMACEUTISCHE VORM

Harde capsule

Pregabaline Zentiva 25 mg harde capsules

Lichtgrijze dop en lichtgrijs omhulsel; harde gelatinecapsule van ongeveer 15,9 mm lang met opdruk “25”, bevat bijna wit poeder.

Pregabaline Zentiva 50 mg harde capsules

Lichtgrijze dop en lichtgrijs omhulsel; harde gelatinecapsule van ongeveer 14,3 mm lang met opdruk “50”, bevat bijna wit poeder.

Pregabaline Zentiva 75 mg harde capsules

Rode dop en lichtgrijs omhulsel; harde gelatinecapsule van ongeveer 14,3 mm lang met opdruk “75”, bevat bijna wit poeder.

Pregabaline Zentiva 100 mg harde capsules

Rode dop en rood omhulsel; harde gelatinecapsule van ongeveer 15,9 mm lang met opdruk “100”, bevat bijna wit poeder.

Pregabaline Zentiva 150 mg harde capsules

Lichtgrijze dop en lichtgrijs omhulsel; harde gelatinecapsule van ongeveer 18,0 mm lang met opdruk “150”, bevat bijna wit poeder.

Pregabaline Zentiva 200 mg harde capsules

Vleeskleurige opake dop en een vleeskleurig opaak omhulsel; harde gelatinecapsule van ongeveer 19,4 mm lang met opdruk “200”, bevat bijna wit poeder.

Pregabaline Zentiva 225 mg harde capsules

Vleeskleurige opake dop en lichtgrijs omhulsel; harde gelatinecapsule van ongeveer 19,4 mm lang met opdruk “225”, bevat bijna wit poeder.

Pregabaline Zentiva 300 mg harde capsules

Rode dop en lichtgrijs omhulsel; harde gelatinecapsule van ongeveer 21,7 mm lang met opdruk “300”, bevat bijna wit poeder.

4.KLINISCHE GEGEVENS

4.1Therapeutische indicaties

Epilepsie

Pregabaline Zentiva is geïndiceerd als adjuvante therapie bij volwassenen met partiële epilepsie met of zonder secundaire gegeneraliseerde aanvallen.

Gegeneraliseerde angststoornis

Pregabaline Zentiva is geïndiceerd voor de behandeling van gegeneraliseerde angststoornis (GAD) bij volwassenen.

4.2Dosering en wijze van toediening

Dosering

Het doseringsgebied is 150 tot 600 mg per dag, te verdelen over twee of drie gelijke giften.

Epilepsie

De behandeling met pregabaline kan worden geïnitieerd met een dosering van 150 mg per dag verdeeld over twee of drie doses. Afhankelijk van de individuele reactie en tolerantie van de patiënt, kan de dosis na 1 week worden verhoogd tot 300 mg per dag. Na een extra week kan de maximale dosis van 600 mg per dag worden bereikt.

Gegeneraliseerde angststoornis

Het doseringsgebied is 150 tot 600 mg per dag, te verdelen over twee of drie gelijke giften. De noodzaak om te behandelen dient regelmatig opnieuw geëvalueerd te worden.

De pregabalinebehandeling kan geïnitieerd worden met een dosering van 150 mg per dag. Afhankelijk van de individuele reactie en tolerantie van de patiënt, kan de dosis na 1 week verhoogd worden tot 300 mg per dag. Na een extra week kan de dosis verhoogd worden tot 450 mg per dag. De maximale dosis van 600 mg per dag kan na nog een extra week worden bereikt.

Stopzetten van de pregabalinebehandeling

Indien de behandeling met pregabaline stopgezet dient te worden, is het volgens het huidige klinische gebruik aanbevolen dit geleidelijk te doen over een periode van minstens 1 week, onafhankelijk van de indicatie (zie rubrieken 4.4 en 4.8).

Nierfunctiestoornis

Pregabaline wordt hoofdzakelijk uit de systemische circulatie geëlimineerd door renale excretie als onveranderde stof. Aangezien de pregabalineklaring recht evenredig is met de creatinineklaring (zie rubriek 5.2), dient de dosisreductie bij patiënten met een nierfunctiestoornis op individuele basis te worden bepaald overeenkomstig de creatinineklaring (CLcr), zoals aangegeven in tabel 1, waarbij de volgende formule wordt gebruikt:

CLcr (ml/min) = 1.23 × [140 - leeftijd (jaren)] × gewicht (kg) (× 0.85 voor vrouwen) serumcreatinine (µmol/l)

Pregabaline wordt effectief verwijderd uit het plasma door hemodialyse (50% van de stof in 4 uur). Bij hemodialysepatiënten dient de dagelijkse dosering pregabaline aangepast te worden op basis van de nierfunctie. Naast de dagelijkse dosering, dient een aanvullende dosis te worden gegeven onmiddellijk na elke 4 uur durende hemodialysebehandeling (zie tabel 1).

Tabel 1: Pregabaline dosisaanpassingen op basis van de nierfunctie

Creatinine-

 

 

oserings- schema

klaring (CLcr)

Totale dagdosering pregabaline *

 

(ml/min)

 

 

 

 

Startdosering

Maximumdosering

 

 

(mg/dag)

(mg/dag)

 

≥ 60

BID of TID

≥ 30 - < 60

BID of TID

≥ 15 - < 30

25 – 50

Eenmaal daags of BID

< 15

Eenmaal daags

Aanvullende dosis na hemodialyse (mg)

 

 

Enkelvoudige dosis+

TID = drie aparte doses BID = twee aparte doses

* de totale dagelijkse dosering (mg/dag) dient te worden verdeeld zoals aangegeven bij het doseringsschema om het aantal mg per inname te verkrijgen

+ de aanvullende dosis is een enkelvoudige supplementaire dosis

Leverfunctiestoornis

Bij patiënten met leverfunctiestoornis is geen dosisaanpassing noodzakelijk (zie rubriek 5.2).

Pediatrische patiënten

De veiligheid en werkzaamheid van pregabaline bij kinderen jonger dan 12 jaar en adolescenten (12 tot 17 jaar) zijn niet vastgesteld. De momenteel beschikbare gegevens worden beschreven in rubriek 4.8, 5.1 en 5.2, maar er kan geen doseringsadvies worden gedaan.

Oudere patiënten

Bij oudere patiënten kan een dosisreductie van pregabaline nodig zijn door een verminderde nierfunctie (zie rubriek 5.2).

Wijze van toediening

Pregabaline Zentiva kan met of zonder voedsel worden ingenomen.

Pregabaline Zentiva is alleen voor oraal gebruik.

4.3Contra-indicaties

Overgevoeligheid voor de werkzame stof of voor (één van) de in rubriek 6.1 vermelde hulpstof(fen).

4.4Bijzondere waarschuwingen en voorzorgen bij gebruik

Diabetespatiënten

Volgens het huidige klinische gebruik kunnen diabetespatiënten die in gewicht toenemen tijdens de pregabalinebehandeling een aanpassing van hun bloedglucoseverlagende geneesmiddelen nodig hebben.

Overgevoeligheidsreacties

Er zijn tijdens de postmarketingervaring meldingen geweest van overgevoeligheidsreacties, inclusief gevallen van angio-oedeem. Pregabaline dient onmiddellijk te worden gestaakt indien zich symptomen van angio-oedeem voordoen, zoals zwellingen in het gezicht, rondom de mond of in de bovenste luchtwegen.

Duizeligheid, slaperigheid, verlies van bewustzijn, verwardheid en geestelijke achteruitgang

Bij de behandeling met pregabaline zijn duizeligheid en slaperigheid opgetreden, wat het optreden van toevallige verwondingen (door vallen) bij oudere patiënten kan doen toenemen. Er zijn ook post- marketing meldingen geweest van verlies van bewustzijn, verwardheid en geestelijke achteruitgang. Daarom dient patiënten aangeraden te worden om voorzichtig te zijn tot ze vertrouwd zijn met de mogelijke effecten van het geneesmiddel.

Bijwerkingen van het gezichtsvermogen

In gecontroleerde onderzoeken werd bij een groter gedeelte van de patiënten die met pregabaline werden behandeld in vergelijking met de patiënten die placebo kregen wazig zicht gemeld, dat in een meerderheid van de gevallen bij het voortzetten van de dosering vanzelf verdween. In klinische studies waarin oogheelkundige testen werden uitgevoerd, was de incidentie van verminderde gezichtsscherpte en veranderingen van het gezichtsveld groter in de patiëntengroep die met

pregabaline werd behandeld dan in de placebogroep. De incidentie van fundoscopische veranderingen was groter in de placebogroep (zie rubriek 5.1).

Tijdens de postmarketingervaring zijn er ook bijwerkingen van het gezichtsvermogen gemeld, inclusief verlies van het gezichtsvermogen, wazig zicht of andere veranderingen van de gezichtsscherpte, waarvan de meeste tijdelijk waren. Het staken van de behandeling met pregabaline kan resulteren in het verdwijnen of verbeteren van deze visuele symptomen.

Nierfalen

Gevallen van nierfalen zijn gemeld en in sommige gevallen leidde stoppen met pregabaline tot reversibiliteit van deze bijwerking.

Stopzetten van anti-epileptische co-medicatie

Er zijn onvoldoende gegevens bekend met betrekking tot het stopzetten van anti-epileptische co- medicatie na het bereiken van een controle van de aanvallen met pregabaline in de combinatietherapie, met als doel monotherapie met pregabaline te bereiken.

Abstinentieverschijnselen

Na stopzetting van korte- en langetermijnbehandelingen met pregabaline zijn abstinentieverschijnselen waargenomen bij sommige patiënten. De volgende voorvallen zijn gemeld: slapeloosheid, hoofdpijn, misselijkheid, angst, diarree, griepsyndroom, zenuwachtigheid, depressie, pijn, convulsies, hyperhidrose en duizeligheid, wat doet denken aan fysieke afhankelijkheid. De patiënt dient hiervan op de hoogte gebracht te worden bij het begin van de behandeling.

Convulsies, inclusief status epilepticus en tonisch-clonische aanvallen, kunnen voorkomen tijdens het gebruik van pregabaline of kort na het stopzetten van de behandeling met pregabaline.

Er zijn gegevens die doen vermoeden dat de incidentie en ernst van de abstinentieverschijnselen na het staken van een langdurige behandeling met pregabaline, dosisgerelateerd kunnen zijn.

Congestief hartfalen

Er zijn post-marketing meldingen geweest van congestief hartfalen bij een aantal patiënten die pregabaline kregen. Deze reacties werden voornamelijk gezien bij oudere cardiovasculair gecompromitteerde patiënten tijdens de pregabalinebehandeling voor een neuropatische indicatie. Pregabaline dient bij deze patiënten met voorzichtigheid te worden gebruikt. Stoppen met pregabaline kan de reactie vanzelf doen verdwijnen.

Bijwerkingen bij patiënten met ruggenmergletsel

De incidentie van bijwerkingen in het algemeen, centraal zenuwstelsel-gerelateerde bijwerkingen en in het bijzonder slaperigheid was verhoogd tijdens de behandeling van centrale neuropathische pijn veroorzaakt door letsel van het ruggenmerg. Dit kan toe te schrijven zijn aan het bijkomend effect van gelijktijdig toegediende geneesmiddelen (bijv. geneesmiddelen tegen spasticiteit) die nodig zijn voor deze aandoening.

Suïcidale ideevorming en -gedrag

Het optreden van suïcidale ideevorming en - gedrag is gemeld bij patiënten die behandeld werden met anti-epileptica bij verschillende indicaties. Een meta-analyse van gerandomiseerde placebogecontroleerde onderzoeken met anti-epileptica laat ook een kleine toename van het risico zien op suïcidale ideevorming en gedrag. Het mechanisme achter dit risico is niet bekend en de beschikbare gegevens sluiten de mogelijkheid van een toegenomen risico voor pregabaline niet uit.

Patiënten dienen daarom nauwkeurig gecontroleerd te worden op tekenen van suïcidale ideevorming en gedrag en een geschikte behandeling dient te worden overwogen. Patiënten (en hun verzorgers) dienen erop gewezen te worden dat indien er zich tekenen van suïcidale ideevorming of - gedrag voordoen er medisch advies ingewonnen dient te worden.

Verminderde werking van het onderste gedeelte van het maagdarmkanaal

Er zijn post-marketing meldingen van voorvallen die verband houden met een verminderde werking van het onderste gedeelte van het maagdarmkanaal (bijv. darmobstructie, paralytische ileus, constipatie) wanneer pregabaline gelijktijdig werd toegediend met geneesmiddelen die constipatie kunnen veroorzaken zoals opioïde analgetica. Wanneer pregabaline en opioïden samen gebruikt worden, kunnen maatregelen overwogen worden om constipatie te voorkomen (vooral bij vrouwelijke patiënten en ouderen).

Verkeerd gebruik, kans op misbruik of afhankelijkheid

Gevallen van verkeerd gebruik, misbruik en afhankelijkheid zijn gemeld. Voorzichtigheid dient te worden betracht bij patiënten met een geschiedenis van geneesmiddelmisbruik. Deze patiënten dienen gecontroleerd te worden op symptomen van verkeerd gebruik, misbruik of afhankelijkheid van pregabaline (ontwikkeling van tolerantie, gebruik van meer dan de voorgeschreven dosering en shopping zijn gemeld).

Encefalopathie

Gevallen van encefalopathie zijn gemeld, voornamelijk bij patiënten met een onderliggende aandoening die het optreden van encefalopathie kan bespoedigen.

Lactose-intolerantie

Pregabaline Zentiva bevat lactosemonohydraat. Patiënten met zeldzame, erfelijke problemen van galactose- intolerantie, Lapp-lactase deficiëntie of glucose-galactose malabsorptie mogen dit geneesmiddel niet innemen.

4.5Interacties met andere geneesmiddelen en andere vormen van interactie

Aangezien pregabaline voornamelijk onveranderd wordt uitgescheiden in de urine, nagenoeg niet wordt gemetaboliseerd bij de mens (< 2% van de toegediende dosis wordt als metabolieten in de urine teruggevonden), in vitro het geneesmiddelenmetabolisme niet remt en niet aan plasma-eiwitten wordt gebonden, is het onwaarschijnlijk dat het farmacokinetische interacties teweeg zou brengen of er onderhevig aan zou zijn.

In vivo studies en populatie farmacokinetische studies

Hiermee overeenkomend werden in in vivo studies geen klinisch relevante farmacokinetische interacties waargenomen tussen pregabaline en fenytoïne, carbamazepine, valproïnezuur,

lamotrigine, gabapentine, lorazepam, oxycodone of ethanol. Uit populatie farmacokinetische studies

bleek dat orale antidiabetica, diuretica, insuline, fenobarbital, tiagabine en topiramaat geen klinisch significant effect hadden op de pregabalineklaring.

Orale contraceptiva, norethisteron en/of ethinyloestradiol

Gelijktijdige toediening van pregabaline en de orale contraceptiva norethisteron en/of ethinyloestradiol heeft geen invloed op de 'steady-state' farmacokinetiek van beide bestanddelen.

Geneesmiddelen die het centraal zenuwstelsel beïnvloeden

Pregabaline kan de effecten van ethanol en lorazepam versterken. In gecontroleerde klinische studies resulteerden herhaalde orale doses van pregabaline gelijktijdig toegediend met oxycodone, lorazepam of ethanol niet in klinisch relevante effecten op de ademhaling. Tijdens post-marketing ervaring zijn er meldingen geweest van ademhalingsfalen en coma bij patiënten die pregabaline gebruikten en andere geneesmiddelen die het centraal zenuwstelsel (CZS) onderdrukken. Pregabaline lijkt een additieve werking te hebben op de verstoring van de cognitieve en algemene motorische functie, veroorzaakt door oxycodone.

Interacties en ouderen

Er zijn geen specifieke farmacodynamische interactiestudies uitgevoerd bij oudere vrijwilligers. Onderzoek naar interacties is alleen bij volwassenen uitgevoerd.

4.6Vruchtbaarheid, zwangerschap en borstvoeding

Vruchtbare vrouwen / Anticonceptie voor mannen en vrouwen

Omdat het potentiële risico voor de mens niet bekend is, dienen vrouwen in de vruchtbare leeftijd een doeltreffend contraceptivum te gebruiken.

Zwangerschap

Er zijn geen toereikende gegevens over het gebruik van pregabaline bij zwangere vrouwen.

Uit experimenteel onderzoek bij dieren is reproductietoxiciteit gebleken (zie rubriek 5.3). Het potentiële risico voor de mens is niet bekend.

Pregabaline dient niet tijdens de zwangerschap te worden gebruikt, tenzij strikt noodzakelijk (wanneer het voordeel voor de moeder duidelijk opweegt tegen het potentiële risico voor de foetus).

Borstvoeding

Pregabaline wordt uitgescheiden in de moedermelk (zie rubriek 5.2). Niet bekend is welk effect pregabaline op pasgeborenen/zuigelingen heeft. Er moet worden besloten of borstvoeding moet worden gestaakt of dat behandeling met pregabaline moet worden gestaakt, waarbij het voordeel van borstvoeding voor het kind en het voordeel van behandeling voor de vrouw in overweging moeten worden genomen.

Vruchtbaarheid

Er zijn geen klinische gegevens over de effecten van pregabaline op de vrouwelijke vruchtbaarheid.

In een klinisch onderzoek om het effect van pregabaline op de spermamotiliteit te evalueren, werden gezonde mannelijke proefpersonen aan een dosis van 600 mg/dag blootgesteld. Na 3 maanden behandeling waren er geen effecten op de spermamotiliteit.

Een vruchtbaarheidsonderzoek bij vrouwelijke ratten heeft nadelige effecten op de reproductie aangetoond. Vruchtbaarheidsonderzoeken bij mannelijke ratten hebben nadelige effecten op de reproductie en ontwikkeling aangetoond. De klinische relevantie van deze bevindingen is niet bekend (zie rubriek 5.3).

4.7Beïnvloeding van de rijvaardigheid en het vermogen om machines te bedienen

Pregabaline kan een geringe tot matige invloed hebben op de rijvaardigheid en op het vermogen om machines te bedienen. Pregabaline kan duizeligheid en slaperigheid veroorzaken en kan derhalve de rijvaardigheid of het vermogen om machines te gebruiken, beïnvloeden. Patiënten wordt afgeraden auto te rijden, complexe machines te bedienen of risicovolle activiteiten uit te oefenen, totdat bekend is of het geneesmiddel de bekwaamheid om deze activiteiten uit te oefenen, beïnvloedt.

4.8Bijwerkingen

In het klinisch onderzoeksprogramma van pregabaline waren meer dan 8900 aan pregabaline blootgestelde patiënten geïncludeerd, waarvan meer dan 5600 patiënten in dubbelblinde, placebo gecontroleerde studies. De vaakst gemelde bijwerkingen waren duizeligheid en slaperigheid. De bijwerkingen waren meestal mild tot matig in intensiteit. In alle gecontroleerde studies was de discontinueringsgraad door bijwerkingen 12% bij patiënten die pregabaline kregen en 5% bij patiënten die placebo kregen. De meest voorkomende bijwerkingen die resulteerden in stopzetting van de pregabalinebehandeling waren duizeligheid en slaperigheid.

In tabel 2 hieronder staan alle bijwerkingen die optraden met een incidentie groter dan die van placebo en bij meer dan één patiënt, onderverdeeld per klasse en frequentie (zeer vaak ( 1/10);

vaak ( 1/100 tot < 1/10); soms ( 1/1.000 tot < 1/100); zelden ( 1/10.000 tot < 1/1.000); zeer zelden (< 1/10.000), niet bekend (kan met de beschikbare gegevens niet worden bepaald). Binnen iedere frequentiegroep worden bijwerkingen gerangschikt naar afnemende ernst.

De opgesomde bijwerkingen kunnen ook verband houden met het onderliggende ziektebeeld en/of gelijktijdig toegediende geneesmiddelen.

De incidentie van bijwerkingen in het algemeen, centraal zenuwstelsel-gerelateerde bijwerkingen en in het bijzonder slaperigheid was verhoogd tijdens de behandeling van centrale neuropathische pijn veroorzaakt door letsel van het ruggenmerg (zie rubriek 4.4).

Additionele bijwerkingen die vanuit post-marketing ervaring gemeld zijn, worden in de onderstaande lijst cursief vermeld.

Tabel 2. Bijwerkingen van pregabaline

Systeem/Orgaanklassen

Bijwerkingen

Infecties en parasitaire aandoeningen

 

Vaak

nasofaryngitis

Bloed- en lymfestelselaandoeningen

 

Soms

neutropenie

Immuunsysteemaandoeningen

 

Soms

overgevoeligheid

Zelden

angio-oedeem, allergische reactie

Voedings- en stofwisselingsstoornissen

 

Vaak

toegenomen eetlust

Soms

anorexia, hypoglykemie

Psychische stoornissen

 

Vaak

euforie, verwarring, geïrriteerdheid, desoriëntatie,

 

slapeloosheid, afgenomen libido

Soms

hallucinaties, paniekaanvallen, rusteloosheid,

 

agitatie, depressie, teneergeslagenheid, opgewekte

 

stemming, agressie, stemmingsschommelingen,

 

depersonalisatie, moeilijk op woorden kunnen

 

komen, abnormale dromen, toegenomen libido,

 

anorgasmie, apathie

Zelden

disinhibitie

Zenuwstelselaandoeningen

 

Zeer vaak

duizeligheid, slaperigheid, hoofdpijn

Vaak

ataxie, abnormale coördinatie, tremor, dysartrie,

 

amnesie, geheugenstoornis, concentratiestoornis,

 

paresthesie, hypoesthesie, sedatie,

 

evenwichtsstoornis, lethargie

Soms

syncope, stupor, myoclonus, verlies van bewustzijn,

 

psychomotorische hyperactiviteit, dyskinesie, posturale

 

duizeligheid, intentie-tremor, nystagmus, cognitieve

 

functiestoornis, geestelijke stoornis, spraakstoornis,

 

hyporeflexie, hyperesthesie, brandend gevoel, ageusie,

 

malaise

Zelden

toevallen, parosmie, hypokinesie, dysgrafie

Oogaandoeningen

 

Vaak

wazig zien, diplopie

Soms

perifeer gezichtsverlies, abnormaal zien,

 

oogzwellingen, gezichtsvelddefecten, verminderde

 

gezichtsscherpte, oogpijn, asthenopie, fotopsie, droge

Zelden

ogen, verhoogde traanvorming, oogirritatie

verlies van het gezichtsvermogen, keratitis,

 

oscillopsie, afwijkende visuele diepteperceptie,

 

mydriasis, strabisme, visuele helderheid

Evenwichtsorgaan- en ooraandoeningen

 

Vaak

vertigo

Soms

hyperacusis

 

 

 

Hartaandoeningen

 

Soms

tachycardie, eerstegraads atrioventriculair

 

blok,sinusbradycardie, congestief hartfalen

Zelden

QT-verlenging, sinustachycardie, sinus-aritmie

Bloedvataandoeningen

 

Soms

hypotensie, hypertensie, opvliegers, blozen, perifere kou

Ademhalingsstelsel-, borstkas- en mediastinumaandoeningen

Soms

dyspnoe, epistaxis, hoesten, verstopte neus, rhinitis,

 

snurken, droge neus

Zelden

longoedeem, toegeknepen keel,

Maagdarmstelselaandoeningen

 

Vaak

braken, misselijkheid, constipatie, diarree, flatulentie,

 

abdominale distensie, droge mond

Soms

gastro-oesofagale refluxaandoening,

 

toegenomen speekselproductie, orale

 

hypoestesie

Zelden

ascites, pancreatitis, gezwollen tong, dysfagie

Huid- en onderhuidaandoeningen

 

Soms

papuleuze huiduitslag, urticaria, hyperhidrose, jeuk

Zelden

syndroom van Stevens-Johnson, angstzweet

Skeletspierstelsel- en bindweefselaandoeningen

Vaak

spierkramp, artralgie, rugpijn, pijn in ledematen,

 

cervicaal spasme

Soms

zwelling van gewrichten, myalgie,

 

spiercontracties, nekpijn, spierstijfheid

Zelden

rabdomyolyse

Nier- en urinewegaandoeningen

 

Soms

urine-incontinentie, dysurie

Zelden

nierfalen, oligurie, urineretentie

Voortplantingsstelsel- en borstaandoeningen

Vaak

erectiele disfunctie

Soms

seksuele disfunctie, vertraagde ejaculatie,

 

dysmenorroe, pijn in de borst

Zelden

amenorroe, galactorroe, groter worden van de borsten,

 

gynaecomastie

Algemene aandoeningen en toedieningsplaatsstoornissen

Vaak

perifeer oedeem, oedeem, abnormale gang, vallen,

 

een dronken gevoel hebben, zich abnormaal voelen,

 

vermoeidheid

Soms

gegeneraliseerd oedeem, gezichtsoedeem, beklemd

 

gevoel op de borst, pijn, koorts, dorst, koude

 

rillingen, asthenie

Onderzoeken

 

Vaak

gewichtstoename

Soms

verhoogd creatininefosfokinase in het bloed,

 

verhoogd alanine- aminotransferase, verhoogd

 

aspartaataminotransferase, verhoogd glucose in het

 

bloed, afname van het aantal bloedplaatjes, verhoogd

 

 

creatinine in het bloed, verlaagd kalium in het bloed,

 

gewichtsafname

Zelden

afname van het aantal witte bloedcellen

Na stopzetting van korte- en langetermijnbehandelingen met pregabaline zijn abstinentieverschijnselen waargenomen bij sommige patiënten. De volgende bijwerkingen zijn gemeld: slapeloosheid, hoofdpijn, misselijkheid, angst, diarree, griepsyndroom, convulsies, zenuwachtigheid, depressie, pijn, hyperhidrose en duizeligheid, wat mogelijk doet denken aan fysieke afhankelijkheid. De patiënt dient hiervan op de hoogte gebracht te worden bij het begin van de behandeling.

Er zijn gegevens die doen vermoeden dat de incidentie en ernst van de abstinentieverschijnselen na het staken van een langdurige behandeling met pregabaline, dosisgerelateerd kunnen zijn.

Pediatrische patiënten

Het veiligheidsprofiel van pregabaline in twee onderzoeken met kinderen (onderzoek naar farmacokinetiek en verdraagbaarheid, n = 65; 1-jarig open-label vervolgonderzoek naar veiligheid, n = 54) was vergelijkbaar met het profiel in de onderzoeken met volwassenen (zie rubriek 4.2, 5.1 en 5.2).

Melding van vermoedelijke bijwerkingen

Het is belangrijk om na toelating van het geneesmiddel vermoedelijke bijwerkingen te melden. Op deze wijze kan de verhouding tussen voordelen en risico’s van het geneesmiddel voortdurend worden gevolgd. Beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg wordt verzocht alle vermoedelijke bijwerkingen te melden via het nationale meldsysteem zoals vermeld in aanhangsel V.

4.9Overdosering

De meest gemelde bijwerkingen die tijdens post-marketing ervaring zijn geobserveerd bij inname van een overdosis pregabaline waren somnolentie, verwardheid, agitatie en rusteloosheid. Epileptische aanvallen werden tevens gemeld.

Er zijn zeldzame gevallen van coma gemeld.

De behandeling van een overdosis met pregabaline dient te bestaan uit algemene ondersteunende maatregelen en kan indien nodig hemodialyse bevatten (zie rubriek 4.2, Tabel 1).

5. FARMACOLOGISCHE EIGENSCHAPPEN

5.1Farmacodynamische eigenschappen

Farmacotherapeutische categorie: Anti-epileptica, andere anti-epileptica, ATC-code:

N03AX16. Het werkzame bestanddeel pregabaline is een gamma-aminoboterzuur-analoog [(S)-3-(aminomethyl)-5-methylhexaanzuur].

Werkingsmechanisme

Pregabaline bindt zich aan een auxiliaire subeenheid 2 eiwit) van spanningsafhankelijke calciumkanalen in het centrale zenuwstelsel.

Klinische werkzaamheid en veiligheid

Epilepsie

Aanvullende behandeling

Pregabaline is onderzocht in 3 gecontroleerde onderzoeken van 12 weken, zowel tweemaal per dag

(BID) als driemaal per dag (TID) toegediend. Over het algemeen waren de veiligheids- en werkzaamheidsprofielen voor de BID en TID doseringsschema’s gelijk.

Een vermindering in aanvalsfrequentie werd waargenomen in week 1.

Pediatrische patiënten

De werkzaamheid en veiligheid van pregabaline als adjuvante therapie voor epilepsie bij pediatrische patiënten jonger dan 12 jaar en adolescenten zijn niet vastgesteld. De bijwerkingen in een onderzoek naar farmacokinetiek en verdraagbaarheid met patiënten in de leeftijd van 3 maanden tot 16 jaar (n = 65) waren vergelijkbaar met de bijwerkingen bij volwassenen. De resultaten van een 1-jarig open- label veiligheidsonderzoek met 54 pediatrische patiënten in de leeftijd van 3 maanden tot 16 jaar met epilepsie wijzen erop dat de bijwerkingen pyrexie en bovensteluchtweginfecties vaker werden gezien dan in onderzoeken met volwassenen (zie rubriek 4.2, 4.8 en 5.2).

Monotherapie (recentelijk gediagnosticeerde patiënten)

Pregabaline is onderzocht in 1 gecontroleerd klinisch onderzoek van 56 weken, BID toegediend. Pregabaline bereikte geen non-inferioriteit ten opzichte van lamotrigine, gebaseerd op het eindpunt van het 6 maanden lang uitblijven van aanvallen. Pregabaline en lamotrigine waren even veilig en goed verdraagbaar.

Gegeneraliseerde angststoornis

Pregabaline is onderzocht in 6 gecontroleerde onderzoeken van 4 tot 6 weken, in een studie met ouderen van 8 weken en in een langetermijn terugval preventiestudie met een dubbelblinde terugval preventie fase van 6 maanden.

Een verlichting van de symptomen van GAD, zoals weergegeven door de Hamilton Anxiety Rating Scale (HAM-A), werd waargenomen in week 1.

In gecontroleerde klinische onderzoeken (van 4 tot 8 weken), vertoonden 52% van de met pregabaline behandelde patiënten en 38% van de patiënten op placebo een verbetering van minstens 50% in de HAM-A totale score van baseline tot eindpunt.

In gecontroleerde studies werd bij een groter gedeelte van de patiënten die met pregabaline werden behandeld in vergelijking met de patiënten die placebo kregen wazig zicht gemeld, dat in een meerderheid van de gevallen bij het voortzetten van de dosering vanzelf verdween. Oogheelkundige testen (inclusief gezichtsscherptetesten, uitgebreide gezichtsveldstesten en uitgebreid fundoscopisch onderzoek) zijn uitgevoerd bij meer dan 3600 patiënten binnen gecontroleerde klinische studies. Van deze patiënten was de gezichtsscherpte gereduceerd bij 6,5% van de met pregabaline behandelde patiënten en bij 4,8% van de met placebo behandelde patiënten. Veranderingen van het gezichtsveld werden waargenomen bij 12,4% van de met pregabaline behandelde patiënten en bij 11,7% van de met placebo behandelde patiënten. Fundoscopische veranderingen werden geobserveerd bij 1,7% van de met pregabaline behandelde patiënten en bij 2,1% van de met placebo behandelde patiënten.

5.2Farmacokinetische eigenschappen

De steady-state farmacokinetiek van pregabaline is vergelijkbaar bij gezonde vrijwilligers en patiënten met epilepsie die anti-epileptica gebruiken.

Absorptie

Pregabaline wordt snel opgenomen indien toegediend op een nuchtere maag met piekplasma- concentraties die binnen 1 uur na zowel éénmalige als herhaalde toediening optreden. De orale

biologische beschikbaarheid van pregabaline wordt geschat op 90% en is dosis-onafhankelijk. Na herhaalde toediening wordt een steady-state bereikt binnen de 24 tot 48 uur.

De absorptiesnelheid van pregabaline neemt af bij toediening met voedsel, waardoor de Cmax daalt

met ongeveer 25-30% en de tmax met ongeveer 2,5 uur wordt vertraagd. De toediening van

pregabaline met voedsel heeft evenwel geen klinisch significante invloed op de mate van absorptie van pregabaline.

Distributie

Uit preklinische studies is gebleken dat pregabaline de bloed-hersenbarrière passeert bij muizen, ratten en apen. Pregabaline passeert de placenta bij ratten en is aanwezig in de melk van lacterende ratten. Het schijnbare verdelingsvolume van pregabaline na orale toediening bij de mens bedraagt ongeveer 0,56 l/kg. Pregabaline wordt niet aan plasma-eiwitten gebonden.

Biotransformatie

Pregabaline wordt bij de mens nagenoeg niet gemetaboliseerd. Na een dosis van radioactief gemerkt pregabaline wordt ongeveer 98% van de radioactiviteit teruggevonden in de urine als onveranderd pregabaline. Het N-gemethyleerde derivaat van pregabaline, de belangrijkste metaboliet van pregabaline die in de urine wordt teruggevonden, was verantwoordelijk voor 0,9% van de dosis. In preklinische studies waren er geen aanwijzingen voor racemisatie van het S- enantiomeer van pregabaline tot het R-enantiomeer.

Eliminatie

Pregabaline wordt voornamelijk renaal uit de systemische circulatie geklaard als onveranderde stof. De gemiddelde eliminatiehalfwaardetijd bedraagt 6,3 uur. De plasmaklaring en renale klaring van pregabaline zijn recht evenredig met de creatinineklaring (zie rubriek 5.2 Nierfunctiestoornis).

Een aanpassing van de dosis is nodig bij patiënten met een afgenomen nierfunctie of bij patiënten die hemodialyse ondergaan (zie rubriek 4.2, tabel 1).

Lineariteit/non-lineariteit

De farmacokinetiek van pregabaline is lineair over het aanbevolen dagelijkse doseringsinterval. De inter-individuele farmacokinetische variabiliteit voor pregabaline is laag (< 20%). De farmacokinetiek na herhaalde toediening is voorspelbaar op basis van de gegevens na éénmalige toediening. Daarom is het niet noodzakelijk om routinematig de plasmaconcentraties van pregabaline te monitoren.

Geslacht

Klinische studies tonen aan dat de plasmaconcentraties van pregabaline niet klinisch significant worden beïnvloed door het geslacht.

Nierfunctiestoornis

De klaring van pregabaline is recht evenredig met de creatinineklaring. Daarnaast wordt pregabaline doeltreffend verwijderd uit het plasma door haemodialyse (na een 4 uur durende haemodialyse zijn de plasmapregabalineconcentraties tot ongeveer 50% gereduceerd). Omdat renale eliminatie de voornaamste eliminatieweg is, is dosisreductie en een extra toediening na afloop van de haemodialyse bij patiënten met nierfunctiestoornissen noodzakelijk (zie rubriek 4.2, tabel 1).

Leverfunctiestoornis

Er zijn geen specifieke farmacokinetische studies uitgevoerd bij patiënten met een leverfunctiestoornis. Aangezien pregabaline geen significante metabolisatie ondergaat en voornamelijk wordt uitgescheiden als onveranderde stof in de urine, wordt niet verwacht dat een gestoorde leverfunctie een significante verandering van de pregabaline plasmaconcentraties teweeg zou brengen.

Pediatrische patiënten

De farmacokinetische eigenschappen van pregabaline zijn in een onderzoek naar farmacokinetiek en verdraagbaarheid beoordeeld bij pediatrische patiënten met epilepsie (leeftijdsgroepen: 1 tot

23 maanden, 2 tot 6 jaar, 7 tot 11 jaar en 12 tot 16 jaar) bij een dosis van 2,5, 5, 10 en 15 mg/kg/dag.

Na orale toediening van pregabaline aan pediatrische patiënten in nuchtere toestand was over

het algemeen de tijd tot het bereiken van de piekplasmaconcentratie voor de hele leeftijdsgroep vergelijkbaar. De piekplasmaconcentratie deed zich voor 0,5 tot 2 uur na toediening van de dosis.

Cmax en AUC voor pregabaline namen binnen elke leeftijdsgroep lineair toe met de dosis. AUC was

30% lager bij pediatrische patiënten met een gewicht lager dan 30 kg als gevolg van een 43% hogere klaring aangepast aan lichaamsgewicht bij deze patiënten in vergelijking met patiënten die ≥ 30 kg wogen.

De terminale halfwaardetijd van pregabaline bedroeg gemiddeld circa 3 tot 4 uur bij pediatrische patiënten tot 6 jaar, en 4 tot 6 uur bij pediatrische patiënten van 7 jaar en ouder.

Uit de farmacokinetische analyse van de populatie bleek dat de creatinineklaring een significante covariabele was voor de orale klaring van pregabaline en dat lichaamsgewicht een significante covariabele was voor het kennelijke orale distributievolume van pregabaline. Deze verbanden waren bij pediatrische en volwassen patiënten vergelijkbaar.

De farmacokinetische eigenschappen van pregabaline bij patiënten jonger dan 3 maanden zijn niet onderzocht (zie rubriek 4.2, 4.8 en 5.1).

Oudere patiënten

De klaring van pregabaline lijkt af te nemen bij hogere leeftijd. Deze afname in klaring van oraal ingenomen pregabaline komt overeen met de afname van de creatinineklaring bij hogere leeftijd. Vermindering van de dosis van pregabaline kan nodig zijn bij patiënten die op basis van hun leeftijd een verminderde nierfunctie hebben (zie rubriek 4.2, tabel 1).

Moeders die borstvoeding geven

De farmacokinetiek van 150 mg pregabaline, toegediend elke 12 uur (dagelijkse dosis 300 mg) werd beoordeeld bij 10 vrouwen die borstvoeding gaven, minimaal 12 weken post partum. Het geven van borstvoeding had weinig tot geen invloed op de farmacokinetiek van pregabaline. Pregabaline werd uitgescheiden in de moedermelk, waarbij de gemiddelde steady-state concentraties circa 76% bedroegen van die in maternaal plasma. De geschatte zuigelingendosis uit moedermelk (uitgaande van een gemiddelde melkconsumptie van 150 ml/kg/dag) bij vrouwen die 300 mg/dag of de maximale dosis van 600 mg/dag krijgen, zou respectievelijk 0,31 of 0,62 mg/kg/dag zijn. Deze geschatte doses bedragen circa 7% van de totale dagelijkse maternale dosis op mg/kg-basis.

5.3Gegevens uit het preklinisch veiligheidsonderzoek

In gebruikelijke farmacologische veiligheidsstudies bij dieren werd pregabaline goed verdragen bij klinisch relevante doseringen. In herhaalde dosis toxiciteitsstudies bij ratten en apen werden effecten op het CZS waargenomen waaronder hypoactiviteit, hyperactiviteit en ataxie. Een verhoogde incidentie van retinale atrofie, frequent waargenomen bij oude albinoratten, werd gezien na langdurige blootstelling aan pregabaline van ≥ 5 maal de gemiddelde humane blootstelling bij toediening van de maximaal aanbevolen klinische dosering.

Pregabaline was niet teratogeen bij muizen, ratten of konijnen. Foetale toxiciteit bij ratten en konijnen trad slechts op bij blootstellingen die ruim boven de humane blootstelling lagen. In prenatale/ postnatale toxiciteitsstudies induceerde pregabaline ontwikkelingstoxiciteit bij de nakomelingen van ratten blootgesteld aan > 2 maal de maximale aanbevolen blootstelling bij de mens.

Bijwerkingen op de vruchtbaarheid van mannelijke en vrouwelijke ratten werden alleen opgemerkt bij blootstellingen die ruimschoots de therapeutische blootstelling overschreden. De bijwerkingen op de mannelijke voortplantingsorganen en de spermaparameters waren reversibel en traden alleen op bij blootstellingen die ruimschoots de therapeutische blootstelling overschreden of waren geassocieerd met spontane degeneratieve processen van de mannelijke voortplantingsorganen bij de rat. Om deze reden werden deze bijwerkingen als weinig of niet klinisch relevant beschouwd.

Pregabaline is niet genotoxisch, gebaseerd op de resultaten van een reeks van in vitro en in vivo testen.

Bij ratten en muizen werden twee jaar durende carcinogeniteitsstudies met pregabaline uitgevoerd. Bij ratten werden geen tumoren waargenomen bij blootstellingen tot 24 maal de gemiddelde humane blootstelling bij de maximale aanbevolen klinische dosis van 600 mg/dag. Bij muizen werd geen toegenomen incidentie van tumoren gevonden bij blootstellingen gelijk aan de humane blootstelling, maar een toegenomen incidentie van hemangiosarcoom werd waargenomen bij hogere blootstellingen. Bij het niet-genotoxische mechanisme van pregabaline-geïnduceerde tumorvorming bij muizen zijn veranderingen in de bloedplaatjes en een geassocieerde proliferatie van endotheelcellen betrokken. Gebaseerd op korte en beperkte lange termijn klinische gegevens waren deze veranderingen in de bloedplaatjes niet aanwezig bij ratten of mensen. Er zijn geen aanwijzingen die een geassocieerd risico voor de mens suggereren.

Bij juveniele ratten verschilde de toxiciteit kwalitatief niet van deze waargenomen bij volwassen ratten. Juveniele ratten zijn echter gevoeliger. Bij therapeutische blootstellingen waren er aanwijzingen voor centrale klinische verschijnselen van hyperactiviteit en tandenknarsen en enkele groeiveranderingen (voorbijgaande onderdrukking van de gewichtstoename). Effecten op de oestrische cyclus werden waargenomen bij het 5-voudige van de humane therapeutische blootstelling. Een afgenomen akoestische schrikreactie werd geobserveerd bij juveniele ratten 1 tot 2 weken na blootstelling van > 2 maal de humane therapeutische blootstelling. Negen weken na blootstelling was dit effect niet meer te observeren.

6.FARMACEUTISCHE GEGEVENS

6.1 Lijst van hulpstoffen

Capsule-inhoud:

 

lactosemonohydraat

 

gepregelatiniseerd maïszetmeel

 

talk

 

Capsule huls

 

Pregabaline Zentiva 25 mg harde capsules

 

Capsuledopje en -omhulsel:

 

zwart ijzeroxide

 

titaniumdioxide (E171)

 

gelatine

 

Drukinkt:

 

schellak

 

zwart ijzeroxide (E172)

 

polyethyleenglycol

 

Pregabaline Zentiva 50 mg harde capsules

 

Capsuledop en -omhulsel:

 

zwart ijzeroxide (E172)

 

titaniumdioxide (E171)

 

gelatine

 

Drukinkt:

 

schellak

 

zwart ijzeroxide (E172)

 

propyleenglycol

 

sterke ammoniakoplossing

 

natriumhydroxide

Pregabaline Zentiva 75 mg harde capsules

Capsuleomhulsel: zwart ijzeroxide (E172) titaniumdioxide (E171) gelatine

Capsuledop :

rood ijzeroxide (E172) geel ijzeroxide (E172) titaniumdioxide (E171) gelatine

Drukinkt: schellak

zwart ijzeroxide (E172) polyethyleenglycol

Pregabaline Zentiva 100 mg harde capsules

Capsuledop en -omhulsel: rood ijzeroxide (E172) geel ijzeroxide (E172) titaniumdioxide (E171) gelatine

Drukinkt: schellak

zwart ijzeroxide (E172) polyethyleenglycol

Pregabaline Zentiva 150 mg harde capsules

Capsulewand en -lichaam: zwart ijzeroxide (E172) titaniumdioxide (E171) gelatine

Drukinkt: schellak

zwart ijzeroxide (E172) polyethyleenglycol

Pregabaline Zentiva 200 mg harde capsules

Capsuledop en -omhulsel: rood ijzeroxide (E172) geel ijzeroxide (E172) titaniumdioxide (E171) gelatine

Drukinkt: schellak

zwart ijzeroxide (E172) polyethyleenglycol

Pregabaline Zentiva 225 mg harde capsules

Capsuleomhulsel : zwart ijzeroxide (E172) titaniumdioxide (E171) gelatine

Capsuledop:

rood ijzeroxide (E172) geel ijzeroxide (E172)

titaniumdioxide (E171)

gelatine

Drukinkt: schellak

zwart ijzeroxide (E172) polyethyleenglycol

Pregabaline Zentiva 300 mg harde capsules

Capsuleomhulsel: zwart ijzeroxide (E172) titaniumdioxide (E171) gelatine

Capsuledop:

rood ijzeroxide (E172) geel ijzeroxide (E172) titaniumdioxide (E172) gelatine

Drukinkt: schellak

zwart ijzeroxide (E172) polyethyleenglycol

6.2Gevallen van onverenigbaarheid

Niet van toepassing.

6.3Houdbaarheid

2 jaar.

6.4Speciale voorzorgsmaatregelen bij bewaren

Bewaren beneden 30°C.

6.5Aard en inhoud van de verpakking

Pregabaline Zentiva 25 mg harde capsules zijn verpakt in een alu/alu (OPA/alu/PVC/alu) blisterverpakking als primaire verpakking.

Pregabaline Zentiva 50 mg, 75 mg, 100 mg, 150 mg, 200 mg, 225 mg en 300 mg harde capsules zijn verpakt in een PVC/alu blisterverpakking als primaire verpakking.

Pregabaline Zentiva 25 mg en 50 mg zijn beschikbaar in verpakkingen met 14, 21, 56, 84 en 100 harde capsules.

Pregabaline Zentiva 75 mg, 150 mg, 225 mg en 300 mg zijn beschikbaar in verpakkingen met 14, 56 en 100 harde capsules.

Pregabaline Zentiva 100 mg, 200 mg zijn beschikbaar in verpakkingen met 21, 84 en 100 harde capsules.

Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.

6.6Speciale voorzorgsmaatregelen voor het verwijderen

Al het ongebruikte geneesmiddel of afvalmateriaal dient te worden vernietigd overeenkomstig lokale voorschriften.

7.HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

Zentiva, k.s.

U Kabelovny 130 102 37 Praag 10 Tsjechië

8.NUMMER(S) VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

Pregabaline Zentiva 25 mg harde capsules

EU/1/15/1021/001

EU/1/15/1021/002

EU/1/15/1021/003

EU/1/15/1021/004

EU/1/15/1021/005

Pregabaline Zentiva 50 mg harde capsules:

EU/1/15/1021/006

EU/1/15/1021/007

EU/1/15/1021/008

EU/1/15/1021/009

EU/1/15/1021/010

Pregabaline Zentiva 75 mg harde capsules:

EU/1/15/1021/011

EU/1/15/1021/012

EU/1/15/1021/013

Pregabaline Zentiva 100 mg harde capsules:

EU/1/15/1021/014

EU/1/15/1021/015

EU/1/15/1021/016

Pregabaline Zentiva 150 mg harde capsules:

EU/1/15/1021/017

EU/1/15/1021/018

EU/1/15/1021/019

Pregabaline Zentiva 200 mg harde capsules:

EU/1/15/1021/020

EU/1/15/1021/021

EU/1/15/1021/022

Pregabaline Zentiva 225 mg harde capsules:

EU/1/15/1021/023

EU/1/15/1021/024

EU/1/15/1021/025

Pregabaline Zentiva 300 mg harde capsules:

EU/1/15/1021/026

EU/1/15/1021/027

EU/1/15/1021/028

9. DATUM EERSTE VERGUNNINGVERLENING/VERLENGING VAN DE VERGUNNING

Datum van eerste verlening van de vergunning: 17 juli 2015

10.DATUM VAN HERZIENING VAN DE TEKST

Gedetailleerde informatie over dit geneesmiddel is beschikbaar op de website van het Europees Geneesmiddelenbureau (http://www.ema.europa.eu/).

Commentaar

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hulp
  • Get it on Google Play
  • Over
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    Geneesmiddelen op recept vermeld